keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 182/18.05.2020 Privind acordarea de Burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Timisoara

18.05.2020

Hotararea Consiliului Local 182/18.05.2020
Privind acordarea de Burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2020- 6248/10 .03.2020 de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-6248/10.03.2020 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.05.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2020-6248/10.03.2020 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
Conform Ordinului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
Conform Ordinului nr. 3470/07.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.576/2011;
În conformitate cu dispoziţiile art.129 alin.(1) şi alin. (2), lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul Administrativ;
In temeiul art.196 alin.(1),lit.a) şi art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 privind Codul Administrativ.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă nivelul cuantumurilor pentru bursele şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi numărul acestora pentru anul 2020, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul local al Municipiului Timişoara, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Pentru anul financiar 2020 propunem cuantumurile burselor şcolare pentru cele patru categorii (performanţă, merit, studiu şi sociale), să rămână la valoarea de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar - adică 9 luni - cu excepţia categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni, aşa cum este prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr. 159/24.04.2017.
Dat fiind faptul că suma alocată în buget este insuficientă pentru acoperirea necesarului de burse solicitat conform prevederilor Ordinului 3470/07.03.2012, propunem acordarea integrală a burselor sociale lit. a) şi c) (bolnavi, orfani şi venituri foarte mici), a burselor de studiu şi a burselor de performanţă, iar în cazul burselor de merit - art. 8. lit. a) - care sunt mult mai numeroase - acestea să se acorde la un procent de aproximativ 70% din numărul solicitat, în funcţie de fiecare unitate de învăţământ, cu particularitatea ca pentru solicitările mai mici de 40 de burse la această categorie, şi aceste burse să fie acordate integral.
Procentul propus rezultă raportând suma aprobata in buget la suma necesară solicitată. Numărul de burse şi modul de acordare, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, rezultă prin calcul conform tabelului din anexă.
Vor fi acordate cu prioritate bursele sociale, bursele de studiu şi bursele de perfomanţă.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli , Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_.pdf

Tabel Anexa Privind cuantumul şi numărul de BURSE pentru anul financiar 2020, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat Bursele se vor acorda conform criteriilor stabilite în Ordinul nr. 5576/201 l,art. 6 lit a), b), cu modificările prevăzute în Ordinul 3.470/7.03.2012, astfel: c), art. 8, art. 9,art. 13 lit. a) şi c), Perioada Felul bursei Nr burse |, aprobate |de Nr. acordare |Cuantum Suma Crt. (luni) (lei) (lei) Burse de performanță, se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin 1 _JArt. 6. unul din cazurile următoare: 314 9 100 282.600 Lit. a) lau obţinut locurile 1, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor şcolare naționale organizate dej Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS; 175 9 100 157.500. Lit b) |s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale; 5 9 100 4.500, Lit. c) |au obținut locurile 1, Il sau Il la etapele naționale ale |competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv| sau cu caracter tehnico-ştiințific, de nivel național, organizate de MECTS. 134 9 100 120.600 2 __|Art. 8 |Burse de merit 8.791 9 75 5.892.300 Lit. a) au obţinut media generală de cel puțin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional 8.125 9 75 5.490.000 Lit. b) [au obținut locurile 1, Il sau II la ctapcle judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor școlare naționale organizate de MECTS; 320 9 75 216.000 Lit. c) [au obținut locurile 1, Il sau III la etapele județene ale |competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate| de MECTS 346 9 75 233.550 3 _JArt. 9. |Burse de studiu 174 9 65 101.790 se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar| mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu| [salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan |condițiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul 174 9 65| 101.790 4 [Art 13. Burse de ajutor social 1.151 12 70. 366.840. Lit. a) lorfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa! dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, [sindromuri de malabsorbţie grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, 589 12 70 494.760| Lit. c) |elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: 1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, [pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; [2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp. în Zonele colinare și de şes, şi de 40.000 mp, în 562| 12 70 472.080 Total general 10.430, 7.243.529, Suma alocată în bugetultocal cu această destinaţie fiind de 7.243.529 lei, rezultă că se respectă încadrarea în bugetul aprobat. ŞefB.F. Ș, Ramona Rosenblum Consilier, NL e

Atasament: raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA SC2020-6248/10.03.2020 BF$ nr. 375/09.03.2020 RAPORT DE SPECIALITATE privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat În conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011, prin care sunt aprobate Criteriile generale de acordare a burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi cu Ordinului Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3470/03.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 5576/07.10.2011 şi în temeiul art. 82 alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, se pot acorda următoarele tipuri de burse: 1) Burse de performanță — pentru elevii cu rezultate deosebite obţinute la olimpiade, competiții şi concursuri şcolare la nivel naţional; 2) Burse de merit — pentru elevii cu rezultate deosebite obţinute la competiții, olimpiade şi concursuri şcolare la nivel judeţean; 3) Burse de studiu - pentru elevii care provin din familii cu venituri mici; şi 4) Burse sociale — pentru elevii care se încadrează în categorii sociale defavorizate (orfani, cazuri medicale, elevii din mediul rural care sunt şcolarizați în altă localitate, situaţii materiale grele). Anexat prezentăm situaţia centralizatoare privind necesarul de Burse pentru elevii din unitățile şcolare din Timişoara, pentru anul 2020, conform propunerilor primite din partea unităților de învăţământ, în conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011 şi cu Ordinul nr. 3470/07.03.2012. Faţă de cele prezentate în tabelul anexat, menţionăm următoarele informații suplimentare: - Cuantumurile burselor pentru cele patru categorii (performanță, merit, studiu și sociale), până în anul 2018, au fost stabilite la valoarea de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar — adică 9 luni - cu excepția categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni — conform HCL nr. 159/24.04.2017; - Până la apariţia Ordinului S576/07.10.2011, bursele se acordau în conformitate cu HG 558/1998 şi erau limitate ca număr astfel: e numărul beneficiarilor de burse de merit nu beneficiarilor de burse de studiu nu putea să depă: din cls. IX-XII; * bursele de ajutor social se acordă tuturor elevilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Conform art. 82, alin 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 “...cuantumul unei burse şi numărul burselor se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean...” utea să depăşească 1%, iar numărul că 1,5% din numărul total al elevilor Red. MJJ. Cod FO 53-01, ver.l 1

Conform centralizării solicitărilor primite la început de an din partea unităţilor de învăţământ a rezultat un total necesar în valoare de 9.084.705 lei. Prin HCL nr. 70/28,02.2020, privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2020, pentru burse a fost alocată suma de 8.500.000 lei, din care suma de 1.256.471 lei a fost utilizată pentru plata burselor restante din anul 2019. Rezultă așadar, suma de : 7.243.529 lei pentru bursele școlare pentru anul 2020. Pentru anul financiar 2020 propunem cuantumurile burselor şcolare pentru cele patru categorii (performanță, merit, studiu şi sociale), să rămână la valoarea de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar — adică 9 luni - cu excepția categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni, aşa cum este prevăzut în HCL nr. 159/24.04.2017. Dat fiind faptul că suma alocată în buget este insuficientă pentru acoperirea necesarului de burse solicitat conform prevederilor Ordinului 3470/07.03.2012, propunem acordarea integrală a burselor sociale lit. a) şi c) (bolnavi, orfani și venituri foarte mici), a burselor de studiu și a burselor de performanță, iar în cazul burselor de merit - art. 8. lit. a) — care sunt mult mai numeroase - acestea să se acorde la un procent de aproximativ 70% din numărul solicitat, în funcție de fiecare unitate de învăţământ, cu particularitatea ca pentru solicitările mai mici de 40 de burse la această categorie, şi aceste burse să fie acordate integral. Procentul propus rezultă raportâ aprobata in buget la suma necesară solicitată. Numărul de burse şi modul de acordare, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, rezultă prin calcul conform tabelului din anexă. Vor fi acordate cu prioritate bursele sociale, bursele de studiu şi bursele de perfomanță. Sum Propunem aprobarea nivelului cuantumurilor pentru bursele şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul 2020, precum şi a unui număr de 10.430 de burse, în sumă totală de 7.213 5 i, conform Anexe > integrantă din prezenta hotărâre. ce par Având în vedere prevederile legale ex privind acordare se în prezentul raport apreciem că Proiectul de hotărâre evii din unităţi mânt preuniversitar de stat e pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. ile de în Șef B.F.$., Ramona ROSENBLUM CL Consilier, Vh, Red. M.J. Cod FO 53-01, ver.1 2

Atasament: referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2020-6248/10.03.2020 REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BURSELOR ȘCOLARE pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara pe anul 2020 Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2020 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere: - Solicitarile unităților de înăţământ preuniversitar de stat din Municipiului Timisoara, de necesitate în vederea cuprinderii/ suplimentarii/ redistribuirii sumelor în bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea cheltuielilor aferente burselor şcolare, componente ale bugetului local; - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; în conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; - Conform Ordinului nr. 3470/07.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011; - În conformitate cu dispoziţiile O.U.G nr.57/2019 art.129, alin.(1) si (2) lit.d) privind Codul Administrativ; - In temeiul art.196 alin.(1), lit.a), art.139 din O.U.G nr.57 privind Codul Administrativ. Ținând cont de cele enumerate mai Sus, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotărâre privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara pe anul 2020 şi supun dezbaterii Consiliului Local documentația aferentă, PRIMAR, NICOLAE ROBU Cod FO 53-03, ver.1