keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 179/18.05.2020 Privind prelungirea contractului de Concesiune nr.11/12.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Medicină de Familie Dr.Simion Daniel, situat în Timişoara, str. Aluniş, nr.38, cabinet nr.2

18.05.2020

Hotararea Consiliului Local 179/18.05.2020
Privind prelungirea contractului de Concesiune nr.11/12.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Medicină de Familie Dr.Simion Daniel, situat în Timişoara, str. Aluniş, nr.38, cabinet nr.2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre nr. SC2020-9245/24.04.2020 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere Raportul de specialitate SC2020-9245/ 24.04.2020 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 27.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 9245/24.04.2020;
Având în vedere Adresa nr. CT2020-397/28.01.2020, a Dr. Simion Daniel-medic primar medicină de familie, titular al Cabinetului Medical Medicină de Familie Dr.Simion Daniel;
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 176/11.04.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2) c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 (1), lit.a), art.139 ali. (1) şi (3) din Ordonsnţs de Urgrnţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea Contractului de concesiune nr. 11/12.10.2004, situat în Timişoara, str.Aluniş, nr. 38, CAB. MEDICAL NR.2 compus din 6 încăperi, identificat prin CF 446806-C1-U2 Timişoara, Cadastral 446806-C1-U2, proprietatea Municipiului Timişoara, pe o perioada de 3 ani, începând cu data de 20.07.2020 până la data de 20.07.2023.

Art.2: Se aprobă încheierea actului adiţional.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terernuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2020- 9245/24.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de concesiune nr.11/12.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Medicină de Familie

Dr.Simion Daniel, situat în Timişoara, str. Aluniș, nr.38, cabinet nr.2

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2020-397/28.01.2020, Dr. Simion Daniel-medic primar medicină de familie, titular al Cabinetului Medical Medicină de Familie Dr.Simion Daniel, solicită prelungirea contractului de concesiune nr. 11/12.10.2004, pentru spaţiul format din 6 încăperi, în suprafaţă totală de 75,30 mp situat în Timişoara, str. Aluniș, nr.38, cabinet nr.2.

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului. Imobilul situat în Timişoara, str.Aluniș, nr.38, CAB. MEDICAL NR.2 compus din 6 încăperi în suprafaţă totală de 75,30 mp din care în folosință exclusivă nr. 65,34 mp și folosință în comun 9,96 mp din 18 mp şi 53,80% părţi comune și 343/637 părţi din teren în folosinţă identificat prin CF 446806-C1-U2 Timişoara, Cadastral 446806-C1-U2, este în proprietatea Municipiului Timişoara.

Având în referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre SC2020- /24.04.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 11/12.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Medicină de Familie Dr.Simion Daniel, situat în Timişoara, str. Aluniș, nr.38, cabinet nr.2.

Redevenţa aferentă cabinetului medical rămâne aşa cum a fost stabilit, respectiv 45 lei/mp/an, conform anexei la HCL nr.442/2009 și HCL nr.41/2010.

Raportat la faptul că Dr. Simion Daniel-medic primar medicină de familie, titular al Cabinetului Medical Medicină de Familie Dr.Simion Daniel, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, s-a hotărât prelungirea contractului de concesiune nr. 11/12.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical, situat în Timişoara, str.Aluniș, nr.38, cabinet nr.2, pe o perioada de 3 ani, începând cu data de 20.07.2020 până la data de 20.07.2023. Situaţia spaţiului cu altă destinaţie situat în Timişoara, str.Aluniș, nr.38, cabinet nr.2, a fost verificată prin adresele :

Cod FO 53-01,ver.1

- CT2020 – 397/24.04.2020 Compartimentul Administrare Fond Funciar; - CT2020- 397/08.04.2020 Serviciul Juridic; - CT2020- 397/03.04.2020 Biroul Clădiri Terenuri II Vest; Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către Dr.Simion Daniel şi având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.11/12.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Medicină de Familie Dr.Simion Daniel, situat în Timişoara, str. Aluniș, nr.38, cabinet nr.2, pe o perioada de 3 ani, începând cu data de 20.07.2020 până la data de 20.07.2023, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara .

DIRECTOR, BONCEA MIHAI CONSILIER, RUSĂNESCU-HARMATI EDINA

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST SC2020-9245/ 24.04.2020

REFERAT PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de concesiune nr.11/12.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Medicină de Familie

Dr.Simion Daniel, situat în Timişoara, str. Aluniș, nr.38, cabinet nr.2

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2020-397/28.01.2020, Dr. Simion Daniel-medic primar medicină de familie, titular al Cabinetului Medical Medicină de Familie Dr.Simion Daniel, solicită prelungirea contractului de concesiune nr. 11/12.10.2004, pentru spaţiul format din 6 încăperi, în suprafaţă totală de 75,30 mp situat în Timişoara, str. Aluniș, nr.38, cabinet nr.2.

Imobilul situat în Timişoara, str.Aluniș, nr.38, CAB. MEDICAL NR.2 compus din 6 încăperi în suprafaţă totală de 75,30 mp din care în folosință exclusivă nr. 65,34 mp și folosință în comun 9,96 mp din 18 mp şi 53,80% părţi comune și 343/637 părţi din teren în folosinţă identificat prin CF 446806-C1-U2 Timişoara, Cadastral 446806-C1-U2, este în proprietatea Municipiului Timişoara.

Raportat la faptul că Dr. Simion Daniel-medic primar medicină de familie, titular al Cabinetului Medical Medicină de Familie Dr.Simion Daniel, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, s-a hotărât prelungirea contractului de concesiune nr. 11/12.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical, situat în Timişoara, str.Aluniș, nr.38, cabinet nr.2, pe o perioada de 3 ani, începând cu data de 20.07.2020 până la data de 20.07.2023.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.11/12.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Medicină de Familie Dr.Simion Daniel, situat în Timişoara, str. Aluniș, nr.38, cabinet nr.2, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 20.07.2020 până la data de 20.07.2023. PRIMAR, NICOLAE ROBU VICEPRIMAR, FARKAS IMRE

DIRECTOR, BONCEA MIHAI