keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 320/31.07.2020 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, respectiv forma actualizată a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara"

31.07.2020

Hotararea Consiliului Local 320/31.07.2020
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, respectiv forma actualizată a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2020 -17421/30.07.2020,de aprobare a proiectului de hotarâre, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-17421/30.07.2020 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2020-17421/30.07.2020 a Direcţiei Economice;
Având in vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-17421/31.07.2020- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 -17421/30.07.07;
Având in vedere Hotararea de Consiliu Local nr. 64 din data de 18.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi cu prevederile art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b) si alin. 4 lit. d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) şi art.139 alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei aşa cum sunt prevazuti în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă modificarea Articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 prin actualizarea devizului general, Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă modificarea Articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 08.02.2020 prin actualizarea descrierii sumare a investiţiei - Anexa 2, parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 4: Celelalte articole rămân neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA DEZVOLTARE COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE SC 2020-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-

economice pentru obiectivul „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de Hotarare Sc2020-17421/30.07.2020; Pentru obiectivul de investiţii „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara“ a fost

întocmita documentaţia tehnico-economica la faza S.F. de către proiectantul S.C. „SDAC Studio“ S.R.L., preluat cu titlul gratuit de Municipiului Timișoara și aprobat prin HCL nr. 345/06.07.2018.

Proiectul a fost depus in vederea obţinerii finanţării nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, apelul “POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/773/09.07.2018.

În baza Instrucţiunii AM POR nr.135/23.01.2020, ADR-VEST a reluat procesul de verificare a conformităţii administrative si a eligibilităţii proiectului.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 au fost aprobate documentaţia tehnico- economică, indicatorii tehnico-economici actualizați cu prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi anexa privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“.

Prin solicitarea de clarificări nr. 4 a ADR Vest nr. 20064/15.07.2020, înregistartă cu nr. CDD2020-653/16.07.2020, ADR Vest a anunțat demararea etapei precontractuale și a solicitat aprobarea prin HCL a actualizării documentației tehnico-economice în urma procesului de evaluare și selecție.

Astfel indicatorii tehnico-economici ai investitiei si devizul general au fost modificate conform cerintelor, respectiv a fost actualizate in conformitate cu ultima forma a devizului rezultat in urma etapei de evaluare tehnica si financiara, de catre proiectantul S.C. „SDAC Studio“ astfel :

- Valoarea totala a investitiei conform devizului general, inclusiv TVA este de 13.688.600,04 lei, din care C+M, inclusiv TVA este de 10.351.326,49 lei .

Avand in vedere cele de mai sus apreciem ca proiectul de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“ indeplineste conditiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consiliului local.

p. Director Directia Dezvoltare Intocmit,

Magdalena Nicoara Ioan Dominteanu

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2020-

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul aprobării indicatorilor tehnico- economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și

financiară, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“

1. Descrierea situatiei actuale Pentru obiectivul de investiţii „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara“ a fost întocmita

documentaţia tehnico-economica la faza S.F. de către proiectantul S.C. „SDAC Studio“ S.R.L., preluat cu titlul gratuit de Municipiului Timișoara și aprobat prin HCL nr. 345/06.07.2018.

Proiectul a fost depus in vederea obţinerii finanţării nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, apelul “POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/773/09.07.2018.

În baza Instrucţiunii AM POR nr.135/23.01.2020, ADR-VEST a reluat procesul de verificare a conformităţii administrative si a eligibilităţii proiectului.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 au fost aprobate documentaţia tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici actualizați cu prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi anexa privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“.

Prin solicitarea de clarificări nr. 4, înregistrată cu nr. CDD2020-653/16.07.2020, ADR Vest a anunțat demararea etapei precontractuale și a solicitat aprobarea prin HCL a actualizării documentației tehnico-economice în urma procesului de evaluare și selecție.

2. Schimbari preconizate si rezultate asteptate

Prin solicitarea de clarificări nr. 4, a ADR Vest, nr. 20064/15.07.2020 înregistrată cu nr. CDD2020- 653/16.07.2020, ADR Vest a anunțat demararea etapei precontractuale și a solicitat aprobarea prin HCL actualizarea documentației tehnico-economice în urma procesului de evaluare și selecție, în vederea aprobării finanțării proiectului.

3. Alte informatii

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării şi performanţei investiţiei propuse prin proiect sunt: construirea clădirii cu o suprafaţă desfăşurată de 4.136,55 m2 și asigurarea procesului de învățământ pentru un număr de 446 de elevi.

4. Concluzii Considerăm oportună aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 64 din 18.02.2020 în sensul

aprobării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu ultima formă a devizului rezultat în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv forma actualizată a documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“.

PRIMAR p. DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARA

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.3

Atasament: anexa_2.pdf

Anexa 2 la HCL nr. DESCRIEREA INVESTIŢIEI "Construcție și dotare Liceu Waldorf DENUMIRE PROIECT: Timişoara"- POR 10/10/1b AMPLASAMENT: Localitatea Timișoara, str. Uranus, nr. 14, Jud. Timiș CF 446325 Timisoara, Nr.CAD.446325 PROPRIETAR: Primăria Municipiului Timișoara BENEFICIAR: Primăria Municipiului Timișoara SDAC Studio S.R.L. PROIECTANT GENERAL str.Circumvalațiunii, nr. 39, sc. C, ap. 14 Timișoara FAZA DE PROIECTARE Studiu de fezabilitate [S.F.] PROIECT NR. 122018 DATA ELABORĂRII , PROIECTULUI lunile: 2018 CONTRACT NR. 17 din 02.03.2018 A. Situația existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții Investiţia propusă are în vedere construcţia unui corp nou de clădire și dotarea acestuia, pentru desfășurarea activității unității școlare - Liceul Waldorf Timișoara, din Municipiul Timișoara, județul Timiş.

Liceul Waldorf Timișoara a fost înființat în anul 1991 ca școală de stat, cu specific de pedagogie alternativă. În cadrul Liceului se întâlnesc toate formele de învățământ preuniversitar: grădiniță, școală primară, școală gimnazială, liceu. Necesitatea acestui studiu rezultă din constatările făcute în urma unei analize cu privire la condițiile actuale pe care Centrul Pedagogic Waldorf le poate oferi elevilor săi. Momentan, centrul pune la dispoziţia elevilor din Timișoara spaţii care găzduiesc o grădinița, o școală primară, una gimnazială și un liceu. Aceste spații se regăsesc în clădirile construite pe terenul adiacent investiţiei propuse, având însă un numar insuficient de săli de clasă și laboratoare şi o dotare materială care să acopere cererea existentă și să asigure o bună desfășurare a procesului de învăţământ primar, gimnazial Și liceal. Ca urmare a observațiilor făcute, s-a întocmit de către proiectant și beneficiarul investiţiei o temă prin care s-au stabilit principalele lucrări necesare în vederea îmbunătățirii situației descrise. În consecinţă s-a stabilit necesitatea construirii unui corp nou de clădire care să cuprindă un numar suplimentar de săli de clasă și laboratoare cu scopul derulării optime a procesului de învăţământ, precum și dotarea acesteia cu toate materialele și echipamentele didactice necesare. Prezentul proiect este oportun şi necesar deoarece elevii actuali şi viitori ai Liceului Waldorf Timișoara, în calitate de principali beneficiari ai proiectului, respectiv personalul didactic care deservește unitatea şcolară, se confruntă/se vor confrunta zilnic cu următoarele neajunsuri şi inconveniente: 1. Existența unei infrastructuri educaționale fizice neadecvate, insuficientă și incapabilă să asigure un mediu de predare-învățare sănătos şi un nivel adecvat de stimulare al participanților la procesul educațional. Aceasta cu atât mai mult cu cât este general acceptat ca infrastructura de educație şi formare reprezintă un factor esențial al procesului educațional, care are efect direct asupra elevilor, asupra interesului acestora față de şcoală şi a rezultatelor şcolare obținute. Datorită cererii tot mai mari de locuri la înscrierea în clasa pregătitoare, începând cu anul școlar 2015-2016 s-a început dublarea numărului de clase. Astfel spațiile au devenit insuficiente, clasele de liceu, unde nevoia de mișcare este mai redusă, ajungând în spații sub standardele de volum de spaţiu și aer necesar. 2. Nu există spații dedicate pentru laboratoare de ştiinţe (fizică/chimie/biologie/TIC) şi o dotare completă cu materiale didactice şi echipamente corespunzătoare în acest sens, care să permită realizarea de către elevi de multiple aplicații practice şi stabilirea legăturii între noțiunile teoretice şi lumea reală. Nu există spații dedicate pentru cabinete didactice (geografie/geologie/astronomie,istorie), ateliere (sculptură/modelaj, pictură, lucru manual), o sală de muzică pentru cor și studiul instrumentelor, o sală pentru euritmie, precum şi o sală suplimentară în care să se poată desfășura atât orele de educație fizică, cât și serbările, piesele de teatru și toate celelalte evenimente cltural- artistice organizate în cadrul şcolii. Menţionăm că, planurile-cadru ale alternativei educaționale Waldorf au în vedere competențele fundamentale, care sunt dezvoltate și stimulate în ciclul primar, având ca bază antropologia lui Rudolf Steiner precum și recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene din 2006 privind competenţele-cheie din perspectiva învățării pe întreg parcursul vieții. În centrul demersului pedagogic din cadrul alternativei educaţionale Waldorf se află copilul și dezvoltarea capacităților lui creative, a abilităților lui sociale, a capacității de a deveni un om independent şi echilibrat. Pentru a dezvolta toate aceste capacități și abilităţi în copil, abordarea pedagogică include o pondere ridicată a muncii practice, artistice și a observării. Pentru acestea esențiale sunt mijloacele educaţionale (hărţi, eșantioane, atlase şi alte surse științifice) păstrate și prezentate în spații adecvate, precum cabinete și laboratoare. Cadrul didactic care predă în cadrul Liceului Waldorf

Timișoara și-a creat deja o bază de dotare de diverse materiale didactice (hărţi, eșantioane, etc.), care necesită un spațiu dedicat pentru a fi depozitate și ușor accesibile în cadrul demersului pedagogic. De asemenea adaugam că, în pedagogia Waldorf disciplinele sunt considerate mijloace de înțelegere a individualității fiecărui copil și de dezvoltare liberă și armonioasă a acestuia. Din acest motiv în pedagogia Waldorf, pe lângă disciplinele întâlnite în învăţământul de masă, sunt introduse în planurile cadru specifice (OMEN nr. 4825/28.10.2014 pentru ciclul primar și OMEN 5290/28.12.2001) discipline specifice. Disciplinele specifice pedagogiei Waldorf sunt: - desenul de forme (la ciclul primar), - euritmia (la ciclul primar și secundar), - cunoștințe despre ţinutul natal (materie la clasa a IV-a, care cuprinde geografia și istoria), - geologia (clasa a VI-a), - astronomia (clasa a VI-a). La clasele pregătitoare, | şi a II-a, se studiază integrat la disciplină Matematică şi conținuturi care se referă la explorarea mediului. 3. Nu există un spațiu şi dotările necesare care să permită elevilor accesul şi utilizarea tehnologiei informatice şi de comunicare. Dotarea actuală a unității de învățământ este aşadar neconformă şi neadaptată societății informaționale şi societății cunoaşterii. Conform planului-cadru pentru învăţământul gimnazial alternativ Valdorf, disciplina TIC se predă la nivelul gimnaziului ca disciplină în cadrul curricumului la decizia școlii, cu o alocare de o oră/săptămână. Programa școlară se orientează după cea aprobată la nivel naţional pentru învățământul gimnazial, astfel încât elevii să dobândească competențele-cheie TIC, pentru a se conforma strategiilor la nivel naţional și european. În acest sens existența unui laborator de TIC dotat la nivelul tehnologic actual necesar procesului educațional este esențial. 4. Neajunsuri există şi în ceea ce priveşte asigurarea dotărilor şi materialelor didactice necesare pentru asigurarea unui mediu propice pentru spațiile de învățare şi a unui proces de predare învățare înalt calitativ. Pentru anumite discipline, materialele didactice existente sunt puține, unele dintre ele învechite şi uzate, folosite pe parcursul a nenumărate generații, necesitând atât înlocuirea componentelor uzate cât şi completarea cu categorii noi de materiale didactice specifice. 5. Având în vedere numărul tot mai mare de elevi înscrişi la Liceul Waldorf, este necesară punerea la dispoziție a unei săli suplimentare de sport şi dotarea cu material sportiv adecvat acesteia, având în vedere importanța orelor de educație fizică pentru sănătatea elevilor şi dezvoltarea fizică armonioasă a tinerei generații. În plus este necesar un spațiu adecvat şi suficient care să poate fi utilizat ca sală de spectacole pentru serbările de prezentare a celor învățate în cadrul epocilor, la ciclul primar și gimnazial, respectiv pentru concertele și piesele de teatru ale elevilor din ciclul gimnazial precum și pentru serbările și evenimentele organizate la nivel de școală (Sărbătoarea Toamnei, Ziua Naţională, Bazarul de Crăciun, Ziua Unirii, etc). Din acest motiv ar fi justificată construirea unei săli multifuncţionale, necesară atât orelor de educaţie fizică și jocuri (la ciclul primar), cât și ca sală de spectacole, ea trebuind să fie echipată atât cu dotări necesare orelor de educație fizică cât și cu scenă, echipament tehnic și dotări corespunzătoare unei săli de spectacole. 6. De asemenea, este necesară accesibilitatea spațiilor şcolare şi a spațiilor auxiliare pentru toți elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale, prin realizarea de lucrări de construcții şi adaptarea specială a dotărilor pentru această categorie de beneficiari. Totodată, deşi de-a lungul timpului au existat în acest sens numeroase solicitări din partea părinților, unitatea şcolară nu dispune de infrastructură pentru programul de tip

Școală după școală, prin proiectul propus dorind să fie creat spațiul necesar pentru două grupe de afterschool. În concluzie este necesară realizarea de investiții pentru asigurarea de spații suficiente necesare desfăşurării procesului educațional în condiții optime, în condițiile existenței unei cereri excendentare posibilităților de şcolarizare ale Liceului Waldorf. În plus întreaga infrastructura creată va trebui să fie sigură, atractivă şi adecvată vârstei şi să fie completată prin achiziția de dotări, materiale şi echipamente specializate de predare, care să asigure calitatea, relevanta şi eficiența educației şi să fie aliniate principiilor de învățare moderne. B. Descrierea scenariilor propuse/recomandate Scenariul 1 (varianta cu investitie minima), Scenariul 2 (variantă cu investiție maximă); se va preciza varianta selectată . Scenariul 1 Alternativa construirii unei clădiri cu regim de înălțime P+3E care să fie realizata pe o structura metalica, incadrandu-se intr-o suprafața construita de 1200 mp, lucru ce ar duce la obtinerea unei cladiri care are carențe la modul in care se raporteaza la reperele urbane din imprejurime si la felul in care aceasta utilizeaza terenul disponibil. Numarul necesar de spatii este satisfacator, insa calitatea acestora nu este optima deoarece orientarea fata de punctele cardinale nu este optima pentru isorirea corecta a salilor utilizate in procesul de invatamant. Scenariul 2 Alternativa construirii unei cladiri cu regim de înălțime P+1E care să fie realizată pe o structura de zidarie portanta cu stalpisori și centuri de beton armat, având o suprafața construita de 2400 mp. Analiza specificului seismic al zonei, în care se regaseste localitatea și a legislatiei la care este supusa construcţia propusa, indică scenariul 2 ca fiind cel mai coerent si adaptabil normelor obligatorii în constructii. Solutiile propuse si-au dovedit eficacitatea in timp, forta de munca din zona fiind familiara cu acest tip de lucrari si nu va ridica probleme tehnice in realizarea investitiei. S-a demarat un studiu al scenariilor având în vedere mai multe puncte de vedere. S-a ținut cont atât de principiile de mobilare urbană, cât și de posibilităţile de ocupare a terenului. După judecata modului în care cele două scenarii se raportează la forma sitului și relaționează cu reperele din jurul imobilului, scenariul 2 s-a dovedit a fi mult mai avantajos. Analiza specificului seismic al zonei în care se regăsește localitatea, și a legislației la care este supusă construcţia propusă, indică scenariul 2 ca fiind cel mai coerent și adaptabil normelor tehnice și sanitare în vigoare. Numărul necesar de spatii este similar pentru ambele scenarii, însă în cazul scenariului 2, calitatea acestora este mai bună deoarece orientarea față de punctele cardinale este mai favorabilă pentru însorirea corectă a sălilor utilizate în procesul de învațământ. SCENARIUL RECOMANDAT : Ținând cont de caracteristicile arhitecturale, sociale, urbanistice, legistlative și tehnice care afectează scenariile propuse, se recomanda SCENARIUL 2.

Soluția tehnica aferenta scenariului propus (scenariul 2) se reflecta în realizarea Liceului Waldorf prin construirea unui corp de cladire cu aproximativ 2300 mp suprafata construita. Constructia propusa are regimul de înaltime P+1E, iar din punct de vedere volumetric va urmări linii neregulate, avand în plan conturul similar literei L. În interiorul cladirii vor fi amenajate sali de clasa, laboratoare si ateliere, cabinete, o sala multifunctionala, sali afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitari, camera centrala termica. Din punct de vedere structural cladirea va fi realizata din fundatii de beton armat, suprastructura din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale, placa peste sol din beton armat, plansee din beton armat. Peretii de compartimentare se vor realiza din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale. Sistemul de acoperire va fi din sarpanta de lemn, cu invelitoare din tigla ceramica, combinat cu sistem de acoperire tip terasa necirculabila. Pentru constructia propusa se recomanda realizarea bransamentului la reteaua publica de canalizare si de alimentare cu apa, gaz si curent electric din localitate. Apele pluviale de pe acoperis se recomanda sa se colecteze intr-un rezervor de retentie de capacitate V=20 mc. Apa colectata in acest rezervor va fi ulterior folosita pentru spalatul platformelor/parcarii si a udatului spatiului verde. Rezervorul va fi prevazut si un preaplin si cu un sistem de evacuare controlata catre sistemul de canalizare al localitatii a apei inmagazinate. Descrierea funcțional-arhitecturală a soluției Suprafața terenului, conform extrasului CF este de 4.400 mp. Conform H.G. 766/1997 - privind calitatea in constructii - cladirea care se amenajeaza se incadreaza in categoria de importanta "B" (importanta deosebita). Conform normativului P-100-1/2013 - privind clasele de importanta, imobilele se incadreaza in clasa Il de importanta. Conform normativului P-100-1/2013, din punct de vedere seismic, amplasamentul are urmatoarele caracteristici: ag=0.20; Tc=0.7sec; zapada are 1,5kN/m?; vantul se caracterizeaza prin intensitatea de 0.6kPa. Conform P-118/99 cladirea se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc. FUNCȚIUNI: Investiţia propusă are în vedere construcția unui corp nou de clădire cu regim de înălțime P+1E și dotarea acestuia, pentru desfășurarea activității unității școlare - Liceul Waldorf Timișoara, din Municipiul Timișoara, județul Timiș. Acesta va găzdui săli de clasă, laboratoare și ateliere, cabinete, o sală multifuncţională, săli afterschool, grupuri Sanitare, vestiare, depozitări, cameră centrală termică, holuri de circulații și spații de acces, case de scară. Din punct de vedere volumetric, construcția va urma linii neregulate, iar în plan va urmări forma literei L și va tine cont de spiritul estetic al conceptului Valdorf.

SUPRAFETE: Lista spatiilor propuse Parter Etaj After school 01 After school 02 Atelier 01 Atelier 02 Atelier 03 Cabinet 01 Cabinet 02 Casa scarii 01 Casa scarii 02 Centrala Termica Clasa 01 Clasa 02 Clasa 03 Clasa 04 Depozitare 01 Depozitare 02 GS Baieti 01 GS Baieti 02 GS persoane cu dizabilități GS Fete 01 GS Fete 02 Hol parter Magazie Oficiu Portar Sala Multifunctionala Sala Muzica Servire masa Vestiar Baieti Vestiar Fete Atelier 01 Cabinet 01 Cabinet 02 Cancelarie Casa scarii 01 Casa scarii 02 Clasa 01 Clasa 02 Clasa 03 Clasa 04 Depozitare 01 Depozitare 02 76.36 mp 72.07 mp 74.78 mp 73.66 mp 69.42 mp 11.47 mp 19.94 mp 31.98 mp 35.92 mp 90.99 mp 73.34 mp 72.57 mp 75.28 mp 66.33 mp 2.27 mp 12.67 mp 15.65 mp 14.79 mp 4.84 mp 15.34 mp 17.20 mp 506.09 mp 50.50 mp 6.34 mp 11.87 mp 356.40 mp 104.98 mp 50.54 mp 18.52 mp 20.15 mp 97.72 mp 90.16 mp 97.87 mp 76.37 mp 15.74 mp 19.63 mp 74.56 mp 69.47 mp 73.39 mp 72.54 mp 13.25 mp 14.12 mp

Depozitare 03 Depozitare 04 Depozitare 05 Depozitare 06 Depozitare 07 GS Baieti 01 GS Baieti 02 GS persoane cu dizabilități GS Fete 01 GS Fete 02 Hol etaj Laborator 01 Laborator 02 Laborator 03 Sală Euritmie Scara BILANŢ TERITORIAL: 7.31 mp 12.06 mp 12.08 mp 3.17 mp 4.57 mp 14.06 mp 14.89 mp 3.84 mp 14.66 mp 14.32 mp 367.15 mp 79.02 mp 75.26 mp 99.09 mp 105.87 mp 49.18 mp |Suprafata teren 4400.00mp Corp propus SC propusa 2303.45 mp SD propusa 4136.55 mp |SU propusa 3626.66 mp POT propus 52.35% CUT propus 0.94 Concluziile și recomandările ce vor fi prezentate în continuare vor face referire la OPȚIUNEA MAXIMALĂ( SCENARIUL 2), aceasta fiind varianta cu cea mai mare utilitate din punct de vedere tehnico-economic după cum a reieșit din prezentările și analizele prezentate anterior. Recomandările vor fi prezentate, după cum urmează, pe fiecare specialitate în parte: ARHITECTURĂ: Corpul de cladire propus va cuprinde următoarele functiuni: sali de clasa, laboratoare și ateliere, cabinete, o sala multifunctionala, sali afterschool, grupuri Sanitare, vestiare, depozitari, camera centrala termica, holuri de circulatii și spatii de acces, case de scara. Lucrari constructie 1. Realizarea săpăturilor premergătoare turnarii fundatiilor si turnarea betonului de egalizare de 10 cm

Realizarea fundatiilor din beton armat. Hidroizolarea fundatiilor cu membrana bitumoasa. Termoizolarea fundatiilor cu polistiren extrudat de 10 cm. Realizarea stalpisorilor, a centurilor si a grinzilor din beton armat. Executarea stratului de pietris sort 16/32 mm, avand grosimea de 15 cm Montarea termoizolatiei sub placa de pe sol, din polistiren extrudat de 30 cm Montarea stratului de separare din folie de polietilena deasupra termoizolatiei. Cofrarea si turnarea placii de pe sol si a planseelor din beton armat. Realizarea scarilor interioare si exterioare din beton armat. Realizarea rampelor de acces in cladire din beton armat. 10.Realizarea peretilor structurali exteriori din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm. 11. Realizarea peretilor structurali interiori cu zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm. 12.Realizarea aticului din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm. 13.Realizarea sarpantei din lemn, intr-o apa. Sarpanta este compusa dintr-un sistem de popi 15 x 15 cm, cosoroabe 15 x 15 cm si capriori 10 x 15 cm. Montarea asterealei, a hidroizolatiei, a sipcilor, contrasipcilor si a invelitoarei din tigla ceramica. 14.Ignifugarea, tratarea impotriva insectelor si a fungilor, a elementelor structurale ale sarpantei. Solutia de ignifigare va corespunde clasei de reactie la foc B,s1,d0. 15.Turnare sapa suport pentru finisaj. 16.Montarea tamplariilor exterioare si interioare. 17.Realizarea unei platforme circulabile in zona nordica a scolii. Pavarea acesteia cu pavele din beton si caramida, pe un pat de nisip avand grosimea de 10 cm. FPNPAPPNPD Lucrari exterioare 18.Izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat de 25 cm. 19.Izolarea termica a peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica de 25 cm. In interiorul golurilor de pe fatada se va introduce un strat de vata minerala bazaltica de 5 cm, dispus perimtral. 20.Izolarea termica a planseului peste etaj se va realiza cu 40 cm polistiren expandat, in zona unde acoperisul va avea alcatuire tip terasa. Protejarea termoizolatiei se va realiza la partea inferioara cu o bariera de vapori, iar la partea superioara cu un strat de separare folie PE. 21.Termoizolarea planseului dintre pod si etaj (in cadrul zonei unde acoperisul va fi tip sarpanta) cu saltele de vata minerala 40 cm, protejate la partea superioara cu 2 straturi de OSB si la partea inferioara cu bariera contra vaporilor. Prevederea unei retele din dulapi de lemn 5x20 cm pentru sustinerea podinei din OSB. 22.Termoizolarea aticului cu vata minerala de 25 cm la partea exterioara si superioara, respectiv cu 25 cm la partea interioara. 23.Prevedea unui strat separator din polistiren extrudat de 20 cm, montat pe verticala, aplicat pe ambele fete ale peretelui care desparte terasa de pod. 24. Turnarea betonul de panta. Montarea unui strat de geotextil si a unei membrane hidroizolante din PVC, rezistenta la UV. 25.Realizarea sistemului de colectare al apelor pluviale. Acoperisul va fi prevazut cu scurgeri si burlane in zona terasei, iar in Zona acoperisului tip sarpanta se vor prevedea jgheaburi si burlane, Jgheaburile vor fi realizate tabla faltuita din otel moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar. Burlanele se vor realiza din tabla,

otel moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar. Burlanele vor fi de sectiune dreptunghiulara. 26.Apele pluviale de pe acoperis se recomanda sa se colecteze intr-un rezervor de retentie de capacitate V=20 mc. Apa colectata in acest rezervor va fi ulterior folosita pentru spalatul platformelor/parcarii si a udatului spatiului verde. Rezervorul va fi prevazut si un preaplin si cu un sistem de evacuare controlata catre sistemul de canalizare al localitatii a apei inmagazinate. 27.Prevederea unei rigole, care va colecta apele pluviale de pe platforma de circulatie aflata in partea nordica a scolii. 28.Prevederea sorturilor de tabla la nivelul aticului din tabla de otel moale cu acoperire HBPE, PREM sau similar. 29.Prevederea unei scari metalice cu cos pentru a facilita accesul pe invelitoarea tip terasa. 30.Prevederea scarii metalice exterioare pentru accesul la etajul 1 al cladirii. 31.Prevederea balustradelor metalice aferente scarii de acces la etaj, vopsite in camp electrostatic. 32.Aplicarea tencuielilor decorative pe fatada. Finisarea soclului cu tencuiala mozaicata pentru soclu. 33.Realizarea parasolarelor alcatuite din lemn si metal. 34.Realizarea chepengului peste golul in planseul de peste etajul 1. 35.Realizarea chepengului etans la foc cu scara de lemn pentru acces pod 36.Placarea podestelor de acces, a rampelor si a scarilor cu gresie antirepanta, acolo unde acest tip de finisaj este indicat in partea desenata. Lucrari interioare 37.Realizarea peretilor de compartimentare interiori din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 11.5 cm. 38.Realizarea compartimentarilor interioare cu panouri de HPL in interiorul grupurilor sanitare. 39.Peretele de compartimentare destinat centralei detectie incediu, va fi rezistent la foc min 60 min. 40.Executarea tencuielilor interioare. Aplicarea gletului si a zugravelilor lavabile (se va respecta cromatica incaperilor indicata in plansele de arhitectura). 41.Peretii grupurilor sanitare se vor placa cu faianta pana la cota +2.10 m fata de cota finita a pardoselii. 42. Turnarea sapei de egalizare, suport pentru pardoseala. 43. Montarea suportului pentru covorul PVC compus din 2 placi OSB, strat polistiren expandat si folie de separare, respectiv a covorului PVC clasa de reactie la foc Bs1. Aplicarea adezivului pentru fixarea pardoselii PVC, trafic intens, clasa de reactie la foc Bs1, respectiv a gresiei antiderapante. Montarea foliei de polietilena expandata si a parchetului triplustratificat, clasa de reactie la foc Bs1. 44. Salile de clasa, de afterschool, atelierele si laboratoarele vor avea tavans fals fonoabsorbant. Cancelaria, holurile, cabinetele pentru profesori, depozitarile, vestiarele si centrala termica vor avea tavan fals pe structura metalica. Grupurile sanitare vor fi prevazute cu tavan fals hidrofug, pe structura metalica. 45. Aplicarea gletului si a Zugravelilor lavabile la tavane. 46.Prevederea balustradelor metalice aferente scarilor de acces la etaj, vopsite in camp electrostatic. 47.Mobilarea si dotarea spatiilor. Tamplarie

48.Tamplaria exterioara va fi realizata din PVC colorat cu geam termoizolant, exceptie facand tamplaria aferenta centralei termice. Pentru centrala termica se va prevedea o usa incombustibila din tabla. Ferestrele centralei termice vor fi realizate din tamplarie de otel cu geam armat, rezistente la foc. Culorile tamplariilor vor respecta indicatiile cromatice din partea desenata. 49.Tamplaria interioara va fi realizata din lemn. 50. Toate tamplariile exterioare vor fi prevazute cu picurator la partea superioara. 51.Montarea glafurilor din tabla de otel moale , cu acoperire HBPE, PREM sau similar. 52.Usile de acces spre casele de scara, corpul de legatura, si usile de evacuare spre exterior vor fi prevazute cu sistem de autoinchidere sau inchidere automata. Partea vitrata a usilor se va realiza cu sticla securizata. 53.Montarea glafurilor interioare din PVC colorat. Culorile glafurilor vor respecta indicatiile cromatice din partea desenata. 54.Usa de acces in centrala de detectie incediu si semnalizare incendiu va fi din lemn, rezistenta la foc si va fi prevazuta cu sistem de autoinchidere sau inchidere automata. AMENAJARE EXTERIOARA 55.Realizarea sapaturilor premergatoare turnarii fundatiilor necesare scarilor si podestelor de acces 56.Realizarea fundatiilor din beton armat necesare scarilor si podestelor de acces. 57.Cofrarea si turnarea placii de pe sol si a planseelor din beton armat. 58.Executarea stratului de pietris sort OB 16/32 mm 59.Pavarea scarilor si a podestelor de acces cu pavele din beton, pe un pat de nisip avand grosimea de 10 cm. 60.Prevederea gospodariei subterane rezerva de apa instalatii hidrant 61.Realizarea aleilor, a platformelor de circulatie si a parcarii, pavate cu pavele din beton si caramida pe pat de nisip. Prevederea unui strat suport de pietris si a membranei geotextile. 62.Prevederea spatiilor verzi in cadrul incintei si plantarea arborilor ornamentali. 63. Sistematizarea terenului. STRUCTURĂ: La solicitarea beneficiarului se va realiza o constructie noua care va adaposti activitatea Liceului Waldorf Timisoara. Lucrarile aferente structurii de rezistenta cuprind urmatoarele etape: = Construirea unui corp nou de cladire. Corpul nou va avea fundatie de beton armat, suprastructura alcatuita din pereti din zidarie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 25 cm confinate cu centuri si samburi de beton armat, plansee de beton armat, scari de beton armat, acoperis tip sarpanta de lemn cu invelitoare din tigla ceramica combinata cu acoperis tip terasa necirculabila. INSTALAŢII Instalatii electrice: Instalaţiile electrice aferente au o putere instalată totală estimata de circa 200 kW pentru consumatorii de iluminat, forță şi prize. Puterea electrica simultan absorbita este 10

de aproximativ 100 kW şi va fi preluată din postul de transformare propus de capacitate 250 KVA. De la postul de transfomare se vor alimenta tablourile TG si respectiv TDSI, fiecare pe un circuit separat din postul de transformare. De la tabloul general TG amplasat in conform pieselor desenate se vor alimenta toate tablourile de distributie ale cladirii, iar de la TDSI se vor alimenta consumatorii cu rol de securitate la incendiu si anume statia de pompare hidranti (interiori si exteriori), respectiv centrala de detectie incendiu amplasata in incaperea portarului. Alimentarea corpurilor de iluminat si prizelor se face prin intermediul cablurilor tip CYY-F din categoria F, cu manta cu proprietati ignifuge foarte bune. Cablurile sunt caracterizate de izolatie si manta din PVC si sunt proiectate pentru transportul energiei electrice in instalatii electrice fixe corespunzatoare mediului din prezentul proiect. Cablurile sunt montate pe pat de cablu, in tub din materiale plastice, dupa caz. Corpurile de iluminat de tip autonom (executate conform SREN 60598-2-22) se alimentează pe circuite din tablourile de distributie pentru receptoare normale. Pot fi alimentate de pe circuite comune cu corpurile de iluminat pentru iluminatul normal. Conductoarele şi/sau cablurile de alimentare trebuie să fie cu întârziere la propagarea flăcării în mănunchi (conform cu SR EN 50266 pe părți - de exemplu CYY-F) Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare vor fi amplasate conform pieselor desenate si vor asigura evacuarea in conditii de siguranta in caz de incendiu a persoanelor aflate in cladire, indiferent de localizarea acestora. Corpurile sunt marcate cu sigla EXIT (sau IESIRE), vor avea doua surse de iluminat fluorescente (2x8 W), vor avea timp de punere in functiune de 5 secunde si un timp de functionare de cel putin 2 ore, conform presciptiilor 17-2011. Vor fi prevazute cu LED pentru semnalizarea incarcarii acumulatorilor si un buton TEST pentru verificarea functionarii produsului in regim de siguranta. Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare amplasate in exteriorul usilor de evacuare trebuie sa aiba IP aferent mediului exterior existent (IP 65). Corpurile pentru iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii se vor monta in interiorul corpului de cladire si vor asigura un nivel de iluminare de minim 1 lx pentru o latime de 2 metri la nivelul pardoselii, conform SR EN 1838:2014. Acestea se vor prevedea cu comandă automată de punere în functiune după căderea iluminatului normal. În afară de comanda automată a intrării lui în functiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se va prevedea si cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate împotriva panicii se va face numai dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta. Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate împotriva panicii vor fi integrate în iluminatul normal, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura functionarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor. Corpurile pentru iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii vor avea timpul de punere în functiune de 5 secunde si timpul de functionare de cel putin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011. Iluminatul de evacuare impotriva panicii a fost amplasat astfel incat sa asigure si iluminatul caii de circulatie pentru evacuare. 11

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru circulatie sunt considerate ca parte a iluminatului de securitate si va asigura deplasarea ocupantilor in conditii de securitate catre caile de evacuare sau catre zonele de interventie din cladire. Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru circulatie se vor monta in interiorul cladirii si vor asigura un nivel de iluminare de minim 1 lx pentru o latime de 2 metri la nivelul pardoselii, conform SR EN 1838:2014. Acestea se vor prevedea cu comandă automată de punere în functiune după căderea iluminatului normal. În afară de comanda automată a intrării lui în functiune, iluminatul de securitate împotriva panicii se va prevedea si cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate împotriva panicii se va face numai dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta. Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate împotriva panicii vor fi integrate în iluminatul normal, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura functionarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor. Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru circulatie vor avea timpul de punere în functiune de 5 secunde si timpul de functionare de cel putin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011. Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor vor avea timpul de punere în functiune de 5 secunde si timpul de functionare de cel putin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011. Corpurile de iluminat pentru iluminatul destinat marcării hidranţilor interiori de incendiu se vor amplasa în afara hidrantului (alături sau deasupra) la maximum 2 m şi poate fi comun cu unul din corpurile de iluminat de securitate cu condiția ca nivelul de iluminare să asigure identificarea tuturor indicatoarelor de securitate aferente lui. Se va prevedea un generator diesel de energie electrica de putere estimata la 200 KVA complet automatizat pentru a asigura dubla alimentare cu energie electrica a statiei de pompare incendiu si a consumatorilor specificati de beneficiar (server, circuite prize, etc). Acesta va avea urmatoarele date tehnice: Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru interventii vor avea timpul de punere în functiune de 5 secunde si timpul de functionare de cel putin 1 ora de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011. Iluminatul de securitate pentru interventii se va prevedea in incaperea in care este montat tabloul general si in incaperea centralei termice si vor asigura un nivel de iluminare de 15 Ix la nivelul pardoselii, minim 10% din iluminatul general, conform SR EN 1838:2014. Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru interventii, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura functionarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor. Corpurile pentru iluminatul de securitate continuarea lucrului vor avea timpul de punere în functiune de 5 secunde si timpul de functionare pana la terminarea activitatii cu risc de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor 17-2011. 12

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va prevedea in apropierea centralei de detectie si semnalizare incendiu si respectiv in camera tehnica a statiei de pompare la incendiu. Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului, vor avea un acumulator incorporat si un invertor. Invertorul va asigura functionarea sursei de lumina in cazul prezentei tensiunii, iar in lipsa tensiunii va comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul in prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor. Instalatia electrică de utilizare va asigura functionarea tuturor consumatorilor în conditii de sigurantă. Pentru protectia la atingeri directe si indirecte se va asigura gradul de izolare corespunzător si legarea la priza de pământ prin conductorul de nul de protectie. Se vor executa instalatii electrice de sigurantă pentru continuarea lucrului si evacuare. Dimensionarea coloanelor de alimentare ale tablourilor se va face considerând un coeficient de simultaneitate de "0,80", rezultând sectiunile specificate în schema monofilară. Alegerea materialelor si sistemul de montare a tinut cont de categoria de încadrare a încăperilor din punct de vedere al caracteristicilor de mediu, al pericolului de electrocutare si al pericolului de incendiu. De asemenea s-a tinut cont de destinatia constructiilor si de criteriile economice de folosire a materialelor: tuburi de protectie din materiale plastice. Instalatia de protectie impotriva trasnetelor va fi cu dispozitiv de amorsare, cu o inaltime a catargului de 4 metri, catarg montat pe invelitoarea cladirii conform pieselor desenate. Se va monta un sistem de protectie impotriva trasnetului cu dispozitiv PDA, 60 us, ci cu o raza de protectie de circa 63 metri. Se va realiza legatura cu instalatia de impamantare. Rezistenta electrica a prizei de pamant va avea valoarea Rp<10. Se vor face masuratori a prizei de pamant si se va elibera un buletin de masura de catre o firma autorizata si se va atasa prezentului proiect. Daca prin măsurători se obtin valori ale rezistentei de dispersie pentru priza de pământ mai mari de 1 ohm, se va executa o priză artificială care va fi echipata cu un număr de electrozi OL Zn tip cruce 50x50x3 de lungime 1,50 metri. Electrozii vor fi amplasati la o distanta de 3 metri intre ei si numarul lor va fi suplimentat pana la atingerea unei valori mai mici sau egale cu 1 ohm a prizei comune de pamant si paratrasnet. Paratrasnetul cu dispozitiv de amorsare (PDA) este compus dintr-un vârf de captare, un dispozitiv de amorsare si o tija suport pe care se gaseste un sistem de conexiune al conductorului de coborâre de la care se va realiza legatura la minim 5 electrozi de lungime 2 m si distanta 3 metri intre ei dupa care se va realiza legatura la priza de pamant prin intermediul unei cutii de conexiune/vizitare. Alimentarea sistemului antiefractie Alimentarea cu energie electrica a sistemului antiefracție. Alimentarea cu energie electrică se face din tabloul electric general, prin circuite special alocate în acest sens, cu tensiunea de 230V/50Hz. Sistemul antiefracție nu face obiectul proiectului Instalații Sanitare: Alimentarea cu apă rece a instalațiilor interioare din clădire se face de la sistemul de alimentare cu apa al localitatii, prin intermediul unei conducte din PE-HD de diametru 63 mm pozata in pamant sub adancimea de inghet. 13

Distributia apei reci se va face prin intemediul conductelor, de la acestea apa rece fiind distribuita catre grupurile sanitare ale vestiarelor, umplerii sistemului de incalzire si respectiv unui circuit pentru asigurarea apei reci in incinta centralei termice prin intermediul unui robinet dublu serviciu. Se va prevedea si o electrovana pentru umplerea automata a instalatiei de incalzire. Pentru prepararea apei calde de consum se va prevedea un bransament la sistemul de termoficare al orasului, asigurandu-se astfel apa calda necesara in pentru grupurile sanitare. Apele uzate menajer vor fi evacuate in caminele menajere din incinta si in final vor fi colectate la reteaua de canalizare a orasului. Apele uzate menajer vor fi evacuate cu ajutorul conductelor din PVC-KG pentru instalatii exterioare, acestea avand o panta de circa 0,70 - 2,00 % si fiind ingropate la o adancime de minim 0,80 m fata de cota terenului sistematizat. Se vor prevedea sifoane de pardoseala amplasate in grupurile sanitare. Apele pluviale de pe platforme/parcari exterioare vor fi preluate de catre guri de scurgere si se vor deversa in reteaua de colectare ape pluviale a incintei. Dupa ce vor fi filtrate printr-un separator de hidrocarburi de capacitate Qsu= 15l/s se vor deversa in reteaua pluviala existenta a localitatii, prin intermediul conductelor din PVC-U. Apele pluviale de pe acoperis se recomanda sa se colecteze intr-un rezervor de retentie de capacitate V=20 mc. Apa colectata in acest rezervor va fi ulterior folosita pentru spalatul platformelor/parcarii si a udatului spatiului verde. Rezervorul va fi prevazut si un preaplin si cu un sistem de evacuare controlata catre sistemul de canalizare al localitatii a apei inmagazinate. Pentru preluarea condensului de la ventiloconvectoare se va prevedea un sistem de preluare local al condensului, acestea urmad sa fie conectate la sistemul de preluare a apelor pluviale. In caz de avarie sau de necesitate a golirii instalatiei de incalzire, se recomanda montarea intr-o basa din camera centralei termice a unei pompe submersiblea. Aceasta va avea rolul sa pompeze apa spre sistemul de canalizare prin intermediul unei conducte PE-HD 032 mm pozata ingropat, sub adancimea de inghet. Limitele admise ale indicatorilor de calitate a apelor uzate descărcate se vor încadra în valorile impuse de NTPA — 002/1997. Pentru conductele de apă rece şi apă caldă din se vor utiliza tevi de tip PP-R cu diametre cuprinse intre 820 si 032 mm. Pentru conductele de canalizare interioara se vor utiliza țevi şi piese fasonate din polipropilena (PP), STAS 6675/2—80; iar pentru canalizarea exterioara se vor utiliza țevi şi piese din PVC-KG, pentru conductele de canalizare pozate îngropat în pardoseală si pentru cele montate subteran. INSTALATII DE STINGERE SI LIMITARE INCENDIU CU HIDRANTI INTERIORI si EXTERIORI In vederea asigurarii limitarii propagarii incendiului si a stingerii acestuia, cladirea se va dota cu un sistem comun de hidranti interiori si exteriori. Hidrantii interiori vor asigura un debit simultan de 4,2 I/s si cei exteriori de 15 l/s. Grupul de pompare fiind comun va fi dimensionat sa asigura debitul cumulat al hidrantilor interiori si exterori, adica de 19,2 I/s = 69,12 mc/h. Hidrantii interiori vor fi montati in cutii metalice, la o inaltime h=1,35 m deasupra pardoseli si vor fi echipati cu furtun plat de lungime 20 metri. Vor fi grupati cate 2 pentru a asigura debitul simultan de 4,2 l/s in orice punct al cladirii. Se va monta o statie de pompare va asigura un debit de circa 70...72 mc/h si o inaltime de pompare de circa 58...60 mCA. Statia de pompare va avea o pompa principala si una de rezerva, vase de expansiune pentru mentinerea presiunii in 14

instalatie si va avea dubla alimentare cu energie electrica. Prima sursa de alimentare va fi asigurata de furnizorul de energie electrica si cea de-a doua sursa (de rezerva) de alimentare cu energie electrica va fi asigurata de un generator electric ce functioneaza pe combustibil motorina, de capacitate 200 kVA. Pentru racordarea autospecialei de interventie a pompierilor se vor prevedea 2 racorduri tip C conectati la sistemul de stingere interior. Se va prevedea si un racord tip A conectat direct la rezervorul de apa pentru stingerea incendiilor. Tabloul statiei de pompe de incendiu va fi alimentat din tabloul TDSI. Nota: Sistemul de hidranti interiori si exteriori precum si sistemul de instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu se va proiecta la faza proiectului tehnic, dupa elaborarea in prealabil a unui scenariu la incendiu. Instalații Termice: Alimentarea cu energie termică se face de la sistemul de termoficare al localitatii fiind necesara o putere de circa Qth=200 kW. Pentru asigurarea alimentarii cu energie termica, de la camera tehnica pentru instalatii sanitare si termice agentul termic este trimis catre instalatia interioara de ventiloconvetoare, conform pieselor desenata. De la acesta, prin intermediul unui distribuitor-colector principal agentul termic va fi trimis prin intermediul pompelor de circulatie catre sistemele de incalzire din incinta. Pentru asigurarea preluarii dilatatilor din sistem si pentru protectie se vor prevedea doua vase de expansiune de capacitate V=250 litri fiecare. Pentru asigurarea racirii cladirii se va monta un chiller de putere 200 kW termici. Acesta se va cupla la instalatia interioara de ventiloconvectori si va fi pornit pe durata sezonului cald. Se va prevedea un sistem de izolare prin robineti intre cele doua surse de asigurare a incalzirii (sistem termoficare) si de racire (chiller) pentru a permite ultilizarea alternativa a surselor de incalzire/racire. Chillerul va fi complet echipat si va alimenta cu agent de racire (apa racita) un vas tampon vertical (puffer) de capacitate 1000 de litri, izolat, de la care se va alimenta instalatia interioara de ventiloconvectoare. Instalatia de incalzire interioara va fi realizata din conducte din cupru, izolate. Instalatia se va aerisi local la nivelul ventiloconvectoarelor care vor fi prevazute cu robineti de aerisire in punctul cel mai inalt al instalatiei. Pentru asigurarea aerului proaspat in cladire si pentru o economie de energie se va prevedea o instalatie semi-descentralizata prevazuta cu recuperatoare zonale individuale de caldura aer-aer de inalta eficienta energetica. V2 — INSTALATII TERMICE Se va efectua un racord in interiorul camerei centralei termice de la sistemul de termoficare al orasului. Se va prevedea un schimbator de caldura in placi, prin intermediul caruia se va realiza incalzirea agentului termic care va fi folosit la incalzirea spatiului. Se va prevedea un puffer de capacitate 1000 litri care va avea rolul de acumulare energie termica. De la acesta se va alimenta cu energie termica ventiloconvectoarele si bateria de incalzire a centralei de tratare aer. V2 — INSTALATII SANITARE 15

Alimentarea cu apa calda de consum se va face de la sistemul de termoficare al orasului. Se va prevedea si o conducta de recirculare in vederea asigurarii unui confort ridicat in utilizarea apei calde. LUCRARI RUTIERE Parcarea este amenajată având lungimea unui loc de parcare de 4,80 m şi lăţimea de 2,20 m, amplasate oblic la 45”, rezultând un total de 35 de locuri de parcare. Accesul la parcare se face din Aleea Cristalului, stradă având 7,00 m lăţime. Accesul se prevede cu o lățime de 3,50 m cu sens unic, ieșirea din parcare făcându-se la 70 m distanţă tot în Aleea Cristalului, cu semnalizare pe verticală cu obligatoriu dreapta — fig. D3. Accesul în parcare, circulația în parcare cât și ieșirea din parcare se face printr-o bretea paralelă cu str. Aleea Cristalului, având o lățime de 3,50 m. De asemenea, se prevede un rastel de biciclete cu 36 posturi calculate conform Anexei nr. 2 din PUG Timișoara, pct. G Funcţiuni de învăţământ și cercetare, art. 12. Poziția locurilor de parcare este prezentată în planşa nr. 01-D. Statutul juridic al terenului: Imobilul ce face obiectul prezentei documentatii se afla in proprietatea Primariei Timisoara si este identificat cu CF 446325 Timisoara, Nr.CAD.446325 in suprafata de 4400 mp conform CF. Tot conform CF, imobilul se afla in proprietatea Municipiului Timisoara - domeniu privat. Imobilul este compus din teren intravilan care, in acest moment, este neimprejmuit si liber de constructii. În profil longitudinal, linia roşie s-a proiectat cu respectarea prevederilor STAS 10144/3-91 si ORDIN 50/1998 Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localitățile urbane. În profil longitudinal suprafața carosabilului va avea pantă în axă şi se urmăresc următoarele criterii: - asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei viteze de bază de 25 km/h; - realizarea unor declivități cu lungime cât mai mare; - respectarea eventualelor punctelor de cotă obligate. Zonele verzi având suparafața totală de 120 m? se amenajează astfel: cu pământ vege- tal pe o adâncime de 30 de cm, semănare iarbă (gazon), plantare arbori respectiv gard viu. În profil transversal, situația se prezintă astfel: 1, pe porțiunea de carosabil — acces la parcare, în conformitate cu STAS 10144/1- 90 şi ORDIN 50/1998, sectorul de drum s-a proiectat ca un drum de clasă tehnică IV cu o bandă de circulație, având lățimea părții carosabile de 3,50 m. Acest sector se va re- aliza în etapa |. În profil transversal carosabilul — acces la parcare va avea pantă de 2,5% orientată spre parcare, iar locurile de parcare vor avea o pantă 2,5% orientată spre carosabil. Astfel au rezultat următoare elemente în profil transversal pentru sectorul de drum: 1. lățime parte carosabilă 3,50 m; 2. panta transversală în aliniament 2,5% - pantă unică 3. trotuar min. 1,50 m; 4. zonă verde variabil; 5. număr locuri de parcare 35 buc. Structura rutieră proiectată 16

Pentru amenajarea trotuarelor și a acceselor la garaje care face obiectul prezentei documentații, având la bază calculul de dimensionare a structurii rutiere, precum şi situația existentă s-au adoptat următoarele structuri rutiere: 1. Structura de rezistență proiectată pentru realizarea trotuarelor: 1. realizarea unui strat de fundație din balast cu grosimea de 15 cm, conform STAS 6400-84 şi Normativ C 148-85. Balastul va respecta condițiile de calitate prevăzute de SR 662-02; 2. îmbrăcăminte din pavele autoblocante din beton de ciment cu grosimea de 6 cm aşezate pe un strat de nisip cu grosimea de 3 cm. 2. Structura de rezistență proiectată pentru parcaje: 1. realizarea unui strat de fundație din balast cu grosimea de 20 cm, conform STAS 6400-84 şi Normativ C 148-85. Balastul va respecta condițiile de calitate prevăzute de SR 662-02; 2. realizarea unui strat de fundație din piatră spartă împănată cu split cu grosimea de 15 cm, conform STAS 6400-84 şi SR 667-01; 3. îmbrăcăminte din pavele autoblocante din beton de ciment cu grosimea de 8 cm aşezate pe un strat de nisip cu grosimea de 3 cm. Scurgerea apelor de pe zona de trotuare și a parcarii se va face prin intermediul pantelor transversale şi longitudinale spre gurile de scurgere proiectate, care se deversează în canalizarea oraşului dupa ce au fost filtrare de un separator de hidrocarburi. Pe sectorul proiectat se vor amplasa dispozitive de preluare a apelor provenite de pe partea carosabilă, parcajelor şi trotuarelor. Aceste dispozitive vor fi materializate prin guri de scurgere tip „Geiger”. Ele vor fi racordate la canalul colector existent prin intermediul unor cămine de vizitare. Căminele de vizitare vor fi acoperite prin capace de metal rezistente la 40 tf. Acestea vor fi amplasate la nivelul carosabilului proiectat permițând deschiderea lor. Cc. Costurile estimative ale investiţiei Valoarea totala a investitiei este: Valoare fără TVA 11.535.241,34 Valoare TVA 2.153.358,70 Valoare inclusiv TVA 13.688.600,04 Din care: Valoare C+M fără TVA 8.698.593,70 Valoare C+M-TVA 1.652.732,79 Valoare C+M inclusiv TVA 10.351.326,49 D. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiţii: 24 luni. 17

Atasament: anexa_1.pdf

Anexa 1 la HCL nr. / INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA S.F. DENUMIRE PROIECT „Construcție și dotareLiceu Waldorf Timișoara“ - POR 10/10/1b AMPLASAMENT Localitatea Timisoara, str. Uranus, nr. 14, jud. Timiș, CF 446325 Timișoara, Nr. CAD. 446325 TITULARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara NUMĂR PROIECT 12/2018 ELBORATOR PROIECT SDAC Studio SRL, str. Circumvalaţiunii, nr. 39, Sc. C, ap. 14 Timişoara, jud. Timiş INDICATORI TEHNICI SUPRAFAȚA TOTALĂ TEREN S=4.400,00 mp SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ LA SOL Sc=2.303,45 mp SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ Sd=4.136,55 mp SUPRAFAȚĂ UTILĂ Su=3.626,66 mp POT 52,35% CUT = 0,94 Numărul de locuri create: 446. INDICATORI ECONOMICI Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 13.688.600,04 lei 10.351.326,49 lei PROIECTAN Ă SDAC Studio SRL