keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 278/31.07.2020 privind modificarea Metodologiei de închiriere a spaţiilor din clădirea CERC şi a Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"-CERC, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 112/31.03.2020

31.07.2020

Hotararea Consiliului Local 278/31.07.2020
privind modificarea Metodologiei de închiriere a spaţiilor din clădirea CERC şi a Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive"-CERC, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 112/31.03.2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CERC2020 - 801/10.07.2020; SC2020-15569/13.07.2020 de aprobare a Proiectului de hotărâre privind modificarea Metodologiei şi a tarifelor percepute pentru serviciile prestate al Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive", aprobate prin HCL nr. 112/31.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nocolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CERC2020- 801/10.07.2020 al Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CERC2020-801/10.07.2020;
Avand in vedere Adresa Direcţiei Economice nr.SC2020 - 15569/13.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016 privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara"
În temeiul art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d), art. 129 alin. 7 lit.s) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
In temeiul art. 139 alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Metodologia de închiriere a spaţiilor din clădirea CERC - clădire construită prin proiectul "Centrul Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375 prin modificarea art.7) Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii, după cum urmează:

Art.7) Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii
7 locuri de câte 4,2 mp fiecare, tip open-space, din imobilul situat în Timişoara, strada Paul Morand 15, Corpul 1, Etaj 1, Sala E2 - Birou, identificate cu E2/1, E2/2, E2/3, E2/4, E2/5, E2/6, E2/7
Tarif lunar închiriere loc: 5 lei/mp pentru o perioadă de 6 luni începând cu 01.08.2020, ulterior fiind percepute tarifele iniţiale de 100,04 (23,82 lei/lună pe 1 mp), care se va majora la începutul fiecărui an cu rata inflaţiei, conform Institutului Naţional de Statistică. Tariful se va aplica strict firmelor din categoria IMM-urilor, care fac parte din categoria Număr de firme locate în cadrul structurii de sprijin, indicator asumat prin proiectul de finanţare.

ˇ Tariful de închiriere a sălii de conferinţă (pentru 50 persoane) - 311,4 lei/zi;
ˇ Tariful de închiriere a sălilor de seminar (pentru 25 persoane) pentru exterior - 207,6 lei/zi;
ˇ Tariful de închiriere a spaţiului de expoziţie din foaier pentru exterior - 103,8 lei/zi;

Art.2: Se aprobă tarifele percepute pentru serviciile prestate în cadrul CERC, prezentate în Anexa "Tarife", care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciu Public de Administrare a Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciu Public de Administrare a Centrului Regional De Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Serviciului Scoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC

Pagina 1 din 4 

CERC2020 - 801/10.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Metodologiei și a tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciul Public de Administrare a "Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a

Furnizorilor în Sectorul Automotive", aprobate prin HCL nr. 112/31.03.2020

Prin prezentul referat propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara, modificările aduse Metodologiei de închiriere și Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciului Public de Administrare CERC, structură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, înființată prin HCL nr. 188/10.05.2016, anexa 1, 2, 3.

Serviciul Public de Administrare CERC este un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, gestiune proprie ștampilă și cont propriu deschis la Trezorerie, care are misiunea de a încuraja investițiile în sectorul automotive pentru susținerea dezvoltării durabile a Polului de Creștere Timișoara - prin implementarea unui pachet de servicii și a unor programe de training în beneficiul înteprinderilor din sectorul automotive.

Obiectul de activitate al Serviciului Public de Administrare CERC îl constituie administrarea și gestionarea proprietății nerezidențiale a Municipiului Timișoara - Centrul Regional de Dezvoltare și Competență a Furnizorilor în Sectorul Automotive , cu dotările tehnico-edilitare aferente.

Principalele surse de finanțare ale Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive sunt:

 sursa proprie, bugetul local  asistența financiara nerambursabilă - Programul Operațional 2007-2013 - Axa Prioritară 1 -

Sprijinirea Dezvoltării durabile a orașului - Poli Urbani de creștere.

Conducerea și organizarea activității Serviciului Public de Administrare CERC se asigură de către un Director, în prezent numit prin Dispoziția 973/26.08.2019, care are în subordine următoarele departamente:

 

af noii NR FE PAUDETERITE
CENTRUL REGIONAL DE COMPETENŢE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC

Pagina 2 din 4 

 Departamentul adminsitrativ - IT  Departamentul Academia de Training  Departamentul de marketing  Departamentul Prototipare și Serie Mică  Departamnetul Tehnic

În conformitate cu art. 7) „Închirierea de spații pentru desfășurarea de activități” din Metodologia de închiriere a spațiilor din clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375, tariful lunar de închiriere a fost stabilit la prețul de 100,04 lei pentru 4,2 mp începând cu anul 2020.

În prezent, în incinta CERC își desfășoară activitatea un nr. de 7 societăți din industria automotive, după cum urmează:

 SC ELECTRO-VIC PROD SRL, contr. nr. 2/19.06.2019, suprafață 14,04 mp, valoare 334,43 lei/lună;

 SC MBVTIM CONSULTING SRL, contr. nr. 3/07.08.2019, suprafață 4,2 mp, valoare 100,04 lei/lună;

 SC NEFER PROD IMPEX SRL, contr. nr. 4/26.07.2019, suprafață 4,2 mp, valoare 100,04 lei/lună;

 SC HCV TECHNOLOGY SRL, contr. nr. 5/16.09.2019, suprafață 4,2 mp, valoare 100,04 lei/lună;

 SC SCOTISH CIVIL AND INDUSTRIAL MANAGEMENT SRL, contr. nr. 6/21.11.2019, suprafață 4,2 mp, valoare 100,04 lei/lună;

 SC ASCENT SOFT SRL, contr. nr. 2/30.01.2020, suprafață 4,2 mp, valoare 100,04 lei/lună;

 SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL, contr. nr. 71/25.07.2019, suprafață 200 mp, valoare 9374,24 lei/lună la care se adaugă închirierea unei săli de conferințe lunar în funcție de necesitatea companiei la prețul de 207,6 lei/zi x nr. de zile pentru care se va închiria.

Un număr de 6 companii din cele enumerate mai sus fac parte din categoria IMM-urilor, exceptând compania Continental Automotive România SRL. Totodată, ținem să precizăm că aceste companii fac parte din categoria Număr de firme locate în cadrul structurii de sprijin, indicator asumat prin proiectul de finanțare, monotorizat de ADR Vest. Având în vedere precizările aduse de către cele 6 companii, industria automotive a fost afectată începând cu luna martie 2020, începutul pandemiei COVID-19, conform precizărilor făcute de aceștia:

 întreruperea activității temporare a activității companiei;  suspendarea contractelor individuale de muncă;  amânarea încasărilor, din cauza amânării termenelor de predare a proiectelor;  cerere de ofertă în scădere;  estimare de regres în cash ;

af noii NR FE PAUDETERITE
CENTRUL REGIONAL DE COMPETENŢE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC

Pagina 3 din 4 

 reducerea drastică a comenziilor;  recuperarea defectuasă a creanțelor;

Precizăm faptul că impactul pandemiei COVID-19 a afectat întreaga economie globală, generând efecte negative în activitatea tuturor companiilor. Categoria firmelor încadrate ca IMM au avut mai mult de suferit în această perioadă de stopare a activității, motiv pentru care 2 dintre firmele locate în clădirea CERC, afectate grav din punct de vedere financiar, doresc să elimine cât mai multe costuri recurgând la solicitarea de renunțare la spațiul închiriat.

Având în vedere că industria automotive a suferit o cădere începând cu luna martie 2020, cauzată de apariția pandemiei COVID-19 și o reducere a activității, implicit a numărului de personal angajat, propunem diminuarea tarifelor propuse în Metodologia de închiriere a spațiilor din clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375 și Tarifelor serviciilor prestate aprobate în anul 2020, conform HCL nr. 112/31.03.2020 pentru firmele din categoria IMM, care au deschis sediu social/punct de lucru în clădirea CERC pentru o perioadă de 6 luni, după cum urmează:

5 leilmp pentru o perioadă de 6 luni, începând cu 01.08.2020, clauză aplicată doar companiilor din categoria IMM-urilor cu punct de lucru/sediu social deschis în clădirea CERC;

Acestă diminuare majoră de tarife este necesară să fie aplicată pentru o perioadă de 6 luni datorită perioadei critice generate de COVID-19, care a influențat activitatea companiilor locate prin înregistrarea de reduceri de comezi, lipsa de noi contracte la nivelul firmelor locate, afectarea serioară a cash flow-ului în următoarele 6 luni ( estimare de regres de la 30% la 40% ,respectiv recuperare defectuasă a creanțelor), reducerea numărului de angajați.

Luând în considerare faptul că companiile locate pot intra în incapacitate de plată, care va genera implicit rezilierea contractelor de închiriere și scăderea numărului de firme din categoria IMM-urilor locate în clădirea CERC, indicator de proiect asumat prin contractul de finanțare cod SMIS 39375, este imperior necesar adoptarea unor măsuri de sprijin adresate IMM-rilor prin diminuarea majoră a tarifelor percepute pentru o perioadă de 6 luni, modificare adresată strict companiilor din categoria IMM-urilor.

Modificările propuse prin prezentul raport se întemeiază pe principiul bunei gestionări a activității Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive, având în vedere criza genrată de pandemia COVD-19 la nivel mondial, aspect care justifică și impune luarea măsurii diminuării tarifelor de închiriere pentru companiile din categoria IMM-urilor în mod corespunzător. Pe același considerent și având în vedere necesitatea îndeplinirii indicatorilor asumați prin proiectul de finanțare și închiderea proiectului de către ADR Vest este și propunerea privind modificarea acestor tarife pentru companiile din categoria IMM-urilor cu puncte de lucru/sediu social deschise în clădirea CERC.

Menționez faptul că modificările propuse urmează a intra în vigoare după aprobarea Hotărârii de Consiliu Local, respectiv 01.08.2020.

af noii NR FE PAUDETERITE
CENTRUL REGIONAL DE COMPETENŢE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC

Pagina 4 din 4 

Fata de cele prezentate mai sus, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se inainteaza Consiliului local spre dezbatere si aprobare, proiectul de hotarare privind aprobarea modificărilor din cadrul Metodologiei și a Tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive", aprobate prin HCL nr. 112/31.03.2020.

DIRECTOR

Adina Ramona Grosariu

af noii NR FE PAUDETERITE
CENTRUL REGIONAL DE COMPETENŢE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE

Atasament: Referat.pdf

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA PPRRIIMMAARR CERC2020 - 801/10.07.2020

APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea Metodologiei și a tarifelor percepute pentru serviciile prestate al Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competențe și

Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive", aprobate prin HCL nr. 112/31.03.2020

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 Descrierea situatiei actuale

Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Dezvoltare și Competențe a Furnizorilor în Sectorul Automotive este un serviciu public cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, infiintat prin HCL nr.188/10.05.2016, finanțat din sursa proprie pe de o parte, dar și în cadrul Programului Operațional 2007-2013 - Axa Prioritară 1 - Sprijinirea Dezvoltării durabile a orașului - Poli Urbani de creștere.

Metodologia de închiriere a spațiilor din clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" - CERC, cod SMIS 39375, cât și modul de Tarifare a servicilor prestate au fost aprobate inițial prin HCL nr. 247/23.04.2019 și modificate ulterior prin HCL nr. 112/31.03.2020.

 Schimbari preconizate și rezultate așteptate Modificarea vizează o diminuare a tarifelor percepute asupra spațiilor închiriate pentru deschiderea unui sediu social/punct de lucru a companiilor din sectorul automotive, categoria IMM, cauzată de situația generală cu care se confruntă firmele locate în clădirea CERC, după apariția pandemiei COVID-19. Conform adreselor transmise de către cele 6 firme locate în clădirea CERC, activitatea acestora a fost redusă începând cu luna martie 2020, multe dintre contractele aflate în derulare cu diverși colaboratori fiind întrerupte, motiv penru care aceștia solicită măsuri de sprijin și ajutor, astfel încât să nu recurgă la solicitarea de renunțare a spațiului închiriat în clădirea CERC.

RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA PPRRIIMMAARR

Menționăm totodată, că rezilierea contractelor încheiate duce la diminuarea numărului de firme locate în clădirea CERC, indicator asumat prin proiectul de finanțare. Acest deziderat se realizează prin modificarea Medologiei de închiriere a spațiilor din clădirea CERC, respectiv "Tarifele "aprobate în baza HCL nr. 112/31.03.2020. Metodologia de închiriere a spațiilor în clădirea CERC, respectiv Tarifele percepute pentru serviciile prestate. Principalele motive ce au stat la baza acestor modificări sunt determinate de căderea pieței automotive la apariția noului COVID-19, înregistrarea de reduceri de comezi, lipsa de noi contracte la nivelul firmelor locate, afectarea serioară a cash flow-ului în următoarele 6 luni ( estimare de regres de la 30% la 40% , respectiv recuperare defectuasă a creanțelor). Modificarea adusă vizează o diminuare majoră a chiriei percepute firmelor din categoria IMM-urilor, care au drept scop închirierea unui spațiu pentru deschiderea unui punct de lucru/sediu social. Alte informatii Modificările aduse nu influențează personalul angajat, nu influențează prevederile bugetare pe anul în curs si sunt imperios necesare pentru derularea activității în vederea acordării unui sprijin major firmelor din categoria IMM și totodată păstrarea numărului de firme locate în clădirea CERC din această categorie, în vederea atingerii indicatorilor asumați prin proiectul de finanțare.

 Concluzii Propun aprobarea modificărilor aduse Metodologie de închiriere a spațiilor din clădirea CERC, cât și a noilor Tarife percepute pentru serviciilor prestate de către Serviciul Public de Administrare, conform HCL nr. 112/31.03.2020.

DIRECTOR, RAMONA GROSARIU

Atasament: Tarife.pdf

 

               RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC  

TARIFE ale serviciilor prestate și de închiriere a spațiilor în clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" -

CERC, cod SMIS 39375 1.Închirierea de spații pentru desfășurarea activității

 Tarif lunar pentru închiriere loc pentru constituire sediu social/punct de lucru - 5 lei/mp, tarif adresat firmelor din categoria IMM-urilor pentru o perioadă de 6 luni începând cu 01.08.2020;

 Tarif de închiriere a sălilor de conferițe ( pentru 50 persoane) - 311,4 lei/zi;  Tarif de închiriere a sălilor de seminar ( pentru 25 persoane) - 207,6 lei/zi;  Tarif de închiriere a spațiului de expoziție din foaier - 103,8 lei/zi

2. Academia de training

 Tarif pentru sesiuni periodice - 198,25 lei/oră  Tarif pentru sesiuni speciale cerute de firme - 988,17 lei/zi

3.Prototipare și serie mică

 Tarif utilizare echipamente cu comandă numerică - 99,64 lei/oră  Tarif utilizare echipamente testare și măsurare - 49,82 lei/oră

4.Marketing și promovare

 Tarif organizare târguri și expoziții - 2471,47 lei/eveniment/zi  Tarif organizare conferințe și seminarii - 198,25 lei/eveniment/zi

CENTRUL REGIONAL DE COMPETENŢE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE

Atasament: Metodologie_inchiiere_spatii.pdf

        RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC    

 

METODOLOGIA

de închiriere a spaţiilor în clădirea CERC realizată prin proiectul "Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive" -

CERC, cod SMIS 39375 Art. 1) Prezentare generală a) Misiune, viziune şi obiective asociate ”Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”- CERC: Viziune: Regiunea Vest – motor al dezvoltării sectorului automotive la nivelul întregii ţări. Misiune: Încurajarea investiiţiilor în sectorul automotive pentru susţinerea dezvoltării durabile a Polului de creştere Timişoara, astfel încât sectorul automotive să producă un impact economic semnificativ la nivelul Regiunii Vest. CERC îşi propune să consolideze unul dintre principalele atuuri ale Polului de creştere Timişoara, şi anume caracterul inovativ, printr-o contribuţie substanţială în domeniul cercetării fundamentale şi aplicative, perfect adaptată tendinţelor de evoluţie ale Uniunii Europene. Creşterea rezonanţei internaţionale a Polului este cu atât mai importantă cu cât Timişoara se află într-o regiune transfrontalieră al cărei centru de polarizare tradiţională a fost şi faţă de care oraşul şi zona sa de influenţă trebuie să îşi consolideze funcţia de loc central, de furnizor de servicii cu valoare adăugată mare, generator de modele economice performante, demne de urmat. Obiective: Obiectivul strategic al CERC îl reprezintă obţinerea statutului de reper naţional şi în cadrul euroregiunii DKMT în domeniul inovării şi transferului de know-how pentru sectorul automotive. Obiectivul pe termen mediu al CERC este reprezentat de atragerea şi menţinerea unui număr cât mai mare de utilizatori ai structurii de sprijinire a afacerilor pentru atingerea sustenabilităţii sale financiare. Obiectivul pe termen scurt este crearea unui centru functional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor cu 3 componente integrate: academie de training în sectorul automotive, portofoliu de consultanţă pentru furnizorii din sector şi laborator pentru utilizarea colaborativă de echipamente specializate. Obiectivele specifice Implementarea unui pachet de servicii și a unor programe de training in beneficiul intreprinderilor din sectorul automotive; Cresterea numarului și a competențelor furnizorilor locali și regionali din domeniul construcții de mașini/automotive;

CENTRUL REGIONAL DE COMFETENIE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE

        RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC    

 

Valorificarea și adaptarea potentialului de training și formare al univerșitatilor in domeniul construcții de mașini/automotive la nevoile intreprinderilor; Implementarea de servicii cu valoare adaugata in beneficiul intreprinderilor din sector; Instruiri de specializare pentru optimizarea proceselor de productie și imbunatatirea calitatii, utile firmelor mici și mijlocii cat și firmelor mari, inclușiv multinationale; Sprijinirea firmelor mici și mijlocii prin oferirea de servicii de prelucrari pe mașinile cu comenzi numerice sau de injectie mase plastice pentru acoperirea acestor procese in cazul in care IMM-ul are nevoie pentru preluarea unei comenzi mai complexe sau pentru realizarea de prototipuri. b) Serviciile oferite firmelor găzduite: A. Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii B. Asigurarea accesului la utilităţi:

– sub forma grupurilor sanitare comune; C. Servicii de secretariat: a) Organizare acces săli de şedinţă; b) Recepţie şi direcţionare clienţi. D. Organizarea de cursuri de formare profesională E. Servicii de prototipare şi realizarea de serie mică

a. Prototipare - folosirea facilităţilor şi echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de prototipuri (infrastructura informatica împreună cu software licenţiat cad şi maşinile cu comandă numerică pentru executarea de prototipuri).

b. Serie mică - folosirea echipamentelor performante ale centrului pentru realizarea de componente în serie mică (volum mic / complexitate mare). F. Servicii de testare şi măsurare însoţite de cerficare de produs

a. Testare; b. Măsurare; c. Certificare produs

Serviciile de certificare nu vor fi prestate în mod direct de Municipiul Timișoara ci vor fi externalizate până la acreditarea laboratorului. G. Marketing şi promovare

a. Moderarea şi extinderea reţelei de cluster în industria auto a Regiunii Vest b. Organizarea de evenimente c. Acces la expoziţii şi conferinţe organizate în cadrul infrastructurii de afaceri, dar şi în exterior.

CENTRUL REGIONAL DE COMFETENIE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE
Energie electrică Internet + telefonie Apă şi canal
Climatizare

        RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC    

 

Art. 2) Criterii de eligibilitate

 Solicitare scrisă adresată directorului CERC.  Sediul social sau punctul delucru al chiriașului va fi locat în structură.  Obligativitatea de a menţine numărul de angajaţi cu care intră în infrastructură şi

de a mai angaja minim două persoane.  Să dețină minim un cod CAEN activ, aferent activităților automotive, definite la

Art. 3) Activități eligibile.  Să facă parte din categoria IMM.

Art. 3) Activități eligibile Beneficiarii de bază ai infrastructurii de afaceri sunt firme care activează în domeniul automotive. Coduri CAEN Rev 2

 Secțiunea C - Industria prelucrătoare, Diviziunilor 22, 23, 26-29  Secțiunea J - Informații și comunicații, Diviziunile 62, 63.  Secțiunea M - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, Diviziunile 71, 72,74.

Art. 4) Acte necesare

 Cerere tip (Anexa 1);

 Angajament de realizare a locurilor de muncă (Anexa 2);

 Copie după cartea de identitate a administratorului/împuternicit;

 Copie după certificatul de înregistrare la ONRC;

 Certificat constatator în termen de valabilitate;

 Acte doveditoare privind numărul de angajați;

 Ultimul bilanț contabil, dacă există. Art. 5) Evaluarea dosarelor Dosarele depuse se analizează și se evaluează continuu de către echipa de management a CERC, formată din Director, Responsabil Administrativ și Responsabil Marketing. Termenul pentru transmiterea răspunsului în urma procesului de evaluare este de maxim 30 de zile, iar rezoluția se comunică în scris. În cazul în care va exista un număr insuficient de birouri raportat la numărul cererilor depuse, vor avea prioritate:

 IMM înființate cu cel mult 2 ani înainte de data depunerii cererii de intrare în structura de afaceri;

 firmele care își asumă că vor angaja numărul cel mai mare de persoane.

CENTRUL REGIONAL DE COMFETENIE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE

        RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC    

 

Art. 6) Avantajele firmelor din cadrul CERC Gratuitate la:

 conferințele, evenimentele, expozițiile organizate de către CERC; accesarea echipamentelor de birotică aflate în sala E2 accesul la sala de ședințe

 acces la spațiile închiriate în afara orelor de lucru (pe baza unei programări)

Alte avantaje:

 50% reducere la cursurile de perfecționare organizate de către CERC  50 % reducere la închirierea sălilor de seminar, expoziții și conferințe.  50% reducere din tariful perceput pentru serviciile oferite de CERC

Art. 7) Închirierea de spaţii pentru desfăşurarea activităţii 7 locuri de câte 4,2 mp fiecare, tip open-space, din imobilul situat în Timișoara, strada Paul Morand 15, Corpul 1, Etaj 1, Sala E2 - Birou, identificate cu E2/1, E2/2, E2/3, E2/4, E2/5, E2/6, E2/7 Tarif lunar închiriere loc: 5 lei/mp pentru o perioadă de 6 luni începând cu 01.08.2020, ulterior fiind percepute tarifele inițiale de 100,04 (23,82 lei/lună pe 1 mp), care se va majora la începutul fiecărui an cu rata inflației, conform Institutului Național de Statistică. Tariful se va aplica strict firmelor din categoria IMM-urilor, care fac parte din categoria Număr de firme locate în cadrul structurii de sprijin, indicator asumat prin proiectul de finanțare. Firmele aflate în cadrul CERC nu pot da în folosința gratuit, sau subînchiria spațiile primite. Prețurile de închiriere a sălilor de seminar, conferințe a spațiului de expoziții pentru firmele din exteriorul CERC vor fi următoarele:

 Tariful de închiriere al sălii de conferinţă (pentru 50 persoane) – 311,4 lei/zi;

 Tariful de închiriere al sălilor de seminar (pentru 25 persoane) pentru exterior – 207,6 lei/zi;

 Tariful de închiriere al spaţiului de expoziţie din foaier pentru exterior – 103,8 lei/zi;

Art. 8) Condiții de menținere a spațiilor Pentru a menține birourile primite în chirie în incinta CERC firmele trebuie să:

 respecte regulamentul de ordine interioară  să mențină numarul de locuri de muncă și să mai angajeze minim două persoane,

în termen de 6 luni de la închiriere.  prezinte bianual un raport de activitate și bilanțul contabil;

Aceste condiții vor fi incluse în contractul de închiriere.

CENTRUL REGIONAL DE COMFETENIE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE

        RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC    

 

CENTRUL REGIONAL DE COMFETENIE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE

        RROOMMÂÂNNIIAA JJUUDDEEŢŢUULL TTIIMMIIŞŞ MMUUNNIICCIIPPIIUULL TTIIMMIIŞŞOOAARRAA SSEERRVVIICCIIUULL PPUUBBLLIICC DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAARREE AA CCEERRCC    

 

CENTRUL REGIONAL DE COMFETENIE ȘI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE