keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 153/30.04.2020 Privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 153/30.04.2020
Privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-8418/08.04.2020 privind oportunitate proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-8418/08.04.2020 al Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 16.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-8418/08.04.2020;
Având în vedere avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere Nota de fundamentare a Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara - Anexă la Raportul de specialitate nr. 8418/08.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 335 din 22.06.2018 prin care a fost aprobată documentaţia privind "Bilanţul real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2017 ";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 670/12.12.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. şi ulterior modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 392/17.10.2017;
Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. nr. 5747/24.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2020 - 000618 din data de 24.03.2020, privind calculul pierderilor tehnologice induse pentru perioada ianuarie - decembrie 2019 şi nota justificativă privind determinarea valorii pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, ca diferenţă dintre pierderile reale şi pierderile tehnologice incluse în preţul aprobat, din SACET Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. nr. 24 din data de 24.03.2020 privind promovarea unei hotărâri de consiliu local pentru recunoaşterea pierderilor tehnologice induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică aferente anului 2019 şi acoperirea integrală a acestora din bugetul local;
Având în vedere prevederile art. 5^2 alin. (1) din Ordonanţa de Guvern nr. 36/2006 privind unele masuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
Având în vedere art.35 alin.(1), lit.e) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. e) şi prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse, aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie în valoare de 46.298.596,821 lei inclusiv TVA, cu respectarea şi încadrarea în dispoziţiile art. 23, alin. 1 din Ordinul 1121/1075 din 21.08.2014, privind aprobarea schemei de ajutor de stat acordate în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2020-8418/08.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor

induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020- 8418/08.04.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie,

Facem următoarele precizări: Potrivit prevederilor art. 5^2 alin. (1) din OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea

sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, pierderile induse din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie pot fi acoperite din bugetele locale.

Diferenţa dintre pierderile reale înregistrate în anul 2019 şi pierderile tehnologice aprobate în preţurile locale aferente anului 2019 reprezintă pierderi induse, neacceptate în preţ/tarif, aprobat prin HCL nr. 670/12.12.2018.

În structura tarifelor de transport si distribuţie aflate în vigoare pe parcursul anului 2019, aprobate prin HCL nr. 670/12.12.2018, au fost luate în calcul pierderile tehnologice calculate prin bilanţul energetic aferent anului 2017 (ultimele pierderi certificate la aceea dată), bilanţ aprobat prin HCL nr. 335/22.06.2018 şi anume:

- pierderi reale de caldura pe reţelele de transport 74.304,652 MWh, - pierderi reale de caldura pe reţelele de distribuţie 73.630,460 MWh, - total pierderi de căldură 147.935,112 MWh, - pierderi reale masice în reţeaua de transport - consum tehnologic de apă de adaos 242.133 mc. Pierderile în reţelele de transport şi distribuţie în anul 2019 au fost mai mari faţă de cele din anul

2017, deoarece pierderile prin transfer de căldură în mediul ambiant au crescut din cauza stării necorespunzătoare a izolaţiei conductelor, iar pierderile masice au crescut din cauza spărturilor din conducte.

Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a transmis Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 24/24.03.2020 prin care aprobă documentaţia privind situaţia pierderilor masice şi de energie termică suplimentare în raport cu cele aprobate în tarifele de transport şi distribuţie şi calculul pierderilor induse, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDE2020-000349/31.03.2020.

Prin adresa nr. 5747/24.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2020 – 000618 din data de 24.03.2020, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a transmis calculul pierderilor tehnologice induse pentru perioada ianuarie – decembrie 2019 şi nota justificativă privind determinarea valorii pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, ca diferenţă dintre pierderile reale şi pierderile tehnologice incluse în preţul aprobat, din SACET Timişoara.

Din bilanţul energetic aferent anului 2019 şi calculul anexat notei justificative prezentată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. pentru perioada ianuarie-decembrie 2019, rezultă următoarele pierderi reale:

- pierderi reale de caldura pe reţelele de transport 149.074,00 MWh, - pierderi reale de caldura pe reţelele de distribuţie 119.881,60 MWh, - total pierderi de căldură 268.955,60 MWh, - pierderi reale masice în reţeaua de transport - consum tehnologic de apă de adaos 1.117.400 mc. Ţinând cont de cele de mai sus rezultă următoarele pierderi induse aferente anului 2019: - pierderi induse de caldura pe reţelele de transport 74.769,349 MWh, - pierderi induse de caldura pe reţelele de distribuţie 46.251,140 MWh, - total pierderi induse de căldură 121.020,488 MWh, - pierderi induse masice - consum tehnologic de apă de adaos 875.267 mc.

Costurile suplimentare înregistrate de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. cu pierderile induse aferente anului 2019 au fost următoarele:

- valoare pierderi induse de caldura pe reţelele de transport 18.577.940,022 lei fără TVA, - valoare pierderi induse de caldura pe reţelele de distribuţie 15.628.260,071 lei fără TVA, - valoare pierderi induse masice - consum tehnologic de apă de adaos 4.700.183,790 lei fără TVA. Totalul pierderilor induse aferente anului 2019 este de 38.906.383,883 lei fără TVA, respectiv

46.298.596,821 lei inclusiv TVA. Având în vedere cele menţionate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind acoperirea

integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P. CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2020- 8418/08.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. are ca obiect de activitate producerea energiei electrice şi termice, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Potrivit prevederilor art. 5^2 alin. (1) din OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, pierderile induse din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie pot fi acoperite din bugetele locale.

În structura tarifelor de transport si distribuţie aflate în vigoare pe parcursul anului 2019, aprobate prin HCL nr. 670/12.12.2018, au fost luate în calcul pierderile tehnologice calculate prin bilanţul energetic aferent anului 2017 (ultimele pierderi certificate la acea dată).

Diferenţa dintre pierderile reale înregistrate în anul 2019 şi pierderile tehnologice aprobate în preţurile locale aferente anului 2019 reprezintă pierderi induse, neacceptate în preţ/tarif. Totalul pierderilor induse aferente anului 2019 este de 38.906.383,883 lei fără TVA, respectiv 46.298.596,821 lei inclusiv TVA.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie, şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR DIRECTOR GENERAL

NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Cod FO53-03,ver.3

Atasament: solicitare_Colterm,_nota_justificativa,_HCA_Colterm.pdf

Primaria Municipiului Timisoara Timtşoara 2021 Capitală Europeană a Culturii S-a inregistrat cu numarul: RE2020-000618 din 24.03.2020 RE04 Sesizări diverse Compartiment Termoficare, retele de gaz Am preluat de la | Firma: 5747/24.03.2020 COLTERM SA ţ Cu adresa: Timisoara EP. JOSEPH LONOVICI nr.4 i Total 5 file Termen de rezolvare: 23.04.2020 Obs, SOLIC PROMOVARE HCL Termen directie: 08.04.2020 REF SITUATIE PIERDERI | "TEHNOLOGICE INDUSE | Timisoar, la 24.03.2020 Consilier/Referent, Alexandra Ciortan, Declar că sunt de acord și îmi exprim consimțământul în mod expres, neechivoc, libsr și informat “Su privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, cafiform prevederi Regulamentului | (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în cesd ce priveşte caracter personal si privind libera circulație a acestora, pentr4 a fi colectate, Polqs , stocate de către Primăria Timişoara, în vederea îndeplinirii atri uuțiilor legale ale

Către, “ Primăria Municipiului Timișoara Direcţia GDPPRU Serviciul Energetic şi MSUP Compartimentul Termoficare, Rețele de Gaz Având în vedere - documentația privind “Bilanțul real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019” (denumită în continuare „bilanț energetic”), elaborată de către compania de servicii energetice INCDE ICEMENERG- București —companie având autorizaţia ANRE nr.681/06.08.2019 Auditor Energetic Clasa Il Complex și însușită de către COLTERM prin avizul CTEA nr.02/20.03.2020, COLTERM; - documentaţia „Pierderi de energie termică reale și tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara, aferente anului 2019”, întocmită de către COLTERM în baza acestui bilanţ energetic - documentul privind calculul pierderilor tehnologice induse și determinarea valorică a acestora, vă solicităm promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe documentaţia „Situaţia pierderilor tehnologice induse, adică diferența dintre pierderile reale și pierderile tehnologice aprobate în preţurile locale” Documente anexate: - documentația „Situaţia pierderilor tehnologice induse, adică diferența dintre pierderile reale și pierderile tehnologice aprobate în preţurile locale”; - nota justificativă privind determinarea valorii pierderilor tehnologice induse, adică diferența dintre valoarea pierderilor reale și a pierderilor tehnologice incluse în prețul aprobat, din SACET Timișoara; Întocmit: Florin Soporan N d clu rik '4, 18 al

Notă justificativă privind determinarea valorii pierderilor tehnologice induse, adică diferența dintre valoarea pierderilor reale și a pierderilor tehnologice incluse în prețul aprobat, din SACET Timișoara În documentaţia transmisă autorităților competente pentru avizarea preţurilor și tarifelor din care se compune preţul energiei termice, au fost incluse, conform cerințelor de la acea daţă, doar pierderile tehnologice aferente reţelelor termice — transport și distribuție, nefiind cuprinse pierderile reale care sunt mult mai mari atât procentual cât și în valoare absolută. Pierderile tehnologice de energie termică sunt determinate având ca fundament o izolaţie termică nouă a conductelor, conducte necolmatate, iar sistemul de alimentare cu energie termică este considerat un sistem închis, ceea ce în practică este imposibil de obținut, sau s-ar putea realiza cu condiția înlocuirii tuturor conductelor din oraș, ceea ce iarăși nu poate fi făcut din cauze financiare și a infrastructurii edilitare, La fundamentarea preţurilor și tarifelor aflate în vigoare pe parcursul anului 2019, aprobate prin HCL nr.670/12.12.2018, pierderile tehnologice luate în considerare au fost cele din bilanțul aferent anului 2017 (singurele pierderi certificate la acea dată). Fundamentarea preţurilor/tarifelor practicate în anul 2019 a avut la bază, conform legislaţiei în vigoare, respectiv LEGEA serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/14,07.2006 și METODOLOGIA de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie. termică produsă centralizat, exclusiv energia termica produsă în cogenerare, metodologie elaborată de către ANRSC. Conform acestora s-au luat în considerare doar pierderile tehnologice de energie termică. Conform bilanţului energetic pentru anul 2017, valoarea pierderilor tehnologice de energie termică a fost de 63.890,5 Gcal, respectiv 74,304,652 MWh pentru rețeaua de transport, respectiv de 60.310,8 Gcal respectiv 73.630,460 MWh pentru rețeaua de distribuție și de aceea, pentru calcului pierderilor induse pentru anul 2019 ne raportăm la aceste pierderi. În cadrul fundamentării tarifului de transport al energiei termice a fost aprobat un consum tehnologic de apă de adaos pentru rețeaua primară (adaos primar) de 242.133 mc. Notă: pierderile tehnologice din bilanțul aferent anului 2018 s-au folosit la următoarea fundamentare a preţurilor și tarifelor, respectiv pentru stabilirea prețului energiei termice aplicabil pentru anul 2020, deoarece acestea au fost cele mai recente pierderi certificate și avizate [a acea dată. Pierderile reale de energie termică sunt determinate prin diferența dintre energia termică produsă și energia termică vândută consumatorilor alimentați din sistemul centralizat de energie termică a municipiului Timișoara. Diferenţa dintre pierderile reale și pierderile tehnologice incluse în preț o reprezintă pierderile induse de energie termică, urmare a prestării serviciului public de alimentare cu energie termică. Conform QUG 36/2006 art. 5*2(1) “Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităţilor administraţiei publice focale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale”. Totodată Ordinul nr.1121 din î iulie 2014 la art.3 alineatele (3) și (4) spune că SATE ra

“(3) In perioada 2006-2013 activitatea de prestare a serviciului public general a inregistrat pierderi cauzate de tarifele de producere, transport, distributie, furnizare de energie termica stabilite de autoritatile de reglementare pentru energia termica livrata populatiei si costurile reale inregistrate in activitatea operatorilor economici. Se previzioneaza ca si perioada 2014-2019 va fi caracterizata de incapacitatea de acoperire a costurilor determinate de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica. (4) In vederea solutionarii situatiei financiare dificile, cauzate de costurile ridicate din prestarea serviciului de interes economic general, ajutorul de stat prevazut in prezenta schema, acordat de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, are in vedere acoperirea acestor costuri.” Conform legii, pentru anul 2019 a fost întocmită lucrarea “Bilanţ real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019” (BILANŢ). Lucrarea a fost întocrnită de către compania de servicii energetice INCDE ICEMENERG București, în calitate de auditor energetic atestat de ANRE, în condițiile respectării prevederilor legale și însușit de către COLTERM Timișoara prin avizul CTEA nr.02/20.03.2020, Lucrarea de bilanţ, implicit pierderile reale aferente anului 2019 au fost aprobate prin HCL nr. /___._.2020, Astfel, în baza bilanţului real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru anul 2019, lucrare în care au fost determinate pierderile reale și tehnologice din sistemul centralizat în anul 2019, au fost calculate pierderile masice și de energie termică induse, ele reprezentând diferența dintre pierderile reale și pierderile cuprinse în preţul aprobat. În calcului determinării valorii pierderilor masice și de energie termică induse aferente anuiui 2019, acestea au fost calculate având în vedere prețurile de producere a energiei termice, respectiv tarifele de transport/distribuție aplicate începând cu luna ianuarie 2018, prețuri/tarife care au rămas la fel pe parcursul anului 2019, La determinarea costurilor suplimentare cu pierderile de căldură pe rețeaua termică de transport s-au avut în vedere următoarele aspecte: Pierderile de căldură conform bilanţului energetic fiind pe reţeaua de transport, COLTERM a avut cheltuieli de producere a energiei pierdute cât și cheltuieli de transport a energiei pierdute. - Diferenţa dintre pierderile reale și pierderile tehnologice din reţeaua de transport a fost înmulțită cu prețul de producere a energiei termice (199,66 lei/MWh) la care s-a adaugat tariful de transport a energiei termice ( 48,81 lei/MWh), rezultând valoarea pierderii induse de energie termică pentru rețeaua de transport, astfel: -(149.074,000 — 74.304,652)*(199,66+48,81) = 18.577.940,022 lei; În anul 2019, consumul tehnologic de apă de adaos din rețeaua termică primară a fost de 1.117.400 mc. Pentru determinarea costurilor suplimentare cu pierderea masică indusă de prestarea serviciului, din consumul tehnologic de apă de adaos din rețeaua termică primară înregistrat în anul 2019 s-a scăzut consum tehnologic de apă de adaos pentru rețeaua primară aprobat în tarif, iar diferenţa rezultată a fost înmulțită cu prețul apei de adaos, astfel: -(1.117.400—242.133) * 5,37 = 4.700.183,790 lei;

La determinarea costurilor suplimentare cu pierderile de căldură din rețeaua termică de distribuție s-au AV avut în vedere următoarele aspecte: Pierderile conform bilanţului energetic fiind pe reţeaua de distribuţie, COLTERM a avut cheltuieli de Vl producere a energiei pierdute cât și cheltuieli de transport și distribuție a energiei pierdute. Diferența dintre pierderile reale și pierderile tehnologice din rețeaua de distribuție a fost înmulțită cu prețul de producere a energiei termice (199,66 lei/MWh) la care s-au adaugat tariful de transport € | (48,81 lei/MWh) și tariful de distribuţie furnizare a energiei termice (89,43 lei/MWh), rezultând | valoarea pierderii induse de energie termică pentru reţeaua de distribuție, astfel: | - (119.881,600 — 73.630,460)*(199,66+48,81+89,43) = 15.628.260,071 lei; L Prin adunarea celor trei valori'este determinată valoarea totală a pierderilor masice și de energie termică induse, aferente prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Timișoara, adică: 18.577.940,022 + 4.700.173,790 + 15.628.260,071= 38.906.383,883 lei Menţionăm faptul că deoarece prețurile/tarifele aplicate pentru determinarea acestor pierderi induse nu conţin TVA, toate valorile calculate mai sus sunt exprimate în lei și nu conţin cota TVA. Pe parcursul derulării contractului de concesiune, societatea COLTERM este nevoită să intreţină și să repare reţelele termice, instalațiile de producere și transformare a energiei termice și sistemele de măsură, în vederea.menținerii în stare de funcţionare a sistemului centralizat. | | | | | | | | Pentru a putea stopa și reduce creșterea pierderilor reale de căldură, așa cum a fost prezentat și în bilanţul aferent anilor 2015, 2016, 2017, 2018 și 2015, sunt necesare o serie de lucrări de investiţii. În acest sens s-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante.în.aer. şi. pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a”, proiect care după ce va fi implementat va determina o scădere semnificativă a pierderilor reale de energie termică. întocmit: Florin Soporan

ratat 1 op Situatia pierderilor tehnologice induse, adică diferenta dintre pierderile reale și pierderile tehnologice aprobate în prețurile locale Calculul pierderilor tehnologice induse Perioada lanuarie - Decembrie 2019 = Pierderi Reale 12 luni 2019 Pierderi Tehnologice Aprobate prin HCL nr.670/12.12.2018, incluse în tariful de transport si distributie P indusa = Preale 7” Pierderi p Preale ANUL 2019 tehnologice MWh 14.304,652 149.074,000 74.769,349 MWh 73.630,460 m 119.881,600 46.251,140 WR II _268.955,600 121.020,488 242.133 1.117.400 875.267 lei/MWh 199,66 lei/MWh | 48,81 ? Pierderi căldură Transport Pierderi căldură Distributie și Furnizare < n TOTAL PIERDERI CĂLDURĂ PIERDERI MASICE ÎN REȚEAUA DE TRANSPORT Preţ energie termică intrată în transport Tarif. transport Tarif mediu distribuţie PT+CT Cvartal Preţ apă adaos primar lei/MWh 89,43 lei/me , lei . fără 74.759,349*(199,66+48,81) 18.577.940,022 TVA | 46.251,140*(199,66+48,81+89,43) 15.628.260,071| Diferența față de pierderile aprobate în rețeaua de transport* - perioada ianuarie - decembrie 2019 Diferența față de pierderile aprobate în rețeaua de distribuţie** - perioada ianuarie - decembrie 2018 Diferența față de pierderile masice din rețeaua de transport lei aprobate în tarif*** fără "'875.267*5,37 4.700.183,790 - perioada ianuarie-decembrie 2019 TVA lei Total pierderi induse 12 luni 2019 fără 38.906.383,883 TVA *Diferența față de pierderile aprobate în rețeaua de transport (pierderile suplimentare pentru anul 2019 în rețeaua de transport înmulțite cu suma dintre preţul energiei termice intrate în transport și tariful de transport) **Diferența față de pierderile aprobate în rețeaua de distribuție (pierderile suplimentare pentru anul 2018 în rețeaua de distribuție înmulțite cu suma dintre prețul energiei termice intrate în transport, tariful de transport și tariful mediu de distribuție) ***Diferenţa față de pierderile masice aprobate în rețeaua de transport (pierderile suplimentare pentru anul-2019 în reţeaua de transport înmulțite cu prețul apei de adaos din reţeaua termică primară) Toate preţurile și sumele calculate NU CONŢIN cota TVA. Breviar calcul pierderi reale fa 12 luni, conform Bilanțului real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2019, aprobat prin HCL ____/__-03.2020.

Situatia pierderilor tehnologice induse, adică diferenta dintre pierderile reale și pierderile tehnologice aprobate în preţurile locale (1) ET livrata la gardul centralelor C+S (2) ET vanduta din reteaua de transport (3) ET intrata in PT Pierderi in reteaua de transport (1-2-3) ET Pierduta în reteaua de distributie (3+4-5) |Apa adaos pentru reteaua de transport OBSERVATII: Toate datele din tabelul de mai sus sunt în conformitate cu bilanțul energetic aferent anului 201 3, iar pierderile reale calculate pentru anul 2019 sunt prezentate sintetic în tabelul de la pag. 92 din lucrarea de bilanț energetic aferent anului 2019 reprezintă doar o componentă a pierderilor induse de prestarea , pierderile induse pot fi acoperite din bugetul local, Dilect Gol Mihai Șef Departament Tehnic Ș$pon Daniel 20,98 20,95

CiE 2020 - 000 3£ 73 (05 oz Page lot 1 244/3123 220 fe” COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE SECRETARIAT Sedlul : Timişoara, str. Ep. J, Lonovici nr. 4 Nr. O.R.C. J36/185/2004 GC.U.I, R16063013 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE ! „COLTERM” S.A TIMIȘOARA 24 din data de 24.03.2020 Având în vedere Hotărârile nr.9 din 21.12.2017, 14 din 25.06.2018 si 4 din 29.03.2019, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administraţie; | Ținând seama de faptul că, prin Hotărârea 4 din 29.03.2019, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componență Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara; Luând în considerare: - Documentaţia “Bilanţ real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2019” nr/5429/18.03.2020, elaborată de către compania de servicii energetice ÎNCDE ICEMENERG Bucureşti companie având autorizația ANRE nr.681/06.08.2019 Auditor Energetic Clasa II Complex şi însuşită de către COLTERM prin avizul CTEA nr.02/20.03.2020; - Situaţia pierderilor de energie termică neincluse în tariful aprobat cu ar. 5706/23.03.2020; - LEGEA serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/14.07.2006; - Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor | centralizate de alimentare cu energie termică a populației; | - Prevederile art 26, alineatul 2 lit b din Ordinul 1121/2014 prin care este reglementata ; “alocarea de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie | si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat si neacceptate in pret/tarif. În conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al CLT COLTERM S.A. Timişoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul HCL. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii A.G.A. nr.4 din 29.03.2019, şi în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administraţie, au: HOTĂRÂT Art. 1. Se aprobă documentația privind situația pierderilor masice şi de energie termică suplimentare în raport cu cele aprobate în tarifele de transport şi distribuție și calculul pierderilor induse în valoare de 38.906.383,883 lei fără TVA, conform bilanţului real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru SACET al Municipiului Timișoara aferent anului 2019 Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliul Local al Municipiului Timişoara în vederea promovării | unei Hotărâri de Consiliu Local pentru recunoaşterea valorii pierderilor tehnologice induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică (diferența dintre pierderile reale și cele aprobate în prețurile locale) aferente anului 2019 în sumă de 38.906.383,883 lei fără TVA, care va fi acoperită integral din bugetul local. Art. 3, Prezenta Hotărâre se comunică: - - d-lui Serpe Emil — Director General - -d-nei Borza Liliana —Sef Departament Financiar - Secretariat consiliu de administraţie - Consiliul unicipiului Timişoara. PREȘEDINTE AL MEMBRU EXECUTIV AL CONSILIULUI DE AD CONSILIULUI DE AD ISTRAȚIE VALEA EMILIAN — SERPE E i INTOCMIT i SECRETAR CA , LUCACIU DANIELA Ne