keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 265/07.07.2020 privind implementarea Programului Cultural Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, de către Municipiul Timişoara prin instituţiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara

07.07.2020

Hotararea Consiliului Local 265/07.07.2020
privind implementarea Programului Cultural Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, de către Municipiul Timişoara prin instituţiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 15039/07.07.2020 al Casei de Cultură a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.07.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 15039/07.07.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020-15039/07.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 535/31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local 574/27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timişoara;
Avand in vedere DECIZIA NR. 445/2014/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului "Capitale europene ale culturii" pentru anii 2020-2033 şi de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE;
Avand in vedere Raportul final de selectie al Juriului de experţi cu privire la Capitala europeană a culturii 2021 în România;
Avand in vedere Ordinul Ministrului Culturii nr. 3867 din 25.10.2016 prin care orasul Timisoara a fost nominalizat Capitala Europeana a Culturii in anul 2021;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 82/29.03.2011 privind susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 395/22.09.2015 privind aprobarea candidaturii Municipiului Timişoara şi a angajamentului de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene "Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art. 129 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă implementarea Programului Cultural Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, de către Municipiul Timişoara prin instituţiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, Filarmonica "Banatul" Timişoara, Teatrul German de Stat Timişoara, Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Filarmonicii "Banatul" Timişoara;
- Teatrului German de Stat Timişoara;
- Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

FO53-01,Ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR. SC2020 –

RAPORT DE SPECIALITATE

privind implementarea Programului Cultural Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii de

către Municipiul Timișoara prin instituțiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr SC2020 – _______ din ______2020, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind implementarea Programului Cultural Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii de către Municipiul Timișoara și instituțiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu Decizia nr.445/2014/UE, care reglementează acţiunea Uniunii în favoarea evenimentului Capitală europeană a culturii pentru anii 2020-2033;

Având în vedere HCLMT nr. 82/29.03.2011 s-a aprobat susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019;

Având în vedere HCLMT nr. 395/22.09.2015 a fost aprobată candidatura Municipiului Timişoara şi angajamentul de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene ”Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător;

În conformitate cu Ordinul Ministrului Culturii nr. 3867 din 25.10.2016, prin care Timișoara este nominalizată Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 în România ;

Având în vedere prevederile 129 alin. 2 lit. d) coroborat cu art. 129 alin. 7 lit. d) din OUG. 57/2019 - privind Codul administrativ

În temeiul art. 139 din din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ;

Potrivit documentaţiei elaborate de Ministerul Culturii, Apel pentru depunerea candidaturilor pentru acţiunea Uniunii „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România, „ acţiunea Capitală Europeană a Culturii este o iniţiativă a Uniunii Europene care urmăreşte să pună în evidenţă bogăţia şi diversitatea Europei, precum şi aspectele culturale comune ale ţărilor sale cu scopul de a contribui la apropierea popoarelor europene şi de a îmbunătăţi cunoaştrea reciprocă.

Titlul de Capitală europeană a culturii se acordă în fiecare an cel mult unui oraş din fiecare dintre cele două state membre care apar în calendarul stabilit în anexa la Decizia nr.445/2014/UE, care reglementează acţiunea Uniunii în favoarea evenimentului Capitală europeană a culturii pentru anii 2020- 2033. Pentru anul 2021, cele două state membre care au dreptul de a găzdui acţiunea Capitală europeană a culturii sunt România şi Grecia.

În ianuarie 2010, Timişoara şi-a anunțat intenţia de a candida pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, iar prin HCLMT nr. 82/29.03.2011 s-a aprobat susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019.

FO53-01,Ver.1

Competiţia pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 a fost lansată de către Ministerul Culturii în decembrie 2014, având ca termen limită de depunere a dosarului de candidatură pentru etapa de preselecţie data de 10 octombrie 2015, iar prin HCLMT nr. 395/22.09.2015 a fost aprobată candidatura Municipiului Timişoara şi angajamentul de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene ”Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător.

Prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 3867 din 25.10.2016, în urma procesului de selecție, Timișoara a fost nominalizată Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 în România.

Dosarul de candidatură al Capitalelor Europene ale Culturii stă la baza selecţiei unui oraş în detrimentul altora în cadrul competiţiei şi de aceea CEAC trebuie să-şi menţină angajamentele iar juriul şi Comisia Europeană consideră programul din dosarul de candidatură drept contractul operaţional de facto şi îl vor utiliza ca document de bază pentru etapa de monitorizare

În ceea ce privește moştenirea lăsată de acest eveniment orașului câștigător, în decizie se specifică în mod clar că o Capitală Europeană a Culturii trebuie să se încadreze „într-o strategie de politici culturale pe termen lung, care pot avea un impact cultural, economic şi social durabil”. În etapa de planificare, orașul - Capitală Europeană a Culturii trebuie să se asigure că s-au luat măsurile necesare pentru a îndeplini acest scop. Metoda cea mai bună este ca oraşul să se asigure că există bugetul necesar pentru anul în care deține titlul de Capitală Europeană a Culturii și în anul următor, precum şi personalul care să asigure transferul către organismele care vor asigura în continuare dinamica activităţilor.

Conform articolului 1, aliniat 2 din OUG 42/2019, responsabilitatea privind gestionarea cheltuielilor pentru implementarea programului revine Asociației Timișoara – Capitală Europeană a Culturii, denumită în continuare Asociația, organizație non-guvernamentala, persoană juridică de drept privat, apolitică și independentă, cu caracter cultural și educativ, având statut de utilitate publică, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Consiliului Local al Municipiului Timișoara și Consiliului Județean Timiș. Totodată, în conformitate cu prevederile articolului 4, aliniat 3 “în vederea susținerii și desfășurării programului, prin hotărâre a autorităților deliberative, Municipiul Timișoara și, după caz, județul Timiș, pot încheia contracte de finanțare cu Asociația. Așadar, legiuitorul nu a statuat obligația încheierii unui contract de finanțare cu Asociația Capitală Culturală ci doar inserează posibilitatea realizării acestei finanțări către Asociație.

În concluzie, câștigarea titlului de Capitală Europeană a Culturii este un atribut al Municipiului Timișoara care poate gestiona prin instituțiile sale programul cultural.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind implementarea Programului Cultural Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii de către Municipiul Timișoara prin instituțiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local, astfel:

1. Se aprobă implementarea Programului Cultural Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii de

către Municipiul Timișoara prin instituțiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2020 –

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind implementarea Programului Cultural Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii de către Municipiul Timișoara prin instituțiile de cultură subordonate

Consiliului Local al Municipiului Timișoara ___________________________________________________

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Potrivit documentaţiei elaborate de Ministerul Culturii, Apel pentru depunerea candidaturilor

pentru acţiunea Uniunii „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România, „ acţiunea Capitală Europeană a Culturii este o iniţiativă a Uniunii Europene care urmăreşte să pună în evidenţă bogăţia şi diversitatea Europei, precum şi aspectele culturale comune ale ţărilor sale cu scopul de a contribui la apropierea popoarelor europene şi de a îmbunătăţi cunoaştrea reciprocă.

Titlul de Capitală europeană a culturii se acordă în fiecare an cel mult unui oraş din fiecare dintre cele două state membre care apar în calendarul stabilit în anexa la Decizia nr.445/2014/UE, care reglementează acţiunea Uniunii în favoarea evenimentului Capitală europeană a culturii pentru anii 2020-2033. Pentru anul 2021, cele două state membre care au dreptul de a găzdui acţiunea Capitală europeană a culturii sunt România şi Grecia.

În ianuarie 2010, Timişoara şi-a anunțat intenţia de a candida pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, iar prin HCLMT nr. 82/29.03.2011 s-a aprobat susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019.

Competiţia pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 a fost lansată de către Ministerul Culturii în decembrie 2014, având ca termen limită de depunere a dosarului de candidatură pentru etapa de preselecţie data de 10 octombrie 2015, iar prin HCLMT nr. 395/22.09.2015 a fost aprobată candidatura Municipiului Timişoara şi angajamentul de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene ”Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător.

Prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 3867 din 25.10.2016, în urma procesului de selecție, Timișoara a fost nominalizată Capitală Europeană a Culturii în anul 2021 în România.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Dosarul de candidatură al Capitalelor Europene ale Culturii stă la baza selecţiei unui oraş în detrimentul altora în cadrul competiţiei şi de aceea CEAC trebuie să-şi menţină angajamentele iar juriul şi Comisia Europeană consideră programul din dosarul de candidatură drept contractul operaţional de facto şi îl vor utiliza ca document de bază pentru etapa de monitorizare

În ceea ce privește moştenirea lăsată de acest eveniment orașului câștigător, în decizie se specifică în mod clar că o Capitală Europeană a Culturii trebuie să se încadreze „într-o strategie de politici culturale pe termen lung, care pot avea un impact cultural, economic şi social durabil”. În etapa de planificare, orașul -Capitală Europeană a Culturii trebuie să se asigure că s-au luat măsurile necesare pentru a îndeplini acest scop. Metoda cea mai bună este ca oraşul să se asigure că există bugetul necesar pentru anul în care deține titlul de Capitală Europeană a Culturii +1 an, precum şi personalul care să asigure transferul către organismele care vor asigura în continuare dinamica activităţilor.

Conform articolului 1, aliniat 2 din OUG 42/2019, resposabilitatea privind gestionarea cheltuielilor pentru implementarea programului revine Asociației Timișoara – Capitală Europeană a Culturii, denumită în continuare Asociația, organizație non- guvernamentala, persoană juridică de drept privat, apolitică și independentă, cu caracter cultural și educativ, având statut de utilitate publică, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Consiliului Local al Municipiului Timișoara și Consiliului Județean Timiș. Totodată, în conformitate cu prevederile articolului 4, aliniat 3 “în vederea susținerii și desfășurării programului, prin hotărâre a autorităților deliberative, Municipiul Timișoara și, după caz, județul Timiș, pot încheia contracte de finanțare cu Asociația. Așadar, legiuitorul nu a statuat obligația încheierii unui contract de finanțare cu Asociația Capitală Culturală ci doar inserează posibilitatea realizării acestei finanțări către Asociație.

3. Alte informaţii:

Importanța câștigării titlului de Capitală europeană a Culturii:

 Titlul de Capitală europeană a culturii a acţionat ca un catalizator pentru o schimbare majoră a oraşului sau a unei zone a oraşului.

 O creştere semnificativă a respectului de sine şi a mândriei faţă de oraş în rândul cetăţenilor

 O implicare mai mare în raport cu oferta culturală a oraşului, în special a unor categorii de public a căror participare e mai puţin probabilă.

 Dezvoltarea unor noi oferte culturale, a unor noi competenţe şi a unor noi oportunităţi pentru artişti şi pentru organizaţiile culturale.

 O mai bună înţelegere şi un profil mai bine definit la nivel internaţional, care se traduc adesea prin dezvoltarea turismului şi o reputaţie mai bună.

4. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, propunem aprobarea implementării programului Cultural Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii de către Municipiul Timișoara prin instituțiile de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara. PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, DAN DIACONU

PAVEL DEHELEAN DIRECTOR CASA DE CULTURĂ