keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 151/30.04.2020 Privind stabilirea cuantumului despăgubirii pentru cauză de utilitate publică şi exproprierea terenului situat în str. Mureş nr.52

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 151/30.04.2020
Privind stabilirea cuantumului despăgubirii pentru cauză de utilitate publică şi exproprierea terenului situat în str. Mureş nr.52


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020 -1069 / 26.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020 -1069/26.03.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020 - 1069/07.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT2020 -1069/26.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Luând în considerare prevederile art. 19 şi art 22 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local,
În conformitate cu prevederile 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă valoarea de 15 euro/mp ca despăgubire pentru terenul situat în str. Mureş nr.52, înscris în C.F.434920 Timişoara (CF vechi 72713), cu nr.top. 14814/2/1/2 în suprafaţa de 1136 mp, aferent zonei de siguranţă a staţiei de transformare electrică din str. Ioachim Miloia nr.58, valoare stabilită de comisia constituită prin Dispoziţia nr.140/21.01.2020 conform procesului verbal ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi constituie Anexa 1.

Art. 2: Se aprobă exproprierea terenului cu datele de identificare din art.1, conform Deciziei Civilă nr. 340/23.11.2016, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara.

Art. 3: Se aprobă înscrierea în cartea funciară a transferului de proprietate către Municipiul Timişoara .

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara, pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- d-nei MENCZEL LINDA-SASKIA şi d-lui HORHAT OVIDIU-ALEXANDRU, prin avocat Secoşan Ferdinand;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR CT2020 -1069 / 26.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului despăgubirii pentru cauză de utilitate publică și exproprierea terenului situat în str. Mureș nr.52

1. Descrierea situaţiei actuale: Prin adresa nr. CT2020-1069/03.03.2020 d-na MENCZEL LINDA SASKIA și dl. HORHAT OVIDIU ALEXANDRU, în calitate de coproprietari ai terenului situat în str. Mureș nr.52, au completat dosarul administrativ cu declarația notarială privitoare la transferul dreptului de proprietate către Municipiul Timișoara. Terenul respectiv este înscris în C.F.434920 Timișoara (CF vechi 72713), cu nr.top. 14814/2/1/2 în suprafața de 1136 mp și este aferent zonei de siguranță a stației de transformare electrică din str. Ioachim Miloia nr.58. 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate: Prin stabilirea cuantumului despăgubirii pentru cauză de utilitate publică se pune în executare Decizia Civilă nr. 340/23.11.2016, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, prin care s-a dispus obligarea Municipiului Timișoara la realizarea procedurii de expropriere a terenului cu datele de identificare prezentate mai sus. 3. Alte informații: Terenul respectiv a fost declarat de utilitate publică prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 252/20.12.2016. Comisia pentru stabilirea despăgubirilor în cazul exproprierii pentru cauză de utilitate publică, constituită prin Dispoziția Primarului nr. 140 /21.01.2020, a stabilit valoarea despăgubirilor în cuantum de 15 euro/mp, conform procesului verbal anexat proiectului de hotărâre. 4. Concluzii: Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea valorii de 15 euro/mp ca despăgubire pentru terenul situat în str. Mureș nr.52, exproprierea terenului respectiv declarat de utilitate publică și înscrierea în cartea funciară a transferului de proprietate către Municipiul Timișoara . PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST MIHAI BONCEA Cod FO53-03,Ver.2

IT TTX LOST IT IT TI

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST CT2020 -1069 / 26.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind stabilirea cuantumului despăgubirii pentru cauză de utilitate publică și exproprierea terenului situat în str. Mureș nr.52

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CT2020- 1069 /26.03.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului despăgubirii pentru cauză de utilitate publică și exproprierea terenului situat în str. Mureș nr.52, facem următoarele precizări:

Terenul respectiv este înscris în C.F.434920 Timișoara (CF vechi 72713), cu nr.top. 14814/2/1/2 în suprafața de 1136 mp și este aferent zonei de siguranță a stației de transformare electrică din str. Ioachim Miloia nr.58.

D-na MENCZEL LINDA SASKIA și dl. HORHAT OVIDIU ALEXANDRU, în calitate de coproprietari ai terenului situat în str. Mureș nr.52, au completat dosarul administrativ cu Declarația autentificată cu nr. 132/28.02.2020 la Biroul Individual Notarial Sică Silvia, prin care au declarat că sunt de acord cu transferul dreptului de proprietate către Municipiul Timișoara după achitarea sumei de 15 euro/mp și întabularea dreptului de proprietate al Municipiului Timișoara asupra terenului situat în str. Mureș 52, înscris în CF 434920, urmând ca pentru diferența până la prețul pieței să se adreseze instanței de judecată.

Conform Legii 255/2010, art.22 ” (1) Expropriatul nemulțumit de cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 19 se poate adresa instanței judecătorești competente în termenul general de prescripție, care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancțiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii și transferului dreptului de proprietate.”

De asemenea, conform Legii 255/2010 art.19, alin.(11) ”La cerere, despăgubirea va fi eliberată inclusiv titularilor drepturilor reale care nu sunt de acord cu cuantumul stabilit, proporțional cu cota-parte deținută, dacă s-a făcut dovada drepturilor reale asupra imobilului expropriat. Ulterior, în situația stabilirii unui cuantum superior prin hotărâre judecătorească definitivă, expropriatorul va elibera foștilor titulari ai drepturilor reale, la cerere, suma reprezentând diferența dintre despăgubirea stabilită de instanța judecătorească și despăgubirea stabilită de expropriator, proporțional cu cota-parte pe care au deținut-o.”

IT TTX LOST IT IT TI

Declararea utilității publice a terenului respectiv a fost făcută de Consiliul Județean Timiș prin H.C.J. nr. 252/20.12.2016, în conformitate cu Decizia Civilă nr. 340/23.11.2016, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, prin care s-a dispus obligarea Municipiului Timișoara la realizarea procedurii de expropriere a terenului cu datele de identificare prezentate mai sus.

Comisia pentru stabilirea despăgubirilor în cazul exproprierii pentru cauză de utilitate publică, constituită prin Dispoziția Primarului nr. 140 /21.01.2020, a stabilit valoarea despăgubirilor în cuantum de 15 euro/mp, conform procesului verbal anexat proiectului de hotărâre.

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind aprobarea valorii de 15 euro/mp ca despăgubire pentru terenul situat în str. Mureș nr.52, exproprierea terenului respectiv declarat de utilitate publică și înscrierea în cartea funciară a transferului de proprietate către Municipiul Timișoara .

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local. DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST CONSILIER B.C.T. II VEST MIHAI BONCEA DIANA ROF

Atasament: Proces_verbal_Mures_52.pdf

rr ' /4o/21.0[- 200 focus vzvbe/ ol Seclinfei Ceanz' fier pent Sf-bfrea lia fese AMerey Fr CA 431772 ol | LI Pepe” Fer "Kaj (arce Comi pa 3 (0. recloaa a ape MM, COT?olo- ocope3 2020 (2 "re = m, 13 «lo. 1 dia Ze: d. 25$/?0fo (5 Mâna În Cu pub RUE, În. nd Come d RC UR d and a e afle Fi CI POTI E oo A de PE — Tresaclnde Fa n Moni Roncea rile = Dots a At i pb viata Cep[ de dn Eni Viorzl £ e foc Glaos dau dube > bl Sora 7 rare