keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 272/22.07.2020 Privind modificarea art.1 si a Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.166/30.04.2020 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timişoara a uni număr de 535 refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun

22.07.2020

Hotararea Consiliului Local 272/22.07.2020
Privind modificarea art.1 si a Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.166/30.04.2020 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timişoara a uni număr de 535 refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-10943/15.07.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-10943/15.07.2020 al Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.07.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2020-10943/15.07.2020;
Având în vedere Adresa nr. SC2020-10943/20.05.2020 a Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi, prin Serviciul Proiecte Edilitare prin care ne informează că intenţinează să achiziţioneze un număr de 22 refugii moderne pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu art. 297 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (3) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art.1şi implicit a Anexei 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.166/30.04.2020, urmare a excluderii unui număr de 22 locaţii, conform Anexei la prezenta hotărâre, în sensul concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timişoara a unui număr de 513 refugii pentru protecţia călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.
Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST CT2020-10943/15.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea art.1 și Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local

nr.166/30.04.2020 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a uni număr de 535 refugii pentru protecția călătorilor

care folosesc mijloacele de transport în comun

Prin HCLMT nr.166/30.04.2020 s-a aprobat concesionarea prin atribuire directă către

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. cu sediul în Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67 a unui număr de 535 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Timișoara .

În acest sens s-a anexat un tabel cu 535 de locatii cu refugii de călători de pe raza Municipiului Timișoara .

Prin adresa nr. SC2020-10943/20.05.2020 Direcția Generală D.P.P.R.U., prin Serviciul Proiecte Edilitare ne aduce la cunoștință că intenținează să achiziționeze un număr de 22 refugii moderne pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate .

Luând în considerare cele menționate mai sus este necesară modificarea art.1 și implicit a Anexei nr.1 la HCLMT 166/30.04.2020 prin excluderea unui număr de 22 refugii/locații, acestea urmând a fi modernizate de instituția noastră .

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea art. 1 și a Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.166/30.04.2020, astfel se aprobă concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 513 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.

DIRECTOR, SEF BIROU, FLORIN RĂVĂȘILĂ CĂLIN N. PÎRVA ÎNTOCMIT, DUMITRAȘCU VIOREL

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST CT2020-10943/15.07.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea art.1 și Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local

nr.166/30.04.2020 privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a uni număr de 535 refugii pentru protecția călătorilor

care folosesc mijloacele de transport în comun

Prin HCLMT nr.166/30.04.2020 s-a aprobat concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara S.A. cu sediul în Timișoara, B-dul Dâmbovița nr.67 a unui număr de 535 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Timișoara .

În acest sens s-a anexat un tabel cu 535 de locatii cu refugii de călători de pe raza Municipiului Timișoara .

Prin adresa nr. SC2020-10943/20.05.2020 Direcția Generală D.P.P.R.U., prin Serviciul Proiecte Edilitare ne aduce la cunoștință că intenținează să achiziționeze un număr de 22 refugii moderne pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate .

Luând în considerare cele menționate mai sus este necesară modificarea art.1 și implicit a Anexei nr.1 la HCLMT 166/30.04.2020 prin excluderea unui număr de 22 refugii/locații, acestea urmând a fi modernizate de instituția noastră .

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea art. 1 și a Anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.166/30.04.2020, astfel se aprobă concesionarea prin atribuire directă către Societatea de Transport Public Timișoara a unui număr de 513 refugii pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun.

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR, FLORIN RĂVĂŞILĂ

Atasament: Anexa.pdf

Nr.  crt.

STATIE LINIA  LOCATIA Valoarea justa  totala mijloc 

fix(lei) 1 Agronomie E1 Calea Aradului in fata la USAMVBT 2839,2

2 Ap.Petru și Pavel  L14, L40 Cal. Sever Bocu intersecție cu str.Sf Ap. Petru si Pavel sens 

Div.9 Cavalerie 16.343,40

3 Bd.L.Rebreanu L32, L.33, 

L33B, E1, E8 In fata la Magazinul Profi ( Sagului)  14.114,40

4 Catedrala 

Mitropolitana  L33, L33B, E3 Bv. Regele Ferdinand in fata Catedrala  23.030,40 5 Cl. Torontalului L.4, L7 Bucla C.Torontalului 2599.20

6 Complex Studențesc  E2, E3, L15, 

L16  Str.Cluj cu V. Pârvan sens T. Grozavescu  2839.,20

7 Gara de Nord

L3, E1, E3,  E4B, L11, L14, 

L18 vis‐a‐vis de Gara de Nord  2839,2 8 I. C. Brătianu  L 16 Bv. I. Bratianu intersectie cu str. 20 Decembrie 1989 13.374,00 9 Iuliu Mall L 40 Bv. Antenei langa Iulius Mall 2839,2

10 P‐ta 700 L11, L14, L18, 

L4 B Spitalul Militar 12.331,20 11 P‐ta Balcescu  E8 Piata Balcescu  2839,2 12 P‐ta Libertatii  L1, L2, L4, L6 Piata Libertatii spre Piata Traian  2599,2

13 P‐ta Marasti  L13, L11, L14,  L18 Piata Marasti 5198,4

14 P‐ta Mocioni  L 32, L33,  L33B, E7 Piata Mocioni sens I. Maniu  7132,8

15 P‐ta R. Maria  L 11, L14, L18 Electro Vechi  6405,6 16 P‐ta V.Economu E4, E 4B, L11 Simion Barnutiu în fata la Banca Transilvania  12.331,20 17 Parcul Copiilor E2, E 7, L15 Parcul Copiilor spre Complexul Studentesc  7132,2

Anexa la HCL ……………

18 Politia Jud. Timis L 11, L17, L46 În fata Pol. Jud. Timis 7132,8 19 Prezan(bucla) L15 Bucla C. Prezan 6165,6 20 Spitalul Judetean  E2, L16 McDonalds 12,331,20 21 T. Grozavescu  L15, L16 Posta Centrala  9972

22 Univ. De Vest E3, E 7, E8 ,  L16 U.V.T 11.515,20