keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 214/04.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa"

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 214/04.06.2020
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referetul de aprobare nr. SC2020 - 11020/21.05.2020 a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020- 11020/21.05.2020 al Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 04.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-11020/21.05.2020 ;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 13 din 16.04.2020 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisa de Comisia Tehnico - Economică;
Având în vedere Adresa Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A., nr. 7257/24.04.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2020-000658 din 24.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n) şi prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa", potrivit proiectului nr. 14-GBIO-002/2019 revizia 03, întocmit de Compania Locală de Termoficare Colterm SA, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aproba Anexa 2 privind descrierea sumara a investitiei "Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa" propusă a fi realizată.

Art. 3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se va face din fonduri de la bugetul local/buget de stat/alte surse.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează, Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi si Directia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara şi Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa__2..pdf

Anexa 2 la HCL nr. ....................................

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIŢIEI

I. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investiţii: „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa” Amplasament: CET Sud Timişoara Titularul investiţiei: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1 Beneficiar: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1 II. DATE TEHNICE

Investiţia vizează retehnologizarea gospodariei de combustibil solid, adaptarea acesteia la folosirea de combustibil aditional, biomasa, ce va inlocui – partial – combustibilul primar (carbune) necesar functionarii cazanelor CA1,2,3 din CET Sud Timisoara astfel incat cazanele de abur existente să poata să functioneze cu combustibil alternativ – biomasa.

Gospodaria de biomasa trebuie sa asigure prepararea biomasei rezultate din toaletarea arborilor din parcurile si spatiile verzi de pe teritoriul municipiului Timisoara.

Amplasamentul propus pentru realizarea gospodariei de biomasa este situat in perimetrul CET Sud Timisoara in imediata apropiere a benzilor de transport carbune, pe locatia actuala a depozitului de carbune existent la CET Sud Timisoara cu functionare pe lignit ( in extremitatea nord-vestica a depozitului). Terenul propus pentru amplasament are dimensiunile aproximative in plan de 8m x 37m. Caracteristicile finale ale biomasei ce se introduce in fluxul de alimentare cu combustibil a cazanelor trebuie sa respecte studiul de solutie ICPET nr. 012.18/BD015-001, in special dimensiunea maxima a particulelor si debitul maxim coroborat cu debitul de carbune de pe banda de alimentare. Hala ce adaposteste gospodaria de biomasa va avea dimensiunile in plan de 5m x 6m, iar inaltimea de 4m, combinata cu o platforma betonata de dimensiunile 30m x 6m. Solutia constructiva va fi o structura metalica cu fundatii izolate acoperita cu tabla cutata. Utilajele din gospodaria de biomasa trebuie sa asigure o functionare continua la debitul nominal atata vreme cat benzile de alimentare cu carbune sunt in functiune si exista materie prima lemnoasa disponibila. Utilajele trebuie sa functioneze in exterior , protejate doar la ploaie/ninsoare, in conditii grele, trebuie sa prezinte rezistenta la socuri mecanice datorita manipularii materiei prime. Se va asigura alimentarea motoarelor electrice de antrenare a utilajelor din sursele existente in teren.

Se va asigura iluminatul halei, circuitele de legare la pamant precum si instalatiile de protectie la descarcari electrice atmosferice.

Datele disponibile pentru dimensionarea gospodariei de biomasa sunt:  Masa lemnoasa disponibila pentru preluare din toaletare - 10 140 t/an  Capacitatea de depozitare temporara a gospodariei de biomasa – 4 zile ( cu posibilitate de

extindere)  Capacitate banda de transport carbune – 1200t/h  Mod functionare banda de carbune – intermitent ( ½-1 h transport la 6 ore)

 Procent maxim biomasa in fluxul de carbune – max. 10% aport caloric

III. INDICATORI VALORICI

Valoarea totală: 2.265.752,07 lei (inclusiv TVA) din care, construcţii montaj (C+M): 717.546,84 lei.

IV. DESCRIEREA INVESTIŢIEI

Investiţia vizează retehnologizarea gospodariei de combustibil solid, adaptarea acesteia la folosirea de combustibil aditional, biomasa, ce va inlocui – partial – combustibilul primar (carbune) necesar functionarii cazanelor CA1,2,3 din CET Sud Timisoara astfel incat cazanele de abur existente să poata să functioneze cu combustibil alternativ – biomasa. Gospodaria de biomasa trebuie sa asigure prepararea biomasei rezultate din toaletarea arborilor din parcurile si spatiile verzi de pe teritoriul municipiului Timisoara. Materia prima ( crengi, ramuri, fragmente mari de lemn) vor fi transportate , dupa ce sunt cantarite, catre gospodaria de biomasa. Aici vor fi descarcate din mjlocul de transport si vor fi depozitate pe o platforma betonata pentru o uscare preliminara. Aceasta uscare este necesara pentru a imbunatati caracteristicile de prelucrabilitate a materialului. Uscarea preliminara presupune micsorarea umiditatii interstitiale a materiei lemnoase. Umiditatea superficiala cauzata de intemperii nu influenteaza caracteristicile de prelucrabilitate a materialului lemnos. Dupa uscarea preliminara materialul este preluat cu utilajul de manipulat si transportat in zona de prelucrare unde este incarcat in primul utilaj al lantului de prelucrare. Aici este maruntit pana la o granulatie neuniforma de 5 – 20 mm. Din acest utilaj materialul, prin intermediul benzii transportoare este introdus in utilajul de maruntire secundara pentru obtinerea unei granulatii uniforme 2-5 mm. Pentru aceasta , utilajul este prevazut cu site pentru limitarea granulatiei si recircularea materialului neconform. Utilajele de maruntire primara si secundara precum si benzile si conductele de legatura sunt amplasate in hala acoperita, materialul maruntit precum si utilajele fiind la adapost de intemperii. Biomasa maruntita la parametrii ceruti este transportata pneumatic , prin conducte flexibile catre silozul de dozare amplasat deasupra benzii de alimentare cu carbune. In siloz biomasa este separata de aerul de transport si este dozata cu ajutorul dozatorului celular in masa de carbune transportata catre buncarii de carbune ai centralei. Toata cantitatea de biomasa este cantarita cu ajutorul unui dispozitiv de cantarire in flux. Acesta va asigura si functia de contorizare/jurnalizare.

Se prevede montarea a doua lanturi identice de utilaje de maruntire primara, secundara si transport pneumatic. Pentru gospodaria de biomasa ( stocare, uscare, preparare, transport biomasa) se va prevedea montarea urmatoarelor utilaje principale:  Tocator primar materie lemnoasa prevazut cu racord largit de preluare si banda de transport a

tocaturii catre utilajele din aval. Utilajul este stationar si va fi antrenat cu motoare electrice alimentate la reteaua existenta. ( 2 buc.)

 Utilaj de maruntire secundara ( finala) prevazut cu sita de refulare pentru controlul granulatiei si banda de alimentare. Utilajul este stationar si va fi antrenat cu motoare electrice alimentate la reteaua existenta. (2 buc.)

 Utilaj de transport pneumatic biomasa maruntita ( ventilator centrifugal). Prevazut cu racord de alimentare si conducte flexibile de transport la punctul de receptie. Utilajul este stationar si va fi antrenat cu motor electric alimentat la reteaua existenta. (2 buc.)

 Siloz de stoc si dozare cilindro-conic pentru receptia biomasei si dozarea pe banda de carbune. Prevazut cu ciclon de separare material granular, racord de evacuare a aerului de transport,

dozator celular cu viteza variabila si siber manual de inchidere. Utilajul este stationar iar dozatorul va fi antrenat cu motor electric alimentat la reteaua existenta.

 Dispozitiv de masurare a debitului masic de biomasa si contorizare/ jurnalizare  Utilaj de transport local, manipulare materie prima pentru biomasa - Tractor agricol/forestier cu

falci de ridicare/compactare. Toate utilajele ( cu exceptia silozului–dozator si a utilajului de trasport local) vor fi amplasate intr-o hala acoperita, deschisa pe toate laturile

Pentru alimentarea consumatorilor electrici ( utilaje de maruntire primara si secundara, ventilatoare de transport pneumatic, motoare antrenare benzi de transport intre utilaje) se vor monta cabluri, cutii de alimentare precum si utilaje specifice conform cerintelor utilajelor. Alimentarea tuturor consumatorilor se va lua de la cel mai apropiat punct de racordare cu reteaua existenta din zona benzii de alimentare cu carbune.

Pentru iluminarea locala a halei acoperite se va asigura o retea electrica de joasa tensiune si corpuri de iluminat distribuite. Se vor prevedea si prize de joasa tensiune pentru echipamente electrice de prima necesitate/urgenta. Vor fi prevazute si circuitele de legare la pamant.

Hala acoperita se va echipa cu o instalatie de protectie la descarcari electrice atmosferice ( paratraznet).

Utilajele principale vor fi prevazute din constructie cu automatizarea proprie aferenta ( limitare de sarcina, protectie la supracurent, recirculari automate in functie de granulatie, etc.). Dozatorul celular de biomasa ce asigura depunerea pe banda de alimentare cu carbune va fi prevazut cu alimentare electrica si convertizor de frecventa pentru varierea turatiei acestuia. Controlul turatiei, implicit a debitului de biomasa depus pe banda se va face local din panoul de comanda a acestuia.

Dispozitivul de masurare a debitului masic de biomasa functioneaza pe baza efectului Coriolis sau placa de impact si masoara instantaneu. Va fi prevazut si cu automatizarea proprie care ii permite sa faca corectiile necesare in functie de caracteristicile biomasei si posibilitatea de a face contorizarea si jurnalizarea cantitatii de biomasa raportata la o unitate de timp aleasa.

Pentru adapostirea utilajelor de maruntire se va realiza o structura metalica usoara de tip copertina, acoperita cu tabla cutata. Dimensiunle in plan vor fi de 5.00x6.00m.

Infrastructura copertinei va fi constituita din fundatii izolate cu bloc de fundare si cuzinet din beton armat, sub stalpii metalici.

Utilajele de maruntire vor fi asezate pe o dala de beton armat. In imediata vecinatate a structurii metalice se va prevedea o platfoma betonata armata cu plasa

de armatura, avand dimensiunile in plan de 6.0x30.0m. Platforma betonata va fi asezata pe un strat de balast compactat. Lucrările de construcţii aferente realizării obiectivelor stabilite sunt:  lucrari de spargeri, demolare constructii existente (camine, canale).  lucrari de săpături. Se vor realiza săpături pentru realizarea fundatiilor structurii metalice.  lucrari de constructii fundatii. Se vor realiza fundatii pentru stalpii structurii metalice.  lucrari confectii metalice si montaj confectie metalica aferenta structurii .  deșeurile rezultate în urma execuției lucrărilor vor fi sortate, transportate și depozitate la gropi

de gunoi autorizate. Toate materiale metalice ce rezultă din înlocuirea conductelor vor fi predate beneficiarului.

 lucrari de deviere retele utilitati interne. In cazul in care lucrarile sapaturi realizare fundatii afecteaza retelele de utilitati interne, acestea vor fi deviate si readuse in stare de functionare.

Şef Serviciu E.M.S.U.P., Ioan ZUBAŞCU

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 la HCL nr…………/………

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

Denumirea obiectivului de investiţii: „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa” Amplasament: CET Sud Timişoara Beneficiar: Municipiul Timişoara Finanţarea investiţiei: Finanţarea investiţiei se realizează din bugetul local/buget de stat/alte surse. Valoarea totală a investiţiei: Valoarea totală: 2.265.752,07 lei (inclusiv TVA) din care, construcţii montaj (C+M): 717.546,84 lei. Capacităţi (în unităţi fizice): Utilaje:

- Tocator primar materie lemnoasă prevăzut cu racord largit de preluare şi bandă de transport a tocăturii către utilajele din aval - 2 buc

- Utilaj de mărunţire secundară ( finală) prevăzut cu sită de refulare pentru controlul granulaţiei şi bandă de alimentare - 2 buc

- Utilaj de transport pneumatic biomasa maruntită ( ventilator centrifugal) prevăzut cu racord de alimentare şi conducte flexibile de transport la punctul de recepţie - 2 buc

- Siloz de stoc şi dozare cilindro-conic pentru recepţia biomasei şi dozarea pe banda de cărbune, prevăzut cu ciclon de separare material granular, racord de evacuare a aerului de transport, dozator celular cu viteza variabilă şi şiber manual de închidere – 1 buc

- Dispozitiv de măsurare a debitului masic de biomasă şi contorizare/ jurnalizare – 1 buc - Utilaj de transport local, manipulare materie primă pentru biomasă - Tractor

agricol/forestier cu fălci de ridicare/compactare – 1 buc Construcţii:

- Structură metalică uşoară tip copertină cu dimensiunle în plan de 5.00x6.00m, acoperită cu tablă cutată pentru adapostirea utilajelor de măruntire – 1 buc

- Platfomă betonată armată cu plasă de armătură, având dimensiunile în plan de 6.0x30.0m – 1 buc

Durata de realizare a investiţiei:

Durata de implementare a obiectivului de investiţii este de 8 luni Durata de execuţie a obiectivului de investiţii este de 6 luni

Şef Serviciu E.M.S.U.P., Ioan ZUBAŞCU

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SERVICIUL E.M.S.U.P. NR.

RAPORT DE SPECIALITATE

referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ

biomasa”

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020 - / al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa”

Facem următoarele precizări: Studiul de Fezabilitate, a fost întocmit în 2019 de Compania Locala de Termoficare

COLTERM SA şi pus la dispoziţia Municipiului Timişoara prin adresa COLTERM SA nr. 1496/27.01.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDE2020- 000081/28.01.2020 pentru aprobare şi însuşire în vederea executării lucrărilor. În urma verificarii documentaţiei şi a observaţiilor efectuate de către Serviciul E.M.S.U.P. - Compartimentul T.R.G. din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Studiul de Fezabilitate a fost revizuit de Compania Locala de Termoficare COLTERM SA şi retransmis cu adresa nr. RE2020-000658/24.04.2020 Primăriei Municipiului Timişoara. Studiul de Fezabilitate revizuit a fost însuşit de catre Serviciul E.M.S.U.P. - Compartimentul T.R.G. pentru promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea acestei documentaţii de către Consiliul Local şi realizarea obiectivului de investiţii. Obiectivul de investiţii va fi implementat de Municipiul Timişoara, iar după finalizarea lucrărilor va fi cuprins în patrimoniul Municipiului Timişoara.

Compania Locala de Termoficare COLTERM SA este operatorul de termoficare pentru Municipiul Timişoara, acoperind producţia (prin CT Centru, CET Sud şi centrale termice insulare), transportul şi distributia agentului termic necesar producerii căldurii şi apei calde menajere. Sursa de producere a energiei termice care face obiectul studiului de fezabilitate este CET Sud Timişoara. Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului care este vizat pentru realizarea obiectivului de investiţie, respectiv CET Sud, este intabulată în domeniul privat al statului.

CET Sud este o centrală electrică de termoficare care functionează pe lignit, cu combustibil suport gaze naturale.

Principalele inconveniente ale funcţionării actuale ale cazanelor de abur din punctul de vedere a funcţionării sunt:

- Combustibilul primar a cazanelor este lignitul – combustibil care prin ardere eliberează dioxid de carbon (gaz cu efect de sera), fapt ce implică achizitionarea de certficate de gaze cu efect de seră.

- Prin construcţie, cazanele de abur fiind echipate cu arzătoare cu cărbune pulverizat, nu acceptă uşor modificarea combustibilului de bază. Investiţia vizează retehnologizarea gospodariei de combustibil solid, adaptarea acesteia la

folosirea de combustibil adiţional, biomasa, ce va inlocui – parţial – combustibilul primar (carbune) necesar functionarii cazanelor CA1,2,3 din CET Sud Timişoara astfel încât cazanele de abur existente să poată să functioneze cu combustibil alternativ – biomasă. Gospodaria de biomasă trebuie sa asigure prepararea biomasei rezultate din toaletarea arborilor din parcurile şi spaţiile verzi de pe teritoriul municipiului Timişoara.

Anterior prezentului proiect, a fost elaborat un studiu de soluţie de către proiectantul cazanelor – SC ICPET SA, care a prezentat urmatoarele concluzii:

‐ În cazanele de abur CA 1, 2, 3 de 100 t/h de la CET Sud Timişoara pe combustibil lignit cu flacara suport pe gaze naturale se poate utiliza prin co-ardere, fără modificări constructive sau funcţionale, biomasă de pana la 10 % aport caloric.

‐ Biomasa utilizată este formată din deşeuri de lemn (tocături de crengi şi/sau arbori de salcâm şi/sau salcie energetică) rezultate din toaletarea spaţiilor verzi de pe teritoriul municipiului Timişoara

‐ Cantitatea de biomasă ce poate fi folosită este de cca. 20.000 tone/sezon. ‐ Granulaţiile (dimensiunile) optime propuse ale biomasei din tocături lemnoase sunt:

0 – 5 mm. În prezent CET Sud Timişoara produce energie termică prin valorificarea energetică a

lignitului, media cosumului de cărbune pentru producerea energiei termice cu cele trei cazane de abur existente fiind de 300.000 tone lignit pe sezon iar de gaze naturale pentru suport 12.900.000 Nm3 pe sezon.

Avand în vedere cele de mai sus, apariţia oportunităţii de utilizare a biomasei rezultate din toaletarea spaţiilor verzi din zona Municipiului Timişoara ca sursa regenerabilă de energie, conduce la: - Reducerea gazelor cu efect de seră prin prepararea agentului termic cu energie provenită din

arderea biomasei; - Creşterea ponderii utilizării energiei regenerabile în cantitatea de energie termică produsa în

CET Sud Timişoara; - Creşterea eficienţei economice a producerii energiei termice în CET Sud prin reducerea

costului combustibilului – lignit proportional cu cantitatea de biomasă arsă.

Având în vedere cele menţionate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa” îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR GENERAL DIRECŢIA D.P.P.R.U. ŞEF SERVICIU E.M.S.U.P. CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU

CONSILIER C.T.R.G. GHEORGHE GOLBAN

Cod FO53-01,Ver.2

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-03,Ver.3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa”

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

I. Descrierea situatiei actuale

Compania Locala de Termoficare COLTERM SA este operatorul de termoficare pentru Municipiul Timisoara, acoperind productia (prin CT Centru, CET Sud si centrale termice insulare), transportul si distributia agentului termic necesar producerii caldurii si apei calde menajere. Sursa de producere a energiei termice care face obiectul studiului de fezabilitate este CET Sud Timisoara. Suprafata si situatia juridica a terenului care este vizat pentru realizarea obiectivului de investitie, respectiv CET Sud, este intabulata in domeniul privat al statului.

CET Sud este o centrala electrica de termoficare care functioneaza pe lignit, cu combustibil suport gaze naturale.

Principalele inconveniente ale functionarii actuale ale cazanelor de abur din punctul de vedere a functionarii sunt:

- Combustibilul primar a cazanelor este lignitul – combustibil care prin ardere eliberează dioxid de carbon (gaz cu efect de sera), fapt ce implica achizitionarea de certficate de gaze cu efect de sera.

- Prin construcţie, cazanele de abur fiind echipate cu arzătoare cu cărbune pulverizat, nu acceptă uşor modificarea combustibilului de bază.

II. Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice Obiectivul specific al proiectului constă în retehnologizarea gospodariei de combustibil solid

adaptarea acesteia la folosirea de combustibil aditional, biomasa, ce va inlocui – partial – combustibilul primar (carbune) necesar functionarii cazanelor CA1,2,3 din CET Sud Timisoara.

III. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm ca fiind necesară şi oportună promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa”

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA G.D.P.P.R.U. NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ