keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 173/30.04.2020 Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara şi declararea de interes public local a terenului înscris în CF nr. 408235, nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi 120478, în suprafaţă de 19233 mp, teren situat în Timişoara, strada Orion -Luminii

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 173/30.04.2020
Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara şi declararea de interes public local a terenului înscris în CF nr. 408235, nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi 120478, în suprafaţă de 19233 mp, teren situat în Timişoara, strada Orion -Luminii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-000171/28.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-000171/28.04.2020 al Biroului Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-000171/30.04.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2020-000171/28.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) şi art. 296, alin. (2) şi alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 139, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara a terenului înscris în CF nr. 408235, nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi 120478, în suprafaţă de 19233 mp, teren situat în Timişoara, strada Orion -Luminii.
Art. 2: Se declară de interes public local terenul înscris în CF nr.408235, nr. top. 29296/2/1/1/3/1, CF vechi 120478.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est - Biroul Clădiri Terenuri I Est şi Direcţia Economică- Biroul Evidenşa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST NR.CT2020 - 000171/28.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF nr.408235, nr. top.29296/2/1/1/3/1, CF vechi 120478, în suprafață de 19233 mp, teren situat în Timișoara,

strada Orion –Luminii

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2020 - 000171/28.04.2020 a Primarului Municipiului Timişoara privind aprobarea trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF nr.408235, nr. top.29296/2/1/1/3/1, CF vechi120478, teren situat în Timișoara, strada Orion –Luminii.

Pe terenul înscris în CF nr.408235, teren situat în Timișoara, strada Orion –Luminii, după alipirea cu imobilele înscrise în CF nr.405562, Timișoara, str. Luminii-Lidia și CF nr.407178, Municipiul Timișoara are intenția de a amenja un parc pentru locuitorii din zona Orion- Luminii-Lidia. Conform adresei compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2020-171/29.04.2020 precizăm că imobilul înscris în CF nr. 408235, nr. top 29296/2/1/1/3/1,nu a fost revendicată conform L18/1991, L1/2000 respectiv L165/2013. Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2020-000171/21.01.2020, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată în curs de soluţionare. Având în vedere că, în evidența Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est, la data prezentei, imobilul respectiv, nu apare notificat în baza Legii nr.10/2001 și nici în baza O.U.G. nr.94/2000- privind retrocedarea unor imobile care au aparținut unor culte religioase din România. Având în vedere dispozițiile art.296, alin (2) din OUG 57/2019- privindbunurile proprietate privată, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local.

PROPUNEM: Aprobarea operaţiunii privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF nr.408235, nr. top.29296/2/1/1/3/1, CF vechi120478, în suprafață de 19233 mp, teren situat în Timișoara, strada Orion –Luminii.

DIRECTOR, ŞEF BIROU, EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ CĂLIN N.PÎRVA

ÎNTOCMIT, IOANA GABRIELA SUCINEANŢU Cod FO53-01, ver 1

Atasament: referat_de_aprobare_a_proiectului.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST NR.CT2020 -000171/28.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF nr.408235, nr. top.29296/2/1/1/3/1, CF vechi 120478, în suprafață de 19233 mp, teren situat în

Timișoara, strada Orion –Luminii

Descrierea situaţiei actuale :

Conform CF nr. 408235, nr. top 29296/2/1/1/3/1, CF vechi nr. 120478, terenul face parte din domeniul privat al Municipiului Timișoara conform HCL569/21.11.2013. Conform adresei Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2020-171/29.04.2020 precizăm că imobilul înscris în CF nr. 408235, nr. top 29296/2/1/1/3/1,nu a fost revendicată conform L18/1991, L1/2000 respectiv L165/2013. Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2020-000171/21.01.2020, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată în curs de soluţionare. Având în vedere că, în evidența Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est, la data prezentei, imobilul respectiv, nu apare notificat în baza Legii nr.10/2001 și nici în baza O.U.G. nr.94/2000- privind retrocedarea unor imobile care au aparținut unor culte religioase din România. Având în vedere dispozițiile art.296, alin (2) din OUG 57/2019- privindbunurile proprietate privată, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local.

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară iniţierea unui proiect de hotărâre trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF nr.408235, nr. top.29296/2/1/1/3/1, CF vechi 120478, în suprafață de 19233 mp, teren situat în Timișoara, strada Orion –Luminii.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ Cod FO53-03,Ver.2