keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 146/30.04.2020 Privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SAD nr. 4, situat in Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 11, etaj parter, evidentiat in CF nr. 403036-C1-U2, nr. top. 403036-C1-U2 , la pretul de vanzare de 291.000 lei

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 146/30.04.2020
Privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SAD nr. 4, situat in Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 11, etaj parter, evidentiat in CF nr. 403036-C1-U2, nr. top. 403036-C1-U2 , la pretul de vanzare de 291.000 lei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr SC2020 - 7844/30.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7844/30.03.2020 al Compartimentului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 31.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7844/30.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr.SC2020- 7274/23.03.2020 primita de la SC GLEMENT SRL, cu sediul in Chisoda, str. Cooperatorilor, nr 71, jud. Timis, în calitate de proprietar a imobilului din Timisoara, Bdul. 16 Decembrie 1989, nr. 11, etaj parter, ap SAD nr 4, prin asociat si administrator Zserai Tiberiu, care solicita să ne pronunţam asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului evidentiat in CF nr. 403036-C1-U2, nr. top 403036-C1-U2 si anume " SAD nr 4 situat la parter compus din 1 incapere pentru pravalie si o boxa de lemne la subsol cu 1/50% din pci si cu 1/50% din teren in proprietate " cu suprafata utila de 40,54 mp, la un pret de vanzare de 291.000 lei ;
Avand in vedere Adresa cu nr. 970/16.03.2020, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobiul situat la adresa de mai sus, este inclus în Situl urban Vechiul Cartier Iosefin , cod TM II s B 06098, poziţia 63 ;
Având în vedere adresele emise de către Direcţia de Urbanism, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menţionat anterior, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata şi actualizata;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.67/2008 - privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentioneaza sa vândă imobile monumente istorice sau incluse in lista monumentelor istorice, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362/2015;
În conformitate cu art 129 alin. (2) lit. c)din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercită dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap. SAD nr. 4, situat in Timisoara, Bdul. 16 Decembrie 1989, nr. 11, etaj parter, evidentiat in CF nr. 403036-C1-U2, nr. top. 403036-C1-U2 , la pretul de vanzare de 291.000 lei.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Monumente si Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC GLEMENT SRL prin asociat si administrator Zserai Tiberiu
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMPARTIMENT MONUMENTE SC2020-

___________________________________________________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului

Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SAD nr. 4, situat in Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 11, etaj parter , evidentiat in CF nr. 403036-C1-U2, nr. top. 403036-C1-U2 , la pretul de vanzare de 291.000 lei

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat cu nr SC2020- ..................................... şi Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SAD nr 4, situat in Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr 11, etaj parter , evidentiat in CF nr 403036-C1-U2, nr top 403036-C1-U2 , în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , modificata si completata si a HCL nr 67/2008, modificata si completata ;

Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr.SC2020- 7274/23.03.2020 primita de la SC GLEMENT SRL, cu sediul in Chisoda, str Cooperatorilor, nr 71, jud Timis, în calitate de proprietar a imobilului din Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr 11, etaj parter, ap SAD nr 4, prin asociat si administrator Zserai Tiberiu, care solicita să ne pronunţam asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului evidentiat in CF nr 403036-C1-U2, nr top 403036-C1-U2 si anume „ SAD nr 4 situat la parter compus din 1 incapere pentru pravalie si o boxa de lemne la subsol cu 1/50% din pci si cu 1/50% din teren in proprietate „ cu suprafata utila de 40,54 mp, la un pret de vanzare de 291.000 lei.

Conform adresei nr 970/16.03.2020, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobiul situat la adresa de mai sus, este inclus în Situl urban Vechiul Cartier Iosefin , cod TM II s B 06098, poziţia 63 .

In conformitate cu extrasul C.F. nr 403036-C1-U2, nr. top. 403036-C1-U2 la A.Partea I. Descrierea imobilului figureaza : „ SAD nr 4 situat la parter compus din 1 incapere pentru pravalie si o boxa de lemne la subsol cu 1/50% din pci si cu 1/50% din teren in proprietate „ , iar conform releveului depus de catre petent si certificat de ing. Mermeze Marius suprafata totala este de este de 40,54 mp.

La solicitarea noastra, Direcţia de Urbanism isi exprima punctul sau de vedere referitor la starea fizica la strada a imobilului in cauza , iar DCTDD II Vest , Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, ne comunica faptul ca „ imobilul nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara, adrese care constituie anexa la prezentul raport de specialitate. În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) şi alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ ; Ca urmare a situţiei prezentate mai sus, a prevederilor legale cât şi a adreselor emise de către

compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, apreciem ca prezentul proiect de hotărâre , indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

CONSILIER IASNA MIHNEA

Cod FO53- 01,Ver.2

IT TTX LOST IT IT TI

  Atasament: Referat.pdf

  ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMPARTIMENT MONUMENTE SC2020-

  __________________________________________________________________________________

  REFERAT de APROBARE a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

  privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SAD nr. 4, situat in Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 11, etaj parter , evidentiat in CF nr. 403036-C1-U2, nr. top. 403036-C1-U2 , la pretul de vanzare de 291.000 lei

  Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr.SC2020- 7274/23.03.2020 primita de la SC GLEMENT SRL, cu sediul in Chisoda, str Cooperatorilor, nr 71, jud Timis, în calitate de proprietar a imobilului din Timisoara, Bdul 16 Decembrie 1989, nr 11, etaj parter, ap SAD nr 4, prin asociat si administrator Zserai Tiberiu, care solicita să ne pronunţam asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului evidentiat in CF nr 403036-C1-U2, nr top 403036-C1-U2 si anume „ SAD nr 4 situat la parter compus din 1 incapere pentru pravalie si o boxa de lemne la subsol cu 1/50% din pci si cu 1/50% din teren in proprietate „ cu suprafata utila de 40,54 mp, la un pret de vanzare de 291.000 lei.

  Conform adresei nr 970/16.03.2020, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobiul situat la adresa de mai sus, este inclus în Situl urban Vechiul Cartier Iosefin , cod TM II s B 06098, poziţia 63 .

  Având în vedere adresele emise de către Direcţia de Urbanism, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menţionat anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara ;

  În conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata şi actualizata şi cu HCL nr.67/2008, modificată prin HCL nr.362/2015 ;

  Apreciem ca prezentul proiect de hotărâre indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

  PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE codFO53-03,ver 3

  IT TTX LOST IT IT TI