keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 246/25.06.2020 Privind acordarea unui drept de administrare către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, a construcţiei P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timişoara str. Demetriade nr.1

25.06.2020

Hotararea Consiliului Local 246/25.06.2020
Privind acordarea unui drept de administrare către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, a construcţiei P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timişoara str. Demetriade nr.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-002250/23.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-002250 din data de 23.06.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 25.06.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2020 - 002250/23.06.2020;
Având în vedere adresa nr. IF 2020-026062/22.06.2020 înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. SC2020-002250/22.06.2020, prin care Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, solicită transmiterea unui drept de administrare pentru clădirea realizată pentru servicii publice în ansamblul Iulius Mall, clădire realizată parţial prin A.C. nr.1491/05.11.2019, înscrisă în CF nr. 415402, Timişoara str. Demetriade nr. 1.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art.867-870 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.108 litera a) şi 129, alin.(2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit a), art.139 alin.(1) şi art.298-301 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea unui drept de administrare către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, asupra terenului şi construcţiei P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timişoara str. Demetriade nr.1, ca sediu Construcţii pentru Instituţii publice-Construire clădire în regim de înălţime P+1E, plasare firmă pe faţadă, conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/2015.

Art.2: Toate lucrările de investiţii în cadrul AC nr.1491/05.11.2019, precum şi toate taxele şi costurile aferente, vor fi suportate de către titularul dreptului de administrare.

Art.3: Contractul de administrare şi procesul verbal de predare-primire se vor stabili de comun acord între Municipiul Timişoara şi Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data emiterii prezentei hotărâri.

Art.4: Aferent construcţiei, P+1E, titularul dreptului de administrare beneficiază de 13 locuri de parcare în Parcarea A (cu un total de 584 parcaje), conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/2015.

Art.5: Imobilul construcţie P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscris în CF nr.415402, Timişoara ,str. Demetriade nr.1,are nr. de inventar 23282 şi valoare de inventar conform Procesului Verbal de recepţie parţială nr.484 din 28.05.2020 de 5.130.109 lei.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi Direcţia Economică-Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Direcţiei Fiscală a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

   ROMÂNIA   JUDEŢUL TIMIŞ   MUNICIPIUL TIMIŞOARA   DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST   BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST  

 NR.SC 2020‐002250/23.06.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea unui drept de administrare cãtre Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str.

Demetriade nr.1

Având în vedere Raportul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC 2020- 002250/23.06.2020 a Primarului Municipiului Timişoara privind acordarea unui drept de administrare cãtre Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1.

Facem următoarele precizări:

Prin adresa nr. IF 2020-026062/22.06.2020 înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. SC2020-002250/22.06.2020, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, solicită transmiterea unui drept de administrare pentru clădirea realizată pentru servicii publice în ansamblul Iulius Mall, clădire realizată parțial prin A.C. nr.1491/05.11.2019, înscrisă în CF nr. 415402, Timișoara str. Demetriade nr. 1. Potrivit Autorizației de Construire nr. 1491/05.11.2019, se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru –Construcții pentru Instituții publice-Construire clădire în regim de înălțime P+1E, plasare firmă pe fațadă, conform PUZ aprobat HCL 293/2015.

Prin HCL 204/08.05.2015, se aprobă oportunitatea includerii terenului înscris în CF nr. 415402, Timișoara, în PUZ „Zonă mixtă: comerț, servicii, birouri Open Ville”.

Conform art. 5 din HCL 293/25.06.2015, construcțiile care se vor edifica de către beneficiarul documentației PUZ „Zonă mixtă: comerț, servicii, birouri Open Ville”, str. Demetriade nr.1, Timișoara, vor fi de uz și/sau proprietatea public a Municipiului Timișoara. Din înscrisurile în Cartea Funciară menţionată mai sus, rezultă că imobilul –clădire P+1E solicitat de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, în administrare, se află în proprietatea Municipiului Timişoara.

Potrivit adresei Direcției Economice, Biroul Evidența Patrimoniului, imobilul construcției P+1E, recepționată parțial, cu nr. cadastral 415402-C2 are numărul de inventar 23282 și valoare de inventar conform procesului verbal de recepție parțială nr.484-28.05.2020 de 5. 130.109 lei

Conform adresei Serviciului juridic nr. SC2020- 2250/23.06.2020 nu figurează litigii în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Conform adresei Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC 2020-002250/23.06.2020 precizăm că imobilele nu au fost revendicate conform L18/1991, L1/2000 respectiv L165/2013.

Predarea – primirea se va stabili de comun acord între Municipiul Timișoara și Direcșia Fiscală a Municipiului Timișoara, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data emiterii Hotărârii Consiliului Local.

Scopul prezentei, este acordarea unui drept de administrare cãtre Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei privind acordarea unui drept de administrare cãtre Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1

PROPUNEM: Aprobarea privind acordarea unui drept de administrare cãtre Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1.

DIRECTOR, ŞEF BIROU, EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ CĂLIN N.PÎRVA

ÎNTOCMIT, IOANA GABRIELA SUCINEANŢU Cod FO53-01, ver 1

Atasament: Referat.pdf

 ROMÂNIA   JUDEŢUL TIMIŞ   MUNICIPIUL TIMIŞOARA   DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST   BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST    NR.SC2020‐002250/23.06.2020  

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind acordarea unui drept de administrare cãtre Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade

nr.1

Descrierea situaţiei actuale :

Prin adresa nr. IF 2020-026062/22.06.2020 înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. SC2020-002250/22.06.2020, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, solicită transmiterea unui drept de administrare pentru clădirea realizată pentru servicii publice în ansamblul Iulius Mall, clădire realizată parțial prin A.C. nr.1491/05.11.2019, înscrisă în CF nr. 415402, Timișoara str. Demetriade nr. 1. Potrivit Autorizației de Construire nr. 1491/05.11.2019, se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru –Construcții pentru Instituții publice-Construire clădire în regim de înălțime P+1E, plasare firmă pe fațadă, conform PUZ aprobat HCL 293/2015.

Prin HCL 204/08.05.2015, se aprobă oportunitatea includerii terenului înscris în CF nr. 415402, Timișoara, în PUZ „Zonă mixtă: comerț, servicii, birouri Open Ville”.

Conform art. 5 din HCL 293/25.06.2015, construcțiile care se vor edifica de către beneficiarul documentației PUZ „Zonă mixtă: comerț, servicii, birouri Open Ville”, str. Demetriade nr.1, Timișoara, vor fi de uz și/sau proprietatea public a Municipiului Timișoara. Din înscrisurile în Cartea Funciară menţionată mai sus, rezultă că imobilul –clădire P+1E solicitat de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, în administrare, se află în proprietatea Municipiului Timişoara. Conform prevederilor art. 129 alin (6), lit a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, “ Consiliul Local Hotărăște , darea în administrare, concesionarea sau închirierea sau darea ăn folosință gratuită a bunurilor proprietate publică precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; Conform prevederilor art.867, alin1, din Legea nr. 287/2009- privind Codul Civil, “ dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local.”

Conform prevederilor art.292, alin 1 şi art. 298 , art. 287 lit. b şi art. 299 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Conform prevederilor art.96, alin 3, din O.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, unităţile administrativ- teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte. Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre, privind acordarea unui drept de administrare cãtre Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a construcției P+ 1E cu nr. cadastral 415402-C2, înscrisă în CF nr.415402, Timișoara str. Demetriade nr.1.

PRIMAR VICEPRIMAR                                                           NICOLAE ROBU IMRE FARKAS                                                                                                                                             DIRECTOR                                                                                                                                 EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ                                                                                                                                                                                

   Cod FO53‐03,Ver.2   

Atasament: plan.pdf

PLAN DE AMPLSAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:1000 Suprafaţa măsurată a Nr. cadastral BOR (mp) Adresa imobilului 415402 12531 Str. Demetriade nr, 1, Timişoara Nr. Carte Funciară Unitatea Administrativ Teriorială (UAT) at „a e 415402 Timişoara , e „air 8 & S — IG e 5 1809008 48090019 _4809QpIS 480500 IS aeriană Mn —— II 418921 SAJ UBC3 445326 PARC SANTIER E “ar 446539 — 445325 4281 ă2 117.81 _ 1 48.01 d = 725.55 14,42 Î Vl TI 115402 S _ C2 - cladire PE | nr. cad. a x artere & Sconstr.=654mp C1 - pasaj si amenajare peisagistica Sdesf.=1296mp x „5 S=12531m 9.15 A RE TE 1 Spartial+D1+D2partial n 143366 ET & 14.70 5 ZI i 159. Er mrd ca _480800|5, 2 = s nai, 2 416358 | | 11%, Cr m i | 'SĂ116 n tf | Ton. “n, d _ e A. Date referitoare la teren Nr. parcela Seine de Suprafata (mp) Mentiuni “-aof110 fantana 108 arleziana 1 d 12531 neiraprejmut 4.00[f108 Total 12531 <.00f 107 B. Dale referiloare la consiruclii 7 ÎN 40257 construciie Cod Destinația Suprafete (m N Mentiuni -Gof 105 “ogf104 CI CIE 5423 pasaj si amenajare peisagistica În regim de înallime Zopf103 / Sparţial+D1+D2parțial, edilicata in 2019, Scd=5640mp "05 f102 cladire în regim de înaltime P+1E, edificala în 2020, e FI c2 CASC 654 Scd=1296mp 00 / Tolal 6077 sa / Suprafaţa totală măsurată a imobilului = 12531 mp E . Suprafața din ac! = 12531 mp Ţ Execulant: Inspector 5 SC BLACK LIGHT N / a AC H IM ST RA ră Daniel Mirci Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și Z e CERTIFICAT “6 Os alribuirea numărului cadastral / 480700JS D A N | E N'| Confirm E d | „Gadaslpa| 7 MIRC E A x sg pa aperi Digitally signed : , ab -UlUgqona D, i by Srdjan . Semnat digital de m ACHIM me ile avocat I6 STdjan Rn . = su SR 7 5 Date: : ACHIM DANIEL- E PANIEL MIRCEA-S lock LIGHT e RankoOV 220062 . : MIRCEA a e SRL 15:03:46 +03'00' . Data: 2020.06.19 N ÂNCPA E Clasa ați 11:17:56 +03'00 Dala: 2020