keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 227/25.06.2020 Privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor şi Cimitirul Stuparilor

25.06.2020

Hotararea Consiliului Local 227/25.06.2020
Privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor şi Cimitirul Stuparilor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-10249/08.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-10249/08.05.2020 al Directiei de Cladiri -Terenuri si Dotari Diverse I EST -Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Primariei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-10249/08.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 - privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local-modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2020- pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 867/2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;
În temeiul prevederilor Legii 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 privind aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 354/2011 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 65/21.02.2017- privind indexarea cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2016, a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru şi a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2017 practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
Avănd în vedere amendamentele formulate de dl. consilier Lorenzo Barabas şi de dl. Primar Nicolae Robu în cadrul şedinţei în plen a Consiliului Local, din data de 25.06.2020;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 25.06.2020;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c) şi art. 297, alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019-privind Codul admninistrativ;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 139, alin (1) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019-privind Codul admninistrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiu de fundamentare şi oportunitate a deciziei de concesionare privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul calea Lipovei, Cimitirul Săracilor şi Cimitirul Stuparilor, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă tarifele privind serviciile de înhumare, funerare si de curatenie care se vor percepe în Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor şi Cimitirul Stuparilor cuprinse în Anexa la Studiu de fundamentare şi oportunitate a deciziei de concesionare privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul calea Lipovei, Cimitirul Săracilor şi Cimitirul Stuparilor, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă Caietul de sarcini privind atribuirea contractului de concesiune de servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei şi Cimitirul Săracilor din Municipiul Timişoara- Lotul 1, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă Caietul de sarcini privind atribuirea contractului de concesiune de servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirului uman- Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara- Lotul 2, conform Anexei 4 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se aprobă Regulamentul de serviciu la contractele de concesiune servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii a cimitirelor umane aparţinând Municipiului Timişoara, respectiv: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor şi Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Se aprobă modelul de contract de concesiune conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST- Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: A5_cu_AMENDAMENTE.pdf

1

Anexa nr. 5 la HCL nr.___/_____

Cu amendamente MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COŞERIT şi SPAŢII UTILITARE Nr. SC2020-10248/08.05.2020

REGULAMENT DE SERVICIU la contractele de concesiune servicii având ca obiect prestarea de servicii şi

activităţi necesare exploatării şi întreţinerii a cimitirelor umane aparţinând Municipiului Timişoara, respectiv:

Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timișoara

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prezentul Regulament se aplică cimitirelor publice umane: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, aparţinând Municipiului Timişoara.

Art. 2. În termenii prezentului Regulament:

2.1 Terenurile având destinaţia de cimitir, prevăzute în prezentul regulament, fac parte din domeniul public al municipiului Timişoara şi sunt administrate de Consiliul local al Municipiului Timisoara, prin Direcţia, Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST, Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, cu sediul în Bv. C.D. Loga Nr.1, numit în continuare “administratorul cimitirului”.

2.2 Prin cimitir, în accepţiunea prezentului regulament, se înţelege locul special amenajat şi dotat, destinat înhumării, exhumării, reînhumării persoanelor decedate, păstrării urnelor în nişe sau în locul de înhumare, cu respectarea normelor de igienă şi sănătate publică stabilite prin lege.

2.3 Terenurile aparţinând cimitirelor pot fi concesionate exclusiv pentru înhumarea persoanelor decedate. Fac excepţie suprafeţele destinate salubrizării, punctele de lucru ale administraţiei cimitirelor şi cele care constituie infrastructura cimitirului.

2.4 Operatorii economici cărora le-a fost atribuit contractul de concesiune de servicii, au calitatea de concesionari, fiind denumiţi prestatori de servicii.

2.5 Titularul de loc pe veci este persoana care a dobândit un loc de veci atribuit gratuit, iar concesionarul de loc de veci este persoana care a concesionat/reconcesionat un loc de veci în cimitirele menţionate mai sus, aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara.

2.6 Operele comemorative de război sunt edificiile, monumentele de artă, plăcile şi altarele comemorative, troiţele, crucile, cenotafurile sau orice alte construcţii ori lucrări, astfel cum sunt definite aceste opere la Art. 5 din Legea nr. 379/2003, cu modificările ulterioare. Art. 3. Prezentul regulament respectă:

2

- Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare - HG 741/2016 privind aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile

funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare.

-- Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 1.134/C/2000 şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 255/2000-pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA, AMENAJAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI

FUNCŢIONAREA CIMITIRELOR Art. 4. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare în cimitirele unde proprietar este Municipiul Timişoara, are următoarele obligaţii : a – să asigure corectitudinea concesionărilor şi a atribuirii locurilor de înhumare şi ţinerea evidenţei înhumărilor în registrul de evidenţă înhumări; Registrele de evidenţă şi arhivă existente la cimitire până la această dată vor fi preluate de administratorul de cimitir. b – întocmirea planului cu organizarea cimitirului; c –atenţionarea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est de execuţia oricăror construcţii funerare în situaţia în care se constată o încălcare a prezentului Regulament şi dacă se constată lipsa autorizaţiei de construire/ permisului de lucru ; d – inventarierea lucrărilor funerare cu arhitectură deosebită şi urmărirea întreţinerii lor ; e – marcarea parcelelor, rândurilor şi locurilor de înhumare ; f –urmărirea şi verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor şi celelalte condiţii stipulate în permisul de lucru sau autorizaţia de construire şi înştiinţarea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est în cazul încălcării legislaţiei în vigoare; g – inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere sub îndrumarea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare; h – urmărirea exploatării şi funcţionării în parametrii normali a utilităţilor în cimitire (energie electrică, apă-canal etc. ); i – urmărirea stării de curăţenie în perimetrul cimitirului şi luarea măsurilor pentru menţinerea acesteia;

j – marcarea locului pentru săparea gropii, fiind de faţă aparţinătorii locului de înhumare şi reprezentantul societăţii, verificarea realizării săpăturii gropii pentru înhumare cu respectarea dimensiunilor, urmărirea executării în condiţii corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum şi verificarea modului în care se închide şi se profilează mormîntul; k – afişarea în locuri vizibile a Regulamentului de funcţionare şi administrare a cimitirelor şi urmărirea respectării întocmai a acestuia; l – ţinerea evidenţei înhumărilor personalităţilor importante; m -să asigure servicii de relaţii cu publicul şi informarea vizitatorilor. Art. 5. Cimitirele vor fi delimitate de împrejmuiri cu garduri materiale de construcţii cu respectarea reglementărilor privind arhitectura zonei în care sunt amplasate. Art. 6. Proprietarul cimitirului are următoarele obligaţii:

1-să elaboreze regulamentul de organizare şi funcţionare a cimitirului;

3

2-să stabilească regulile privind prestarea serviciilor de înhumare şi de incinerare, precum şi regulile privind prestarea altor servicii de către operatori economici sau de persoane fizice autorizate;

3-realizarea infrastructurii şi a zonelor verzi din interiorul cimitirului, parcelarea, împrejmuirea şi dotarea acestuia; 4-să întreţină şi menţină în funcţiune cimitirul, să asigure efectuarea şi păstrarea curăţeniei, întreţinerea drumurilor şi a aleilor, deszăpezirea acestora, întreţinerea zonelor verzi, colectarea şi transportul gunoaielor, obligaţie care poate fi îndeplinită pe bază de contract şi de un operator economic (prestator de servicii); 5-să asigure paza şi ordinea în perimetrul cimitirului, întreţinerea împrejmuirilor şi a mijloacelor fixe, obligaţie care poate fi îndeplinită pe bază de contract şi de un operator economic.

Art. 7. Proprietarul cimitirului prin Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est este obligat:

-să monitorizeze activităţile care se desfăşoară în perimetrul cimitirelor; -să asigure corectitudinea concesionărilor şi a atribuirii locurilor de înhumare; -să întocmească, să păstreze, registrele de evidenţă şi arhivă; Registrele de evidenţă şi arhivă existente la cimitire până la această dată vor fi preluate de administratorul de cimitir; -să asigure servicii de relaţii cu publicul şi informarea vizitatorilor.

Art. 8. Zonele verzi şi aleile cimitirelor au o suprafaţă iniţial stabilită, ce nu poate fi micşorată pentru crearea de noi locuri de înhumare. Art. 9. Terenurile aparţinând cimitirelor nu vor putea fi atribuite în folosinţă decât pentru înhumarea persoanelor decedate. În cimitire pe lângă aceste terenuri mai sunt mijloacele fixe existente în cimitire adică sedii administrative, capele-case funerare, precum şi zonele verzi şi aleile din incinta cimitirelor; (1)Terenul aparţinând cimitirelor se împarte în parcele, rânduri şi morminte. Locurile de înhumare cu lucrări funerare au dimensiunile de 2,50 m x 1,30 m pentru un loc de înhumare simplu, intervalele dintre locurile de înhumare sunt de maxim 0,20 m ( trotuar comun, după cum permite configuraţia terenului) necesare pentru circulaţie şi îngrijirea locului. (2)Pentru două locuri de înhumare cu lucrare funerară dimensiunile sunt de 2,50 m x 2,30 m. (3)Pentru trei locuri de înhumare cu lucrare funerară dimensiunile sunt 2,50m x 3,30 m. (4)Pentru patru locuri de înhumare cu lucrare funerară dimensiunile sunt 2,50 m x 4,30 m. (5)Aceste dimensiuni sunt valabile în situaţia în care se execută lucrări funerare. Lucrările funerare sunt cu grindă şi fără grindă, care vor avea dimensiunile maxime din anexele 1-5 ale prezentului regulament. (6)Dacă terenul nu permite se pot executa lucrări funerare de 2, 3 sau 4 locuri fără grindă, lăţimea terenului pe care se construieşte fiind cu 0,15 m mai îngust(sau multiplu de 0,15 m funcţie de câte locuri se construiesc). (7)Suprafaţa atribuită pentru un loc de veci în vederea executării unei lucrări funerare este de 3,25 mp(2,50 m x 1,30 m). (8)Locurile de înhumare de pământ, care nu au executate lucrări funerare trebuie să fie de următoarele dimensiuni: lungime de 2,40 m şi lăţime de 1,20 m. Pe aceste locuri de veci nu se pot executa ulterior lucrări funerare. (9)Adâncimea gropii pentru toate situaţiile enumerate mai sus va fi de 2 m, în locurile de înhumare neamenajate cu cripte. Art. 10. Titularii dreptului de folosinţă a locului de înhumare şi concesionarii de loc de

4

veci au obligaţia de amenajare şi întreţinere a acestor locuri şi a lucrărilor funerare existente, asigurându-le un aspect cât mai îngrijit. Art. 11. În situaţia în care titularii dreptului de folosinţă a locului de înhumare nu au posibilitatea întreţinerii acestor locuri, datorită faptului că domiciliază în altă localitate sau nu le permite vârsta sau sănătatea, la solicitarea lor această întreţinere va putea fi făcută de către persoane fizice sau juridice agreate de aceştia, având obligaţia să anunţe administratorul cimitirului despre identitatea acestora. Răspunderea privind starea de curăţenie şi îngrijire a mormintelor este a titularilor de loc pe veci sau a concesionarilor de loc de veci. Art. 12. Accesul în cimitire pentru vizitatori este gratuit şi se face conform orarului de funcţionare aprobat. Porţile de acces pot fi folosite şi în cazul accesului autovehiculelor cu specific pompe funebre, autovehiculelor şi utilajelor necesare salubrizării cimitirelor. Circulaţia în cimitire se face numai pe alei şi între morminte, fiind interzisă călcarea mormintelor/monumentelor. Art. 13. Vizitarea locurilor de veci în cimitire este permisă zilnic : - 01 apr. – 15 nov. între orele 08.00 – 20.00 ; - 16 nov. – 31 mar. între orele 08.00 – 17.00. Art. 14. Orarul de vizitare va fi afişat la fiecare intrare de cimitir. Personalul de pază are obligaţia să invite publicul să părăsească cimitirul, la închiderea programului de vizitare. Art. 15. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare verifică anual starea de fapt a mormintelor, urmând ca Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est să hotărască asupra dreptului de folosinţă în funcţie de starea de întreţinere. În cazul în care se constată că anumite locuri de înhumare sunt părăsite sau menţinute în stare de neîngrijire mai mult de 2 ani, chiar dacă dreptul de folosinţă nu a expirat, concesionarii locului de veci îşi vor pierde dreptul de folosinţă asupra locului respectiv după o notificare prealabilă făcută de aceasta. Excepţie de la prevederile de mai sus fac operele comemorative de război, mormintele funerare din patrimoniul naţional, monumentele istorice şi operele de artă, mormintele personalităţilor marcante, precum şi mormintele atribuite gratuit conform legii. Obligaţia de întreţinere a acestor morminte revine proprietarului cimitirului sau obligaţia este transmisă prin contract unui prestator de servicii, cu excepţia cazurilor în care aparţinătorii solicită în scris preluarea acestor obligaţii. Art. 16. În cazul în care dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare a încetat şi este retras după o înştiinţare în scris şi pe aceste locuri există lucrări funerare, concesionarul locurilor de înhumare trebuie să elibereze terenul prin demolarea construcţiei. În caz contrar lucrările funerare sunt preluate de Municipiul Timişoara prin Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est. Art. 17. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, are obligaţia să anunţe situaţiile prevăzute la art. 15 şi art. 16 şi în cazul locurilor de veci a căror concesiune a expirat printr-o înştiinţare în scris a concesionarilor dreptului de folosinţă. Art. 18. Depozitarea gunoaielor şi a deşeurilor se face selectiv şi este permisă numai în locurile special amenajate ( pubele, platforme, deponee, containere sau coşuri de gunoi ) păstrându-se curăţenia şi ordinea acestora, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. Realizarea şi întreţinerea locurilor amenajate pentru depozitarea selectivă a gunoaielor şi deşeurilor revine proprietarului cimitirului sau obligaţia este transmisă prin contract unui prestator de servicii. Deşeurile rezultate în urma activităţilor specifice de curăţenie se vor gestiona în mod selectiv, pe categorii, cu respectarea legislaţiei.

5

CAPITOLUL III– ÎNMORMÂNTAREA, ÎNHUMAREA, DESHUMAREA, ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ A LOCURILOR DE ÎNHUMARE

Art. 19. Înmormântarea poate fi religioasă sau laică, precedată sau nu de incinerare. Art. 20. Locul şi modalitatea înmormântării vor fi conforme voinţei exprimate în timpul vieţii de persoana decedată, iar în cazul când nu şi-a exprimat dorinţa, acestea se hotărăsc de persoana, familia sau de autoritatea care se îngrijeşte de înmormântare. Locul înmormântării se stabileşte în funcţie de locurile existente în cimitirele menţionate la art. 1. Art. 21. Cu privire la înmormântare, sunt obligate să dispună următoarele persoane:

- persoana care s-a angajat prin contract că se va îngriji de înmormântare; - persoana stabilită prin testamentul defunctului; - în lipsa testamentului, soţul/soţia persoanei decedate, care a trăit în aceaşi locuinţă cu

persoana decedată în ultima parte a vieţii; - altă rudă apropiată a decedatului, până la gradul al IV –lea inclusiv.

Dacă nu există nici o persoană obligată să dispună în legătură cu înmormântarea sau persoana obligată se găseşte într-un loc necunoscut ori nu îşi îndeplineşte obligaţia, primarul unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia a avut loc decesul dispune cu privire la înmormântare. Art. 22. Locurile de înhumare din cimitirele publice ale cărui proprietar este Municipiul Timişoara se atribuie în cazul persoanelor decedate care au avut ultimul domiciliu în Timişoara şi sunt atribuite în folosinţă pe o perioadă de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii dreptului de folosinţă pentru aceeaşi perioadă, prin act de concesiune încheiat între Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi concesionarul locului de veci. În cazul atribuirii cu înhumare a unui loc de veci, concesionarul locului de veci respectiv, este persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare, conform Articol 25 din prezentul Regulament. Sunt exceptate de la acestea, persoanele care beneficiază de atribuirea gratuită a locurilor de înhumare pe veci la cerere, conform legii. Într-un loc de veci existent concesionat/reconcesionat anterior, se înhumează un decedat numai cu acordul scris al concesionarului locului de veci. Art. 23. Contravaloarea concesiunii locurilor de înhumare, precum şi taxa pentru alte activităţi desfăşurate pe teritoriul cimitirului se stabilesc de proprietarul cimitirului. Tariful pentru întreţinerea cimitirului şi a locurilor de veci nu poate fi modificat pe parcursul concesionării, decât în funcţie de rata inflaţiei sau dacă modificările legislative impun cheltuieli suplimentare.

Tariful pentru concesionarea locurilor de veci şi pentru alte activităţi desfăşurate în cimitir, se propune de către Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Art. 24. Locurile de înhumare, se acordă de către Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est. Nota de verificare în vederea concesionării/reconcesionării locului de veci este eliberată la cimitir. Această notă de verificare trebuie să cuprindă: identificarea locului de veci, numele/prenumele concesionarului locului de veci, numele/prenumele persoanei înhumate în locul de veci, data ultimei concesionări a locului de veci, perioada de concesiune a locului de veci. Nota de verificare trebuie să fie datată şi semnată de persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir. În cazul locurilor de înhumare noi atribuite în caz de deces, pe nota de verificare se va mai trece la numele/prenumele persoanei înhumate în locul de veci, specificaţia Înhumare+Loc şi la

6

numele/prenumele concesionarului locului de veci va fi trecută persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare, conform Articol 21 din prezentul Regulament. Locul de veci se achită înainte de înhumare. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, răspunde de modul şi locul unde a fost înhumată fiecare persoană în cimitir în perioada în care a eliberat note de verificare.

Dacă nu există nici o persoană obligată să dispună în legătură cu înmormântarea (persoanele decedate fără aparţinători sau fără identitate) sau persoana obligată se găseşte într-un loc necunoscut ori nu îşi îndeplineşte obligaţia, în cazul când decesul a survenit în raza Municipiului Timişoara, decedatul va fi înhumat în locul indicat de Municipiului Timişoara, Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi primarul unităţii administrativ-teritoriale dispune cu privire la înmormântare. În cazul înhumării fătului născut mort se aplică prevederile Legii 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare şi HG 741/2016, în măsura în care nu există prevederi legale contrare. Art. 25. Persoanele care se regăsesc la Articolul 21, sunt concesionari ai locului de veci. Înhumarea unei persoane într-un loc de veci se face numai cu acordul concesionarului locului de veci respectiv, iar în cazul locurilor de înhumare noi atribuite în caz de deces acordul şi răspunderea este a persoanei desemnate din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare. Dacă lângă un loc de veci atribuit în folosinţă există un teren liber sau loc de veci neîngrijit, părăsit sau a cărei concesiune a expirat, titularul locului de veci poate solicita terenul sau locul de veci respectiv. Acesta se poate atribui în folosinţă numai cu aprobarea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, cu condiţia ca pe locurile de veci să se execute o împrejmuire funerară de două locuri. Art. 26. La expirarea termenului de folosinţă a locului de înhumare, concesionarul locului are drept de preemţiune, iar în caz de deces al acestuia, are drept de preemţiune moştenitorul legal sau după caz testamentar. Art. 27. Beneficiarilor legilor: 341/2004, 44/1994, 303/2007, 29/2000, 118/1990, 55/1998, 189/2000, li se pot atribui locuri de înhumare gratuite pe veci la cerere. Locul de înhumare gratuit pe veci, se atribuie în funcţie de terenul liber existent, cu dovada încadrării în aceste legi. Şi în acest caz Municipiul Timişoara rămâne proprietarul terenului. Personalităţilor marcante ale localităţii li se pot atribui locuri de înhumare gratuite pe veci în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, prin Hotărârea Consiliului Local. În cazul în care unei personalităţi marcante, i s-a atribuit deja recunoaşterea ei prin hotărâre de Consiliu Local (cetăţean de onoare a oraşului), aceasta are dreptul de a beneficia de loc de veci gratuit prin solicitare scrisă în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, funcţie de terenul liber existent. Tot astfel, locurile atribuite în folosinţă pe bază de tarif pentru înhumarea unor personalităţi marcante, pot fi transformate în locuri de înhumare gratuite pe veci prin hotarârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara. În cazurile prevăzute mai sus, obligaţia de întreţinere a locurilor de înhumare revine proprietarului cimitirului sau obligaţia este transmisă prin contract unui prestator de servici, cu excepţia cazurilor în care aparţinătorii solicită în scris preluarea acestor obligaţii. Art. 28. Atribuirea locurilor de veci persoanelor cu vârstă înaintată (peste 70 de ani) ce nu au aparţinători se acordă la cerere (cu acte doveditoare: certificat naştere, carte de identitate, declaraţie notarială pe proprie răspundere) cu aprobarea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi în funcţie de locurile de

7

înhumare libere existente în cimitir. Atribuirea locurilor de veci pentru persoane în viaţă poate fi acordată şi în situaţii deosebite cum ar fi o boală gravă incurabilă (certificată de medicul de familie cu observaţia că boala respectivă este o boală gravă incurabilă şi adeverinţa este necesară pentru obţinerea unui loc de veci) şi dovedită cu acte de medicale) cu aprobarea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi în funcţie de locurile de înhumare libere existente în cimitir. Art. 29. Atribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare în cazul decesului, înhumarea şi incinerarea persoanelor decedate se face în baza actelor doveditoare (copie certificat de deces şi adeverinţa de înhumare), după plata tarifelor stabilite, în funcţie de locurile de înhumare libere existente în cimitir. Art. 30. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, va răspunde juridic de atribuirea locurilor de înhumare şi va asigura întocmirea unui registru de evidenţă înhumări care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele date: numărul curent, ziua, luna, anul înhumării sau a aşezării în nişă a urnei cu cenuşă, datele de identificare a defunctului, adresa de la ultimul domiciliu, data decesului, numărul parcelei, al rândului şi al locului de înhumare, numele şi adresa persoanei care a comandat înhumarea şi observaţii cu privire la tipul şi lucrările locului de înhumare.

Înhumările se vor face în baza adeverinţei de deces şi copie a certificatului de deces. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare păstrează evidenţa înhumărilor şi actele ce au stat la baza înhumărilor şi eliberează nota de comandă pentru serviciul de înhumare. Registrele de evidenţă a înhumărilor, cu documentele probatorii (adeverinţele de înhumare şi certificatele de deces în copie), precum şi registrele de evidenţă a locurilor de veci, existente la cimitire până la această dată, vor fi preluate de la persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, care va păstra evidenţa şi va asigura completarea la zi a acestora.

Săpăturile şi înhumările se fac de către prestatorul de servicii, care răspunde de serviciul prestat.

Săptămânal, persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, va preda Biroului Garaje, Cimitire, Coserit si Spaţii Utilitare, în scris, situaţia persoanelor înhumate în conformitate cu registrul de evidenţă a înhumărilor.

Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare va păstra în scris şi completa şi evidenţa înhumărilor persoanelor decedate prin boli infecţioase, inclusiv a celor decedate prin boli infecţioase cu agenţi infecţioşi înalt patogeni. În cazul înhumării unei persoane decedate neidentificate, în registrul de evidenţă persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare va menţiona şi denumirea autorităţii care a dispus înhumarea şi numărul dosarului cazului. Este interzisă înhumarea unei persoane decedate, fără certificat de deces şi adeverinţă de înhumare /incinerare. Nerespectarea de către prestatorul de servicii a condiţiilor privind executarea săpăturilor şi înhumărilor prevăzute în Legea 102/2014 şi prezentul regulament va duce la rezilierea unilaterală, de către proprietarul cimitirului, a contractului de prestări servicii. Art. 31. Titularilor /concesionarilor locurilor de înhumare li se va retrage dreptul de folosinţă al locurilor de înhumare cu înştiinţarea în scris a acestora, în următoarele cazuri:

a) titularului/concesionarului care deţine un loc de înhumare liber şi solicită i se atribuie un alt loc de înhumare;

8

b) în caz de părăsire sau menţinere în stare de neîngrijire a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare, pe o perioadă mai mare de 2 ani, după o notificare prealabilă;

c) neplata taxelor locului de veci; d) în cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 32. Titularii dreptului de folosinţă, concesionarii locului de veci, au obligaţia să anunţe în scris despre schimbarea domiciliului, Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est. Titularii dreptului de folosinţă sunt obligaţi să lipească cu un adeziv rezistent pe monumentul construcţiei funerare sau pe crucea metalică a mormântului, o placă de identificare a locului de veci de dimensiunea 10cmx5cm. Aceasta va fi confecţionată din metal iar inscripţia va fi în relief. Inscripţia va conţine identificarea locului de veci respectiv (de exemplu: parcela 15 rândul 27 mormintele 21-22-23-24) conform anexei nr. 6. Art. 33 Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, va păstra şi va actualiza permanent evidenţa tuturor locurilor de veci în registre speciale şi într-o evidenţă computerizată. Art. 34. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, este obligată ca în timpul orelor de program cu publicul să ofere informaţii persoanelor care se interesează despre locul de înhumare a persoanei decedate.

CAPITOLUL IV –SERVICIILE FUNERARE ÎN CIMITIRE Art. 35. Serviciile funerare de înhumare constau în: primirea comenzii pentru înmormântare, transportul persoanei decedate, pregătirea pentru înmormântare, aşezarea pe catafalc şi organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea şi închiderea mormântului, exhumarea şi reînhumarea, incinerarea, preluarea urnei şi aşezarea acesteia în nişa specială, predarea urnei. Unele dintre serviciile funerare de mai sus, pot fi realizate şi separat, iar serviciul religios oficiat de reprezentanţii cultelor cu ocazia înmormântării nu se consideră prestare de servicii funerare. Art. 36. Exhumările/deshumările şi reînhumările se fac numai de către prestatorul de servicii de înhumare şi în mod obligatoriu în prezenţa persoanei obligată să dispună cu privire la înmormântare, a concesionarului locului de veci unde se va face înhumarea şi sub supravegherea persoanei desemnate din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, iar operaţiunea se consemnează de aceasta, în registrul de evidenţă înhumări şi ulterior în evidenţa computerizată, respectându-se normele sanitar-antiepidemice. Art. 37. Dacă la expirarea termenului dreptului de folosinţă a locului de veci, acesta nu se prelungeşte, se pierde dreptul de folosinţă şi locul de înhumare se atribuie în caz de deces altei persoane, după 6 luni de la data expirării concesiunii locului de veci. Osemintele rezultate din deshumare se depun alături de noul înhumat. Operaţiunea de deshumare oseminte este supravegheată de persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, iar operaţiunea se consemnează de acesta în registrul de evidenţă înhumări şi ulterior în evidenţa computerizată. Costul procesiunii de reînhumare a osemintelor se suportă de noul concesionar al locului de veci. Art. 38. Expunerea persoanelor decedate în incinta cimitirului se realizează doar în încăperi special amenajate, destinate acestui scop, denumite săli de ceremonii funerare. Înhumările se fac direct la locul de înhumare (mormânt) sau prin depunerea prealabilă a decedaţilor în sălile de ceremonii funerare.

9

Depunerea decedaţilor în sălile de ceremonii funerare se poate face numai pe baza certificatului de îmbălsămare (în cazul în care se expune decedatul cu capacul de la sicriu deschis) pentru cel mult 72 ore de la data decesului, fără nici o excepţie. Art. 39. Înhumările se pot face în gropi simple, gropi zidite şi cavouri. Gropile zidite şi cavourile se execută potrivit dispoziţiilor şi normelor în vigoare în baza permisului de lucru şi sub controlul administratorilor de cimitir. În caz de deces, dacă se solicită executarea unei gropi zidite în regim de urgenţă, nu este necesară eliberarea unui permis de lucru. Art. 40. Mormintele se pot deschide în orice moment, în vederea constatării cauzelor morţii cu încuvinţarea procurorului sau a instanţelor judecătoreşti şi în prezenţa reprezentantului acestuia. În acest caz la reînhumare este obligatorie prezenţa reprezentantului acestuia, iar cheltuiala cu exhumarea/reînhumarea este suportată de prestatorul de servicii. Deshumarea se poate face înainte de 7 ani de la data înhumării, după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării, numai în perioada 01 nov - 31 martie, pe baza avizului sanitar eliberat de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti, în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare. După 7 ani de la data decesului, osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul autorităţilor de sănătate publică judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti.

CAPITOLUL V –PRESTATORII DE SERVICII Art. 41. Prestarea serviciilor funerare se poate face numai în spaţii autorizate. Publicitatea serviciilor funerare pe teritoriul cimitirului este interzisă cu excepţia locului destinat acestui scop. Art. 42. Pentru menţinerea în funcţiune şi întreţinerea cimitirelor, autoritatea administraţiei publice locale poate încheia contract de prestări de servicii publice. Art. 43. Prestatorul de servicii are următoarele obligaţii: a - executarea în condiţii corespunzătoare a înhumărilor în cimitir, a ceremoniilor funerare, precum şi asigurarea conduitei şi ţinutei personalului angajat cum ar fi:

1. săparea gropilor, respectiv deschiderea cavourilor sau a nişelor ; 2. coborârea sicrielor în gropi sau cavouri ; 3. executarea lucrărilor de deshumare, extragerea sicrielor, transferul sicrielor, reînhumarea cu profesionalism; 4. acoperirea gropilor, respectiv închiderea cavourilor sau nişelor ; 5. menţinerea în stare de întreţinere a sculelor şi uneltelor necesare activităţii în cimitire; 6. purtarea de către personalul angajat a unei ţinute decente în cimitir, având aceeaşi ţinută pentru toţi participanţii la ceremonia de înhumare ; 7. orice alte lucrări care ar fi necesare în operaţiunile de înhumare, exhumare sau igiena publică a cimitirelor;

b – executarea în cimitir a tuturor săpăturilor, a săpăturii gropii pentru înhumare, respectarea dimensiunilor gropii şi modului în care se închide şi se profilează mormîntul; c – răspunde de personalul care execută săparea gropii pentru a se evita deteriorarea mormintelor şi lucrărilor funerare învecinate; d – menţinerea stării de curăţenie în cimitire:

10

1.depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a deşeurilor se va face selectiv şi este permisă numai în locurile special amenajate ( la deponeu dotat cu container de capacitate mare, în pubele, în containere sau în coşuri de gunoi) păstrându-se curăţenia în perimetrul cimitirului;

2. realizarea şi întreţinerea locurilor amenajate pentru depozitarea selectivă a gunoaielor şi deşeurilor, iar deşeurile rezultate în urma activităţilor specifice de curăţenie se vor gestiona în mod selectiv, pe categorii, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

3.încheierea, cu un operator economic specializat, de contracte pentru evacuarea, colectarea şi transportul de la deponeu a deşeurilor şi gunoiului din cimitir şi să amplaseze la fiecare deponeu din cimitir un container de capacitate mare;

4.întreţinerea gratuită a locurilor de veci/mormintelor personalităţilor marcante / cetăţeni de onoare precum şi mormintele şi operele comemorative ale eroilor sau a monumentelor şi operelor de artă din cimitir. Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a mormintelor şi operelor comemorative ale eroilor sau ale operelor de artă din cimitir cad în sarcina concesionarului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

5.realizarea unor activităţi de întreţinere, protejare şi conservare a spaţiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuştilor, precum şi a oricăror alte amenajări dendro-horticole din incinta cimitirului uman care constau în: cosirea/tăierea ierbii, toaletarea şi tăierea de arbori/arbuşti cu aprobarea Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ierbicidarea şi combaterea buruienilor de pe alei şi spaţiile verzi dintre morminte/locuri de veci, greblarea frunzelor/vegetaţiei uscate sau rezultată în urma tăierii/cosirii şi transportarea la deponeu. 6.executarea de lucrări de plantare arbori, arbuşti, flori şi gazon şi executarea când este cazul de lucrări de corecţii şi tăieri de arbori şi arbuşti numai cu aprobarea Direcţiei de Mediu a Municipiului Timişoara.

e – respectarea orarului de funcţionare a cimitirelor ; Art. 44. Prestatorului de servicii îi sunt interzise : a. efectuarea săpăturilor la alte dimensiuni decât cele prevăzute în prezentul Regulament; b. deschiderea mormintelor şi deshumarea cadavrelor fără aprobare conform legii; c. executarea unor împrejmuiri, gropi zidite sau cavouri fără permis de lucru; d. aplicarea altor tarife în cimitire decât cele aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local; e. înstrăinarea sau schimbarea locului de înhumare fără aprobare conform legii; f. îndepărtarea semnelor funerare fără acceptul familiei aparţinătoare, cu excepţia celor care şi-au pierdut dreptul de folosinţă;

Art. 45. Este interzis personalului angajat al prestatorului de servicii : a.să comercializeze orice obiect care este folosit pentru întreţinerea sau ornamentarea mormintelor (excepţie fac magazinele de servicii si obiecte funerare din incinta cimitirelor); b. să-şi însuşească orice material sau obiect care provine de la locurile de înhumare a cărui drept de folosinţă a expirat ; c. să solicite familiilor sau societăţilor de prestare servicii funerare foloase necuvenite pentru efectuarea unor activităţi; d.să ţină vreo conversaţie ori să adopte o atitudine sau ţinută vestimentară care să dăuneze operaţiunilor funerare ce se desfăşoară în incinta cimitirelor ; e.să distrugă sau să degradeze mobilierul şi obiectele funerare ; f. să degradeze sau să rupă florile şi coroanele de pe morminte ; g. să scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare ; h. să depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute ; i. să depoziteze pământ, materiale sau alte obiecte pe mormintele vecine ; j. să consume băuturi alcoolice, să cânte sau să asculte muzica în incinta cimitirelor.

11

Art. 46. Prestatorul de servicii ce prestează serviciul de pază din cimitir, răspunde de furtul sau deteriorarea construcţiilor funerare existente în cimitir, conform contractelor existente. Lucrările deteriorate de persoane necunoscute se vor reface pe cheltuiala prestatorului de servicii ce prestează serviciul de pază. Art. 47. Persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare care înhumează decedatul în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara va achita contravaloarea serviciilor funerare, la nivelul stabilit prin hotârâre a Consiliului local al Municipiului Timişoara (săparea gropii, transportul decedaţilor la groapă etc.) Art. 48. Prestatorul de servicii funerare (operatorul) trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute de Legea 102/2014, H.G. 741/2016 şi normele tehnice-sanitare conform legii. Art. 49. Prestatorul de servicii va asigura toate condiţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a serviciilor încredinţate prin contractul de prestări servicii.

CAPITOLUL VI – TRANSPORTUL PERSOANELOR DECEDATE

Art. 50. Aducerea în România a persoanelor decedate şi înmormântarea acestora în cimitirele aparţinând Municipiului Timişoara, se face pe baza unui paşaport de transport mortuar şi se face în baza aprobărilor de la oficiul consular al României, a autorităţilor de sănătate publică din ţara respectivă şi declaraţia de primire din partea administraţiei cimitirului în care are loc înhumarea în condiţiile respectării Legii 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare şi după efectuarea procedurii de îmbălsămare. Transportul internaţional al corpurilor persoanelor decedate din ţară în străinătate, se face pe baza unui paşaport de transport mortuar, eliberat de instituţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în funcţie de locul unde s-a produs decesul sau exhumarea şi după efectuarea procedurii de îmbălsămare, având acordul autorităţilor din ţara respectivă.

Transportul internaţional al corpurilor persoanelor decedate se face în sicriu impermeabilizat, închis etanş, al cărui fund este acoperit cu un strat de 5 cm din materiale absorbante (rumeguş, turbă), îmbibate într-o soluţie dezinfectantă şi după efectuarea procedurii de îmbălsămare. Sicriul se depune într-o ladă de lemn, bine etanşeizată.

Art. 51. Transportul persoanelor decedate de la locul decesului şi până la locul efectuării manevrelor de îngrijiri mortuare, se realizează numai de prestatorii de servicii funerare, cu autovehicule speciale de transport mortuar. Pentru transportul decedatului pot fi folosite huse mortuare.

Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării de la locul unde este defunctul păstrat, până la locul înhumării se realizează de prestatorii de servicii funerare, prezenţa documentelor de deces emise de autoritatea publică locală fiind obligatorie.

Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeaşi sau în altă localitate se face în sicrie cu capac închis, cu autovehicule special amenajate care respectă prevederile normelor sanitare şi antiepidemice.

Transportul persoanelor decedate în afara localităţii în care s-a produs decesul se face după îmbălsămare, într-un sicriu impermeabil şi închis etanş, al cărui fund este acoperit cu materiale absorbante.

Dacă persoanele decedate sunt în alte localităţi, la o distanţă mai mare de 30 km faţă de

12

localitatea unde are loc înhumarea, pentru înhumare sunt necesare pe lângă certificatul de deces şi avizul sanitar de transport eliberat de direcţia de sănătate publică teritorială, respectiv a Municipiului Bucureşti. Art. 52. Transportul persoanelor decedate ca urmare a unor boli contagioase se face pe baza certificatului eliberat de un medic specialist în medicină legală sau anatomie patologică şi a adeverinţei de înhumare eliberată de autoritatea administraţiei publice locale. Transportul şi înmormântarea persoanelor decedate ca urmare a unor boli transmisibile, carantinabile se face numai cu avizul sanitar eliberat de autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti şi după efectuarea procedurii de îmbălsămare. Art. 53. Transportul persoanelor decedate în aceeaşi localitate, în altă localitate sau în altă ţară, se face cu vehicule mortuare şi cu mijloace de transport special amenajate, cu respectarea normelor sanitaro-antiepidemice. Efectuarea acestor transporturi se asigură cu respectarea dispoziţiilor din convenţiile internaţionale în care Statul Român este parte şi potrivit dispoziţiilor legale în materie.

CAPITOLUL VII –ÎNFIINŢARE, DESFIINŢARE, ÎNCHIDERE ŞI DESCHIDERE CIMITIRE.

Art. 54. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare în cimitirele unde proprietar este Municipiul Timişoara, are următoarele obligaţii : a – să asigure corectitudinea concesionărilor şi a atribuirii locurilor de înhumare şi ţinerea evidenţei înhumărilor în registrul de evidenţă înhumări. Registrele de evidenţă şi arhivă existente la cimitire până la această dată vor fi preluate de administratorul de cimitir. b – întocmirea planului cu organizarea cimitirului; c –atenţionarea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est de execuţia oricăror construcţii funerare în situaţia în care se constată o încălcare a prezentului Regulament şi dacă se constată lipsa autorizaţiei de construire/ permisului de lucru ; d – inventarierea lucrărilor funerare cu arhitectură deosebită şi urmărirea întreţinerii lor ; e – marcarea parcelelor, rândurilor şi locurilor de înhumare ; f –urmărirea şi verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor şi celelalte condiţii stipulate în permisul de lucru sau autorizaţia de construire şi înştiinţarea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse1Est în cazul încălcării legislaţiei în vigoare; g – inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere sub îndrumarea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare; h – urmărirea exploatării şi funcţionării în parametrii normali a utilităţilor în cimitire (energie electrică, apă-canal etc. ); i – urmărirea stării de curăţenie în perimetrul cimitirului şi luarea măsurilor pentru menţinerea acesteia;

j – marcarea locului pentru săparea gropii, fiind de faţă aparţinătorii locului de înhumare şi reprezentantul societăţii, verificarea realizării săpăturii gropii pentru înhumare cu respectarea dimensiunilor, urmărirea executării în condiţii corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum şi verificarea modului în care se închide şi se profilează mormîntul; k – afişarea în locuri vizibile a Regulamentului de funcţionare şi administrare a cimitirelor

13

şi urmărirea respectării întocmai a acestuia; l – ţinerea evidenţei înhumărilor personalităţilor importante; m – să asigure servicii de relaţii cu publicul şi informarea vizitatorilor. Art. 55. În cazul cimitirelor închise în care nu se mai fac înmormântări, proprietarul cimitirului este obligat să asigure în continuare, wc-uri, spaţii amenajate corespunzător pentru depozitarea gunoiului şi spaţii verzi, arbuşti, copaci pe marginea drumurilor şi aleilor din perimetrul cimitirului. Cimitirul închis este cimitirul în care toate locurile de veci au fost ocupate. Poate fi închisă doar o parte dintr-un cimitir. Aceasta este stabilită print-o expertiză de specialitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin mijloace de informare în masă. Orice persoană care justifică un interes legitim poate contesta măsura de închidere a cimitirului la instanţele competente. Art. 56. Pentru desfiinţarea cimitirului este necesară obţinerea autorizaţiei de desfiinţare, potrivit perevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 57 Desfiinţarea şi schimbarea destinaţiei unui cimitir se fac după 30 de ani de la ultima înhumare şi după strămutarea tuturor osemintelor, într-un alt cimitir în funcţiune, cu tot respectul şi bunăcuvinţa, pentru motive temeinic justificate şi cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte şi al cultului respectiv. Desfiinţarea unui cimitir înainte de 30 de ani se face cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene sau al Municipiuliui Bucureşti şi avizul cultului respectiv. Art. 58. Autorizaţia sanitară a cimitirelor se va face în baza autorizaţiei de construire, în următoarele cazuri:

a. înfiinţarea unui cimitir; b. extinderea cimitirului existent; c. strămutarea cimitirului.

Art. 59. Autorizaţia sanitară a cimitirelor se eliberează de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi este valabilă atât timp cât nu intervin modificări. Art. 60. La extinderea şi redeschiderea cimitirului care a fost închis se aplică regulile stabilite pentru înfiinţarea cimitirului.

CAPITOLUL VIII – EXECUTAREA DE CONSTRUCŢII FUNERARE ÎN CIMITIRE

Art. 61. În cimitirele aparţinând Municipiului Timişoara se pot executa construcţii funerare numai în baza unui permis de lucru sau autorizaţie de construire, de către societăţi comerciale de profil care funcţionează conform legii sau de persoane fizice autorizate în condiţiile legii, decizia alegerii executantului lucrării rămânând la latitudinea concesionarilor de locuri de veci.

Art. 62. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare în cimitirele aparţinând Municipiului Timişoara, are următoarele obligaţii : a – urmărirea şi monitorizarea executării construcţiilor funerare în cimitir de la începerea lucrării şi până la finalizarea lor şi înştiinţarea Direcţiei Poliţia Locală şi Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est pentru stoparea

14

execuţiei oricăror lucrări funerare în situaţia în care constată o încălcare a prezentului Regulament şi a dispoziţiilor prevăzute în autorizaţia de construire sau permisul de lucru; b – luarea măsurilor şi întocmirea documentelor necesare pentru repararea prejuduciilor cauzate de constructori pe cheltuiala acestora în cel mai scurt timp ; Art. 63. Proprietarul cimitirului eliberează permisul de lucru pentru executarea de lucrări funerare (prin grija Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est) sau autorizaţia de construire (prin grija Direcţiei Urbanism), dar nu răspunde de prejudiciile cauzate de condiţiile meteo nefavorabile şi efectuarea defectoasă a lucrărilor funerare de către executanţii acestora. Art. 64. Prin grija Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est poate fi afişată lista societăţilor comerciale autorizate să execute construcţii funerare în cimitirele aparţinînd Municipiului Timişoara. Art. 65. Societăţile comerciale sau persoanele fizice autorizate să execute construcţii funerare în cimitirele aparţinând Municipiului Timişoara vor respecta prevederile prezentului regulament.

Publicitatea serviciilor funerare pe teritoriul cimitirului este interzisă cu excepţia locului destinat acestui scop şi stabilit de către proprietarul cimitirului. Art. 66. Construcţiile funerare se vor executa numai pe timpul orarului: Luni-Vineri între orele 08.00 –18.00 în perioada 01 martie – 01 decembrie, şi numai în baza permisului de lucru sau după caz în baza autorizaţiei de construire, eliberată de către proprietarul cimitirului. Nu se vor executa construcţii funerare cu 7 zile inainte şi cu 7 zile după, cu ocazia Sărbătorilor Pascale şi de 1 noiembrie.

Societatatea comercială sau persoana fizică autorizată care execută construcţii funerare în cimitir este obligată să părăsească cimitirul la expirarea programului, după aceea nici o persoană nu mai are voie să rămână şi să intre în cimitir, cu excepţia personalului de pază. Art. 67. Se pot executa următoarele construcţii funerare: a – la suprafaţă : borduri sau împrejmuiri, capele, mausolee, monumente, obeliscuri, capace, alte lucrări de artă plastică; b – în subteran : cripte, bolte, cavouri, gropi zidite. Realizarea şi extinderea capelelor, mausoleelor şi a oricăror clădiri sau a infrastructurii cimitirului, se fac după obţinerea autorizaţiei de construire eliberate în condiţiile legii. Lucrările de reparaţii la acestea, se fac tot cu obţinerea autorizaţiei eliberate în condiţiile legii. Nu este necesară obţinerea autorizaţiei de construire pentru executarea împrejmuirilor funerare, bordurilor, însemnelor locurilor de înhumare, obeliscurilor sau alte lucrări de artă plastică, precum şi lucrărilor funerare subterane. Acestea vor respecta dimensiunile, forma şi materialele descrise în permisul de lucru.

Lucrările de construcţii funerare cu amenajările necesare, (respectiv: bordură, împrejmuire funerară, mormânt cu capac, de înălţime de max. 20 cm, cruce/monument funerar de înalţime max. 1,8 m.) precum şi lucrările funerare subterane, se fac cu avizul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, respectiv în baza unui permis de lucru.

În caz de deces, dacă se solicită executarea unei gropi zidite în regim de urgenţă, nu este necesară eliberarea unui permis de lucru.

Tariful pentru eliberarea permisului de lucru va fi aprobat de către Consiliul Local la propunerea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi nu poate fi modificat decât în funcţie de rata inflaţiei sau dacă modificările legislative impun cheltuieli suplimentare. Eliberarea permisului de lucru pentru executarea

15

împrejmuirilor funerare se face după plata tarifelor şi numai după primirea răspunsului favorabil la solicitarea făcută de către concesionarul de loc de veci. Art. 68. Executarea săpăturilor pentru lucrările funerare în subteran (gropi zidite, bolte, cavouri etc.) se face de către prestatorul de servicii de înhumare. Acesta este obligat în termen de maxim 5 zile lucrătoare după achitarea contravalorii acestui serviciu să execute săpătura. În caz de deces, dacă se solicită executarea săpăturii unei gropi zidite, aceasta se face imediat. Art. 69. Executanţii lucrărilor de construcţii au obligaţia să prezinte la persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, permisul de lucru şi tabelul cu personalul societăţii comerciale ce lucrează în cimitire.

Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare are obligaţia să nu permită participarea la executarea construcţiilor funerare a nici unei persoane care nu are relaţii juridice de muncă cu societatea executantă.

Art. 70.1 Actele necesare pentru eliberarea permisului de lucru sunt : a – cerere în numele persoanei care solicită executarea lucrării (concesionarul locului de veci) şi care cuprinde : - numele, prenumele, adresa ; - cimitirul, parcela, rândul, mormântul unde urmează să se execute lucrarea ; - denumirea firmei care execută lucrarea funerară. b – document eliberat de administratorul de cimitir din care să rezulte : - numele concesionarului, decedaţilor (dacă este cazul); - parcela, rândul, mormântul unde se execută lucrarea ; - dovada achitării dreptului de folosinţă al fiecărui loc de înhumare. c – copie după actul care dovedeşte valabilitatea dreptului de folosinţă al locului de înhumare respectiv; d – copie carte de identitate (concesionarul locului de veci); e – copie a contractului dintre beneficiarul lucrării (concesionarul locului de veci) şi societatea comercială sau persoana fizică autorizată care execută lucrarea; f – dovada din partea societatăţii comerciale sau persoanei fizice autorizate care execută lucrarea, că are ca obiect de activitate executarea de construcţii 70.2. Actele menţionate mai sus se prezintă pentru verificare, avizare şi aprobare. Pe baza aprobării date se emite adresa către concesionar, iar în caz favorabil permisul de lucru, care se întocmeşte în 3 exemplare : - un exemplar societatăţii comerciale sau persoanei fizice autorizate care execută lucrarea; - un exemplar la persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir; - un exemplar la dosarul Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est; 70.3. Permisul de lucru se eliberează numai după primirea de către concesionar a înştiinţării/adresei favorabile că s-a întocmit permisul de lucru şi după plata taxelor legale. Tariful permisului de lucru este funcţie de suprafaţa locului de veci pe care se execută construcţia şi se aprobă prin Hotărâre de Consiliu Local. 70.4. Este interzisă executarea de construcţii funerare fără permis de lucru sau autorizaţie de construire eliberată. Construcţiile funerare executate fără permis de lucru sau autorizaţie de construire eliberată sau care nu respectă condiţiile impuse de permisul de lucru sau autorizaţie de construire şi din prezentul regulament, vor suporta sancţiunile şi măsurile stabilite de legislaţie.

Art. 71. Societatea comercială sau persoană fizică autorizată care va executa o construcţie

16

funerară fără permis de lucru sau autorizaţie de construire eliberată, nu va mai avea dreptul de a executa construcţii funerare de orice fel, în cimitirele administrate de Primăria Municipiului Timişoara. Art. 72. Agenţii economici care urmează să execute construcţii funerare în cimitirele aparţinând Municipiului Timişoara sunt obligaţii să execute lucrările astfel : - pentru lucrările obişnuite (borduri, împrejmuiri, capace, cruci, monumente, gropi zidite sau alte construcţii subterane) în 30 zile de la data eliberării documentelor necesare construcţiei ( permisul de lucru ) în perioada 01 martie – 01 decembrie; . - pentru capele, în funcţie de specificaţia prevăzută în autorizaţia de construire/permisul de lucru.

Nu se vor executa construcţii funerare cu 7 zile inainte şi cu 7 zile după, cu ocazia Sărbătorilor Pascale şi de 1 noiembrie.

Art. 73. Permisul de lucru se prelungeşte în condiţiile în care construcţia funerară nu s-a executat din motive întemeiate (alegerea pentru terminarea construcţiei funerare a unei alte societăţi comerciale, condiţii meteo nefavorabile ) în termenele de mai sus. Prelungirea permisului de lucru se face prin solicitare scrisă, aprobarea solicitării şi achitarea contravalorii pe încă o perioadă permisă de lucru. Art. 74. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare este obligată să verifice şi să transmită respectarea termenului de execuţie a construcţiei funerare stabilit în permisul de lucru sau autorizaţia de construire şi să informeze în cazul în care acest termen este depăşit. Art. 75. Este interzisă orice construcţie funerară în afara limitei suprafeţei locului aflat în folosinţă. Societăţile comerciale care prestează construcţii funerare în cimitire, cât şi persoanele fizice autorizate, au obligaţia respectării dimensiunilor locurilor de înhumare şi sunt obligate prin construcţia executată să lase acces pe trotuarele dintre împrejmuiri. Art. 76. Împrejmuirile funerare, bordurile locurilor de înhumare, jardinierele, statuetele, coloanele, felinarele, obeliscurile, piramidele sau alte lucrări de artă plastică, nu au voie să depăşească limitele locului de înhumare prevăzut la Art. 9. Dacă acestea depăşesc limitele locului de înhumare, la cererea expresă a Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, aparţinătorii trebuie să şi le desfiinţeze. Art. 77. Săpăturile făcute pentru construirea cavourilor şi a gropilor zidite vor trebui prin grija prestatorului de servicii de înhumare, să fie înconjurate cu bariere sau protejate cu obstacole vizibile şi rezistente, pentru a se evita orice pericol. Lucrările vor fi executate în aşa fel încât să nu compromită cu nimic securitatea şi integritatea publicului. Art. 78. Constructorii nu vor putea depozita nici măcar temporar pământ, materiale şi alte obiecte pe mormintele vecine. Aceştia vor trebui să ia toate măsurile necesare pentru a nu murdări sau deteriora mormintele înconjurătoare pe timpul execuţiei lucrărilor.

Art. 79. Accesul şi evacuarea în şi din cimitire a materialelor cu mijloace de transport cu o capacitate mai mare de 1,5 tone este interzisă, cu excepţia firmelor autorizate să evacueze gunoiul din deponeele cimitirelor. Art. 80. Persoanelor fizice autorizate sau societăţilor comerciale care execută construcţii funerare le este permis accesul cu autovehicule cu capacitate mai mică de 1,5 tone, care transportă materiale gata preparate sau semifabricate pentru construcţii funerare sau cu utilaje folosite la construcţiile funerare, numai cu permisul de lucru eliberat contra cost de Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est care se va afla asupra lor. Acestea vor mai prezenta: copia contractului încheiat cu beneficiarul lucrării, tabelul cu personalul care execută lucrarea funerară şi copii după cărţile de identitate a acestora şi un document care să conţină traseul de acces spre locul de execuţie a lucrării şi condiţiile particulare de execuţie

17

(termenele, modul de manipulare a materialelor şi modul de evacuare a deşeurilor din cimitir). Zilnic şi la finalizarea lucrărilor, persoanele fizice autorizate sau societăţile comerciale în

cauză, vor lăsa locul curat şi vor evacua din incinta cimitirului, toate resturile şi deşeurile rezultate din activitatea de executare lucrări funerare (inclusiv resturile de la construcţiile anterioare-vechi). Art. 81. Este interzis sub orice formă, sub pretextul facilitării execuţiei lucrărilor: deplasarea sau îndepărtarea semnelor funerare ce există pe marginea construcţiilor, fără acordul scris al familiilor aparţinătoare. Art. 82. Materialele necesare pentru construcţie nu vor fi aduse la locul de executare decât pe măsura nevoilor. Art.83. Nu este permis în cimitire depozitarea materialelor de construcţii, stingerea varului, cioplirea pietrelor, turnarea plăcilor şi crucilor în cofraje, ci doar efectuarea de lucrări pregătitoare. Art. 84. Resturile de orice natură rezultate din operaţiile de construcţie, deşeurile de orice fel se evacuează din cimitir, în fiecare zi de către constructorii lucrărilor. Art. 85. Este interzisă montarea de bănci, de ornamente şi alte lucrări auxiliare pe trotuarul dintre locurile de înhumare, iar cele existente care împiedică circulaţia şi ocupă spaţiul dintre mormintele vecine, vor fi desfiinţate. Art. 86. Este interzisă tăierea de pomi şi arbori, precum şi desfiinţarea vegetaţiei, excepţie făcând arborii care periclitează siguranţa lucrărilor funerare sau cei care sunt crescuţi pe morminte şi împiedică înhumarea decedaţilor în locurile de veci concesionate şi numai după acordul Direcţiei de Mediu şi a instituţiilor abilitate. Art. 87. Construcţiile executate sunt proprietatea beneficiarului dreptului de concesiune a locurilor de veci, urmând ca la încetarea dreptului de concesiune a acestor locuri de veci, concesionarul să desfiinţeze construcţiile şi să elibereze terenul pe cheltuiala sa sau să le cedeze fără plată proprietarului cimitirului.

Art. 88. Dacă o construcţie funerară prezintă o stare de degradare avansată ( care ar pune în pericol securitatea publică sau mormintele vecine etc., informare primită în scris, de la persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare), se va întocmi un proces verbal de constatare, după care se va proceda la o somaţie adresată familiei aparţinătoare prin care i se va pune în vedere remedierea monumentului. În situaţia în care familia aparţinătoare (titularul/concesionarul locului de veci) nu doreşte, nu poate fi găsită, titularul/concesionarul va fi înştiinţat în scris şi pierde dreptul de concesiune a locului de veci. Locul de veci poate fi atribuit altui solicitant care va plăti lucrările de desfiinţare. Art. 89. Obiectele declarate monumente de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât în conformitate cu Legea nr.422/2001- privind protejarea monumentelor istorice. Art. 90. Monumentele de artă şi arhitectură şi operele comemorative ale eroilor şi mormintele personalităţilor şi monumentele nefunerare precum şi locurile pe veci aflate în cimitirele aparţinând Municipiului Timişoara sunt întreţinute şi îngrijite de proprietarul cimitirului sau de prestatorul de servicii, dacă este prevăzut în contractul de prestări servicii acest lucru.

CAPITOLUL IX – REGULI DE VIZITARE ÎN CIMITIR INTERDICŢII

Art. 91. Cimitirul este deschis accesului zilnic, după următorul program adus la cunoştinţa publicului prin afişarea în locuri vizibile, la intrarea în cimitir:

18

- 01 aprilie – 15 noiembrie- între orele 08.00 – 20.00 ; - 16 noiembrie – 31 marrtie- între orele 08.00 – 17.00.

Art. 92. Orarul de vizitare va fi afişat la fiecare intrare de cimitir. Personalul de pază are

obligaţia să invite publicul să părăsească cimitirul, la închiderea programului de vizitare. Personalul de pază va interzice intrarea persoanelor în cimitire prin alte locuri decât pe porţile de acces şi în afara programului de acces. Art. 93. Este interzis persoanelor care vizitează cimitirele aparţinând Municipiului Timişoara: a.) să efectueze săpături pentru gropi zidite sau cavouri; b.) să deschidă morminte şi să deshumeze cadavre; c.) să execute construcţii funerare; d.) să îndepărteze semnele funerare de pe locurile de veci; e.) să comercializeze în incinta cimitirelor, orice obiect care este folosit pentru întreţinerea sau ornamentarea mormintelor sau să aibă intenţia să practice în cimitire comerţul; f.) să-şi însuşească orice material sau obiect care provine de la locurile de înhumare; g.) să solicite familiilor sau societăţilor de prestare servicii funerare foloase necuvenite pentru efectuarea unor activităţi; h.) să ţină vreo conversaţie ori să adopte o atitudine sau ţinută vestimentară neadecvată, indecentă în incinta cimitirelor ; i.) să distrugă construcţiile şi obiectele funerare; j.) să degradeze sau să rupă florile şi coroanele de pe morminte; k.) să scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare; l.) să depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute; m.) să depoziteze pământ, resturi vegetale sau alte obiecte pe morminte; n.) să consume băuturi alcoolice sau să fie în stare de ebrietate; o.) să consume seminţe; p.) să cânte sau să asculte muzica în incinta cimitirelor;

Art. 94. În incinta cimitirului se interzice : a.) accesul copiilor în vârstă de până la 14 ani, neînsoţiţi ; b.) accesul persoanelor însoţite de câini sau alte animale domestice, care nu au lesă şi

botniţă dacă este cazul în condiţiile legii; c.) folosirea mijloacelor de redare audio şi/sau video şi/sau staţii de amplificare a

sunetelor de orice fel, mai puţin cele folosite pentru ceremonii. Art. 95. Este interzis accesul în cimitire a autovehiculelor de orice fel destinate transportului de

persoane şi materiale, fără acordul proprietarului cimitirului. Este permis accesul în cimitire a autovehiculelor care transportă persoanele cu handicap locomotor sau cu mobilitate redusă şi care deţin un certificat/card legitimaţie din care să rezulte această situaţie, precum şi vehiculele care transportă corpul neînsufleţit la locul de veci. Acestea nu vor putea staţiona în incinta cimitirului.

CAPITOLUL X – CONTRAVENŢII

Art. 96. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform legislaţiei în vigoare şi hotărârilor emise de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art.97. Constituie contravenţii, daca nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează, următoarele fapte:

19

1.) Contravenţii care se aplică prestatorului de servicii funerare căruia i s-a delegat gestiunea serviciilor prin concesionare şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1500 lei şi 2500 lei:

a.) neîntreţinerea în stare corespunzătoare a mijloacelor fixe (clădiri, împrejmuire cimitir, alei, copertine, faţade, acoperişurilor, etc.); b.) neîntreţinerea în stare corespunzătoare a zonelor verzi aferente cimitirului, inclusiv dintre morminte; c.) nerespectarea normelor de igiena şi a curăţeniei în perimetrul cimitirelor, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia acestora anual şi ori de câte ori este necesar; d.) nerespectarea normelor de colectare şi depozitare selectivă a deşeurilor din cimitir; e.) neîntreţinerea corespunzătoare şi păstrarea în stare bună a containerelor din cimitire destinate colectării selective a gunoiului şi resturilor vegetale; f.) neîntreţinerea în permanentă a curăţeniei aleilor din cimitir; g.) nerespectarea măsurilor stabilite de C.L. al Municipiului Timişoara pentru asigurarea igienei şi curăţeniei în municipiu; h.) neîncheierea contractelor de prestări servicii publice de salubrizare pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor, cu un operator local de servicii de salubrizare; i.) neefectuarea dezăpezirii de pe trotuare/alei şi neîndepărtarea ţurţurilor de pe clădirile din cimitir ori de câte ori este necesar; j.) neefectuarea în caz de polei a măsurilor obligatorii care se impun în vederea evitării alunecării, prin aplicarea de nisip sau rumeguş pe alei; k.) neefectuarea măsurilor de marcare a perimetrului expus dacă este cazul în cazul zăpezii şi gheţii de pe trotuare/alei şi ţurţurilor de pe clădirile din cimitire; l.) nerespectarea măsurilor privind împiedecarea arderii deşeurilor vegetale, menajere sau de altă natură în cimitire şi stingerea imediată a acestora, în cazul în care persoane necunoscute le aprind; m.) nerespectarea reglementărilor privind protecţia mediului, adoptând soluţii şi măsuri tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare a poluanţilor; n.) depozitarea chiar şi temporar a pământului rezultat din lucrările de săpături, pe morminte sau în alte locuri din cimitire decât în cele permise.

2.) Contravenţii care se aplică prestatorului de servicii funerare căruia i s-a delegat gestiunea serviciilor prin concesionare şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000 lei şi 2500 lei:

a.) nerespectarea măsurilor privind distrugerea buruienilor şi în mod special a celor cu potenţial alergen (ambrozia artemisiifolia etc.) prin scoaterea rădăcinilor, smulgere sau cosire din cimitir;

b.) nerespectarea măsurilor privind depozitarea clandestină de gunoi, moloz, resturi vegetale etc. în perimetrul cimitirului.

Art. 98. Contravenţii care se aplică agenţilor economici şi persoanelor fizice:

1.) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 1000 lei pentru persoane fizice şi 1000 lei şi 2 500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte :

a.) aruncarea şi abandonarea de hârtii, ambalaje, resturi alimentare şi nealimentare, aparate electrocasnice, mobilă şi alte deşeuri aduse din exteriorul cimitirului, în

perimetrul cimitirului sau în deponeele acestuia;

20

b.) depozitarea clandestină de gunoi, moloz, resturi vegetale etc. în perimetrul cimitirului; c.) murdărirea aleilor de orice fel de materiale: balast, mortar, noroi, betoane, deşeuri sau

alte materiale; d.) nerespectarea programului de funcţionare afişat la intrarea în cimitir; e.) pătrunderea în cimitir cu câini fără lesă, biciclete, scutere, motorete, ATV-uri şi

autoturisme (altele decât cele permise); f.) consumarea de băuturi alcolice în cimitir; g.) arderea deşeurilor vegetale, menajere sau de altă natură în cimitir; h.) plantarea de material dendrologic, care prin specificul său poate cauza prejudicii

asupra stării de sănătate a populaţiei în perimetrul cimitirului, inclusiv pomi şi arbuşti fructiferi;

i.) executarea de tăieri de corecţii şi defrişări arbori şi arbuşti, fără acordul serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

2.) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000 lei şi 1500 lei

pentru persoane fizice şi cu amendă cuprinsă între 1500 lei şi 2500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte :

a.) deversarea şi aruncarea de deşeuri din afara cimitirelor în cimitire şi în deponeele acestora;

b.) aruncarea sau abandonarea de resturi vegetale, crengi şi alte deşeuri rezultate din curăţirea mormintelor pe alte morminte sau în alte locuri din cimitire decât în cele permise;

c.) depunerea şi precolectarea deşeurilor reciclabile (plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, etc.) rezultate din cimitire, în alte locuri şi nu la recipientele amenajate special din incinta cimitirelor.

3.) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2000 lei şi 2500 lei

atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice următoarele fapte : a.) distrugerea şi deteriorarea gardului viu, a materialului dendrofloricol din incinta

cimitirelor; b.) distrugerea sau deteriorarea coşurilor, containerelor de depozitare a gunoiului sau

altor obiecte de mobilier urban din cimitire; c.) distrugerea, deteriorarea sau murdărirea mormintelor şi spaţiilor verzi din cimitire.

Art. 99. Contravenţii care se aplică persoanelor fizice, concesionari sau titulari ai locurilor de veci

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1500 lei şi 2500 lei, neîngrijirea şi neîntreţinerea locurilor de veci pe care le au în concesiune, sau care le-au fost atribuite de Municipiul Timişoara. Îngrijirea şi întreţinerea locurilor de veci se va realiza cel puţin prin cosirea buruienilor, vegetaţiei ierboase şi lemnoase de pe locurile respective cât şi de pe trotuarele comune dintre acestea. Buruienile cu potenţial alergen (ambrozia), trebuie eliminate prin scoaterea rădăcinilor. Art. 100. Contravenţii care se aplică agenţilor economici şi persoanelor fizice autorizate

care execută lucrări de construcţii funerare, reparaţii şi demolări de lucrări de construcţii funerare

1.) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1500 lei şi 2500 lei

21

următoarele fapte : a.) depozitarea chiar şi temporară a pământului rezultat din lucrările de construcţii pe

morminte sau în alte locuri din cimitire decât în cele permise; b.) murdărirea căilor publice, aleilor din cimitire cu materiale şi resturi de materiale

folosite sau rezultate din activitatea de construcţii; c.) prepararea mortarelor sau betoanelor în perimetrul cimitirelor în alte locuri decât în cele permise; d.) neîmprejmuirea cu panouri speciale de protecţie a locurilor şi lucrărilor de construcţie care prezintă pericol de accidentare; e.) neefectuarea lucrărilor de salubrizare la punctele de lucru din cimitire la sfârşitul

fiecărei zile de lucru; f.) neluarea măsurilor de împiedicare a producerii şi răspândirii prafului; g.) executarea de lucrări funerare sau reparaţii la lucrările funerare fără permisul de lucru eliberat sau nerespectând dispoziţiile prevăzute în permisul de lucru şi în Regulamentul de serviciu la contractele de concesiune servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii a cimitirelor umane

aparţinând Municipiului Timişoara, respectiv: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul

Săracilor și Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara;

h.) executarea sau reparaţiile la capele fără autorizaţie de construire eliberată în h.) condiţiile legii sau nerespectând dispoziţiile prevăzute în autorizaţia de construire şi în Regulamentul de serviciu la contractele de concesiune servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii a cimitirelor umane

aparţinând Municipiului Timişoara, respective: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul

Săracilor și Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara;

Faptele menţionate la Litera (g.) şi (h.) pot duce la demolarea construcţiei executate, conform legii. Art. 101. Căi de atac

a.) În cazul în care contravenientul nu respectă obligaţia de a înlătura situaţia creată prin săvârşirea contravenţiei, agentul constatator poate aplica în mod repetat, după fiecare somaţie, la care contravenientul nu se conformează, o nouă amendă pentru contravenţia săvârşită. La societăţile comerciale şi instituţii, sanţiunea se aplică conducătorului acesteia sau persoanei care a avut sarcina de a urmări îndeplinirea obligaţiilor respective sau persoanei juridice.

b.) Agentul constatator stabileşte amenda în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. În afara sancţiunilor prevăzute mai sus, organul constatator va putea stabili în cuprinsul aceluiaşi proces verbal, când va fi cazul, atât valoarea pagubei produse prin contravenţie cât şi confiscarea obiectelor care au servit la săvârşirea contravenţiei, cu precizarea valorilor.

c.) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal, ori după caz de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 102. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre de la Art. 96 până la Art. 100 inclusiv, se va face de către: - poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Timişoara, salariaţii primăriei anume împuterniciţi prin dispoziţii ale Primarului, şi alte persoane

22

împuternicite de către Primar.

CAPITOLUL XI – DISPOZIŢII FINALE Art. 103. În cazul mormintelor şi/sau al operelor comemorative de război sunt aplicabile prevederile Legii nr. 379/2003 şi Legii nr.422/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 104. Proprietarul cimitirelor are obligaţia întreţinerii şi menţinerii în funcţiune a acestuia (asigurarea pazei 24 de ore din 24, serviciile funerare, curăţenia în perimetrul cimitirelor, efectuarea corecţiei şi tăierii de arbori, întreţinerea şi plata utilităţilor etc.), obligaţie care poate fi îndeplinită pe bază de contract şi de un operator economic, prestator de servicii. În cazul în care prestatorul de servicii nu îşi execută obligaţiile prevăzute în contract, contractul va fi reziliat unilateral de către autoritatea contractantă, fără punere în întârziere, fără apel la instanţă şi dă dreptul autorităţii contractante de a cere despăgubiri şi de a aplica sancţiuni. Art. 105. Actele de concesionare a locurilor de înhumare eliberate de administraţiile cimitirelor până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament rămân valabile. Art. 106. Toate persoanele fizice sau juridice, precum şi toţi operatorii economici care prestează o activitate în cimitirele menţionate la Art. 2 din prezentul regulament, care prin natura împrejurărilor iau contact direct cu cimitirele, sunt obligate să respecte prezentul regulament de serviciu.

Colectiv de coordonare: Președinte: Florin Răvăşilă Membrii: Otilia Sîrca Nicolae Cacuci Ramona Dolha Diana Dinu

Atasament: Anexa_1.pdf

1 Cod FO 53-01 ver.1

Anexa nr.1 la HCL nr.___/_______ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COŞERIT şi SPAŢII UTILITARE Nr.SC2020-10244/08.05.2020

Studiu de fundamentare şi oportunitate a deciziei de concesionare privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea

de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor

Obiectul studiului de fundamentare şi oportunitate îl reprezintă fundamentarea necesităţii şi

oportunităţii alegerii variantei optime de gestiune pentru prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara situate în Calea Lipovei nr.5 și nr.7 și str. Stuparilor, respectiv: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, conform Art.3, alin.1, lit. m) din O.U.G. nr.71/2002-modificată și completată prin Legea nr.10 din 09.01.2020.

Prezentul studiu a fost elaborat în vederea asigurării continuităţii serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, din Municipiul Timişoara în conformitate cu prevederile din:

 Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002- privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local- modificată și completată;

 Legea nr. 10/2020- pentru modificarea și completarea O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,  Ordonanţa Guvernului nr. 57/03.07.2019 – privind Codul Administrativ;

 Legea nr.102/2014 -privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, în vederea asigurării continuităţii serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara;

 H.G. nr. 741/2016- pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare,  Legea nr. 100/2016- privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

 H.G. nr.867/2016- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

 Indicii de inflaţie stabiliti de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul 2017, 2018 şi 2019, comunicaţi prin adresele nr. 93/12.01.2018, nr.127/09.01.2019 și nr. 141/14.01.2020.

Prezentul studiu a fost elaborat cu scopul ca în cimitirele umane situate în Calea Lipovei nr. 5 și nr.7 și str. Stuparilor din Municipiul Timişoara, operatorul economic care va presta servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii acestor cimitire să funcţioneze în condiţii de profitabilitate prin exercitarea unui management performant, fără să beneficieze de compensaţii din

2 Cod FO 53-01 ver.1

partea Primăriei Municipiului Timişoara sau a Consiliului Local a Municipiului Timişoara pentru realizarea acestor servicii, asigurând totodată la bugetul local o sursă financiară, prin plata unei redevenţe anuale pe toată perioada contractului de prestări servicii.

La fundamentarea prezentului studiu au fost luate în considerare toate serviciile şi activităţile necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara situate în Calea Lipovei nr.5, Calea Lipovei nr.7 și str. Stuparilor, analizându-se activităţile care se prestează într-un cimitir, activităţi care decurg ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 102/2014- privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, în vederea asigurării continuităţii serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara şi H.G. nr. 741/2016- pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare,astfel încât să se asigure satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative, pe baza unei gestionari optime, la un nivel corespunzător a serviciilor şi activităţilor necesare, precum şi întreţinerea şi dezvoltarea oricăror bunuri de retur încredinţate pentru efectuarea respectivelor servicii şi activităţi.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016-privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii si H.G. nr.867/2016- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, la elaborarea prezentului studiu de fundamentare şi oportunitate au fost analizate următoarele aspecte:

I.) Descrierea activităţii pentru care se face delegarea de gestiune; II.) Motivele de ordin legislativ, social şi de mediu, economic, financiar, care justifică

delegarea de gestiune prin contract de concesiune, pentru prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane si identificarea si repartiţia între părţi a riscurilor şi/sau eliminarea lor;

III.) Procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara situate în Calea Lipovei nr. 5, Calea Lipovei nr.7 și str. Stuparilor;

IV.) Durata estimată a contractului de concesiune;

I. Descrierea activităţii pentru care se face delegarea de gestiune

- Activităţi necesare realizării serviciilor funerare pentru desfăşurarea ceremonialului Înhumării : - primirea comenzii pentru înmormântare, - transportul persoanei decedate, - preluarea persoanelor decedate, - pregătirea pentru înmormântare,

- închirierea/ pregătirea şi aranjarea sălii de ceremonii funerare/casei funerare, - transportul decedatului la sala de ceremonii funerare /casă funerară, - aşezarea pe catafalc şi organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, - deschidere şi închidere cavou, - ridicat şi remontat capac la construcţiile funerare cu capac, - înhumarea (săpat groapă, transportul decedatului de la sala de ceremonii

funerare /casă funerară la locul de veci, coborârea sicriului în mormânt, închiderea gropii, curăţirea şi aranjarea locului de înhumare),

3 Cod FO 53-01 ver.1

- executarea săpăturii la o groapă zidită sau betonată, simplă sau suprapusă, - depunerea şi aranjarea coroanelor de flori, amenajarea mormântului după înhumare (evacuarea surplusului de pământ şi transportul coroanelor la deponeu după 40 de zile de la înhumare), - exhumare / reînhumare, - preluarea urnei şi aşezarea acesteia în nişa specială.

- Organizarea, funcţionarea şi păstrarea evidenţei persoanelor decedate şi înhumate în cimitir; - Întreţinerea mormintelor/monumentelor funerare din patrimoniul local, naţional şi a

personalităţilor marcante, a monumentelor şi operele de artă; - Amenajarea şi întreţinerea locurilor de înhumare din cimitir; - Condiţiile de executare a activităţilor şi lucrărilor funerare; - Realizarea construcţiilor funerare şi lucrări funerare; - Supravegherea lucrărilor de construcţii care se efectuează, urmărind asigurarea ordinii şi

curăţeniei la locurile din jurul construcţiilor; - Reguli privind desfăşurarea activităţilor de înhumare, deshumare şi transportul persoanei

decedate; - Activităţi de reparaţii/ întreţinere şi reparare a instalaţiilor de apă şi canalizare, energie

electrică; - Reparaţii alei şi garduri împrejmuitoare, întreţineri curente ale construcţiilor aferente,

construcţii precum şi alte bunuri mobile şi imobile care constituie patrimoniul cimitirelor; - Efectuarea investiţiilor din cimitire la nivelul de calitate şi financiar aprobat; - Asigurarea pazei şi ordinii în incinta cimitirului; - Perceperea unor tarife aprobate de Consiliul Local; - Servicii de asigurare şi menţinere a curăţeniei; - Activităţi de întreţinere, protejare şi conservare a spaţiilor verzi, gazonului, arborilor,

arbuştilor, precum şi a oricăror alte amenajări dendro-horticole din incinta cimitirului care constau în: cosirea/tăierea ierbii, toaletarea şi tăierea de arbori/arbuşti, ierbicidarea şi combaterea buruienilor de pe alei şi spaţiile verzi dintre morminte/locuri de veci, greblarea frunzelor/vegetaţiei uscate sau rezultată în urma tăierii/cosirii şi transportarea la deponeu;

- Asigurarea în incinta cimitirelor a condiţiilor de igienă cerute de reglementările în vigoare; - Executarea a cel puţin de două ori pe an (înainte de Sfintele Sărbători Pascale şi de 1

noiembrie) a unei curăţenii generale.

II. Motivele de ordin legislativ, social , de mediu, economic, financiar, care justifică delegarea de gestiune prin contract de concesiune, pentru prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane si identificarea si repartitia intre părti a riscurilor si/sau eliminarea lor

Delegarea de gestiune a serviciilor şi activităţii necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara este indicată de următoarele motive de ordin legislativ, economico-financiar, social şi de mediu.

II.1. Componenţa legislativă care justifică delegarea de gestiune: - Prevederile O.G. 71/29.08.2002- privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de

administrare a domeniului public şi privat de interes local - modificată și completată prin Legea nr. 10/2020: art. 2 lit. “e”, art. 3 lit. “m”, art.6 alin. 3 lit. ”b”şi “i”, art.10 alin. 1 lit. “b” şi alin. 2, art.12, art. 13, art. 14, art. 39, art. 40.

4 Cod FO 53-01 ver.1

II.2. Componenta socială care justifica delegarea de gestiune: În stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciilor şi activităţilor descrise mai sus s-a

avut în vedere faptul că oricine are dreptul la o înmormantare decentă şi la aducerea ultimului omagiu la locul de veci al decedatului, conform Art.2 alin.1 din Legea nr.102/2014 -privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare. Prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara este necesară a fi efectuată 7 zile pe săptămână în vederea desfăşurării serviciilor funerare şi a ceremonialului înhumării, pentru care trebuiesc asigurate inclusiv condiţiile igienico-sanitare si de mediu. Astfel, prin delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara situate în Calea Lipovei nr.5, Calea Lipovei nr. 7 și str. Stuparilor, respectiv: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, se creează premisele asigurării echității si solidarității sociale care să permită satisfacerea tuturor solicitărilor cetățenilor, precum și a voinței exprimată în timpul vieții în legatură cu ritualul înmormântării de către orice persoană.

II.3. Componenta de mediu care justifică delegarea de gestiune: Având în vedere normele legislative privind protecţia mediului şi adaptarea continuă a acestora

la standardele Uniunii Europene, autoritatea administraţiei publice locale are responsabilităţi şi obligaţii pentru a asigura un mediu sănătos pentru locuitorii Municipiului Timisoara.

Obligaţiile referitoare la respectarea condiţiilor de mediu subzistă indiferent de tipul de gestiune ales, fiind necesară obţinerea tuturor avizelor şi certificatelor pe care legislaţia specifică de mediu le prevede.

Diferenţierea apare în ceea ce priveşte obligativitatea efectuării demersurilor ce se impun în acest sens.

Astfel, în cazul gestiunii directe aceste atribuţii vor reveni autorităţii publice locale, în timp ce în cazul delegării gestiunii, aceste aspecte vor cădea în sarcina operatorului economic căruia i se va atribui contractul de concesiune, răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiilor în acest sens incumbând acestuia.

II.4. Componenta economică, financiară care justifică delegarea de gestiune, indicatori de performanţă şi identificarea şi repartitia între părţi a riscurilor şi/sau eliminarea lor

Scopul principal al atribuirii contractului de delegare de gestiune prin concesionare este să asigure, pe baza unei gestionări optime, efectuarea la un nivel corespunzător a serviciilor şi activităţilor necesare, precum şi întreţinerea şi dezvoltarea oricăror bunuri de retur încredinţate concesionarului pentru efectuarea respectivelor servicii şi activităţi. Indicatorii de performanţă asigură evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite de către autoritatea contractantă şi asumate de către concesionar pentru asigurarea unui serviciu eficient şi de calitate în interesul comunităţii locale.

Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească concesionarul, avându-se în vedere:

 continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;  adaptările la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;  satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale, în

calitatea lor de utilizatori ai serviciului;  excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile care se vor presta;  administrarea şi gestionarea activităţii care se va presta în interesul comunităţii locale;  respectarea reglementărilor specifice şi a legislaţiei cu privire la servicile şi activităţile

prestate;

5 Cod FO 53-01 ver.1

 respectarea standardelor minimale, prevăzute de normele legale în domeniu cimitirelor. Indicatorii de performanţă specifici prestării de servicii şi activităţi necesare exploatării şi

întreţinerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara se referă la:

 calitatea şi eficienţa serviciului şi a activităţilor prestate;  îndeplinirea prevederilor din contract şi caietul de sarcini cu privire la calitatea şi cantitatea

serviciului prestat;  menţinerea unor relaţii echitabile între autoritatea contractantă, concesionar şi utilizator prin

rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

 situaţia personalului: număr, structură, accidente de muncă,stare de sănătate;  starea tehnică a echipamentelor şi dotărilor;  stadiul de realizare al programului de investiţii;  accesul neîngrădit al autorităţii contractante şi al autorităţii publice centrale şi locale, în

conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţilor contractuale asumate;

 calitatea şi eficienţa serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în caietul de sarcini;

 modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar - urbană şi a bunurilor de retur încredinţate prin contractul de delegare a gestiunii;

 stadiul de realizare a investiţiilor;  modul de respectare al parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice.

Modul în care se realizează recuperarea costurilor de către concesionar trebuie să includă în

mod obligatoriu, preluarea integrală a riscului exploatării aferent contractului de concesiune de servicii.

Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi fortuite, accidentale sau imprejurari nedorite, fiind cuantificat prin probabilitatea, ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute, generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate.

Există multe riscuri ce pot interveni in cazul prestarii de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane, multe dintre acestea fiind comune atât pentru gestiunea directa, cât şi pentru gestiunea delegată.

Pentru serviciile şi activităţile ce fac obiectul acestui studiu de oportunitate, categoriile de risc au fost evaluate pe baza unei funcţii-scor prin utilizarea următoarelor niveluri:

o risc nesemnificativ - 1 punct; o risc scazut - 2 puncte; o risc mediu - 3 puncte; o risc ridicat - 4 puncte; o risc semnificativ - 5 puncte

Principalele categorii de riscuri care au fost identificate sunt urmatoarele: - resurse tehnice, - resurse umane; - incapacitate de finanţare; - finanţare indisponibilă; - modificari legislative; - risc de intreţinere şi operare;

6 Cod FO 53-01 ver.1

- riscul nedeţinerii resurselor iniţiale; - riscul natural ( cutremure, furtuni şi alte evenimente naturale care pot provoca pagube)

Categoria de risc Calificativ risc Scor Coeficient de importanta

Scor ponderat pe categoria de risc

Resurse tehnice Scazut 2 0,10 0,20 Resurse umane Mediu 3 0,10 0,30 Incapacitate de finantare Semnificativ 5 0,10 0,50 Finantare indisponibila Ridicat 4 0,10 0,40 Modificari legislative Mediu 3 0,10 0,30 Risc de intretinere si operare Ridicat 4 0,10 0,40 Risc nedeţinerii resurselor initiale Scazut 2 0,10 0,20 Riscul natural Scazut 2 0,10 0,20 SCOR TOTAL AL RISCURILOR 0,80 2,50 SCOR MEDIU PONDERAT AL RISCURILOR 3,125

Ca urmare a identificării riscurilor care pot interveni in cazul prestarii de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane, a fost analizat fiecare dintre acestea şi astfel a fost stabilit modul în care acestea pot fi gestionate în cazul în care se va face delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara, respectiv: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor.

Astfel, a fost elaborată, matricea riscurilor privind atribuirea contractului de delegare de

gestiune prin concesionare a serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara situate în Calea Lipovei nr.5, Calea Lipovei nr.7 şi Str. Stuparilor, respectiv: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor:

Categoria de risc Descriere Consecinte Eliminare Repartitie

recomandabi lă

Capacitatea de exercitare a serviciului Resurse tehnice Concesionarul nu deţine

echipamentele necesare efectuării serviciului pentru care s-a făcut delegarea de gestiune

Scăderea calităţii serviciilor pentru care s-a făcut delegarea de gestiune

Concendentul transferă riscul către Concesionar, care la încheierea contractului de delegare a gestiunii trebuie să aibă capacitatea tehnică cerută pentru prestarea serviciului

Concesionar

Resurse umane Concesionarul nu deţine personalul necesar efectuării serviciului pentru care s-a făcut delegarea de gestiune

Întârzieri în efectuarea serviciului şi scăderea calităţii acestora

Concendentul transferă riscul către Concesionar, care la încheierea contractului de delegare a gestiunii trebuie să aibă personal angajat pentru prestarea serviciului

Concesionar

Finanţarea activităţii prestate Incapacitate de finanţare

Concesionarul nu deţine resursele financiare pentru achitarea

Nerealizarea prestaţiilor asumate prin

Garantarea de către Concesionar a realizării investiţiilor şi a plăţii a

Concesionar

7 Cod FO 53-01 ver.1

redevenţei sau efectuarea investiţiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii

contract jumătate din suma datorată ca redevenţă pentru un an prin depunerea în avans (la începutul contractului înaintea emiterii ordinului de începere a serviciilor şi activităţilor) într-un cont special a unei garanţii de bună execuţie care se va stabili de către concendent în contract

Finanţare indisponibilă Concesionarul intră în insolvenţă/faliment şi nu poate asigura resursele financiare pentru efectuarea investiţiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau plata redevenţei

Lipsa finanţării care duce la încetarea contractului

Plata de către concesionar a redevenţei şi achitarea contravalorii investiţiilor din contul special constituit în acest scop, respectiv reţinerea de către concendent a garanţiei de bună execuţie care se va stabili de către concendent în contract

Concesionar

Modificări legislative Pe parcursul contractului de delegare a gestiunii se modifică regimul de impozitare în defavoarea Concesionarului

Impact negativ asupra veniturilor Concesionarul ui

Concesionarul va analiza cu mare atenţie angajamentele financiare asumate faţă de terţi

Concesionar

Risc de operare Risc de întreţinere şi operare

Nerespectarea de către concesionar a unor parametri de performanţă şi calitate ai serviciului, clar determinaţi şi măsurabili, pe întreaga durată a concesiunii

Scăderea calităţii activităţilor şi serviciilor prestate, precum şi creşterea gradului de insatisfacţie al cetăţenilor faţă de serviciul prestat

Concendentul transferă riscul către Concesionar, care la încheierea contractului de delegare a gestiunii trebuie să aibă capacitatea tehnică şi resursele umane pentru prestarea serviciului

Concesionar

Risc nedeţinerii resurselor iniţiale

Resursele financiare necesare încheierii contractului de delegare a gestiunii trebuie dovedite de către Concesionar în timpul derulării procedurii de achiziţie

Există riscul ca să nu se încheie contractul de delegare a gestiunii

Concesionarul poate gestiona riscul prin acoperirea redevenţei şi a investiţiilor din resurse proprii

Concesionar

Risc pentru situaţii neprevăzute Riscul natural Aparitia unor fenomene

meteorologice extreme, Există riscul de pierderi

Concesionarul poate încheia poliţe de

Concesionar

8 Cod FO 53-01 ver.1

(cutremure, furtuni şi alte evenimente naturale) care pot provoca pagube

materiale sau chiar vieţi omeneşti

asigurare pentru eventualele dezastre

Pentru serviciile şi activităţile care fac obiectul intenţiei de delegare a gestiunii, enumerate la punctul I.) din prezentul studiu, au fost propuse tarifele care vor fi percepute de către concesionar în derularea contractului, tarife care sunt Anexă la prezentul studiu şi vor fi aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi vor putea fi modificate pe parcursul derulării contractului doar cu rata inflaţiei şi doar cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Având în vedere prevederile Art. 39 din O.G. nr. 71/2002, modificată și completată prin

Legea nr.10/2020, s-au fundamentat tarifele pentru plata serviciilor, pe baza costurilor de producţie şi exploatare, a costurilor de întreținere și reparații şi a obligaţiilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii şi au fost fundamentate luându-se în considerare tarifele aprobate prin H.C.L.M.T. nr. 65/21.02.2017- privind indexarea cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2016, care au fost indexate cu rata inflaţiei aferentă anului 2017, 2018 şi 2019, aşa cum a fost stabilită de către Institutul Naţional de Statistică. La tarifele aprobate prin H.C.L. nr.65/21.02.2017 au fost aplicaţi succesiv coeficienţii de inflaţie astfel: 1,0134% pentru anul 2017, 4,06 % pentru anul 2018 și 3,8% pentru anul 2019 şi ca urmare au rezultat următoarele tarife care au fost rotunjite.

Tarifele propuse vor fi următoarele:

Nr. Cr t

Denumirea serviciului funerar U.M.

Tarif unitar (Fără TVA)

Tarif cu TVA (19%)

1. Săpat groapă înhumare adult (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/groapă

195,00

233,00

2. Săpat groapă înhumare copil (pînă la 14 ani- inclusiv) /urnă (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/groapă

99,00

118,00

3. Tarif înhumare adult (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/sicriu

171,00

203,00

4. Tarif înhumare copil (pînă la 14 ani- inclusiv)/urnă (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/sicriu

86,00

103,00

5. Depunere capelă Lei/sicriu/zi 55,00 65,00 6. Închiriat masă catafalc Lei/zi 19,00 23,00 7. Catafalcare Lei/sicriu 55,00 65,00 8. Ridicat şi remontat capac Lei/pisanie 98,00 116,00 9. Deschidere-închidere cavou Lei/cavou 424,00 504,00 10. Tarif exhumare după 7 ani Lei/cadavru 777,00 925,00 11. Tarif exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai

devreme de 1 an Lei/cadavru

1609,00 1914,00

12. Tarif de reînhumare a osemintelor după 7 ani Lei/oseminte

161,00

191,00

13. Tarif săpat groapă zidită simplă suprapusă Lei/groapă 391,00 465,00 14. Tarif săpat groapă zidită dublă suprapusă Lei/groapă 780,00 929,00 15. Ladă pentru depunere cadavru adult – pentru

înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali Lei/buc.

149,00 177,00

9 Cod FO 53-01 ver.1

sau fără identitate

16. Ladă pentru depunere cadavru copil (pînă la 14 ani inclusiv) - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

74,00

88,00

17. Cruce - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

29,00

34,00

18. Plăcuţă de identificare - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

14,00

17,00

19. Transport cadavru (de la morgă la cimitir) - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/ cadavru

33,00

38,00

20. Tarif de reînhumare a osemintelor – în cazul înhumării persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/ oseminte

30,00

36,00

21. Taxă salubrizare mormânt (ridicare coroane, măturat) (serviciul se va presta doar la cererea scrisă deţinătorului locului de veci şi taxa se va încasa de către concesionar)

Lei/mormânt 39,00 47,00

22. Igienizare cavou (curăţire şi văruire) (serviciul se va presta doar la cererea scrisă deţinătorului locului de veci şi taxa se va încasa de către concesionar)

Lei/cavou 48,00 57,00

23. Taxă de curăţenie ocazională a locului de veci (serviciul se va presta doar la cererea scrisă deţinătorului locului de veci şi taxa se va încasa de către concesionar)

Lei/loc de veci 26,00 31,00

24. Abonament întreţinere mormânt (serviciul de întreţinere a locului de veci se va presta doar la cererea scrisă a deţinătorului locului de veci şi taxa se va încasa de către concesionar)

Lei/loc de veci/an

113,00 135,00

Având în vedere prevederile art.18 alin.2 lit. b, art.19 şi art.39 alin.1, 2, 4 şi 5 și art.40 din

Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată și completată prin Legea nr.10/2020 şi Hotărârea Guvernului nr.935/13.12.2019- pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, se vor achita de către concesionar cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a cimitirelor şi în acest scop a fost necesară introducerea de tarife percepute de către acesta, pentru serviciile de curăţenie şi întreţinere a mormintelor, care se vor încasa de la deţinătorii locurilor de veci la cererea scrisă a acestora.

Deasemenea, au fost prevăzute în sarcina concesionarului, lucrări de investitii/reparaţii respectiv de reablitare/modernizare a infrastructurii cimitirului, luându-se în considerare faptul că infrastructura existentă şi dotările (clădiri, garduri împrejmuitoare, alei, reţele de utilităţi, monumente, etc.) sunt învechite, uzate şi necesită investiţii majore care se vor realiza anual cu acordul autorităţii contractante. Concesionarul va achita anual o redevenţă, în două tranşe anuale, redevenţă calculată luându-se în considerare sumele încasate de către concesionar pentru serviciile şi activităţile prestate pentru serviciile de înhumare, funerare si de curatenie în cimitire, activităţi care fac obiectul intenţiei de delegare a gestiunii.

10 Cod FO 53-01 ver.1

La calculul redevenţei, au fost analizate numărul înhumărilor din cimitirele care fac obiectul delegării de gestiune, precum şi serviciile şi activităţile prestate în perioada ianuarie 2019- decembrie 2019:

 în Cimitirul Calea Lipovei şi Cimitirul Săracilor au fost efectuate 396 înhumări,

 în Cimitirul Stuparilor au fost efectuate 116 înhumări. La stabilirea nivelului minim al redevenţei, de la care se va porni licitaţia a fost luat în considerare şi faptul că în perioada septembrie 2005-până în prezent, în cimitirele mai sus menţionate investiţiile au fost realizate pe cheltuiala concesionarului şi în acest mod concedentul nu a mai avut cheltuieli de efectuat în acest sens, precum şi faptul că s-a plătit şi o redevenţă anuală concedentului de către concesionar, realizându-se un raport calitate/cost optimizat pentru perioada de derulare a contractului de concesiune, şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract.

Trebuie avut în vedere faptul că nu se pot anticipa cantităţile şi preţul total al prestaţiei, dar

luându-se în considerare numărul înhumărilor din cimitirele care fac obiectul delegării de gestiune, precum şi serviciile şi activităţile prestate în perioada ianuarie 2019 - decembrie 2019, dar şi valoarea redevenţei achitată în anii anteriori pentru cimitirele mai sus menţionate, gestiune delegată în perioada 21 septembrie 2005 – aprilie 2020, a fost stabilit nivelul minim al redevenţei de la care se va porni licitaţia şi al investiţilor pentru fiecare cimitir, precum şi valoarea anuală a investiţiilor ce se vor realiza în fiecare cimitir, după cum urmează:

Denumirea cimitirului Valoarea anuală minimă a

redevenţei de la care se va porni licitaţia

Valoarea anuală a investiţiilor ce se vor realiza în fiecare cimitir

Lotul 1- Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor

100.000. lei fără T.V.A. 80.000 lei fără T.V.A.

Lotul 2- Cimitirul Stuparilor

70.000. lei fără T.V.A. 50.000 lei fără T.V.A.

III. Procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a serviciului public

privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara, respective Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor

 În conformitate cu prevederile O.G. nr.71/2002 - privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local şi Legea nr. 10/2020-pentru modificarea și completarea O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, gestiunea serviciilor publice se realizează în următoarele modalităţi:

o Gestiune directă

o Gestiune delegată.

Indiferent de forma de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se organizează şi se desfăşoară pe baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă ai serviciilor, condiţiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

11 Cod FO 53-01 ver.1

Caietul de sarcini şi regulamentul de serviciu se elaborează şi se aprobă de Consiliul Local în conformitate cu regulamentul – cadru al serviciilor de administrare a domeniului public şi privat aprobat prin hotărâre a Guvernului.

În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale, îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea , conducerea, finanţarea, gestionarea şi controlul funcţionării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, respectiv administrarea şi exploatarea infrastructurii aferente. Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat, care pot fi:

a) compartimentele pentru administrarea domeniului public şi privat, organizate în cadrul aparatului propriu al consiului local; b) unul sau mai multe servicii publice, specializate şi autorizate conform legii, având personalitate juridică şi buget propriu, organizate în subordinea consiliului local.

În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau mai mulţi operatori, cărora le încredinţează în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum şi la administrarea şi exploatarea infrastructurii edilitar- urbane necesare realizării serviciilor.

Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte, după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se aplică, după caz, prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele ale Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile actelor normative subsecvente emise în aplicarea acestora, cu respectarea cadrului legal naţional şi al Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat şi principiului minimei atingeri aduse concurenţei.

Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competentelor şi atribuţiilor ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, respectiv a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane, precum şi dreptul şi obligaţia de a monitoriza şi de a controla:

a) modul de respectare şi de îndeplinire de către operatori a obligaţiilor contractuale asumate; b) calitatea, cantitatea şi eficienta serviciilor furnizate/prestate; c) respectarea indicatorilor de performanta stabiliţi în contractele de delegare a gestiunii; d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare şi aprobare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat; e) modul de administrare, exploatare, întreţinere şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredinţate prin contractul de delegare a gestiunii. În vederea elaborării prezentului studiu au fost analizate toate variantele posibile de delegare

a gestiunii serviciilor si activităţilor descrise în prezentul studiu, analizându-se atât avantajele cât şi dezavantajele fiecărei forme de delegare a gestiunii.

Alegerea formei de gestiune a acestor servicii se face prin hotărâre a Consiliului Local, şi ca urmare propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local privind aprobarea delegării de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi

12 Cod FO 53-01 ver.1

întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, prin procedura de licitaţie deschisă, în temeiul Legii nr.100/2016, coroborat cu H.G. nr.867/2016.

Avantajele gestiunii indirecte sau delegate sunt următoarele: - Autoritatea publică locală nu mai foloseşte resursele proprii necesare finanţării

activităţilor acestui serviciu şi nici pentru finanţarea investiţiilor necesare a fi realizate în cimitire;

- Autoritatea publică locală nu mai foloseşte resursele proprii necesare asigurării resurselor umane şi dotărilor tehnice necesare prestării serviciului (angajare de personal şi asigurarea utilajelor necesare);

- Transferul riscurilor către operatorul economic şi gestionarea acestora de către concesionar;

- Posibilitatea selectării unui operator economic care să asigure un raport optim între preţ şi calitatea serviciilor prestate;

- Reducerea costurilor generale ale Autorităţii publice locale.

Având în vedere că din luna septembrie 2005 și până în prezent, în cimitirele mai sus menţionate investiţiile au fost realizate pe cheltuiala concesionarului şi în acest mod concedentul nu a mai avut cheltuieli de efectuat în acest sens, precum şi faptul că s-a plătit şi o redevenţă anuală concedentului, realizându-se un raport calitate/cost optimizat pentru perioada de derulare a contractului de concesiune, şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract şi ţinând cont de gradul ridicat de ocupare a cimitirelor.

Având în vedere faptul că în Cimitirul Săracilor sunt înhumate doar persoanele fără identitate sau fără aparținători legali, iar numărul acestora este foarte mic, iar în anul 2019 au fost înhumate 30 de persoane în acest cimitir și datorită faptului că Cimitirul Calea Lipovei se învecinează cu Cimitirul Săracilor, am considerat oportună comasarea celor două cimitire într-un singur lot.

Pe cale de consecinţă, vor fi atribuite două contracte de concesiune, prin procedura de licitaţie deschisă organizate în două loturi:

- Lotul 1. - Contract de concesiune privind delegarea de gestiune a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timişoara – Lotul 1;

- Lotul 2. - Contract de concesiune privind delegarea de gestiune a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirului uman - Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara- Lotul 2

Totodată, în conformitate cu prevederile art.19 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002- modificată și completată prin Legea nr. 10/2020, în vederea acoperirii cheltuielilor curente pentru asigurarea întreţinerii cimitirului, se vor încasa de către societatea concesionară a serviciilor din cimitire, taxe pentru folosirea utilităţilor care sunt asigurate pentru concesionarii locurilor de veci, reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate, stabilite si aprobate prin hotărâre de Consiliului Local, acestea fiind cuprinse în Anexa de la prezentul studiu, fiind stabilite pe baza relaţiilor istorice a cheltuielilor care s-au achitat pentru utilităţi de-a lungul timpului.

IV. Durata estimată a contractului de concesiune Concesionarea se face pe o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului. Rezultatele studiului de fundamentare a deciziei de concesionare privind delegarea de

gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare

13 Cod FO 53-01 ver.1

exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor:

- necesitatea – asigurării continuităţii serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii acestor cimitire,

- oportunitatea –impusă de faptul că la data de 01.09.2020 contractul încheiate anterior încetează de drept prin ajungere la termen şi necesitatea asigurării continuităţii serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii acestor cimitire. Astfel, în cadrul contractului de concesiune, contraprestaţia serviciilor este reprezentată

exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fără a interveni costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

Deasemenea, atribuirea contractului implică transferul tuturor riscurilor de operare către operatorul economic, motiv pentru care contractul este considerat contract de concesiune, urmând a fi aplicate prevederile Legii nr.100/2016 în vederea atribuirii acestuia.

Având în vedere cele arătate mai sus, recomandăm soluţia optimă pentru delegarea de

gestiune a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, ca fiind delegarea de gestiune prin concesionare, prin licitaţie deschisă.

Colectiv de coordonare: Președinte: Florin Răvăşilă Membrii: Otilia Sîrca Nicolae Cacuci Ramona Dolha Diana Dinu

       

Atasament: Anexa_2.pdf

1

Anexa nr.2 la HCL nr.___/_______

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COŞERIT şi SPAŢII UTILITARE Nr. SC2020-10245/08.05.2020

Anexa la Studiu de fundamentare şi oportunitate a deciziei privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind

prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor

din Municipiul Timişoara

TARIFE

privind serviciile de înhumare, funerare si de curatenie în Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor

aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

Nr. Cr t

Denumirea serviciului funerar U.M.

Tarif unitar (Fără TVA)

Tarif cu TVA (19%)

1. Săpat groapă înhumare adult (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/groapă

195,00

233,00

2. Săpat groapă înhumare copil (pînă la 14 ani- inclusiv) /urnă (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/groapă

99,00

118,00

3. Tarif înhumare adult (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/sicriu

171,00

203,00

4. Tarif înhumare copil (pînă la 14 ani- inclusiv)/urnă (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/sicriu

86,00

103,00

5. Depunere capelă Lei/sicriu/zi 55,00 65,00 6. Închiriat masă catafalc Lei/zi 19,00 23,00 7. Catafalcare Lei/sicriu 55,00 65,00 8. Ridicat şi remontat capac Lei/pisanie 98,00 116,00 9. Deschidere-închidere cavou Lei/cavou 424,00 504,00 10. Tarif exhumare după 7 ani Lei/cadavru 777,00 925,00 11. Tarif exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai

devreme de 1 an Lei/cadavru

1609,00 1914,00

12. Tarif de reînhumare a osemintelor după 7 ani Lei/oseminte

161,00

191,00

13. Tarif săpat groapă zidită simplă suprapusă Lei/groapă 391,00 465,00 14. Tarif săpat groapă zidită dublă suprapusă Lei/groapă 780,00 929,00 15. Ladă pentru depunere cadavru adult – pentru

înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

149,00 177,00

16. Ladă pentru depunere cadavru copil (pînă la 14 ani inclusiv) - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

74,00

88,00

17. Cruce - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

29,00

34,00

2

18. Plăcuţă de identificare - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

14,00

17,00

19. Transport cadavru (de la morgă la cimitir) - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/ cadavru

33,00

38,00

20. Tarif de reînhumare a osemintelor – în cazul înhumării persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/ oseminte

30,00

36,00

21. Taxă salubrizare mormânt (ridicare coroane, măturat) (serviciul se va presta doar la cererea scrisă deţinătorului locului de veci şi taxa se va încasa de către concesionar)

Lei/mormânt 39,00 47,00

22. Igienizare cavou (curăţire şi văruire) (serviciul se va presta doar la cererea scrisă deţinătorului locului de veci şi taxa se va încasa de către concesionar)

Lei/cavou 48,00 57,00

23. Taxă de curăţenie ocazională a locului de veci (serviciul se va presta doar la cererea scrisă deţinătorului locului de veci şi taxa se va încasa de către concesionar)

Lei/loc de veci 26,00 31,00

24. Abonament întreţinere mormânt (serviciul de întreţinere a locului de veci se va presta doar la cererea scrisă a deţinătorului locului de veci şi taxa se va încasa de către concesionar)

Lei/loc de veci/an

113,00 135,00

Colectiv de coordonare:

Președinte: Florin Răvăşilă

Membrii: Otilia Sîrca Nicolae Cacuci Ramona Dolha Diana Dinu

         

Atasament: Anexa_3.pdf

1

Anexa nr. 3 la HCL nr.___/_______ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COŞERIT şi SPAŢII UTILITARE Nr. SC2020-10246/08.05.2020

CAIET DE SARCINI privind atribuirea contractului de concesiune de servicii având ca obiect prestarea

de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timişoara- Lotul 1

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE Art.l. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a contractului de servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii a cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timişoara stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare executării acestor servicii în condiţii de eficienţă şi siguranţă. Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative :

 Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002- privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local- modificată și completată,

 Legea nr. 10/2020- pentru modificarea și completarea O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,

 Ordonanţa Guvernului nr. 57/03.07.2019 – privind Codul Administrativ.

 Legea nr.102/2014 -privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, în vederea asigurării continuităţii serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara,

 H.G. nr. 741/2016- pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare,

 Legea nr. 100/2016- privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,

 H.G. nr.867/2016- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,

 Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 1.134/C/2000 şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 255/2000-pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale,

2

Art.3 Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 102/2014- privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, H.G. nr. 741/2016 - privind aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare şi Ordinului Ministerului Justitiei nr. 1.134/C/2000 comun cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 255/2000- pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale şi stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice având ca obiect înhumarea în cimitirele publice umane ale municipiului Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare executării acestor servicii în condiţii de eficienţă şi siguranţă, pentru a asigura activitatea de înhumare, pază şi curăţenie din aceste cimitire.

Art.4. În termenii prezentului caiet de sarcini: 1) Municipiul Timişoara, are calitatea de autoritate contractantă, fiind proprietarul cimitirului. 2) Operatorul economic căruia i-a fost atribuită concesiunea are calitatea de prestator de servicii funerare care îndeplineste condiţiile impuse de Legea 102/2014 şi H.G. nr. 741/2016, fiind denumit în continuare concesionar. Art.5. Reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care sunt în vigoare, trebuie respectate permanent de către concesionar pe parcursul prestării activităţilor şi serviciilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timişoara. Art.6. Prezentul Caiet de sarcini este anexă la contractul de concesiune a serviciilor având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timişoara. CAPITOLUL II: DATE REFERITOARE LA CONCESIUNE Obiectul contractului Art.7. Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii şi activităţi necesare, exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timişoara, respectiv: 7.1) Serviciile şi activităţile de înhumare şi pregătire a ceremoniei de înmormântare din cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timişoara; 7.2) Serviciile de asigurare şi menţinere a curăţeniei şi gestionarea selectivă a deşeurilor din cimitirele umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor;

7.3) Serviciile de pază şi ordine a cimitirelor umane : Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor;

7.4) Servicii de reparaţii/întreţinere a instalaţiilor şi dotărilor din cimitirele mai sus menţionate;

7.5) Serviciile şi activitatea de înhumare a persoanelor fără reprezentanţi legali sau fară identitate precum şi a serviciilor funerare în acest sens, care se va realiza în Cimitirul Săracilor.

Terenul pe care sunt amplasate cimitirele aparţine domeniului public al

municipiului Timişoara şi nu face parte din obiectul concesiunii. Art.8. În derularea contractului, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

8.1 Bunuri de retur

3

Construcţiile precum şi alte bunuri mobile şi imobile situate în cimitir pe care autoritatea contractantă le predă în folosinţă concesionarului pe perioada contractului. Bunurile vor fi inventariate şi predate în baza unui proces verbal, odată cu semnarea contractului şi constituie bunuri de retur ce revin de drept autorităţii contractante la expirarea/încetarea contractului de prestări servicii. Acestea trebuie întreţinute şi reparate/înlocuite în caz de necesitate de către concesionar, pe cheltuiala acestuia, ori de câte ori este nevoie. Bunurile de retur se preiau şi se utilizează de către concesionar pe perioada contractului, iar la expirarea/încetarea contractului acesta le va preda autorităţii contractante, pe bază de proces verbal de predare -primire.

8.2 Bunuri proprii ale concesionarului Bunurile proprii ale concesionarului (maşini, echipamente, utilaje, scule) rămân în proprietatea acestuia după încetarea contractului. Serviciile şi activităţile de înhumare şi pregătire a ceremoniei de înmormântare Art.9. Serviciile şi activităţile necesare realizării serviciilor de înhumare astfel încât ceremonialul de înmormântare, în cazul decesului unei persoane, să fie făcut cu maximă operativitate, asigurându-se permanenţa serviciului în toate cele 7 zile ale săptămânii (mai puţin în zilele declarate sărbători naţionale) şi în condiţii corespunzătoare sunt următoarele : 9.1) primirea comenzii pentru înmormântare ; 9.2) transportul persoanei decedate, preluarea persoanelor decedate; 9.3) pregătirea pentru înmormântare : 9.3.1) închirierea, pregătirea şi aranjarea sălii de ceremonii funerare/casei funerare/capelei/sălii de priveghi; 9.3.2) transportul decedatului la sala de ceremonii funerare /casei funerare/capelei/sălii de priveghi, aşezarea pe catafalc şi organizarea ceremoniei de ultim rămas bun;

9.3.3 ) săpat groapă sau executarea săpăturii la o groapă zidită sau betonată, simplă sau suprapusă;

9.3.4 ) deschidere şi închidere cavou sau ridicat şi remontat capac la construcţiile funerare existente în cimitir ; 9.3.5) înhumarea ( transportul decedatului de la sala de ceremonii funerare /casă funerară la locul de veci, coborârea sicriului în mormânt, închiderea gropii/închidere cavou/remontat capac, curăţirea şi aranjarea locului de înhumare) ; 9.3.6 ) depunerea şi aranjarea coroanelor de flori, amenajarea mormântului după înhumare ( evacuarea surplusului de pământ şi transportul coroanelor la deponeu după 40 de zile de la înhumare) ; 9.3.7 ) exhumare oseminte/cadavru înainte de 7 ani, dar nu mai devreme de 1(un) an ; 9.3.8 ) exhumare oseminte după 7 ani ; 9.3.9) reînhumarea osemintelor după 7 ani; 9.3.10) preluarea urnei cu cenuşa decedatului şi aşezarea acesteia într-o nişă specială sau înhumarea acesteia. Art.10. Unele dintre serviciile enumerate mai sus, pot fi realizate şi separat, iar serviciul religios oficiat de reprezentanţii cultelor cu ocazia înmormântării, precum şi servicii funerare pentru pregătire/îmbălsămare cadavru sau pentru pregătirea serviciilor religioase nu sunt considerate servicii de înhumare. Serviciile de asigurare şi menţinere a curăţeniei şi gestionarea selectivă a deşeurilor

Art.11. Serviciile de asigurare şi menţinere a curăţeniei în perimetrul cimitirelor umane care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt:

4

11.1) Asigurarea în incinta cimitirelor a condiţiilor de igienă cerute de reglementările în vigoare, prin instalarea de coşuri, containere şi pubele, prin întreţinerea şi înlocuirea acestora atunci când este cazul, prin efectuarea în permanenţă a curăţeniei spaţiilor verzi, aleilor de acces, sălilor de ceremonii funerare /caselor funerare/sălilor de priveghi, construcţiilor administrative şi prin efectuarea operaţiunilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, ori de câte ori este necesar.

11.2) Executarea a cel puţin de două ori pe an (înainte de Sfintele Sărbători Pascale şi de 1 noiembrie) a unei curăţenii generale (evacuarea selectivă a tuturor deşeurilor care se generează în urma curăţeniei din cimitire, a resturilor vegetale, a pământului, a deşeurilor inerte rezultate din construcţii sau în urma desfiinţării construcţiilor funerare, etc.) a mormintelor şi a aleilor din perimetrul cimitirului şi va întocmi la final un raport scris pe care îl va transmite autorităţii contractante.

11.3) Depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a deşeurilor se face selectiv şi este permisă numai în locurile special amenajate (la deponeele dotate cu containere de capacitate mare, în pubele, în containere sau în coşuri de gunoi) păstrându-se curăţenia în perimetrul cimitirului.

11.4) Realizarea şi întreţinerea locurilor amenajate pentru depozitarea selectivă a gunoaielor şi deşeurilor, iar deşeurile rezultate în urma activităţilor specifice de curăţenie se vor gestiona în mod selectiv, pe categorii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

11.5) Concesionarul este obligat să încheie cu un operator economic specializat contracte pentru evacuarea, colectarea şi transportul de la deponeu a deşeurilor şi gunoiului din cimitir şi să amplaseze la fiecare deponeu din cimitir un container de capacitate mare.

11.6) Întreţinerea gratuită a locurilor de veci/mormintelor personalităţilor marcante / cetăţeni de onoare precum şi mormintele şi operele comemorative ale eroilor sau a monumentelor şi operelor de artă din cimitir. Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a mormintelor şi operelor comemorative ale eroilor sau ale operelor de artă din cimitir cad în sarcina concesionarului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

11.7) Activităţi de întreţinere, protejare şi conservare a spaţiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuştilor, precum şi a oricăror alte amenajări dendro-horticole din incinta cimitirului uman care constau în: cosirea/tăierea ierbii, toaletarea şi tăierea de arbori/arbuşti cu aprobarea Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ierbicidarea şi combaterea buruienilor de pe alei şi spaţiile dintre morminte/locuri de veci, greblarea frunzelor/vegetaţiei uscate sau rezultată în urma tăierii/cosirii şi transportarea la deponeu.

11.8) Concesionarul este obligat să execute lucrări de plantare arbori, arbuşti, flori şi gazon şi să execute când este cazul lucrări de corecţii şi tăieri de arbori şi arbuşti numai cu aprobarea Direcţiei de Mediu a Municipiului Timişoara. Art.12. Nu se vor depozita nici măcar temporar pământ, materiale de construcţii şi alte obiecte pe mormintele vecine şi se vor lua măsurile necesare pentru ca acestea să nu se murdărească sau să se deterioreze. Serviciile de pază şi ordine a cimitirului Art.13. Serviciul de pază şi ordine a cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timișoara care face obiectul prezentului caiet de

5

sarcini va fi prestat pe toată durata contractului de către concesionar cu personal propriu sau prin contract cu o societate specializată în servicii de pază, potrivit planului de pază care se va întocmi de către persoane autorizate pe cheltuiala concesionarului şi va fi avizat de către organele de poliţie. Serviciul de pază şi ordine a cimitirului va împiedica pătrunderea câinilor vagabonzi în cimitir şi va interzice intrarea persoanelor cu câini, dacă aceştia nu sunt cu lesă (şi botniţă în cazul când sunt câini periculoşi). Toate stricăciunile pricinuite de aceşti câini vor fi refăcute pe cheltuiala concesionarului. Servicii de reparaţii/întreţinere a instalaţiilor şi dotărilor din cimitir Art.14. Activităţi de întreţinere, menţinere în stare de funcţionare şi reparare a instalaţiilor de apă şi canalizare, energie electrică, reparaţii alei şi garduri împrejmuitoare, întreţineri curente ale construcţiilor aferente, construcţii precum şi alte bunuri mobile şi imobile care constituie patrimoniul cimitirului. Întreţinerea, repararea, consolidarea, şi menţinerea în stare de funcţionare a înstalaţiilor, clădirilor şi dotărilor din cimitir cad în sarcina concesionarului şi toate cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi suportate de către acesta. Servicii de înhumare a persoanelor fără reprezentanţi legali sau fară identitate în Cimitirul Săracilor Art.15. Activitatea de înhumare a persoanelor fără reprezentanţi legali sau fară identitate precum şi a serviciilor funerare în acest sens se va realiza în Cimitirul Săracilor și se va realiza pe bază de comandă a autorităţii contractante şi va fi prestată de către concesionar potrivit legislaţiei în vigoare. Art.16. Concesionarul trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor concesionate, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciilor prestate. CAPITOLUL III : CONDIŢII DE EXPLOATARE A CONCESIUNII Riscul de exploatare Art.17. Concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata în mod direct pe riscul şi răspunderea sa bunul care face obiectul contractului potrivit obiectivelor stabilite de autoritatea contractantă. Art.18. Riscul exploatării cimitirelor publice umane care fac obiectul contractului de servicii este preluat în întregime de concesionar, fără a se limita la acestea şi constă în:

CATEGORIA DE RISC

DESCRIERE CONSECINŢE

18.1 Riscuri de finanţare Indisponibilitatea finanţării

Concesionarul nu este capabil să asigure resursele financiare

Lipsa finanţării pentru continuarea prestării serviciilor

Finanţare suplimentară

Datorită schimbărilor de legislație sau de altă natură sunt necesare finanţări suplimentare

Concesionarul nu poate suporta financiar costurile schimbării

18.2 Riscuri aferente cererii şi veniturilor Concurenţă Apariţia pe piață a

concurenților în domeniul serviciilor funerare

Venituri sub previziunile anterioare ca urmare a reducerii cererii

Schimbări majore ale inflaţiei

Valoarea plăţilor efectuate în timp este afectată de inflație

Scăderea în termeni reali a veniturilor prognozate

18.3 Riscuri legislative Schimbări legislative

Schimbare legislativă ce nu poate fi anticipată la

Creştere semnificativă în costuri și necesitatea de a

6

semnarea contractului şi care este generală (nu specifică activității) în aplicarea conducând la costuri mărite

efectua cheltuieli pentru a răspunde schimbărilor

Riscul valorii reziduale

Riscul ca la finalizarea contractului, activele aferente să nu fie predate conform condiţiilor prevăzute

Creşterea costului de întreținere a activelor

18.4 Riscuri naturale Cutremure şi alte evenimente naturale

Au ca rezultat costuri crescute de întreţinere a activelor

Au ca rezultat distrugerea sau deteriorarea activelor existente

18.5 Riscuri referitoare la servicii prestate Reparaţii necorespunzătoare la întreținerea activelor

Reparaţii necorespunzătoare la întreținerea activelor care provoacă costuri suplimentare

Costuri suplimentare necesare finalizării reparaţiilor

Securitatea în cimitir

Securitatea deficitară duce la furturi/distrugeri în cimitir

Creşterea costurilor

18.6 Riscuri de operare şi întreținere Riscuri de nefurnizare parţială/ totală a utilităților

Utilităţile (transport deșeuri, curent electric, apă) nu sunt disponibile parțial/ total

Costuri şi timp suplimentar necesare rezolvării situației

Risc de depăşire a costurilor

Costurile de operare sunt mai mari decât cele previzionate

Costuri suplimentare

Condiţii neprevăzute

Cauzează costuri mărite de întreţinere pentru active

Creşteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate

Întreţinere Întreţinerea activelor nu corespunde din punct de vedere calitativ

Activele sunt predate la sfârşitul duratei contractului în condiții necorespunzătoare

Art.19. În cazul rezilierii unilaterale de către autoritatea contractantă a contractului de servicii pentru nerespectarea unor parametri de performanţă şi calitate ai serviciului, clar determinaţi şi măsurabili, concesionarul este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către autoritatea contractantă a unei noi proceduri. Specificaţii tehnice. Caracteristici Art.20. În cimitire sunt aplicabile dispoziţiile legate de domeniul edilitar, urbanistic, sanitar şi de mediu, iar autoritatea contractantă şi concesionarul serviciilor sunt obligaţi să respecte legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte organizarea şi administrarea acestora. Art.21. Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitire, trebuie să îndeplinească următoarele criterii profesionale stabilite prin Legea nr.102/2014 şi HG. nr.741/2016: 21.1) Concesionarul va efectua activităţile specifice după obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare emisă de către direcţiile de sănătate publică judeţene. 21.2) Concesionarul trebuie să respecte normele de igienă în timpul transportului şi înhumării, pentru protecţia sănătăţii publice. Transportul în vederea înhumării se realizează cu capacul sicriului închis. 21.3) Autovehiculele special amenajate pentru transportul mortuar ale societăţii concesionare, trebuie să deţină autorizaţie conform prevederilor art. 13 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările

7

ulterioare. Autovehiculele special amenajate în acest scop trebuie să respecte condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 din HG nr.741/2016. 21.4) Concesionarul va avea în dotare spaţii corespunzătoare (pot fi şi în afara incintei cimitirului) destinate activităţilor pe care le prestează, şi autovehicule special amenajate conform specificaţiilor tehnice din anexa nr. 2 din HG nr.741/2016, astfel: 21.4.1) Spaţiul destinat activităţilor de servicii funerare (casă funerară) are o suprafaţă de minim 30 mp, cu o zonă de primire a clienţilor şi spaţiu de prezentare a produselor; 21.4.2) Spaţiul pentru prestarea activităţilor de îngrijiri mortuare (spălare, îmbălsămare, tanatopraxie,etc) are o suprafaţă minimă de 16 mp, cu următoarele dotări: - sursă de apă potabilă; - racord la sistemul de canalizare prevăzut obligatoriu cu filtru; - agregat frigorific mortuar pentru păstrarea corpului neînsufleţit la o temperatură de 0-5°C; - suprafeţe lavabile, podea cu sifon de pardoseală şi pantă de scurgere; - condiţii de microclimat; - grup sanitar prevăzut cu duş şi vestiar pentru angajaţi; În cazul în care acest spaţiu este situat în continuarea spaţiului prevăzut la pct. 21.4.1), se asigură un circuit separat de activitatea de primire a clienţilor şi prezentare a produselor . 21.4.3) Prestatorul serviciilor de înhumare are obligaţia de a încheia contract cu firme specializate pentru colectarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor rezultate din activitatea de îmbălsămare/tanatopraxie, asimilabile deşeurilor medicale. 21.5.) Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitir, va avea în dotare cel puţin un autovehicul pentru transport cadavre, în proprietate sau închiriat pe durata contractului, care va îndeplini următoarele cerinţe: a) este inscripţionat cu însemne specifice activităţii pentru care este utilizat; b) este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o deserveşte în baza unui contract; c) habitaclul pentru depozitarea trupului neînsufleţit trebuie să aibă o lungime de minimum 200 cm şi o lăţime de minimum 120 cm pentru autovehiculul de transport internaţional şi o lungime de minimum 210 cm şi o lăţime de minimum 90 cm pentru autovehiculul de paradă funerară; d) spaţiul interior este obligatoriu să fie închis, fără vizibilitate din exterior, delimitat de suprafeţe lavabile şi dezinfectabile; e) autovehiculul trebuie prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat personalului şi partea destinată depozitării corpului decedatului; f) pentru recuperare este necesară dotarea cu o targă de recuperare şi şină de ghidaj pentru targă; 21.6.) Concesionarul serviciilor de înhumare şi curăţenie din cimitir, va avea în dotare cel puţin: - 1 autovehicul carosat basculabil de capacitate mică, de maxim 1,5 tone, cu manevrabilitate ridicată (având lăţimea camionetei de max. 1,75 metri şi lungimea camionetei de max. 4,5 metri) necesară transportului gunoiului şi deşeurilor vegetale la deponeul din cimitir în vederea asigurării curăţeniei acestuia; - 1 mini încărcător necesar încărcării camionetei şi golirii coşurilor de gunoi din cimitir (ex. bobcat); - 1 utilaj cu funcţia de tocătoar pentru mărunţirea deşeurilor vegetale lemnoase în vederea respectării legislaţiei privind colectarea deşeurilor şi condiţiilor privind protecţia mediului;

- 4 utilaje multifuncţionale dotate cu motor pe combustibil lichid, cu două funcţii: suflantă/aspirator destinate lucrărilor de întreţinere şi curăţare a pavelelor, aleilor pietonale, precum şi pentru colectarea frunzelor şi a resturilor vegetale;

- 4 utilaje cu funcţia de motocoasă de umăr, dotate cu motor pe combustibil lichid destinate tăierii şi tunderii vegetaţiei înalte şi ierbii.

8

21.7) Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitir, va avea în dotare scule si unelte pentru desfăşurarea în condiţii optime a serviciilor de înhumare din cimitir (sapă, lopată, hârleţ, funii, scânduri, unelte şi scule necesare înhumării). 21.8) Pentru a asigura toate condiţiile necesare pentru prestarea serviciilor si activităţilor care decurg din prezentul caiet de sarcini, concesionarul serviciilor de înhumare din cimitire trebuie să aibă angajate cu contract de muncă următoarele categorii de personal:  minim 12 muncitori necalificaţi (8 gropari/ manipulatori de cadavre şi 4 îngrijitori curăţenie);  minim 1 casier;  minim 1 şofer;  minim 6 agenţi de pază sau contract de prestări servicii de pază cu firmă specializată. Aceştia se subordonează direct societăţii concesionare, care răspunde de personalul angajat şi de eventualele prejudicii cauzate de personalul angajat. 21.9) Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitir, va depune documente care atestă faptul că are în structura sa personal angajat cu atribuţii în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competenţele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerinţa de competenţă specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenţi de marketing, persoane care execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare.

21.10) Pe parcursul derulării contractului personalul angajat al concesionarului, va purta echipament curat, adecvat activităţii desfăşurate, care va fi inscripţionat doar cu numele cimitirului în care îşi desafăşoară activitatea. Modelul echipamentului va fi aprobat de către Primar prin aparatul de specialitate al acestuia, iar fiecare angajat va avea inscripţionat pe echipament un număr de ordine.

21.11) Echipamentul persoanelor care vor asigura paza în cimitir va fi inscripţionat distinct şi va avea altă culoare decât a celorlalti angajaţi din cadrul cimitirului. Norme privind cimitirele, înhumarea, exhumarea/deshumarea şi reînhumarea Art.22. Înhumările se fac numai în baza adeverinţei de înhumare şi certificatului de deces eliberate de Oficiul Stării Civile care a înregistrat decesul. Art.23. Atribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare în cazul decesului, se face în baza actelor doveditoare (copie certificat de deces şi adeverinţa de înhumare), după plata tarifelor stabilite, în funcţie de terenul liber existent. 23.1) Locurile de înhumare, se acordă de către autoritatea contractantă, în baza unei note de verificare în vederea concesionării/reconcesionării locului de veci eliberată de către persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir. Această notă de verificare trebuie să cuprindă: identificarea locului de veci, numele/prenumele concesionarului locului de veci, numele/prenumele persoanei înhumate în locul de veci, data ultimei concesionări a locului de veci, perioada de concesiune a locului de veci, iar un exemplar va fi predate concesionarului. 23.2) În cazul locurilor de înhumare noi atribuite în caz de deces, pe nota de verificare persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir va mai trece la numele/prenumele persoanei înhumate în locul de veci, specificaţia Înhumare+Loc şi la numele/prenumele concesionarului locului de veci va fi trecută persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare. Locul de veci se achită înainte de data înhumării, concesionarul serviciilor de înhumare nu înhumează dacă nu au fost achitate taxele de concesiune a locului de veci. Este interzisă înhumarea unei persoane decedate, fără certificat de deces şi adeverinţă de înhumare /incinerare şi fără acordul autorităţii contractante.

9

Art.24. Concesionarul, răspunde de modul şi locul în care a fost înhumată fiecare persoană în cimitir în perioada în care a concesionat serviciile de înhumare. Este interzis să se înstrăineze un loc de înhumare, fără demersurile legale. Art.25. Persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare care înhumează decedatul în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara va achita contravaloarea serviciilor de înhumare obligatorii oficierii acesteia, concesionarului serviciilor de înhumare din cimitirele umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor, în funcţie de locul de veci pe care îl deţine, după cum urmează: 25.1) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci de pământ: - Săpat groapă înhumare adult /copil /urnă; - Înhumare adult/copil/urnă; - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc şi depunerea sicriului pe

aceasta); - Reînhumare oseminte (se va achita doar în cazul în care se fac înhumări

succesive în acelaşi loc de veci, pentru ca adâncimea gropii să fie de 2,00 m la locurile de pământ).

25.2) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci amenajat cu construcţie funerară supraterană cu capac: -Ridicat şi remontat capac; - Săpat groapă înhumare adult /copil /urnă; - Înhumare adult/copil/urnă; - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc şi depunerea sicriului pe

aceasta); - Reînhumare oseminte (se va achita doar în cazul în care se fac înhumări succesive în acelaşi loc de veci, pentru ca adâncimea gropii să fie de 2,00 m la locurile de pământ). 25.3) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci amenajat cu construcţie funerară subterană şi supraterană cu capac (groapă zidită): -Ridicat şi remontat capac; - Înhumare adult/copil/urnă; - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc şi depunerea sicriului pe

aceasta); 25.4) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci amenajat cu cavou: - Deschidere –închidere cavou; - Înhumare adult/copil/urnă; - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc şi depunerea sicriului pe

aceasta); Restul serviciilor stabilite şi aprobate de către autoritatea contractantă se vor putea presta de către concesionar, doar la cererea scrisă a persoanei care dispune cu privire la înmormântare. Art.26. În cazul în care persoana care dispune de înmormântare doreşte înhumarea decedatului într-un loc de veci deja concesionat, trebuie să aibă acordul scris al titularului locului de veci, care trebuie să achite taxa de reconcesionare a locului de veci autorităţii contractante, în cazul în care acesta este expirat. Înhumarea nu poate fi făcută decât cu acordul autorităţii contractante. Art.27. Dimensiunile locurilor de veci cu lucrări funerare pentru înhumare sunt următoarele: - 2,50 m x 1,30 m pentru un loc de veci simplu, intervalele dintre locurile de veci sunt de 0,20 m (trotuar comun, după cum permite configuraţia terenului) necesare pentru circulaţie şi îngrijirea locului; - 2,50 m x 2,30 m pentru două locuri de veci ;

10

- 2,50 m x 3,30 m pentru trei locuri de veci; - 2,50 m x 4,30 m pentru patru locuri de veci. Dimensiunile locurilor de veci unde nu sunt executate lucrări funerare (locuri de veci din pamânt) trebuie să fie de 2,40 m lungime şi de 1,20 m lăţime şi nu vor putea fi amenajate în aceste locuri lucrări funerare. Adâncimea gropii pentru înhumare la locurile de veci neamenajate cu cripte, înhumarea se face la o adâncime de minimum 2 m.

Nu este permisă efectuarea înhumărilor în locuri de înhumare la alte dimensiuni decât cele prevăzute mai sus. Art.28. Înhumările se fac direct sau prin depunerea prealabilă a decedaţilor la sala de ceremonii funerare/casa funerară. Depunerea decedaţilor la sala de ceremonii funerare /casă funerară se face pentru cel mult 72 de ore de la data decesului. Art.29. În incinta cimitirului expunerea persoanelor decedate se realizează doar în încăperi special amenajate, destinate acestui scop, denumite săli de ceremonii funerare. Art.30. Înhumările se pot face în gropi simple, gropi zidite şi cavouri. Gropile zidite şi cavourile se execută potrivit dispoziţiilor şi normelor în vigoare în baza permisului de lucru şi sub controlul autorităţii contractante. Art.31. Săpăturile făcute pentru construirea cavourilor şi a gropilor zidite se execută doar de societatea concesionară a serviciilor de înhumare, la tariful de săpat groapă zidită stabilit şi aprobat de către autoritatea contractantă, în termen de maxim 5 zile de la plata serviciului respectiv, iar pe perioada lucrărilor locul trebuie să fie înconjurat cu bariere sau protejat cu obstacole vizibile şi rezistente, pentru a se evita orice pericol de accidente. Lucrările vor fi executate în aşa fel încât să nu compromită cu nimic securitatea şi integritatea publicului şi a locurilor de veci aflate în vecinătate. Art.32. Dreptul de folosinţă al locurilor de înhumare este retras doar de către autoritatea contractantă, cu înştiinţarea în scris a titularilor dreptului de folosinţă, în următoarele cazuri: a) titularului i se atribuie un alt loc de înhumare; b) în caz de neîngrijire a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare, pe o perioadă mai mare de 2 ani, după perioadă de maxim 6 luni de zile după emiterea unei notificări prealabile transmisă în scris la adresa din actul de concesiune; c) neplata taxelor pentru locurile de veci în condiţiile prevăzute de regulamentul cimitirului; 32.1) În cazul în care se constată că anumite locuri de înhumare sunt menţinute în stare de neîngrijire mai mult de 2 ani, chiar dacă pe aceste locuri există lucrări funerare şi dreptul de folosinţă nu a expirat, titularii locului de veci îşi vor pierde dreptul de folosinţă asupra locului după perioadă de maxim 6 luni de zile după emiterea unei notificări prealabile. 32.2) Aceste lucrări intră în patrimoniul municipiului şi vor fi desfiinţate de autoritatea contractantă, după expirarea termenului de maxim 6 luni de zile de la data transmiterii notificării. Art.33. Dacă la expirarea termenului dreptului de folosinţă, dacă acesta nu se prelungeşte, după perioadă de maxim 6 luni de zile de la notificare a acestui fapt, se pierde dreptul de folosinţă. Locul de înhumare se poate atribui de către autoritatea contractantă, în cazul decesului unei persoane, iar osemintele rezultate din deshumare se reînhumează alături de noul înhumat. Operaţiunea de deshumare oseminte este realizată de concesionar şi supravegheată de persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, iar operaţiunea se consemnează în registrul de evidenţă înhumări şi în evidenţa computerizată. Costul procesiunii de înhumare a osemintelor se suportă de noul titular al dreptului de folosinţă a locului de veci. Art.34. Deshumarea se poate face înainte de 7 ani de la data înhumării, după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării, numai în perioada 01 noiembrie -31 martie, pe baza avizului sanitar eliberat de Direcţia de sănătate publică judeţeană, în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare.

11

34.1) Este interzisă deschiderea mormintelor şi deshumarea cadavrelor fără aprobare, conform legii. 34.2) Exhumările dispuse de organele de cercetare penală, în interesul soluţionării cercetării penale, vor fi prestate gratuit de către concesionar, fiind scutite de orice taxe. Art.35. După 7 ani de la data decesului, osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul Direcţiei de sănătate publică judeţeană. Construcţii funerare Art.36. Este interzis sub orice formă, sub orice pretext, deplasarea sau îndepărtarea semnelor funerare, fără acordul scris al titularului locului de veci, cu excepţia celor care şi-au pierdut dreptul de folosinţă asupra locului de veci. Art.37. Împrejmuirile funerare, bordurile locurilor de înhumare, jardinierele, statuetele, coloanele, felinarele, obeliscurile, piramidele sau alte lucrări de artă plastică, nu au voie să depăşească limitele locului de înhumare prevăzut la art. 31 şi se execută conform Regulamentului de administrare şi funcţionare a cimitirelor administrate de Primăria Municipiului Timişoara. Este interzisă aplicarea unor obiecte funerare care depăşesc limita locului de înhumare aprobat. Art.38. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare trebuie să verifice ca efectuarea lucrărilor funerare să se execute în locurile de veci stabilite prin permisul de lucru/autorizaţie de construire, cu respectarea dimensiunilor, termenului de execuţie şi celelalte condiţii stipulate în permisul de lucru sau autorizaţia de construire şi dacă este cazul să transmită şi să informeze autoritatea contractantă şi organele de Poliţie Locală, pentru prejudiciile cauzate de constructori, pentru a se lua măsurile legale. Art.39. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare va informa imediat organele de Poliţie Locală, de executarea unor lucrărilor funerare, gropi zidite sau cavouri fără permis de lucru sau capele fără autorizaţie de construire. Art.40. Publicitatea serviciilor funerare pe teritoriul cimitirului este interzisă cu excepţia locului destinat acestui scop. CAPITOLUL IV : DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR DREPTURILE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE Art.41.Autoritatea contractantă are următoarele drepturi:

41.1) să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedura publică organizată pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii; 41.2) să aprobe/respingă stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea tarifelor serviciilor ;

41.3) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la prestarea serviciilor, şi să ia măsurile necesare în cazul în care concesionarul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

41.4) să sancţioneze concesionarul în cazul în care acesta nu respectă prevederile caietului de sarcini, regulamentului de serviciu şi contractului încheiat cu concesionarul.

41.5) să rezilieze unilateral contractul de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestuia, dacă constată nerespectarea de către concesionar a obligaţiilor contractuale. Art.42. Autoritatea contractantă încasează contravaloarea concesionărilor şi reconcesionărilor locurilor de înhumare şi a permiselor de lucru/autorizaţii de construire pentru executarea lucrărilor funerare. OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE

12

Art.43. Autoritatea contractantă are obligaţia de a controla şi monitoriza modul de respectare şi de îndeplinire de către concesionarul serviciilor contractate a obligaţiilor contractuale asumate. Art.44. Autoritatea contractantă se obligă să inventarieze şi să predea pe bază de proces- verbal bunurile care fac parte din obiectul contractului. Art.45. Autoritatea contractantă elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a cimitirului. Art.46. Autoritatea contractantă aprobă/respinge programele de reabilitare, extindere şi modernizare precum şi obiectivele noi de investiţii propuse de concesionar Art.47. Autoritatea contractantă are obligaţia de a controla şi monitoriza : - modul de respectare şi de îndeplinire de către concesionar a obligaţiilor contractuale; - cantitatea şi calitatea serviciilor prestate de către concesionar ; - respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi a parametrilor de eficienţă la care concesionarul s-a angajat prin contractual de delegare de gestiune; - modul de administrare, exploatare, întreţinere şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredinţate prin contractul de delegare a gestiunii. Art.48. Autoritatea contractantă are obligaţia să elibereze extrasele de pe actele de stare civilă. Art.49. Concesionarea, reconcesionarea locurilor de veci, eliberarea permiselor de lucru şi autorizaţiilor de construire pentru lucrările funerare şi construcţiile executate în cimitir intră în sarcina autorităţii contractante cu respectarea condiţiilor impuse de Regulamentul de administrare şi funcţionare a cimitirelor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara precum şi a tarifelor aferente aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Art.50. Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, are obligaţia urmăririi lucrărilor funerare executate în cimitir, după cum urmează: - anunţarea de îndată şi în scris, a autorităţii contractante de execuţia oricăror construcţii funerare în situaţia în care se constată o încălcare a regulamentului de administrare şi funcţionare a cimitirelor şi a dispoziţiilor prevăzute în autorizaţia de construire sau permisul de lucru sau dacă se constată lipsa permisului de lucru/ autorizaţia de construire; - urmărirea şi verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor şi celelalte condiţii stipulate în permisul de lucru/autorizaţia de construire şi înştiinţarea autorităţii contractante în cazul încălcării legislaţiei în vigoare. Art.51. Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, are obligaţia să supravegheze şi să semnaleze, în scris, orice neregulă pe care o constată în incinta cimitirului sau nerespectarea clauzelor contractuale, a caietului de sarcini şi regulamentului de administrare şi funcţionare a cimitirului. Art.52. Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, va asigura marcarea parcelelor, rândurilor şi locurilor de înhumare şi stabilirea corectă a locurilor de veci de pe teren cu cea din baza de date a autorităţii contractante prin verificarea şi comunicarea locurilor de veci de pe teren autorităţii contractante pentru corelarea acestora cu baza de date existent. De asemenea va asigura inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere, sau a căror concesiune a expirat sub îndrumarea autorităţii contractante; Art.53. (1) Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, va ţine evidenţa tuturor înhumărilor în registre speciale şi într-o evidenţă computerizată cu următoarele specificaţii:

- data înmormântării; - datele personale ale decedatului; - numărul actului de deces şi adeverinţei de înhumare; - locul înhumării(parcela, rândul, numărul mormântului);

13

- datele personale ale persoanei care dispune cu privire la înmormântare şi care a efectuat înmormântarea cu acordul concesionarului de loc de veci; - numărul facturii, chitanţei care dovedeşte achitarea tarifului serviciului funerar prestat.

(2) Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, este obligată să ţină evidenţa săptămânală, atât în format electronic cât şi pe suport de hârtie, a înhumărilor din săptămâna precedentă, cu datele cuprinse în alin.1, precum şi copii ale actelor necesare înhumării prezentate de persoana care răspunde de înmormântare. Art.54. Autoritatea contractantă va asigura de asemenea păstrarea evidenţei monumentelor de artă şi arhitectură deosebită, operelor comemorative ale eroilor, mormintele personalităţilor, şi monumentele aflate în cimitire. Monumentele de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât după obţinerea tuturor avizelor prevăzute de către legislaţia privitoare la monumente, aflată în vigoare la data efectuarii intervenţiei. Art.55. Autoritatea contractantă trebuie să inventarieze şi să ţină evidenţa bunurilor concesionate. DREPTURILE CONCESIONARULUI Art.56. Concesionarul are următoarele drepturi:

56.1) să încaseze contravaloarea serviciilor şi activităţilor prestate corespunzător cantităţii şi calităţii acestora numai în baza tarifelor aprobate de Consiliul Local;

56.2) să propună autorităţii contractante indexarea anuală a preţurilor şi tarifelor în funcţie de rata inflaţiei comunicată anual de către Institutul Naţional de Statistică. OBLIGAŢIILE CONCESIONARULUI Art.57. În vederea asigurării continue şi permanente a desfăşurării serviciilor şi activităţilor funerare concesionate, concesionarul are următoarele obligaţii: 1) să respecte clauzele contractuale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de autoritatea contractantă în caietul de sarcini sau conveniţi prin contract şi a parametrilor de eficienţă la care s-a angajat prin contractul de delegare de gestiune;

2) să respecte Regulamentul de serviciu anexă la contract, tarifele stabilite şi aprobate de către Consiliul Local şi prevederile legale în vigoare în domeniul specific de activitate;

3) să furnizeze autorităţii contractante informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi cu prevederile legale în vigoare; 4) să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariaţi. Art.58. Concesionarul are obligaţia asigurării echipamentului de lucru şi a echipamentului pentru ceremoniile funerare a personalului angajat. Art.59. Concesionarul are obligaţia respectării Regulamentului de funcţionare şi administrare a cimitirelor, a programului de funcţionare a cimitirului şi urmărirea respectării întocmai a acestora. Art.60. Concesionarul are obligaţia afişării în locuri vizibile a tarifelor serviciilor practicate aprobate de Consiliul Local. Art.61. Concesionarul are obligaţia de a exploata în mod direct obiectul concesiunii, fără a putea subconcesiona unei alte persoane sau societăţi în tot sau în parte, obiectul concesiunii, cu excepţia serviciului de pază. Art.62. În cazul rezilierii unilaterale de către autoritatea contractantă a contractului de delegare a gestiunii din vina exclusivă a concesionarului, acesta este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către autoritatea competentă a unei noi proceduri de delegare de gestiune şi să predea toate bunurile de retur încredinţate înclusiv clădirile care le-a ocupat în cimitir.

14

Art.63. Concesionarul are obligaţia să asigure păstrarea integrităţii, protejarea, administrarea şi gestionarea în condiţii optime a patrimoniului public încredinţat, asigurarea funcţionării şi întreţinerii dotărilor existente. Art.64. Refacerile de construcţii funerare şi morminte deteriorate de persoane necunoscute sau în urma unor calamităţi naturale revin concesionarului. Art.65. Concesionarul răspunde pentru nerealizarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente ale construcţiilor, a aleilor şi gardurilor împrejmuitoare, a instalaţiilor de utilitate publică din incinta cimitirului (instalaţii de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, etc), după cum urmează:

- zugrăveli exterioare şi interioare a tuturor construcţiilor date în administrare; - reparaţii instalaţii interioare a tuturor construcţiilor date în administrare ; - reparaţii instalaţii exterioare din perimetrul cimitirului; - reparaţii garduri împrejmuitoare şi alei; - reparatii ale clădirilor din incinta cimitirului, date în administrare.

Art.66. Concesionarul va elabora programe de dezvoltare şi optimizare a serviciilor prestate şi va efectua investiţii de reabilitare, extindere şi modernizare din fonduri proprii, în valoare de 80.000 lei/an fără T.V.A, cu aprobarea autorităţii contractante, şi anume:

- construcţie de noi capele funerare/sală de priveghi/casă funerară necesare ceremonialului de înhumare ; - repararea/extinderea reţelelor de utilităţi (retea de apă potabilă, puţuri forate pentru alimentare cu apă potabilă/menajeră, iluminat public în cimitir);

- refacerea gardului împrejmuitor şi a porţilor de acces; - construcție/refacere de alei şi trotuare; - amenajare grup sanitar pentru vizitatori (toaletă publică) - refacerea/repararea portilor de acces din cimitir; -refacerea/intretinerea monumentelor de artă si a personalitatilor marcate . Art.67. Programul detaliat de investiţii din fonduri proprii stabilit pentru fiecare an pentru Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor, va fi aprobat de către autoritatea contractantă, iar propunerile concesionarului cu privire la investiţiile pe care le va realiza în anul următor vor fi depuse la sediul autorităţii contractante până cel târziu în data de 15 noiembrie a fiecărui an anterior realizării investiţiei. Programul de investiţii poate fi multianual, dacă valoarea investiţiei depăşeşte suma de 80.000 lei/an fără T.V.A., cu condiţia efectuării anuale a investiţiilor aprobate de către autoritatea contractantă şi prezentare documentelor care au stat la realizarea acesteia. Art.68. Pentru investiţiile anuale concesionarul va elabora pe cheltuiala sa din sumele propuse ca investiţii toate documentaţiile necesare, va obţine avizele şi va prezenta anual, la finalizarea investiţiei, documentele care au stat la baza realizării acesteia, balanţa de verificare analitică a imobilizărilor corporale realizate de concesionar pentru confirmarea valorică a investiţiilor realizate precum şi devizele şi procesele verbale întocmite la terminarea lucrărilor, dar nu mai tărziu de data de 15 noiembrie a fiecărui an. După expirarea contractului de concesiune, investiţiile vor trece în propietatea autorităţii contractante. Art.69. Concesionarul are obligaţia: 1) întreţinerii gratuite a monumentelor de artă şi arhitectură deosebită, operelor comemorative ale eroilor, mormintele personalităţilor, şi monumentele aflate în cimitire. Monumentele de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât după obţinerea tuturor avizelor prevăzute de către legislaţia privitoare la monumente, aflată în vigoare la data efectuarii inervenţiei; 2) colaborării cu reprezentanţii tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de lege, în vederea respectării cerinţelor legate de înhumare ale acestora; 3) verificării pe teren împreună cu aparţinătorii locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru săparea gropii şi urmărirea executării acestei operaţiuni, precum şi verificarea modului în care se închide şi se profilează mormântul ; 4) executarea în condiţii corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum şi

15

asigurarea evitării deteriorării mormintelor şi lucrărilor funerare învecinate; 5) urmărirea stării de curăţenie în perimetrul cimitirului şi luarea măsurilor pentru menţinerea acesteia ; 6) întocmirea planului de prevenire şi stingere a incendiilor şi de pază a cimitirului. Art.70. Concesionarul răspunde de personalul angajat. Art.71. Concesionarul are obligaţia să achite redevenţa la termenele şi în condiţiile stabilite în contractul de concesiune. Art.72. Concesionarul răspunde de achitarea facturilor la plata utilităţilor din cimitir şi de la sediile pe care le foloseşte. Art.73. Lucrările de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor executa doar de către operatori autorizaţi pe cheltuiala concesionarului. Art.74. Concesionarul trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de administrare a cimitirului, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciului. Art.75. Concesionarul este obligat să constituie un fond de garantare conform Legii nr. 102/2014, la nivelul contravalorii a 5 (cinci) ajutoare de înmormântare pentru plata despăgubirilor datorate în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii funerare . Nivelul fondului de garantare se majorează în funcţie de actualizările anuale ale cuantumului ajutorului de înmormântare şi se realimentează în cazul plăţii de despăgubiri. Art.76. Este interzis personalului angajat de către concesionar şi care îşi desfăşoara activitatea în cimitir :

 să comercializeze orice obiect care este folosit pentru întreţinerea sau ornamentarea mormintelor (excepţie fac angajaţii de la magazinul de servicii funerare, dacă există);

 să-şi însuşească orice material sau obiect care provine de la locurile de înhumare a cărui drept de folosinţă a expirat ;

 să solicite familiilor sau firmelor foloase necuvenite  să poarte o conversaţie indedecentă sau să adopte o atitudine sau ţinută

vestimentară indecentă în incinta cimitirelor pe timpul ceremoniilor de înhumare;  să distrugă sau să degradeze mobilierul şi obiectele funerare ;  să degradeze sau să rupă florile şi coroanele de pe morminte ;  să scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare ;  să depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute ;  să depoziteze pământ, materiale sau alte obiecte pe mormintele vecine ;  să consume alcool, să cânte sau să asculte muzică în incinta cimitirelor.

CAPITOLUL V: INDICATORI DE PERFORMANŢĂ, CANTITATEA ŞI CALITATEA SERVICIILOR Art. 77. Indicatorii de performanţă asigură evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite de către autoritatea contractantă şi asumate de către concesionar

pentru asigurarea unui serviciu eficient şi de calitate în interesul comunităţii locale. Art. 78. Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească

concesionarul, avându-se în vedere: a.) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b.) adaptările la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii

locale; c.) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor

comunităţii locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului; d.) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile care se vor

presta;

16

e.) administrarea şi gestionarea activităţii care se va presta în interesul comunităţii locale;

f.) respectarea reglementărilor specifice şi a legislaţiei cu privire la servicile şi activităţile prestate;

g.) respectarea standardelor minimale, prevăzute de normele legale în domeniu cimitirelor.

Art.79. Indicatorii de performanţă specifici prestării de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timişoara se referă la:

a.) calitatea şi eficienţă serviciului şi a activităţilor prestate; b.) îndeplinirea prevederilor din contract şi caietul de sarcini cu privire la

calitatea şi cantitatea serviciului prestat; c.) menţinerea unor relaţii echitabile între autoritatea contractantă, concesionar şi

utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

d.) situaţia personalului: număr, structură, accidente de muncă,stare de sănătate; e.) starea tehnică a echipamentelor şi dotărilor; f.) stadiul de realizare a programulu de investiţii; g.) accesul neîngrădit al autorităţii contractante şi al autorităţii publice centrale şi

locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii:

 modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţilor contractuale asumate;

 calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în caietul de sarcini;

 modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar urbană şi a bunurilor de retur încredinţate prin contractul de delegare a gestiunii;

 stadiul de realizare a investiţiilor;  modul de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice.

CAPITOLUL VI: TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR

Art.80. Durata contractului de concesiune de servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timişoara, este de 5 ani de la data semnării contractului. Durata contractului a fost stabilită prin raportare la timpul estimat necesar concesionarului pentru a obţine un venit minim care să permită recuperarea costurilor în legătură cu exploatarea serviciilor. CAPITOLUL VI: CLAUZE FINANCIARE Clauze financiare Art.81. Prestarea serviciilor de înhumare se va face pe baza solicitării celor interesaţi cu plata tarifelor care sunt stabilite de către autoritatea contractantă şi care sunt aprobate de către Consiliul Local al Municipului Timişoara. Aceste tarife vor fi modificate anual cu rata inflaţiei. Aplicarea acestor tarife de către concesionar este obligatorie. Art.82. Tarifele serviciilor de înhumare şi activităţilor necesare realizării serviciilor de înhumare sunt distincte pe tipuri de servicii şi activităţi, astfel: 1) Tarif de săpat groapă pentru înhumare adult/copil fundamentate pe baza lucrărilor necesare şi funcţie de tipul locului de veci (groapă, groapă zidită, cavou, înhumare urnă); 2) Tarife de înhumare fundamentate pe baza lucrărilor necesare şi funcţie de tipul locului de veci (groapă, groapă zidită, deschidere-închidere cavou, înhumare urnă);

17

3) Tarife pentru catafalcare şi folosirea sălii de ceremonii funerare / casă funerară ; 4) Tarife de exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai repede de un an; 5) Tarife de exhumare după 7 ani; 6) Tarife de reînhumare a osemintelor după 7 ani. Art.83. Tarifele nu pot fi modificate pe parcursul concesionării, decât în funcţie de rata inflaţiei. Art.84. Plata utilităţilor (energie electrică, apă-canal) precum şi plata pentru evacuarea deşeurilor/gunoiului din cimitir pentru prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii Cimitirului Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor se va face de către concesionar în baza contractelor pe care acesta este obligat să le încheie cu furnizorii. Art.85. Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi a reparaţiilor făcute de către concesionar pentru îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor asumate prin contract, cad exclusiv în seama acestuia din fonduri proprii. Art. 86. Concesionarul va elabora programe de dezvoltare şi optimizare a serviciilor prestate şi va efectua investiţii de reabilitare, extindere şi modernizare din fonduri proprii, în valoare de 80.000 lei/an fără T.V.A pentru Lotul 1 –compus din Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor, cu aprobarea autorităţii contractante. Art.87. Redevenţa minimă anuală de la care porneşte licitaţia este de 100.000 lei , la care se adaugă TVA pentru Lotul 1 compus din: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor şi va fi modificată anual cu rata inflaţiei.

Plata redevenţei se va face în 2 (două) rate anuale. Art.88. În cazul neplăţii redevenţei la termenele scadente, concesionarul datorează penalităţi de întârziere care se vor calcula în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Art.89. Neplata redevenţei (inclusiv a penalităţilor de întârziere) pe o perioadă mai mare de 90 de zile şi/sau neacceptarea de către concesionar a redevenţei actualizate conduce la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune pact comisoriu, fără apel la instanţă. Art.90. Concesionarul va constitui în favoarea autorităţii contractante în termen de 5 zile lucrătoare de la încheiererea contractului, garanţia de bună execuţie în valoare de 100.000 lei şi reprezintă o compensaţie pentru eventuale pierderi, deteriorări sau prejudicii aduse autorităţii contractante prin neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract. CAPITOLUL VII: SANCŢIUNI Art. 91. Pentru nerespectarea clauzelor caietului de sarcini, a regulamentului de serviciu sau în cazul constatării încălcării obligaţiilor contractuale de către concesionar sau ca urmare a constatării unor abateri ale acestuia, autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze contractul unilateral, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, egală cu contravaloarea redevenţei anuale pentru fiecare an rămas până la expirarea de facto a contractului. Art.92. În caz de neexecutare sau de nerespectare de către concesionar a obligaţiilor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini, contractul va fi reziliat unilateral de către autoritatea contractantă, fără punere în întârziere, fără apel la instanţă şi dă dreptul autorităţii contractante de a cere despăgubiri şi de a aplica sancţiuni. Concesionarul se obligă să nu atace în instanţă decizia autorităţii contractante de reziliere unilaterală a contractului. CAPITOLUL VIII: ALTE CLAUZE Art.93. Concesionarului îi revine întreaga responsabilitate privind prestarea serviciilor din contract în condiţiile impuse de legislaţia specifică în vigoare (autorizaţii de mediu, avize, autorizaţii de construire etc.) Art.94. Încetarea prestării serviciilor de către concesionar se face în următoarele situaţii: 1) La expirarea duratei stabilite prin contract; 2) În cazul nerespectării repetate ale obligaţiilor contractuale de către concesionar sau ca urmare a constatării unor abateri ale acestuia, autoritatea contractantă are dreptul

18

să rezilieze contractul unilateral, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, egală cu contravaloarea redevenţei anuale pentru fiecare an rămas până la expirarea de facto a contractului; 3) În caz de reziliere a contractului înainte de termen, până la organizarea unei noi proceduri de licitaţie, concesionarul este obligat să asigure continuitatea serviciului concesionat; 4) Contractul este reziliat de drept în cazul în care concesionarul este declarat în faliment, insolvenţă sau în cazul în care i s-a anulat licenţa de operare. Art.95. Autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze unilateral contractul şi să organizeze o nouă procedură dacă constată nerespectarea de către concesionar a obligaţiilor contractuale şi dacă concesionarul nu adoptă programe de măsuri care să respecte şi să asigure atingerea într-un interval de timp prestabilit a parametrilor de calitate asumaţi. CAPITOLUL IX: DISPOZIŢII FINALE Art.96. Autoritatea contractantă prin reprezentanţii săi, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST/Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, Direcţia Economică, Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara şi Direcţia Poliţia Locală, verifică şi supraveghează respectarea de către concesionar a prestării activităţilor şi serviciilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice în conformitate cu prezentul Caiet de sarcini şi Regulamentul de serviciu. Art.97. Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contract. Art.98. Prezentul Caiet de sarcini, Tarifele pentru serviciile funerare şi Regulamentul de serviciu fac parte integrantă din contract. Colectiv de coordonare: Președinte: Florin Răvăşilă Membrii: Otilia Sîrca Nicolae Cacuci Ramona Dolha Diana Dinu

Atasament: Anexa_4.pdf

1

Anexa nr. 4 la HCL nr.___/_______ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COŞERIT şi SPAŢII UTILITARE Nr. SC2020-10247/08.05.2020

CAIET DE SARCINI privind atribuirea contractului de concesiune de servicii având ca obiect prestarea

de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirului uman - Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara- Lotul 2

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE Art.l. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a contractului de servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii a cimitirului uman: Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare executării acestor servicii în condiţii de eficienţă şi siguranţă. Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative :

 Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002- privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local- modificată și completată;

 Legea nr. 10/2020- pentru modificarea și completarea O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,

 Ordonanţa Guvernului nr. 57/03.07.2019 – privind Codul Administrativ.

 Legea nr.102/2014 -privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, în vederea asigurării continuităţii serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara,

 H.G. nr. 741/2016- pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare,

 Legea nr. 100/2016- privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,

 H.G. nr.867/2016- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,

 Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 1.134/C/2000 şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 255/2000-pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale,

2

Art.3 Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 102/2014- privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, H.G. nr. 741/2016 - privind aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare şi Ordinului Ministerului Justitiei nr. 1.134/C/2000 comun cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 255/2000- pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale şi stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice având ca obiect înhumarea în cimitirul public uman ale municipiului Timişoara: Cimitirul Stuparilor, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare executării acestor servicii în condiţii de eficienţă şi siguranţă, pentru a asigura activitatea de înhumare, pază şi curăţenie din aceste cimitire.

Art.4. În termenii prezentului caiet de sarcini: 1) Municipiul Timişoara, are calitatea de autoritate contractantă, fiind proprietarul cimitirului. 2) Operatorul economic căruia i-a fost atribuită concesiunea are calitatea de prestator de servicii funerare care îndeplineste condiţiile impuse de Legea 102/2014 şi H.G. nr. 741/2016, fiind denumit în continuare concesionar. Art.5. Reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care sunt în vigoare, trebuie respectate permanent de către concesionar pe parcursul prestării activităţilor şi serviciilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirului uman: Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara. Art.6. Prezentul Caiet de sarcini este anexă la contractul de concesiune a serviciilor având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirului uman: Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara. CAPITOLUL II: DATE REFERITOARE LA CONCESIUNE Obiectul contractului Art.7. Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii şi activităţi necesare, exploatării şi întreţinerii cimitirului uman: Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara, respectiv: 7.1) Serviciile şi activităţile de înhumare şi pregătire a ceremoniei de înmormântare din cimitirului uman: Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara; 7.2) Serviciile de asigurare şi menţinere a curăţeniei şi gestionarea selectivă a deşeurilor din cimitirul uman: Cimitirul Stuparilor;

7.3) Serviciile de pază şi ordine a cimitirului uman : Cimitirul Stuparilor; 7.4) Servicii de reparaţii/întreţinere a instalaţiilor şi dotărilor din cimitirul mai sus

menţionat; Terenul pe care este amplasat Cimitirul Stuparilor aparţine domeniului public al

municipiului Timişoara şi nu face parte din obiectul concesiunii. Art.8. În derularea contractului, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

8.1 Bunuri de retur Construcţiile precum şi alte bunuri mobile şi imobile situate în cimitir pe care autoritatea contractantă le predă în folosinţă concesionarului pe perioada contractului. Bunurile vor fi inventariate şi predate în baza unui proces verbal, odată cu semnarea contractului şi constituie bunuri de retur ce revin de drept autorităţii contractante la expirarea/încetarea contractului de prestări servicii. Acestea trebuie întreţinute şi reparate/înlocuite în caz de necesitate de către concesionar, pe cheltuiala acestuia, ori de câte ori este nevoie. Bunurile de retur se preiau şi se utilizează de către concesionar pe

3

perioada contractului, iar la expirarea/încetarea contractului acesta le va preda autorităţii contractante, pe bază de proces verbal de predare -primire.

8.2 Bunuri proprii ale concesionarului Bunurile proprii ale concesionarului (maşini, echipamente, utilaje, scule) rămân în proprietatea acestuia după încetarea contractului. Serviciile şi activităţile de înhumare şi pregătire a ceremoniei de înmormântare Art.9. Serviciile şi activităţile necesare realizării serviciilor de înhumare astfel încât ceremonialul de înmormântare, în cazul decesului unei persoane, să fie făcut cu maximă operativitate, asigurându-se permanenţa serviciului în toate cele 7 zile ale săptămânii (mai puţin în zilele declarate sărbători naţionale) şi în condiţii corespunzătoare sunt următoarele : 9.1) primirea comenzii pentru înmormântare ; 9.2) transportul persoanei decedate, preluarea persoanelor decedate; 9.3) pregătirea pentru înmormântare : 9.3.1) închirierea, pregătirea şi aranjarea sălii de ceremonii funerare/casei funerare/capelei/sălii de priveghi; 9.3.2) transportul decedatului la sala de ceremonii funerare /casei funerare/capelei/sălii de priveghi, aşezarea pe catafalc şi organizarea ceremoniei de ultim rămas bun;

9.3.3 ) săpat groapă sau executarea săpăturii la o groapă zidită sau betonată, simplă sau suprapusă;

9.3.4 ) deschidere şi închidere cavou sau ridicat şi remontat capac la construcţiile funerare existente în cimitir ; 9.3.5) înhumarea ( transportul decedatului de la sala de ceremonii funerare /casă funerară la locul de veci, coborârea sicriului în mormânt, închiderea gropii/închidere cavou/remontat capac, curăţirea şi aranjarea locului de înhumare) ; 9.3.6 ) depunerea şi aranjarea coroanelor de flori, amenajarea mormântului după înhumare ( evacuarea surplusului de pământ şi transportul coroanelor la deponeu după 40 de zile de la înhumare) ; 9.3.7 ) exhumare oseminte/cadavru înainte de 7 ani, dar nu mai devreme de 1(un) an ; 9.3.8 ) exhumare oseminte după 7 ani ; 9.3.9) reînhumarea osemintelor după 7 ani; 9.3.10) preluarea urnei cu cenuşa decedatului şi aşezarea acesteia într-o nişă specială sau înhumarea acesteia. Art.10. Unele dintre serviciile enumerate mai sus, pot fi realizate şi separat, iar serviciul religios oficiat de reprezentanţii cultelor cu ocazia înmormântării, precum şi servicii funerare pentru pregătire/îmbălsămare cadavru sau pentru pregătirea serviciilor religioase nu sunt considerate servicii de înhumare. Serviciile de asigurare şi menţinere a curăţeniei şi gestionarea selectivă a deşeurilor

Art.11. Serviciile de asigurare şi menţinere a curăţeniei în perimetrul cimitirului uman care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt:

11.1) Asigurarea în incinta cimitirului a condiţiilor de igienă cerute de reglementările în vigoare, prin instalarea de coşuri, containere şi pubele, prin întreţinerea şi înlocuirea acestora atunci când este cazul, prin efectuarea în permanenţă a curăţeniei spaţiilor verzi, aleilor de acces, sălilor de ceremonii funerare /caselor funerare/sălilor de priveghi, construcţiilor administrative şi prin efectuarea operaţiunilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, ori de câte ori este necesar.

4

11.2) Executarea a cel puţin de două ori pe an (înainte de Sfintele Sărbători Pascale şi de 1 noiembrie) a unei curăţenii generale (evacuarea selectivă a tuturor deşeurilor care se generează în urma curăţeniei din cimitire, a resturilor vegetale, a pământului, a deşeurilor inerte rezultate din construcţii sau în urma desfiinţării construcţiilor funerare, etc.) a mormintelor şi a aleilor din perimetrul cimitirului şi va întocmi la final un raport scris pe care îl va transmite autorităţii contractante.

11.3) Depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a deşeurilor se face selectiv şi este permisă numai în locurile special amenajate (la deponeele dotate cu containere de capacitate mare, în pubele, în containere sau în coşuri de gunoi) păstrându-se curăţenia în perimetrul cimitirului.

11.4) Realizarea şi întreţinerea locurilor amenajate pentru depozitarea selectivă a gunoaielor şi deşeurilor, iar deşeurile rezultate în urma activităţilor specifice de curăţenie se vor gestiona în mod selectiv, pe categorii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

11.5) Concesionarul este obligat să încheie cu un operator economic specializat contracte pentru evacuarea, colectarea şi transportul de la deponeu a deşeurilor şi gunoiului din cimitir şi să amplaseze la fiecare deponeu din cimitir un container de capacitate mare.

11.6) Întreţinerea gratuită a locurilor de veci/mormintelor personalităţilor marcante / cetăţeni de onoare precum şi mormintele şi operele comemorative ale eroilor sau a monumentelor şi operelor de artă din cimitir. Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a mormintelor şi operelor comemorative ale eroilor sau ale operelor de artă din cimitir cad în sarcina concesionarului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

11.7) Activităţi de întreţinere, protejare şi conservare a spaţiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuştilor, precum şi a oricăror alte amenajări dendro-horticole din incinta cimitirului uman care constau în: cosirea/tăierea ierbii, toaletarea şi tăierea de arbori/arbuşti cu aprobarea Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ierbicidarea şi combaterea buruienilor de pe alei şi spaţiile dintre morminte/locuri de veci, greblarea frunzelor/vegetaţiei uscate sau rezultată în urma tăierii/cosirii şi transportarea la deponeu.

11.8) Concesionarul este obligat să execute lucrări de plantare arbori, arbuşti, flori şi gazon şi să execute când este cazul lucrări de corecţii şi tăieri de arbori şi arbuşti numai cu aprobarea Direcţiei de Mediu a Municipiului Timişoara. Art.12. Nu se vor depozita nici măcar temporar pământ, materiale de construcţii şi alte obiecte pe mormintele vecine şi se vor lua măsurile necesare pentru ca acestea să nu se murdărească sau să se deterioreze. Serviciile de pază şi ordine a cimitirului Art.13. Serviciul de pază şi ordine a Cimitirului Stuparilor din Municipiul Timișoara care face obiectul prezentului caiet de sarcini va fi prestat pe toată durata contractului de către concesionar cu personal propriu sau prin contract cu o societate specializată în servicii de pază, potrivit planului de pază care se va întocmi de către persoane autorizate pe cheltuiala concesionarului şi va fi avizat de către organele de poliţie. Art. 14 Serviciul de pază şi ordine a cimitirului va împiedica pătrunderea câinilor vagabonzi în cimitir şi va interzice intrarea persoanelor cu câini, dacă aceştia nu sunt cu lesă (şi botniţă în cazul când sunt câini periculoşi). Toate stricăciunile pricinuite de aceşti câini vor fi refăcute pe cheltuiala concesionarului.

5

Servicii de reparaţii/întreţinere a instalaţiilor şi dotărilor din cimitir Art.15. Activităţi de întreţinere, menţinere în stare de funcţionare şi reparare a instalaţiilor de apă şi canalizare, energie electrică, reparaţii alei şi garduri împrejmuitoare, întreţineri curente ale construcţiilor aferente, construcţii precum şi alte bunuri mobile şi imobile care constituie patrimoniul cimitirului. Întreţinerea, repararea, consolidarea, şi menţinerea în stare de funcţionare a înstalaţiilor, clădirilor şi dotărilor din cimitir cad în sarcina concesionarului şi toate cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi suportate de către acesta. Art.16. Concesionarul trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor concesionate, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciilor prestate. CAPITOLUL III : CONDIŢII DE EXPLOATARE A CONCESIUNII Riscul de exploatare Art.17. Concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata în mod direct pe riscul şi răspunderea sa bunul care face obiectul contractului potrivit obiectivelor stabilite de autoritatea contractantă. Art.18. Riscul exploatării cimitirului public uman care face obiectul contractului de servicii este preluat în întregime de concesionar, fără a se limita la acestea şi constă în:

CATEGORIA DE RISC

DESCRIERE CONSECINŢE

18.1 Riscuri de finanţare Indisponibilitatea finanţării

Concesionarul nu este capabil să asigure resursele financiare

Lipsa finanţării pentru continuarea prestării serviciilor

Finanţare suplimentară

Datorită schimbărilor de legislație sau de altă natură sunt necesare finanţări suplimentare

Concesionarul nu poate suporta financiar costurile schimbării

18.2 Riscuri aferente cererii şi veniturilor Concurenţă Apariţia pe piață a

concurenților în domeniul serviciilor funerare

Venituri sub previziunile anterioare ca urmare a reducerii cererii

Schimbări majore ale inflaţiei

Valoarea plăţilor efectuate în timp este afectată de inflație

Scăderea în termeni reali a veniturilor prognozate

18.3 Riscuri legislative Schimbări legislative

Schimbare legislativă ce nu poate fi anticipată la semnarea contractului şi care este generală (nu specifică activității) în aplicarea conducând la costuri mărite

Creştere semnificativă în costuri și necesitatea de a efectua cheltuieli pentru a răspunde schimbărilor

Riscul valorii reziduale

Riscul ca la finalizarea contractului, activele aferente să nu fie predate conform condiţiilor prevăzute

Creşterea costului de întreținere a activelor

18.4 Riscuri naturale Cutremure şi alte evenimente naturale

Au ca rezultat costuri crescute de întreţinere a activelor

Au ca rezultat distrugerea sau deteriorarea activelor existente

18.5 Riscuri referitoare la servicii prestate Reparaţii Reparaţii necorespunzătoare Costuri suplimentare

6

necorespunzătoare la întreținerea activelor

la întreținerea activelor care provoacă costuri suplimentare

necesare finalizării reparaţiilor

Securitatea în cimitir

Securitatea deficitară duce la furturi/distrugeri în cimitir

Creşterea costurilor

18.6 Riscuri de operare şi întreținere Riscuri de nefurnizare parţială/ totală a utilităților

Utilităţile (transport deșeuri, curent electric, apă) nu sunt disponibile parțial/ total

Costuri şi timp suplimentar necesare rezolvării situației

Risc de depăşire a costurilor

Costurile de operare sunt mai mari decât cele previzionate

Costuri suplimentare

Condiţii neprevăzute

Cauzează costuri mărite de întreţinere pentru active

Creşteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate

Întreţinere Întreţinerea activelor nu corespunde din punct de vedere calitativ

Activele sunt predate la sfârşitul duratei contractului în condiții necorespunzătoare

Art.19. În cazul rezilierii unilaterale de către autoritatea contractantă a contractului de servicii pentru nerespectarea unor parametri de performanţă şi calitate ai serviciului, clar determinaţi şi măsurabili, concesionarul este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către autoritatea contractantă a unei noi proceduri. Specificaţii tehnice. Caracteristici Art.20. În cimitir sunt aplicabile dispoziţiile legate de domeniul edilitar, urbanistic, sanitar şi de mediu, iar autoritatea contractantă şi concesionarul serviciilor sunt obligaţi să respecte legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte organizarea şi administrarea acestora. Art.21. Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitire, trebuie să îndeplinească următoarele criterii profesionale stabilite prin Legea nr.102/2014 şi HG. nr.741/2016: 21.1) Concesionarul va efectua activităţile specifice după obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare emisă de către direcţiile de sănătate publică judeţene. 21.2) Concesionarul trebuie să respecte normele de igienă în timpul transportului şi înhumării, pentru protecţia sănătăţii publice. Transportul în vederea înhumării se realizează cu capacul sicriului închis. 21.3) Autovehiculele special amenajate pentru transportul mortuar ale societăţii concesionare, trebuie să deţină autorizaţie conform prevederilor art. 13 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Autovehiculele special amenajate în acest scop trebuie să respecte condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 din HG nr.741/2016. 21.4) Concesionarul va avea în dotare spaţii corespunzătoare (pot fi şi în afara incintei cimitirului) destinate activităţilor pe care le prestează, şi autovehicule special amenajate conform specificaţiilor tehnice din anexa nr. 2 din HG nr.741/2016, astfel: 21.4.1) Spaţiul destinat activităţilor de servicii funerare (casă funerară) are o suprafaţă de minim 30 mp, cu o zonă de primire a clienţilor şi spaţiu de prezentare a produselor; 21.4.2) Spaţiul pentru prestarea activităţilor de îngrijiri mortuare (spălare, îmbălsămare, tanatopraxie,etc) are o suprafaţă minimă de 16 mp, cu următoarele dotări: - sursă de apă potabilă; - racord la sistemul de canalizare prevăzut obligatoriu cu filtru; - agregat frigorific mortuar pentru păstrarea corpului neînsufleţit la o temperatură de 0-5°C; - suprafeţe lavabile, podea cu sifon de pardoseală şi pantă de scurgere;

7

- condiţii de microclimat; - grup sanitar prevăzut cu duş şi vestiar pentru angajaţi; În cazul în care acest spaţiu este situat în continuarea spaţiului prevăzut la pct. 21.4.1), se asigură un circuit separat de activitatea de primire a clienţilor şi prezentare a produselor . 21.4.3) Prestatorul serviciilor de înhumare are obligaţia de a încheia contract cu firme specializate pentru colectarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor rezultate din activitatea de îmbălsămare/tanatopraxie, asimilabile deşeurilor medicale. 21.5.) Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitir, va avea în dotare cel puţin un autovehicul pentru transport cadavre, în proprietate sau închiriat pe durata contractului, care va îndeplini următoarele cerinţe: a) este inscripţionat cu însemne specifice activităţii pentru care este utilizat; b) este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o deserveşte în baza unui contract; c) habitaclul pentru depozitarea trupului neînsufleţit trebuie să aibă o lungime de minimum 200 cm şi o lăţime de minimum 120 cm pentru autovehiculul de transport internaţional şi o lungime de minimum 210 cm şi o lăţime de minimum 90 cm pentru autovehiculul de paradă funerară; d) spaţiul interior este obligatoriu să fie închis, fără vizibilitate din exterior, delimitat de suprafeţe lavabile şi dezinfectabile; e) autovehiculul trebuie prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat personalului şi partea destinată depozitării corpului decedatului; f) pentru recuperare este necesară dotarea cu o targă de recuperare şi şină de ghidaj pentru targă; 21.6.) Concesionarul serviciilor de înhumare şi curăţenie din cimitir, va avea în dotare cel puţin: - 1 autovehicul carosat basculabil de capacitate mică, de maxim 1,5 tone, cu manevrabilitate ridicată (având lăţimea camionetei de max. 1,75 metri şi lungimea camionetei de max. 4,5 metri) necesară transportului gunoiului şi deşeurilor vegetale la deponeul din cimitir în vederea asigurării curăţeniei acestuia; - 1 mini încărcător necesar încărcării camionetei şi golirii coşurilor de gunoi din cimitir (ex. bobcat); - 1 utilaj cu funcţia de tocătoar pentru mărunţirea deşeurilor vegetale lemnoase în vederea respectării legislaţiei privind colectarea deşeurilor şi condiţiilor privind protecţia mediului;

- 4 utilaje multifuncţionale dotate cu motor pe combustibil lichid, cu două funcţii: suflantă/aspirator destinate lucrărilor de întreţinere şi curăţare a pavelelor, aleilor pietonale, precum şi pentru colectarea frunzelor şi a resturilor vegetale;

- 4 utilaje cu funcţia de motocoasă de umăr, dotate cu motor pe combustibil lichid destinate tăierii şi tunderii vegetaţiei înalte şi ierbii. 21.7) Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitir, va avea în dotare scule si unelte pentru desfăşurarea în condiţii optime a serviciilor de înhumare din cimitir (sapă, lopată, hârleţ, funii, scânduri, unelte şi scule necesare înhumării). 21.8) Pentru a asigura toate condiţiile necesare pentru prestarea serviciilor si activităţilor care decurg din prezentul caiet de sarcini, concesionarul serviciilor de înhumare din cimitire trebuie să aibă angajate cu contract de muncă următoarele categorii de personal:  minim 12 muncitori necalificaţi (8 gropari/ manipulatori de cadavre şi 4 îngrijitori curăţenie);  minim 1 casier;  minim 1 şofer;  minim 6 agenţi de pază sau contract de prestări servicii de pază cu firmă specializată.

Aceştia se subordonează direct societăţii concesionare, care răspunde de

8

personalul angajat şi de eventualele prejudicii cauzate de personalul angajat. 21.9) Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitir, va depune documente care atestă faptul că are în structura sa personal angajat cu atribuţii în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competenţele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerinţa de competenţă specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenţi de marketing, persoane care execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare.

21.10) Pe parcursul derulării contractului personalul angajat al concesionarului, va purta echipament curat, adecvat activităţii desfăşurate, care va fi inscripţionat doar cu numele cimitirului în care îşi desafăşoară activitatea. Modelul echipamentului va fi aprobat de către Primar prin aparatul de specialitate al acestuia, iar fiecare angajat va avea inscripţionat pe echipament un număr de ordine.

21.11) Echipamentul persoanelor care vor asigura paza în cimitir va fi inscripţionat distinct şi va avea altă culoare decât a celorlalti angajaţi din cadrul cimitirului. Norme privind cimitirele, înhumarea, exhumarea/deshumarea şi reînhumarea Art.22. Înhumările se fac numai în baza adeverinţei de înhumare şi certificatului de deces eliberate de Oficiul Stării Civile care a înregistrat decesul. Art.23. Atribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare în cazul decesului, se face în baza actelor doveditoare (copie certificat de deces şi adeverinţa de înhumare), după plata tarifelor stabilite, în funcţie de terenul liber existent. 23.1) Locurile de înhumare, se acordă de către autoritatea contractantă, în baza unei note de verificare în vederea concesionării/reconcesionării locului de veci eliberată de către persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir. Această notă de verificare trebuie să cuprindă: identificarea locului de veci, numele/prenumele concesionarului locului de veci, numele/prenumele persoanei înhumate în locul de veci, data ultimei concesionări a locului de veci, perioada de concesiune a locului de veci, iar un exemplar va fi predate concesionarului. 23.2) În cazul locurilor de înhumare noi atribuite în caz de deces, pe nota de verificare persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir va mai trece la numele/prenumele persoanei înhumate în locul de veci, specificaţia Înhumare+Loc şi la numele/prenumele concesionarului locului de veci va fi trecută persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare. Locul de veci se achită înainte de data înhumării, concesionarul serviciilor de înhumare nu înhumează dacă nu au fost achitate taxele de concesiune a locului de veci. Este interzisă înhumarea unei persoane decedate, fără certificat de deces şi adeverinţă de înhumare /incinerare şi fără acordul autorităţii contractante. Art.24. Concesionarul, răspunde de modul şi locul în care a fost înhumată fiecare persoană în cimitir în perioada în care a concesionat serviciile de înhumare. Este interzis să se înstrăineze un loc de înhumare, fără demersurile legale. Art.25. Persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare care înhumează decedatul în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara va achita contravaloarea serviciilor de înhumare obligatorii oficierii acesteia, concesionarului serviciilor de înhumare din Cimitirul Stuparilor, în funcţie de locul de veci pe care îl deţine, după cum urmează: 25.1) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci de pământ: - Săpat groapă înhumare adult /copil /urnă; - Înhumare adult/copil/urnă; - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc şi depunerea sicriului pe

aceasta); - Reînhumare oseminte (se va achita doar în cazul în care se fac înhumări

succesive în acelaşi loc de veci, pentru ca adâncimea gropii să fie de 2,00 m la

9

locurile de pământ). 25.2) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci amenajat cu construcţie funerară supraterană cu capac: -Ridicat şi remontat capac; - Săpat groapă înhumare adult /copil /urnă; - Înhumare adult/copil/urnă; - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc şi depunerea sicriului pe

aceasta); - Reînhumare oseminte (se va achita doar în cazul în care se fac înhumări succesive în acelaşi loc de veci, pentru ca adâncimea gropii să fie de 2,00 m la locurile de pământ). 25.3) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci amenajat cu construcţie funerară subterană şi supraterană cu capac (groapă zidită): -Ridicat şi remontat capac; - Înhumare adult/copil/urnă; - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc şi depunerea sicriului pe

aceasta); 25.4) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci amenajat cu cavou: - Deschidere –închidere cavou; - Înhumare adult/copil/urnă; - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc şi depunerea sicriului pe

aceasta); Restul serviciilor stabilite şi aprobate de către autoritatea contractantă se vor putea presta de către concesionar, doar la cererea scrisă a persoanei care dispune cu privire la înmormântare. Art.26. În cazul în care persoana care dispune de înmormântare doreşte înhumarea decedatului într-un loc de veci deja concesionat, trebuie să aibă acordul scris al titularului locului de veci, care trebuie să achite taxa de reconcesionare a locului de veci autorităţii contractante, în cazul în care acesta este expirat. Înhumarea nu poate fi făcută decât cu acordul autorităţii contractante. Art.27. Dimensiunile locurilor de veci cu lucrări funerare pentru înhumare sunt următoarele: - 2,50 m x 1,30 m pentru un loc de veci simplu, intervalele dintre locurile de veci sunt de 0,20 m (trotuar comun, după cum permite configuraţia terenului) necesare pentru circulaţie şi îngrijirea locului; - 2,50 m x 2,30 m pentru două locuri de veci ; - 2,50 m x 3,30 m pentru trei locuri de veci; - 2,50 m x 4,30 m pentru patru locuri de veci. Dimensiunile locurilor de veci unde nu sunt executate lucrări funerare (locuri de veci din pamânt) trebuie să fie de 2,40 m lungime şi de 1,20 m lăţime şi nu vor putea fi amenajate în aceste locuri lucrări funerare. Adâncimea gropii pentru înhumare la locurile de veci neamenajate cu cripte, înhumarea se face la o adâncime de minimum 2 m.

Nu este permisă efectuarea înhumărilor în locuri de înhumare la alte dimensiuni decât cele prevăzute mai sus. Art.28. Înhumările se fac direct sau prin depunerea prealabilă a decedaţilor la sala de ceremonii funerare/casa funerară. Depunerea decedaţilor la sala de ceremonii funerare /casă funerară se face pentru cel mult 72 de ore de la data decesului. Art.29. În incinta cimitirului expunerea persoanelor decedate se realizează doar în încăperi special amenajate, destinate acestui scop, denumite săli de ceremonii funerare. Art.30. Înhumările se pot face în gropi simple, gropi zidite şi cavouri. Gropile zidite şi cavourile se execută potrivit dispoziţiilor şi normelor în vigoare în baza permisului de lucru şi sub controlul autorităţii contractante.

10

Art.31. Săpăturile făcute pentru construirea cavourilor şi a gropilor zidite se execută doar de societatea concesionară a serviciilor de înhumare, la tariful de săpat groapă zidită stabilit şi aprobat de către autoritatea contractantă, în termen de maxim 5 zile de la plata serviciului respectiv, iar pe perioada lucrărilor locul trebuie să fie înconjurat cu bariere sau protejat cu obstacole vizibile şi rezistente, pentru a se evita orice pericol de accidente. Lucrările vor fi executate în aşa fel încât să nu compromită cu nimic securitatea şi integritatea publicului şi a locurilor de veci aflate în vecinătate. Art.32. Dreptul de folosinţă al locurilor de înhumare este retras doar de către autoritatea contractantă, cu înştiinţarea în scris a titularilor dreptului de folosinţă, în următoarele cazuri: a) titularului i se atribuie un alt loc de înhumare; b) în caz de neîngrijire a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare, pe o perioadă mai mare de 2 ani, după perioadă de maxim 6 luni de zile după emiterea unei notificări prealabile transmisă în scris la adresa din actul de concesiune; c) neplata taxelor pentru locurile de veci în condiţiile prevăzute de regulamentul cimitirului; 32.1) În cazul în care se constată că anumite locuri de înhumare sunt menţinute în stare de neîngrijire mai mult de 2 ani, chiar dacă pe aceste locuri există lucrări funerare şi dreptul de folosinţă nu a expirat, titularii locului de veci îşi vor pierde dreptul de folosinţă asupra locului după perioadă de maxim 6 luni de zile după emiterea unei notificări prealabile. 32.2) Aceste lucrări intră în patrimoniul municipiului şi vor fi desfiinţate de autoritatea contractantă, după expirarea termenului de maxim 6 luni de zile de la data transmiterii notificării. Art.33. Dacă la expirarea termenului dreptului de folosinţă, dacă acesta nu se prelungeşte, după perioadă de maxim 6 luni de zile de la notificare a acestui fapt, se pierde dreptul de folosinţă. Locul de înhumare se poate atribui de către autoritatea contractantă, în cazul decesului unei persoane, iar osemintele rezultate din deshumare se reînhumează alături de noul înhumat. Operaţiunea de deshumare oseminte este realizată de concesionar şi supravegheată de persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, iar operaţiunea se consemnează în registrul de evidenţă înhumări şi în evidenţa computerizată. Costul procesiunii de înhumare a osemintelor se suportă de noul titular al dreptului de folosinţă a locului de veci. Art.34. Deshumarea se poate face înainte de 7 ani de la data înhumării, după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării, numai în perioada 01 noiembrie -31 martie, pe baza avizului sanitar eliberat de Direcţia de sănătate publică judeţeană, în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare. 34.1) Este interzisă deschiderea mormintelor şi deshumarea cadavrelor fără aprobare, conform legii. 34.2) Exhumările dispuse de organele de cercetare penală, în interesul soluţionării cercetării penale, vor fi prestate gratuit de către concesionar, fiind scutite de orice taxe. Art.35. După 7 ani de la data decesului, osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul Direcţiei de sănătate publică judeţeană. Construcţii funerare Art.36. Este interzis sub orice formă, sub orice pretext, deplasarea sau îndepărtarea semnelor funerare, fără acordul scris al titularului locului de veci, cu excepţia celor care şi-au pierdut dreptul de folosinţă asupra locului de veci. Art.37. Împrejmuirile funerare, bordurile locurilor de înhumare, jardinierele, statuetele, coloanele, felinarele, obeliscurile, piramidele sau alte lucrări de artă plastică, nu au voie să depăşească limitele locului de înhumare prevăzut la art. 31 şi se execută conform Regulamentului de administrare şi funcţionare a cimitirelor administrate de Primăria Municipiului Timişoara.

11

Este interzisă aplicarea unor obiecte funerare care depăşesc limita locului de înhumare aprobat. Art.38. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare trebuie să verifice ca efectuarea lucrărilor funerare să se execute în locurile de veci stabilite prin permisul de lucru/autorizaţie de construire, cu respectarea dimensiunilor, termenului de execuţie şi celelalte condiţii stipulate în permisul de lucru sau autorizaţia de construire şi dacă este cazul să transmită şi să informeze autoritatea contractantă şi organele de Poliţie Locală, pentru prejudiciile cauzate de constructori, pentru a se lua măsurile legale. Art.39. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare va informa imediat organele de Poliţie Locală, de executarea unor lucrărilor funerare, gropi zidite sau cavouri fără permis de lucru sau capele fără autorizaţie de construire. Art.40. Publicitatea serviciilor funerare pe teritoriul cimitirului este interzisă cu excepţia locului destinat acestui scop. CAPITOLUL IV : DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR DREPTURILE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE Art.41.Autoritatea contractantă are următoarele drepturi:

41.1) să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedura publică organizată pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii; 41.2) să aprobe/respingă stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea tarifelor serviciilor ;

41.3) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la prestarea serviciilor, şi să ia măsurile necesare în cazul în care concesionarul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

41.4) să sancţioneze concesionarul în cazul în care acesta nu respectă prevederile caietului de sarcini, regulamentului de serviciu şi contractului încheiat cu concesionarul.

41.5) să rezilieze unilateral contractul de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestuia, dacă constată nerespectarea de către concesionar a obligaţiilor contractuale. Art.42. Autoritatea contractantă încasează contravaloarea concesionărilor şi reconcesionărilor locurilor de înhumare şi a permiselor de lucru/autorizaţii de construire pentru executarea lucrărilor funerare. OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE Art.43. Autoritatea contractantă are obligaţia de a controla şi monitoriza modul de respectare şi de îndeplinire de către concesionarul serviciilor contractate a obligaţiilor contractuale asumate. Art.44. Autoritatea contractantă se obligă să inventarieze şi să predea pe bază de proces- verbal bunurile care fac parte din obiectul contractului. Art.45. Autoritatea contractantă elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a cimitirului. Art.46. Autoritatea contractantă aprobă/respinge programele de reabilitare, extindere şi modernizare precum şi obiectivele noi de investiţii propuse de concesionar Art.47. Autoritatea contractantă are obligaţia de a controla şi monitoriza : - modul de respectare şi de îndeplinire de către concesionar a obligaţiilor contractuale; - cantitatea şi calitatea serviciilor prestate de către concesionar ; - respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi a parametrilor de eficienţă la care concesionarul s-a angajat prin contractual de delegare de gestiune; - modul de administrare, exploatare, întreţinere şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredinţate prin contractul de delegare a gestiunii.

12

Art.48. Autoritatea contractantă are obligaţia să elibereze extrasele de pe actele de stare civilă. Art.49. Concesionarea, reconcesionarea locurilor de veci, eliberarea permiselor de lucru şi autorizaţiilor de construire pentru lucrările funerare şi construcţiile executate în cimitir intră în sarcina autorităţii contractante cu respectarea condiţiilor impuse de Regulamentul de administrare şi funcţionare a cimitirelor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara precum şi a tarifelor aferente aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Art.50. Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, are obligaţia urmăririi lucrărilor funerare executate în cimitir, după cum urmează: - anunţarea de îndată şi în scris, a autorităţii contractante de execuţia oricăror construcţii funerare în situaţia în care se constată o încălcare a regulamentului de administrare şi funcţionare a cimitirelor şi a dispoziţiilor prevăzute în autorizaţia de construire sau permisul de lucru sau dacă se constată lipsa permisului de lucru/ autorizaţia de construire; - urmărirea şi verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor şi celelalte condiţii stipulate în permisul de lucru/autorizaţia de construire şi înştiinţarea autorităţii contractante în cazul încălcării legislaţiei în vigoare. Art.51. Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, are obligaţia să supravegheze şi să semnaleze, în scris, orice neregulă pe care o constată în incinta cimitirului sau nerespectarea clauzelor contractuale, a caietului de sarcini şi regulamentului de administrare şi funcţionare a cimitirului. Art.52. Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, va asigura marcarea parcelelor, rândurilor şi locurilor de înhumare şi stabilirea corectă a locurilor de veci de pe teren cu cea din baza de date a autorităţii contractante prin verificarea şi comunicarea locurilor de veci de pe teren autorităţii contractante pentru corelarea acestora cu baza de date existent. De asemenea va asigura inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere, sau a căror concesiune a expirat sub îndrumarea autorităţii contractante; Art.53. (1) Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, va ţine evidenţa tuturor înhumărilor în registre speciale şi într-o evidenţă computerizată cu următoarele specificaţii:

- data înmormântării; - datele personale ale decedatului; - numărul actului de deces şi adeverinţei de înhumare; - locul înhumării(parcela, rândul, numărul mormântului); - datele personale ale persoanei care dispune cu privire la înmormântare şi care a efectuat înmormântarea cu acordul concesionarului de loc de veci; - numărul facturii, chitanţei care dovedeşte achitarea tarifului serviciului funerar prestat.

(2) Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, este obligată să ţină evidenţa săptămânală, atât în format electronic cât şi pe suport de hârtie, a înhumărilor din săptămâna precedentă, cu datele cuprinse în alin.1, precum şi copii ale actelor necesare înhumării prezentate de persoana care răspunde de înmormântare. Art.54. Autoritatea contractantă va asigura de asemenea păstrarea evidenţei monumentelor de artă şi arhitectură deosebită, operelor comemorative ale eroilor, mormintele personalităţilor, şi monumentele aflate în cimitire. Monumentele de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât după obţinerea tuturor avizelor prevăzute de către legislaţia privitoare la monumente, aflată în vigoare la data efectuarii intervenţiei. Art.55. Autoritatea contractantă trebuie să inventarieze şi să ţină evidenţa bunurilor concesionate.

13

DREPTURILE CONCESIONARULUI Art.56. Concesionarul are următoarele drepturi:

56.1) să încaseze contravaloarea serviciilor şi activităţilor prestate corespunzător cantităţii şi calităţii acestora numai în baza tarifelor aprobate de Consiliul Local;

56.2) să propună autorităţii contractante indexarea anuală a preţurilor şi tarifelor în funcţie de rata inflaţiei comunicată anual de către Institutul Naţional de Statistică. OBLIGAŢIILE CONCESIONARULUI Art.57. În vederea asigurării continue şi permanente a desfăşurării serviciilor şi activităţilor funerare concesionate, concesionarul are următoarele obligaţii: 1) să respecte clauzele contractuale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de autoritatea contractantă în caietul de sarcini sau conveniţi prin contract şi a parametrilor de eficienţă la care s-a angajat prin contractul de delegare de gestiune;

2) să respecte Regulamentul de serviciu anexă la contract, tarifele stabilite şi aprobate de către Consiliul Local şi prevederile legale în vigoare în domeniul specific de activitate;

3) să furnizeze autorităţii contractante informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi cu prevederile legale în vigoare; 4) să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariaţi. Art.58. Concesionarul are obligaţia asigurării echipamentului de lucru şi a echipamentului pentru ceremoniile funerare a personalului angajat. Art.59. Concesionarul are obligaţia respectării Regulamentului de funcţionare şi administrare a cimitirelor, a programului de funcţionare a cimitirului şi urmărirea respectării întocmai a acestora. Art.60. Concesionarul are obligaţia afişării în locuri vizibile a tarifelor serviciilor practicate aprobate de Consiliul Local. Art.61. Concesionarul are obligaţia de a exploata în mod direct obiectul concesiunii, fără a putea subconcesiona unei alte persoane sau societăţi în tot sau în parte, obiectul concesiunii, cu excepţia serviciului de pază. Art.62. În cazul rezilierii unilaterale de către autoritatea contractantă a contractului de delegare a gestiunii din vina exclusivă a concesionarului, acesta este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către autoritatea competentă a unei noi proceduri de delegare de gestiune şi să predea toate bunurile de retur încredinţate înclusiv clădirile care le-a ocupat în cimitir. Art.63. Concesionarul are obligaţia să asigure păstrarea integrităţii, protejarea, administrarea şi gestionarea în condiţii optime a patrimoniului public încredinţat, asigurarea funcţionării şi întreţinerii dotărilor existente. Art.64. Refacerile de construcţii funerare şi morminte deteriorate de persoane necunoscute sau în urma unor calamităţi naturale revin concesionarului. Art.65. Concesionarul răspunde pentru nerealizarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente ale construcţiilor, a aleilor şi gardurilor împrejmuitoare, a instalaţiilor de utilitate publică din incinta cimitirului (instalaţii de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, etc), după cum urmează:

- zugrăveli exterioare şi interioare a tuturor construcţiilor date în administrare; - reparaţii instalaţii interioare a tuturor construcţiilor date în administrare ; - reparaţii instalaţii exterioare din perimetrul cimitirului; - reparaţii garduri împrejmuitoare şi alei; - reparatii ale clădirilor din incinta cimitirului, date în administrare.

Art.66. Concesionarul va elabora programe de dezvoltare şi optimizare a serviciilor prestate şi va efectua investiţii de reabilitare, extindere şi modernizare din fonduri proprii, în valoare de 50.000 lei/an fără T.V.A, cu aprobarea autorităţii contractante, şi anume:

14

- construcţie de noi capele funerare/sală de priveghi/casă funerară necesare ceremonialului de înhumare ; - repararea/extinderea reţelelor de utilităţi (retea de apă potabilă, puţuri forate pentru alimentare cu apă potabilă/menajeră, iluminat public în cimitir);

- refacerea gardului împrejmuitor şi a porţilor de acces; - construcție/refacere de alei şi trotuare; - amenajare grup sanitar pentru vizitatori (toaletă publică) - refacerea/repararea portilor de acces din cimitir; -refacerea/intretinerea monumentelor de artă si a personalitatilor marcate . Art.67. Programul detaliat de investiţii din fonduri proprii stabilit pentru fiecare an pentru Cimitirul Stuparilor, va fi aprobat de către autoritatea contractantă, iar propunerile concesionarului cu privire la investiţiile pe care le va realiza în anul următor vor fi depuse la sediul autorităţii contractante până cel târziu în data de 15 noiembrie a fiecărui an anterior realizării investiţiei. Programul de investiţii poate fi multianual, dacă valoarea investiţiei depăşeşte suma de 50.000 lei/an fără T.V.A., cu condiţia efectuării anuale a investiţiilor aprobate de către autoritatea contractantă şi prezentarea documentelor care au stat la realizarea acesteia. Art.68. Pentru investiţiile anuale concesionarul va elabora pe cheltuiala sa din sumele propuse ca investiţii toate documentaţiile necesare, va obţine avizele şi va prezenta anual, la finalizarea investiţiei, documentele care au stat la baza realizării acesteia, balanţa de verificare analitică a imobilizărilor corporale realizate de concesionar pentru confirmarea valorică a investiţiilor realizate precum şi devizele şi procesele verbale întocmite la terminarea lucrărilor, dar nu mai tărziu de data de 15 noiembrie a fiecărui an. După expirarea contractului de concesiune, investiţiile vor trece în propietatea autorităţii contractante. Art.69. Concesionarul are obligaţia: 1) întreţinerii gratuite a monumentelor de artă şi arhitectură deosebită, operelor comemorative ale eroilor, mormintele personalităţilor, şi monumentele aflate în cimitir. Monumentele de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât după obţinerea tuturor avizelor prevăzute de către legislaţia privitoare la monumente, aflată în vigoare la data efectuarii inervenţiei; 2) colaborării cu reprezentanţii tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de lege, în vederea respectării cerinţelor legate de înhumare ale acestora; 3) verificării pe teren împreună cu aparţinătorii locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru săparea gropii şi urmărirea executării acestei operaţiuni, precum şi verificarea modului în care se închide şi se profilează mormântul ; 4) executarea în condiţii corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum şi asigurarea evitării deteriorării mormintelor şi lucrărilor funerare învecinate; 5) urmărirea stării de curăţenie în perimetrul cimitirului şi luarea măsurilor pentru menţinerea acesteia ; 6) întocmirea planului de prevenire şi stingere a incendiilor şi de pază a cimitirului. Art.70. Concesionarul răspunde de personalul angajat. Art.71. Concesionarul are obligaţia să achite redevenţa la termenele şi în condiţiile stabilite în contractul de concesiune. Art.72. Concesionarul răspunde de achitarea facturilor la plata utilităţilor din cimitir şi de la sediile pe care le foloseşte. Art.73. Lucrările de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor executa doar de către operatori autorizaţi pe cheltuiala concesionarului. Art.74. Concesionarul trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de administrare a cimitirului, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciului. Art.75. Concesionarul este obligat să constituie un fond de garantare conform Legii nr. 102/2014, la nivelul contravalorii a 5 (cinci) ajutoare de înmormântare pentru plata despăgubirilor datorate în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a prestărilor de

15

servicii funerare . Nivelul fondului de garantare se majorează în funcţie de actualizările anuale ale cuantumului ajutorului de înmormântare şi se realimentează în cazul plăţii de despăgubiri. Art.76. Este interzis personalului angajat de către concesionar şi care îşi desfăşoara activitatea în cimitir :

 să comercializeze orice obiect care este folosit pentru întreţinerea sau ornamentarea mormintelor (excepţie fac angajaţii de la magazinul de servicii funerare, dacă există);

 să-şi însuşească orice material sau obiect care provine de la locurile de înhumare a cărui drept de folosinţă a expirat ;

 să solicite familiilor sau firmelor foloase necuvenite  să poarte o conversaţie indedecentă sau să adopte o atitudine sau ţinută

vestimentară indecentă în incinta cimitirelor pe timpul ceremoniilor de înhumare;  să distrugă sau să degradeze mobilierul şi obiectele funerare ;  să degradeze sau să rupă florile şi coroanele de pe morminte ;  să scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare ;  să depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute ;  să depoziteze pământ, materiale sau alte obiecte pe mormintele vecine ;  să consume alcool, să cânte sau să asculte muzică în incinta cimitirelor.

CAPITOLUL V: INDICATORI DE PERFORMANŢĂ, CANTITATEA ŞI CALITATEA SERVICIILOR Art. 77. Indicatorii de performanţă asigură evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite de către autoritatea contractantă şi asumate de către concesionar

pentru asigurarea unui serviciu eficient şi de calitate în interesul comunităţii locale. Art. 78. Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească

concesionarul, avându-se în vedere: a.) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b.) adaptările la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii

locale; c.) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor

comunităţii locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului; d.) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile care se vor

presta; e.) administrarea şi gestionarea activităţii care se va presta în interesul

comunităţii locale; f.) respectarea reglementărilor specifice şi a legislaţiei cu privire la servicile şi

activităţile prestate; g.) respectarea standardelor minimale, prevăzute de normele legale în domeniu

cimitirelor. Art.79. Indicatorii de performanţă specifici prestării de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii Cimitirului Stuparilor din Municipiul Timişoara se referă la:

a.) calitatea şi eficienţă serviciului şi a activităţilor prestate; b.) îndeplinirea prevederilor din contract şi caietul de sarcini cu privire la

calitatea şi cantitatea serviciului prestat; c.) menţinerea unor relaţii echitabile între autoritatea contractantă, concesionar şi

utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

d.) situaţia personalului: număr, structură, accidente de muncă,stare de sănătate; e.) starea tehnică a echipamentelor şi dotărilor; f.) stadiul de realizare a programulu de investiţii; g.) accesul neîngrădit al autorităţii contractante şi al autorităţii publice centrale şi

16

locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii:

 modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţilor contractuale asumate;

 calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în caietul de sarcini;

 modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar urbană şi a bunurilor de retur încredinţate prin contractul de delegare a gestiunii;

 stadiul de realizare a investiţiilor;  modul de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice.

CAPITOLUL VI: TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR

Art.80. Durata contractului de concesiune de servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirului uman: Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara, este de 5 ani de la data semnării contractului. Durata contractului a fost stabilită prin raportare la timpul estimat necesar concesionarului pentru a obţine un venit minim care să permită recuperarea costurilor în legătură cu exploatarea serviciilor. CAPITOLUL VI: CLAUZE FINANCIARE Clauze financiare Art.81. Prestarea serviciilor de înhumare se va face pe baza solicitării celor interesaţi cu plata tarifelor care sunt stabilite de către autoritatea contractantă şi care sunt aprobate de către Consiliul Local al Municipului Timişoara. Aceste tarife vor fi modificate anual cu rata inflaţiei. Aplicarea acestor tarife de către concesionar este obligatorie. Art.82. Tarifele serviciilor de înhumare şi activităţilor necesare realizării serviciilor de înhumare sunt distincte pe tipuri de servicii şi activităţi, astfel: 1) Tarif de săpat groapă pentru înhumare adult/copil fundamentate pe baza lucrărilor necesare şi funcţie de tipul locului de veci (groapă, groapă zidită, cavou, înhumare urnă); 2) Tarife de înhumare fundamentate pe baza lucrărilor necesare şi funcţie de tipul locului de veci (groapă, groapă zidită, deschidere-închidere cavou, înhumare urnă); 3) Tarife pentru catafalcare şi folosirea sălii de ceremonii funerare / casă funerară ; 4) Tarife de exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai repede de un an; 5) Tarife de exhumare după 7 ani; 6) Tarife de reînhumare a osemintelor după 7 ani. Art.83. Tarifele nu pot fi modificate pe parcursul concesionării, decât în funcţie de rata inflaţiei. Art.84. Plata utilităţilor (energie electrică, apă-canal) precum şi plata pentru evacuarea deşeurilor/gunoiului din cimitir pentru prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii Cimitirului Stuparilor se va face de către concesionar în baza contractelor pe care acesta este obligat să le încheie cu furnizorii. Art.85. Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi a reparaţiilor făcute de către concesionar pentru îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor asumate prin contract, cad exclusiv în seama acestuia din fonduri proprii. Art. 86. Concesionarul va elabora programe de dezvoltare şi optimizare a serviciilor prestate şi va efectua investiţii de reabilitare, extindere şi modernizare din fonduri proprii, în valoare de 50.000 lei/an fără T.V.A pentru Lotul 2 –compus din Cimitirul Stuparilor, cu aprobarea autorităţii contractante. Art.87. Redevenţa minimă anuală de la care porneşte licitaţia este de 70.000 lei , la care se adaugă TVA pentru Lotul 2 compus din: Cimitirul Stuparilor şi va fi modificată anual cu rata inflaţiei.

17

Plata redevenţei se va face în 2 (două) rate anuale. Art.88. În cazul neplăţii redevenţei la termenele scadente, concesionarul datorează penalităţi de întârziere care se vor calcula în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Art.89. Neplata redevenţei (inclusiv a penalităţilor de întârziere) pe o perioadă mai mare de 90 de zile şi/sau neacceptarea de către concesionar a redevenţei actualizate conduce la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune pact comisoriu, fără apel la instanţă. Art.90. Concesionarul va constitui în favoarea autorităţii contractante în termen de 5 zile lucrătoare de la încheiererea contractului, garanţia de bună execuţie în valoare de 100.000 lei şi reprezintă o compensaţie pentru eventuale pierderi, deteriorări sau prejudicii aduse autorităţii contractante prin neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract. CAPITOLUL VII: SANCŢIUNI Art. 91. Pentru nerespectarea clauzelor caietului de sarcini, a regulamentului de serviciu sau în cazul constatării încălcării obligaţiilor contractuale de către concesionar sau ca urmare a constatării unor abateri ale acestuia, autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze contractul unilateral, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, egală cu contravaloarea redevenţei anuale pentru fiecare an rămas până la expirarea de facto a contractului. Art.92. În caz de neexecutare sau de nerespectare de către concesionar a obligaţiilor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini, contractul va fi reziliat unilateral de către autoritatea contractantă, fără punere în întârziere, fără apel la instanţă şi dă dreptul autorităţii contractante de a cere despăgubiri şi de a aplica sancţiuni. Concesionarul se obligă să nu atace în instanţă decizia autorităţii contractante de reziliere unilaterală a contractului. CAPITOLUL VIII: ALTE CLAUZE Art.93. Concesionarului îi revine întreaga responsabilitate privind prestarea serviciilor din contract în condiţiile impuse de legislaţia specifică în vigoare (autorizaţii de mediu, avize, autorizaţii de construire etc.) Art.94. Încetarea prestării serviciilor de către concesionar se face în următoarele situaţii: 1) La expirarea duratei stabilite prin contract; 2) În cazul nerespectării repetate ale obligaţiilor contractuale de către concesionar sau ca urmare a constatării unor abateri ale acestuia, autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze contractul unilateral, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, egală cu contravaloarea redevenţei anuale pentru fiecare an rămas până la expirarea de facto a contractului; 3) În caz de reziliere a contractului înainte de termen, până la organizarea unei noi proceduri de licitaţie, concesionarul este obligat să asigure continuitatea serviciului concesionat; 4) Contractul este reziliat de drept în cazul în care concesionarul este declarat în faliment, insolvenţă sau în cazul în care i s-a anulat licenţa de operare. Art.95. Autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze unilateral contractul şi să organizeze o nouă procedură dacă constată nerespectarea de către concesionar a obligaţiilor contractuale şi dacă concesionarul nu adoptă programe de măsuri care să respecte şi să asigure atingerea într-un interval de timp prestabilit a parametrilor de calitate asumaţi. CAPITOLUL IX: DISPOZIŢII FINALE Art.96. Autoritatea contractantă prin reprezentanţii săi, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST/Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, Direcţia Economică, Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara şi Direcţia Poliţia Locală, verifică şi supraveghează respectarea de către concesionar a prestării activităţilor şi serviciilor

18

necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice în conformitate cu prezentul Caiet de sarcini şi Regulamentul de serviciu. Art.97. Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contract. Art.98. Prezentul Caiet de sarcini, Tarifele pentru serviciile funerare şi Regulamentul de serviciu fac parte integrantă din contract. Colectiv de coordonare: Președinte: Florin Răvăşilă Membrii: Otilia Sîrca Nicolae Cacuci Ramona Dolha Diana Dinu

Atasament: Anexa_6.pdf

1

Anexa nr.6 la HCL nr.________/_______ MUNICIPIUL TIMIŞOARA

M O D E L

CONTRACT DE CONCESIUNE de servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi

întreţinerii a cimitirului uman situat pe Str._______________________ din Municipiul Timişoara - Lotul _____

NR.. …………/………

Capitolul I: PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art.1 Între:

A. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, prin Primar, cu sediul in Timişoara, bv. C.D. Loga nr.1, tel. 0256-408.300, fax 0256-490.635, cod fiscal ………cont nr. RO17TREZ621502205X020362, deschis la TrezoreriaMunicipiuluiTimişoara, e, încalitate de CONCEDENT pe de o parte

şi

B. ___________________, cu sediul in_________________________, str._______________, nr._____, tel/fax_________ nr.______________, adresă email:...........................înregistrată la Oficiul RegistruluiComerţului sub nr._________/_________, C.U.I._____________, cont nr.______________deschis la___________________reprezentat prin D-nul /D/na.___________ funcţia____________, încalitate de CONCESIONAR, pe de altă parte.

Capitolul II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării si întreţinerii cimitirului public uman .................................situat în str.........................., în conformitate cu Caietul de sarcini si Regulamentul de Serviciu, care fac parte integrantă din prezentul contract .

Art.3 În derularea contractului de concesiune concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

2

3.1. bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi liber de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum şi cele care au rezultat în urma investiţiilor realizate;

3.2. bunurile proprii care la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost folosite de către acesta pe toată durata concesiunii.

Capitolul III: DURATA CONTRACTULUI

Art.4 Durata prezentului contract este de 5 ani, începând cu data de ……….şi sfârşind cu data de ………

Capitolul IV: CLAUZE FINANCIARE

PREŢUL CONCESIUNII (REDEVENŢA)

Art.5(1) Concesionarul va plăti o redevenţă de ……, la care se adaugă TVA, conform ofertei financiare înregistrată cu nr. ………………… din data de ……………….

(2)Acestei valori i se va aplica o indexare la începutul fiecarui an calendaristic, reprezentând rata inflaţiei, conform datelor furnizate de către Institutul Naţional de Statistică.

5.1 Plata redevenţei se face în 2 rate anuale în contul nr. ……………………….. deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara pe numele concesionarului sau prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. Termenele scadente pentru plata redevenţei sunt :

(1) Termenul scadent pentru plata primei rate a redevenţei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie- decembrie.

(2) În situaţia în care contractul urmează a se executa după data primei scadenţe, adică 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea acestuia, termenul de plată scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiaşi an;

(3) În situaţia în care contractul urmează a se executa după data celei de a doua scadenţe, adică 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea acestuia, termenul de plată scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiaşi an.

5.2 Plata redevenţei se va efectua în baza unei facturi emisă de către concendent prin Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, în formă electronică, în format pdf. conform clauzelor contractuale prevăzute la alin. (1) din prezentul articol.

3

5.3 Factura se va comunica concesionarului prin mijloacele electronice - email, de pe adresa de email [email protected] pe adresa de email validă, securizată si comunicată în mod oficial de către concesionar. Comunicarea facturii prin modalitate electronică se va efectua cu cel puţin 20 de zile înainte de împlinirea termenului scadent.

5.3.1 Părţile au obligaţia să păstreze funcţionale/valabile adresele de email pe toată durata executării contractului.

5.3.2 Orice modificare sau nefuncţionarea adresei de email se va comunica celeilalte părţi în cel mult 24 de ore de la data modificării sau deficienţei, în acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere.

5.3.3 Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor de natură financiară (inclusiv extrasele de cont, fisele de client privind operatiunile aferente contractului derulate in evident proprie), se va purta pe adresele de email puse la dispoziţie de părţile implicate.

5.4 Concesionarul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de email: [email protected] primirea facturii, în 5 cinci zile de la data comunicarii.

5.4.1 În cazul neprimirii facturii în termenul prevăzut la pct.5.3, concesionarul va informa concedentul despre acest aspect în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a expirat termenul mentionat.

5.4.2 În cazul în care comunicarea facturii nu este confirmată de către concesionar în termenul prevăzut la pct. 5.4, factura va fi considerată comunicată şi acceptată.

5.5 Pe cale de excepţie, dacă factura nu poate fi comunicată în format electronic, deoarece concesionarul fie nu deţine adresă de e-mail, fie aceasta nu este funcţională temporar, concesionarul se obligă să se prezinte la sediul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara în vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la pct. 5.3. În acest caz, comunicarea se consider îndeplinită la data la care concesionarului i-a fost înmânată sub semnatură facture emisă pe suport de hârtie.

5.6 În caz de neîdeplinire de către concesionara obligaţiei prevăzută la alin. 5.3, 5.5 factura se consideră comunicată în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. 5.2, 5.3 a prezentului articol, cu toate consecinţele ce decurg din acest fapt.

5.7 La expirarea scadenţei, concesionarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo altă formalitate.

4

5.8 În cazul neplăţii redevenţei la termenele scadente, având în vedere prevederile art.1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul cod Civil concesionarul datorează penalităţi de întârziere care se vor calcula în condiţiile prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări şi completări, vizând majorările de întârziere pentru impozitele si taxele locale.

Art.6

6.1 În termen de cel mult 30 zile de la semnarea contractului, concesionarul este obligat să depună cu titlu de garanţie de bună execuţie suma calculată prin aplicarea procentului de 50% la valoarea anuală a redevenţei ofertată.

6.2 Plata garanţiei prevăzută la art.6 .1se efectuează prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara sau în contul …………….., CUI …………. deschis la Trezoreria Timişoara.

6.3 Concedentul are dreptul de a executa garanţia de bună execuţie ori de câte ori concesionarul nu îndeplineşte obligaţia de plată la data scadenţei.

6.4 În cazul neachitării redevenţei sau a garanţiei de bună execuţie în conformitate cu prevederile art. 5 și respectiv 6.3 în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă.

  

Art.7

7.1 Concesionarul, în calitatea sa de prestator de servicii funerare este obligat să aibă constituit un fond de garantare la nivelul contravalorii a 5 ajutoare de înmormântare pentru plata despăgubirilor datorate în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii funerare, prezentând dovada în acest sens.

7.2 Nivelul fondului de garantare se majorează în funcţie de actualizările anuale ale cuantumului ajutorului de înmormântare.

 

Capitolul V: DREPTURILE PĂRŢILOR

DREPTURILE CONCESIONARULUI

Art. 8 Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi răspunderea sa, obiectul prezentului contract.

Art. 9 Concesionarul are dreptul de a încheia contracte cu furnizorii de utilităţi pentru asigurarea şi valorificarea exploatării bunurilor care fac obiectul

5

concesiunii în condiţiile legii, fără a putea transfera acestora drepturile dobândite prin contractul de concesiune.

 

Art. 10 Concesionarul are dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor de înhumare prestate corespunzător cantităţii şi calităţii acestora numai în baza tarifelor aprobate de Consiliul Local.

 

Art. 11 Concesionarul are dreptul să propună autorităţii contractante indexarea anuală a preţurilor şi tarifelor în funcţie de rata inflaţiei comunicată anual de către Institutul Naţional de Statistică.

 

DREPTURILE CONCEDENTULUI

 

Art. 12 Concedentul are dreptul să aprobe/respingă stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea tarifelor serviciilor .

Art. 13 Concedentul are dreptul/obligaţia să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la prestarea serviciilor.

Art. 14 Concedentul are dreptul să sancţioneze concesionarul în cazul în care acesta nu respectă prevederile caietului de sarcini, regulamentului de serviciu, prezentului contract şi a indicatorilor de performanţă la care s-a angajat.

Art. 15 Concedentul are dreptul să încaseze contravaloarea concesionărilor şi reconcesionărilor locurilor de înhumare şi a permiselor de lucru/autorizaţii de construire.

 

Capitolul VII: OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

OBLIGAŢIILE CONCESIONARULUI

Art. 16 Concesionarul are obligaţia să respecte clauzele contractuale, caietul de sarcini şi indicatorii de performanţă la care s-a angajat prin contract.

Art. 17 Concesionarul are obligaţia să respecte Regulamentul de serviciu anexă la contract, tarifele stabilite şi aprobate de către Consiliul Local şi prevederile legale în vigoare în domeniul specific de activitate.

Art. 18 Concesionarul are obligaţia să furnizeze autorităţii contractante informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi cu prevederile legale în vigoare.

6

Art. 19 Concesionarul are obligaţia de a exploata în mod direct obiectul concesiunii, fără a putea subconcesiona unei alte persoane sau societăţi în tot sau în parte, obiectul concesiunii, cu excepţia serviciului de pază.

Art.20. În cazul rezilierii de către concedent a contractului de delegare a gestiunii din vina exclusivă a concesionarului, acesta este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către concedent a unei noi proceduri de delegare de gestiune şi să predea toate bunurile de retur .

Art.21. Concesionarul are obligaţia să asigure păstrarea integrităţii, protejarea, administrarea şi gestionarea în condiţii optime a patrimoniului public încredinţat, asigurarea funcţionării şi întreţinerii dotărilor existente.

Art.22. Lucrările de refacere a construcţiilor funerare şi a mormintelor deteriorate de persoane necunoscute sau în urma unor calamităţi naturale revin concesionarului.

Art.23. Concesionarul răspunde pentru nerealizarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente a construcţiilor, a aleilor şi gardurilor împrejmuitoare, a instalaţiilor de utilitate publică din incinta cimitirului (instalaţii de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, etc) care se vor efectua la solicitarea autorităţii contractante.

Art.24 Concesionarul va elabora programe de dezvoltare şi optimizare a serviciilor prestate şi va efectua investiţii de reabilitare, extindere şi modernizare din fonduri proprii, în valoare de 50000 lei/an/cimitir, fără T.V.A, conform Caietului de sarcini, cu aprobarea autorității contractante.

Art.25 Programul detaliat de investiţii din fonduri proprii stabilit pentru fiecare an va fi aprobat de către autoritatea contractantă , iar propunerile concesionarului cu privire la investiţiile pe care le va realiza în anul următor vor fi depuse la sediul autorităţii contractante până cel târziu în data de 15 noiembrie a fiecărui an anterior realizării investiţiei. Programul de investiţii poate fi multianual, dacă valoarea investiţiei depăşeşte suma de 50000lei/an/cimitir fără T.V.A., pentru fiecare cimitir cu condiţia efectuării anuale a investiţiilor aprobate de către autoritatea contractantă şi prezentarea documentelor care au stat la realizarea acesteia.

Art. 26 26.1 Pentru investiţiile anuale concesionarul va elabora pe cheltuiala sa din

sumele propuse ca investiţii toate documentaţiile necesare, va obţine avizele şi va prezenta anual, la finalizarea investiţiei, documentele care au stat la baza realizării acesteia, balanţa de verificare analitică a imobilizărilor corporale realizate de concesionar pentru confirmarea valorică a investiţiilor realizate precum şi devizele

7

şi procesele verbale întocmite la terminarea lucrărilor, dar nu mai tărziu de data de 15 noiembrie a fiecărui an.

26.2 După expirarea contractului de concesiune, investiţiile vor trece în proprietatea autorităţii contractante.

26.3 Concesionarul are obligaţia să predea bunurile pe bază de proces verbal în termen de 5 zile de la data încetării contractului.

Art. 27 Concesionarul are obligaţia să întreţină gratuit monumentele de artă şi arhitectură deosebită, operele comemorative ale eroilor, mormintele personalităţilor şi monumentele aflate în cimitire. Monumentele de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât după obţinerea tuturor avizelor prevăzute de către legislaţia privitoare la monumente, aflată în vigoare la data efectuarii intervenţiei.

Art.28 Concesionarul are obligaţia să colaboreze cu reprezentanţii tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de lege, în vederea respectării cerinţelor legate de înhumare ale acestora.

Art. 29 Concesionarul are obligaţia să verifice pe teren împreună cu aparţinătorii locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru săparea gropii şi urmărirea executării acestei operaţiuni, precum şi verificarea modului în care se închide şi se profilează mormântul .

Art. 30 Concesionarul are obligaţia să asigure executarea în condiţii corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum şi a evitării deteriorării mormintelor şi lucrărilor funerare învecinate.

Art. 31 Concesionarul are obligaţia să asigure starea de curăţenie în perimetrul cimitirului şi să ia toate măsurile necesare pentru menţinerea acesteia.

Art. 32 Concesionarul are obligaţia să întocmească planul pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor precum şi pentru paza cimitirului.

Art.33 Concesionarul răspunde de personalul angajat.

Art.34 Concesionarul are obligaţia să achite redevenţa la termenele şi în condiţiile stabilite în contractul de concesiune.

Art.35 Concesionarul răspunde de achitarea facturilor la plata utilităţilor din cimitir şi a clădirilor pe care le foloseşte.

Art.36 Lucrările de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor executa doar de către operatori autorizaţi pe cheltuiala concesionarului.

8

Art.37 Concesionarul trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de administrare a cimitirului, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciului.

                

OBLIGAŢIILE CONCEDENTULUI

Art. 38 Concedentul are obligaţia să asigure liberă şi netulburată folosinţă a obiectului dat în concesiune precum şi exercitarea de către concesionar a drepturilor precizate prin prezentul contract;

Art. 39 Concedentul are obligaţia să nu modifice în mod unilateral contractual de concesiune, în afară de cazurile prevăzute de clauzele contractuale şi de prevederile legale.

Art. 40 Concedentul are obligaţia să notifice concesionarul cu privire la apariţia oricăror împrejurări de natura să aducă atingere drepturilor concesionarului.

Art. 41 Concedentul are obligaţia să predea concesionarului, pe bază de proces verbal bunurile care fac parte din obiectul concesiunii, după semnarea contractului.

Capitolul VIII: ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 42 Prezentul contract de concesiune încetează la expirarea duratei stabilite în contract, fără nici o notificare prealabilă.

Art. 43 Prezentul contract de concesiune încetează în cazul în care interesul naţional sau local o impune.

Art. 44 Încetarea contractului se poate face prin rezilierea contractului de concesiune de către concedent dacă se constată încălcarea obligaţiilor contractuale de către concesionar .

Art.45 Încetarea contractului se face în cazul în care concesionarul nu deţine autorizaţiile legale sau acestea îi sunt retrase.

Art.46 La încetarea din orice cauză a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmeză:

46.1 Bunuri de retur: concedent;

46.2 Bunuri proprii: concesionarului.

9

Cap IX: RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.47 Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, caietul de sarcini şi regulamentul de serviciu atrage răspunderea contractuală a părţilor .

Art.48 Neacceptarea de către concesionar a redevenţei reactualizată conform art.5 conduce la rezilierea unilaterală a contractului şi dă dreptul concedentului de a cere despăgubiri.

Art. 49 În cazul în care concesionarul refuză să predea pe bază de proces verbal bunurile care fac parte din obiectul concesiunii, în termen de 5 zile de la încetarea contractului, concedentul îi va aplica acestuia penalităţi de 5% din valoarea revenţei/zi de întârziere.

 

Cap X: CLAUZE SPECIALE

Art.50 Pe toată durata prezentului contract bunurile care fac parte din obiectul concesiunii rămân în proprietatea concedentului.

Art.51 Este interzisă subconcesionarea obiectului prezentului contract.

Art.52 52.1 Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul

părţilor consfinţit prin act adiţional.

52.2 Modificările vor putea surveni doar dacă prevederile prezentului contract devin discordante cu reglementările în domeniu şi modifică în mod esenţial echilibru contractant.

 

Cap XI: SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Art.53 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art. 54 Părţile convin ca toate neînţelegerile rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea prezenului contract să fie rezolvate pe cale amiabilă.

Art. 55 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînţelegerilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa înstanţelor de judecată competente.

Art. 56 Niciuna din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract dacă neexecutarea sau/şi

10

executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este ea definită de lege.

Art. 57 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celelalte părţi, în termen de 5 zile calendaristice, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor.

Cap XII: DISPOZIŢII FINALE

Art. 58 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării.

Art.59 Caietul de sarcini şi Regulamentul de serviciu aprobate prin H.C.L.M.T._________/__________, oferta înregistrată cu nr.__________/_______ sunt anexe şi sunt parte integrantă a prezentului contract.

Art. 60 Prezentul contract a fost încheiat în 3(trei) exemplare, din care un exemplar revine Concendentului, un exemplar revine Concesionarului, iar celălalt exemplar va fi predat Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.

CONCEDENT, CONCESIONAR,

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

Primar

Avizat, SERVICIUL JURIDIC

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01,Ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST Nr. SC2020-10249/08.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea

de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor

  Având în vedere Referatul de aprobare nr.___________/____________ al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de Hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor. Facem următoarele precizări:

Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 266/28.06.2005, a aprobat concesionarea prin licitație public deschisă a serviciilor funerare, de curățenie în perimetrul cimitirelor, a activităților și bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Stuparilor, încheindu-se contractual de concesiune nr.171/21.09.2005, contract prelungit prin actul adițional nr. 2/09.09.2014, contract care urmează să expire la data de 01.09.2020.

Având în vedere cele de mai sus, este necesară asigurarea continuităţii serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara- Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, iar oportunitatea este impusă de faptul că la data de 01.09.2020 expiră contractul încheiat anterior şi necesitatea asigurării continuităţii acestor servicii şi activităţi.

Precizăm că, în cadrul contractului de concesiune, contraprestaţia serviciilor este reprezentată exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fără a interveni costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă, iar atribuirea contractului implică transferul tuturor riscurilor de operare către operatorul economic, motiv pentru care contractul este considerat contract de concesiune, urmând a fi aplicate prevederile Legii nr.100/2016 în vederea atribuirii acestuia.

Având în vedere cele arătate mai sus, propunem aprobarea delegării de gestiune prin concesionarea prin licitaţie deschisă a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, a Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, a caietelor de sarcini, a regulamentului de serviciu, a tarifelor cuprinse în anexa prezentului studiu şi a modelului de contract de concesiune.              Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată și completată prin Legea nr.10/2020, apreciem că proiectul de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, întruneşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

DIRECTOR ŞEF BIROU Florin Răvăşilă Otilia Sîrca

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr.SC2020-10249/08.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea

de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 266/28.06.2005, a aprobat concesionarea prin licitație public deschisă a serviciilor funerare, de curățenie în perimetrul cimitirelor, a activităților și bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Stuparilor, încheindu-se contractual de concesiune nr.171/21.09.2005, contract prelungit prin actul adițional nr. 2/09.09.2014, contract care urmează să expire la data de 01.09.2020.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Având în vedere studiul de fundamentare şi oportunitate a deciziei de concesionare nr. SC2020-

10244/08.05.2020 privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, al colectivului de coordonare şi supervizare în vederea întocmirii studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune prin concesionare, precum şi a pregătirii şi planificării prestării serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara situate în: Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor şi Str. Stuparilor, în conformitate cu prevederile: Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată și completată prin Legea nr.10/2020, Legii nr.102/2014 - privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, H.G. nr. 741/2016- pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare, Legii nr. 100/2016- privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, H.G. nr.867/2016- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, în vederea asigurării continuităţii serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor.

3. Concluzii Propunem promovarea Proiectului de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul de hotărâre mai sus menţionat.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS

DIRECTOR DCTDD I EST FLORIN RĂVĂȘILĂ

Cod FO53-03,Ver.3