keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 233/25.06.2020 Privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţíului cu altă destinaţíe decât aceea de locuit din Timisoara, str. Vasile Alecsandri nr,3 ap.SAD 1/B , jud Timis, , înscris in C.F nr. 401417--C1-U4, nr.topo 401417-C1-U4, la pretul de vânzare de 49.210 euro

25.06.2020

Hotararea Consiliului Local 233/25.06.2020
Privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţíului cu altă destinaţíe decât aceea de locuit din Timisoara, str. Vasile Alecsandri nr,3 ap.SAD 1/B , jud Timis, , înscris in C.F nr. 401417--C1-U4, nr.topo 401417-C1-U4, la pretul de vânzare de 49.210 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, cu nr. SC2020 - 12778/12.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC 2020-12778/12.06.2020 al Compartimentului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020 - 12778/12.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Avand în vedere Solicitarea nr. SC2020 -012362/05.06.2020 a doamnei BOŞCA ELENA si domnului BOŞCA VASILE , în calitate de coproprietari ai spaţíului cu altă destinaţíe decât aceea de locuit situat în Timisoara, str. Vasile Alecsandri nr,3 ap.SAD 1/B ,înscris în C.F nr. 401417-C1-U4, nr.topo 401417-C1-U4, jud Timiş prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a acestuia la preţul de vânzare de 49.210 euro;
Conform adresei cu nr. 1453/28.05.2020 emisă de Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, ni se comunică faptul că aceasta nu îşi exercită dreptul de preemtiune la înstrăinarea imobilului de la adresa menţionată mai sus si în conformitate cu art. 4 alin.8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice aceasta transferă dreptul de preemtiune către autoritatile publice locale. Imobilul situat în strada V.Alecsandri nr.3 parter, este inclus în monumentul istoric,,Casa ,,sec. XVIII,Cod TM-II-m-B-016119 , poziţia.79 în Lista monumentelor istorice 2015.
Având în vedere adresele emise de către Direcţia de Urbanism, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est - Compartimentul S.A.D, Serviciul Unitate de Implementare Proiecte de Infrastructura pentru Cultură, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD1/B , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 67/26.02.2008-privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţionează sa vândă imobile monumente istorice sau incluse în lista monumentelor istorice;
Avand in vedere prevederile art.129, alin.(2) lit. d) , alin 7 lit. n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) şi (3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intentia de instrăinare a spaţíului cu altă destinaţíe decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr,3 ap.SAD 1/B , jud Timis, înscris in C.F nr. 401417-C1-U4, nr.topo 401417-C1-U4, la pretul de vânzare de 49.210 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Monumente şi Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Doamnei BOŞCA ELENA şi domnului BOŞCA VASILE;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI