keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 185/18.05.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul "Reabilitare imobil Cinematograful Timiş"

18.05.2020

Hotararea Consiliului Local 185/18.05.2020
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul "Reabilitare imobil Cinematograful Timiş"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-10635 /14.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-10635 /14.05.2020, al Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.05.2020- Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-10635 /14.05.2020;
Având în vedere adresa Directiei Economice nr. SC2020-10635/15.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. CTE2020-AV14/14.05.2020 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisa de Comisia Tehnico -Economică;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. f), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii aferente obiectivului de investiţie "Reabilitare imobil Cinematograful Timiş", întocmită de SC ArchiStudio SRL, conform Contractului de servicii nr. 115/26.08.2019.

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici -faza D.A.L.I. pentru obiectivul "Reabilitare imobil Cinematograful Timiş", prevazuţi în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare imobil Cinematograful Timiş", prevazută în Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Compartimentului Sport;
- Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA S.U.I.P.I.C.

SC2020-10635 /14.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I., pentru

obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș” Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre şi Proiectul de

hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii aferent obiectivului de investiţie “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș”, prin care se propune aprobarea devizului aferent investiţiei în valoare de: 24.157.113,85 LEI (TVA inclus).

Facem urmatoarele precizari:

În conformitate cu HCL nr. 559/20.12.2017, Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi-a asumat Protocolul de predare-primire a imobilelor cu destinaţia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara, încheiat între R. A. D. E. F. RomâniaFilm şi Municipiul Timişoara. Prin acest document au fost preluate cinematografele Timiş, Dacia, Victoria, Unirea, Fratelia, Freidorf şi Arta. Aceste imobile nefiind folosite de foarte mult timp, sunt în stare avansată de deteriorare. Având în vedere că în momentul actual Timişoara se confruntă cu lipsa de spaţii cu destinaţii culturale, este necesar şi oportun ca sălile şi grădinile de spectacol cinematografic să fie redate circuitului cultural, locuitorilor Municipiului Timişoara, prin refuncţionalizarea lor ca şi spaţii culturale. Necesitatea realizării investiției este justificată de necesitatea de a asigura orașului spații modernizate în care să se poată organiza evenimente socio-culturale de amploare, de deficiențele existente la construcția existentă în ceea ce privește cerințele esențiale de calitate și recomandările expertizei tehnice, precum și de importanța punerii în funcțiune a clădirii, care, prin poziția ultra-centrală, este un factor de aport al vizitatorilor și turiștilor în zonă. Prin intervențiile propuse, se urmărește crearea unui cinematograf care să asigure locuitorilor și turiștilor condiții de recreere și educație artistică în concordanță cu standardele din România și UE. Aceasta va avea un impact social pozitiv prin promovarea desfășurării activităților culturale de diferite tipuri, într-un spațiu amenajat conform cerințelor de calitate și confort. Investiția va fi făcută în spiritul clădirii și întregii zone în scopul de a-i pune la maxim în valoare potențialul, personalitatea, identitatea si substanța originară. Nu vor fi admise intervenții parțiale la fațade și la acoperișuri, acestea vor fi tratate în mod unitar. Accesul principal în cinematograf pentru spectatori se face prin parterul comercial al unui bloc de locuințe. Două ieșiri laterale din foaier si două ieșiri laterale pentru spectatori prin intermediul unor scări din beton armat monolit sau holuri cu rampe care face legatura între exterior şi sala de spectacole. Imobilul are tâmplărie cu rame metalice cu foi de sticlă simplă de 5 mm si tâmplărie pvc cu geam termopan. La exterior este finisat cu tencuială stropită și tencuială lisă, pe bază de ciment-var de 2,5cm, căzută parțial. Hidroizolația terasei și sistemul de colectare a apelor pluviale sunt degradate, ceea ce a produs infiltrații și deteriorări ale altor elemente de construcție. Funcțiunea principală este cea de cinematograf, dar spațiile existente au mai adapostit si alte funcțiuni cum ar fi cafenea și bar.

Se propun următoarele lucrări de intervenție: -Se va reface zona de acces în incinta obiectivului de investiții din fațada principală a clădirii bloc de locuințe cu parter comercial; -În zonele de evacuare a vizitatorilor se vor realiza și monta pe structură metalică sisteme complete de grădini verticale cu corpuri de iluminat integrate; - Se vor realiza două goluri de uși din zona holului si al foaierului prin desfacerea tâmplăriei, a unei porțiuni de soclu pentru a facilita evacuarea din acea zonă; - La nivelul parterului se vor desface toate închiderile ușoare și placările în vederea obținerii unui spațiu cat mai mare pentru a putea realiza noua compartimentare din gips-carton pe structura metalica pentru cafenea și pentru zona de foiaier, snack-bar, casierie și garderobă. Se vor folosi finisaje moderne, în pardoselile cafenelei și a foaierului se vor integra benzi led; - Spațiile destinate grupurilor sanitare se vor reorganiza pentru a crea loc unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități pe langă grupurile sanitare pe sexe; -Sala de sepectacole își va pastra forma. Se vor reconfigura treptele pentru a acomoda scaune noi, se va realiza o scenă noua pe structură metalică, cu o deschidere mai mare, se va monta o cortină noua, după noul contur al scenei. Se vor realiza două goluri de uși cu înălțimea de 2.40m pentru acces direct în culise. Tavanul se va reface într-o formă similar existentului, din același tip de material ca și pe pereți; -Închiderile între sălile interactive și sala multicunțională vor fi retractabile, cu panouri mobile și ușă fixa de un metru încadrată unde este cazul. Cele trei spații principale de la demisol vor putea funcționa separat sau împreună; -Spațiul liber rezultat în urma desfacerilor finisajelor aplicate pe tavane, pardoselilor și pereților, a tuturor închiderile ușoare, nestructurale, va fi compartimentat astfel: grupuri sanitare pe sexe și pentru persoanele cu disabilități, pozitionate sub grupurile sanitare de la cota +1,60, sala multifuncțională cu bar pentru evenimente, sală interactivă 1 și sală interactivă 2, depozitare, camera electrică si camere grup de pompare ape și rezervoare apă. -Închiderile între sălile interactive și sala multicunțională vor fi retractabile; -Pentru a facilita accesul persoanelor cu disabilități de vor monta 3 platforme mobile electrice; -Toate spațiile se vor dota cu mobilier nou și cu sisteme electronice moderne, necesare bunei funcționări a tuturor spațiilor în functie de noile lor destiantii; -Se vor reproiecta și reface în întregime instalațiile electrice, sanitare, termice, de ventilare și climatizare; -Se vor reface branșamentele la utilități; În procesul de reabilitare a clădirii cinematografului se vor efectua lucrări de desfacere a finisajelor interioare: pardoseli, tavane false din gips carton sau placi din beton armat, placaje, corpuri de iluminat, corpuri sanitare. Suprafețele orizontale și verticale se vor curața și igieniza pentru a se pregati pentru aplicarea noilor finisaje diferite în funcție de tipul spațiului. De asemenea, se vor curața pereții si tavanele și se vor reface tencuielile, în spatiile în care înălțimea permite și va fi necesar se vor monta tavane false de gips carton pentru a ascunde sistemele de iluminare, de ventilație și climatizare. În ceea ce privește lucrările exerioare, suprafețele exterioare verticale se vor curața de tencuielile degradate, se va realiza anveloparea termică a imobilului și se va finisa cu tencuiala și zugraveală simiar existent. Se va reface trotuarul de protecție 1m împrejurul clădirii și aleile din zona de evacuare din clădire cu pavaj dale similipiatră. Regimul de înălțime a construcției după reabilitare nu se schimbă rămânând SP(tehnic)+D+P+1Ep, având înălțimea maximă de 12,52 m și înălțimea minimă de 3,99 m.

Suprafața totală construită a obiectivului de investiție după reabilitare nu se schimbă rămânând va fi de 1460 m2și suprafața desfășurată după reabilitare va rămâne de 2456,5 m2. În concluzie, prin documentaţia DALI nr. 56/2019 - “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș” faza D.A.L.I., s-au stabilit următoarele:

- valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 24.157.113,85 LEI (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 10.743.145,29 LEI (inclusiv TVA); - indicatorii tehnico - economici rezultaţi în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate; - descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate. Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii aferent obiectivului de investiţie “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș”, a fost avizată cu nr.14/14.05.2020 în cadrul Comisiei Tehnico-Economice de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale. Sursa de finanţare a investitiei: bugetul local. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici – Anexa 1 şi a descrierii sumare a investiţiei – Anexa 2, pentru proiectul - “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș”, îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

ŞEF SERVICIU S.U.I.P.I.C., CONSILIER S.U.I.P.I.C., SANDA GREBLĂ BUDA MĂLINA

Atasament: Referat.pdf

COD FO53- 03, Ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA S.U.I.P.I.C.

SC2020-10635 /14.05.2020

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale În anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitală europeană a culturii pentru 2021, astfel asumându-și revitalizarea și completarea infrastructurii culturale pe raza Municipiului. Rețeaua de cinematografe este parte integrantă a programului pentru intervenții de infrastructură culturală și este cuprinsă în Dosarul final de candidatură. Prin HCL nr. 559/20.12.2017, a fost asumat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Protocolul de predare-primire a imobilelor cu destinaţia de săli şi grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timişoara, încheiat între R. A. D. E. F. RomâniaFilm şi Municipiul Timişoara. Prin acest document, Municipiul Timişoara a preluat cinematografele Timiş, Dacia, Victoria, Unirea, Fratelia, Freidorf şi Arta. Aceste imobile nefiind folosite de foarte mult timp, sunt în stare avansată de deteriorare. Prin preluarea acestor imobile/cinematografe conform protocolului mai sus amintit, Primăria Municipiului Timişoara şi-a luat anagajamentul privind reabilitarea acestor spaţii întrucât sunt dezafectate, iar accesul persoanelor neautorizate este liber, astfel existând pericolul de accidente, incendii ori explozii de gaze, care pot duce la pierderi de vieţi omeneşti şi/sau distrugerea imobilelor. Prin reabilitarea acestor spaţii, Primăria Municipiul Timişoara intenţionează schimbarea acestora în centre multifuncţionale în cadrul cărora să se desfăşoare activităţi culturale, destinate tuturor vârstelor.

Construcția asupra căreia se intervine în vederea reabilitării și modernizării, Cinematograful ”Timiș”, este amplasată în municipiul Timișoara, cu acces principal din Piața Victoriei, aceasta fiind una dintre cele mai importante piețe din cadrul orașului.

Construcția este datată din anii ’80 și este amplasată pe un teren de 1920 m2 și 2456,5 m2 suprafață construită desfășurată. Momentan spațiul nu este folosit.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Având în vedere că în momentul actual Timişoara se confruntă cu lipsa de spaţii cu destinaţii culturale, este necesar şi oportun ca sălile şi grădinile de spectacol cinematografic să fie redate circuitului socio-cultural, locuitorilor Municipiului Timişoara, prin refuncţionalizarea lor ca şi spaţii culturale. Scopul implementării proiectului constă în satisfacerea cerințelor de bunăstare și a exigențelor de calitate impuse de normele interne și europene în ceea ce privește condițiile găzduirii de evenimente din sfere culturale diferite. Beneficiarul principal al proiectului este Municipiul Timișoara iat beneficiarii direcți ai investiției sunt cetățenii orașului, turiști, angajații instituției care desfășoară activități culturale. În momentul reabilitării imobilului, numărul de spectatori va crește atât prin concentrarea în zona centrală a cetățenilor cât și a numărului de turiști care vizitează orașul.

COD FO53- 03, Ver.1

Reabilitarea cinematografului Timiș va crea pentru Municipiul Timișoara oportunități de inițiere și desfășurare a proiectelor și programelor culturale. Prin acest proiect, se doreşte ca cinematograful Timiș să devenină un centru multifuncţional pentru activităţi culturale, acest fapt putând fi sprijinit și de amplasarea sa în centrul orașului dar și de capacitatea de care va putea dispune. Reabiltarea va veni împreună cu dotările ce permit utilizarea acestuia nu numai pentru proiecţii de film, dar şi pentru spectacole de teatru, concerte, conferinţe.

3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza D.A.L.I pentru obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș” şi-l supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU DAN DIACONU ŞEF SERVICIU U.I.P.I.C. SANDA GREBLĂ

Atasament: CTE.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMISIA TEHNICO-ECONOMICĂ NR.CTE2020-AV14/14.05.2020 FIŞA TEHNICĂ de verificare şi avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții I. Elemente de identificare a obiectivului de investiţii 1.DENUMIRE: ” Reabilitare imobil cinematograf Timiş ” 2.AMPLASAMENT: Municipiul Timişoara, Piaţa Victoriei nr.7 3. BENEFICIAR: Municipiul Timişoara 4. FAZA: „DALT” 5. DOCUMENTAŢIA : NR. 56/2019 6. ELABORATOR: S.C.ARCHISTUDIO S.R.L. II. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ale obiectivului de in vestiți: a. Valoarea totala a investitiei(T.V.A. inclus) =24.157.113,85 lei. (TVA inclus)lei din care C+M.(T.V.A.inclus) = 10.743.145,29 lei b. Durata de realizare a lucrarilor : 20 luni c. Statutul juridic: proprietar Municipiul Timişoara d. Capacități (în unități fizice și valorice): SITUAȚIE EXISTENTĂ: CINEMATOGRAFUL TIMIŞ este situat în Municipiul Timişoara, PIAȚA VICTORIEI, NR.7 (FOSTUL BD. 30 DECEMBRIE, NR.7), JUD. TIMIŞ. Destinația actuală a obiectivului este de cinematograf, zona de acces a inclus o cafenea si o bijuterie, iar demisolul un bar. SITUAȚIE PROPUSĂ: Se propun lucrări de reparații în ceea ce priveşte tencuielile degradate şi în zonele de intervenți în urma lucrărilor de instalații. Se vor reabilita şi recondiționa aproape toate suprafețele placate cu travertin roşu, in vederea păstrii acestora. Corpurile de iluminat se vor demonta şi se va realiza un sistem nou pentru iluminarea spatiilor Pardoselile se vor decapa în totalitate, iar pereții si vor curăța si se vor tencui corespunzător. Echipamentele necesare instalaţiilor de ventilare şi climatizare vor fi amplasate pe structură metalică galvanizată din europrofile cu gratare tip la partea superioară amplasată pe învelitoarea corpului principal. e. Surse de finanțare: Bugetul local al Municipiului Timisoara INI.CONSTATĂRILE COMISIEI: Avize lipsă: Avizele solicitate prin CU. Ca urmare documentaţia se va corela şi completa în conformitate cu condițiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei, IV.RECOMANDĂRILE COMISIEI : Serviciul U.LP.LC.. va urmări completarea şi corelarea documentației în conformitate cu condițiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei.

PRENUME, NUME FUNCŢIA PUNCT DE VEDERE SEMNATURA - DA sau NU - PREȘEDINTE COMISIE: N | CULIȚĂ CHIŞ DIRECTOR N | | N DIR.GEN.D.P.P.RU IL AA MEMBRI: Ami IOAN GANCIOV Şef Serviciu D.P.P.C.A.A, m SH Observatii: IOAN ZUBAŞCU Sef Serviciu Energetic si 4 Monitorizarea Servicii de Dee BELT Utilitati Publice Observatii: ADRIAN COLOJOARĂ Şef Serviciu Transport Observatii: e / LOREDANA SIBIAN | Sef Serviciu Poiecte Edilitare VW. LET Observatii: / ] VASILE OLAR Sef Birou Drumuri Poduri si N La Parcaje Ea TI Observatii: [ NASTASIA POP | Şef Birou GMPE Observatii: Specialist in domeniu Observatii: AVE Serviciul U.LP.LC.. va urmări completarea şi corelarea documentației în conformitate cu condițiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei. / AVIZ CONDIȚIONAT / SERESPINGE— Secretar CTE: Dodea Carmen

Atasament: Anexa_1.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA S.U.LP.I.C SC2020-10635 /14.05.2020; ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: / 2020 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO = ECONOMICI Al INVESTIŢIEI “Reabilitare imobil Cinematograful Timiş” Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiţie “Reabilitare imobil Cinematograful Timiş”, întocmită de SC ArchiStudio SRL, conform contractului de servicii nr. 115/26.08.2019, are principalii indicatori tehnico - economici: Durata de realizare a investiţiei: 20 luni, din care lucrări de execuție: 13 luni. Valoarea totala a investitiei : 24.157.113,85 LEI (inclusiv TVA) Din care constructii montaj CM. 10.743.145,29 LEI (inclusiv TVA) CAPACITĂŢI (ÎN UNITĂŢI FIZICE ŞI VALORICE): Conform CF 449646 -suprafaţă teren: 2207 mp -suprafață construită: 1338 mp suprafaţă desfăşurată: 2456,5 mp -P.O.T.: 60,63% -C.U.T.: 1,113 -regim de înălțime: SptenictD+P+lEp Conform CF 401251 suprafaţă teren: 1577 mp -suprafață construită totală: 1577 mp din care suprafață construită a cinematografului: 122mp suprafață desfăşurată: 12060 mp -P.O.T. 100% -C.U.T.: 7,647 -regim de înălțime: S+P+8E; - suprafață construită totală: 1460 mp; -suprafață desfăşurată totală: 2578,5 mp; -regim de înălțime: SpiemictD+P+1Ep; Indicatori calitativi Conform expertizei tehnice, clădirea se comporta bine din punct de vedere structural. După realizarea lucrărilor propuse, se vor obține următorii indicatori calitativi: e Din punct de vedere al clasei de risc seismic clădirea se va afla în clasa RS III; e Din punct de vedere al securității la incendiu, clădirea va avea gradul 1. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/ operare stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiţi:

Valoare*2 (fara TVA) Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 1.1. Obţinerea terenului 0,00 1.2 Amenajarea terenului 0,00 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 1.3. iniţială _ 0,00 1.4. Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitaților 0,00 Total Capitolul 1 0,00 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 143.626,80 3.1. Studii 13.083,20 | 3.1.1 Studii de teren 4.025,60 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 3.1.3 Alte studii specifice 9.057,60 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 32 avize,acorduri si autorizatii 5.032,00 du Expertiza tehnică 7.044,80 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 34. cladirii 12.076,80 d Proiectare 125.800,00 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 30.192,00 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatilor 35.224,00 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalilor de executie 10.064,00 3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie 50.320,00 3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 3.7. Consultanta 0,00 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 3.7.2. Audit financiar 0,00 3.8. Asistenta tehnică 243.873,54 3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 88.599,20 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 53.173,92 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat re catre Inspectoratul de Stat in Constructii 35.425,28 3.8.2. Dirigenție de santier 155.274,34 Total Capitolul 3 406.910,34 4.1. Construcţii şi instalaţii 8.780.554,30 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 22.392,90 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 43. necesita montaj 2.010.152,00 44. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,00 4.5. Dotări 5.442.737,00 4.6. Active necorporale 0,00 Total Capitolul 4 16.255.836,20 5.1. | Organizare de şantier 81.279,18

3.1.1. Lucrari de constructii și instalatii aferente organizari de santier 81.279,18 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 99.306,38 5.2.1. Comisioanele si dobanzilor aferente creditului banci finantatoare 0,00 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii 9.027,85 3.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrarilor de constructii 45.139,27 5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructilor - CSC 45.139,27 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize şi autorizatia de construire/desfiintare 0,00 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 20% 3.353.820,11 5.4, Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 Total Capitolul 5 3.534.405,67 6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 6.2, Probe tehnologice 0,00 Total Capitolul 6 0,00 TOTAL 20.340.779,02 Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 9.027.853,18 ŞEF SERVICIU, Sanda Greblă Buda Mălina CONSILIER S.U.LP.LC,,

Atasament: Anexa_2.pdf

ci V UKAS MANAGEMENT SISTEMS MANAGEMENT SYSTEMS, 043 UASis a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd. REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF "TIMIȘ" Beneficiar: Amplasament: Data: Elaborator: Proiect nr.: MUNICIPIUL TIMIȘOARA MUNICIPIUL TIMIȘOARA TIMIȘOARA, PIAȚA VICTORIEI, NR. 7 (Fostul Bd. 30 Decembrie, nr. 7), JUD. TIMIȘ MAI 2020 S.C. ArchiStudio S.R.L. 56/ Septembrie 2019

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com Proiectant general: Sef proiect: Arhitectură: Structură: Instalatii electrice: Instalatii sanitare: Instalatii termice si climatizare: Instalatii de stingere a incendiilor: Instalații de detectare da tr ra arama semnalizare si avertizare la incendiu: Grafică: Redactare: S.C. ARCHISTUDIO S.R.L. arh. arh. ing. ing. ing. ing. ing. ing. arh. arh LISTA DE SEMNĂTURI Adriana FRĂŢILĂ =" = fai fa Andreea TRUNK Gabriel ȘTEFAN e șI Q Francisc SZOBOSZLAI IE a Simona CRISTUȚ Simona CRISTUȚ Andrei DACONESCU Andrei DIACONESCU Camelia HÂRJEA . Andreea TRUNK

ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com member cf Regi FOAIE DE CAPĂT LISTA DE SEMNĂTURI CUPRINS PARTE SCRISĂ D.A.L.l. 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 6 1.1. Denumirea obiectivului de investiții................ o li e i ee ie e e a a a na n nn anna 6 1.2. Ordonator principal de credite ............. o lili il eee i e e e e ee et a a ee A n n n n e 6 1,3. Beneficiarul investiție. «ras semene FAROE POE EEE 6 1.4. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție.................. o lo ii ii ci iii iii 6 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 7 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și e ie ee i ee ea ee tt ES A E A A EA SO A A E A RE A E A A E E A A E A A N E A n E n 7 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficienţelor .......--== ZECI 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 3.1. Particularități ale amplasamentului a) Descrierea amplasamentului b) Relațiile cu zone învecinate, accese existente și/sau căi de acces posibile c) Date seismice și climatice d) Studii de teren e) Situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente afecta investiţia g) Informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice, arii natural protejate precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate 17 3.2. Regimul o e ee e e i e EC EI ERE OO INA PO N E RR A A RA A n n e a nn n a 17 a) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusive servituţi, drept de preempțiune 16 b) Destinația construcţiei existente 17 c) Includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii natural protejate precum și zonele de protecţie ale acestora și în zone construite protejate 17 d) Informații/obligații/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism 17 3.3. Caracteristici tehnice și paramelrii SPECITICI a. ciori 19 a) Categoria și clasa de importanţă 18 b) Cod în Lista monumentelor istorice 18 c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie 18 d) Suprafața construită 19 e) Suprafața construită desfăşurată 21 f) Valoarea de inventar a construcției 21 g) Alți parametri 21

ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; EAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com URS iza member cl Registrar of Standards Ltd a member ofheg'st 3.4. Analiza stării construcţiei pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție ale monumentelor istorice sau în Zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora de exemplu degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiale, cele rezultate din lipsa de întreţinere a construcției, concepția structurala inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiză................................ 21 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic din punct de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile potrivit legii o iii e i eee e pn n ee 23 3.6. Actul doveditor al forței majore o li eee i eee ie e n NE OD n n an ne 29 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE, ALE AUDITULUI ENERGETIC ȘI ALE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE 29 a) Clasa de risc SeismiC cil e e e a E CERE NA CORE CAREI ROEA A A A A A AA nene 29 b) Prezentarea a minimum două soluții de intervenții ie ini iii i iii iii 29 c) Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și auditorul energetic ................... 32 d) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerințelor și exigențelor de calitate le eee ie eee e ee a ee ee A AT E E a A A SI E n 32 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA 37 5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și ECONOMIC. o e i e e e E E ERE ORA RA A A A E N 37 a) Descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 36 b) Descrierea și a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă respectiv hidroizolații, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcției, dernontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcţiei reabilitate. 37 INSTALAȚII ELECTRICE ilie oii ie e n nene 41 INSTALAŢIA DE PROTECŢIE PRIN LEGARE LA oii i ii e ana 41 INSTALAŢIA DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA TRĂSNETELOR................. INSTALAŢII ELECTRICE INTERIOARE....................................., O INSTALAȚIILE ELECTRICE DE FORTA................................ Le 7e ILUMINAT NORMAL.......... iii eee eee e ein nenea nea ILUMINAT DE cei eee ine, Fl. Iluminat de siguranță pentru evacuare: ................................ IC E II Iluminat de puntea evitarea pane SEE OLEA XE Va fi asigurat în spațiile în care sunt montate tablourile de distribuție, în taiate der de pompare afererite ................. m. ca ana ca IE A E E E TEI SIE n ETER 43 Va fi asigurat în spațiile în care sunt centralele de incendiu se desfumare și stația de pompe cc scene i ci n a a E E E E SEE RN E 5 FF E IA E E E E ET E 43

Gb, UKAS MANAGEMENT SYSTEMS, ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Eqmail.com URS Isa mormber of Regittrar d member of Registrar c) Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția 65 d) Informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate 667 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor o ie iti i iii iii iei 67 Nivel echipare, de finisare și de dotare, exigenţe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare. Sala este echipată cu instalaţie de iluminat şi de ventilat în stare parţial funcțională dar învechite, instalație de sunet care cuprind boxe, mixer, instalaţii pentru proiecția filmelor sunt invechite și nefuncţionale. 67 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale.................. li oile ii i i i 68 5.4. Costurile estimative ale investiţiei. li iii erei eviti iii iernii ri tineti teen 69 - costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare 81 - costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/ amortizare a investiţiei 81 5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei .............. o ii oii iii eee ee a n n 81 a) Impactul social şi cultural 81 b) Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, înfaza-de operare 81 i c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și 82 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de j Bz Ține nn 82 a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinț un d e ia termen mediu și lung c) Analiza financiară; sustenabilitatea financiară d) Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO- ECONOMICĂ Ă) OPTIM(Ă), sustenabilității ŞI riSCUNMOT crese reno Te NINO n CINE LENIN ETNIE E E E E CE 85 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)..................................... 95 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției.................... d iii lili iii 98 a) indicatori maximali 98 b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiţii - și după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; 98 c) Indicatori financiari, socioeconomnici, de impact, de rezultat/ operare stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiţii 99 d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni 101 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice iii 101 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiţiei publice ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Qqmail.com externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite ........ oi iii eee i eee e A EA E RA NEO A EEE A E A RE A EEE A E E A E A RP E A A n n 105 7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 106 7.1. Certificatul de Urbanism emis în vederea obținerii Autorizației de Construire 106 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ........................ 106 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege............... 106 7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacității existente....................... 106 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică................ cool iii ea en n a n n n n a 106 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum: ... 106 a) Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice 106 b) Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz 107 c) Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice 107 d) Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice a 107 e) Studii de specialitate necesare în funcție de specificul inve. 107 B. Piese desenate 108 FIŞĂ FINALĂ 111

(A) ARCHISTUBDIOC Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com 1, INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 1.1. Denumirea obiectivului de investiții Reabilitare Imobil Cinematograful Timiş” 1.2. Ordonator principal de credite Denumire Investitor: MUNICIPIUL TIMIȘOARA Adresa investitor: Municipiul Timișoara, Str. C.D. Loga, Nr. 1, Jud. Timiș Telefon: 0256/408300 Fax: 0256/490635 1.3. Beneficiarul investiţiei Denumire Investitor: MUNICIPIUL TIMIȘOARA Adresa investitor: Municipiul Timișoara, Str. C.D. Loga, Nr. 1, Jud. Timiș Telefon: 0256/408300 Fax: 0256/490635 1.4. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție Denumirea elaboratorului: S.C. ArchiStudio S.R.L. Adresa elaboratorului: Municipiul Petroșani, str. G-ral Vasile Milea, nr. 61A, județul Hunedoara Persoană de contact: arh. Adriana-Claudia FRĂŢILĂ Telefon: 0747/525620 Fax: 0354/105693 E-mail: tmproiectare2006(Mqmail.com

ARCHIŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Eqmail.com <s UKAS MANAGEMENT SYSTEMS, UKAS 3 URS Te a member cf Regitrat of URS Ta member afReg star of Stand 2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale și financiare Cinematograful “Timiș” este situat pe axa Opera Națională Română Timișoara — Catedrala Metropolitană, în spatele frontului ce a venit să întregească piața Victoriei, construit în anii 1961-1963 în spiritul perioadei cu o arhitectură modernă. Construcția cinematografului a fost realizată între anii 1975-1980. Ansamblul clădirilor din Piața Victoriei face parte din arhitectura realizată dupa 1900, cu scopul de a evidentia o axă între cele 2 cartiere principale losefin si Elisabetin. Cea mai veche clădire este cea a teatrului/operei, iar cea mai nouă este chiar clădirea din care se face accesul în sala de cinema. 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților şi a deficienţelor Municipiul Timișoara este localitate de rangul Il, stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a. Wei E Murtii Potara Degresiunsa Cerna - Strei Fig.1 Municipiul Timisoara, limite geografice Timișoara se încadrează în climatul temperat continental moderat, caracteristic părții de sud-est a Depresiunii Panonice, cu influențe submediteraneene. Trăsăturile sale generale sunt marcate de diversitatea și neregularitatea ale proceselor atmosferice. În prezent municipiul are structurat în strategia de dezvoltare a acestuia multiple obiective prin care se dorește îmbunătățirea și dezvoltarea sectorului urban, economic, cultural, etc. Având în vedere că în momentul actual Timișoara se confruntă cu o lipsă de spații cu destinații culturale este necesar și oportun ca sălile și grădinile de spectacol cinematografic

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com să fie redate circuitului cultural, locuitorilor Municipiului Timișoara, prin refuncționalizarea lor ca si spații culturale. Spațiile reabilitate ale cinematografului Timiș se adresează atât consumatorului cât și iniţiatorului sau creatorului de evenimente culturale. Prin acest proiect se dorește ca cinematograful Timiș să devină un centru multi- funcțional pentu activități culturale, acest fapt putând fi sprijinit și de aplasarea sa în centrul orașului dar și de capacitatea de care va putea dispune. 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice Prin implementarea proiectului se dorește satisfacerea cerințelor de bunăstare și a exigențelor de calitate impuse de normele interne și europene în ceea ce privește condițiile găzduirii de evenimente din sfere culturale diferite. Principiile care stau la baza soluţiei de reamenajare a spațiilor Cinematografului "Timiș” sunt următoarele: - multifuncționalitatea — modul de echipare și de organizare a spațiilor va face posibilă deschiderea acestora către evenimente și spectacole ce acoperă toate domeniile culturale; - modernitatea — soluțiie adoptate pentru realizarea primului deziderat sunt actuale; - adresabilitarea — integrarea, în amenajarea spațiului, a elementelor ce facilitează accesul în cinematograf al persoanelor cu dizabilități locomotorii face ca spectrul de populație care să acceadă la manifestările din cadrul acesteia să fie lărgit și prin această componentă; - deschidere — prin creșterea relației cu exteriorul tratată de soluția de reamenajare a zonei de acces se urmărește deschiderea spațiului către public, intenția fiind aceea de a chema spre arta locuitorii orașului; - utilitate — amenajarea propusă are în vedere maximizarea utilizării spațiului atât pe orizontală cât și pe verticală. Reabilitarea Cinematografului Timiș va crea pentru municipiul Timișoara oportunități de inițiere și desfășurare a proiectelor și programelor culturale. În cadrul acestui proiect se dorește ca cinematograful Timiș să devină un centru multi-funcțional pentu activități culturale. Reabilitarea vine impreuna cu dotările ce permit utilizarea acestuia nu numai pentru proiecții de fim dar și pentru spectacole de teatru, concerte, conferințe. Beneficiarul principal al proiectului este Municipiul Timișoara, iar beneficiarii direcți ai investiţiei sunt: cetățenii orașului, turiștii, angajații instituției care desfășoară activități culturale. Odată cu reabilitarea imobilului, numărul de spectatori va crește atât prin concentrarea în zona centrală a cetățenilor municipiului cât și a numărului de turiști care vizitează municipiul. Programul de bază va fi cel de cinematograf cu activități culturale conexe. Pe terenul pus la dispoziție se propune reabilitarea imobilului cinematografului “Timiș”, care presupune lucrări de reparații și consolidare pentru punerea în siguranță a imobilului, pentru acţiuni seismice. Reabilitarea construcției se face în scopul protejării clădirii de intemperii, respectiv pentru îmbunătățirea aspectuluui exterior și a confortului interior. Pentru reabilitare vor fi refolosite materiale compatibile, iar amenajările exterioare și dotările interioare vor fi adaptate respectivelor funcțiuni.

(A) Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Qqmail.com = V UKAS MANAGIVENT SYSTEMS 0 m URS Ie a mermber cl af Stardarăs td a member ofReg'stiar of Standard: (Modingsi Ltd. 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE 3.1. Particularități ale amplasamentului a) Descrierea amplasamentului Localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan Investiţia ce urmează a se realiza va fi amplasată în Municipiul Timișoara, județul Timiș, România. Județul Timiș este un județ așezat în partea de vest a României, în centrul provinciei istorice Banat. Continuitatea vieții pe aceste meleaguri este atestată încă din cele mai vechi timpuri, județul Timiș apartinând Statului Dac (sec. II î.Ch., iar, mai apoi, Imperiului Roman (sec. Il - III d.Ch.). Regiunea istorică a Banatului, din care face parte și județul Timiș, a cunoscut un fenomen de feudalizare timpurie, în secolul al XI-lea, existând un Voievodat Românesc condus de Glad, cu capitala la Morisena (localitatea actuala Cenad). Două secole mai târziu, este consemnata existenta cetătii "Castrum Timissiensis" - Timisoara. În anul 1552, Banatul este cucerit de oștile otomane conduse de Soliman Pasa și rămâne timp de 164 de ani sub stăpânire turcească, respectiv până în anul 1716, când Timișoara este eliberată de Armata Imperială Austriacă. După cucerirea Timișoarei de către trupele austriece, Banatul devine domeniu al Coroanei Habsburgice, având loc colonizări masive cu populație de origine germană, ceea ce modifică profilul etnic al regiunii și imprimă o nouă dinamică a dezvoltării economice. Secolul al XVIII-lea este perioada marilor transformări, materializate în vaste lucrări de construcții, ceea ce face ca județul Timiș să se integreze zonei de civilizație a Europei Centrale. După Primul Război Mondial și unirea cu Regatul României (1918), urmează o perioada prosperă în care se înfiintează primele instituții de învățământ superior și crește numărul instituțiilor culturale. Această evoluție pozitivă este însă întreruptă brutal de cel de-al Doilea Război Mondial.Judeţul Timiș este reînființat în anul 1968, în structura și pe teritoriul pe care-l ocupă și în prezent. Istoria contemporană este semnată de Timișoara în decembrie 1989 când timişorenii, nemaisuportând opresiunile si privațiunile regimului comunist au aprins scânteia revoluției din România. Timișoara devine astfel un simbol al curajului și sacrificiului uman primind titulatura de oraș martir al României. Așezarea geografică a județului Timiș îi conferă acestuia o amplasare privilegiată, fiind cel mai vestic județ al României. Se învecinează la Vest cu judetul Csongrad - Ungaria și la Sud-Vest cu provincia Voievodina - Serbia, legătura între cele două județe fiind asigurată de punctele de trecere a frontierei de la Cenad, respectiv cele de la Stamora Moravița și Jimbolia. Județele române vecine cu județul Timiș sunt Arad la Nord, Hunedoara la Est și Caraș-Severin la Sud-Est. Timișul, cel mai mare judet al tării (8697 km pătrați), beneficiază de un relief deosebit de variat: câmpie în partea vestică și centrală, zonă deluroasă 10

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006 UKAS qmail.com SYSTEMS, a URS Ie a member cl of Storad Lit URS member ofReg star at Standards Led. continuată cu relief montan, în partea estică. Teritoriul județului este traversat de râurile Timiș și Bega, iar clima este plăcută, temperat-continentală cu influențe mediteraneene. Judetul LL a m RESET na sn it Timiș Fig.2 Harta județului Timiș Reședința județului, municipiul Timișoara, supranumit și "orașul rozelor", este și cel mai important oraș al Regiunii de Vest a României. Acesta este așezat pe cursul râului Bega și este un oraș cosmopolit locuit de peste 350.000 de români, maghiari, sârbi, slovaci, bulgari și alte etnii. Simbol al democrației, solidarității, toleranței și spiritului de inițiativă, Timișoara este un oraș vestic nu numai prin așezare, ci și prin mentalitatea de vocaţie occidentală a locuitorilor săi, care se mândresc cu tradiția culturală și performanțele economice. Construcţia asupra căreia se intervine în vederea reabilitării și modernizării, Cinematograful "Timiș", este amplasată în municipiul Timișoara, cu acces principal din Piaţa Victoriei, aceasta fiind una dintre cele mai importante piețe din cadrul orașului. Construcţia este datată din anii '80 și este amplasată pe un teren de 1920 m? şi 2456,5 m? suprafață construită desfășurată. Momentan spațiul nu este folosit. Pentru aducerea întregului spațiu la o stare de funcționare optimă, precum și pentru a da valențe noi de funcționalitate acesteia se impune o amenajare completă și complexă a tuturor spațiilor aferente cinematografului. Cinematograful “Timiş” se află în centrul Municipiului Timișoara, în Piaţa Victoriei nr.7 și are regimul de înălțime SP (tehnic)+D+P+1Ep. Cinematograful “Timiș” se află în proprietatea publică a Municipiului Timișoara, iar dreptul de administrare al acestuia aparține Consiliului Local al Municipiului Timișoara, 11

(A) ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com URS Isa member cf of d URS Is a member of hegstrar of Stand: d, Conform extrasului de carte funciară nr. 449646, terenul este înscris cu nr. cadastral 449646, nr. top. 449646 si o suprafață teren de 2207 m? și are o construcție inregistrată cu nr. cad. 449646-C1, avand suprafața construită de 1338 m” conform C.F., la care se adaugă o suprafata de 122 m? suprafața înscrisă în cartea funciară nr. 401251, cu terenul este înscris cu nr. cadastral 401251, nr. top. 401251 si o suprafață teren de 1577 m* și are o construcție inregistrată cu nr. cad. 401251-C1, astfel însumand 1460 m? ce fac obiectul prezentului obiectiv de investiții. b) Relațiile cu zone învecinate, accese existente şilsau căi de acces posibile Zona metropolitană Timişoara este un proiect care vizează crearea unei unităţi administrative integrate între municipiul Timişoara, oraşul Recaş şi alte 26 de comune învecinate. Odată înfiinţată, zona metropolitană va mări de 18 ori suprafaţa Timişoarei şi va avea o populaţie de cca. 470.000 de locuitori. Mai multe comune învecinate cu municipiul Timişoara au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare semnificativă. Comunele Ghiroda, Giroc, Dumbrăviţa, Chişoda, Moşniţa Nouă şi Utvin au ajuns suburbii ale municipiului datorită dezvoltării facilităţilor, utilităţilor şi a infrastructurii, alipindu-se teritorial de oraş. Alte comune au cunoscut şi ele o dezvoltare semnificativă, cel mai corect fiind încadrate la o zonă periurbană aflată în planul secund faţă de municipiul Timişoara, împrumutând, de asemenea, caracteristici urbane specifice. Printre acestea se numără: Giarmata, Săcălaz, Remetea Mare, Sânmihaiu Român, Sânandrei, Şag, Dudeştii Noi, Parţa, Pădureni ş.a. Clădirea Cinematografului “Timiș”, se învecinează cu: - Sud — bloc de locuințe colective cu parter comercial și domeniul public; - Sud-Vest — Piata Victoriei; - Vest — bloc de locuințe colective cu parter comercial și domeniul public; - Nord — alipită cu clădirea fostei bănci BancPost - Est alipită cu clădirea Direcţiei Fiscale a Municipiului Timișoara. Cinematograful “Timiș” are aparatul de acces poziționat la parterul clădirii de locuințe colective, astfel intrarea principală se realizează din Piața Victoriei pentru circulația pietonală, însă cu posibilitatea de evacuare și în zona de parcare din spatele blocului de locuințe. Accesul auto se poate realiza din Bulevardul Constantin Diaconovici Loga prin intermediul unor cai de acces secundare. c) Date seismice și climatice Municipiul Timişoara este aşezat la intersecţia paralelei de 45” 47' latitudine nordică cu meridianul de 21* 17' longitudine estică, aflându-se în emisfera nordică, la distanţe aproape egale de polul nord şi de ecuator şi în emisfera estică, în fusul orar al Europei Centrale. Timișoara se încadrează în climatul temperat continental moderat, caracteristic părții de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influențe submediteraneene și oceanice. Clima ce caracterizează amplasametul este temperat-continentală moderată cu influenţe oceanice şi submediteraene având: - Temperatura medie anuală................... (+11 C) 12

)ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006i mail.com - Temperatura medie a iernii .................. (-1+-3"C) - Temperatura minimă absolută ............. (-30,9 “C) - Temperatura medie a verii .................. (+20 + +22'C) - Temperatura maximă absolută ............ (+42,5'C) Hazardul seismic este descris prin valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului pe amplasament pentru intervalul mediu de recurenţă asociat (sau alternativ pentru probabilitatea de depăşire a valorii de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului în 50ani). Nivelul de bază al hazardului seismic este cel asociat nivelului de performanţă de siguranţă a vieţii în codul P100-1/2013; pentru nivelul de bază al hazardului seismic valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului este definită cu un interval mediu de recurenţă de 100 de ani (sau 40% probabilitate de depăşire în 50 de ani). d) Studii de teren () Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare conform reglementarilor tehnice în vigoare Studiu geotehnic a fost executat de către S.C. Terrasoil Tehnica S.R.L., cu nr. 980/2019 în vederea obţinerii informaţiilor asupra stratificaţiei, a caracteristicilor fizico- mecanice ale terenului pentru stabilirea condiţiilor de fundare pe amplasamentul cercetat în vederea reabilitării clădirii cinematografului “Timiș”. Conform normativului NP 074-2014, stabilirea categoriei geotehnice pentru construcţia proiectată se face astfel: Factori de considerat Încadrarea Puncte 1, Condiţii de teren Terenuri medii 3 2. Apa subterană Fără epuismente 1 3. Categoria de importanţă a construcţiei Redusă 2 4. Vecinătăţi Fără riscuri 1 5. Zona seismică ag=0,20 g; T-=0,7 s 2 Risc geotehnic redus 9 Ţinând cont de factorii prezentaţi în tabelul de mai sus, lucrarea se încadrează categoria geotehnică 1 — risc geotehnic redus. Conform P100-1/2013, amplasamentul cercetat este încadrat în Zona seismică având: ag=0,20g,Tc=0,7s. Adâncimea de îngheţ este de 0,6 — 0,7 m (NP 112-2014). Suprafaţa terenului este relativ plană nefiind observate fenomene fizico-mecanice care să prericliteze slabilitatea locală şi generală a amplasamentului cercetat. 13

/ UKAS SYSTEMS. ) ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com 03 STRATIFICAŢIA TERENULUI Pentru stabilirea condiţiilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de fundaţii pentru lucrarea propusă, în baza normativului NP074-2014 au fost executate următoarele lucrări de investigaţie a amplasamentului: e un foraj geotehnic de 5,0 m adâncime pentru identificarea succesiunii stratigrafice şi prelevarea de probe de sol şi/sau apă freatică; e un test de penetrare dinamică cu con de tip uşor (PDU) până la 5,0 m adâncime pentru estimarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de fundare; e un sondaj deschis de dezvelire a fundaţiei sălii cinematografului; e Încercări în laboratorul geotehnic pe probe extrase din foraj. Forajul geotehnic (anexa 02) a fost executat cu o foreză semimecanizată având sapă de tip burghiu şi recuperaj de circa 90%, stratificaţia întâlnită fiind corelată cu diagrama penetrării dinamice cu con. Testul de penetrare dinamică cu con (anexa 03), a fost executat cu ajutorul unui penetrometru dinamic uşor, pneumatic (PDU), care are următoarele caracteristici: mberbec = 10 kg, hcadere = 50 cm, Scon = 10 cm2, a varf con = 90"). Prin numărul de căderi ale berbecului necesare înfigerii conului pe o adâncime de 10 cm (N10) rezultă rezistenţa la penetrare dinamică (qd), iar mai apoi pe cale indirectă, o serie de parametri necesari pentru aprecierea capacităţii portante a terenului. Pe baza forajului F1 şi a analizelor efectuate pe probele tulburate extrase din vecinătatea amplasamentului cercetat (anexa 06) stratificaţia amplasamentului poate fi descrisă astfel (cota 0,0 m fiind cota terenului natural din punctul de execuţie al forajului): e Pardoseală din beton (între 0,0— 0,1 m); e Nisip (între 0,1 —0,2 m); e Umplutură din pământ argilos cu fragmente de materiale de construcţii (între 0,2 — 1,4 m); e Argilă prăfoasă, cenușie, plastic moale, umedă (între 1,4 — 2,0 m); e Nisip mijlociu și fin, cenușiu, mediu îndesat, inundat (între 2,0 — 3,9 m); e Nisip mare, cenușiu, mediu îndesat, inundat (între 3,9 — 4,8 m); e Nisip argilos, cenușiu, mediu îndesat, inundat (între 4,8 — 5,0 m; strat neepuizat). Rezultatele privind estimarea unor parametri fizico-mecanici ai terenului, obţinute în cadrul testului de penetrare dinamică cu con PDU1, sunt prezentate în fişa penetrării din anexa 03. În buletinul de analiză chimică (nr. 52355/2019 — anexa 06) emis de către laboratorul geotehnic Cenconstruct SRL, al probei de sol extrasă din forajul F1, rezultă că aceasta nu prezintă agresivitate chimică faţă de beton, conform NE 012-1:2007. APA SUBTERANĂ În forajul executat pe amplasament a fost interceptată apa freatică la adâncimea de 2,1 m faţă de cota subsolului (CS), pânza freatică fiind cu nivel, apa s-a stabilizat in foraj la adâncimea de 2,1 față de CS (NH=-2,1 m). Nivelul hidrostatic maxim absolut al apelor subterane poate fi apreciat cu exactitate numai în urma unor studii hidrologice într-o perioadă îndelungată de timp. Totuşi, pe baza înregistrărilor şi a hărţilor existente în literatura de specialitate, în zona amplasamamentului 14

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006 mail.com cercetat apreciem că nivel maxim al apelor subterane nu va depăşi adâncimea de 1,5 m faţă de CS actual. Ţinând cont de condiţiile de fundare recomandate în cele ce urmează, apreciem că apa freatică, în condiţii hidrogeologice normale, asemănătoare cu cele din data execuţiei forajului nu va influenţa fundaţiile construcţiei proiectate. SONDAJE DESCHISE Pentru identificarea condiţiilor de fundare ale cinematograului S+P propus pentru reabilitare, a fost executat un sondaj deschis (Sd1) prezentat în anexa 04, şi amplasat conform planului de situaţie din anexa 01. Prin sondajul deschis Sd1 (anexa 04) a fost relevată fundaţia izolată din beton a unui stâlp median al sălii cinematografului. Adâncimea de fundare identificată prin sondaj este de 1,95 m faţă de cota subsolului (CS). Terenul de fundare de la talpa fundaţiei este constituit din nisip mijlociu și fin, cafenie deschis, iar dimensiunile tălpii fundaţiei au rezultat de 1,50x2,20 m (fundația s-a considerat simetrică). RECOMANDĂRI Pentru obiectivul propus (reabilitare cinematograf S+P), terenul bun de fundare va fi considerat stratul de nisip mijlociu și fin, cenușiu, mediu îndesat, caracterizat de următorii parametri fizico-mecanici: e Grad de îndesare: ID 0,39 e Unghi de frecare internă caracteristic: f 30* e Greutate vol. submersată: gsub 11,0— 12,0 kN/m3 e Greutate volumică: g 18,0 — 19,0 kKN/m3 e Porozitate: n 47,7% e Indicele porilor: e 0,91 e Modul de deformaţie edometric M 10000 kPa e Modul de deformaţie liniară E 9000 kPa Din punct de vedere geotehnic pentru reabilitarea cinematografului se poate considera corespunzătoare actuala adâncime de fundare (Df min = Df actual = 1,95 m față de cota subsolului). Adâncimea definitivă de fundare va fi stabilită de proiectantul de specialitate în funcţie de caracteristicile construcţiei proiectate (funcţionalitate, tip de structură, încărcări transmise terenului, etc.). Conform NP112-2014, pentru calcului terenului de fundare, pentru construcţia proiectată, în gruparea fundamentală de încărcări se poate considera o presiune convenţionale de bază = 230 kPa, valabilă pentru o lăţime a tălpii fundaţiei B = 1,0 m, şi o adâncime de fundare faţă de nivelul terenului sistematizat Df = 2,0 m, la care se vor aplica corecţiile de lăţime şi de adâncime (vezi NP112-2014, anexa D). Pe baza parametrilor estimaţi ai terenului de fundare, pentru condiţiile de fundare recomandate mai sus, prezentăm în anexa 05 un exemplu de calcul al terenului la starea limită de deformaţii şi la starea limită de capacitate portantă:

ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006(Eqmail.com Tipul Adâncimea de fundare Dr | Lăţimea estimată a Tipul fundaţiei construcţiei faţă de cota subsol fundaţiei (B) Pel Per m m - kPa kPa Cu subsol 1,95 1,50 Fundaţie izolată 235 465 Conform CP 012-1:2007, tabelul 1a clasele de expunere a betonului din fundaţii pentru mediu înconjurător fără agresivitate chimică, sunt: XC2 pentru fundaţii exterioare situate sub adâncimea de îngheţ şi fundaţii interioare, respectiv XC4+XF1 pentru fundaţii exterioare situate deasupra nivelului de îngheţ. (ii) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice Nr. Crt. Denumire studiu Elaboratorul documentaţiei 1 Studiu Geotehnic S.C. Terrasoil Tehnica S.R.L. e) Situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente Sistem centralizat de căldură a orașului: debranșat Apă caldă: debranșat Apă rece: branșat Canalizare: branșat Instalaţie electrică: funcțional Instalaţie de gaz metan: nu există Instalaţie de ventilație: nu este funcțională f) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția În conformitate expertiza tehnică, clădirea se încadrează în clasa de risc seismic Rs HUI. Clasa Rs III cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza seminificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Toate organizațiile, instituțiile se confruntă cu un anumit nivel de risc asociat cu diverse amenințări. Aceste amenințări pot fi rezultatul unor evenimente naturale, accidente sau acte intenționate pentru a provoca daune. Indiferent de natura amenințării, reprezentanții instituțiilor și organizațiilor au responsabilitatea de a limita sau de a gestiona riscurile provenite din aceste amenințări în măsura în care este posibil. Evaluarea de vulnerabilității consta în: - identificarea; - cuantificarea și probabilitatea apariției; - tratarea, eliminarea. 16

( ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egqmail.com <S UKAS MÂNAGIMENT URS 14 a member of Regtitrat af | Modalitatea de abordare a evaluării riscului este stabilită în conformitate cu cerințele de siguranță, mediul de afaceri, numărul posibil de persoane afectate, valoarea daunelor posibile. Necesitatea analizei de riscuri Este relativ ușor să evaluezi pierderile în urma unui incident, indiferent de cauza care l-a produs, dar dificil să justifici investițiile înainte de producerea incidentului. g) Informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice, arii natural protejate precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate Imobilul este inclus în Ansamblul urban interbelic "Corso" - LMI TM-II-a-A-06113. Se află sub incidența Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. 3.2. Regimul juridic a) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusive servituți, drept de preempțiune Terenul și clădirea aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara, cu dreptul de administrare al acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara. b) Destinația construcţiei existente Destinația actuală a obiectivului este de cinematograf, zona acces a inclus o cafenea si o bijuterie, iar demisolul un bar. c) Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii natural protejate precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate Imobilul este inclus în Ansamblul urban interbelic "Corso" - LMI TM-Il-a-A-06113. Se află sub incidența Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. d) Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism Conform PUZ aprobat prin HCL nr. 292/1999 — Zona centrală, ansamblu istoric "Piaţa Victoriei Timișoara”. Imobil inclus în Ansamblul urban interbelic "Corso" — LMI — 2010. Zona protejată a siturilor arheologice — conform adresei Direcţiei Județene pentru Cultură Timiș cu nr. RU 2019 — 000024/22.01.2019. Regim de înălțime maxim conform HG nr. 525/1996, art. 31. POT maxim 80% conform HG. 525/1996. Spaţii verzi minim conform HCL nr. 62/2012. Indiferent de natura investiţiei (structurală, tehnico-edilitară, spațială sau de imagine), ea va fi făcută în spiritul clădirii și întregii zone în scopul de a-i pune la maxim în valoare potențialul, personalitatea, identitatea si substanța originară. Nu se admit intervenții parțiale la fațade și la acoperișuri, acestea vir fi tratate în mod unitar. La orice refacere a fațadei se va realiza restaurarea ei pe bază de material iconografic de epocă, în sensul reîntregirii ei cu detaliile de arhitectură si decorație dispărute. Cromatica fațadelor va păstra caracterul tradițional. Reabilitarea imobilului se va realiza în mod unitar, pentru toate fațadele, pentru

() ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com acoperiș (șarpantă și învelitoare) și pentru interiorul clădirii (după caz), în concordanță cu funcțiunea imobilului. Lucările nu vor afecta proprietățile învecinate și domeniul public. La clădiri se vor respecta : PUZ aprobat prin HCL nr. 292/1999, RLU aferent PUG, HCL nr. 161/2013 privind Regulamentul de identitate arhitecturală a Municipiului Timișoara, Legea nr. 422/2001, HG nr. 525/1996, OMS nr. 119/2014, Codul Civil, HCL nr. 455/2014, Legea nr.185/2013 și întreaga legislație in vigoare. Prin investiția de față se propune reabilitarea Cinematografului “Timiș” care va asigura locuitorilor și turiștilor condiții de recreere și educație artistică în concordanță cu standardele din România și UE. CITI TIT, to connect SERII e IT lar is pt STI

ARCHIŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com URS sa member ol Registrar af olimp a member of Reg star of Standwrds Modingsl Ltd. 3.3. Caracteristici tehnice și parametrii specifici a) Categoria și clasa de importanță În conformitate cu „Codul de proiectare seismică - partea | - prevederi de proiectare pentru clădiri”, Indicativ P 100-1/2013, clasa de importanță a construcției, conform tabel 4.2, este Il. În conformitate cu H.G. 766 din 21.11.1997, art. 6, categoria de importanță a construcțiilor este “B” DEOSEBITĂ. b) Cod în Lista monumentelor istorice Imobilul este inclus în Ansamblul urban interbelic "Corso" - LMI TM-II-a-A-06115. Se află sub incidența Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Fig.4 Cinematograf Timiș, vedere fațadă sud c) Anlanilperioade de construire pentru fiecare corp de construcție Imobilul Cinematografului „Timiș” din Municipiul Timișoara datează din anii 1975-1980. 19

(A) ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Eqmail.com SYSTIMS URSI a mormber ol of Hotin URSI a member ofheg star of Stan Blocul de locuințe cu parter comercial, amplasat în Piața Victoriei nr. 7, care conține aparatul de intrare în cinematograf a fost construit în anii 1961-1963. d) Suprafața construită Conform extrasului de carte funciară nr. 449646, terenul este înscris cu nr. cadastral 449646, nr. top. 449646 având o suprafață de 2207 m? și are o construcție inregistrată cu nr. cad. 449646-C1, având suprafața construită de 1338 m? conform C.F. Conform extrasului de carte funciară nr. 401251, terenul este înscris cu nr. cadastral 401251, nr. top. 401251 având o suprafață de 1577 m? și are o construcție inregistrată cu nr. cad. 401251-C1, având suprafața construită de 1577 m? conform C.F. din care Cinematograful Timiș utilizeaza 122 m? din parterul comercial al construicției, cu acces din Piata Victoriei. Însumând cele doua suprafețe Cinematograful Timiș are o suprafață totală construită 1460 m?, suprafață desfășurată măsurată în proiect de 2456,5 m”, cu un regim de înălțime: SP (tehnic)+D+P+1Ep.

ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006&Egmail.com e) Suprafața construită desfăşurată Conform Documentaţiei Topografice realizate de ing. Loredana Beznnoska, S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2998/2020, Cinematograful „Timiș” are o suprafață desfășurată de: 2456,5 mp, având spații la subsol, demisol, parter și etaj parțial. f) Valoarea de inventar a construcției Cinematograful „Timiș” are o valoare estimată de inventar de 3.111.723,00 lei fără TVA. g) Alţi parametri Regim de înălțime: SP(tehnic)+D+P+1Ep. H max. cornișă = +12,52 m Suprafața construită zonă intervenții conform obiectivului de investiții = 1460 m? Suprafață desfășurată zonă intervenții conform obiectivului de investiții = 2456,5 m? Conform extrasului de carte funciară nr. 449646, terenul este înscris cu nr. cadastral 449646, nr. top. 449646 si o suprafață de 2207 m? și are o construcție inregistrată cu nr. cad. 449646-C1, avand suprafața construită de 1338 m? conform C.F rezultă: P.O.T.= 60,63% C.U.T.= 1,113 Conform extrasului de carte funciară nr. 401251, terenul este înscris cu nr. cadastral 401251, nr. top. 401251 si o suprafață de 1577 m? și are o construcție inregistrată cu nr. cad. 401251-C1, avand suprafața construită de 1577 m? conform C.F., din care Cinematograful Timiș utilizeaza 122 m? din parterul comercial al construicției, cu acces din Piata Victoriei, rezultă: P.O.T.= 100% C.U.T.= 7,647 3.4. Analiza stării construcţiei pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora de exemplu degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiale, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurala inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiză Având în vedere data execuției clădirii (anii "75-'80) şi evenimentele seismice petrecute între timp, construcția, în ansamblu, s-a comportat bine în timpul acestor evenimente, precum și la acțiunea sarcinilor verticale. Conform expertizei tehnice:

(A) ARCHISTUBDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com - imobilul este inclus în Ansamblul urban interbelic "Corso" - LMI TM-II-a-A-061135. Se află sub incidența Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. - imobilul expertizat nu este incadrat in clasa de risc seismic | și nu s-au executat / nu sunt în curs de executie lucrari de interventie pentru cresterea nivelului de siguranta la actiuni seismice al cladirii. Conform prezentei expertize, cladirea este incadrata in clasa III de risc seismic; - modificarile care se aduc prin propunerea de proiect de reabilitare nu afecteaza rezistenta si stabilitatea structurii.; - pentru asigurarea rezistentei si stabilitatii constructiei nu sunt necesare măsuri de intervenție structurală; - se recomandă ca toți pereții tasați, fisurați, cu rol de compartimentare, să fie refacuti și executați în condiții normale. În situația în care se dorește numai reparația acestora se poate aplica metoda injectării cu rașini și tencuielilor armate cu mortare cu ciment. - ținând cont de concluziile expertizei realizate anterior și de faptul că modificarile propuse prin prezentul proiect constă în reamenajarea spațiilor interioare, fără a modifica structura de rezistență și fără a interveni asupra acesteia, nu este necesară refacerea evaluarii seismice. - se pot executa lucrarile de intervenții,cu condiția respectării prevederilor din prezenta expertiză. Cladirea se încadrează în clasa de risc seismic |ll, și nu sunt necesare lucrări de consolidare ale structurii. Lucrările de intervenție nu afectează stabilitatea clădirii și nici clădirile învecinate. Din punct de vedere social sala este necesară pentru orasul Timișoara. Conform auditului energetic: Clădirea studiată este compusă dintr-o zonă de acces cu un spațiu comercial aflată la parterul unui bloc de locuințe cu parter comercial. Aceasta este racordată printr-un corp de legătură în regim P de volumul propriu-zis al cinematografului, care are regimul de înălțime Sp+Dp+P+1Ep. Plăcile pe sol sunt realizate fără măsuri de izolare termică suplimentară și nu respectă valorile minime ale rezistențelor la transfer termic recomandate, toate celelalte elemente ale anvelopei clădirii nerespectând valorile minime ale rezistențelor la transfer termic. Prin auditul energetic s-a propus reabilitarea termică a acesteia cu vată minerală bazaltică a suprafețelor opace verticale, orizontale și înclinate ale anvelopei exterioare, mai puțin în zona decorațiilor verticale ale fațadei, care vor fi termoizolate cu polistiren expandat de 5 cm, realizându-se o economie importantă de energie pentru încălzire. Plăcile pe sol se vor termoizola prin prin aplicarea a 10 cm polistiren extrudat XPS pe o fâșie de 1 m de jur împrejur, pe laturile în contact cu exteriorul din zona de acces principal și a corpului de legătură, sau, pentru a evita spargerile, pe întreaga suprafață a spațiilor adiacente exteriorului, acolo unde creșterea nivelului datorită straturilor de pardoseală în plus, nu pune probleme legate de acces, respectiv în zona subsolului, a băilor de la demisol, precum și în zona holurilor de evacuare. 22

SYSTEMS LT URSI a mormber cf of Stordards LE URS ina membat ofRegstrar of Standuri ltd. 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic din punct de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile potrivit legii Construcția existentă are regimul de înălțime SP(tehnic)+D+P+1Ep. Suprafața aferentă Cinematografului „Timiș” se află în proprietatea publică a Municipiului Timișoara, iar dreptul de administrare al acestuia aparține Consiliului Local al Municipiului Timișoara, Conform extrasului de carte funciară nr. 449646, terenul este înscris cu nr. cadastral 449646, nr. top. 449646 si o suprafață teren de 2207 m? și are o construcție inregistrată cu nr. cad. 449646- C1, avand suprafața construită de 1338 m? conform C.F., la care se adaugă o suprafata de 122 m? suprafața înscrisă în cartea funciară nr. 401251, cu terenul este înscris cu nr. cadastral 401251, nr. top. 401251 si o suprafață teren de 1577 m? și are o construcţie inregistrată cu nr. cad. 401251-C1, astfel însumand 1460 m? ce fac obiectul prezentului obiectiv de investiții. 23

ce V UKAS SYSTEMS () ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com CT Fig.6& Cinematograf Timiș, sala de cinema Corpul de clădire ce adăpostește cinematograful are dimensiunile în plan: 25,2îm x 34,92m, înălțimea maximă 12,52m, iar cea minimă de 9,64m, iar corpul de legatura între acesta și clădirea blocului de locuinte de la parterul căruia se face accesul are înălțimea maximă 5,74m, iar cea minimă de 3,99m, și dimensiuni în plan 11,94m x 12,96m. În lateralele corpului principal se gasesc anexe ce adăpostesc spații tehnice si si circulații verticale. Există două ieșiri laterale pentru spectatori prin intermediul unor scări din beton armat monolit care face legatura între exterior şi sala de spectacole. Fig.7 Cinematograf Timiș, sala demisol Descrierea imobiluliui: - fundații din beton continue sub zidurile de închidere; - fundații izolate sub stâlpii din beton armat; - stâlpi monoliți din beton armat cu înălțime variabilă (de la 7,4m-10,75m) în zona sălii de spectacole, cu secțiunea de 80x50 cm, peste care se sprijină grinzi prefabricate din beton de tip | cu deschiderea de 22 m; - stâlpi monoliți din beton armat cu înălțime variabilă (2,75m-4m) în zona spațiului de la

cb, V UKAS MANAGIMINT SYSTEMS ARCHIŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006 mail.com 03 URS n a mernber cf af Starddirds Holdingul URSI A member sfReg stat of Lid. demisol, cu secțiunea de 85x42 cm, peste care se sprijină grinzi din beton armat turnate monolit; - stâlpi înalți de 2,93m în zona accesului, care fac parte din structura de rezistență a blocului cu parter comercial, cu secțiunea de 73x60 cm, peste care se sprijină grinzi din beton armat turnate monolit; - stâlpi cu înălțime variabilă (2,93m-4,2m) în zona foaierului, cu secțiunea de 75x47 cm; - închiderile perimetrale ale corpului principal al cinematografului sunt din fâșii prefabricate din beton armat; - zona accesului, precum și corpul de legătură sunt preponderent vitrate, soclurile fiind realizate din BCA; - plăcile pe sol sunt la înălțimi diferite: placa subsolului se afla la -2,24m iar cea a demisolului la -1,44m fata de cota 0,00 a parterului, - structura tavanului aferent sălii de spectacole este alcătuită din casete de lemn furniruit, prinse de un planșeu din beton armat agăţat de o structură metalică formată din profile de tip UNP, care e suspendată la rândul ei de grinzile prefabricate; - acoperișurile sunt de tip terasă alcătuite din elemente prefabricate de tip cheson, cu învelitoare din carton bitumat; - structura de rezistență a corpului de legătură este alcătuită din stâlpi și grinzi din beton armat dispuse în plan înclinat.

OY ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006(Eqgmail.com Fig.8 Cinematograf Timiș, foaier Accesul principal pentru spectatori se face prin parterul comercial al blocului de locuințe Două ieșiri laterale din foaier si două ieșiri laterale pentru spectatori prin intermediul unor scări din beton armat monolit sau holuri cu rampe care face legatura între exterior şi sala de spectacole. Imobilul are tâmplărie cu rame metalice cu foi de sticlă simplă de 5 mm si tâmplărie pvc cu geam termopan. La exterior este finisat cu tencuială stropită și tencuială lisă, pe bază de ciment-var de 2,5cm, căzută parțial. produs infiltrații și deteriorări ale altor elemente de construcție. alte funcțiuni cum ar fi cafenea și bar. Construcţia existentă este împărțită în următoarele încăperi: Hidroizolația terasei și sistemul de colectare a apelor pluviale sunt degradate, ceea ce a Funcțiunea principală este cea de cinematograf, dar spațiile existente au mai adapostit si coD DENUMIRE SUPRAFAȚĂ | ÎNĂLȚIME FINISAJ FINISAJ FINISAJ SPAȚIU [m?] [m] PARDOSELI PEREȚI TAVAN vopsea tavan 1 Hol intrare 27,89 2.66 marmură lavabilă și gips panouri PVC carton vopsea tavan 2 Bijuterie 62,53 2.71 gresie lavabilă și gips oglinzi carton tavan 3 Spațiu seif 7,48 2.17 gresie Sp gips carton vopsea 4 | Hol 94,69 2.93 gresie lavabilă si | | PS 7 lavabilă travertin vopsea 5 | Recepție 5,98 3.14 gresie lavabilă și psee a lavabilă plăci ceramice vopsea , aa vopsea 6 Bar 8,96 3.14 gresie lavabilă și lavabilă plăci ceramice AN vopsea = Hmin=3.52 e vopsea 7 Scară 18,45 _E AA marmură lavabilă și m Hmax=35.10 travertin lavabilă vopsea , lavabilă și vopsea 8 Hol 68,73 2.95 gresie panouri de lavabilă lemn vopsea vopsea 9 | Grup sanitar femei 13,8 3.21 gresie fa vopsea vopsea 10 | Spaţiu tehnic 1,37 3.21 gresie lavabilă și an fainață Grup sanitar vopsea vopsea "1 | bărbați 18,57 340 grosia lavabilă și _|_lavabilă 26

A) ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Eqgmail.com Gb V UKAS MÂNAGIMIAT fainață vopsea vopsea 12 | Hol 3,93 3.40 gresie lavabilă și lavabilă fainață , , vopsea vopsea 13 | Spaţiu depozitare 15,91 4.78 beton lavabilă iavabilă e vopsea vopsea 14 | Casa scării 1,33 10.55 beton lavabilă lavabilă panouri projile Sală de Hmin=2.85, a panouri 15 cinematograf ses Hmax=9.18 mocheta de antifonic e , , vopsea vopsea 16 | Spaţiu tehnic 5,48 8.45 beton lavabilă iavabilă , , vopsea vopsea 17 | Spaţiu tehnic 9,27 8.21 beton lavabilă iavabilă : Hmin=2.85, x travertin și vopsea 18 | Holde circulație 22,36 Hmax=4.19 marmura plăci ceramice | lavabilă , vopsea vopsea 19 | Spaţiu tehnic 6,15 8.45 beton tavabilă iavabilă , , vopsea vopsea 20 | Spațiu tehnic 10,21 8.21 beton lavabilă lavabilă . , Hmin=2.85, - travertin și vopsea 21 | Halde areulație = Hmax=4.19 marmura plăci ceramice | lavabilă , vopsea vopsea 22 | Hol 8,27 2.41 gresie iavabilă lavabilă , vopsea vopsea 23 | Tablou electric 4,57 2.47 beton lavabilă lavabilă , vopsea vopsea 24 | Spaţiu depozitare 7,63 2.47 parchet iavabilă vopsea vopsea 25 | Tablou electric 7,67 2.70 beton lavabilă lavabilă , vopsea vopsea 26 | Birou 7,14 2.70 beton lavabilă lavabilă , , vopsea vopsea 27 | Magazie 9,98 2.70 linoleum ravabilă vopsea tavan 28 | Zona de servire 39,37 2.60 gresie lavabilă și gips tapet carton vopsea tavan 29 | Zona de servire 5,26 2.60 gresie lavabilă și gips tapet carton ardcsoa vopsea tavan 30 | Zonă club 200 2.77 p lemn lavabilă și gips tapet carton vopsea tavan 31 | Hol 7,45 2.77 gresie lavabilă și gips tapet carton Vopsea vopsea 32 | Hol 6,25 2.77 linoleum lavabilă și bi fainață vopsea 33 | Magazie 11,07 2.77 beton lavabilă și vopsca a lavabilă fainață 27

A) ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006(Egmail.com = V UKAS MANAGEMENT ui 34 | Scenaf 13,14 2.35 Pardoseala lavabilă și pie tapet carton 35 | Scena2 8,89 2.57 Pardoseala lavabilă și perie tapet carton 36 | Hol 18,62 2.07 beton Mos a 37 | Cameră tehnică 15,23 3.28 beton FOSS se |ororcuare | 5056 [PE | mame | pazite | leat so | cas scan CTE CTE E 40 | Subsol tehnic 16 4.70 beton Er tit 41 | Spaţiu depozitare 6,67 2.57 beton la aSc alti 42 | Magazie 15,6 3.28 beton Pops bt ss | 451 [RE | mama | „ante | natia 44 | Post trafo 51,84 2.66 beton iri hp 45 | Casa scării 6,33 12.15 beton E 16 | TUN FONT NENE 47 | Culise 25,99 3.20 beton VS MODE se |v TREN 49 | Casa scării 6,49 12.15 beton POSE pes 50 | Culise 59 3.44 beton Lose biti 51 | Spaţiu tehnic 30,28 5.30 beton VE Hi 52 | Spaţiu tehnic 2,35 5.30 beton Spa RE 53 | Spațiu tehnic 30,69 5.30 beton vos E 54 | Casa scării 5,25 10.55 beton it Pope 55 | Magazie 46,18 3.30 beton Spa Sp 56 | Hol 9,63 3.00 beton lavabilă vea 57 | Spaţiu depozitare 5,8 4.50 beton Spa GPS 58 | Spaţiu depozitare 6 3.00 beton SER pt 59 | Arhivă 5,75 3.00 beton MGE pt 28

A) ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com URS ina mormber cf Eegiitrar af Starr rd i vopsea vopsea 60 | Tablou electric 6,31 3.00 beton lavabilă lavabilă MIE vopsea vopsea 61 | Sala de proiecţie 41,07 3.00 linoleum ravabilă lavabilă , vopsea vopsea 62 | Hol 4,42 3.00 gresie lavabilă , , vopsea vopsea 63 | Birou 6,04 3.00 gresie iavabilă , vopsea vopsea 64 | Spaţiu depozitare 9,35 3.00 gresie lavabilă lavabilă vopsea vopsea 65 | Grup sanitar 5,33 3.00 gresie lavabilă și pses CSE lavabilă fainață vopsea vopsea 66 | Spaţiu depozitare 6 4.50 beton lavabilă iavabilă Total suprafețe utile: 1911,24m?. Intervențiile prevăzute a fi realizate nu necesită efectuarea de încercări nedistructive. 3.6. Actul doveditor al forței majore - ORDONANŢĂ MILITARĂ nr.1 din 17 martie 2020 - ORDONANŢĂ MILITARĂ nr.2 din 21 martie 2020 - ORDONANŢĂ MILITARĂ nr.3 din 24 martie 2020 - ORDONANŢĂ MILITARĂ nr.4 din 29 martie 2020 - ORDONANŢĂ MILITARĂ nr.5 din 30 martie 2020 - ORDONANŢĂ MILITARĂ nr.6 din 30 martie 2020 - ORDONANŢĂ MILITARĂ nr.7 din 4 aprilie 2020 - ORDONANŢĂ MILITARĂ nr.8 din 9 aprilie 2020 - ORDONANŢĂ MILITARĂ nr.9 din 16 aprilie 2020 - ORDONANŢĂ MILITARĂ nr.10 din 24 aprilie 2020 29

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006 V UKAS MÂNAGIMINT STSTEMS na mail.com 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE, ALE AUDITULUI ENERGETIC ȘI ALE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE a) Clasa de risc seismic Conform expertizei tehnice, clasa de risc seismic este Rs ll. În urma comparării solicitărilor actuale din încărcările utile și greutățile proprii față de situația propusă, rezulta că: Lucrările propuse, nu afectează negativ, rezistența și stabilitatea construcției existente, în măsura în care se vor respecta detaliile din documentație. b) Prezentarea a minimum două soluții de intervenții Din punct de vedere al expertizei tehnice efectuate, datorită gradului în care intervenția afectează clădirea, efectuându-se doar intervenții nestructurale, nu s-au dat măsuri suplimentare de consolidare a clădirii. Imobilul este executat individual față de restul construcțiilor. Structura de rezistență este în cadre și are configurația unei hale. Din punct de vedere structural pereții de compartimentare, rampele de scară și planseele intermediare, asigură stabilitatea și contravântuiesc structura în cadre, rigiditatea este asigurată atât în plan orizontal cât și în plan vertical. Din calcule rezultă că nu avem nevoie de consolidări ale structurii. Din analiza facută la terenul de fundare rezultă că nu avem nevoie de intervenții întrucât terenul este stabilizat, raspunde actualelor încarcari propuse prin proiect. Betonul din fundații nu corespunde normelor actuale. Actuala structură se încadreaza în clasa de risc seismic R ll, dacă beneficiarul dorește încardarea în clasă superioară, atunci se pot face intervenții de creștere a stabilității în caz de seism. Structura sălii de spectacole este legată de holul blocului din vecinătate cu un corp de clădire de legătură, care architectural formează foaierul cinematografului. În urma analizei efectuate în starea actuală se impun urmatoarele categorii de lucrări pentru amenajare: VARIANTA MINIMALĂ: - desfacerea straturilor de tencuială care se desprind; - desfacerea și refacerea tencuielilor în Zonele în care se impune; - se propun reparații capitale la izolațiile de la terasă; - verificarea și reparații în toate zonele segregate cu mortare tip Sika sau Mapei, - se vor curata suprafețele de toate betoanele care se desprind si se fac reparatiile necesare; - amenajarea fațadei propuse cf planurilor de arhitectură; - amenajari interioare în zona grupurilor sanitare și refacerea integrală a instalațiilor sanitare și de încălzire; =

(A) ARCHISTUDIG Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com 8, UKAS MANAGEMENT SYSTIMS UKAS, URS Te a member of a Standards id URSis a member ofReg:strar af Stand: (MHosdingsi td. - se recomandă ca toți pereții tasați, fisurați, cu rol de compartimentare, să fie refacuti și executați în condiții normale. În situația în care se dorește numai reparația acestora se poate aplica metoda injectării cu rașini și tencuielilor armate cu mortare cu ciment. VARIANTA MAXIMALĂ: - soluțiile din varianta minimală Modificările propuse nu afecteaza stabilitatea clădirii analizate și nici pe a celei alăturate. Pentru efectuarea lucrărilor se vor respecta normele de protecţia muncii şi se va avea o deosebită grijă pentru protejarea mediului. Pentru urmarirea executării lucrărilor se va angaja un diriginte de șantier de către beneficiar. Auditorul energetic a analizat două soluții: Soluția 1 a. izolarea termică a elementelor opace verticale în câmp cu 10 cm plăci din vată minerală bazaltică, fără strat de aer ventilat, peste care se aplică tencuieli decorative în strat subțire; b. izolarea termică a elementelor opace verticale decorative cu 5 cm polistiren expandat EPS 100, conform planșelor desenate; C, pentru evitarea punților termice se vor căptuși cu minim 3 cm polistiren extrudat XPS a glafurilor exterioare, inclusiv sub solbancuri; d. izolarea termică a plăcii pe sol prin aplicarea a 10 cm polistiren extrudat XPS pe o fâșie de 1 m de jur împrejur, pe laturile în contact cu exteriorul din Zona de acces principal și a corpului de legătură, sau, pentru a evita spargerile, pe întreaga suprafață a spațiilor adiacente exteriorului, acolo unde creșterea nivelului datorită straturilor de pardoseală în plus, nu pune probleme legate de acces, respectiv în zona subsolului, a băilor de la demisol, precum și în zona holurilor de evacuare; e. izolarea termică a acoperișurilor tip terasă prin aplicarea de 15 cm plăci de vată minerală bazaltică, peste care se vor aplica restul straturilor terasei, care se va hidroizola cu cu material PVT de tip Fatrafol; f. înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie din aluminiu pentacamerală, cu geam tripan cu două foi de sticlă clară și una LOW-E, având R'=0,87 m2kW. Soluția 2 a. izolarea termică a elementelor opace verticale cu 10 cm plăci de vată minerală rigidă, cu strat de aer ventilat, peste care se vor aplica plăci de vibrociment pe structură metalică, la distanță de maxim 10 cm (stratul de aer ventilat); b. pentru evitarea punților termice se vor căptuși cu minim 3 cm vată minerală rigidă și corniere de protecție a colțurilor, a glafurilor exterioare, inclusiv sub solbancuri;

Sa, V UKAS MANAGIMENT SYSTEMS 0 (A) ARCHISTUDID Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com a member of Registrat ol 5 UI URS ia member ofReg strat of Standud: Lit. c. izolarea termică a plăcii pe sol prin aplicarea a 10 cm polistiren extrudat XPS pe o fâșie de 1 m de jur împrejur, pe laturile în contact cu exteriorul din zona de acces principal și a corpului de legătură, sau, pentru a evita spargerile, pe întreaga suprafață a spațiilor adiacente exteriorului, acolo unde creșterea nivelului datorită straturilor de pardoseală în plus, nu pune probleme legate de acces, respectiv în zona subsolului, a băilor de la demisol, precum și în zona holurilor de evacuare; d. izolarea termică a acoperișului tip terasă prin aplicarea de vată minerală rigidă de 15 cm, peste care se vor aplica restul straturilor terasei, care se va hidroizola cu membrane hidroizolante termosudabile cu protecție minerală; e. înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie din aluminiu pentacamerală, cu geam tripan cu două foi de sticlă clară și una LOW-E, având R'=0,87 m2k/W. c) Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și auditorul energetic În urma analizei efectuate în starea actuală se impun urmatoarele categorii de lucrări pentru amenajare: - desfacerea straturilor de tencuială care se desprinde; - desfacerea și refacerea tencuielilor în zonele în care se impune; - se propun reparații capitale la izolațiile de la terasă; - verificarea și reparații în toate zonele segregate cu mortare tip Sika sau Mapei; - se vor curata suprafețele de toate betoanele care se desprind si se fac reparatiile necesare; - amenajarea fațadei propuse cf planurilor de arhitectură; - amenajari interioare în zona grupurilor sanitare și refacerea integrală a instalațiilor sanitare și de încălzire; - se recomandă ca toți pereții tasați, fisurați, cu rol de compartimentare, să fie refacuti și executați în condiții normale. În situația în care se dorește numai reparația acestora se poate aplica metoda injectării cu rașini și tencuielilor armate cu mortare cu ciment. În urma analizei efectuate, auditorul energetic a ales soluția 1, care are un raport cost/ beneficiu mai bun. Clădirea face parte dintr-un ansamblu istoric, prin urmare, soluția de termoizolare aleasă nu modifică caracterul acesteia, acesta fiind un argument în plus în alegerea acestei soluții. d) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerinţelor şi exigenţelor de calitate Pentru asigurarea cerințelor fundamentale de calitate, se recomanda următoarele lucrări de intervenție: Cerința ”A” - Rezistență și stabilitate În conformitate cu prevederile legii 10/1995 (*republicată și actualizată) privind calitatea în construcții și cele în „Regulamentul de verificare și expertiză tehnică a proiectelor de construcții” aprobat prin H.G. 925/1995 (*republicat și actualizat"), documentația va fi 32

(A) ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Qgmail.com a mermbe el Registrar of ILIE URS ta member of Reg star supusă verificării tehnice de către un verificator de proiecte atestat MLPAT, la următoarele cerințe: „A1” — rezistență și stabilitate la solicitările statice, dinamice inclusiv la cele seismice pentru Construcții cu structură de rezistență din beton armat; Se respectă prevederile Expertizei Tehnice. Cerinţa “B” - Siguranţă în exploatare: În proiectarea clădirii se vor respecta obligatoriu prevederile normativul NP 068-2002 — „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare” , NP 006-96 „Normativ privind proiectarea sălilor aglomerate cu vizitatori” și NP 051-2000 „Normativ pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap". În zonele sălilor destinate publicului toate muchiile vor fi rotunjite prin utilizarea unor profile speciale sau prin prelucrarea mecanică a materialului utilizat. Dotările necesare unui cinematograf vor respecta normativele privind siguranța în exploatare. Căile de evacuare sunt dimensionate conform reglementărilor generale și sunt luminate și ventilate natural. Ușile de acces de vor deschide în sensul ieșirii din clădire. Scările de acces, inclusiv platformele după caz, au balustrade de protecție. Balustradele vor fi proiectate conform normativelor în vigoare, STAS 6131-79 si NP 063-02, în ceea ce privește distanța dintre elementele componente. Se vor lua măsuri încă de la faza de proiectare ca balustradele scărilor să nu constituie o sursă potențială de accidentare, iar mâna curentă să nu poată fi folosită drept tobogan. Structura clădirii find din materiale durabile asigură o componentă viabilă, cu siguranța în exploatare. S-a asigurat menținerea integrității și rezistenței în timp prin măsuri constructive, prin folosirea de materiale și produse agrementate în subansamblurile de construcţie. Elementele de compartimentare și completare au fost alese din materiale durabile, iar prin elementele de închidere s-au prevăzut realizând etanșeități față de mediul exterior. Prin materialele de finisaj propuse ușor de întreținut și durabile se vor obține planeitatea suprafețelor, rectiliniaritatea muchiilor, omogenitatea culorii finisajelor. Toate acestea sunt garanția exploatării în condiții optime a clădirii. La verificarea dimensionării sălii de cinema s-au luat în considerare atât numărul de scaune al cinefililor/ spectatorilor, cât și al persoanelor cu dizabilități. Dimensionarea spațiilor, echiparea și mobilarea acestora determină aptitudinea de utilizare a încăperilor. Alegerea materialelor pentru instalații și proiectarea s-a făcut luând în considerare asigurarea protecției utilizatorilor împotriva riscului de accidentare sau stres provocat de agenții agresanți din instalații. În instrucțiunile de urmărirea comportării în timp a clădirii se vor specifica toate măsurile necesare pentru exploatarea în siguranță a clădirii. Accesele în clădire vor fi asigurate cu sisteme speciale de închidere, iluminare pe timp de noapte și va avea instalație de supraveghere video. Accesibilitate

cb, V UKAS MANAGIMINT SYSTEMS 03 (A) ARCHISTUBDIOG Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006 mail.com URS Tea merober cl Regitrat of Stordards 4 Soluția arhitecturală prevede ca nivelul de acces la intrarea principală să fie la cota 0+00, care reprezintă și cota de acces din Piaţa Victoriei, astfel că persoanelor cu handicap locomotor li se va asigura accesul neîntrerupt până la nivelul spațiilor interioare, iar anumite scări interioare vor fi dotate cu platforme pentru persoane cu handicap montate în dreptul mâinii curente a scărilor, conform planurilor aferente. De asemenea culoarele de trecere sunt prevăzute și dimensionate pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor. Suprafețele pardoselilor vor fi din materiale antiderapante care vor fi tratate fungicid, pentru a elimina pericolul alunecărilor. Cerinţa “C” - Siguranță la foc: Categoria de importanță este „B”- construcții de importanță deosebită rezultată conform „Metodologiei de stabilire a categoriei de importanță” - Buletinul Construcțiilor volum 4/1996. Concepția funcţională respectă cerințele normativului de prevenirea incendiilor pentru această categorie de construcții, acordând o atenție deosebită normativului P 118. Clădirea va avea gradul | de rezistență la foc. Elementele constructive îndeplinesc condițiile stabilite in tab. 2.1.9./P119/99 Spațiile vor fi luminate și ventilate natural (pe cât posibil). Ușile de pe traseele de evacuare din sala cinema, sala multifunctională și sălile interactive se deschid în sensul evacuare și sunt dotate cu bare de siguranță, conf. art. 4.1.66 din P118/99. Zona de spectacole se încadrează în săli aglomerate de tip S2 (conform normativelor 068-2002 și P 118/1999) și i se va asigura evacuarea (65 persoane/ flux conf. Normativului P 118, pg.77) astfel: Din sala de spectacole — 484 persoane, 484 locuri (din care 10 locuri pentru persoane cu disabilitaţi) - necesar 5 fluxuri în interiorul sălii, respectiv 8 fluxuri din exteriorul sălii spre exteriorul clădirii. Se asigură 9 fluxuri în interiorul sălii și 20 fluxuri spre exteriorul clădirii. Din sala multifuncţională - necesar 4 fluxuri, se asigură 8 fluxuri. De la parter - necesar 9 fluxuri, se asigură peste 13 fluxuri. De la demisol - necesar 3 flux, se asigură 22 fluxuri. De la etaj 1 - necesar 2 flux, se asigură 1 flux. Din punct de vedere al instalațiilor de stingere a incendiilor: - conf. Normativ P 118/2/2013 cap. 4, art. 4.1, lit. a) cinematograful s-a prevăzut cu instalație de hidranți interiori; - conf. Normativ P 118/2/2013 cap. 6, art. 6.1., lit a) cinematograful este prevăzut cu hidranți exteriori; - conf. Normativ P 118/1999 — cinematograful necesită desfumare pe o suprafață de 1/100 din suprafața sălii, astfel că pe acoperișul sălii se vor monta 6 trape de desfumare de 1X1m, uniform distrubuite. - căi de evacuare în caz de incendiu spre exterior: 4 uși de evacuare cu dimensiunile de 2,10 x 2,00 m, 2 uși de evacuare cu dimensiunile de 1,40 x 2,25 m. Se prevăd toate mijloacele de intervenție conform reglementărilor și se asigură accesul autospecialelor de intervenție. S-a prevăzut instalaţie pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, conform 34

ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006(Eqmail.com URS tn a cf of URSS a member ofheg strai of Standards Led. art.7.23.7.1 din Normativul I-7/2011 cu lămpi monobloc inscripţionate “IEŞIRE”. Proiectul nu modifică caracteristicile inițiale ale construcției. Cerința “D”- Igiena și sănătatea oamenilor şi protecția mediului Igiena și sănătatea oamenilor Vor fi asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 și 6646 (ilumnat natural si artificial) și STAS 6472 (încalzire). În vederea menținerii igienei aerului într-o stare de confort corespunzătoare sălii de cinema debitele de aer proaspăt introduse s-au determinat în funcție de numărul de persoane, respectând prescripțiile normativului 15-2010 Noxele provenite din respirație, arderile incomplete, scăpări de gaze, materiale de construcții sau pământ nu vor depăși concentrațiile admisibile în aerul încăperilor. Încăperile vor fi ventilate natural și/sau mecanizat. În sala de spectacole, în sala multifuncţională și spațiile interactive de la demisol s-a prevăzut instalație de ventilare mecanică și climatizare. Prin amenajările propuse la grupurile sanitare s-a urmărit asigurarea condițiilor de menținere a igienei apei și evacuarea apelor uzate, eliminând orice cauză care ar putea să afecteze sănătatea oamenilor. Prin pardoselile propuse, ușor de întreținut, placaje de faianță și zugrăveli lavabile la pereți și obiecte sanitare noi, calitatea exploatării acestor spații ajunge la cerințele solicitate de instituțiile abilitate de control de sănătate și mediu. Echiparea galeriei cu instalații și echipamente sanitare s-a făcut conform STAS 1478/1990. La proiectarea evacuării apelor uzate se vor respecta prevederile normativului C90/1983 — Normativ pentru condiții de descărcare a apelor uzate în rețele de canalizare a centrelor populate. Condițiile de calitate prevăzute pentru apa potabilă distribuită prin instalțiile sanitare sunt cele din STAS 1342-91. Rezistența minimă necesară la permeabilitatea la aer este asigurată prin folosirea materialelor durabile în principalele elemente de construcție. În procesul de proiectare se va acorda o importanță deosebită asigurării etanșeității la apă. Astfel calitatea învelitorii va fi aleasă în așa fel încât să reziste la ciclurile de îngheţ - dezgheț. Eliminarea și îndepărtarea apelor meteorice se va realiza prin sisteme de canalizare și amenajare a terenului. Iluminatul artificial se realizează prin instalații electrice calculate pe baza normativelor și standardelor în vigoare. Protecția utilizatorilor împotriva electrocutării prin atingere accidentală s-a asigurat prin legarea la nul și la pământ conform STAS 12604. Tipul corpurilor si nivelele de iluminare se vor alege astfel încât sa nu afecteze vederea utilizatorilor. Tehnologii pentru protecţia mediului Prin executarea lucrărilor de reabilitare a Cinematografului „Timiș” nu se perturbă vecinătățile și nu sunt tăiați arbori. Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător trebuie analizată în acord cu regulile și normele impuse în România armonizate cu normele și recomandările europene referitoare la protecția mediului. Construcția se încadrează în spațiul natural și construit existent fără a aduce modificări semnificative la actuala formă de relief. 35

( ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006QEgmail.com URS 15 a member of af Stari Id member af Reg stra Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va realiza cu Europubele care se vor asigura prin grija beneficiarului sau prin grija prestatorului de servicii. Pe durata lucrărilor de construcție, beneficiarul va încheia un contract de prestări servicii cu prestatorul local pentru ridicarea deșeurilor rezultate din activitatea de construcții. Nu se folosesc materiale la amenajarea spațiului ce pot avea un impact semnificativ asupra mediului, ecosistemelor naturale sau a oamenilor. Se vor obţine de la autoritățile abilitate limitele orare pentru desfășurarea lucrărilor de construcții. Se vor respecta, de asemenea, prevederile legale privind protecția mediului, protecție sanitară și normele de igienă. Cerința ”E” - Izolarea termică și economia de energie Prin realizarea lucrărilor de termoizolare a clădirii și reabilitarea instalațiilor aferente se vor reduce substanțial consumurile energetice anuale precum și emisiile de CO2. Prin această lucrare sunt prevăzute elemente de termoizolare cu rol în mărirea confortului interior, realizat în același timp cu scăderea consumurilor de energie. Materialele recomandate pentru termoizolarea clădirii prezintă următoarele avantaje: - coeficient scăzut de conductivitate termică, tradus prin economie energetică; - proprietăți ecologice, ceea ce înseamnă că nu dăunează sănătății și nu poluează mediul. În plus, în timpul montajului nu există riscuri de intoxicare sau reacții alergice, în ceea ce privește manevrarea materialelor; - compatibilitate cu majoritatea materialelor de construcții. Prin realizarea lucrărilor de amenajare ce implica schimbarea tâmplăriei și a foilor de sticlă se va ridica gradul de confort și se va reduce consumul energetic. Se va realiza termoizolarea învelitoriilor și a inchiderilor verticale cu vată bazaltică și polistiren expandat în grosimi variabile de la 5 la 35 cm, după indicațiile auditului energetic. Încălzirea se va face cu agent termic apă caldă. Sursa acestuia este regia de termoficare a orașului prin reţeaua existentă. Pentru gestionarea mai eficientă și mai rentabilă a agentului termic se va monta un schimbător de căldura cu plăci. Acesta va produce agent termic cu temperaturile de tur/retur 55/45'C. Corpurile de încălzire tip panou din otel se vor monta în toate spațiile, excepție făcând încăperile încălzite cu ajutorul instalaţiei de ventialare. Cerința ”F” - Protecţia la zgomot Protecția la zgomot stradal se asigură prin geamuri termoizolante. Activitatea desfășurată în clădire nu produce zgomote sau vibrații peste limitele normale. 36

ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO- ECONOMICE ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA 5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural și economic a) Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru: - Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural Nu este cazul. - Protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a componentelor artistice, după caz Se propun lucrări de reparații în ceea ce privește tencuielile degradate și în zonele de interveniți în urma lucrărilor de instalații. Se vor reabilita și recondiționa aproape toate suprafețele placate cu travertin roșu, în vederea păstrării acestora. - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, după caz Nu se propun intervenții pentru protejarea elementelor naturale și antropice existente valoroase. - Demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației şi/sau a funcţiunii existente a construcției Intervențiile asupra spațiului constau în primul rând în degajarea acestuia de toate închiderile din rigips existente, atât la nivelul tavanului prin renunțarea la tavanul casetat, cât şi desfacerea închiderilor de la nivelul stâlpilor structurali și a unor pereți despărțitori nestructurali. În urma tuturor desfacerilor propuse va rămâne un spațiu liber atât pe orizontală, cât și pe verticală în vederea folosirii la maxim a fiecarui spațiu. Sistemele de ventilare și încălzire se vor demonta în totalitate, precum și a rețelei de alimentare ale acestora, datorită faptului că se va implementa o altă soluție de încălzire și ventilare a spațiului. Corpurile de iluminat se vor demonta și se va realiza un sistem nou pentru luminarea spatiilor. Tabloul electric general de la parter se va muta într-o încăpere nou creată. Tâmplăria existentă interioară și exterioară se va înlocui cu una ce va creste gradul de confort. Pardoselile se vor decapa în totalitate, iar pereţii se vor curăța și se vor tencui corespunzător. - Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare Elementele suplimentare introduse se refera la:

ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006(Egmail.com UKAS URS Tea ol Rogitrar of Id a member ofRegstrar af St - compartimentarea cu gips carton si panouri HPL pentru a se acomoda grupuri sanitare pe sexe, precum și pentru persoane cu dizabilități locomotorii; - compartimentarea cu gips-carton și închideri retractabile la nivelul demisolului în vedere obținerii de spații cât mai generoase potrivite multufuncționalității; - compartimentarea cu gips-carton și panouri a zonei de acces și de foaier la nivelul parterului cu scopul de a acomoda funcțiuni publice necesare bunei funcționaări a ansamblului; - montarea a trei platforme electrice pentru accesul si evacurarea persoanelor cu dizabilități; - realizarea unei copertine cu signalistică volumetrică luminată la accesul în imobil, în fațada principală a blocului de locuințe. - Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente Nu este cazul. b) Descrierea și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă respectiv hidroizolații, termoizolații, reparareafînlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interiorlexterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţi construcției reabilitate. Echipamentele necesare instalatiilor de ventilare și climatizare vor fi amplasate pe o structură metalică galvanizată din europrofile cu gratare tip la partea superioară amplasată pe învelitoarea corpului principal. LUCRĂRI DE TERMOIZOLARE: fațadele se vor termoizola cu plăci de 10cm de vată bazaltică în câmp, scm polistiren expandat pe elementele decorative ale fatadelor, și se vor finisa cu tencuială și zugraveala similar existent; sistemul de învelitoare va cuprinde o termoizolație compusă dintr-un strat de vată bazaltică de 15cm, peste care se vor aplica restul straturilor hidroizolatoare cu finisaj membrana PVC, tip Fatrafol; -pentru evitarea punților termice se vor căptuși cu minim 3 cm polistiren extrudat XPS a glafurilor exterioare, inclusiv sub solbancuri; -izolarea termică a plăcii pe sol prin aplicarea a 10 cm polistiren extrudat XPS pe o fâșie de 1 m de jur împrejur, perimetral, sau, pentru a evita spargerile, pe întreaga suprafață a spațiilor adiacente exteriorului; -planșeul suspendat de deasupra sălii de specatcole se va termoizola suplimentar cu două straturi de vată minerală bazaltică de câte 10 cm; -înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie de aluminiu cu geam tripan. Tâmplăria exterioară va avea următoarele caracteristici minime: profil cu minim 5 camere, vitraj triplu cu 2 foi de geam simplu și o foaie de geam termoizolantă, armătură oțel zincat, feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct. 38

ARCHIŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmadil.com & V UKAS MÂNAGEMINT SYSTEMS 0 Se vor monta glafuri exterioare din tabla zincată vopsită în câmp electrostatic și interioare lemn. Se va curăți întreaga suprafață a pereților exteriori cu jet de aer și apa și se va izola termic cu materiale termoizolante prin lipire cu un mortar adeziv și fixare cu dibluri a plăcilor pe suprafața pereților exteriori existenți. Stratul termoizolator se va proteja cu o tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, urmată de aplicarea finisajelor - tencuielii decorative. Se va acorda o atenție deosebita acoperirii punților termice. INSTALAȚII ELECTRICE Prezentul memoriu are ca obiect stabilirea în fază D.A.L.l. a soluțiilor tehnice și condițiilor de realizare a instalațiilor electrice de 0,4 kV pentru obiectivul „REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF ”TIMIȘ”, amplasat în Municipiul Timișoara, Piața Victoriei, nr.7, jud. Timiș, beneficiar MUNICIPIUL TIMIȘOARA, municipiul Timișoara, str. C.D. Loga, nr.1, jud. Timiș. Întocmit în urma studierii cerinţelor beneficiarului, proiectul de instalaţii electrice în faza DALI respectă normele şi standardele în vigoare, astfel încât să fie asigurate confortul utilizatorilor şi nivelurile de performanţă necesare. Se menționează ca lucrarea trateaza instalațiile electrice situate în aval de punctul de separare furnizor/beneficiar (bornele contorului de enegie). Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor electrici aferenţi obiectivului, se va face din rețeaua furnizorului local de energie electrică (sursa de baza), conform fișei de soluție, pentru o putere electrică estimată instalată/consumată de 182/118.30 kW. Tensiunea nominală de alimentare este de 0.4kV, iar frecvența de 50Hz. Distribuția și protecția circuitelor electrice se va face printr-un tablou de distribuție general TDG amplasat în camera electrică de la demisol și prin tablouri de distribuție secundare, conectate în TDG. Pentru alimentarea consumatorilor vitali de siguranța, se va utiliza o a doua sursa de energie (de rezervă), reprezentată printr-un motogenerator trifazat, automatizat, care sa intre în funcțiune în maxim 5 secunde de la caderea sursei de baza de energie electrică Instalaţiile electrice trebuie realizate cu firme autorizate în acest scop şi cu respectarea normativului 17/2011 (Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor). Baza tehnică de proiectare Proiectul s-a întocmit în baza: - soluţiilor de coordonare privind amplasarea şi traseele în acord cu prevederile de arhitectură şi cu celelalte specialităţi; - soluţiilor de aplicare a prevederilor normativelor tehnice stabilite prin consultarea cu verificatorii autorizaţi. Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii in vigoare: -1LJ-185-03 — Prescripţii de coordonare a izolației în instalațiile de distribuție de joasă tensiune 39

(A) ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006(Egmail.com -l7 — 2011 — Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni pănă la 1000V c.a. și 150V c.c. -NTE 401/03/00 — Metodologia privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor instalaţiilor electrice de distribuţie de 1 — 110 kV -NTE0O02/03/00 — Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice -NTE 006/06/00 — Normativ privind metodologia de calcul a curenților de scurtcircuit în rețelele electrice -NTE 001/03/00 — Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalațiilor electromagnetice împotriva supratensiunilor -NTE 007/08/00 = Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice -IPSSM-01/12 — Instrucţiuni proprii de sănătate în muncă pentru instalații electrice în exploatare -PE 006/81 — Instrucţiuni generale pentru protecția muncii pentru unitățile MEE -STAS 2612/87 — Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admisibile -STAS 12604/5-90 — Protecția împotriva electrocutărilor. Instalații electrice fixe. Prescripții de proiectare, execuție și verificare -Legea 10/1995 privind calitatea în construcții -Legea 123/2012 — Legea energiei electrice și a gazelor naturale -Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor -Legea 319/06 — Legea securității și sănătății în muncă -HG 28/08 — Privind conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții -HG 1425/2006 — pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Sănătății și Securității în Muncă -HG 856/2002 referitoare la evidența gestiunii deșeurilor -HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor -HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României -HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă -HG 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manual a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare -HG 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă -HG 1136/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpurile electromagnetice, coroborat cu Ordinul MS nr. 1193/2006 -HG 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot -HG 1876/2005 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații La aplicarea in executie a proiectului, acesta va fi verificat din punct de vedere al cerintelor de calitate conform legii 10/1995,specialitatea instalatii electrice „IE”. 40

ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com URS Is a merber ol of Lit URS n a member ofRegstrar Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogari sau avize speciale. Legislaţia de referinţă Proiectul este întocmit în conformitate cu legislaţia română privind conţinutul proiectului, normativele şi standardele de referinţă şi prescripţiile privind calitatea lucrărilor. Instalaţiile electrice proiectate și tratate în această documentație aferente obiectivului studiat se compun din: Instalații electrice pentru curenti tari formate din: - instalaţii electrice de iluminat; - instalaţii electrice de prize și forță; - tablouri de distribuţie; - instalaţii de protecţie prin legare la pământ; - instalaţie de protecţie împotriva trăsnetelor. Acestea sunt grupate în instalații electrice exterioare și instalații electrice interioare, dupa cum urmează: Instalaţiile electrice exterioare cuprind: - instalaţia de protecţie prin legare la pământ; - instalaţia de protecţie împotriva trăsnetelor. Instalaţiile electrice interioare cuprind: - instalații electrice de forță; - instalaţii de iluminat; - instalaţii de prize; - tablouri de distribuţie. Prin proiectare au fost respectate și realizate cerintele și specificatiile avizului nr.59/73-02.07 2019 emis de MDRAP precum și cerințele de calitate, conform Legii 10/95, astfel încât instalațiile electrice proiectate să realizeze și să mențină pe toată durata de utilizare, următoarele cerințe legate de: -rezistență și stabilitate; -siguranță în exploatare; -siguranță la foc; -igiena, sănătatea, refacerea și protecția mediului; -economia de energie electrică. INSTALAŢII ELECTRICE EXTERIOARE INSTALAŢIA DE PROTECŢIE PRIN LEGARE LA PĂMÂNT Pentru protecţia împotriva electrocutărilor accidentale, în instalația de utilizare, se va realiza o instalaţie exterioară artificială de legare la pământ, locală, alcătuită din electrozi verticali din teava zincată sau profile 2L legați intre ei cu electrozi orizontali din platbandă de oţel zincat de 40x4mm conexată. Pentru posibilitatea verificării periodice a rezistenței prizei de pământ pe conductoarele de legătură se va monta cate o eclisă de separație. TA

(A) Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006 mail.com URSis a member of of id URS a member of Reg stra of Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ, , va fi de maxim 40 (la determinarea acesteia se va ține cont de factorul de corecție specificat in 1RE-lp 30-2004). INSTALAŢIA DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA TRĂSNETELOR În conformitate cu breviarul de calcul pentru determinarea necesității instalaţiei de protectie împotriva trăsnetelor, rezultă că aceasta instalație nu este necesară. INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE INSTALAŢIILE ELECTRICE DE FORTA Cuprind circuitele și coloanele electrice de interconectare dintre tablourile electrice de distributie și protectie, tablourile electrice de distribuție și protecție și consumatorii finali de forță, iluminat și prize. Acestea vor fi realizate cu cabluri cu conductoare din cupru flexibile, cu izolație cu rezistență marită la propagarea flăcăii. Secțiunile conductoarelor sunt determinate în coformitate cu cerințele normativelor în vigoare, astfel încât încarcarea circuitelor și coloanelor să nu depașească 0.70-0.80%. Pozarea cablurilor se va face în funcţie de condițiile arhitecturale și constructive, aparent pe jgheaburi metalice zincate, prevazute cu capac, în pat PVC cu capac sau în tub copex pozat îngropat sub tencuială. Conexiunile de derivație sau continuitate se vor face în doze de derivație în cleme de conexiune rapide. INSTALAȚIILE ELECTRICE DE ILUMINAT ILUMINAT NORMAL Corpurile de iluminat utilizate sunt corpuri prevăzute cu lampi LED, cu dispersor PMMA opal sau sticlă, cu puteri nominale și fluxuri luminoase, conform parții grafice. Tipul corpurilor de iluminat nu este restrictiv, la cererea beneficiarului acestea putându-se înlocui cu alte tipuri cu catracteristici luminotehnice și electrice similare. Montajul corpurilor de luminat se va face pe tavan sau pe zid, aparent sau suspendat. Traseele circuitelor electrice se vor alege astfel încat să file cel mai scurte și să se evite afectarea armaturilor din stâlpi, grinzi sau planșee din beton. Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri cu conductoare din cupru, introduse în jgheaburi, pat PVC sau copex. Comanda iluminatului normal se va face prin intrerupatoare modulare introduse în doze de aparat, sau panou de comanda în cazul iluminatului sălii de spectacole. ILUMINAT DE SECURITATE Se va realiza în conformitate cu cerintele normativului 17/2011, cap.7.23. și va asigura urmatoarele tipuri de iluminat de siguranţă: -iluminat de siguranță pentru evacuare; -iluminat de siguranță antipanică; -iluminat de siguranță pentru intervenție; -iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului; -iluminat de siguranță pentru circulatie. Sursa de energie electrică o va reprezenta rețeaua furnizorului local de energie electrică, motogeneratorul amplasat în spațiul tehnic, acumulatorii locali. 42

(A) ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com Circuitele electrice pentru iluminatul de siguranță vor fi realizate cu cabluri cu conductoare din cupru cu izolație PVC, cu întârziere la propagarea flăcării în mănunuchi, conf.SR EN 50266. Intrarea în funcţiune a iluminatului de siguranță se va face automat dupa căderea sursei de bază a energiei electrice, în timpul stabilit în normativul 17/2011. Iluminat de siguranță pentru evacuare: Se va realiza o instalație de iluminat de siguranță pentru evacuare, prin montarea pe căile de evacuare de corpuri de iluminat de siguranță pentru evacuare, de tip luminobloc, cu autonomie de cel putin 2 ore, inscriptionate conform standardelor în vigoare, alimentate de pe circuitul de iluminat normal. De asemenea în apropierea locurilor în care sunt aplasați hidranți interiori de incendiu și butoane de acţionare sisteme de siguranță, se vor monta corpuri de iluminat de siguranță pentru evacuare, de tip luminobloc, cu autonomie de cel putin 2 ore marcate cu simboluri grafice specifice. În exterior, în zona ușilor utilizate pentru evacuare se vor monta corpuri de iluminat cu autonomie minimă de minim 2 ore, utilizabile și pentru iluminat normal. Iluminat de siguranță pentru evitarea panicii: În spațiile supuse specificatiilor articolului 7.23.9.1. din normativul 17/2011, se va asigura iluminatul împotriva panicii prin utilizarea de corpuri de iluminat similare cu cele utilizate pentru iluminatul normal, care asigura iluminatul pe o durata minima de ora, dupa caderea sursei de baza de energie electrică. Energia electrică de rezervă va fi asigurată prin motogenerator. Pe lângă intrarea automată în funcţiune a iluminatului antipanică, acesta va fi pus în funcţiune și prin butoane acţionate de catre personal instruit în acest scop. Iluminat de siguranță pentru intervenție: Va fi asigurat în spațiile în care sunt montate tablourile de distribuție, instalațiile de pompare aferente climatizării. Durata de funcţionare asigurată după căderea sursei de bază va fi de minim 1 ora. Energia electrică de rezervă va fi asigurată prin motogenerator. Sau kit de emergență. Iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului: Va fi asigurat în spațiile în care sunt centralele de incendiu se desfumare și stația de pompe hidranți. Durata de funcționare asigurată după căderea sursei de bază va fi de minim 3 ore. Energia electrică de rezervă va fi asigurată prin motogenerator sau kit de emergență. Iluminat de siguranță pentru circulație: Va fi asigurat în sala de spectacole, căile de evacuare, cu corpuri de iluminat sau benzi LED montate încastrat în treptele scărilor, pardosea sau mână curentă a balustradelor. Autonomia acestora va fi de minim 1 ora, după căderea sursei de bază. INSTALAŢIA DE PRIZE Pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor ficși sau mobili se va realiza o instalație electrică de prize. Prizele utilizate vor fi prize bipolare sau tetrapolare cu contact de protecție, introduse în doza de aparat. 43

ARCHIŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com Circuitele și coloanele de alimentare cu energie electrică a prizelor se vor realiza cu cablu cu conductoare din cupru, cu secțiune minimă de 2.5mm? introdus în tub de protecție. Toate conexiunile de derivație sau continuitate ale circuitelor se vor face numai în doze prevăzute cu cleme de conexiune rapide. TABLOURI DE DISTRIBUȚIE Pentru protecţia şi distribuţia circuitelor electrice s-au prevăzut urmatoarele tablouri de distribuţie și protecție, interconectate între ele, după cum urmează: -tablou de distribuție general TDG amplasat în camera tehnică de la demisol, din care se vor alimenta: -- tabloul de distribuție secundar TD1, amplasat în camera electrică de la etaj. -- tablourile de distribuție, protecție și comandă din furnitura instalaţiei de pompare din stația pompe hidranti. -— instalațiile de iluminat, prize, fortă de la demisol și parter. Tabloul de distribuție TDG va avea în componență pe langă aparatelele de protecție de tip disjunctor, întrerupătoare magnetotermice și un AAR automatizat care să facă comutarea automat de pe rețeaua furnizorului pe motogenerator. Principalii consumatori de energie electrică aferenți obiectivului cu puterile instalate estimate sunt prezentați în tabelul urmator: Nr TENSIUNE | INSTALATA CONSUMATOR NOMINALA OBSERVATII crt. [KV] ESTIMATA [KW] 1 | Chiller 0.4/0.23 78.40 2 | C.T.A.1-sala cinema 0.4/0.23 16 3 | C.T.A.2-sala multifunctionala demisol 0.4/0.23 52 4 | C.T.A.3-camera proiectie 0.4/0.23 1.1 5 | Pompe circulatie apa racita 0.23 4.0 6 | Unitate climatizare camera proiectie 0.23 3.0 7 | Ventilatoare extractie aer viciat GS 0.23 0.80 8 | Ventiloconvectoare ductabile foaier 0.23 0.27 9 Ventiloconvectoare casetate de tavan 0.23 0.42 cafenea 10 | Pompe circulatie agent termic 0.4/0.23 4.9 11 | Actuatoare difuzoare sala cinema 0.23 1.30 12 | Electropompe statie pompe hidranti 0.4/0.23 5.50 13 | Instalatie proiectie/sonorizare 0.4/0.23 16.40 14 | Instalatie de iluminat si prize 0.4/0.23 32.60 15 | Diverse si rezerva 0.4/0.23 12.00 16 TOTAL | 0.4/0.23 181.89 Din tabloul de distribuție TD1, amplasat în camera electrică de la etaj, se vor alimenta: -instalația de climatizare și ventilare amplasată pe acoperiș sala de spectacole.

(A) ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com URS ina member cf Rogistrar of Star darie DUE member af Reg star of Stan -instalația de proiecție și sonorizare prin cele trei tablouri de protecție și comandă furnizate de executant, amplasate în camera de proiecţie. -instalațiile de iluminat, prize, forță de la etaj și sala de spectacole. INSTALAȚII DE PROTECȚIE Acestea constau în: - instalații și măsuri de protecție interioare împotriva supratensiunilor datorate loviturilor directe și indirecte ale trăsnetului, de comutație și datorate defectelor din instalația de utilizare; - instalații și măsuri de protecție împotriva apariției și propagării incendiilor provocate de defecte în instalațiile electrice; - instalații și măsuri de protecție împotriva accidentelor datorate șocurilor electrice Instalaţia interioară de protecție împotriva supratensiunilor atmosferice Se va asigura protecție la supratensiuni provenite prin descărcări atmosferice, la intrarea în TDG prin descărcătoare SPD combinate, de tipul 2. Instalaţia de protecție împotriva efectelor termice Va fi asigurată prin utilizarea disjunctoarelor cu protecție diferențială de 30mA, pentru circuitele de iluminat și prize ce alimentează aparatele electronice sau aparate nesupravegheate în timpul funcționării. Instalaţia de protecție împotriva șocurilor electrice Va fi asigurată de: - conductoare de legare la pământ; - conductoare de protecție înglobate în cablurile coloanelor; - conductoarele principale și de ramificație pentru echipotențializare de bază și suplimentară a maselor conductoare și a părților conductoare străine împotriva șocurilor electrice. Se vor leaga la instalația de pământare toate masele conductoare, ce accidental pot ajunge sub tensiune, părțile conductoare aflate la mai puțin de 2,5m de masele conductoare și între care pot apărea accidental tensiuni periculoase. EXIGENŢE DE CALITATE Rezistenţa şi stabilitatea se realizează prin: e Rezistenţa mecanică a elementelor instalaţiei la eforturile exercitate în timpul utilizării; e Numărul minim de manevre mecanice şi electrice asupra aparatelor electrice şi a corpurilor de iluminat , care nu produc deteriorări şi uzură; e Rezistenţa materialelor, aparatelor şi echipamentelor la temperaturile de utilizare; e Adaptarea măsurilor de protecţie antiseismică (asigurarea tabloului electric împotriva răsturnării, utilizarea cablurilor flexibili, cu rezervă la rosturi). Siguranţa în exploatare se realizează prin : e Protecţia utilizatorului împotriva şocurilor electrice, prin atingere directă, sau indirectă; e Securitatea instalaţiei electrice la funcţionarea în regim anormal: protecţia la suprasarcină şi la scurtcircuit. 45

(A) ARCHISTUDID Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006(Eqmail.com Siguranţa la foc se realizează prin: e Adaptarea instalaţiei electrice la gradul de rezistenţă la foc a elementelor de construcţie; e Încadrarea instalaţiei electrice în categoriile de pericol de incendiu, respectiv de pericol de explozie; e Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalaţiei electrice. Protecţia mediului se realizează prin adoptarea de echipamente (cabluri etc) care asigură evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltării de substanţe nocive sau insalubre. Economia de energie se realizează prin: e Utilizarea de echipamente cu randament ridicat, echipamente cu agremente şi certificate tehnice de calitate conform legii; e Dimensionarea corespunzătoare a echipamentelor folosite, respectându-se prevederile normativelor în vigoare. Protecţia împotriva zgomotului se realizează prin: e Utilizarea de echipamente moderne care să nu producă zgomote sau vibraţii, echipamente cu agremente şi certificate tehnice de calitate conform legii; e Elemente de prindere şi susţinere corect alese pentru a nu transmite elementelor de rezistenţă ale clădirii, vibrații şi zgomote. INSTALAȚII TERMICE Prezenta documentatie a fost elaborata pe baza normativelor şi STAS-urilor în vigoare: 113-2015 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala C56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente SR 1907-1/97 Instalatii de incalzire; Necesarul de caldura de calcul; Prescriptii de calcul SR 1907-2/97 Instalatii de incalzire; Necesarul de caldura de calcul; Temperaturi interioare convectionale de calcul STAS7132-86 Instalatii de incalzire centrala. Masuri de siguranta la instalatiile de incalzire centrala cu apa avand temperatura maxima de 115'C Legea nr.10 -1995 Legea privind calitatea in constructii Norme republicane de protectia muncii si Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii. Instalatia de incalzire cu radiatoare si cea de climatizare cu ventiloconvectoare a fost proiectata avandu-se in vedere parametrii exteriori si interiori de calcul conform SR 1907/1- 97, SR 1907/2-97, caracteristicile cladirii (structura, peretii, grosimile izolatiilor, inaltimile incaperilor fiind prezentate pe planurile de arhitectura) si exigentele beneficiarului. Imobilul este amplasat în zona termică Il şi zona eoliană IV, motiv pentru care s-a luat în calcul o temperatură exterioară convenţională de -15'C. Instalaţiile de alimentare cu agent termic ale clădirii sunt într-o avansată stare de degradare, în prezent nefuncționale. Alimentarea cu agent termic a fost asigurată de la rețeaua de termoficare a orașului, în prezent cladirea este debranșată de la aceasta. 46

(A) ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare200&Egmail.com Prin prezentul proiect se prevede rebranșarea clădirii la rețeaua de termoficare a orașului. Ventiloconvectoarele Ventiloconvectoarele se vor monta in foaierul de la parter si in cafenea. Dimensionarea corpurilor de incalzire s-a facut conform STAS 1797/1-79. La dimensionarea corpurilor de incalzire s-a tinut cont de parametri de lucru ai instalatiei (55/45*C - agent termic de incalzire si 9/14'C - agent termic de racire), de coeficientii de corectie introdusi de temperatura interioara din diferite incaperi, de pozitia de montaj, de modul de racordare, de marimea acestora. S-au dimensionat ventiloconvectoare de tavan, tip duct in foaier si tip caseta de tavan in cafenea. Puterile termice sunt prezentate pe planse. Ventilovonvectoarele vor fi echipate cu robineti pe tur, robineti detentori pe retur, dezaeratoare manuale. Racordarea la instalatie a ventiloconvectoarelor se va face prin imbinari demontabile. Ventilocnvectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure incalzirea tuturor spatiilor si pentru a asigura functionarea lor cu eficienta termica maxima. De asemenea ele se vor corela cu elementele constructiei si cu instalatiile electrice potrivit prevederilor din Normativul I7/2011 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V curent alternativ si 1500V curent continuu, cu privire la prevenirea accidentelor prin electrocutare. Corpuri de incalzire Corpurile de incalzire tip panou din otel se vor monta in restul spatiilor, exceptie facand incaperile incalzite cu ajutorul instalatiei de ventialare. Dimensionarea corpurilor de incalzire s-a facut conform STAS 1797/1-79. La dimensionarea corpurilor de incalzire s-a tinut cont de parametri de lucru ai instalatiei (55/45'C), de coeficientii de corectie introdusi de temperatura interioara din diferite incaperi, de pozitia de montaj, de modul de racordare, de marimea acestora. Corpurile de incalzire vor fi echipate cu robineti termostatati si cap termostatic pe tur, robineti detentori pe retur, dezaeratoare manuale. Puterile termice sunt prezentate pe planse. Racordarea la instalatie a corpurilor de incalzire se va face prin imbinari demontabile si in diagonala pentru cele de tip panou, circulatia agentului termic realizandu-se de sus in Jos. Corpurile de incalzire se vor amplasa in interiorul incaperilor pe cat posibil in vecinatatea suprafetelor reci, pentru a asigura functionarea lor cu eficienta termica maxima. De asemenea ele se vor corela cu elementele constructiei si cu instalatiile electrice potrivit prevederilor din Normativul 17/2011 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V curent alternativ si 1500V curent continuu, cu privire la prevenirea accidentelor prin electrocutare. Conducte de alimentare a ventiloconvectoarelor si a corpurilor de incalzire Pentru alimentarea corpurilor de incalzire s-a ales solutia cu distributie ramificata, realizata din teava din otel carbon pentru instalatii sau cupru. Traseele se aleg astfel incat sa asigure alimentarea tuturor corpurilor de incalzire, accesul la conducte si armaturi in timpul exploatarii, autocompensarea dilatarilor precum si lungimile minime. 7

ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com Dimensionarea conductelor se face tinand cont de vitezele economice recomandate in instalatiile interioare si de pierderile de presiune pentru traseul cel mai dezavantajat. La trecerile conductelor prin pereti si plansee se vor prevedea tuburi de protectie avand in vedere necesitatea miscarii libere a conductelor datorita dilatarii, iar spatiul dintre conducta si tubul de protectie se va etansa cu material incombustibil pentru prevenirea extinderii incediilor. Fixarea si sustinerea conductelor de pereti, stalpi, grinzi se va face cu bratari, dispozitive de prindere sau console. Armaturile de reglare vor fi insotite de certificarea variatiei caracteristicilor in functie de gradul de inchidere. Verificarea instalaţiei de încălzire se va face pe intreaga instalaţie şi va fi obligatorie înaintea punerii în funcţiune. Această verificare se va face prin efectuarea următoarelor probe: — la rece — la cald — de eficacitate descrise in caietul de sarcini. Aerisirea si golirea instalatiei Aerisirea instalatiei se va realiza prin aerisitoare automate, montate in punctele cele mai inalte ale instalatiei si locurile in care exista pericolul formarii pernelor de aer. Golirea instalatiei se va realiza prin robinete de golire montate la baza coloanelor. Agentul termic de incalzire Agentul termic de incalzire este apa calda. Sursa acestuia este regia de termoficare a orasului prin reteaua existenta. La intrarea in cladire se va monta un contor de energie termica. Pentru gestionarea mai eficienta si mai rentabila a agentului termic se va monta un schimbator de caldura cu placi. Acesta va produce agent termic cu temperaturile de tur/retur 55/45'C. Agentul termic de racire Pentru prepararea agentului de racire necesar racirii spatiilor s-a dimensionat un chiller avand puterea nominala de 211 kW. Acesta va fi aplasat in exteriorul caldirii, pe invelitoare. Functionarea acestuia va fi automatizata, necesitand interventii minime din partea personalului de exploatare. Se va monta un schimbator de caldura cu placi la trecerea spre instalatia de distributie. Circuitul de expansiune Dilatarile apei din circuitul de incalzire si racire sunt preluate de vase de expansiune inchise cu membrana. Volumul acestora va asigura compensarea dilatarilor si a contractarilor din sistemul de incalzire pe toata durata de functionare. La dimensionarea vaselor de expansiune s-a respectat STAS 7132-86. Dispozitii finale Echipamentele proiectate şi adoptate în această lucrare se vor monta conform prescripţiilor furnizorilor şi se vor folosi numai echipamente agrementate la noi în ţară. In executie se vor respecta indicatiile cu privire la tehnologia de executie, modul de depozitare si manipulare a materialelor, precum si normele de protectia muncii.

(A) ARCHISTUDID Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com Verificarea instalaţiei de încălzire se va face pe intreaga instalaţie şi va fi obligatorie înaintea punerii în funcţiune. Această verificare se va face prin efectuarea următoarelor probe: — la rece — la cald — de eficacitate descrise in caietul de sarcini. Măsuri de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor Se vor aplica de către executant la punerea în operă şi de către beneficiar în timpul exploatării măsurile curente de protecţia muncii şi normele tehnico-sanitare, conform prevederilor din actele normative existente în vigoare. La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele normative şi prescripţii privind protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor: — Norme republicane de protecţie a muncii, editia 1975, modificată şi completată în 1977; — Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii-montaj, aprobate prin ord. MEE nr. 1233/D - 29.12.1980; — Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor, aprobate prin DCS nr. 290/77; — Decret al Consiliului de Stat privind prevenirea şi stingerea incendiilor în unitatile din ramura energiei electrice şi termice, nr. 232/74 cu modificările 1/82 si 2,3/85. Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi în activitatea de exploatare şi întreţinere a instalatiilor proiectate se va urmări respectarea cu stricteţe a prevederilor actelor normative menţionate si cele care apar in timp, precum şi luarea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea oricăror accidente. Responsabilitatea privind organizarea şantierului şi a procesului de producţie pentru evitarea accidentelor de orice fel revine în întregime antreprenorului. INSTALAȚII SANITARE Prezenta documentatie a fost elaborata cu respecatarea urmatoarelor normative si standarde in vigoare: —- 19-2015 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare; — P118-99 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor; — STAS 1478-90 — Constructii civile si industriale. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale; — STAS 1795-87 — Canalizari interioare; — STAS 4273/83 — Incadrare in clasa de importanta; — STAS 9470/73 — Ploi maxime; —- STAS 6054/77 — Terenuri de fundare. Adancimi de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei; — NP 084-03 — Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte si materiale plastice; —- P118/3-2015 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor; — Legea 458/2002 — Privind calitatea apei potabile; — NP 086-05 — Normativ pentru proiecatrea, executia si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor; 49

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com — NTPA 002/2002 — Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor; — Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii. Proiectul de fata trateaza urmatoarele tipuri de instalatii sanitare: - instalatii interioare de distributie a apei reci si a apei calde de consum; - instalatii interioare de canalizare a apelor uzate menajere; — instalatii exterioare de alimentare cu apa rece si apa calda de consum; — instalatii exterioare de canalizare a apelor uzate menajere si pluviale. Instalaţiile de alimentare cu agent termic ale clădirii sunt într-o avansată stare de degradare, în prezent nefuncţionale. Alimentarea cu agent termic a fost asigurată de la rețeaua de termoficare a orașului, în prezent cladirea este debranșată de la aceasta. Prin prezentul proiect se prevede rebranșarea clădirii la rețeaua de termoficare a orașului. Instalatii interioare de distributie apa rece si apa calda Pentru alimentarea cu apa de consum se vor folosi numai surse a caror apa indeplineste conditiile de potabilitate — Legea 458/2002 cu anexele 1, 2 si 3. Nu s-au prevazut surse de apa nepotabila si nici solutii de folosire a acesteia. Cladirea dispune de o echipare completa cu obiecte sanitare si accesorii: vase de closet cu rezervor montat la semiinaltime, lavoare, pisoare individual. Distantele minime de amplasare, precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi cele indicate in STAS 1504. Alimentarea cu apa rece de consum menajer, precum si alimentarea cu apa calda menajera de consum se va realiza de la reteaua exterioara existenta. Reteaua de alimentare cu apa calda si rece din interiorul grupurilor sanitare se va realiza din teava de PPR si se va poza in pereti, cu diametrele indicate pe planse. Coloanele verticale vor fi realizate din teava de otel zincat si se vor izola. Distributia apei reci si apei calde de consum se va realiza ramificat pentru obiectele sanitare, conductele de distributie a apei reci vor fi pozate pe trasee comune cu conductele de distributie a apei calde si vor fi termoizolate. Conductele se vor fixa de elementele de constructie prin intermediul unor bratari de dimensiunea tronsonului calibrat. Se vor alimenta cu apa calda menajera toate grupurile sanitare. S-au prevazut armaturi de inchidere si reglaj: — pe conducta de alimentare cu apa rece la intrarea in cladire; — pe conductele de legatura a obiectelor sanitare. Dimensionarea instalatiilor Diametrele conductelor de apa rece si apa calda menajera s-au determinat in functie de suma echivalentilor, comform STAS 1478, iar in cazul conductelor de legatura la obiectele sanitare s-au avut in vedere si particularitatile constructive ale obiectelor sanitare (diametrele armaturilor obiectelor sanitare). Diametrele conductelor de apa rece si apa calda de consum se pot citi de pe planse. 50

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006 mail.com URS Isa cf of 13 URS a member star of Standard; td Portiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 1%o in sensul curgerii pentru a permite golirea intalatiei. Dilatarea conductelor de apa calda de consum vor fi preluate pe cat posibil natural, prin schimbari de directie ale traseului, preferandu-se forma de L. Instalatii interioare de canalizare ape uzate menajere Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/2002 — „Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor”. La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj s-a tinut seama de recomandarile Normativului 19. Astfel s-a asigurat conductelor o panta continua, care sa permita scurgerea apelor uzate prin gravitatie, respectandu-se gradul de umplere maxim admis de 0,65. La realizarea instalatiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor utiliza tevi din PP pe coloane si tevi din PVC-KG pentru conductele ingropate sub placa, cu dimensiunile indicate pe planuri. Coloanele de ape uzate menajere vor fi conduse spre caminele exterioare. Apele uzate menajere sunt evacuate din obiectele sanitare ale cladirii, prin sifoanele acestora si apoi orizontal pana la coloana. Toate conductele de legatura se vor monta cu panta prevazuta pe planse pentru o corecta descarcare a apei uzate menajere din obiectul sanitar. Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legatura a obiectelor sanitare la coloane s-au determinat din conditiile functionale si constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din conditii constructive si hidraulice comform STAS 1793. Pentru evacuarea apelor de pe suprafetele pardoselilor, din grupurile sanitare, s-au prevazut sifoane de pardoseala, mentinerea garzii hidraulice la aceste sifoane se va realiza prin racordarea un obiect sanitar cu utilizare frecventa. Ventilarea coloanelor de canalizare se va face cu conducte de ventilare realizate prin prelungirera coloanelor verticale pana deasupra invelitori si protejate la partea superioara cu o caciula de protectie. Se vor prevedea tuburi (piese) de curatire la schimburi de directie, la ramificatie greu accesibila pentru curatarea din alte locuri, precum si pe trasee rectilinii lungi, la distantele indicate in „Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare 19-2015". Pe coloanele de scurgere s-au montat si piese de curatire la 0.3 m fata de suprafata finita a pardoselii. Diametrele conductelor de canalizare ape menajere se pot citi de pe planse. Instalatii exterioare de alimentare cu apa rece si apa calda Pentru alimentarea cu apa de consum se vor folosi numai surse a caror apa indeplineste conditiile de potabilitate — Legea 458/2002 cu anexele 1, 2 si 3. Nu s-au prevazut surse de apa nepotabila si nici solutii de folosire a acesteia. Alimentarea cu apa rece potabila si cu apa calda menajera de consum se va face de la reteaua existenta, cladirea va avea un bransament distinct cu contor de apa rece si contor de apa calda, individuale. Din caminul de racord, distributia apei reci si a apei calde se va face ramificat, cu teava PEHD PN10, avand diametrele si traseele notate pe planse. 51

(A) ARCHISTUDIG Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com URS ls a member of Regittrat of Start Instalatii exterioare de canalizare menajera Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/2002 — „Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor”. La realizarea instalatiilor exterioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor utiliza tevi din PVC-KG. Racordarea coloanelor de canalizare menajera interioare la reteaua de canalizare menajera din incinta se va realiza din tuburi PVC-KG Dn 110 mm. In incinta se prevad camine de racord sau camine de vizitare si camine de schimbarea de directie; acestea se vor fi prefabricate din PVC si vor fi acoperite cu capac si rama din fonta de tip carosabil sau necarosabil in functie de locul in care se gaseste amplasat caminul. Legaturile dintre camine se va face tot cu tuburi din PVC-KG. Apele uzate menajere colectate prin reteaua de canalizare din incinta vor fi conduse reteaua de canalizare a orasului. La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj s-a tinut seama de recomandarile Normativului I9. Astfel s-a asigurat conductelor o panta continua, care sa permita scurgerea apelor uzate prin gravitatie, respectandu-se gradul de umplere maxim admis de 0,635. Instalatii exterioare de canalizare pluviala Se are în vedere preluarea apelor pluviale de pe clădire şi de pe platformele carosabile si conducerea acestora spre reteaua de canalizare pluviala proiectata in incinta. Apa pluviala de pe cladiri si de pe alei se va dirija printr-un sistem de conducte, rigole si camine de canalizare pluviala spre reteaua de canalizare a orasului Dimensiunile conductelor de apa pluviala si traseele acestora se pot citi de pe planurile si profilele cuprinse in acest volum. Dispozitii finale In executie se vor respecta indicatiile cu privire la tehnologia de executie, modul de depozitare si manipulare a materialelor, precum si normele de protectie a muncii cuprinse in: — Normativ 19-2015 — proiectarea si executarea instalatiilor sanitare; — Normativ C56 — pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente; — Legea nr.10 — 1995 privind calitatea in constructii, Norme republicane de protectia muncii si Regulamentului privind protectia si igiena muncii in constructii. beneficiarului îi revine responsabilitatea verificarii proiectului la exigenta It (A,B,C,D, E, F). FINISAJE INTERIOARE În procesul de reabilitare a clădirii cinematografului se vor efectua lucrări de desfacere a finisajelor interioare: pardoseli, tavane false din gips carton sau placi din beton armat, placaje, corpuri de iluminat, corpuri sanitare. Suprafețele orizontale și verticale se vor curața şi igieniza pentru a se pregati pentru aplicarea noilor finisaje diferite în funcție de tipul spațiului. 52|

ARCHIŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Qgmail.com Se vor curața pereții si tavanele și se vor reface tencuielile, în spatiile în care înălțimea permite și va fi necesar se vor monta tavane false de gips carton pentru a ascunde sistemele de iluminare, de ventilație și climatizare. Pardoselile vor fi finisate cu diferite tipuri de materiale: rasini epoxidice decorative, pardoseli poliuretanice, marmoleum, covor cauciuc electro-izolator, parchet vinil sau mocheta antifonică în funcţie de destianția spațiului. Tâmplăria ușilor interioare se va înlocui cu uși tâmplarie aluminiu, uși de lemn, uși metalice în funcție de destianția spațiului. La demisol o parte din compartimentari vor fi realizate cu închideri mobile cu panouri fonoizolante retractabile cu usi încadrate. Pereții si tavanele se vor gletui și se vor zugravi cu vopseli lavabile de culoare alba. Deasupra tavanului din beton armat suspendat, situat deasupra sălii de spectacole, se vor dispune două straturi de termoizolație din vată minerală bazaltică de câte 10 cm grosime. Finisajele grupurilor sanitare vor consta în: vopsea de tip latex, zona de protecție stropi din sticlă decorativă și zugrăveli lavabile de culoare albă la pereți si tavane. Colțurile pereților și șpaleților se vor proteja cu colțare de aluminiu. Scările metalice tehnice vor fi prevăzute cu balustrade metalice și vor fi vopsite cu vopsea de ulei. Balustrada metalică din casa scarii (spatiul nr. 18) va fi vopsită cu vopsea de ulei și va avea montată mână curentă din lemn. Cinematograful se dorește a se dota cu următoarele: Elemente de mobilier: e Mobilier bar cafenea; e Pulturi de bar cafenea; e Scaune bar, e Mobilier snack-bar; e Mobilier casierie; e Stativ umerașe pentru garderobă dublu etajat; e Canapele foaier și hol de asteptare; e Obiecte sanitare pentru toate grupurile sanitare; e Scaune cinema; e Cortină sală de cinema; e Canapele cu fotolii și măsuțe culise; e Mese cu oglindă și scaune culise; e Dulapuri culise; e Mobilier birouri; e Scaune birou; e Dulapuri tip bibliotecă; e Dulapuri depozitare scunde cu uși; e Dulapuri depozitare cu uși; e Pult de lucru spațiu de proiecții; e Mobiler bar demisol; 53

ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Eqmail.com URS Is a mormber ef Regritrat of Standards PILE URS ir a member ofRegistrar of ŞI e Scaune bar; e Scaune sală multifuncţională; e Panouri lemn sistem de afișaj; e Polițe metalice pe sistem tiranți; e Scaune stackable rabatabile; e Masă de ședințe; e Scaune masă ședințe; e Mese pliabile pe perete cu spațiu depozitare; e Scaune cu un picior ajustabile pe înălțime; e Scaune stackable cu masută; e Mese mobile ajustabile pe înălțime; e Cuiere. Fig. 9 Imagine cu titlu informativ: scaune cinema Sursa: https://www.muebledeespana.com/brands/ezcaray-internacional/products/beron-cinema-seat/ Amenajare interioară: e Panouri de compartimentare retractabile; e Panouri fono-acustice; e Panouri decorative realizate din materiale fono-absorbante; e Panou decorative realizate din vegetatie și corpuri de iluminat; e Panouri decorative cu licheni. 54

A Mun.Petrosani, jud.Hun E 4/5. roiectare2006Eqgmail.com edoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; m H m a, UKAS A 5 UKAS Fig. 10 Imagine cu titlu informativ: panouri fono-acustice Sursa: http://rwww.fantoni.it/home/sistemi-ufficio.html Fig.11 Imagine cu titlu informativ: panouri decorative cu licheni. Sursa: http://www.wabimoss.com/product/moss-wall-art-33x18/ 55

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Eqmail.com URS Is a member cl of Standards id URS is a member of eg strai af Standards (Holdings ltd. Fig.12 Imagine cu titlu informativ: panouri decorative acustice fonoabsorbante Sursa: https://akara.ro/panouri-acustice-fonoabsorbante-textile.html Fig.12 Imagine cu titlu informativ: panouri de compartimentare retractabile Sursa: https:/rwww.spatiulconstruit.ro/gama-de-produse/pereti-mobili-demontabili-de- compartimentare/3212

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Eqmail.com SYSTIMS, 03 URS Ia mormber ot o LE i a member ofleg star ef lodingii Ltd. Amenajare exterioară: e Grădini verticale cu corpuri de iluminat integrate. Fig.12 Imagine cu titlu informativ: gradină verticală Sursa: Vertical Gardens, Anna Lambertini, Jacques Leenhardt; PARADISE PARK CHILDREN'S CENTRE LONDON, Dsdha, Marie Clark, Alan Consisbee Dotări de accesibilitate: e Platforme mobile pentru persoane cu disabilităţi. Dotări media: e Sistem proiecție cinema;

=) / UKAS MANAGEMENT SYSTEMS ou Gb, V UKAS MANAGISENT a ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com URS tea mormber cl of Stardards Id URS a menite ofReg star af Sandu; d, e Scaune cinema e Sistem de sunet e Sistem Intercom Vireless e Sistem de lumini e Sistem mecanică de scenă; e Sistem de sonorizare pentru sala multifuncţională; e Sistem lumini pentru sala multifuncţională; e Sistem video pentru sala multifuncţională; e Sistem interactiv pentru sala interactiva 1; e Sistem interactiv pentru sala interactiva 2; e Sistem interactiv pentru sala interactiva 3; e Sistem de sunet pentru cafenea + foaier, e Sisteme de afisaj electronic pentru cafenea + foaier; e Cabluri pentru sistemul de sunet, e Cabluri pentu sistemul de lumini; e Accesorii. e Fig.13 Imagine cu titlu informativ: sistem interactiv, tabla interactivă Sursa: https://b2b.mgt.ro/

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com AJ Dotări stingere incendii: e stingătoare de tip P.6. e stingătoare de tip G.3. Lucrări exterioare: Se vor desface tâmplăriile existente și grilajele. Tâmplăria propusă va fi din aluminiu cu geam tripan. Ușile metalice alte postului trafo se vor recondiționa și se vor revopsi. Suprafețele exterioare verticale se vor curața de tencuielile degradate, se va realiza anveloparea termică a imobilului cu plăci de 10cm vata bazaltică în câmp, 5cm polistiren expandat pe elementele decorative ale fatadelor și se vor finisa cu tencuiala și zugraveală simiar existent. Se vor desface învelitorile tip terasă și se vor reface tip sistem cu material PVT de tip Fatrafol, și se vor termoizola cu vată minerală bazaltică cu grposimea de 15 cm. Se va reface trotuarul de protecție 1m împrejurul clădirii și aleile din Zona de evacuare din clădire cu pavaj dale similipiatră. Regimul de înălțime a construcției după reabilitare nu se schimbă rămânând SP (tehnic)+D+P+1Ep, având înălțimea maximă de 12,52 m și înălțimea minimă de 3,99 m. Suprafața totală construită a obiectivului de investiție după reabilitare nu se schimbă rămânând va fi de 1460 m?și suprafața desfășurată după reabilitare va rămâne de 2456,5 m?. După reabilitare construcția va avea următoarele funcțiuni: coD DENUMIRE SUPRAFAȚĂ ÎNĂLȚIME FINISAJ FINISAJ FINISAJ SPAȚIU [m3] [m] PARDOSELI PEREŢI TAVAN vopsea tavan gips 1 Cafenea 80,27 2.93 epoxidică p a SIP i lavabilă carton decorativă Rășină vopsea tavan gips 2 Bar cafenea 15,18 2.93 epoxidică Psea SIP i lavabilă carton decorativă Rașină vopsea tavan gips 3 Depozitare 4,88 2.93 epoxidică psea SIP N lavabilă carton decorativă Rășină vopsea tavan gips 4 Hol 12,17 2.93 epoxidică pses SIP NE lavabilă carton decorativă Sa Rășină vopsea 5 Foaier 78,35 HmIn=2-%, | cooxidică | lavabităși | Hmax=4.15 NE N lavabilă decorativă travertin

ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006 mail.com Rășină vopsea vopsea 6 Snack Bar 11,84 2.93 epoxidică psea „i lavabilă lavabilă decorativă Rain vopsea vopsea 7 Casă de bilete 3,71 293 epoxidică Psea N lavabilă lavabilă decorativă Rășină vopsea vopsea 8 Garderobă 8,21 2.93 epoxidică p e p 1 N lavabilă lavabilă decorativă A vopsea 9 Scară 20,48 Hmin=3-52, | Marmură lavabităsi | PS Hmax=5.10 N lavabilă travertin A vopsea 10 Scară hol 73 Hmin=2./0, | Marmură lavabităsi |" P*** Hmax=4.40 lavabilă travertin AR vopsea 11 Scară hol 7,12 Hmin=2-70, | Marmură lavabilăși |. PS Hmax=4.40 „7 lavabilă travertin vopsea vOnsba 12 Hol așteptare 65,5 2.95 Marmoleum lavabilă și p e lavabilă travertin Rășină vopsea tip tavan aios 13 Grup sanitar femei 13,88 2.95 epoxidică latex și plăci SIP e 7 carton decorativă ceramice Grup sanitar Rășină vopsea tip tavari 14 persoane cu 5,34 2.95 epoxidică latex și plăci SIP , ra ae „i d carton disabilităţi decorativă ceramice Rășină vopsea tip tavan dios 15 | Grup sanitar bărbați 14,22 2.95 epoxidică | latex și plăci SIP a 7 carton decorativă ceramice 16 Sas 4,24 2.95 Pardosou | vopsea | tavan gips polioretanică lavabilă carton 17 Birou 15,91 4.20 Parchetvinii | | even gips lavabilă carton 18 Casa scărilor 7,38 10.55 Padosea | Vopsea vopsea polioretanică lavabilă lavabilă 19 | Culoar acces sală 30,95 Hmin=2.25, | Marmoleum | panouri lemn panouri placaj de 60

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com spectacole Hmax=6.60 furniruit MDF perforat panouri placaj < Hmin=2.85, Mochetă placaj de 20 Sală spectacole 444,44 Hmax=9.18 antifonică de MDF MDF perforat perforat 21 Scenă 62,76 803 | Parchetvinil | PS Vopsea lavabilă lavabilă 22 Culise 32,96 32 Pardosea | vopsea Vopsea polioretanică lavabilă lavabilă 23 Culise 26,72 3.20 Padosea | vopsea polioretanică lavabilă lavabilă Hmin=3.20, Pardosea vopsea vopsea 24 d 977 Hmax=8.66 | polioretanică lavabilă lavabilă în panouri placaj 25 Culoar evacuare 16,8 Hmin=2.20, Marmoleum de MDF vopsea Hmax=8.95 | antiderapant lavabilă perforat NI panouri placaj 26 Culoar evacuare 16,73 Hmi=2-20, Marmoleum de MDF vopsea Hmax=8.95 | antiderapant lavabilă perforat 27 Sas 4 38 220 Mochetă vopsea vopsea antifonică lavabilă lavabilă 28 Depozitare 5,83 8.45 Pardosea = Vopsea vopsea polioretanică lavabilă lavabilă 29 Spațiu tehnic 9,12 8.21 Pardosaa | vopsea vopsea polioretanică lavabilă lavabilă vopsea AN lavabilă și 30 Hol casa scărilor 34,53 Hmiez255, | Marmură rășină tavan gips Hmax=4.19 carton epoxidică decorativă vopsea A lavabilă și 31 Hol evacuare 36,39 Hmin=2.27, | Marmură rășină Vopsea Hmax=4.19 E rii lavabilă epoxidică decorativă 2 Sas 4,71 2.20 Mochetă vopsea vopsea 7 61

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com antifonică lavabilă lavabilă 33 Depozitare 6,15 8.45 Pardosea | vopsea vopsea polioretanică lavabilă lavabilă 34 Spațiu tehnic 10,3 8.21 Pardosea | vopsea Vopsea polioretanică lavabilă lavabilă vopsea AU lavabilă și , 35 Hol casa scărilor 34,92 Hmin=2.65, Marmură rășină tavan gips Hmax=4.19 "ea carton epoxidică decorativă vopsea im lavabilă și 36 Hol evacuare 40 Fmin=2.27, Marmură rășină vapsss Hmax=4.19 IS lavabilă epoxidică decorativă Rășină vopsea tavan gips 37 Hol 9,8 2.70 epoxidică pses SIP N lavabilă carton decorativă Rășină vopsea tavan gips 38 | Grup sanitar femei 17,03 2.70 epoxidică psea SIP a lavabilă carton decorativă Grup sanitar Rășină tavan aiDs 39 persoane cu 5,14 2.70 epoxidică p n SIP Dora at lavabilă carton disabilităţi decorativă Rășină vopsea tavan gips 40 Hol 9,1 2.70 epoxidică peea JP zi lavabilă carton decorativă Răşină vopsea tavan gips 41 | Grup sanitar bărbați 18,56 2.70 epoxidică pses SIP a lavabilă carton decorativă 42 Sas 3,84 2.70 Pardosea | vopsea vopsea polioretanică lavabilă lavabilă 43 Sală 163,44 270 | Parchetvinit | | gips multifuncţională lavabilă carton 44 | Sală interactivă 1 36,64 270 | Parchotulii |) PP | lavon gps lavabilă carton 45 Sală interactivă 2 42,83 2.70 Parchet vinil vopsea tavan gips

)ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Eqgmail.com lavabilă carton 46 Bar 13,27 270 | Parchetvinii | | gips lavabilă carton Cameră grup de , 47 orpăre acă si 1175 Hmin=3.28, Pardosea vopsea vopsea apă > , Hmax=3.76 | polioretanică lavabilă lavabilă si Hmin=2.27, A vopsea tavan gips 48 Zonă gradene 25,2 Hmax=2.70 Parchet vinil lavabilă Garton Hmin=2.27, a vopsea tavan gips 49 Zonă gradene 19,83 Hmax=2.70 Parchet vinil lavabilă carton , Hmin=3.28, Pardosea vopsea vopsea 0 Pleptzitare 186 Hmax=3.76 | polioretanică lavabilă lavabilă Cameră grup de , 51 ompbare apă si 2114 Hmin=2.72, Pardosea vopsea vopsea ME j Hmax=3.76 | polioretanică | lavabilă lavabilă a Hmin=2.27, Pardosea vopsea vopsea 2 Casa scărilor 16,66 Hmax=4.29 | polioretanică lavabilă lavabilă 53 Spațiu tehnic 16,09 4.70 Beton vopsea vopsea subsol lavabilă lavabilă 54 Casa scărilor 6,32 12.15 Pardosea | Vopsea vopsea polioretanică lavabilă lavabilă 55 Casa scărilor 6,5 12.15 Paidosea | Vopsea Vopsea polioretanică lavabilă lavabilă 56 Culise 59,74 3.44 Pardosea | Vopssa Vopsea polioretanică lavabilă lavabilă 57 Spaţiu tehnic 29,49 5.40 Pardosea | Vopsea vopsea polioretanică lavabilă lavabilă 58 Spațiu tehnic 33,57 5.40 Pardosea | vopsea Vopsea polioretanică lavabilă lavabilă 59 Post trafo 51,84 2.66 Beton Vopsea vopsea lavabilă lavabilă 60 Hol 6,62 270 | Parchetinil | “PSP? gps lavabilă carton < Covor vopsea vopsea 61 Cameră electrică 8,23 2.10 cauciuc lavabilă lavabilă electro- 63

( ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006(Eqgmail.com GR, V UKAS MANAGEMENT 3 izolator 62 Casa scărilor 5,27 10.55 Pardosea | vopsea Vopsea polioretanică lavabilă lavabilă 63 | Sală interactivă 3 46,2 330 | Parchetunii | Pa | tavan gips lavabilă carton 64 Sas 2,11 3.00 Fardosea | vopsea vopsea polioretanică lavabilă lavabilă vopsea 65 Hol 9,69 3.00 Pardosea | lavabităşi | polioretanică NI lavabilă fainață 66 Depozitare 6,76 4.50 Fardosea | vopsea Vopsea polioretanică lavabilă lavabilă 67 Depozitare 6,39 3.00 Pardosea | vopsea polioretanică lavabilă lavabilă 68 Depozitare 5,77 3.00 Pardosea | vopsea Vopsea polioretanică lavabilă lavabilă Covor 69 | Cameră electrică 6,32 3.00 CaucIuc Vopsea vopsea electro- lavabilă lavabilă izolator 70 Cameră proiecție 41,08 3.00 Pa rdosea = vopsea vopsea polioretanică lavabilă lavabilă 71 Hol 4,41 3.00 Fadosea | vopsea vopses polioretanică lavabilă lavabilă 72 Birou 6,03 3.00 Pardosea | vopsea vopsea polioretanică lavabilă lavabilă 73 Birou 9,36 3.00 Pardosea | vopsea VOPSEA polioretanică lavabilă lavabilă vopsea tip T4 Grup sanitar 5,52 3.00 „ | latex și plăci Vopsea polioretanică 7 lavabilă ceramice 75 Depozitare 5,88 4.50 Pardosea vopsea Vopsea polioretanică lavabilă lavabilă Total suprafețe utile: 2011,78m?. 64

(A) ARCHISTUBDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com URS 5 a membe cf Registrat af DL a member ofRegstrar of Sta Orqanizare de santier Construcția existând deja, materialele principale vor fi depozitate în interiorul construcției în apropierea locului punerii în operă (plăci de rigips, schelet metalic din aluminiu, vata minerală sub formă de suluri, eurogletul în saci, finisajele de tip placi, etc.). Prepararea mortarului pentru tencuieli și a betonului pentru pardoseli se va executa în curtea cinematografului, fiind vorba de cantități mici, sau aduse gata preparate, cu autovehicule. Se atrage atenția că prin depozitarea interioară a materialelor să nu se blocheze circulația muncitorilor, astfel încât aceștia să-și poată desfășura activitatea în condiții bune. Lucrările prevăzute la înălțime (gleturi, zugrăveli, tavane false, scafe) se vor executa de pe schele metalice tubulare, iar muncitorii obligatoriu vor folosi centuri de siguranță ce se vor fixa pe elemente rigide. Lucrările de organizare de șantier propuse sunt: - împrejmuire organizare de șantier; - poarta de acces pietonala și poarta acces auto; - montare banda de avertizare; - montare panou organizare de șantier — 1 buc; - montare panou PSI — 1 buc, - montare WC ecologic — 2 buc; - alimentarea cu energie electrica a organizării de șantier; - dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și aducerea terenului la starea inițială; La execuție se vor respecta prevederile documentației și a detaliilor de execuţie cuprinse în faza de proiectare. Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele: - Legea 319/1996 privind protecția muncii; - Norme generale de protecția muncii; - Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protecţia și igiena muncii în construcții - ed.1995; - Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime; - Ord. MMPS 255/1955 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuală; - Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994; - Alte acte normative în vigoare la data executării propriu-zise a lucrărilor. Notă: Lucrările de execuţie se vor desfășura numai în limitele incintei. c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția Toate organizațiile, instituțiile se confruntă cu un anumit nivel de risc asociat cu diverse amenințări. Aceste amenințări pot fi rezultatul unor evenimente naturale, accidente sau acte intenționate pentru a provoca daune. Indiferent de natura amenințării, reprezentanții instituțiilor și organizațiilor au responsabilitatea de a limita sau de a gestiona riscurile 65

AJ ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006&(Eqgmail.com provenite din aceste amenințări în măsura în care este posibil. Evaluarea consta în: - identificarea; - cuantificarea și probabilitatea apariției; - tratarea, eliminarea. vulnerabilității Modalitatea de abordare a evaluării riscului este stabilită în conformitate cu cerințele de siguranță, mediul de afaceri, numărul posibil de persoane afectate, valoarea daunelor posibile. Necesitatea analizei de riscuri Este relativ ușor să evaluezi pierderile în urma unui incident, indiferent de cauza care l-a produs, dar dificil să justifici investițiile înainte de producerea incidentului. Analiza vulnerabilităților investiţiei, după realizarea lucrărilor propuse: Nr. Identificarea Sani ȘI Tratarea/eliminarea crt. vulnerabilităților probabilitatea apariția! vulnerabilităților vulnerabilităților ! 1, Vulnerabilități cauzate de factori de risc antropici 1.1. | Riscul vandalizării Estimam valoarea pagubelor | Clădirea va avea montat un (distrugere și sustragere) la | sistem de antiefracție, care aproximativ 10 % din va funcționa non-stop, după valoarea de inventar a încheierea lucrărilor. construcției Risc scăzut 2. Vulnerabilități cauzate de factori de risc naturali 2.1. | Riscul alunecărilor de teren | Terenul se prezintă stabil. Terenul nu ridica probleme Estimam un risc foarte de pierdere a stabilității. scăzut 2.2. | Schimbări climatice Estimam un risc foarte Prin înlocuirea elementelor scăzut deteriorate a acoperișurilor tip terasă cu atice protejate cu șorțuri de tablă se elimina efectele negative produse de evenimente climatice. d) Informații privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în Zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate Imobilul este inclus în Ansamblul urban interbelic "Corso" - LMI TM-II-a-A-061135. Se află sub incidența Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. e) Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiţiei rezultați în

(A) Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Eqmail.com URS II a member of Regittrar cf urma realizării lucrărilor de intervenție Confrom CF nr 449646 - Suprafață teren: 2207mp - Suprafață construită: 1338mp - Suprafață desfășurată: 2456,5mp - POT: 60,63% - CUT: 1,113 - Regim de înălțime: SpţtennicytD+P+1E Confrom CF nr 401251 - Suprafață teren: 1577mp - Suprafață construită totală: 1577mp, - din care suprafața consturită a Cinematografului Timiș: 122mp - Suprafață desfășurată: 12060mp - POT: 100% - CUT: 7.647 - Regim de înălțime: S+P+8E -Suprafață constuită totală: 1460mp -Suprafață desfășurată totală: 2578,5mp -Regim de înălțime: SpţtehnicytD+P+1E -Categoria de importanță: B- deosebită; -Clasa de importanță: Il; -Clasa de risc seismic: Rs Ill. 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi și modul de asigurare a consumurilor suplimentare Nivel echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare. Sala este echipată cu instalație de iluminat și de ventilat în stare parțial funcțională dar învechite, instalaţie de sunet care cuprind boxe, mixer, instalații pentru proiecția filmelor sunt invechite și nefuncţionale. În momentul de față clădirea este branșată la utilități și prin realizarea soluțiilor recomandate de reparații, înlocuirea elementelor deteriorate și aducerea de îmbunătățiri la sistemul de iluminat, de ventilat si climatizare (introducerea de corpuri de iluminat performante de tip LED), nu va duce la depășirea consumurilor inițiale. 67

5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale Durata de realizare a investiţiei: 20 luni, din care lucrări de execuţie: 13 luni. Ani 2 Luni) 1 e 4 5 6 7 8 9 10| 11| 12| 13| 14| 15) 16| 17|) 18| 19| 20 Săpt. Durata de execuţie alucrărilor Activitate | Obţinere avize Proiectare și inginerie Organizare achiziţie publică Comisioane, taxe Asistenţa tehnică Organizarea de șantier Construcţii și instalaţii . Desfaceri, demolări . Consolidare structură . Reparaţii acoperiş . Montare tâmplărie . Finisaje interioare . Finisaje exterioare . Instalaţii electrice . Instalaţii sanitare Instalaţii hidranţi . Instalaţii termice . Conducte și accesorii în CT| . Instalaţie ventilaţie Montaj utilaj tehnologic Utilaje cu montaj Dotări m IO [A (CO 68

5.4. Costurile estimative ale investiţiei DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF "TIMIȘ" Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de | Valoare*2 (fara TVA Valoare Crt cheltuieli TVA) cuTVA Lei Lei Lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1. | Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 1.2. | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la 1.3. | starea iniţială 0,00 0,00 0,00 1.4. | Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitaților 0,00 0,00 0,00 Total Capitolul 1 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 143.626,80 27.289,09 170.915,89 Total Capitolul 2 143.626,80 27.289,09 170.915,89 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1. | Studii 13.083,20 2.485,81 15.569,01 3.1.1 Studii de teren 4.025,60 784,86 4.790,46 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 3.1.3 Alte studii specifice 9.057,60 1.720,94 10.778,54 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea 3.2. | de avize,acorduri si autorizatii 5.032,00 956,08 5.988,08 3.3. | Expertiza tehnică 7.044,80 1.338,51 8.383,31 Certificarea performantei energetice si auditul 3.4. | energetic al cladirii 12.076,80 2.294,59 14.371,39 3.5. | Proiectare 125.800,00 23.902,00 149.702,00 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 30.192,00 5.736,48 35.928,48 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatilor 35.224,00 6.692,56 41.916,56 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalilor de executie 10.064,00 1.912,16 11.976,16 3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie 50.320,00 9.560,80 59.880,80 3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0.00 3.7. | Consultanta 0,00 0,00 0,00 69

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006(Egmail.com URSI a member af Regan af St 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00 3.7.2. Audit financiar 0,00 0,00 0,00 3.8. | Asistenta tehnică 243.837,54 16.827,01 260.664,55 3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 88.563,20 16.827,01 105.390,21 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 53.137,92 10.096,20 63.234,12 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat re catre Inspectoratul de Stat in Constructii 35.425,28 6.730,80 42.156,08 3.8.2. Dirigenţie de santier 155.274,34 0,00 155.274,34 Total Capitolul 3 406.874,34 47.804,00 454.678,34 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1. | Construcţii şi instalaţii 8.780.554,30 1.668.305,32 | _10.448.859,62 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 42. | funcţionale 22.392,90 4.254,65 26.647,55 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 4.3. | care necesita montaj 2.010.152,00 381.928,88 2.392.080,88 44. | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 4.5. | Dotări 5.442 737,00 | 1.034.120,03 6.476.857,03 46. | Active necorporale 0,00 0,00 0,00 Total Capitolul 4 16.255.836,20 | 3.088.608,88 | 19.344.445,08 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1. | Organizare de şantier 81.279,18 15.443,04 96.722,23 5.1.1. Lucrari de constructii și instalatii aferente organizari de santier 81.279,18 15.443,04 96.722,23 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 99.306,38 0,00 99.306,38 5.2.1. Comisioanele si dobanzilor aferente creditului banci finantatoare 0,00 0,00 0,00 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii 9.027,85 0,00 9.027,85 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de constructii 45.139,27 0,00 45.139,27 5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructilor - CSC 45.139,27 0,00 45.139,27 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize și autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute 20% 3.353.820,11 637.225,82 3.991.045,93 5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00 Total Capitolul 5 3-534.405,67 652.668,87 4.187.074,54 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 6.1. | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 6.2. | Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00 70 Id star af Standard LL

N) ARCHISTUDIO 5 > PA UKAS UKAS Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Eqmail.com ul MAI Total Capitolul 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL 20.340.743,02 | 3.816.370,84 | 24.157.113,85 Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 9.027.853,18 | 1.715.292,10 | 10.743.145,29 Data: 11.05.2020 Întocmit SC.A S.R.L. Beneficiar, Municipiul Timișoara *2) În preţuri la daa de 11.05.2020; 1 euro= 4,8295 71

ARCHIŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com na VAS ic a member af Reg star ci rd id Deviz pe obiect conf. Anexa 8 din H.G. 907 DEVIZUL OBIECTULUI REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF "TIMIS" Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara Valoare cu crt. cheltuieli TVA) TVA TVA lei lei lei 1 2 . 3 4 5 cap.4 | Cheltuieli pentru investitia de baza 41. Constructii si instalatii 4.11 | Terasamente,sistematizare pe verticala si 00 22 278.06 amenajari exterioare 18.721,06 4.557, O 412 | Rezistenta 1.298.753,70 246.763,20 | 1.545.516,90 413 | Arhitectura 4.554.139,43 865.286,49 | 5.419.425,92 41.4 | Instalatii 2.908.940,11 552.698,62 | 3.461.638,73 4.1.4.1 Instalatii electrice 1.560.188,44 296.435,80 | 1.856.624,24 4.1.4.2 Instalatii sanitare 193.004,63 36.670,88 229.675,51 4.1.4.3 Instalatii termice 463.096,75 87.988,38 551.085,13 4.1.4.4 Instalatii ventilatie si climatizare 692.650,29 131.603,56 824.253,85 TOTALI - subcapitol 4.1 8.780.554,30 | 1.668.305,32 | 10.448.859,62 42 Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale 22.392,90 4.254,65 26.647,55 TOTAL II - subcapitol 4.2 22.392,90 4.254,65 26.647,55 43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 2.010.152,00 2.892.060,85 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 4.5 Dotari 5.442.737,00 1.034.120,03 | 6.476.857,03 4.6 Active necorporale TOTALIII - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 7.452.889,00 | 1.416.048,91 | 8.868.937,91 Total deviz pe obiect (Total I+Total Il+Total III) 16.255.836,20 „08 12

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com Solutia II (Maximală) URSI a Sf af Standuri DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF "TIMIŞ" Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de | Valoare*2 (fara TVA Valoare Crt cheltuieli TVA) cuTVA Lei Lei Lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1. | Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 1.2. | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 Amenajări pentru protecţia mediului şi 1.3. | aducerea la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli pentru relocarea / protectia 1.4. | utilitaților 0,00 0,00 0,00 Total Capitolul 1 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 143.626,80 27.289,09 170.915,89 Total Capitolul 2 143.626,80 27.289,09 170.915,89 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1. | Studii 13.083,20 2.485,81 15.569,01 3.1.1 Studii de teren 4.025,60 764,86 4.790,46 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 3.1.3 Alte studii specifice 9.057,60 1.720,94 10.778,54 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 3.2. | obtinerea de avize,acorduri si autorizatii 5.032,00 956,08 5.988,08 3.3. | Expertiza tehnică 7.044,80 1.338,51 8.383,31 Certificarea performantei energetice si auditul 3.4. | energetic al cladirii 12.076,80 2.294,59 14.371,39 3.5. | Proiectare 125.800,00 23.902,00 149.702,00 3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 30.192,00 5.736,48 35.928,48 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatilor 35.224,00 6.692,56 41.916,56 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalilor de executie 10.064,00 1.912,16 11.976,16 3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie 50.320,00 9.560,80 59.880,80 13 URSI morber af i Standarde oxid.

A ARCHIŞTUDIO La Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com 3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 3.7. | Consultanta 0,00 0,00 0,00 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00 3.7.2. Audit financiar 0,00 0,00 0,00 3.8. | Asistenta tehnică 248.122,52 16.827,01 264.949,52 3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 88.563,20 16.827,01 105.390,21 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 53.137,92 10.096,20 63.234,12 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat re catre Inspectoratul de Stat in Constructii 35.425,28 6.730,80 42.156,08 3.8.2. Dirigenție de santier 159.559,32 0,00 159.559,32 Total Capitolul 3 411.159,32 47.804,00 458.963,32 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1. | Construcţii şi instalaţii 9.066.219,22 | 1.722.581,65 | 10.788.800,87 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 42. | funcţionale 22.392,90 4.254,65 26.647,55 Utilaje, echipamente tehnologice şi 4.3. | funcţionale care necesita montaj 2.010.152,00 381.928,88 2.392.080,88 Utilaje fără montaj şi echipamente de 4.4. | transport 0,00 0,00 0,00 4.5. | Dotări 5.442.737,00 | 1.034.120,03 6.476.857,03 4.6. | Active necorporale 0,00 0,00 0,00 Total Capitolul 4 16.541.501,12 | 3.142.885,21 | 19.684.386,33 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1. | Organizare de şantier 82.707,51 15.714,43 98.421,93 5.1.1. Lucrari de constructii și instalatii aferente organizari de santier 82.707,51 15.714,43 98.421,93 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 000 0,00 5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 102.464,41 0,00 102.464,41 5.2.1. Comisioanele si dobanzilor aferente creditului banci finantatoare 0,00 0,00 0,00 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii 9.314,95 0,00 9.314,95 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de constructii 46.574,73 0,00 46.574,73 5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructilor - CSC 46.574,73 0,00 46.574,73 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize și autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute 20% 3.411.810,09 648.243,92 4.060.054,00 5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00 Total Capitolul 5 3.596.982,00 663.958,34 4.260.940,35 CAPITOLUL 6 74

ARCHIŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com Gb, V UKAS MANAGEMENT SSI vu member ol Regrtrar of Stand Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 6.1. | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 6.2. | Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00 Total Capitolul 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL 20.693.269,24 | 3.881.936,65 | 24.575.205,89 Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.114.2+5.1.1) 9.314.946,43 | 1.769.839,82 | 11.084.786,25 Data: 11.05.2020 Beneficiar, Municipiul Timișoara *2) În preţuri la daa de 11. 05. 2020; 1 euro= 4,8295 întocmit 15 E URSI member of ci Standard: UA

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006(Eqgmail.com UKAS MANACĂMENT V Deviz pe obiect conf. Anexa 8 din H.G. 907 DEVIZUL OBIECTULUI REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF "TIMIS" Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara Valoare cu crt. cheltuieli TVA) TVA TVA lei lei lei 1 . 2 3 4 5 cap.4 | Cheltuieli pentru investitia de baza 41. Constructii si instalatii 41.1 Terasamente sistematizare pe verticala si 47.287 55 8 984 63 56.272 19 amenajari exterioare / , / 4.1.2 | Rezistenta 1.413.019,67 268.473,74 | 1.681.493,40 413 | Arhitectura 4.696.971,89 892.424,66 | 5.589.396,55 414 | Instalatii 2.908.940,11 552.698,62 | 3.461.638,73 4.1.4.1 Instalatii electrice 1.560.188,44 296.435,80 | 1.856.624,24 4.1.4.2 Instalatii sanitare 193.004,63 36.670,88 229.675,51 4.1.4.3 Instalatii termice 463.096,75 87.988,38 551.085,13 4.1.4.4 Instalatii ventilatie si climatizare 692.650,29 131.603,56 824.253,85 TOTAL - subcapitol 4.1 9.066.219,22 | 1.722.581,65 | 10.788.800,87 4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale 22.392,90 4.254,65 26.647,55 TOTALII - subcapitol 4.2 22.392,90 4.254,65 26.647,55 43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care RA montaj 2.010.152,00 381.928,88 | 2.392.080,88 44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 45 Dotari 5.442.737,00 1.034.120,03 | 6.476.857,03 4.6 Active necorporale TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 7.452.889,00 | 1.416.048,91 | 8.868.937,91 Total deviz pe obiect (Total I+Total ll+Total III) 16.541.501,12 3.142.885,21 19.684.386,33 76

ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006(Eqgmail.com Solutia III (Minimală) DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF TIMIȘ” Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de | Valoare*2 (fara TVA Valoare Crt cheltuieli TVA) cuTVA Lei Lei Lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1. | Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 1.2. | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 Amenajări pentru protecţia mediului şi 1.3. | aducerea la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 1.4. | Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitaţilor 0,00 0,00 0,00 Total Capitolul 1 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 2.1 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 143.626,80 27.289,09 170.915,89 Total Capitolul 2 143.626,80 27.289,09 170.915,89 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1. | Studii 13.083,20 2.485,81 15.569,01 3.1.1 Studii de teren 4.025,60 764,86 4.790,46 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 3.1.3 Alte studii specifice 9.057,60 1.720,94 10.778,54 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 3.2. | obtinerea de avize,acorduri si autorizatii 5.032,00 956,08 5.988,08 3.3. | Expertiza tehnică 7.044,80 1.338,51 8.383,31 Certificarea performantei energetice si auditul 3.4. | energetic al cladirii 12.076,80 2.294,59 14.371,39 3.5. | Proiectare 125.800,00 23.902,00 149.702,00 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 30.192,00 5.736,48 35.928,48 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatilor 35.224,00 6.692,56 41.916,56 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalilor de executie 10.064,00 1.912,16 11.976,16 3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie 50.320,00 9.560,80 59.880,80 3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 17

ARCHIŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006(Egmail.com URS Ira of Regia of Standard ZILE, URS ca member of Regat sf Standards Ud. 3.7. | Consultanta 0,00 0,00 0,00 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00 3.7.2. Audit financiar 0,00 0,00 0,00 3.8. | Asistenta tehnică 242.932,03 16.827,01 259.759,04 3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 88.563,20 16.827,01 105.390,21 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 53.137,92 10.096,20 63.234,12 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat re catre Inspectoratul de Stat in Constructii 35.425,28 6.730,80 42.156,08 3.8.2. Dirigenţie de santier 154.368,83 0,00 154.368,83 Total Capitolul 3 405.968,83 47.804,00 453.772,83 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1. | Construcţii şi instalaţii 8.720.186,80 1.656.835,49 | 10.377.022,29 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 42. | funcţionale 22.392,90 4.254,65 26.647,55 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 4.3. | care necesita montaj 2.010.152,00 381.928,88 2.392.080,88 4.4. | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 4.5. | Dotări 5.442.737,00 | 1.034.120,03 6.476.857,03 4.6. | Active necorporale 0,00 0,00 0,00 Total Capitolul 4 16.195.468,70 | 3.077.139,05 | 19.272.607,75 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1. | Organizare de şantier 80.977,34 15.385,70 96.363,04 5.1.1. Lucrari de constructii și instalatii aferente organizari de santier 80.977,34 15.385,70 96.363,04 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0,00 0,00 5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 98.639,02 0,00 98.639,02 5.2.1. Comisioanele si dobanzilor aferente creditului banci finantatoare 0,00 0,00 0,00 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii 8.967,18 0,00 8.967,18 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de constructii 44.835,92 0,00 44.835,92 5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructilor - CSC 44.835,92 0,00 44.835,92 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize și autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute 20% 3.341.565,51 634.897,45 3.976.462,95 5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00 Total Capitolul 5 3.521.181,87 | _650.283,14 4.171.465,01 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 78

Gb, V UKAS NĂNAGIMENT SYSTEMS 03 ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare200&Egmail.com URS ie a member sf of Standarde d URSica member af Standarde Modding) td 6.1. | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 6.2. | Probe tehnologice 0.00 0,00 0,00 Total Capitolul 6 0,00 0.00 0,00 TOTAL 20.266.246,20 | 3.802.515,29 | 24.068.761,49 Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 8.967.183,84 | 1.703.764,93 | 10.670.948,77 Data: 11.05.2020 Întocmit Beneficiar, Municipiul Timișoara *2) În prețuri la daa de 11.05.2020; 1 euro= 4,8295 79

ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com Deviz pe obiect conf. Anexa 8 din H.G. 907 DEVIZUL OBIECTULUI REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF "TIMIS" Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara Valoare cu crt. cheltuieli TVA) TVA TVA lei lei lei 1 2 3 4 5 cap.4 | Cheltuieli pentru investitia de baza 41. Constructii si instalatii 41.1 Terasamente,sistematizare pe verticala si 18721.06 3557.00 22 278 06 amenajari exterioare zh : : 4.12 | Rezistenta 1.262.533,20 239.881,31 | 1.502.414,51 4.1.3 | Arhitectura 4.529.992,43 860.698,56 | 5.390.690,99 414 | Instalatii 2.908.940,11 552.698,62 | 3.461.638,73 4.1.4.1 Instalatii electrice 1.560.188,44 296.435,80 | 1.856.624,24 4.1.4.2 Instalatii sanitare 193.004,63 36.670,88 229.675,51 4.1.4.3 Instalatii termice 463.096,75 87.988,38 551.085,13 4.1.4.4 Instalatii ventilatie si climatizare 692.650,29 131.603,56 824.253,85 TOTALI - subcapitol 4.1 8.720.186,80 | 1.656.835,49 | 10.377.022,29 42 Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale 22.392,90 4.254,65 26.647,55 TOTALII - subcapitol 4.2 22.392,90 4.254,65 26.647,55 43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care ext montaj 2.010.152,00 381.928,88 | 2.392.080,88 44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 45 Dotari 5.442.737,00 1.034.120,03 | 6.476.857,03 4.6 Active necorporale TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6 7.452.889,00 | 1.416.048,91 | 8.868.937,91 Total deviz pe obiect (Total I+Total II+Total III) 16.195.468,70 3.077.139,05 19.272.607,75 Intocmit S.C. ARCHISTUDIO S.R.L. 80

N) ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Eqmail.com URS Ira racmber sf of Standard Id URSS a member af Reg o Standarde Nord) La - costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare Nu e cazul. - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/ amortizare a investiţiei Costurile operaționale sunt acele costuri generate în cursul activității curente. Categoriile de cheltuieli de operare sunt următoarele: e costuri cu întreţinerile anuale - se referă la cheltuielile pentru utilități ca urmare a consumului de apa, energie electrică; e costuri cu personalul - se referă la cheltuielile salariale pentru personalul angajat; e costuri de mentenanţă - se referă la costurile cu reparațiile periodice care se realizează ca urmare a deteriorării lucrărilor. Plățile acestor cheltuieli se vor face de către beneficiar. 5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei a) Impactul social și cultural Realizarea investiţiei va avea un impact social pozitiv prin promovarea desfășurării activităților culturale de diferite tipuri, într-un spațiu amenajat conform cerințelor de calitate și confort. Prin implementarea investiţiei se vor crea premisele creşterii importanţei turismului şi culturii, ca factori care stimulează creşterea economică, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului. De asemenea, prin implementarea proiectului se va asigura creşterea numărului de turişti, prin valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică naţională şi internaţională. b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare Obiectul acestor estimări este evidențierea efectelor economice directe, indirecte și induse asupra locurilor de muncă. Toate persoanele ce lucrează pentru proiect (specialiști, ingineri, operatori de echipamente, proiectanți, muncitori) reprezintă angajarea directă a forței de muncă. Persoanele care sunt incluse în circuitul economic al proiectului fără a avea o implicare directă, beneficiază de efecte indirecte asupra locurilor de muncă prin efectul multiplicator (ex. fabricanți de materiale de construcții, șoferi de camioane, personal administrativ). 81

URS Tea member sf Regan of Standorte UI URSI a of Reg strat a Standard Modat La După integrarea clădirii în circuitul cultural și turistic al municipiului, ca și spațiu multi- funcţional capabil să găzguiască evenimente socio-culturale simultane, se vor asigura locuri de muncă permanente pe durata de funcționare a acestuia prin necesitatea angajării de personal cafilicat și necalificat. c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate Nu este cazul. 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință Investiţia se încadrează în Directivele Uniunii Europene, adoptate și de țara noastră, în ceea ce privește egalitatea de șanse prin asigurarea condițiilor minime de protecție a proprietății, a siguranței în exploatare, a securității la incendiu și a normelor de igiena și sănătate a oamenilor. Imobilul și terenul aferent sunt situate în intravilan și aparțin domeniului public al Primăriei Municipiului Timișoara. Conform extrasului de carte funciară nr. 449646, terenul este înscris cu nr. cadastral 449646, nr. top. 449646 si o suprafață de 2207 m? și are o construcție inregistrată cu nr. cad. 449646-C1, avand suprafața construită de 1338 m? conform C.F. Conform extrasului de carte funciară nr. 401251, terenul este înscris cu nr. cadastral 401251, nr. top. 401251 si o suprafață de 1577 m? și are o construcție inregistrată cu nr. cad. 401251-C1, avand suprafața construită de 1577 m? conform C.F., din care Cinematograful Timiș utilizeaza 122 m? din parterul comercial al construicției, cu acces din Piata Victoriei. Însumând cele doua suprafețe Cinematograful Timiș are o suprafață totală construită 1460 m”, suprafață desfăsurată măsurată în proiect de 2456,5 m”, cu un regim de înălțime: SP (tehnic)+D+P+1Ep. Nu este necesara întocmirea documentațiilor hidrologice și hidrogeotehnice. Necesitatea realizării investiţiei este justificată de necesitatea de a asigura orașului spații modernizate în care să se poată organiza evenimente socio-culturale de amploare, de deficiențele existente la construcția existentă în ceea ce privește cerințele esențiale de calitate și recomandările expertizei tehnice, precum și de importanța punerii în funcțiune a clădirii, care, prin poziția ultra-centrală, este un factor de aport al vizitatorilor și turiștilor în zonă. Perioada de referință: 20 ani. 82

A) ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com 3 rocmber of Regritrar of Standarde lit. member of Regata si UI b) Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiţiei, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung Funcţionalitatea obiectivului de investiții este de spațiu multi-funcțional socio-cultural şi cafenea. Cererea de bunuri și servicii se referă în acest caz la asigurarea capacitații obiectivului astfel încât să poată deservi populația existentă precum și pe cea preconizată în următoarea perioadă în ceea ce privește educația cinefilă, teatrală, muzicală și de artă vizuală. c) Analiza financiară; sustenabilitatea financiară Analiza Cost - Beneficiu este un instrument analitic, utilizat pentru a estima (din punct de vedere al beneficiilor și costurilor) impactul socio-economic datorat implementării proiectului. Impactul trebuie să fie evaluat în comparație cu obiective predeterminate, analiza realizându-se în mod uzual prin luarea în considerare a tuturor indivizilor afectați de acțiune, în mod direct sau indirect. Costurile investiţiei sunt acele costuri generate prin punerea în funcţiune a proiectului. e Costuri cu terenul — nu este cazul. e Costuri de construcții/clădiri: reprezintă valoarea totala a lucrărilor stabilite de către proiectant pentru realizarea construcției. e Echipamente noi: valoarea de achiziție a dotărilor și utilajelor necesare implementării proiectului. e Costuri de înlocuire a echipamentelor/dotărilor — sunt acele costuri care apar ca urmare a uzurii normale și îmbătrânirii în timp a echipamentelor precum și datorită furturilor. e Valoarea reziduala rezultata la sfârșitul perioadei de analiză este dată de valoarea potențială de valorificare. d) Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor Analiza de risc vizează estimarea distribuției de probabilitate a modificărilor indicatorilor de performanță financiară și economică. Rezultatele analizei de risc se pot exprima ca medie estimată și deviație standard a acestor indicatori. Managementul riscului presupune următoarele etape: o Identificarea riscului o Analiza riscului o Reacția la risc Identificarea riscului - se realizează prin întocmirea unor liste de control. Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii așteptate, simularea Monte Carlo și arborii decizionali. Reacția la Risc - cuprinde măsuri și acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului. 83

ARCHIŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006(Egmail.com VAS member af Reg star ef Standard odin UA Numim risc nesiguranța asociată oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci când: - un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur; - efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția evenimentului este nesigura; - atât evenimentul cat și efectul acestuia sunt incerte Identificarea riscului Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor. Analiza riscului Aceasta etapa este utila în determinarea priorităților în alocarea resurselor pentru controlul și finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importantei riscurilor precum și aplicarea lor pentru riscurile identificate. Pentru această etapa, esențială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcție de probabilitatea de apariție și impactul produs. Reacția la Risc. Tehnici de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în următoarele categorii: - Evitarea riscului — implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului; - Transferul riscului — împărțirea impactului negativ al riscului cu o terță parte (contracte de asigurare, garanții); - Reducerea riscului — tehnici care reduc probabilitatea și/sau impactul negativ al riscului. 84

URS ica of Regrtrsr of Standarde id. URSI member af Regstrar cf Standard: d 6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor S-au luat în calcul trei scenarii care au fost analizate din punct de vedere tehnic, economic, financiar și al sustenabilității riscurilor: > Scenariul 1: e Se va reface zona de acces în incinta obiectivului de investiții din fațada principală a clădirii bloc de locuințe cu parter comercial. Se va desface tâmplăria pvc, soclul și zona de perete din partea dreaptă pentru a realiza un perete transparent de sticlă cu două uși duble, cu tâmplărie aluminiu și geam tripan. Se va monta un sistem de afișaj electronic tip TV în vitrină, încadrat de finisaje metalice cu corpuri de iluminat încadrate; e Se va desface signalistica existentă și se va realiza o copertina pe structură metalică și finisaje metalice cu corpuri de iluminat încadrate. În structura copertinei se va încadra signalistica compusă din litere volumetrice luminate din exterior; e Se vor verifica și se vor reabilita învelitorile de tip terasă. Înainte de realizarea învelitorii noi de tip terasă cu sistem cu finisaj membrana PVC de tip Fatrafol și straturi de termoizolație realizate din vata minerală bazaltică în grosime însumată totală de 35cm se vor desface toate straturile de termo-hidroizolație actuale care nu mai sunt necesare; e Se vor desface și înlocui cu elemente noi sorțurile de tablă de la atice; » Se vor curața tencuielile exterioare degradate si se va realiza anveloparea termică a imobilului cu 10cm vata bazaltică în câmp, 5Scm polistiren expandat pe elementele decorative ale fatadelor și se va tencui și zugrăvi cu materiale și culoare similare existent; e Tâmplăria și grilajele metalice de ventilare existente la postul trafo se vor pastra și se va recondiționa; Se vor desface toate tâmplăriile și grilajele exterioare ale obiectivului de investiții și se vor înlocui cu tâmplărie nouă de aluminiu cu gream tripan; e Se va desface finisajul de călcare pe o lățime de 1m împrejurul clădirii și în zonele de evacurare a vizitatorilor și se va realiza un trotuar de protecție din pavaj dale similipiatră. În zonele de evacuare se vor monta corpuri de iluminat în pardoseaua exterioară; e În zonele de evacuare a vizitatorilor se vor realiza și monta pe structură metalică sisteme complete de grădini verticale cu corpuri de iluminat integrate; e Se vor realiza două goluri de uși din zona holului si al foaierului (spațiul 05) prin desfacerea tâmplăriei, a unei porțiuni de soclu pentru a facilita evacuarea din acea zonă; 85

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006(Eqgmail.com URSita mombrr cf Re La interior se vor pastra și recondiționa placarile cu travertin rosu de pe pereții si stalpii din foaier în zona scărilor (spațiile 05, 09, 10, 11 și 12), și placarea de pe stâlpii din holurile de evacuare (spațiile 31 si 36); Se vor desface toate finisajele interioare aplicate pe pereți, placările verticale și se vor curăța pereții de tencuielile degradate; Se vor desface toate finisajele interioare ale pardoselilor, toate palcajele cu gips carton, lemn si alte materiale; Se vor desface toate finisajele interioare ale tavanelor false, de gips carton, placi de beton armat, lemn, metal, alte materiale și se vor curăța de tencuielile degradate; Se vor desface toate tâmplăriile interioare existente și se vor înlocui cu tâmplării noi: la grupurile sanitare se vor monta tâmplării de lemn celular, accesul în sala de spectacole și în sala multifunctională uși de lemn cu toc ascuns, ușa acces din sala de spectacole în culise va fi placată cu panouri simialr sala spectacole, uși cu tâmplăria de aluminiu spre spațiile tehnice. La nivelul parterului se vor desface toate închiderile ușoare și placările în vederea obținerii unui spațiu cat mai mare pentru a putea realiza noua compartimentare din gips-carton pe structura metalica pentru cafenea (spațiile 01 si 02) și pentru zona de foiaier, snack-bar, casierie și garderobă (spatiile 05, 06, 07 și 08). Se vor folosi finisaje moderne, în pardoselile cafenelei și a foaierului se vor integra benzi led. Spațiile destinate grupurilor sanitare se vor reorganiza pentru a crea loc unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități pe langă grupurile sanitare pe sexe. Sala de spectacole își va pastra forma. Se vor desface toate finisajele interioare, inclusiv panourile ce alcatuiesc tavanul. Se vor reconfigura treptele pentru a acomoda scaune noi, pe alocuri vor fi necesare trepte suplimentare pentru a se menţine înclinația existentă. Se va desface scena existentă și se va realiza o scenă noua pe structură metalică, cu o deschidere mai mare. Se va desface cortina existentă și se va monta o cortină noua pe o noua poziție, după noul contur al scenei. Se vor realiza două goluri de uși cu înălțimea de 2.40m pentru acces direct în culise. Se vor muta ușile de pe culoarul de evacuare și se vor realiza două goluri de geamuri pentru aport de aer proaspat pe culoarele de evacuare. Pe pereți se vor aplica materiale profesionale destinate sălilor de spectacole, pe o structură metalică ce va încadra un sistem de iluminat arhitectural. Tavanul se va reface într-o formă similar existentului, din același tip de material ca și pe pereți. În tavan se vor realiza 6 găuri, prin desfacerea tuturor straturilor necesare cu excepția structurii, pentru 6 trape de desfumare. Se vor verifica toate elementele metalice de ancorare a plafonului fals actual din sala de spectacole și se vor înlocui și completa cele degradate. Dacă în urma reverificării stării structurii de rezistență se constată că degradările au continuat, atrunci se recomandă înlocuirea totală a structurii plafonului suspendat. Verificarea ancorelor se va putea face și de pe podini de circulație din pod cu luarea tuturor măsurilor de securitate a muncii (evitarea circulației pe plafonul suspendat, folosirea obligatorie a centurii de siguranță, remedierea operativă a fiecărei ancore). 86

ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com Toate spațiile tehnice se vor igieniza, se vor tencui si zugravi se vor aplica finisaje de pardoseli noi, se vor schimba tâmplăriile. Toate scările metalice din spații tehnice și din casele scărilor de vor desface. Se vor realiza scări metalice noi (spațiile 29, 34, 54 și 55) Spațiile tehnice de deasupra culiselor se vor igieniza. La casele de scări circulare și holurile de evacuare se vor desface placarile și se vor aplica materiale noi pentru finisajele peretilor și a pardoselilor. La demisol se vor desface toate finisajele aplicate pe tavane, pardoseli și pereți, toate închiderile ușoare, nestructurale pentru a putea realiza spații cat mai mari. Spaţiul liber ce va rezulta în urma desfacerilor, la demisol, va fi compartimentat astfel: grupuri sanitare pe sexe și pentru persoanele cu disabilităţi, pozitionate sub grupurile sanitare de la cota +1,60, sala multifuncţională cu bar penru evenimente, sală interactivă 1 și sală interactivă 2, depozitare, camera electrică si camere grup de pompare ape și rezervoare apă. Închiderile între sălile interactive și sala multicunțională vor fi retractabile, cu panouri mobile și ușă fixa de un metru încadrată unde este cazul. Cele trei spații principale de la demisol vor putea funcționa separat sau împreună. La demisol se va realiza un tavan fals de gips carton, pe el se vor monta corpurile de iluminat, iar în sala multifuncționlă se va monta un sistem de afisaj mobil cu montare pe șine amplasate în tavanul fals. Panourile de afisaj vor fi din lemn pe cardu metalic si vor putea fi stocate în depozitare. Treptele dinspre holurile de evacuare se vor elibera de închiderile ușoare și se vor transforma în gradene, păstrand 1,20m lățime trepte pentru evacuare. La cota -0,22m se vor realiza închiderile dintre holurile de evacuare și sala multifuncționlă prin cu panouri mobile și uși fixe de un metru încadrate pentru evacuare. Cu acces de la demisol spatiul casei scarii (spațiul 62) ce facilitează accesul catre sala interactivă 3 se va elibera de scara existentă în vederea realizării unei scări noi, arhitecturale, cu trepte în consolă, lumini integrate cu activate cu sistem tactil. Spațiul interactiv 3 va fi igienizat și se va realiza un tavan fals de gips carton și se va finisa cu materiale noi pe pereți și pardoseli. Cu acces din exterior, casa scarii (spațiul 18) se va igieniza, se va desface balustrada existentă și se va înlocui cu o balstradă nouă metalica cu mană curentă de lemn. Accesul la biroul administrativ se va putea face și din exterior pe scara mai sus menționată dar și prin interior. Acest spațiu se va igieniza, se va realiza un tavan fals de gips carton și se va finisa cu materiale noi pe pereți și pardoseli. Spațiul de la subsol cu acces din holul de evacuare se va igieniza. Pe scara mai sus menționată (spațiul 18) se va realiza accesul catre etaj, care va fi igienizat. Se vor desface toate finisajele existente si se va tencui si zugravi, se va aplica pardosea nouă. Se va amenaja un grup sanitar pe poziția celui existent. Spațiile tehnice cu acces de la nivelul etajului se vor igieniza. 87

ARCHIŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com URS ea member sf Regi af Standari SUL URS member of eg ef Standard Ltd, e Pentru a facilita accesul persoanelor cu disabilităţi de vor monta 3 platforme mobile electrice. Prima structură, cu acces din foaier va putea coboră la demisol sau va putea urca in holul de asteptare. A doua structură va face legatura între culoarul de acces în sala de spectacole și sala de spectacle. A treia structură va realiza legatura între sala multifuncţională de la demisol și holul de evacuare. e Toate spațiile se vor dota cu mobilier nou și cu sisteme electronice moderne, necesare bunei funcționări a tuturor spațiilor în functie de noile lor destiantii. e Se vor reproiecta și reface în întregime instalațiile electrice, sanitare, termice, de ventilare și climatizare. e Se vor reface branșamentele la utilități. Soluția 2: e Se va reface zona de acces în incinta obiectivului de investiții din fațada principală a clădirii bloc de locuințe cu parter comercial. Se va desface tâmplăria pvc, soclul și zona de perete din partea dreaptă pentru a realiza un perete transparent de sticlă cu două uși duble, cu tâmplărie aluminiu și geam tripan. Se va monta un sistem de afișaj electronic tip TV în vitrină, încadrat de finisaje metalice cu corpuri de iluminat încadrate; e Se va desface signalistica existentă și se va realiza o copertina pe structură metalică și finisaje metalice cu corpuri de iluminat încadrate. În structura copertinei se va încadra signalistica compusă din litere volumetrice luminate din exterior; e Se vor verifica și se vor reabilita învelitorile de tip terasă. Înainte de realizarea învelitorii noi de tip terasă cu sistem cu finisaj membrana PVC de tip Fatrafol și straturi de termoizolație realizate din vata minerală bazaltică în grosime însumată totală de 35cm se vor desface toate straturile de termo-hidroizolație actuale care nu mai sunt necesare; e Se vor desface și înlocui cu elemente noi sorțurile de tablă de la atice; e Se vor curața tencuielile exterioare degradate si se va realiza anveloparea termică a imobilului cu 10cm vata bazaltică în câmp, 5cm polistiren expandat pe elementele decorative ale fatadelor și se va tencui și zugrăvi cu materiale și culoare similare existent; e Tâmplăria și grilajele metalice de ventilare existente la postul trafo se vor pastra și se va recondiționa; e Se vor desface toate tâmplăriile și grilajele exterioare ale obiectivului de investiții și se vor înlocui cu tâmplărie nouă de aluminiu cu gream tripan. e Se va desface finisajul de călcare pe o lățime de 1m împrejurul clădirii și în Zonele de evacurare a vizitatorilor și se va realiza un trotuar de protecție din pavaj dale similipiatră. În zonele de evacuare se vor monta corpuri de iluminat în pardoseaua exterioară; e În zonele de evacuare a vizitatorilor se vor realiza și monta pe structură metalică sisteme complete de grădini verticale cu corpuri de iluminat integrate; 88

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com Se vor realiza două goluri de uși din zona holului si al foaierului (spațiul 04 si 05) prin desfacerea tâmplăriei, a unei porțiuni de soclu și a unei zone de perete pentru a facilita evacuarea din acea zonă; Golul realizat din spatiul hol (spațiul 04) ca fi continuat cu un sas din sticlă pe structură metalică cu ieșire pe terasa neînchisă si neclimatizată; Terasa va avea ca finisaj de calcare dale tip piatră și va fi bordată pe o latură de o structrură metalică închisă cu tablă perforată, vopsita alb, ce va conține corpuri de iluminat și mici grădini verticale. Evacuarea de pe terasa în exterior se va face printr-o usa metalică cu deschidere manuală și automată; La interior se vor pastra și recondiționa placarile cu travertin rosu de pe pereții si stalpii din foaier în zona scărilor (spațiile 05, 09, 10, 11 și 12), și placarea de pe stâlpii din holurile de evacuare (spațiile 31 si 36); Se vor desface toate finisajele interioare aplicate pe pereți, placările verticale și se vor curăța pereții de tencuielile degradate; Se vor desface toate finisajele interioare ale pardoselilor, toate palcajele cu gips carton, lemn si alte materiale; Se vor desface toate finisajele interioare ale tavanelor false, de gips carton, placi de beton armat, lemn, metal, alte materiale și se vor curăța de tencuielile degradate; Se vor desface toate tâmplăriile interioare existente și se vor înlocui cu tâmplării noi: la grupurile sanitare se vor monta tâmplării de lemn celular, accesul în sala de spectacole și în sala multifunctională uși de lemn cu toc ascuns, ușa acces din sala de spectacole în culise va fi placată cu panouri simialr sala spectacole, uși cu tâmplăria de aluminiu spre spațiile tehnice. La nivelul parterului se vor desface toate închiderile ușoare și placările în vederea obținerii unui spațiu cat mai mare pentru a putea realiza noua compartimentare din gips-carton pe structura metalica pentru cafenea (spațiile 01 si 02) și pentru zona de foiaier, snack-bar, casierie și garderobă (spatiile 05, 06, 07 și 08). Se vor folosi finisaje moderne, în pardoselile cafenelei și a foaierului se vor integra benzi led. Spațiile destinate grupurilor sanitare se vor reorganiza pentru a crea loc unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități pe langă grupurile sanitare pe sexe. Sala de sepectacole își va pastra forma. Se vor desface toate finisajele interioare, inclusiv panourile ce alcatuiesc tavanul. Se vor reconfigura treptele pentru a acomoda scaune noi, pe alocuri vor fi necesare trepte suplimentare pentru a se menține înclinația existentă. Se va desface scena existentă și se va realiza o scenă noua pe structură metalică, cu o deschidere mai mare. Se va desface cortina existentă și se va monta o cortină noua pe o noua poziție, după noul contur al scenei. Se vor realiza două goluri de uși cu înălțimea de 2.40m pentru acces direct în culise. Se vor muta ușile de pe culoarul de evacuare și se vor realiza două goluri de geamuri pentru aport de aer proaspat pe culoarele de evacuare. Pe pereți se vor aplica materiale profesionale destinate sălilor de spectacole, pe o structură metalică ce va încadra un sistem de iluminat arhitectural. Tavanul se va reface într-o formă similar existentului, din același tip de material ca și pe pereți. În tavan se vor realiza 6 găuri, prin 89

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006(Egmail.com desfacerea tuturor straturilor necesare cu excepția structurii, pentru 6 trape de desfumare. Se vor verifica toate elementele metalice de ancorare a plafonului fals actual din sala de spectacole și se vor înlocui și completa cele degradate. Dacă în urma reverificării stării structurii de rezistență se constată că degradările au continuat, atrunci se recomandă înlocuirea totală a structurii plafonului suspendat. Verificarea ancorelor se va putea face și de pe podini de circulație din pod cu luarea tuturor măsurilor de securitate a muncii (evitarea circulației pe plafonul suspendat, folosirea obligatorie a centurii de siguranță, remedierea operativă a fiecărei ancore). Toate spațiile tehnice se vor igieniza, se vor tencui si zugravi se vor aplica finisaje de pardoseli noi, se vor schimba tâmplăriile. Toate scările metalice din spații tehnice și din casele scărilor de vor desface. Se vor realiza scări metalice noi (spațiile 29, 34, 54 și 55) Spațiile tehnice de deasupra culiselor se vor igieniza. La casele de scări circulare și holurile de evacuare se vor desface placarile și se vor aplica materiale noi pentru finisajele peretilor și a pardoselilor. La demisol se vor desface toate finisajele aplicate pe tavane, pardoseli și pereți, toate închiderile ușoare, nestructurale pentru a putea realiza spații cat mai mari. Spațiul liber ce va rezulta în urma desfacerilor, la demisol, va fi compartimentat astfel: grupuri sanitare pe sexe și pentru persoanele cu disabilităţi, pozitionate sub grupurile sanitare de la cota +1,60, sala multifuncţională cu bar penru evenimente, sală interactivă 1 și sală interactivă 2, depozitare, camera electrică si camere grup de pompare ape și rezervoare apă. Închiderile între sălile interactive și sala multicunţională vor fi retractabile, cu panouri mobile și ușă fixa de un metru încadrată unde este cazul. Cele trei spaţii principale de la demisol vor putea funcționa separat sau împreună. La demisol se va realiza un tavan fals de gips carton, pe el se vor monta corpurile de iluminat, iar în sala multifuncționlă se va monta un sistem de afisaj mobil cu montare pe șine amplasate în tavanul fals. Panourile de afisaj vor fi din lemn pe cardu metalic si vor putea fi stocate în depozitare. Treptele dinspre holurile de evacuare se vor elibera de închiderile ușoare și se vor transforma în gradene, păstrand 1,20m lăţime trepte pentru evacuare. La cota -0,22m se vor realiza închiderile dintre holurile de evacuare și sala multifuncționiă prin cu panouri mobile și uși fixe de un metru încadrate pentru evacuare. Cu acces de la demisol spatiul casei scarii (spațiul 62) ce facilitează accesul catre sala interactivă 3 se va elibera de scara existentă în vederea realizării unei scări noi, arhitecturale, cu trepte în consolă, lumini integrate cu activate cu sistem tactil. Spațiul interactiv 3 va fi igienizat și se va realiza un tavan fals de gips carton și se va finisa cu materiale noi pe pereți și pardoseli. Cu acces din exterior, casa scarii (spațiul 18) se va igieniza, se va desface balustrada existentă și se va înlocui cu o balstradă nouă metalica cu mană curentă de lemn. 90

Accesul la biroul administrativ se va putea face și din exterior pe scara mai sus menționată dar și prin interior. Acest spațiu se va igieniza, se va realiza un tavan fals de gips carton și se va finisa cu materiale noi pe pereți și pardoseli. Spaţiul de la subsol cu acces din holul de evacuare se va igieniza. Pe scara mai sus menționată (spațiul 18) se va realiza accesul catre etaj, care va fi igienizat. Se vor desface toate finisajele existente si se va tencui si zugravi, se va aplica pardosea nouă. Se va amenaja un grup sanitar pe poziția celui existent. Spațiile tehnice cu acces de la nivelul etajului se vor igieniza. Pentru a facilita accesul persoanelor cu disabilităţi de vor monta 3 platforme mobile electrice. Prima structură, cu acces din foaier va putea coboră la demisol sau va putea urca in holul de asteptare. A doua structură va face legatura între culoarul de acces în sala de spectacole și sala de spectacle. A treia structură va realiza legatura între sala multifuncţională de la demisol și holul de evacuare. Toate spațiile se vor dota cu mobilier nou și cu sisteme electronice moderne, necesare bunei funcționări a tuturor spațiilor în functie de noile lor destiantii. Se vor reproiecta și reface în întregime instalațiile electrice, sanitare, termice, de ventilare și climatizare. Se vor reface branșamentele la utilități. > Soluția 3: Se va reface zona de acces în incinta obiectivului de investiții din fațada principală a clădirii bloc de locuințe cu parter comercial. Se va desface tâmplăria pvc, soclul și o porțiune de perete din partea dreaptă pentru a realiza un perete transparent, inclinat, de sticlă cu o ușă duble, cu tâmplărie aluminiu și geam tripan. Se va desface signalistica existentă și se va realiza o signalistică noua compusă din litere volumetrice luminate din exterior, aplicate pe fațada principală a clădirii bloc de locuințe cu parter comercial. Se vor verifica și se vor reabilita învelitorile de tip terasă. Înainte de realizarea învelitorii noi de tip terasă cu sistem cu finisaj membrana PVC de tip Fatrafol și straturi de termoizolație realizate din vata minerală bazaltică în grosime însumată totală de 35cm se vor desface toate straturile de termo-hidroizolație actuale care nu mai sunt necesare; Se vor desface și înlocui cu elemente noi sorțurile de tablă de la atice; Se vor curața tencuielile exterioare degradate si se va realiza anveloparea termică a imobilului cu 10cm vata bazaltică în câmp, 5cm polistiren expandat pe elementele decorative ale fatadelor și se va tencui și zugrăvi cu materiale și culoare similare existent; Tâmplăria și grilajele metalice de ventilare existente la postul trafo se vor pastra și se va recondiționa; Se vor desface toate tâmplăriile și grilajele exterioare ale obiectivului de investiții și se vor înlocui cu tâmplărie nouă de aluminiu cu gream tripan. 91

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006(Egmail.com Se va desface finisajul de călcare pe o lățime de 1m împrejurul clădirii și în zonele de evacurare a vizitatorilor și se va realiza un trotuar de protecție din pavaj dale similipiatră. În zonele de evacuare se vor monta corpuri de iluminat în pardoseaua exterioară; În zonele de evacuare a vizitatorilor se vor realiza și monta pe structură metalică sisteme complete de grădini verticale cu corpuri de iluminat integrate; Se vor realiza două goluri de uși din zona holului si al foaierului (spațiul 05) prin desfacerea tâmplăriei, a unei porțiuni de soclu pentru a facilita evacuarea din acea zonă; La interior se vor pastra și recondiționa placarile cu travertin rosu de pe pereții si stalpii din foaier în zona scărilor (spațiile 05, 09, 10, 11 și 12), și placarea de pe stâlpii din holurile de evacuare (spațiile 31 si 36); Se vor desface toate finisajele interioare aplicate pe pereți, placările verticale și se vor curăța pereții de tencuielile degradate; Se vor desface toate finisajele interioare ale pardoselilor, toate palcajele cu gips carton, lemn si alte materiale; Se vor desface toate finisajele interioare ale tavanelor false, de gips carton, placi de beton armat, lemn, metal, alte materiale și se vor curăța de tencuielile degradate; Se vor desface toate tâmplăriile interioare existente și se vor înlocui cu tâmplării noi: la grupurile sanitare se vor monta tâmplării de lemn celular, accesul în sala de spectacole și în sala multifunctională uși de lemn cu toc ascuns, ușa acces din sala de spectacole în culise va fi placată cu panouri simialr sala spectacole, uși cu tâmplăria de aluminiu spre spațiile tehnice. La nivelul parterului se vor desface toate închiderile ușoare și placările în vederea obținerii unui spațiu cat mai mare pentru a putea realiza noua compartimentare din gips-carton pe structura metalica pentru cafenea (spațiile 01 si 02) și pentru Zona de foiaier, snack-bar, casierie și garderobă (spatiile 05, 06, 07 și 08). Se vor folosi finisaje moderne, în pardoselile cafenelei și a foaierului se vor integra benzi led. Spațiile destinate grupurilor sanitare se vor reorganiza pentru a crea loc unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități pe langă grupurile sanitare pe sexe. Sala de sepectacole își va pastra forma. Se vor desface toate finisajele interioare, inclusiv panourile ce alcatuiesc tavanul. Se vor reconfigura treptele pentru a acomoda scaune noi, pe alocuri vor fi necesare trepte suplimentare pentru a se menţine înclinația existentă. Se va desface scena existentă și se va realiza o scenă noua pe structură metalică, cu o deschidere mai mare. Se va desface cortina existentă și se va monta o cortină noua pe o noua poziție, după noul contur al scenei. Se vor realiza două goluri de uși cu înălțimea de 2.40m pentru acces direct în culise. Se vor muta ușile de pe culoarul de evacuare și se vor realiza două goluri de geamuri pentru aport de aer proaspat pe culoarele de evacuare. Pe pereți se vor aplica materiale profesionale destinate sălilor de spectacole, pe o structură metalică ce va încadra un sistem de iluminat arhitectural. Tavanul se va reface într-o formă similar existentului, din același tip de material ca și pe pereți. În tavan se vor realiza 6 găuri, prin 92

ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Eqgmail.com URS ta member of egirl Standar id, URSICA member of ilegstrar sf Standards Mod) Ud desfacerea tuturor straturilor necesare cu excepția structurii, pentru 6 trape de desfumare. Se vor verifica toate elementele metalice de ancorare a plafonului fals actual din sala de spectacole și se vor înlocui și completa cele degradate. Dacă în urma reverificării stării structurii de rezistență se constată că degradările au continuat, atrunci se recomandă înlocuirea totală a structurii plafonului suspendat. Verificarea ancorelor se va putea face și de pe podini de circulație din pod cu luarea tuturor măsurilor de securitate a muncii (evitarea circulației pe plafonul suspendat, folosirea obligatorie a centurii de siguranță, remedierea operativă a fiecărei ancore). Toate spațiile tehnice se vor igieniza, se vor tencui si zugravi se vor aplica finisaje de pardoseli noi, se vor schimba tâmplăriile. Toate scările metalice din spații tehnice și din casele scărilor de vor desface. Se vor realiza scări metalice noi (spațiile 29, 34, 54 și 33) Spațiile tehnice de deasupra culiselor se vor igieniza. La casele de scări circulare și holurile de evacuare se vor desface placarile și se vor aplica materiale noi pentru finisajele peretilor și a pardoselilor. La demisol se vor desface toate finisajele aplicate pe tavane, pardoseli și pereți, toate închiderile ușoare, nestructurale pentru a putea realiza spații cat mai mari. Spațiul liber ce va rezulta în urma desfacerilor, la demisol, va fi compartimentat astfel: grupuri sanitare pe sexe și pentru persoanele cu disabilităţi, pozitionate sub grupurile sanitare de la cota +1,60, sala multifuncţională cu bar penru evenimente, sală interactivă 1 și sală interactivă 2, depozitare, camera electrică si camere grup de pompare ape și rezervoare apă. Închiderile între sălile interactive și sala multicunțională vor fi retractabile, cu panouri mobile și ușă fixa de un metru încadrată unde este cazul. Cele trei spații principale de la demisol vor putea funcționa separat sau împreună. La demisol se va realiza un tavan fals de gips carton, pe el se vor monta corpurile de iluminat, iar în sala multifuncționlă se va monta un sistem de afisaj mobil cu montare pe șine amplasate în tavanul fals. Panourile de afisaj vor fi din lemn pe cardu metalic si vor putea fi stocate în depozitare. Treptele dinspre holurile de evacuare se vor elibera de închiderile ușoare și se vor transforma în gradene, păstrand 1,20m lățime trepte pentru evacuare. La cota -0,22m se vor realiza închiderile dintre holurile de evacuare și sala multifuncționlă prin cu panouri mobile și uși fixe de un metru încadrate pentru evacuare. Cu acces de la demisol spatiul casei scarii (spațiul 62) ce facilitează accesul catre sala interactivă 3 se va elibera de scara existentă în vederea realizării unei scări noi, arhitecturale, cu trepte în consolă, lumini integrate cu activate cu sistem tactil. Spațiul interactiv 3 va fi igienizat și se va realiza un tavan fals de gips carton și se va finisa cu materiale noi pe pereți și pardoseli. Cu acces din exterior, casa scarii (spațiul 18) se va igieniza, se va desface balustrada existentă și se va înlocui cu o balstradă nouă metalica cu mană curentă de lemn. 93

A ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Eqmail.com URS 1 a mormber af al Sandor lat. member of egatrar cf Standard: UA e Accesul la biroul administrativ se va putea face și din exterior pe scara mai sus menționată dar și prin interior. Acest spațiu se va igieniza, se va realiza un tavan fals de gips carton și se va finisa cu materiale noi pe pereți și pardoseli. e Spațiul de la subsol cu acces din holul de evacuare se va igieniza. e Pe scara mai sus menționată (spațiul 18) se va realiza accesul catre etaj, care va fi igienizat. Se vor desface toate finisajele existente si se va tencui si zugravi, se va aplica pardosea nouă. Se va amenaja un grup sanitar pe poziția celui existent. e Spațiile tehnice cu acces de la nivelul etajului se vor igieniza. e Pentru a facilita accesul persoanelor cu disabilităţi de vor monta 3 platforme mobile electrice. Prima structură, cu acces din foaier va putea coboră la demisol sau va putea urca in holul de asteptare. A doua structură va face legatura între culoarul de acces în sala de spectacole și sala de spectacle. A treia structură va realiza legatura între sala multifuncţională de la demisol și holul de evacuare. e Toate spațiile se vor dota cu mobilier nou și cu sisteme electronice moderne, necesare bunei funcționări a tuturor spațiilor în functie de noile lor destiantii. e Se vor reproiecta și reface în întregime instalațiile electrice, sanitare, termice, de ventilare și climatizare. e Se vor reface branșamentele la utilități. Cele trei soluții se diferențiază prin amenajarea parterului și a zonei de acces. Avantaje Dezavantaje Avantaje Dezavantaje Avantaje Dezavantaje Nivel de Nivel de Nivel de Perioadă de dificultate Perioadă de dificultate Perioadă de dificultate utilizare mare. | crescut al utilizare mare. crescutal utilizare mare. | crescut al execuției. execuției. execuției. Semnalistica Semnalistica fațadei fațadei Costuri mai marchează , . | marchează mari, într-o Costuri puţin , Costuri mari. E puternic puternic proporție mai scăzute. accesul în accesul în redusă. obiectiv. obiectiv. , , Lucrările de , 5 Lucrăril , , Lucrările de Multifunctiona- ucranie Multifunctiona- UCTATTe de Multifuncţiona- , e execuție e execuție . dai execuție litatea clădirii N litatea clădirii 7 litatea clădirii = - necesită un - necesită un - necesită un permite ca ersonal permite ca ersonal permite ca ersonal aceasta să per i aceasta să pers aceasta să pere calificat si un iasi calificat si un a calificat și un devină un pol control devină un pol corirol : devină un pol control ultural major. | | major. , cultural major. | ; e or riguros. cultura Jo riguros. rai majo riguros. Posibilitatea de aaveaun spațiu amenajat în aer liber. 94

A n ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com În conformitate cu cerințele - necesitățile beneficiarului și respectarea normelor și standardelor în vigoare se alege prima variantă de reabilitare și modernizare a clădirii. 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e) > Din considerente tehnico-economice s-a ales soluția 1: Scenariul 1: Se va reface zona de acces în incinta obiectivului de investiții din fațada principală a clădirii bloc de locuințe cu parter comercial. Se va desface tâmplăria pvc, soclul și zona de perete din partea dreaptă pentru a realiza un perete transparent de sticlă cu două uși duble, cu tâmplărie aluminiu și geam tripan. Se va monta un sistem de afișaj electronic tip TV în vitrină, încadrat de finisaje metalice cu corpuri de iluminat încadrate; Se va desface signalistica existentă și se va realiza o copertina pe structură metalică și finisaje metalice cu corpuri de iluminat încadrate. În structura copertinei se va încadra signalistica compusă din litere volumetrice luminate din exterior, Se vor verifica și se vor reabilita învelitorile de tip terasă. Înainte de realizarea învelitorii noi de tip terasă cu sistem cu finisaj membrana PVC de tip Fatrafol și straturi de termoizolație realizate din vata minerală bazaltică în grosime însumată totală de 35cm se vor desface toate straturile de termo-hidroizolație actuale care nu mai sunt necesare; Se vor desface și înlocui cu elemente noi sorțurile de tablă de la atice; Se vor curața tencuielile exterioare degradate si se va realiza anveloparea termică a imobilului cu 10cm vata bazaltică în câmp, 5cm polistiren expandat pe elementele decorative ale fatadelor și se va tencui și zugrăvi cu materiale și culoare similare existent; Tâmplăria și grilajele metalice de ventilare existente la postul trafo se vor pastra și se va recondiționa; Se vor desface toate tâmplăriile și grilajele exterioare ale obiectivului de investiții și se vor înlocui cu tâmplărie nouă de aluminiu cu gream tripan; Se va desface finisajul de călcare pe o lățime de 1m împrejurul clădirii și în Zonele de evacurare a vizitatorilor și se va realiza un trotuar de protecție din pavaj dale similipiatră. În zonele de evacuare se vor monta corpuri de iluminat în pardoseaua exterioară; În zonele de evacuare a vizitatorilor se vor realiza și monta pe structură metalică sisteme complete de grădini verticale cu corpuri de iluminat integrate; Se vor realiza două goluri de uși din zona holului si al foaierului (spațiul 05) prin desfacerea tâmplăriei, a unei porțiuni de soclu pentru a facilita evacuarea din acea zonă; 95

ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006&Egmail.com URSTca membre si ol Standarde oldingii id, member of Regstrar of Standard Id La interior se vor pastra și recondiționa placarile cu travertin rosu de pe pereții si stalpii din foaier în zona scărilor (spațiile 05, 09, 10, 11 și 12), și placarea de pe stâlpii din holurile de evacuare (spațiile 31 si 36); Se vor desface toate finisajele interioare aplicate pe pereți, placările verticale și se vor curăța pereții de tencuielile degradate; Se vor desface toate finisajele interioare ale pardoselilor, toate palcajele cu gips carton, lemn si alte materiale; Se vor desface toate finisajele interioare ale tavanelor false, de gips carton, placi de beton armat, lemn, metal, alte materiale și se vor curăța de tencuielile degradate; Se vor desface toate tâmplăriile interioare existente și se vor înlocui cu tâmplării noi: la grupurile sanitare se vor monta tâmplării de lemn celular, accesul în sala de spectacole și în sala multifunctională uși de lemn cu toc ascuns, ușa acces din sala de spectacole în culise va fi placată cu panouri simialr sala spectacole, uși cu tâmplăria de aluminiu spre spațiile tehnice. La nivelul parterului se vor desface toate închiderile ușoare și placările în vederea obținerii unui spațiu cat mai mare pentru a putea realiza noua compartimentare din gips-carton pe structura metalica pentru cafenea (spațiile 01 si 02) și pentru Zona de foiaier, snack-bar, casierie și garderobă (spatiile 05, 06, 07 și 08). Se vor folosi finisaje moderne, în pardoselile cafenelei și a foaierului se vor integra benzi led. Spațiile destinate grupurilor sanitare se vor reorganiza pentru a crea loc unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități pe langă grupurile sanitare pe sexe. Sala de sepectacole își va pastra forma. Se vor desface toate finisajele interioare, inclusiv panourile ce alcatuiesc tavanul. Se vor reconfigura treptele pentru a acomoda scaune noi, pe alocuri vor fi necesare trepte suplimentare pentru a se menține înclinația existentă. Se va desface scena existentă și se va realiza o scenă noua pe structură metalică, cu o deschidere mai mare. Se va desface cortina existentă și se va monta o cortină noua pe o noua poziție, după noul contur al scenei. Se vor realiza două goluri de uși cu înălțimea de 2.40m pentru acces direct în culise. Se vor muta ușile de pe culoarul de evacuare și se vor realiza două goluri de geamuri pentru aport de aer proaspat pe culoarele de evacuare. Pe pereți se vor aplica materiale profesionale destinate sălilor de spectacole, pe o structură metalică ce va încadra un sistem de iluminat arhitectural. Tavanul se va reface într-o formă similar existentului, din același tip de material ca și pe pereți. În tavan se vor realiza 6 găuri, prin desfacerea tuturor straturilor necesare cu excepția structurii, pentru 6 trape de desfumare. Se vor verifica toate elementele metalice de ancorare a plafonului fals actual din sala de spectacole și se vor înlocui și completa cele degradate. Dacă în urma reverificării stării structurii de rezistență se constată că degradările au continuat, atunci se recomandă înlocuirea totală a structurii plafonului suspendat. Verificarea ancorelor se va putea face și de pe podini de circulație din pod cu luarea tuturor măsurilor de securitate a muncii (evitarea circulației pe plafonul suspendat, folosirea obligatorie a centurii de siguranță, remedierea operativă a fiecărei ancore). 96

ARCHIŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Eqmail.com a member of Regatta sf Standari RS Ic a member cf leg strat ef Storudar Toate spațiile tehnice se vor igieniza, se vor tencui si zugravi se vor aplica finisaje de pardoseli noi, se vor schimba tâmplăriile. Toate scările metalice din spații tehnice și din casele scărilor de vor desface. Se vor realiza scări metalice noi (spațiile 29, 34, 54 și 55) Spațiile tehnice de deasupra culiselor se vor igieniza. La casele de scări circulare și holurile de evacuare se vor desface placarile și se vor aplica materiale noi pentru finisajele peretilor și a pardoselilor. La demisol se vor desface toate finisajele aplicate pe tavane, pardoseli și pereți, toate închiderile ușoare, nestructurale pentru a putea realiza spații cat mai mari. Spațiul liber ce va rezulta în urma desfacerilor, la demisol, va fi compartimentat astfel: grupuri sanitare pe sexe și pentru persoanele cu disabilităţi, pozitionate sub grupurile sanitare de la cota +1,60, sala multifuncţională cu bar penru evenimente, sală interactivă 1 și sală interactivă 2, depozitare, camera electrică si camere grup de pompare ape și rezervoare apă. Închiderile între sălile interactive și sala multicunțională vor fi retractabile, cu panouri mobile și ușă fixa de un metru încadrată unde este cazul. Cele trei spații principale de la demisol vor putea funcționa separat sau împreună. La demisol se va realiza un tavan fals de gips carton, pe el se vor monta corpurile de iluminat, iar în sala multifuncționlă se va monta un sistem de afisaj mobil cu montare pe șine amplasate în tavanul fals. Panourile de afisaj vor fi din lemn pe cardu metalic si vor putea fi stocate în depozitare. Treptele dinspre holurile de evacuare se vor elibera de închiderile ușoare și se vor transforma în gradene, păstrand 1,20m lățime trepte pentru evacuare. La cota -0,22m se vor realiza închiderile dintre holurile de evacuare și sala multifuncționiă prin cu panouri mobile și uși fixe de un metru încadrate pentru evacuare. Cu acces de la demisol spatiul casei scarii (spațiul 62) ce facilitează accesul catre sala interactivă 3 se va elibera de scara existentă în vederea realizării unei scări noi, arhitecturale, cu trepte în consolă, lumini integrate cu activate cu sistem tactil. Spațiul interactiv 3 va fi igienizat și se va realiza un tavan fals de gips carton și se va finisa cu materiale noi pe pereți și pardoseli. Cu acces din exterior, casa scarii (spațiul 18) se va igieniza, se va desface balustrada existentă și se va înlocui cu o balstradă nouă metalica cu mană curentă de lemn. Accesul la biroul administrativ se va putea face și din exterior pe scara mai sus menționată dar și prin interior. Acest spațiu se va igieniza, se va realiza un tavan fals de gips carton și se va finisa cu materiale noi pe pereți și pardoseli. Spațiul de la subsol cu acces din holul de evacuare se va igieniza. Pe scara mai sus menționată (spațiul 18) se va realiza accesul catre etaj, care va fi igienizat. Se vor desface toate finisajele existente si se va tencui si zugravi, se va aplica pardosea nouă. Se va amenaja un grup sanitar pe poziția celui existent. Spațiile tehnice cu acces de la nivelul etajului se vor igieniza. 97

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com URSita member ol Regrarar of Standards URSICA member of Regata cf Moina Id e Pentru a facilita accesul persoanelor cu disabilităţi de vor monta 3 platforme mobile electrice. Prima structură, cu acces din foaier va putea coboră la demisol sau va putea urca in holul de asteptare. A doua structură va face legatura între culoarul de acces în sala de spectacole și sala de spectacle. A treia structură va realiza legatura între sala multifuncţională de la demisol și holul de evacuare. e Toate spațiile se vor dota cu mobilier nou și cu sisteme electronice moderne, necesare bunei funcționări a tuturor spațiilor în functie de noile lor destiantii. e Se vor reproiecta și reface în întregime instalațiile electrice, sanitare, termice, de ventilare și climatizare. e Se vor reface branșamentele la utilități. La alegerea soluției s-a ținut cont de: calitatea lucrărilor de rezultat, de soluția tehnică și de costurile de punere în operă. 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiţiei a) Indicatori maximali Respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general Nr. Denumirea capitolelor și Valoare*2 TVA Valoare cu Crt subcapitolelor de cheltuieli (fără TVA) TVA Lei Lei Lei 20.340.743,02 | 3.816.370,84 | 24.157.113,85 TOTAL Din care: C+M 9.027.853,18 | 1.715.292,10 | 10.743.145,29 (1.211.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - şi după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; Confrom CF nr 449646 Suprafaţă teren: 2207mp Suprafață construită: 1338mp Suprafață desfășurată: 2456,5mp POT: 60,63% CUT: 1,113 Regim de înălțime: Spţtehnic;+D+P+1Ep Confrom CF nr 401251 - Suprafață teren: 1577mp 98

E) / UKAS MANAGEMENT SISTEMS, nu ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006(QEgrnail.com URSIca member ofBezatrar of - Suprafață construită totală: 1577mp, - din care suprafața consturită a Cinematografului Timiș: 122mp - Suprafață desfășurată: 12060mp - POT: 100% - CUT: 7.647 - Regim de înălțime: S+P+8E -Suprafață constuită totală: 1460mp -Suprafață desfășurată totală: 2578,5mp -Regim de înălțime: Spţenmiy+tD+P+1Ep -Categoria de importanță: B- deosebită; -Clasa de importanță: Il; -Clasa de risc seismic: Rs IIl. Indicatori calitativi Conform expertizei tehnice, clădirea se comporta bine din punct de vedere structural. După realizarea lucrărilor propuse, se vor obține următorii indicatori calitativi: Y Din punct de vedere al clasei de risc seismic clădirea se va afla în clasa RS Il; Y Din punct de vedere al securității la incendiu, clădirea va avea gradul |. c) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/ operare stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții Valoare*2 (fara TVA) Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 1.1. Obţinerea terenului 0,00 1.2. Amenajarea terenului 0,00 1,3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 0,00 1.4. Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitaţilor 0,00 Total Capitolul 1 0,00 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 143.626,80 3.1. Studii 13.083,20 3.1.1 Studii de teren 4.025,60 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 3.1.3 Alte studii specifice 9.057,60 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 3.2. avize,acorduri si autorizatii 5.032,00 3.3. Expertiza tehnică 7.044,80 3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii 12.076,80 3.5. Proiectare 125.800,00 3.5.1. Tema de proiectare 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 30.192,00 3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatilor 35.224,00 99

A ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com Gb, V UKAS MANAGEMENT ou URS Iza member of Regrarar af Standarde d URS lea member al Regatta 3.5.3. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalilor de executie 10.064,00 3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie 50.320,00 3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 3.7. Consultanta 0,00 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 3.7.2. Audit financiar 0,00 3.8. Asistenta tehnică 243.873,54 3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 88.599,20 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 53.173,92 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat re catre Inspectoratul de Stat in Constructii 35.425,28 3.8.2. Dirigenție de santier 155.274,34 Total Capitolul 3 406.910,34 41. Construcţii şi instalaţii 8.780.554,30 42. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcţionale 22.392,90 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita 43. montaj 2.010.152,00 44. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,00 45. Dotări 5.442.737,00 46. Active necorporale 0,00 Total Capitolul 4 16.255.836,20 5.1. Organizare de şantier 81.279,18 5.1.1. Lucrari de constructii și instalatii aferente organizari de santier 81.279,18 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 99.306,38 5.2.1. Comisioanele si dobanzilor aferente creditului banci finantatoare 0,00 5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor in constructii 9.027,85 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de constructii 45.139,27 5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructilor - CSC 45.139,27 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize și autorizatia de construire/desfiintare 0,00 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 20% 3.353.820,11 5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 Total Capitolul 5 3.534.405,67 6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 6.2. Probe tehnologice 0,00 Total Capitolul 6 0,00 TOTAL 20.340.779,02 Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 9.027.853,18 100 tandard: Hosting) ld

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com Sica member ci d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni Durata estimată de execuţie a lucrărilor: 13 luni. 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice Prin realizarea lucrărilor așa cum au fost proiectate prin prezenta documentație, cerințele esențiale aplicate construcției vor fi asigurate în felul următor: Cerința ”A” - Rezistență şi stabilitate În conformitate cu prevederile legii 10/1995 (*republicată și actualizată*) privind calitatea în construcții și cele în „Regulamentul de verificare și expertiză tehnică a proiectelor de construcții” aprobat prin H.G. 925/1995 (*republicat și actualizat"), documentația va fi supusă verificării tehnice de către un verificator de proiecte atestat MLPAT, la următoarele cerințe: „A1” — rezistență și stabilitate la solicitările statice, dinamice inclusiv la cele seismice pentru Construcții cu structură de rezistență din beton armat; Se respectă prevederile Expertizei Tehnice. Cerința “B” - Siguranță în exploatare: În proiectarea clădirii se vor respecta obligatoriu prevederile normativul NP 068-2002 — „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare” , NP 006-96 „Normativ privind proiectarea sălilor aglomerate cu vizitatori” și NP 051-2000 „Normativ pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap”. În zonele sălilor destinate publicului toate muchiile vor fi rotunjite prin utilizarea unor profile speciale sau prin prelucrarea mecanică a materialului utilizat. Dotările necesare unui cinematograf vor respecta normativele privind siguranța în exploatare. Căile de evacuare sunt dimensionate conform reglementărilor generale şi sunt luminate și ventilate natural. Ușile de acces de vor deschide în sensul ieșirii din clădire. Scările de acces, inclusiv platformele după caz, au balustrade de protecție. Balustradele vor fi proiectate conform normativelor în vigoare, STAS 6131-79 si NP 063-02, în ceea ce privește distanța dintre elementele componente. Se vor lua măsuri încă de la faza de proiectare ca balustradele scărilor să nu constituie o sursă potențială de accidentare, iar mâna curentă să nu poată fi folosită drept tobogan. 101

A ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Eqmail.com URSisa member of Regrtrar of Standard lil. URSICA member of Peg strat sf Standard Id Structura clădirii fiind din materiale durabile asigură o componentă viabilă, cu siguranța în exploatare. S-a asigurat menținerea integrității și rezistenței în timp prin măsuri constructive, prin folosirea de materiale și produse agrementate în subansamblurile de construcție. Elementele de compartimentare și completare au fost alese din materiale durabile, iar prin elementele de închidere s-au prevăzut realizând etanșeități față de mediul exterior. Prin materialele de finisaj propuse ușor de întreținut și durabile se vor obţine planeitatea suprafețelor, rectiliniaritatea muchiilor, omogenitatea culorii finisajelor. Toate acestea sunt garanția exploatării în condiții optime a clădirii. La verificarea dimensionării sălii de cinema s-au luat în considerare atât numărul de scaune al cinefililor/ spectatorilor, cât și al persoanelor cu dizabilități. Dimensionarea spațiilor, echiparea și mobilarea acestora determină aptitudinea de utilizare a încăperilor. Alegerea materialelor pentru instalații și proiectarea s-a făcut luând în considerare asigurarea protecției utilizatorilor împotriva riscului de accidentare sau stres provocat de agenții agresanți din instalații. În instrucțiunile de urmărirea comportării în timp a clădirii se vor specifica toate măsurile necesare pentru exploatarea în siguranță a clădirii. Accesele în clădire vor fi asigurate cu sisteme speciale de închidere, iluminare pe timp de noapte și va avea instalație de supraveghere video. Accesibilitate Soluția arhitecturală prevede ca nivelul de acces la intrarea principală să fie la cota 0+00, care reprezintă și cota de acces din Piaţa Victoriei, astfel că persoanelor cu handicap locomotor li se va asigura accesul neîntrerupt până la nivelul spațiilor interioare, iar anumite scări interioare vor fi dotate cu platforme pentru persoane cu handicap montate în dreptul mâinii curente a scărilor, conform planurilor aferente. De asemenea culoarele de trecere sunt prevăzute și dimensionate pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor. Suprafețele pardoselilor vor fi din materiale antiderapante care vor fi tratate fungicid, pentru a elimina pericolul alunecărilor. Cerința “C” - Siguranţă la foc: Categoria de importanță este „B”- construcţii de importanță deosebită rezultată conform „Metodologiei de stabilire a categoriei de importanță” - Buletinul Construcțiilor volum 4/1996. Concepția funcțională respectă cerințele normativului de prevenirea incendiilor pentru această categorie de construcții, acordând o atenție deosebită normativului P 118. Clădirea va avea gradul | de rezistență la foc. Elementele constructive îndeplinesc condițiile stabilite in tab. 2.1.9./P119/99 Spațiile vor fi luminate și ventilate natural (pe cât posibil). Ușile de pe traseele de evacuare din sala cinema, sala multifunctională și sălile interactive se deschid în sensul evacuare și sunt dotate cu bare de siguranță, conf. art. 4.1.66 din P118/99. Zona de spectacole se încadrează în săli aglomerate de tip S2 (conform normativelor 102

068-2002 și P 118/1999) și i se va asigura evacuarea (65 persoane/ flux conf. Normativului P 118, pg.77) astfel: Din sala de spectacole — 484 persoane, 484 locuri (din care 10 locuri pentru persoane cu disabilitați) - necesar 5 fluxuri în interiorul sălii, respectiv 8 fluxuri din exteriorul sălii spre exteriorul clădirii. Se asigură 9 fluxuri în interiorul sălii și 20 fluxuri spre exteriorul clădirii. Din sala multifuncţională - necesar 4 fluxuri, se asigură 8 fluxuri. De la parter - necesar 9 fluxuri, se asigură peste 13 fluxuri. De la demisol - necesar 3 flux, se asigură 22 fluxuri. De la etaj 1 - necesar 2 flux, se asigură 1 flux. Din punct de vedere al instalațiilor de stingere a incendiilor: - conf. Normativ P 118/2/2013 cap. 4, art. 4.1, lit. a) cinematograful s-a prevăzut cu instalație de hidranți interiori; - conf. Normativ P 118/2/2013 cap. 6, art. 6.1., lit a) cinematograful este prevăzut cu hidranți exteriori; - conf. Normativ P 118/1999 — cinematograful necesită desfumare pe o suprafață de 1/100 din suprafața sălii, astfel că pe acoperișul sălii se vor monta 6 trape de desfumare de 1X1m, uniform distrubuite. - căi de evacuare în caz de incendiu spre exterior: 4 uși de evacuare cu dimensiunile de 2,10 x 2,00 m, 2 uși de evacuare cu dimensiunile de 1,40 x 2,25 m. Se prevăd toate mijloacele de intervenție conform reglementărilor și se asigură accesul autospecialelor de intervenție. S-a prevăzut instalaţie pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, conform art.7.23.7.1 din Normativul I-7/2011 cu lămpi monobloc inscripţionate “IEŞIRE”. Proiectul nu modifică caracteristicile inițiale ale construcției. Cerința “D”- Igiena și sănătatea oamenilor şi protecţia mediului Igiena și sănătatea oamenilor Vor fi asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 și 6646 (ilumnat natural si artificial) și STAS 6472 (încalzire). În vederea menținerii igienei aerului într-o stare de confort corespunzătoare sălii de cinema debitele de aer proaspăt introduse s-au determinat în funcție de numărul de persoane, respectând prescripțiile normativului 15-2010 Noxele provenite din respirație, arderile incomplete, scăpări de gaze, materiale de construcții sau pământ nu vor depăși concentrațiile admisibile în aerul încăperilor. Încăperile vor fi ventilate natural și/sau mecanizat. În sala de spectacole, în sala multifuncţională și spațiile interactive de la demisol s-a prevăzut instalație de ventilare mecanică și climatizare. Prin amenajările propuse la grupurile sanitare s-a urmărit asigurarea condițiilor de menținere a igienei apei și evacuarea apelor uzate, eliminând orice cauză care ar putea să afecteze sănătatea oamenilor. 103

A) ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006(Egmail.com Prin pardoselile propuse, ușor de întreținut, placaje de faianță și zugrăveli lavabile la pereți și obiecte sanitare noi, calitatea exploatării acestor spații ajunge la cerințele solicitate de instituțiile abilitate de control de sănătate și mediu. Echiparea galeriei cu instalații și echipamente sanitare s-a făcut conform STAS 1478/1990. La proiectarea evacuării apelor uzate se vor respecta prevederile normativului C90/1983 — Normativ pentru condiţii de descărcare a apelor uzate în rețele de canalizare a centrelor populate. Condițiile de calitate prevăzute pentru apa potabilă distribuită prin instalțiile sanitare sunt cele din STAS 1342-91. Rezistența minimă necesară la permeabilitatea la aer este asigurată prin folosirea materialelor durabile în principalele elemente de construcție. În procesul de proiectare se va acorda o importanță deosebită asigurării etanșeității la apă. Astfel calitatea învelitorii va fi aleasă în așa fel încât să reziste la ciclurile de îngheț - dezgheț. Eliminarea și îndepărtarea apelor meteorice se va realiza prin sisteme de canalizare și amenajare a terenului. Iluminatul artificial se realizează prin instalații electrice calculate pe baza normativelor și standardelor în vigoare. Protecția utilizatorilor împotriva electrocutării prin atingere accidentală s-a asigurat prin legarea la nul și la pământ conform STAS 12604. Tipul corpurilor si nivelele de iluminare se vor alege astfel încât sa nu afecteze vederea utilizatorilor. Tehnologii pentru protecția mediului Prin executarea lucrărilor de reabilitare a Cinematografului „Timiș” nu se perturbă vecinătățile și nu sunt tăiați arbori. Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător trebuie analizată în acord cu regulile și normele impuse în România armonizate cu normele și recomandările europene referitoare la protecția mediului. Construcția se încadrează în spațiul natural și construit existent fără a aduce modificări semnificative la actuala formă de relief. Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va realiza cu Europubele care se vor asigura prin grija beneficiarului sau prin grija prestatorului de servicii. Pe durata lucrărilor de construcție, beneficiarul va încheia un contract de prestări servicii cu prestatorul local pentru ridicarea deșeurilor rezultate din activitatea de construcții. Nu se folosesc materiale la amenajarea spațiului ce pot avea un impact semnificativ asupra mediului, ecosistemelor naturale sau a oamenilor. Se vor obține de la autoritățile abilitate limitele orare pentru desfășurarea lucrărilor de construcții. Se vor respecta, de asemenea, prevederile legale privind protecția mediului, protecție sanitară și normele de igienă. Cerința ”E” - Izolarea termică și economia de energie Prin realizarea lucrărilor de termoizolare a clădirii și reabilitarea instalațiilor aferente se vor reduce substanțial consumurile energetice anuale precum și emisiile de CO2. 104

ARCHISŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com Prin această lucrare sunt prevăzute elemente de termoizolare cu rol în mărirea confortului interior, realizat în același timp cu scăderea consumurilor de energie. Materialele recomandate pentru termoizolarea clădirii prezintă următoarele avantaje: - coeficient scăzut de conductivitate termică, tradus prin economie energetică; - proprietăți ecologice, ceea ce înseamnă că nu dăunează sănătății și nu poluează mediul. În plus, în timpul montajului nu există riscuri de intoxicare sau reacții alergice, în ceea ce privește manevrarea materialelor; - compatibilitate cu majoritatea materialelor de construcții. Prin realizarea lucrărilor de amenajare ce implica schimbarea tâmplăriei și a foilor de sticlă se va ridica gradul de confort și se va reduce consumul energetic. Se va realiza termoizolarea învelitoriilor și a inchiderilor verticale cu vata bazaltică și polistiren expandat în grosimi variabile de la 5 la 35 cm, după indicațiile auditului energetic. Încălzirea se va face cu agent termic apă caldă. Sursa acestuia este regia de termoficare a orașului prin rețeaua existentă. Pentru gentionarea mai eficientă și mai rentabilă a agentului termic se va monta un schimbător de căldura cu plăci. Acesta va produce agent termic cu temperaturile de tur/retur 55/45'C. Corpurile de încălzire tip panou din otel se vor monta în toate spațiile, excepție făcând încăperile încălzite cu ajutorul instalației de ventialare. Cerința ”F” - Protecţia la zgomot Protecția la zgomot stradal se asigură prin geamuri termoizolante. Activitatea desfășurată în clădire nu produce zgomote sau vibrații peste limitele normale. 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiţiei publice ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de statbugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite Sursele de finanțare este asigurată de bugetul local — Programul de Dezvoltare — Investiții 2019 Capitolul 62.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte, pentru întocmire "DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Timiș, Piaţa Victoriei, nr. 7, Timișoara". 105

T. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 7.1. Certificatul de Urbanism emis în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire S-a obținut Certificatul de Urbanism nr. 1248 din 25.03.2020. 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Realizat de Ing. Cracoveanu Adrian, KDR Geomatics SRL. 7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege Există extrasul de carte funciară nr. 401653 Timișoara (nr. C.F. vechi 28338). 7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacității existente Prin Certificatul de Urbanism 1248 din 25.03.2020 s-au cerut următoarele avize de utilități: - aviz de Principiu Mediu Urban și Gestiune Deșeuri (PMT); - aviz tehnic Aquatim și aviz tehnic Enel ( dacă se modifică branșamentul existent), aviz tehnic Delgaz Grid (dacă este cazul). 1.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică Nu este cazul. 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum: a) Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice Nu este cazul. 106

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com b) Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz Nu este cazul. c) Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice Nu este cazul. d) Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice Imobilul este inclus în Ansamblul urban interbelic "Corso" - LMI TM-Il-a-A-06115. Se află sub incidența Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. e) Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiţiei Nu este cazul. 107

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com B. Piese desenate GRI. DENUMIREA PLANȘEI SIMBOL 1. | PLAN DE ÎNCADRARE -EXTRAS GOOGLE A-01 2. | PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT A-02 3. | PLAN DEMISOL EXISTENT A-03 4. | PLAN PARTER EXISTENT A-04 5. | PLAN ETAJ PARTIALȘI SALĂ CINEMATOGRAF EXISTENT A-05 6. | PLAN INVELITOARE EXISTENT A-06 7. | SECȚIUNE EXISTENT A-07 8. | FAȚADĂ PRINCIPALĂ IMOBIL EXISTENT A-08 9. | FAȚADĂ PRINCIPALĂ — ZONĂ DE INTERVENŢIE EXISTENT A-09 10.| FAȚADĂ PRINCIPALĂ FOTO EXISTENT A-10 11.| FAȚADĂ LATERALĂ VEST EXISTENT A-11 12.| FAȚADĂ LATERALĂ SUD EXISTENT A-12 13.| PLAN DE SITUAȚIE PROPUS — SCENARIU 1 ȘI 3 A-13 14.| PLAN DE SITUAȚIE PROPUS — SCENARIU 2 A-14 15.| PLAN DEMISOL PROPUS — SCENARIU 1, 2 ȘI 3 A-15 16. | PLAN DEMISOL DESFACERI — SCENARIU 1, 2 ȘI 3 A-16 17.| PLAN DEMISOL INTERVENŢII ȘI ADĂUGIRI = SCENARIU 1, 2 ȘI 3 A-17 18. | PLAN DEMISOL MOBILARE ȘI ECHIPAMENTE — SCENARIU 1,2 ȘI 3 A-18 19.| PLAN PARTER PROPUS — SCENARIU 1 A-19 20. | PLAN PARTER PROPUS — SCENARIU 2 A-20 21.| PLAN PARTER PROPUS — SCENARIU 3 A-21 22.| PLAN PARTER DESFACERI — SCENARIU 1,2 ȘI 3 A-22 23. | PLAN PARTER INTERVENŢII ȘI ADĂUGIRI = SCENARIU 1 A-23 24.| PLAN PARTER MOBILARE ȘI ECHIPAMENTE — SCENARIU 1 A-24 108

ARCHISTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com 25. | PLAN PARTER INTERVENŢII ȘI ADĂUGIRI — SCENARIU 2 A-25 26. | PLAN PARTER MOBILARE ȘI ECHIPAMENTE — SCENARIU 2 A-26 27. | PLAN PARTER INTERVENŢII ȘI ADĂUGIRI — SCENARIU 3 A-27 28. | PLAN PARTER MOBILARE ȘI ECHIPAMENTE — SCENARIU 3 A-28 29. | PLAN ETAJ PARTIALȘI SALĂ CINEMATOGRAF PROPUS — SCENARIU | A-29 1,2 ȘI 3 30. | PLAN ETAJ PARTIALȘI SALĂ CINEMATOGRAF DESFACERI — A-30 SCENARIU 1, 2 ȘI 3 31. | PLAN ETAJ PARTIALȘI SALĂ CINEMATOGRAF INTERVENŢII ȘI A-31 ADĂUGIRI — SCENARIU 1, 2 ȘI 3 32. | PLAN ETAJ PARTIALȘI SALĂ CINEMATOGRAF MOBILARE ȘI A-32 ECHIPAMENTE — SCENARIU 1, 2 ȘI 3 33. | PLAN ÎNVELITOARE PROPUS — SCENARIU 1 ȘI 3 A-33 34. | PLAN ÎNVELITOARE PROPUS — SCENARIU 2 A-34 35. | PLAN ÎNVELITOARE DESFACERI — SCENARIU 1, 2 ȘI 3 A-35 36. | PLAN ÎNVELITOARE INTERVENŢII ȘI ADĂUGIRI — SCENARIU 1 ȘI 3 A-36 37. | PLAN ÎNVELITOARE INTERVENŢII ȘI ADĂUGIRI — SCENARIU 2 A-37 38. | SECȚIUNE PROPUS — SCENARIU 1 ȘI 2 A-38 39. | SECȚIUNE PROPUS — SCENARIU 3 A-39 40. | FAȚADĂ PRINCIPALĂ IMOBIL PROPUS — SCENARIU 1 ȘI 2 A-40 41. | FAȚADĂ PRINCIPALĂ - ZONĂ DE INTERVENȚIE PROPUS — A-41 SCENARIU 1 ȘI 2 42. | FAȚADĂ PRINCIPALĂ MONTAJ FOTO PROPUS — SCENARIU 1 ȘI 2 A-42 43. | FAȚADĂ PRINCIPALĂ IMOBIL PROPUS — SCENARIU 3 A-43 44. | FAȚADĂ PRINCIPALĂ — ZONĂ DE INTERVENȚIE PROPUS — A-44 SCENARIU 3 45. | FAȚADĂ PRINCIPALĂ MONTAJ FOTO PROPUS — SCENARIU 3 A-45 46. | FAȚADĂ LATERALĂ VEST PROPUS — SCENARIU 1, 2 ȘI 3 A-46 47.| FAȚADĂ LATERALĂ SUD PROPUS — SCENARIU 1 ȘI 3 A-47 109

ARCHIŞTUDIO Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722/779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Egmail.com 48. | FAȚADĂ LATERALĂ SUD PROPUS — SCENARIU 2 A-48 49. | ZONA ACCES. INSTALAŢII ELECTRICE DE ILUMINAT, PRIZE. IE.01 50. | SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ, DEMISOL. INSTALAŢII ELECTRICE DE IE.02 ILUMINAT, PRIZE. 51.| SALĂ CINEMA, ETAJ. INSTALAȚII ELECTRICE DE ILUMINAT, PRIZE. IE.03 52. | INSTALAȚII TERMICE PLAN DEMISOL IT.1 53. | INSTALAȚII TERMICE PLAN PARTER IT.2 54. | INSTALAȚII TERMICE PLAN ETAJ IT.3 55. | INSTALAȚII TERMICE PLAN ÎNVELITOARE IT.4 56. | INSTALAȚII SANITARE PLAN DEMISOL PARȚIAL IS.1 57.| INSTALAȚII SANITARE PLAN PARTER PARȚIAL IS.2 58. | INSTALAȚII SANITARE PLAN ETAJ PARȚIAL IS.3 110

MÂNAGIMENT SISTEMS, (A) ARCHISTUDIG Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006Eqmail.com FIŞĂ FINALĂ REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF ”TIMIȘ” MUNICIPIUL TIMIȘOARA PROIECT NR. 56/ 2019 FAZA: D.A.L.l. BENEFICIAR: MUNICIPIUL Timişoara AMPLASAMENT: TIMIȘOARA, PIAȚA VICTORIEI, NR. 7 (Fostul Bd. 30 Decembrie, nr. 7), JUD. TIMIŞ PROIECTANT GENERAL: S.C. ARCHISTUDIO S.R.L. Prezenta documentație conține: > 109 (osutănouă) pagini scrise > 358 (cincizecișiopt) planșe desenate. și este multiplicată în doua exemplare. 111

Atasament: Aviz_DE.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIREŢIA ECONOMICĂ Nr. SC2020 — 10635/15.05.2020 Către, S.U.l.P.I.C. Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2020 - 9617/30.04.2020, privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza DALI, pentru obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograful Timiş”, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice la data prezentei, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT și Devizul General pentru obiectivul de inves Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timișoara, cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timișoara, pe anul 2020, defalcată pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finanțele Publice Locale.

Atasament: aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-10635/14.05.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 14.05.2020 AVIZ la Raportul de specialitate privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza D.A.L.I,, pentru obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograful Timiş” Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-10635/14.05.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza D.A.L.I., pentru obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograful Timiş”, întocmit de către S.U.LP.LC,, însoțit de Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind oportunitatea demersului , Având în vedere avizul Direcţiei Economice nr. SC2020-10635/14.05.2020, prin care se menționează că, urmare a emiterii hotărârii de consiliu local, “cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timişoara, defalcată pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind finanțele publice locale”. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; În considerarea competențelor Consiliului local, stabilite conform prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi d ), coroborate cu cele ale art. 129 alin. (6) lit.c) şi alin. 7 lit. m) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Avizul se emite în considerarea respectării avizului condiționat nr. 14 din 14.05.2020 al Comisiei Tehnico-Economice de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, conform căruia S.U.LP.IC. va urmări completarea şi corelarea documentației, în conformitate cu concluziile impuse prin avizele emise ulterior prezentei şi aferente imobilului Cinematograf Timiş. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte aspecte tehnico-organizatorice, financiare sau oportunitatea demersului privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.lI., pentru obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș” şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timişoara, reglementat de art. 243 alin.1 lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor care au generat prezenta documentatie, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica Cod FO53-13,Ver.1