keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 198/04.06.2020 Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Bd. 3 August 1919, nr. 3 înscris în CF 406865 Timişoara, nr. topografic 5711

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 198/04.06.2020
Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Bd. 3 August 1919, nr. 3 înscris în CF 406865 Timişoara, nr. topografic 5711


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2019-007027/18.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr .CT2019-007027/18.05.2020 al Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul serviciului Juridic nr. CT2019-007027/25.05.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2019-007027/18.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art. 361, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara, în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului situat în str. Bv. 3 August 1919 nr. 3, înscris în CF 406865 Timişoara (CF vechi 2350), cu nr. top. 5711, în suprafaţa de 668 mp.

Art. 2: Se aprobă radierea poziţiei nr. 3585 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1016/2005, în care este înscris terenul cu nr. top. 5711, CF 406865 Timişoara, cu suprafaţa de 668 mp.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI, TERENURI I EST CT2019-007027/18.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE , Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al

municipiului Timişoara a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Bd. 3 August 1919, nr.3 înscris în CF 406865 Timişoara, nr. topografic 5711

Având în vedere adresa nr.CT2019-007027 din 31.10.2019 prin care doamna Arh. Anca Badea, în calitate de împuternicit al SC Autoclub SRL, proprietar al apartamentului situat în Timişoara str. Bd. 3 August 1919, nr.3, înscris în C.F. nr.406865-C1-U3 Timişoara (CF vechi 137949), nr.topo.5711/I/II/A a solicitat concesionarea unei suprafeţe de teren în suprafaţa de 17 mp pentru construcţia unei terase aferente ap. 1B, pentru imbunătățirea confortului-legalizare conform Legii 50/1991.Terenul este inclus în domeniul public al municipiului Timişoara, conform înscrisului în Cartea Funciară nr. 406865- Timişoara (CF vechi 12350), nr.topo.5711. Având în vedere adresa CT2019-7296/22.11.2019 a Serviciului Juridic, prin care ne informează că, pentru imobilul situat în Timişoara str.Bv.3 August, nr.3, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată. Având în vedere adresa CT2019-7296/21.11.2019, a Serviciului Administrare Fond Funciar, prin care ne informează că, imobilul menţionat mai sus, nu figurează a fi solicitat de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora.       Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind codul Administrativ, art.361,alin.(2) ” Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel.” De asemenea, conform Ordonanței de Urgență nr.57/2019, art.286, alin. (4) ”Domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean”. În evidenţa Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, la data prezentei, imobilul respectiv, nu apare notificat în baza Legii nr.10/2001 şi nici în baza O.U.G. nr.94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut unor culte religioase din România. Având în vedere Hotărârea adunării generale nr.64 din 16.03.2018 a Asociației de proprietari din Bld. 3 August 1919 nr.3 Timișoara prin care proprietarii sunt de acord cu construcție terasă aferentă apartamentului 1 B pentru îmbunătățirea confortului-legalizare conform Legii 50/1991. Raportat la anexa 4 din Ordonanţa de Urgenţă 57/2019 privind Codul Administrativ, privind bunurile de uz sau interes public din care rezultă că terenul menţionat nu se încadrează în aceasta şi coroborat cu faptul că pe terenul înscris în 406865-Timişoara (CF vechi 12350), nr.topo.5711 se află o clădire cu locuințe S+P+2E proprietate privată cu destinaţie de locuinţă iar terenul aferent clădirii este împrejmuit şi nu prezintă interes public, constituind curtea imobilului din str Bd. 3 August 1919, nr.3, pe acest teren neavând acces decât proprietarii clădirii, rezultă fără echivoc că terenul în speţă nu este de natura domeniului public, respectiv de uz sau de interes public local. Mai mult decât atât, prin

trecerea acestui imobil-teren din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara- s-ar realiza o mai bună administrare a imobilului, acesta putând fi concesionat. Având în vedere cele enumerate mai sus, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. Bd. 3 August 1919, nr.3, înscris în CF 406865 Timişoara, nr. topografic 5711 în suprafața de 668 mp și modificarea anexei la HCL145/2004 prin radierea poziției nr. 3585 din Anexa nr.2 la HG 1016/2005. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local. DIRECTOR, ŞEF BIROU, Ec. Florin Răvăşilă Călin N. Pîrva ÎNTOCMIT, Dumitraşcu Viorel

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI, TERENURI I EST CT2019-007027/18.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE ,

Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în

Timişoara str. Bd. 3 August 1919, nr.3 înscris în CF 406865 Timişoara, nr. topografic 5711

Având în vedere adresa nr.CT2019-007027 din 31.10.2019 prin care doamna Arh. Anca Badea, în calitate de împuternicit al SC Autoclub SRL, proprietar al apartamentului situat în Timişoara str. Bd. 3 August 1919, nr.3, înscris în C.F. nr.406865-C1-U3 Timişoara (CF vechi 137949), nr.topo.5711/I/II/A a solicitat concesionarea unei suprafeţe de teren în suprafaţa de 17 mp pentru construcţia unei terase aferente ap. 1B, pentru imbunătățirea confortului-legalizare conform Legii 50/1991.Terenul este inclus în domeniul public al municipiului Timişoara, conform înscrisului în Cartea Funciară nr. 406865-Timişoara (CF vechi 12350), nr.topo.5711. Având în vedere adresa CT2019-7296/22.11.2019 a Serviciului Juridic, prin care ne informează că, pentru imobilul situat în Timişoara str.Bv.3 August, nr.3, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată. Având în vedere adresa CT2019-7296/21.11.2019, a Serviciului Administrare Fond Funciar, prin care ne informează că, imobilul menţionat mai sus, nu figurează a fi solicitat de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora. Având în vedere că, în evidenţa Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, la data prezentei, imobilul respectiv, nu apare notificat în baza Legii nr.10/2001 şi nici în baza O.U.G. nr.94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut unor culte religioase din România. Conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.361,alin.(2) ” Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel.” Având în vedere motivele expuse mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local prin care să se aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiei cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Bd. 3 August 1919, nr.3, înscris în CF 406865 Timişoara, nr. topografic 5711 în suprafața de 668 mp. PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR, EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ