keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 190/04.06.2020 Privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 190/04.06.2020
Privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre Nr.SC2020-10311/11.05.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-10311 din data de 11.05.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-10311/11.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art.59 alin.(1), lit.a),h),i) şi alin.(2) din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
Având în vedere prevederile art.6 şi 31 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, actualizată;
Având în vedere prevederile art.2,alin.(2) şi art.15,alin.(2) din Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile art.129,alin.(7), lit.i) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 alin.3 şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecţie şi Ameliorare Mediu - Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată,se comunică:
-Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
-Direcţiei Generală Drumuri,Poduri,Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
-Direcţiei Generală de Urbanism;
-Direcţiei Poliţia Locală;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
-Direcţiei de Mediu;
-Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Serviciului Juridic;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Biroului Audit;
-Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_HCL.pdf

ANEXĂ LA HCL___________________

REGULAMENTUL PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALĂ ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA

CAPITOLUL I SECŢIUNEA 1

DISPOZIŢII GENERALE

ART.1 (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru gestionarea acestor tipuri de deşeuri în condiţii de siguranţă, acordându-se o atenţie deosebită deşeurilor periculoase pentru a preveni contaminarea mediului şi afectarea stării de sănătate.

(2) Producătorii de deşeuri medicale, au următoarele obligaţii: - prevenirea producerii deşeurilor medicale sau reducerea gradului de periculozitate a

acestora; - separarea diferitelor tipuri de deşeuri la locul producerii/generării; - tratarea şi eliminarea corespunzătoare a tuturor tipurilor de deşeuri medicale produse. (3) În municipiul Timişoara colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea acestor

tipuri de deşeuri se realizează numai de către operatori economici autorizaţi. (4) Prezentul regulament s-a întocmit cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală. ART.2 Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum

urmează: - activitatea medicală - orice activitate de diagnostic, prevenţie, tratament, cercetare,

precum şi de monitorizare şi recuperare a stării de sănătate, care implică sau nu utilizarea de instrumente, echipamente, substanţe ori aparatură medicală;

- ambalajele pentru deşeuri rezultate din activitatea medicală - reprezintă recipiente şi containere utilizate pentru colectarea, ambalarea, transportul, tratarea şi eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea medicală

- colectare - strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor în vederea transportării la o instalaţie de tratare;

- colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

- colector – orice întreprindere/operator economic care desfăşoară o activitate autorizată de colectare şi acţionează în nume propriu pentru strângerea deşeurilor de la terţi în vederea transportării la o instalaţie de tratare;

- deşeu - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce;

- deţinător de deşeuri - producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

- deşeurile anatomo-patologice sunt fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente de sânge şi sânge conservat. Aceste deşeuri sunt considerate infecţioase;

- deşeurile chimice şi farmaceutice - substanţe chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi toxice, corozive ori inflamabile;

- deşeurile înţepătoare-tăietoare - obiecte ascuţite care pot produce leziuni mecanice prin înţepare sau tăiere; aceste deşeuri sunt considerate deşeuri infecţioase/periculoase, dacă au fost în contact cu fluide biologice sau cu substanţe periculoase;

- deşeurile medicale nepericuloase - deşeurile a căror compoziţie şi ale căror proprietăţi nu prezintă pericol pentru sănătatea umană şi pentru mediu; - deşeurile rezultate din activitatea medicală sunt toate deşeurile periculoase şi nepericuloase care sunt generate de activităţi medicale şi sunt clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;

- eliminare - orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie. Anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte o listă a operaţiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;

- gestionarea deşeurilor - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

- prevenire - măsurile luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu, care reduc:

a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viaţă a acestora;

b) impactul negativ al deşeurilor generate asupra mediului şi sănătăţii populaţiei; sau c) conţinutul de substanţe nocive al materialelor şi produselor; - producător de deşeuri – producătorul iniţial de deşeuri sau orice persoană care

efectuează operaţiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;

- producător iniţial de deşeuri – orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri; - tratare - operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă

valorificării sau eliminării; - trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării

sau a localizării unui deşeu prin identificări înregistrate; - depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor, prin depozitare pe sol

sau în subteran; - deşeu cu regim special - deşeu a cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare

se supune unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător;

- operator economic autorizat – operatorul economic autorizat din punct de vedere al protecţiei mediului care desfăşoară activităţi de colectare, transport, stocare, tratare, valorificare, depozitare finală sau incinerare.

SECŢIUNEA 2 CLASIFICAREA DEŞEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALĂ

ART.3 Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se

realizează potrivit: - Hotărârii Guvernului nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru

aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Deşeurile rezultate din activitatea medicală sunt deşeurile corespunzătoare codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la anexa 2 din Hotărârii Guvernului nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare, codul 18, precum şi la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

- Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea medicală sunt prevăzute în anexa 1, parte integrantă din prezentul regulament.

CAPITOLUL II SECŢIUNEA 3

GESTIONAREA DEŞEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALĂ

ART.4 (1) Gestionarea deşeurilor medicale cuprinde următoarele etape: colectarea, stocarea temporară, transportul, tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor.

(2) Colectarea separată a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.

(3) Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia colectării separate a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, în funcţie de tipul şi natura deşeului, cu scopul de a facilita tratarea/eliminarea specifică fiecărui deşeu.

(4) Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia să nu amestece diferite tipuri de deşeuri periculoase şi nici deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase.

(5) Deşeurile medicale se colectează în recipiente standardizate, conform Ordinului nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

(6)În scopul protejării personalului şi a populaţiei, transportul deşeurilor medicale periculoase până la locul de eliminare finală se realizează cu mijloace de transport autorizate şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(7) Deşeurile medicale periculoase şi nepericuloase se predau operatorilor economici autorizaţi, conform legislaţiei specifice în vigoare. Dovada predării acestor deşeuri se face în baza actelor doveditoare între generatorul deşeurilor şi operatorul economic autorizat.

(8) Abandonarea deşeurilor medicale, formarea de stocuri care depăşesc capacitatea de depozitare la locul generării deşeurilor, precum şi depozitarea acestora în afara punctului de lucru este interzisă.

CAPITOLUL III SECŢIUNEA 4

PLANUL DE ELIMINARE A DEŞEURILOR

ART.5 A. Deşeurile rezultate din activitatea medicală, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 1 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activităţile pe care le-a desfăşurat anul precedent pe teritoriul municipiului Timişoara.

B. Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală va avea următorul conţinut:

a) denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri; b) locul generării deşeurilor; c) tipul şi cantitatea deşeurilor generate (conform codurilor de deşeuri care sunt

prevăzute la anexa nr.2 din H.G.nr.856/2002 şi la anexa Deciziei Comisiei 2014/955/UE); d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate - colectare, stocare temporară,

transport, tratare, valorificare şi eliminarea deşeurilor; e) tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deşeurilor – se va specifica capacitatea

recipientelor/containerelor utilizate; f) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se prezintă copia contractului

încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului; g) numele şi prenumele responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul unităţii

sanitare; h) data întocmirii planului, numele şi prenumele, semnătura conducătorului unităţii

sanitare. C. Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia de a respecta prevederile Planului de

eliminare a deşeurilor vizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara.

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

ART.6 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională.

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000 – 2500 lei pentru persoane juridice pentru nerespectarea prevederilor art. 4,alin.8 şi art. 5, lit. A, C.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Primarul Municipiului Timişoara.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 15 zile de la data încheierii procesului –verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenţia săvârşită şi prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5) Împotriva procesului –verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

(6) Procesul – verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

ART.7 Cadrul legislativ Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală este reglementată de numeroase

documente legislative atât la nivel european cât şi la nivel naţional. Cadrul legislativ naţional prin care este reglementată gestionarea deşeurilor din construcţii

şi demolări cuprinde următoarele acte: - Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, actualizată; - Hotărârea Guvernului nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru

aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, actualizată; - Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;

- Ordinul nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

- Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ŞEF SERRVICIU R.M.P.A.M. ADRIAN BERE-SEMEREDI ALEXANDRU GHIULAI

CONSILIER

CLAUDIA DOBRE

ANEXA NR.1 Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea medicală sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc.

Cod deşeu Tip deşeu

18 01 deşeuri rezultate din activităţile de prevenire, diagnostic şi tratament desfăşurate în unităţile sanitare

18 01 01 obiecte ascutite (cu excepţia 18 01 03) i i18 01 02 fragmente şi organe umane, inclusiv recipienţi de sânge şi sânge conservat (cu excepţia 18 01 03)

18 01 03* deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infectiilor

18 01 04 deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infectiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece)

18 01 06* chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase

18 01 07 chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06

18 01 08* medicamente citotoxice şi citostatice

18 01 09 medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08

18 01 10* deşeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice

18 02 deşeuri din unităţile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament şi prevenire a bolilor

18 02 01 obiecte ascutite (cu excepţia 18 02 02)

18 02 02* deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infectiilor

18 02 03 deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infectiilor

18 02 05* chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase

18 02 06 chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05

18 02 07* medicamente citotoxice şi citostatice

18 02 08 medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07

Atasament: Aviz.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-10311/11.05.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 11.05.2020

AVIZ

la Raportul de specialitate pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din

activitatea medicală în Municipiul Timişoara

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-10311/11.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara întocmit de către Direcţia de Mediu, însoţit de Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind oportunitatea demersului.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; Potrivit art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, autorităţile administraţiei publice

locale elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor, asigură şi răspund pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medical, respectiv aprobă, prin hotărâri ale consiliului local/judeţean/general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor;

În considerarea competenţelor Consiliului local, stabilite conform prevederilor art. alin. 7 lit. c) şi i) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-10311/11.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara”.

Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte aspecte tehnico-organizatorice, financiare sau oportunitatea demersului pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timişoara, reglementat de art. 243 alin.1 lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor care au generat prezenta documentatie, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica

Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR.SC2020-10311/11.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului

Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara, prin care se propune emiterea unei Hotărâri de Consiliului Local al Municipiului Timişoara care să aprobe Regulamentul privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre. Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea de Guvern nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, deşeurile se codifică conform Anexei 2 din respectivul act normativ.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18.12.2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Potrivit art.59,alin.1 lit.A,h,i din actul normativ menţionat mai sus, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a acţiona pentru refacerea şi protecţia mediului, precum şi de a asigura şi de a răspunde pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală. La alin.2 al aceluiaşi articol se stipulează” autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale aprobă prin hotărâri ale consiliului local , măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor”.

Astfel, se impune emiterea unui act normativ local, care să cuprindă o reglementare unitară cu privire la modul de gestiune a deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi armonizarea cu legislaţia naţională/internaţională în domeniu. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ŞEF SERVICIU R.M.P.A.M. ADRIAN BERE-SEMEREDI ALEXANDRU GHIULAI CONSILIER CLAUDIA DOBRE

CodFO53-01,Ver.2

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2020-10311/11.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara

Prin Hotărârea de Guvern nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, deşeurile se codifică conform Anexei nr.2 din respectivul act normativ. În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18.12.2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Potrivit art.59,alin.1 lit.A,h,i din actul normativ menţionat mai sus, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a acţiona pentru refacerea şi protecţia mediului, precum şi de a asigura şi de a răspunde pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală. La alin.2 al aceluiaşi articol se stipulează “autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale aprobă prin hotărâri ale consiliului local, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor”.

Astfel, se impune emiterea unui act normativ local, care să cuprindă o reglementare unitară cu privire la modul de gestiune a deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi armonizarea cu legislaţia naţională/internaţională în domeniu.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem:

- Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara care să aprobe Regulamentul privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

Cod FO53-03,Ver.3