keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 164/30.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 164/30.04.2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-9287/27.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-9287/27.04.2020 al Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-9287/27.04.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020-9287/27.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresa Societăţii de Transport Public Timişoara SA cu nr. CDE2020- 447/27.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA nr. 13/27.04.2020;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În baza prevederilor art. 4 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) şi alin. 3), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi Societatea Drumuri Municipale Timişoara SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa.pdf

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE:MUNICIPIUL TIMISOARA Operatorul economic: SOCIETATEA DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA Sediul/Adresa: TIMISOARA; STR. ETERNITĂŢII NR. 45 Cod unic de înregistrare: RO 3286536

ANEXA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI Nr. rd.

Propuneri an 2019

Realizat 2019

Propuneri 2020

0 1 2 3 6 7 8

I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 56000 60511 62024

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 55850 60358 61867

a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4

2 Venituri financiare 5 150 153 157

3 Venituri extraordinare 6

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 52846 57443 58879

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 52472 57013 58438

A. cheltuieli cu bunuri și servicii 9 22481 28367 28587

B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 524 858 879

C.

cheltuieli cu personalul, din care: 11 25393 23952 25040

C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) 12 23538 21944 22945

C1 ch. cu salariile 13 23538 21886 22884

C2 bonusuri 14 58 61

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 17 1295 1265 1297

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 18 560 743 798

D. alte cheltuieli de exploatare 19 4074 3836 3932

2 Cheltuieli financiare 20 374 430 441

3 Cheltuieli extraordinare 21

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 3154 3068 3145

IV IMPOZIT PE PROFIT 23 505 490 502

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 2649 2578 2643

1 Rezerve legale 25 132 124

2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 254 260

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 2517 2200 2383

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33

b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 2000 2050

c) - dividende cuvenite altor acționari 34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35 2517 200 333

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37

a) cheltuieli materiale 38

b) cheltuieli cu salariile 39

c) cheltuieli privind prestările de servicii 40

d) cheltuieli cu reclama și publicitate 41

e) alte cheltuieli 42

VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 7173 4636 4752

1 Alocații de la buget 44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 7173 7425 7611

X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 370 388 398

2 Nr. mediu de salariați total 49 365 399 407

3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu personalul 50 5797 5002 5127

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 51 5374 4583 4698

5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 52 153 151 152

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 153 151 152

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 54

8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 55 944 949 949

9 Plăți restante 56 0 0 0

10 Creanțe restante 57

DIRECTOR GENERAL D.D.P.P.R.U, ŞEF SERVICIU D.P.C.A.A, CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV

Atasament: Raport.pdf

Cod FO 53-01, ver. 2 Page 1

ROMÂNIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2020-9287/27.04.2020 TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri

Municipale Timişoara SA

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-9287/27.04.2020 a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA, facem următoarele precizări: Prin adresa cu nr. CDE2020-447/27.04.2020 Societatea Drumuri Municipale Timişoara SA a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA a fost aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 13/27.04.2020. În proiecţia bugetului pe anul 2020 şi estimările pentru anul 2021 şi 2022, s-a ţinut cont de principalele prevederi ale actelor normative în vigoare (O.G. 26/2013 privind întărirea dişciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară; OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă; prevederilor proiectului legii bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, OMFP 3818/2019 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, prevederile Contractului colectiv de muncă în vigoare, etc.). În conformitate cu prevederile OMFP 3818/2019, operatorii economici prevăzuţi în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, vor întocmi formularul de buget de venituri şi cheltuieli şi anexele de fundamentare a acestuia potrivit prevederilor acestuia. Potrivit art. 4 alin. (1) din OG nr. 26/2013, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, iniţiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) şi b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi ulterior de către Ministerul Finanţelor Publice; b) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la lit. a) sau instituţiile publice centrale sunt acţionari unici ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, precum şi, prin excepţie de la prevederile art. 1 lit. a), pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. a) al căror număr mediu de personal realizat în anul precedent este mai mic sau egal cu 50 de persoane; c) prin hotărâre a consiliului local, judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice

IT TTX LOST IT IT TI

Cod FO 53-01, ver. 2 Page 2

prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituţiile publice locale sunt acţionari unici ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară. d) prin hotărâre a Adunării generale a acţionarilor sau, după caz, a Consiliului de administraţie, potrivit legii, în cazul în care mai multe unităţi administrativ-teritoriale au participaţii la capitalul social al operatorilor economici şi au delegat atribuţiile unor asociaţii pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, sau în cazul operatorilor economici ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţa reglementată şi filialelor acestora. Fundamentarea nivelului indicatorilor din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 a urmărit asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor, atât din punct de vedere dimensional, cât şi în structură, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli, pentru realizarea obiectivele generale ale societăţii şi anume:  generarea de profit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi,  onorarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate, precum şi reducerea volumului creanţelor restante. Propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 s-a efectuat pe baza principiului continuităţii activităţii, în condiţii de eficienţă economică în dimensionarea resurselor necesare finanţării întregii activităţi.

În cazuri justificate, cand are loc modificarea in cursul anului a indicatorilor economico- financiari aprobati, se va proceda la rectificare Bugetului de venituri si cheltuieli, in conditiile OG nr. 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.

Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, propunem aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA.

DIRECTOR GENERAL, CULIȚĂ CHIȘ

ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A, ŞEF BIROU D.P.P., IOAN GANCIOV VASILE OLAR

ȘEF BIROU G.M.P.E., NASTASIA POP

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA

1. Descrierea situatiei actuale Prin adresa cu nr. CDE2020-447/27.04.2020 Societatea Drumuri Municipale Timişoara SA a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA a fost aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 13/27.04.2020. În proiecţia bugetului pe anul 2020 si estimarile pentru anul 2021 si 2022 s-a tinut cont de principalele prevederi ale actelor normative in vigoare (O.G.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara; OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa; prevederile Legii nr. 5/ 2020 a bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, OMFP 3818/2019 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, prevederile Contractului colectiv de munca in vigoare etc).

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate Fundamentarea nivelului indicatorilor din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 a urmărit asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor, atât din punct de vedere dimensional, cât şi în structură, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli, pentru realizarea obiectivele generale ale societăţii şi anume:  generarea de profit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi,  onorarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate, precum şi reducerea volumului creanţelor restante. Propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 s-a efectuat pe baza principiului continuităţii activităţii, în condiţii de eficienţă economică în dimensionarea resurselor necesare finanţării întregii activităţi.

3. Concluzii Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de

venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA.

PRIMAR, DIRECTOR GENERAL D.G.D.P.P.R.U, NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2020-9287/27.04.2020

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro