keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 264/07.07.2020 privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local şi proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii

07.07.2020

Hotararea Consiliului Local 264/07.07.2020
privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local şi proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara - domnului Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 14947 din 06.07.2020, al Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 07.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr SC2020 - 14947 din 06.07.2020;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.40/29.07.2016 privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016;
Având în vedere Legea 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 535/31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local 574/27.11.2014 privind aprobarea Strategiei de tineret a municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 82/29.03.2011 privind susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 395/22.09.2015 privind aprobarea candidaturii Municipiului Timişoara şi a angajamentului de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene "Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art.129 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local şi proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timişoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Regulament.pdf

Anexa la HCLMT

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

3 00030 Timişoara

Bd. C.D. Loga nr. 1

Tel: 0040 256 490 363 Fax: 0040 256 490 635

REGULAMENT

privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local

pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local și proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură

Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii

Cuprins

Capitolul I Dispoziţii generale Pag. 03

Capitolul II Procedura de solicitare a finanţării Pag. 07

Capitolul III Criteriile de selecţionare a proiectelor in vederea jurizarii Pag. 10

Capitolul IV Organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare şi selecţionare Pag. 11

Capitolul V Procedura evaluării şi a selecţionării proiectelor Pag. 13

Capitolul VI Încheierea contractului de finanţare Pag. 19

Capitolul VII Procedura privind derularea contractului de finanţare Pag. 20

Capitolul VIII Modificarea contractului Pag. 21

Capitolul IX Durata contractului de finanţare Pag. 22

Capitolul X Decontul de cheltuieli Pag. 22

Capitolul XI Procedura de control şi raportare Pag. 40

Capitolul XII Sancţiuni Pag. 41

Capitolul XIII Dispoziţii finale Pag. 42

Capitolul I Dispoziţii generale

Scop şi definiţii

Art. 1 Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă acordată din bugetul local al municipiului Timişoara. Art.2 În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) activitate generatoare de profit - activitatea care produce un profit în mod direct pentru o persoană juridică; b) autoritate finanţatoare – Casa de Cultură a Municipiului Timişoara; c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte; d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă, conform Anexei 6; e) contract de finanţare nerambursabilă - contract încheiat, în condiţiile legii, între Primăria Municipiului Timişoara în calitate de autoritate finanţatoare şi beneficiar; f) finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Timişoara; g) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara; h) solicitant - orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial care depune o

propunere de proiect. Art.3 Prezentul regulament stabileşte procedura privind atribuirea contractului de finanţare

nerambursabilă. Art. 4 Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contaractului de finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii.

Art. 5 (1) Finanţările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele şi proiectele de interes public iniţiate şi organizate de către beneficiari, în completarea veniturilor proprii şi a celor primite sub formă de donaţii şi sponsorizări.

(2) Domeniu de aplicare: Primăria Municipiului Timişoara acordă o atenţie deosebită proiectelor de anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional care, în conformitate cu strategiile de tineret şi cultură, să susțină programul Timișoara - Capitală Culturală Europeană.

Priorităţile municipalităţii pentru implementarea Strategiei culturale a Municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2024, conform HCL 535/31.10.2014, cuprind cinci dimensiuni, ca axe prioritare:

1. Timişoara creativă 2. Timişoara implicată 3. Timişoara conectată 4. Timişoara responsabilă 5. Timişoara deschisă

Priorităţile municipalităţii pentru implementarea Strategiei pentru Tineret a Municipiului Timişoara, conform HCL 574/27.11.2014, cuprind trei dimensiuni, ca axe prioritare:

1. Societatea pentru tineri 2. Dezvoltare personală şi profesională 3. Tineri pentru societate Prioritățile municipalității pentru implementarea Programului Cultural Timișoara

Capitală Culturală Europeană, conform HCL 395/22.09.2015 cuprind trei arii tematice, așa cum sunt identificate în dosarul de candidatură Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii :

1. LOCURI  2. OAMENI  3. CONEXIUNI 

Art. 6 Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare. In momentul depunerii decontului final, beneficiarul va da o declaraţie pe proprie răspundere in acest sens. Anexa 11 Art. 7 Potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, nu se acordă finanţări nerambursabile

pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului sau pentru

acoperirea unor debite ale acestuia. Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă

Art. 8 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt: a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca solicitantul ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;

b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a

criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare

pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;

c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încat orice solicitant ce desfăşoară activităţi nonprofit să aiba şanse egale de a i se atribui contractul respectiv; e) neredistribuirea unei sume aprobate pentru un proiect catre alt proiect al aceluiaşi aplicant din cauza nerealizării proiectului selecţionat iniţial; f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începuta sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare; g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 30% din valoarea totală a proiectului din partea beneficiarului din care minimum de 10% trebuie să reprezinte contribuţia proprie a beneficiarului, diferenţa putând fi acoperită din alte surse atrase. Nici o finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 70% din bugetul total ale proiectului.

În cazul în care beneficiarul nu face dovada întrebuinţării sumelor conform proiectului aprobat sau nu depune raportul financiar şi raportul de activitate în termenele prevăzute, beneficiarul va avea obligaţia ca în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la solicitarea finanţatorului să restituie sumele primite. h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului bugetar în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local; i) excluderea cumulului, în sensul ca aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabila de la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara sau instituţiile subordonate; j) susţinerea debutului - încurajarea iniţiativelor persoanelor juridice de drept privat recent

autorizate, respectiv înfiinţate, pentru a desfăşura activităţi culturale sau de tineret. Art. 9 (1) Finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între părţi.

(2) Pentru acceaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara sau instituţiile subordonate.

(3) Un beneficiar nu poate contracta mai mult de şase finanţări nerambursabile, trei pentru proiecte culturale şi trei pentru proiecte de/pentru tineret, în decursul unui an. Nivelul finanţării totale nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate pentru finanţările nerambursabile.

(4) În cazul aplicării cu mai multe proiecte la acelaşi domeniu trebuie precizată ordinea

importanţei lor pentru beneficiar.

(5) În vederea participării la o procedură de selecţie solicitanţii sunt obligaţi să prezinte o declaraţie pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alin. (2) şi (3). Anexa 12

Prevederi bugetare

Art. 10 Programele şi proiectele de interes public vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local. Informarea publică şi transparenţa decizională

Art.11 Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor fondurilor destinate finanţării nerambursabile, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă, contractele de finanţare nerambursabilă încheiate de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara cu beneficiarii, precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările nerambursabile constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Promovare

Art. 12(1) Beneficiarul are obligaţia să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor / activităţilor finanţate prin modalităţile convenite între părţi, respectiv:

- să menţioneze în toate materialele de promovare a proiectului, tipărite, expresia "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local Timişoara" împreună cu sigla Municipiului Timişoara.

- să insereze în toate materialele audio pe care le editează pentru promovarea proiectului, menţiunea rostită "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local Timişoara"

- să insereze în toate materialele video pe care le editează pentru promovarea proiectului, menţiunea rostită "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local Timişoara" împreună cu sigla Municipiului Timişoara.

(2) Beneficiarul contractului de finanţare are obligaţia să evidenţieze in scris sprijinul pentru candidatura Timişoara- Capitală Europeană a Culturii in anul 2021 impreună cu logo-ul şi sigla. (3) Beneficiarul este obligat să prezinte dovada promovării denumirii insituţiei

finanţatoare in materialele publicitare așa cum este prevăzut la Art.12, alin 1 și 2, odată cu

depunerea raportului final de activitate.

Capitolul II – Procedura de solicitare a finanţării

Art.13 Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art.9. Art.14 Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor pentru anul bugetar in curs, aplicandu-se prevederile art.15 din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Numarul sesiunilor va fi stabilit in funcţie de existenţa resurselor bugetare in acest sens. Art. 15 Procedura de selecţie de proiecte, organizată de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara va cuprinde următoarele etape:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al Primăriei Municipiului Timişoara

b) publicarea anunţului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a şi pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea proiectelor;

c) depunerea proiectelor la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, str. Miron Costin, nr.2 d) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea

tehnică şi financiară; e) evaluarea propunerilor de proiecte; f) comunicarea rezultatelor; g) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă; h) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă

in Monitorul Oficial al Romaniei şi pe site-ul Primăriei Municipiului Timisoara in termen de 30

de zile de la incheierea contractelor Art.16 Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune în două exemplare (original şi copie) la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, str. Miron Costin, nr.2 şi va avea menţiunea pe plic "pentru Comisia de Cultură”/ "pentru Comisia de Tineret"/ ”pentru Comisia Timișoara 2021” precum şi în format electronic la adresa de e-mail [email protected]

Art. 17 Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului

şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană

împuternicită legal de acesta. Art. 18 Bugetul proiectului aprobat va fi exprimat exclusiv în lei (RON) şi va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă semnat în urma evaluării

proiectului. Bugetul va fi completat în fişierul Anexa 3 şi va fi tipărit din acel fişier, disponibil pe site-ul primăriei. Art. 19 Documentaţia solicitanţilor va conţine următoarele acte:

a) formularul de solicitare a finanţării conform Anexei 1 a Regulamentului; b) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, completat conform art. 18; c) buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute; d) dovada existenţei surselor de finanţare proprii (minim 10% din valoare proiectului) se face cu ajutorul urmatoarelor documentele financiar-contabile:

- extras de cont, nu mai vechi de zece zile la depunerea proiectului, ce dovedeşte disponibilitatea financiară pentru proiect;

- balanţa analitică de verificare din luna precedentă depunerii proiectului. e) dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi se face cu ajutorul unuia dintre urmatoarelor documentele de mai jos:

- scrisori de intenţie din partea terţilor; - contracte de sponsorizare; - alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;

g) actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscală, certificat de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi actele adiţionale respectiv acte juridice echivalente, după caz; h) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara. In cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior; i) declaratie pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat şi bugetul local; j) CV-ul coordonatorului de proiect din care să rezulte ca are competenţă în domeniul căruia i se adresează proiectul; Anexa 8 k) declaraţia de imparţialitate; Anexa 5 l) declaraţie pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile art.9 alin. (2) şi (3) din Regulament; Anexa 12 m) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul; n) alte documente considerate relevante de către solicitant.

Art. 20 În vederea organizării competiţiei de selecţionare a proiectelor de finanţare

nerambursabilă, documentaţiile prevăzute la art. 19 din Regulament se vor depune în

termenul stabilit de către Casa de Cultură a Municipiului Timisoara prin anunţul de

participare.

Tabel verificare listă documente necesare pentru depunerea dosarului de

solicitare a unei finanţări nerambursabile (documentele justificative vor respecta

aceasta ordine, de la inceputul dosarului spre finalul acestuia)

Nr. Documente

Verificare

Crt.

1 Original - Cerere tip de finanţare, exemplar 1, semnat, ştampilat

2 Original - Cerere tip de finanţare, exemplar 2, semnat, ştampilat

3 Bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, completat conform art. 18

4 Buget narativ - buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute

5 Dovada existenţei surselor de finanţare proprii

6 Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terti

7 Copie după Actul constitutiv - semnat şi ştampilat cu menţiunea „conform cu originalul”;

8 Copie după Statut - semnat şi ştampilat cu menţiunea „conform cu originalul”;

Copie după Certificatul de înregistrare in registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau 9 Certificatul de înregistrare fiscală - semnat şi ştampilat cu menţiunea „conform cu

originalul”;

10 Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara

11 Declaratie pe proprie raspundere din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la

bugetul de stat şi bugetul local

12 Curriculum Vitae al coordonatorului de proiect

13 Declaraţia de imparţialitate

14 Declaraţie pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile art.9 alin. (2) şi (3) din Regulament

15 Documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul

16 Alte documente considerate relevante de către solicitant

Capitolul III- Criteriile de selecţionare a proiectelor in vederea jurizării

Art. 21 (1) Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) solicitanţii au conturile bancare blocate; b) solicitanţii nu au respectat un contract de finanţare anterior (în acest caz le va fi suspendat

dreptul de a participa la atribuirea contractului de finanţare pe o perioadă de un an de zile); c) solicitanţii au prezentat declaraţii inexacte la o participare anterioară; d) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a

contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; e) furnizează informaţii false în documentele prezentate; f) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate

printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă; g) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de

dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. f) se afla în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare:

Municipiul Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara, Consiliul Local Timişoara sau cu Primarul Municipiului Timişoara.

(2) Autoritatea finanţatoare are dreptul de a cere solicitanţilor prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1), precum şi documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/ atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România. Art. 22 Nu se jurizeaza/finanţează programe, proiecte sau acţiuni culturale ori de tineret

care prevăd pregătirea unor evenimente/ acţiuni culturale ori de tineret care se desfăşoară

în afara perioadei de implementare a proiectului şi/ sau în alte localități. Art. 23 Nu vor fi selectate in vederea jurizării proiectele a căror documentaţie este incompletă şi

nu respectă prevederile art.19 din prezentul regulament. Capitolul IV – Organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare şi selecţie a proiectelor

Art. 24 Comisiile de evaluare şi selecţie a proiectelor (comisia de analiză a proiectelor culturale

şi comisia de analiză a proiectelor pentru tineret) sunt formate din minim cinci specialişti din

domeniul activităţilor destinate culturii şi al activităţilor pentru tineret. Membrii comisiilor vor fi

numiţi prin dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara. Art. 25 Şedinţele comisiei sunt conduse de un preşedinte, ales dintre membrii comisiei, prin vot

deschis.

Art. 26 Preşedintele comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei, în termen

de 5 zile de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a căror rezolvare este

de competenţa comisiei. Art. 27 La şedinţa de analiză a proiectelor vor fi invitaţi şi membrii Comisiei V pentru cultură,

ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte a Consiliului Local

al Municipiului Timişoara. Art. 28 Secretarul comisiei, precum şi supleantul secretarului vor fi desemnaţi din cadrul Casei

de Cultură a Municipiului Timişoara. Secretarul şi supleantul nu au drept de vot. Art. 29 Comisia hotărăşte prin votul majorităţii simple a membrilor.

Art. 30 Decizia comisiei de analiză însoţită de rapoartele de evaluare privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă va fi înaintată spre aprobare către Comisia V pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte a Consiliului Local al Municipiului Timişoara iar apoi supusă votului în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Art. 31 (1) În vederea soluţionării eventualelor contestaţii depuse de candidaţi, la nivelul autorităţii se înfiinţează o Comisie de soluţionare a contestaţiilor ai cărei membrii vor fi numiţi prin dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va fi compusă din câte un reprezentant al Direcţiei Comunicare şi doi reprezentanţi ai Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. (2) În componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membrii care au făcut parte din Comisia de evaluare şi selecţie. (3) Fiecare membru al Comisiilor menţionate mai sus va completa o declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate. Anexa 9 (4) Din Comisii nu vor face parte persoane care deţin o funcţie de conducere în cadrul asociaţiilor sau fundaţiilor care solicită finanţare pentru sesiunea de selecţie în curs . (5) Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor şi, după caz, Comisia de soluţionare a contestaţiilor au următoarele atribuţii:

- verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor de participare impuse; - examinarea şi evaluarea ofertelor;

- analizează şi notează proiectele în conformitate cu grila de acordare a punctajelor; - stabileşte ierarhia ofertelor în funcţie de valoarea, importanţa sau reprezentativitatea

proiectului, pe baza punctajului acordat; - poate indica liniile de buget care vor putea fi finanţate din cadrul Bugetului contractului

de finanţare; - poate invita la un interviu asociaţia/fundaţia care a iniţiat propunerea de proiect sau poate

solicita în scris clarificări referitor la proiectul propus; - intocmeşte Raportul intermediar respectiv Raportul Final.

Art.32 La finalizarea lucrărilor Comisia de evaluare şi selecţie va întocmi un Raport

intermediar. Lista proiectelor selectate va fi adusă la cunoştinţă publică. Art.33 În cazul în care există contestaţii Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza

solicitările şi la finalizarea lucrărilor va înainta un Raport intermediar către Comisia de evaluare

şi selecţie.

Art.34 Comisia de evaluare şi selecţie va lua act de Raportul intermediar al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi va înainta Raportul final al procedurii de selecţie către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, raport ce se constituie anexa a Hotărârii Consiliului Local de aprobare a rezultatului selecţiei. Art.35 Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor se întruneşte ori de câte ori se impune

analiza de specialitate a unei solicitări venite din partea solicitanţilor a căror propuneri de

proiecte au fost selectate spre finanţare sau proiecte care au fost deja contractate. Art.36 (1) Solicitanţii nemulţumiţi de modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei de oferte pot depune contestaţie în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatului selecţiei. (2) Soluţionarea contestaţiilor se va realiza de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor. (3) Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. (4) Contestaţia se formulează în scris şi va conţine următoarele:

- datele de identificare ale contestatarului; - numărul de referinţă al cererii de finanţare şi titlul proiectului; - obiectul contestaţiei; - motivele de fapt şi de drept; - dovezile pe care se întemeiază; - semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila.

Capitolul V – Procedura evaluării şi selecţionării proiectelor

Art. 37 (1) Eligibilitatea programelor / proiectelor / acţiunilor culturale Solicitantul, în elaborarea programelor / proiectelor şi/ sau acţiunilor culturale va ţine

cont de faptul că Primăria şi Consiliul Local consideră importantă şi oportună finanţarea proiectelor culturale de maximă anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional care să sprijine programul Timişoara - Capitală Europeană a Culturii conform criteriilor solicitate prin programul european. Proiectele culturale depuse spre a fi selectate trebuie să corespundă axelor/dimensiunilor prioritare identificate în cadrul Strategiei culturale (Conform HCL nr. 535/31.10.2014 ), respectiv axelor prioritare şi obiectivelor acestora:

1. Timişoara creativă

1.1. Dezvoltarea creaţiei contemporane şi a unui act cultural competitiv şi relevant pentru comunitate 1.2. Îmbunătăţirea promovării ofertei culturale şi a comunicării între operatorii culturali 1.3.Întărirea capacităţii operatorilor culturali de a dezvolta o ofertă culturală de

calitate

2. Timişoara implicată 2.1. Creşterea implicării operatorilor economici şi a administraţiei publice ca parteneri pentru realizarea actului cultural timişorean 2.2. Creşterea participării culturale în cartierele timişorene 2.3. Dezvoltarea de noi categorii de public pentru actul cultural 2.4. Acces sporit la cultură pentru grupurile de risc 2.5. Un oraş care contribuie la formularea identităţii culturale a regiunii, în care diversitatea culturală este protejată şi promovată 2.6. Creşterea consumului cultural în rândul tinerilor

3. Timişoara conectată 3.1. O mai bună racordare a Timişoarei la dinamica culturală naţională şi internaţională 3.2. Valorificarea patrimoniului şi ofertei culturale în cadrul ofertei turistice a

oraşului şi a localităţilor limitrofe

4. Timişoara responsabilă 4.1.Creşterea gradului de conştientizare a valorilor de patrimoniu, reabilitarea şi

punerea în valoare a patrimoniului construit al oraşului

4.2.Creşterea calităţii spaţiului public amenajat ca un cadru favorabil pentru artă şi cultură

4.3.Creşterea calităţii spaţiilor verzi amenajate ca un cadru favorabil pentru artă şi cultură (Timişoara Verde) 4.4.Regenerare urbană prin cultură – refuncţionalizarea spaţiilor existente pentru

cultură

5. Timişoara deschisă 5.1.O coordonare internă eficientă în cadrul Primăriei Timişoara pentru realizarea politicilor publice culturale 5.2.Îmbunătăţirea transparenţei decizionale şi a bunei guvernări a Primăriei Timişoara în sectorul cultural 5.3.Corelarea sistematică cu activităţile Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană 5.4.Corelarea pentru cooperare culturală între Primăria Municipiului Timişoara şi alte autorităţi publice locale, judeţene şi naţionale 5.5.Constituirea unui cadru de cooperare între Primăria Municipiului Timişoara, operatorii economici şi persoane fizice pentru dezvoltarea actului cultural timişorean 5.6.Îmbunăţirea procedurilor de finanţare nerambursabilă pe bază de proiect a

actului cultural timişorean

Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara consideră importantă şi oportună

sprijinirea culturii şi iniţiativelor adresate acesteia. Pentru atingerea acestor obiective, au fost identificate următoarele priorităţi de finanţare,

definite în Strategia Culturală a Municipiului Timişoara pentru perioada 2014- 2024: - proiecte intergeneraţionale; - educaţie culturală/dezvoltarea publicului; - formare profesională pentru sprijinirea profesionalizării operatorilor culturali în zona

managementului de fonduri publice naţionale şi europene, cu focus pe proiectele de cooperare transfrontalieră şi proiectele cu fonduri comunitare;

- evenimente dedicate tinerilor în afara centrului ; - proiecte interdisciplinare (atât la nivel artistic, de colaborare între artişti din diferite zone

de creaţie, cât şi ca ofertă către public, în sensul colării unor zone diferite pentru a contrui un discurs comun: expoziţii de artă contemporană, teatru, carte, design, arhitectură);

- şcoli de vară pentru curatori tineri şi teoreticieni în domeniul artistic; - proiecte sociale/intervenţie culturală; - tabere interculturale, cu tematică culturală/artistică; - înfiinţarea unor burse de creaţie şi de atelier pentru artiştii din Timişoara, care să

compenseze problema lipsei spaţiilor şi problemele materiale care împiedică creaţia;

- proiecte de formare de formatori ; - proiecte cu participare internaţională substanţială; - proiecte de promovare a brandurilor culturale locale.

(2) Eligibilitatea programelor / proiectelor / acţiunilor de tineret Solicitantul, în elaborarea programelor / proiectelor şi/ sau acţiunilor de tineret, va ţine

cont de faptul că Primăria şi Consiliul Local consideră importantă şi oportună finanţarea proiectelor de tineret de maximă anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional. Proiectele de tineret depuse spre a fi selectate trebuie să corespundă axelor/dimensiunilor prioritare identificate în cadrul Strategiei de tineret, respectiv direcţiilor strategice, obiectivelor şi măsurilor specifice:

1.Societatea pentru tineri 1. cadrul instituţional

2. Dezvoltare profesionala si personala

2. consiliere 3. educaţia formală 4. educaţia non-formală 5. sport 6. cultură 7. timp liber – divertisment (loisir) şi turism 8. colaborare-integrare între tineri

3. Tineri pentru societate

9. participarea publică 10. mediu şi ecologie 11. social 12. economic

Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara consideră importantă şi oportună

sprijinirea tinerilor şi iniţiativelor adresate acestora pentru a deveni cetăţeni activi în procesul de dezvoltare a comunităţii locale.

Pentru atingerea acestui scop, Primăria şi Consiliul Local Timişoara au identificat pentru programul de sprijinire a activităţilor de tineret următoarele obiective: 1. Creşterea gradului de consum a culturii scrise şi dezvoltarea posibilităţii de autoexprimare a tinerilor; 2. Creşterea gradului de implicare a tinerilor în muzică, dans, teatru, arte vizuale şi arte plastice; 3. Creşterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi

artei locale;

4. Creşterea capacităţii de relaţionare a tinerilor din cadrul unităţilor de învăţământ; 5. Creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi extracuriculare; 6. Intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de învăţământ şi alţi actori sociali; 7. Creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor; 8. Promovarea ideii de voluntariat în randul tinerilor şi creşterea numărului de voluntari; 9. Conştientizarea necesităţii de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor; 10. Facilitarea accesului tinerilor la servicii de consultanţă în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial şi a dezvoltării carierei; 11. Prevenirea şi reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor; 12. Îmbunătăţirea nivelului de informare şi educaţie a tinerilor asupra normelor şi regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară şi nutriţională, a mediului) precum şi asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare; 13. Creşterea gradului de informare şi educare a tinerilor privind planificarea familială, conştientizarea de către tineri a modalităţii de transmitere şi a complicaţiilor infecţiilor cu transmitere sexuală cât şi a riscului întreruperii sarcinii; 14. Dezvoltarea paletei de servicii pentru petrecerea timpului liber al tinerilor din Timişoara.

(3) Eligibilitatea proiectelor culturale reprezentând angajamente din dosarul de

candidatură Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii Solicitantul, în elaborarea programelor / proiectelor şi/ sau acţiunilor cultural, va ţine cont de

faptul că Primăria şi Consiliul Local consideră important, oportună și prioritară finanţarea proiectelor culturale INOVATIVE, de maximă anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional care să reprezinte angajamente din dosarul de candidatură Timişoara - Capitală Europeană a Culturii. Proiectele culturale depuse spre a fi selectate trebuie să corespundă ariilor tematice și obiectivelor acestora, așa cum sunt identificate în dosarul de candidatură:

1. LOCURI • Moștenire  Proiecte legate de istorie, memorie colectivă, arhive, rădăcini, diversitate,

credință; • Oraș  Proiecte legate de urbanism, arhitectură, design, sustenabilitate, guvernanță,

jurnalism; • Arte vizuale  instalații, artă în spații publice.

2. OAMENI • Generații  Proiecte care se adresează oamenilor de diferite generații (copii, adolescenți,

seniori); educației (formală, informală), etc. • Cartiere  Proiecte ce se adresează comunităţilor

• Emoţie și mișcare  Proiecte care implică activităţi sportive, mișcare.

3. CONEXIUNI • Festivaluri și acţiuni în aer liber  Proiecte care transformă spaţiile publice în scene de spectacol

• Evenimente  conferinţe, târguri, festivaluri

• Artele spectacolului  muzică, teatru, operă, dans, co-producţii, spectacole invitate.

Prin finanțarea și implementarea acestor proiecte este necesar să se atingă următoarele obiective:

a) promovarea valorilor culturale locale și regionale, în contextul valorilor culturale naționale și

europene; b) implicarea publicului prin conectarea oamenilor și a comunităților cu experiența, bucuria și

valorile artelor și culturii; c) consolidarea sectorului cultural din punct de vedere a capacității de derulare de proiecte,

organizaționale și profesionale și a îmbunătățirii legăturilor acestuia cu alte sectoare; d) creșterea profilului internațional al orașului Timișoara; e) promovarea actului artistic în spaţii alternative.

În elaborarea/ scrierea proiectelor, solicitanții trebuie să aibă în vedere și următoarele criterii, așa cum se regăsesc în dosarul de candidatură: 1. Dimensiunea europeană care evidențiază diversitatea. O gamă largă de inițiative sunt binevenite, de la schimburi culturale de scurtă durată la parteneriate durabile, inclusiv coproducții cu omologi europeni. Continuitatea în relațiile internaționale este esențială. 2. Implicarea publicului: proiectele trebuie să evidențieze măsuri concrete pentru implicarea participativă a cetățenilor prin activități de informare. Abordările pot fi direct legate de Unitatea de Implicare a Publicului TM2021 (Engagement Unit). Co-creația este un termen-cheie. 3. Excelență artistică, interdisciplinaritate și /sau originalitate: propunerile trebuie să combine diferite forme artistice care conectează artele cu alte sectoare: sociale, educaționale, economice. Reinventarea formelor de artă tradițională prin abordări experimentale este încurajată. 4. Cooperare între instituțiile de cultură publice și artistii sau grupurile artistice independențe fie ele locale sau internaționale, eliminând barierele din sfera culturală. 5. Concetrare asupra spațiului public, contribuind la transformarea orașului într-un spațiu deschis și accesibil. 6. Cultura este văzută ca motor al dezvoltării și inovării: proiectele vor conține inițiative care promovează antreprenoriatul cultural creativ, creează oportunități de angajare și contribuie la transformarea Timișoarei și a județului Timiș într-un centru creativ.

7. Componenta educațională integrată în proiectele TM2021, care să încurajeze relațiile active cu școli, universități și inițiative educaționale non-formale, inclusiv cooperarea cu entitați educaționale din alte țări europene. 8. Crearea de oportunități, susținere pentru sectorul turistic, atât pentru turiști, cât și pentru populația locală. 9. Contribuția la o moștenire de lungă durată, în conformitate cu Strategia culturală a Municipiului Timișoara pentru intervalul 2014-2024, evaluată în termeni de impact cultural, social și durabil din punct de vedere economic. 10. Fezabilitatea financiară și tehnică - la recomandarea Grupului de monitorizare al UE, subliniem acest aspect ca un criteriu principal. Organizația locală, în coordonare cu partenerii europeni, trebuie să dovedească faptul că dispune de capacitatea de a-și organiza și gestiona propunerile, un factor esențial pentru succesul proiectlui Timișoara 2021. Acest criteriu este obligatoriu pentru toate proiectele susținute de TM2021. Acest criteriu va fi evaluat luându-se în considerare bugetul proiectului (venituri / cheltuieli). 

Art.38 Date limită de desfăşurare a programelor/ proiectelor/ acţiunilor culturale sau de tineret

Finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale sau de tineret se aprobă pentru activităţile derulate în intervalul de la data semnării contractului de finanţare şi până la data de 1 decembrie şi poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora, numai pentru nevoi cu caracter cultural sau de tineret, temeinic justificate prin cererea de finanţare. Art.39 Cofinanţare

Casa de Cultură a Municipiului Timişoara acordă finanţări nerambursabile pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale sau de tineret în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie.

Orice finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 70% din bugetul total al programului, proiectului sau acţiunii culturale sau de tineret. Diferenţa se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse, în afara celor ale municipiului Timişoara.

Solicitanţii şi/ sau partenerii asigură contribuţia beneficiarului de minim 30% din costul total al programului, proiectului şi/ sau acţiunii culturale sau de tineret propus/e spre finanţare din care minimum de 10% trebuie să reprezinte contribuţia proprie a beneficiarului, diferenţa putând fi acoperită din alte surse atrase. Contribuţia proprie a beneficiarului se constituie sub forma contribuţiei în numerar, dovedită prin extras de cont şi balanţă analitică de verificare din luna precedentă inceperii proiectului.

Cofinanţarea din surse atrase se poate constitui din sponsorizări, parteneriate, alte finanţări pentru

care beneficiarul va încheia contracte în condiţiile legii. Art.40 Cererea de finanţare este însoţită de toate anexele menţionate în Regulament.

Documentaţiile de solicitare a finanţării vor fi comunicate de urgenţă, pe măsura înregistrării, secretariatului comisiei de evaluare şi selecţionare. Secretariatul comisiei nu va

accepta documentaţiile înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanţare.

Acestea vor fi returnate solicitantului cu prioritate. Art.41 Documentaţia de solicitare a finanţării este analizată de către membrii comisiei de evaluare

şi selecţionare în termenul stabilit prin anunţul de participare şi va fi notată potrivit criteriilor de

evaluare. Art.42 Comisia de evaluare şi selecţionare înaintează procesul verbal de stabilire a proiectelor

câştigătoare a procedurii de selecţie Casei de Cultură a Municipiului Timişoara în vederea

întocmirii proiectului de hotarare de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local. Art.43 În termen de 30 zile de la data încheierii selecţiei secretarul comisiei comunică în scris

aplicanţilor rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate.

Art. 44 Toate cererile selecţionate potrivit art. 21, 22, 23 din Regulament sunt supuse evaluării pe baza următoarei grile de evaluare:

Criterii de evaluare

Punctaj

maxim

1. Relevanţă şi coerenţă 30 1.1. Cât de relevant este proiectul pentru nevoile comunităţii locale? 10

1.2. Cât de clar este definită dimensiunea europeană care vizează diversitatea și continuitatea proiectului? 5

1.3. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului ? (Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil de atins, R- 5 realist, T-definit în timp).

1.4. Cât de coerente, necesare şi practice sunt activităţile propuse în cadrul 5

proiectului corelate cu obiectivele stabilite?

1.5.În ce măsură proiectul conţine elemente specifice care adaugă valoare 5 (ex. soluţii inovatoare, modele de punere în practică, conectarea artelor cu

alte sectoare: sociale, educaționale, economice, reinventarea formelor de artă tradițională prin abordări experimentale este încurajată,etc.)

2. Metodologie 35 2.1. Cât de coerent este conţinutul proiectului ? (coerenţă = obiective-activităţi-rezultate-impact in rândul grupului ţintă şi 10 comunităţii)

2.2. Cât de relevant este nivelul de implicare al partenerilor din proiect ? 5 Notă: dacă nu există parteneri acest punctaj va fi de 1

2.3. Cât de clar şi practic este planul de acţiune ? 5 2.4. În ce măsură proiectul vizează rezultate de impact remarcabil în

5

comunitatea locală ?(ex: contribuie la transformarea orașului într-un spațiu deschis și accesibil, creează oportunități de angajare etc.)

2.5. În ce măsură proiectul este afectat de eventuale riscuri interne/ externe? 5 2.6. Vizibilitatea proiectului. 5 3. Durabilitate 15

3.1. În ce măsură proiectul va avea un impact măsurabil asupra grupului/ comunității locale prin crearea de noi oportunități?

5

3.2. În ce măsură proiectul conţine potenţiale efecte multiplicatoare ? 5

(devine model pentru alte proiecte)

3.3. În ce măsură rezultatele proiectului propus spre finanţare sunt de perspectivă pe termen 5

mediu, lung (3-4 ani) și contribuie la moștenirea de lungă durată, în conformitate cu Strategia culturală a Municipiului Timișoara pentru intervalul 2014-2024, evaluată în termeni de impact cultural, social și durabil din punct de vedere economic.?

4. Buget şi eficacitatea costurilor 20 4.1. În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport cu 10 activităţile propuse, corelate cu obiectele stabilite ?

4.2. În ce măsură sunt necesare cheltuielile propuse pentru implementarea 5

proiectului ?

4.3. În ce măsură proiectul prevede autofinanţare de perspectivă? 5 Punctaj maxim 100 Not ă : Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanţat un proiect care nu a întrunit un minim de 65 de puncte.

Capitolul VI – Încheierea contractului de finaţare

Art.45 Contractul se încheie între Casa de Cultură a Municipiului Timişoara şi solicitantul selecţionat în termen de maxim 15 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecţie a proiectelor pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara. In cazul nerespectării acestui termen de

către beneficiar contractul nu va mai fi incheiat. Art. 46 La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanţării precum şi bugetul de venituri

şi cheltuieli al programului/proiectului. Art.47 (1) În vederea încheierii Contractului de finanţare, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara va solicita beneficiarilor următoarele documente:

a) certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara care să ateste situaţia privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul general

consolidat, valabil la data prezentării acestuia, în original;

b) certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Fiscală a Primăriei Municipiului Timişoara care să ateste situaţia privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul local, valabile la data prezentării acestora, în original

c) dovada existenţei altor surse de finanţare proprii şi / sau atrase (extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, contracte de parteneriat având prestabilită valoarea financiară, contracte de finanţare sau alte forme de sprijin financiar ferme din partea unor terţi), în copie semnate şi ştampilate cu menţiunea „conform cu originalul”, după cum urmează:

- În cazul în care finanţarea acordată este mai mică decât finanţarea solicitată,

contribuţia beneficiarului va fi redusă proporţional, iar bugetul de venituri şi cheltuieli

se va întocmi ţinând cont de valoarea finanţării acordate şi de contribuţia

solicitantului diminuată în mod corespunzător.

Formula de calcul a contribuţiei minime a beneficiarului este: FA/FS*CP iniţială pentru cheltuielile eligibile, unde FA - suma finanţare acordată FS - suma finanţare solicitată în cererea de finanţare CPiniţială pentru cheltuielile eligibile - contribuţia proprie pentru cheltuielile eligibile (din cererea de finanţare) - Contractele de sponsorizare trebuie să fie încheiate conform normelor legale, să aibă ca obiect acoperirea cheltuielilor aferente acestui program/proiect şi să aibă prestabilită valoarea financiară, în lei.

- Contractele de sponsorizare sunt exceptate de la condiţia de eligibilitate a cheltuielilor privind obligaţia ca toate documentele justificative să fie emise după data de încheiere a Contractului de finanţare.

d) Declaraţie notarială de angajament Anexa 10 (2) Contractul de finanţare se încheie doar în măsura în care s-a făcut dovada existenţei

contribuţiei beneficiarului şi au fost depuse toate documentele enumerate la alin (1). (3) Contractul cadru de finanţare este Anexa nr. 2 a prezentului Regulament. (4) Contractul de finanţare va fi completat de către beneficiar (inclusiv anexele),

ştampilat şi semnat de către beneficiar, reprezentantul legal, coordonatorul de proiect şi de

către responsabilul financiar al beneficiarului. Tabel verificare documente necesare încheierii contractului de finantare

Nr.crt. Documente Verificare

1. Original - Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Acest document atestă situaţia privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat, valabil la data prezentării acestuia, în original;

2. Original - Certificat de atestare fiscală eliberat Direcţia Fiscală a Municipiului Timisoara Acest document atestă situaţia privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul local, valabile la data prezentării acestora, în original;

3. Copie - Dovada existenţei altor surse de finanţare proprii şi / sau atrase, oricare din cele mai jos enumerate: - extrase de cont bancar, - contracte de parteneriat / sponsorizare având prestabilită valoarea financiară, în lei; - contracte de finanţare sau alte forme de sprijin financiar ferme din partea unor terţi. Semnate şi ştampilate cu menţiunea „conform cu originalul”.

4 Original – Declaraţie notarială de angajament, Anexa 10

Capitolul VII – Procedura privind derularea contractului de finaţare

Art. 48 Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza unui contract de finanţare

nerambursabilă numai în masura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în

perioada executării contractului. Art. 49 Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile sunt cuprinse în Anexa 6 la prezentul

regulament Art. 50 Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finanţare nerambursabilă ca plăţile către beneficiar să se facă în in maxim 3 tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului.

Art. 51 Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau

proiectului (exceptând avansul acordat) se acordă doar in baza documentelor

justificative a cheltuielilor. Art.52 Este exclusă posibilitatea destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a

cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de

finanţare. Art. 53 Prima tranşă, avans, nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată. O nouă tranşă se

poate acorda doar după decontarea integrală a tranşei anterioare.

Art. 54 Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăşi nici un

moment al derulării contractului 30% din valoarea finanţării. Un procent de 15 % din valoarea

finanţării nerambursabile va putea fi acordat doar după încheierea proiectului şi raportarea finală.

Capitolul VIII Modificarea contractului (Act adiţional, Aviz, Notificare) Art. 55 (1) Contractul poate să fie modificat numai în cazuri temeinic justificate, cu acordul

ambelor părţi, consemnat în scris prin Act adiţional. Notificarea este unilaterală. Art. 56 În cazul în care beneficiarul constată că din motive obiective, independente de modul lui de organizare, evenimentele cuprinse în Contractul de finanţare nu pot fi duse la îndeplinire, are posibilitatea să solicite încheierea unui act adiţional al Contractului de finanţare prin depunerea

unui Memoriu justificativ cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea evenimentelor propuse a fi modificate. Art.57(1) Comisia de evaluare şi selecţie a proiectelor evaluează Memoriul justificativ şi poate să reconfirme sau nu, punctajul acordat anterior ofertei culturale. (2) În cazul reconfirmării punctajului, Comisia va recomanda încheierea Actului adiţional. În situaţia reducerii punctajului sub 65 de puncte, propunerea de proiect iniţial devine neeligibilă,

iar Contractul de finanţare este reziliat. Art 58 (1) În situaţia în care solicitantul doreşte, din motive obiective, să modifice data sau locul de desfăşurare al unui eveniment cuprins în Contractul de finanţare, va trimite o Solicitare de avizare a modificării propuse. Avizul va fi acordat de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. Nu se impune încheierea unui act adiţional. (2) Beneficiarul poate solicita prelungirea perioadei de desfăşurare a proiectului, nu mai târziu de 1 decembrie a anului in care se desfăşoară proiectul, cu menţiunea că toate documentele justificative depuse spre decontare să se incadreze in perioada iniţială prevazută in contracul de finanţare. Beneficiarul va trimite o solicitare de avizare a modificării propuse. Avizul va fi acordat de Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. Art. 59 Schimbarea adresei sau modificarea contului bancar al Beneficiarului poate face obiectul

unei simple Notificări. Art. 60 Controlul asupra desfăşurării proiectelor, precum şi asupra modului de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile se exercită de reprezentanţii autorităţii finanţatoare, precum şi de organele cu atribuţii în domeniul controlului financiar – fiscal, în conformitate cu prevederile legale.

Capitolul IX Durata Contractului de finanţare

Art. 61 (1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte, directorul Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. (2) Data începerii implementării Proiectului este ziua următoare intrării în vigoare a Contractului. (3) Durata Contractului de finanţare: este considerat numărul de luni de implementare

menţionate în cererea de finanţare, fără a depăşi data de 1 decembrie.

Capitolul X Decontul de cheltuieli

Art.62 Stabilirea eligibilităţii unei cheltuieli (1) Pentru a fi aprobată şi decontată o cheltuială trebuie să fie eligibilă. Acelaşi criteriu de eligibilitate este valabil atât pentru cheltuielile aferente finanţării alocate, cât şi pentru cele aferente contribuţiei proprii a beneficiarului, cu menţiunea că acestea din urmă vor fi doar

aprobate, nu şi decontate. În acest sens, se va ţine cont de toate restricţionăriile prezentate în acest Regulament. (2) Pentru a fi eligibilă o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :

- sa fie legală, mai precis să se încadreze în liniile bugetare cuprinse in Bugetul de venituri şi cheltuieli al Contractului de finanţare. În consecinţă, o încadrare corectă pe liniile bugetare asigură respectarea legalităţii cheltuielilor efectuate;

- să îndeplinească toate cerinţele de formă şi conţinut specifice documentelor justificative, cuprinse în prezentul Regulament;

- să fie efectuată după data semnării de către ambele părţi a Contractului de finanţare, cu excepţia contractelor de sponsorizare prezentate drept contribuţie proprie care pot fi încheiate şi anterior semnării Contractului de finanţare;

- cheltuiala să fie justificată, oportună şi efectuată în vederea realizării activităţilor cuprinse în Contractul de finanţare. Documentul de referinţă în acest sens îl reprezintă Raportul de

activitate. Art.63 Încadrarea pe liniile bugetare (1) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să fie încadrată conform în conţinutul unei linii bugetare. Încadrarea corectă asigură respectarea legalităţii cheltuielilor.

Cheltuielile proiectului sunt structurate în două categorii distincte :

cheltuieli de realizare a proiectului (secţiunea 1);

cheltuieli pentru acţiunile promoţionale şi de publicitate(secţiunea 2). Fiecărei cheltuieli îi va fi stabilită apartenenţa la una dintre cele doua categorii, apoi la

linia bugetară corespunzătoare (în funcţie de elementele descrise mai jos) şi va fi decontată ca

atare.

(2) Nu se admite decontarea unei cheltuieli având ca obiect promovarea sau publicitatea de pe o linie aferentă cheltuielilor de realizare a proiectului sau invers, chiar dacă tipul cheltuielii este identic (ex.prestări servicii).

(3) Nu se admite ca decontarea unei cheltuieli, pentru care există o linie bugetară specifică, să se facă de pe o linie bugetară generală. (Exemplu: prestările servicii transport se vor deconta de pe linia bugetară specifică „Transport” şi nu de pe linia generală „Prestări servicii” .

(4) Nu se admite decontarea utilităţilor (gaz, curent, apă, telefon etc.) aferente sediilor

beneficiarilor sau angajaţilor.

Secţiunea 1 - Cheltuieli pentru realizarea proiectului Potrivit Codului fiscal, se consideră prestare de servicii orice operaţiune care nu este

livrare de bunuri. În consecinţă, BVC este compus din : - 2 linii bugetare care reprezintă „livrări de bunuri” (Alte costuri materiale şi Dotări) - 10 linii bugetare care reprezintă „prestări de servicii”

Dintre cele 10 linii de prestări servicii, una este generală – sub denumirea de „Alte prestări

servicii”, iar restul sunt specifice, practic detaliate pe câte un tip de prestări.

Regula de întocmire a BVC: se vor completa mai întâi liniile specifice după care, prestările de

servicii care nu se pot încadra pe acestea vor fi incluse pe linia generală „Alte prestări servicii”. Regula de decontare: se va deconta fiecare tip de prestare de servicii de pe linia specifică, căreia ii aparţine, după care restul cheltuielilor cu prestările, care nu se regăsesc pe liniile specifice, vor

fi decontate de pe linia bugetară „Alte prestări servicii”. În cazul prestării de servicii sau livrării de bunuri (de la acelaşi furnizor), dacă valoarea totală

este de până la 500 de lei, se poate întocmi, în loc de contract, o comandă către furnizor. Această

precizare este valabilă pentru toate tipurile de prestării servicii sau livrări bunuri. 1.1 Costuri de producţie a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetară

Linia bugetară „Costuri de producţie” va cuprinde totalitatea costurilor legate de asigurarea logistică a activităţii şi a desfăşurării evenimentului. Un eveniment este definit, în acest caz, ca fiind o activitate desfaşurată în faţa unui public.

Costurile de logistică aferente evenimentelor, cuprind costurile privind acordarea avizelor de racordare la reţelele de utilităţi şi costul utilităţilor direct legate de desfăşurarea activităţilor, costurile tuturor avizelor care trebuie obţinute în vederea desfăşurării evenimentelor, plata diverselor taxe către organismele specializate în gestionarea drepturilor de autor (numai dacă este cazul) aferente activităţilor proiectului, prestările de servicii legate de scenotehnică, scenografie, decoruri, transportul echipamentelor, costuri materiale, pază şi protecţie, alte prestări servicii.

Exemple: după caz pot fi costuri materiale; prestări servicii scenotehnică; prestări servicii scenografie; prestări servicii personal implicat în producţia evenimentului; transport echipamente, alte bunuri; taxe, avize, contribuţii organisme de gestionare drepturi autor; alte prestări servicii aferente evenimentelor. b) Documente justificative necesare în vederea decontării În cazul în care prestatorul este persoană juridică/PFA:

contract/comandă, după caz ;

factură;

chitanţă sau ordin de plată; proces verbal de recepţie a serviciului prestat.

În cazul persoanelor fizice:

contract;

stat de plată şi dispoziţie de plată;

ordine de plată impozit/contribuţii (stabilite conform Codului Fiscal);

declaraţie pe propria răspundere privind statutul prestatorului angajat/pensionar/şomer, în cazul decontării CAS;

proces verbal de recepţie a serviciului prestat.

Valoarea contractului de prestări servicii pentru persoanele fizice va fi stabilită în suma netă, cu obligaţia achitării contribuţiilor şi impozitului, conform legii.

În cazul în care suma ordinului de plată pentru contribuţii sau impozit este mai mare decât cea aferentă proiectului (sunt plătiţi şi alţi colaboratori), fie se completează un ordin de plată distinct aferent obligaţiilor proiectului, fie se ataşează o notă explicativă, în care se detaliază componenţa sumelor achitate.

În cazul avizelor, utilităţilor, taxelor (nu se încheie un contract), se va prezenta o notă

justificativă, conţinând denumirea proiectului, data şi locul de desfăşurare. c) Restricţii de decontare

Nu există restricţii de decontare. Costurile de producţie pot fi decontate din finanţarea

alocată sau considerate contribuţie proprie. 1.2 Închirieri de spaţii şi aparatură

a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetară Linia va cuprinde cheltuielile cu închirierea de spaţii şi aparatură, necesare realizării

proiectului. În cazul în care, alături de închiriere se contractează şi un serviciu conex (întreţinere, transport, manipulare etc), decontarea se va face distinct:

- valoarea închirierii va fi decontata de pe linia 1.2 Închirieri. - valoarea serviciilor conexe va fi decontată de pe linia 1.11 Alte prestări servicii. Este obligatorie întocmirea unui proces verbal de predare-primire. În contracte va fi

precizată obligatoriu durata de închiriere, care trebuie să se raporteze la durata activităţii.

Bunurile pot fi închiriate doar de către proprietarul acestora. b) Documente justificative necesare în vederea decontării

contract;

factură;

chitanţă sau ordin de plată; proces verbal predare-primire;

c) Restricţii de decontare

Închirierile pot fi decontate din finanţarea alocată sau considerate contribuţie proprie. Nu vor putea fi decontate cheltuielile cu închirierea unor bunuri pentru desfăşurarea unor activităţi de natură economică, colaterale proiectului şi nici nu vor putea fi considerate contribuţie proprie. 1.3 Cheltuieli cu onorarii

a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetară Linia va cuprinde toate contractele încheiate cu persoane fizice, a căror obiect intră sub

incidenţa drepturilor de autor sau conexe, mai puţin cele privind realizarea de studii sau cercetări

intrun anumit domeniu relevant, care vor fi decontate de pe linia 1.6. b) Documente justificative necesare în vederea decontării

contract; stat de plată şi dispoziţie de plată; ordine de plată impozit / contribuţii (stabilite conform Codului Fiscal);

declaraţie pe propria răspundere privind statutul prestatorului angajat / pensionar / şomer, în cazul decontării CAS;

proces verbal de recepţie a serviciului prestat. Valoarea contractului de prestări servicii pentru persoanele fizice va fi stabilit în suma netă,

cu obligaţia achitării contribuţiilor şi a impozitului, conform legii. În cazul în care suma ordinului de plată pentru contribuţii sau impozit este mai mare decât

cea aferentă proiectului (de ex. sunt plătiţi şi alţi colaboratori), fie se completează un ordin de plată distinct aferent obligaţiilor proiectului, fie se ataşează o nota explicativă, în care se detaliază componenţa sumelor achitate. c) Restricţii de decontare

Nu există restricţii de decontare. Cheltuielile cu onorariile vor putea fi decontate din

finanţarea alocată sau considerate contribuţie proprie. 1.4 Premii

a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetară Premiile acordate cu ocazia unor concursuri desfăşurate în cadrul proiectului, aşa cum au

fost prevăzute în Contractul de finanţare. Acordarea premiilor va respecta toate prevederile fiscale în acest sens. b) Documente justificative necesare în vederea decontării

regulamentul de desfăşurare a concursului şi de acordare a premiilor;

procesul verbal de acordare a premiilor, componenţa juriului;

stat de plată; dispoziţie de plată; ordine de plată impozit;

declaraţie pe propria răspundere privind statutul prestatorului angajat/pensionar/șomer, în cazul decontării CAS

Valoarea premiului va fi stabilită în sumă netă, cu obligaţia achitării impozitului, conform

legii. În cazul în care suma ordinului de plată pentru contribuţii sau impozit este mai mare

decât cea aferentă proiectului (de ex. sunt plătiţi şi alţi colaboratori), fie se completează un ordin

de plată distinct, aferent obligaţiilor proiectului, fie se ataşează o notă explicativă, în care se detaliază componenţa sumelor achitate. c) Restricţii de decontare

Nu exista restricţii de decontare dar acordarea premiilor trebuie prevăzută ca activitate în

descrierea proiectului. 1.5 Tipărituri a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe aceasta linie bugetară

Se vor deconta de pe această linie doar cheltuielile aferente proiectelor editoriale sau

expoziţii foto-tipărire foto. b) Documente justificative necesare in vederea decontarii

contract;

factura;

chitanţă sau ordin de plată; proces verbal recepţie servicii de tiparire şi produse finite (tipăriturile).

c) Restricţii de decontare Nu există restricţii de decontare.

1.6 Realizare de studii şi cercetări

a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetară Cheltuielile cu contractele de drepturi de autor în vederea realizării de studii sau cercetări

vor fi decontate de pe această linie. b) Documente justificative necesare în vederea decontării

contract; stat de plată şi dispoziţie de plată; ordine de plată impozit/contribuţii (stabilite conform Codului Fiscal);

declaraţie pe propria răspundere privind statutul prestatorului angajat/pensionar/şomer, în cazul decontării CAS;

proces verbal de recepţie a serviciului prestat.

Valoarea contractului de prestări servicii pentru persoanele fizice va fi stabilit în suma netă cu obligaţia achitării contribuţiilor şi impozitului, conform legii.

În cazul în care suma ordinului de plată pentru contribuţii sau impozit este mai mare decât cea aferentă proiectului (de ex. sunt plătiţi şi alţi colaboratori), fie se completează un ordin de plată distinct aferent obligaţiilor proiectului, fie se ataşează o notă explicativă, în care se detaliază componenţa sumelor achitate.

c) Restricţii de decontare Realizarea de studii şi cercetări trebuie să fie activitatea principală a proiectului. Alte

restricţii de decontare nu există. 1.7 Transport intern sau internaţional

a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe aceasta linie bugetară Cheltuielile de transport sunt decontate din finanţarea acordată doar pentru participanţi

(persoanele relevante pentru atingerea obiectivul principal al proiectului) şi invitaţi în temeiul HG 1860 / 2006, actualizată pentru:

1. serviciile de transport prestate de către o firmă specializată; 2. serviciile de transport cu mijloacele de transport în comun;

b) Documente justificative necesare în vederea decontării 1. Serviciile de transport prestate de către o firmă

specializată: contract/comandă;

factură;

chitanţă/ordin de plată/bon fiscal;

proces verbal de recepţie a serviciilor de transport. Tabel transport (vezi Modele de tabele pag.75

2. Serviciile de transport cu mijloacele de transport în comun:

ordin de deplasare; dispoziţie de plată;

copie C.I./Paşaport;

bilete avion / tren / autobuz etc.

Se admite că domiciliul participantului / invitatului să nu coincidă cu locul plecării sau

destinaţiei. Se va ataşa o notă justificativă cu expunerea motivului. c) Restricţii de decontare

Nu se deconteaza combustibilul. Nu sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru transportul persoanelor care prestează

diverse servicii, altele decât cele relevante pentru obiectivul principal al proiectului sau invitaţi, în cadrul proiectului. (de ex. instalator, tehnician etc.)

Cheltuielile efectuate pentru transportul echipei de proiect pot fi considerate contribuţie

proprie. 1.8 Cazare

a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetară

Cheltuiala cu cazarea este decontată din finanţarea acordată doar pentru participanţi şi invitaţi în temeiul HG 1860 / 2006, actualizată.

Participanţii sunt persoanele relevante pentru atingerea obiectivul principal al proiectului, invitaţii pot fi reprezentanţi ai mass-media.

Cheltuielile cu cazarea pentru echipa de implementare a proiectului se decontează din contribuţia proprie la un hotel de categorie maxim 3 stele.

Cheltuiala cu cazarea va fi decontată din finanţarea acordată doar în cazul cazării la un

hotel de categorie maxim 3 stele. b) Documente justificative necesare în vederea decontării

contract/comandă;

factură;

chitanţă sau ordin de plată; diagramă cazare;

tabelul participanților / invitaților / echipă de proiect. (vezi Modele de tabele, pag. 75) Va fi prezentată diagrama persoanelor cazate cu confirmarea unității de primire. Diagrama

va conține datele de identificare ale persoanelor cazate şi perioada de cazare. c) Restricţii de decontare

Decontarea din finanţarea alocată se face pentru cheltuiala cu cazarea la o unitate de primire de maxim 3 stele, conform prevederilor legale.

Nu sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru cazarea persoanelor care prestează diverse servicii în cadrul proiectului, altele decât cele relevante sau invitaţi, în cadrul proiectului. (de ex. instalator, tehnician etc.).

Cheltuielile efectuate pentru cazarea echipei de proiect pot fi considerate contribuţie

proprie. 1.9 Masa

a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe aceasta linie bugetară Cheltuiala cu masa este decontată din finanţarea acordată doar pentru participanţi şi

invitați. Participanții sunt persoanele relevante pentru atingerea obiectivul principal al proiectului; invitaţii pot fi reprezentanti ai mass-media. Se acoperă în limita unui procent de 20% aplicat la valoarea finanţării acordate, cumulat cu cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative, aferent perioadei de realizare a acţiunii/proiectului/programului cultural sau de tineret dar nu mai mult de 17 de lei/pers/zi. Se pot achiziționa alimente, cu respectarea sumei limită per zi/per persoană stabilite mai sus. Contractul va preciza că nu vor fi servite băuturi alcoolice (sau va fi ataşat meniul zilnic din care

va rezulta acest lucru). b) Documente justificative necesare în vederea decontării

contract/comandă; factură;

chitanță/ordin de plată/bon fiscal; proces verbal de recepție a serviciilor sau a bunurilor (alimente);

tabelul participanților/invitaților/ echipa de implementare a proiectului (vezi Modele de

tabele, pag.75) c) Restricţii de decontare

Suma ce depăşeşte limita de 17 de lei/pers/zi este considerată cheltuială neeligibilă. Nu sunt eligibile cheltuielile cu masă pentru persoanele care prestează diverse servicii în cadrul proiectului, altele decât cele relevante sau invitaţi. (de ex. instalator, tehnician) Cheltuielile efectuate pentru masa echipa de implementare a proiectului pot fi considerate

contribuţie proprie fiind cheltuială eligibilă în limita de 17 de lei/pers./zi.

1.10 Achiziţionarea de dotări necesare derulării proiectului a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetară

În categoria dotărilor necesare derulării proiectului intră bunurile cu o durată de utilizare

mai mare de 1 an dar a căror valoare de achiziţionare este sub limita mijloacelor fixe, conform

legislaţiei în vigoare. Va fi justificată temeinic utilitatea dotării în cadrul proiectului. b) Documente justificative necesare în vederea decontării

contract; factură; chitanță sau ordin de plată;

nota intrare receptie

c) Restricţii de decontare Dotările vor putea fi achiziţionate şi decontate în limita a 10% aplicat la valoarea finanţării

acordate. 1.11 Prestări servicii (altele) a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe aceasta linie bugetară

Pe această linie bugetară se vor deconta doar prestările de servicii care nu pot fi decontate de pe liniile de prestări servicii specifice. Vor fi decontate de pe această linie:

- Contractele de prestări servicii de impresariere sau intermediere. În cazul în care persoana juridică care intermediază nu deține un cod CAEN corespunzător (este asociație, fundație), este obligatoriu să reiasă din conținutul contractului că nu are beneficii financiare de pe urma acestei intermedieri.

- Prestările de servicii artistice, numai dacă este cazul. În acest caz se va menționa numărul persoanelor din staff-ul artistului care vor beneficia după caz, de servicii cazare, transport şi masă în cadrul proiectului.

- Prestările de servicii contabile sau juridice necesare în vederea realizării proiectului (a întocmirii decontului).

- Prestările de servicii de organizare a evenimentelor care sunt conținute în proiect. - Serviciile prestate de către echipa de implementare a proiectului. Cheltuielile de personal

pot fi acoperite pentru remunerarea salariaţilor sau a colaboratorilor beneficiarului care desfăşoară activităţi în cadrul proiectului (echipa de implementare a proiectului), numai aferent perioadei de realizare a acestuia, în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate, cumulat cu cheltuielile de masa. Aceste cheltuieli se vor acoperi numai pentru desfăşurarea de activităţi care se regăsesc în Clasificaţia ocupaţiilor din România. Orice activitate dependentă, necesară realizării proiectului (aşa cum este ea definită în Codul Fiscal) va fi inclusă în acest procent.

- Prestarea serviciilor de jurizare. - Prestarea serviciilor de transport (în afara participanţilor, invitaţilor). - Prestarea serviciilor poştale

Prestările de servicii pot fi realizate atât de către persoane juridice cât şi fizice.

b) Documente justificative necesare în vederea decontării b.1. În cazul în care prestatorul este persoană juridică/PFA :

- contract sau comandă; - factură; - chitanță sau ordin de plată; - proces verbal de recepție a serviciul prestat.

b.2. În cazul persoanelor fizice: - contract; - stat de plată şi dispoziţie de plată; - ordine de plată impozit/contribuţii (stabilite conform Codului Fiscal); - declarație pe propria răspundere privind statutul prestatorului angajat/pensionar/şomer, în

cazul decontării CAS; - proces verbal de recepție a serviciului prestat.

Valoarea contractului de prestări servicii pentru persoanele fizice va fi stabilit în sumă netă, cu obligația achitării contribuțiilor şi impozitului, conform legii.

În cazul în care suma ordinului de plată pentru contribuții sau impozit este mai mare decât cea aferentă proiectului (sunt plătiți şi alți colaboratori), fie se completează un ordin de plată distinct, aferent obligațiilor proiectului, fie se ataşează o notă explicativă, în care se detaliază componența sumelor achitate. c) Restricţii de decontare

Prestările de servicii se pot deconta din finanţarea acordată sau pot fi considerate contribuţie proprie.

Excepţie: Cheltuielile cu serviciile prestate de către echipa de implementare a proiectului ce depăşesc limita de 20% aplicat la valoarea finanţării acordate, cumulat cu masa, sunt considerate cheltuieli neeligibile.

Costurile legate de plata echipei de proiect vor fi evidenţiate şi prezentate conform

modelului de tabel regăsit la pag.75. 1.12 Costuri materiale (altele)

a) Tipul de cheltuieli care se decontează de pe această linie bugetară Orice cheltuială cu materialele consumabile care sunt necesare realizării proiectului, mai

puțin cele aferente organizării evenimentelor. Acestea din urmă vor fi decontate de pe linia 1.1 „Costuri de producție”.

Materialele consumabile reprezintă bunurile care vor fi „consumate” total sau parțial în cadrul derulării proiectului. Sunt în general bunurile cu valoare de achiziţie mică care se consumă total cu ocazia proiectului sau parțial, dacă permit şi o utilizare ulterioară, de până la 1 an, păstrându-şi caracteristicile inițiale. Bunurile care permit o utilizare mai îndelungată de 1 an vor fi considerate „dotări” şi vor fi decontate de pe linia aferentă (1.10).

În cazul în care achiziționarea materialelor consumabile este însoțită şi de o prestare de servicii accesorie, costurile vor fi evidențiate separat pe contract/comandă, plata putând fi făcută unitar (cu un singur document de plată). Costurile respective vor fi decontate separat de pe linii aferente 1.12 „Costuri materiale” şi 1.11 „Alte prestări servicii”.

Necesitatea costurilor materiale trebuie să rezulte din specificul activităţilor descrise în Contractul de finanţare (spre exemplu: pentru organizarea unui atelier de creativitate pentru copii este de înțeles necesitatea achiziționării de pensule, creione colorate, cartoane etc.). În cazul în care utilitatea materialelor nu rezultă implicit, este necesară completarea dosarului de decont cu o notă justificativă, prin care să fie explicată utilitate bunurilor achiziționate. b) Documente justificative necesare în vederea decontării

contract cu furnizorul sau comandă; factură;

chitanță sau ordin de plată sau borderou de achiziție; proces verbal de recepție sau NIR (nota intrare-recepție). În cazul în care se achiziționează diverse materiale de la persoane fizice (de exemplu „ceară”

pentru încondeiat ouăle de Paşti) sunt suficiente borderoul de achiziţie (care este şi document de plată şi de recepţionare) şi o notă justificativă conţinând denumirea proiectului şi utilitatea achiziţiei.

Procesul verbal de recepţie (PVR) sau Nota de intrare recepţie (NIR) confirmă recepţia

bunurilor, conform contract sau comandă. c) Restricţii de decontare

Nu există restricţii de decontare. Sumele pot fi decontate din finanţarea alocată sau

considerate drept contribuţie proprie a beneficiarului.

Sectiunea 2 - Cheltuieli pentru acţiunile de publicitate şi promovare

Liniile bugetare descrise sunt următoarele, conform BVC :

2.1 Închirieri de spații şi aparatură 2.2 Onorarii cf Lege 8/1996, actualizată. (inclusiv realizarea de materiale foto, video) 2.3 Tipărituri 2.4 Prestări servicii 2.5 Costuri materiale

Liniile care constituie această parte a bugetului vor respecta prevederile descrise in Secţiunea 1, cu precizarea că obiectul tuturor cheltuielilor se va raporta la acţiunile de promovare sau publicitate. În cazul în care din echipa de implementare a proiectului fac parte persoane care au atribuţii în cadrul acţiunilor de publicitate şi promovare valoarea acelor contracte va respecta restricţia aplicată cheltuielilor cu echipa de proiect

În cazul contractelor de drepturi de autor / conexe sau prestări servicii decontate în cadrul acestei Secţiuni drepturile de autor / conexe vor fi cesionate exclusiv/ neexclusiv atât beneficiarului cât şi neexclusiv, pe perioadă nedeterminată şi fără limită teritorială, către autoritatea finanţatoare, Municipiul Timisoara. La decont va fi depusă, în format electronic şi opera de creaţie intelectuală ce face obiectul contractului de drepturi de autor / conexe sau a contractului de prestări servicii, acolo unde este cazul. Art.64 Linia bugetară de venituri din cadrul Veniturilor proiectului care poate avea implicaţii asupra decontării este linia „Sponsorizări”. Valoarea contractului de sponsorizare reprezintă strict contribuție proprie a Beneficiarului. Beneficiarul nu poate prezenta un contract de sponsorizare spre decontare, cu alte cuvinte el nu poate pretinde decontarea din partea autorităţii finanţatoare a unor bunuri sau servicii pe care el le-a obţinut gratuit din partea altei entităţi fizice sau juridice. Realizarea obiectului contractului de sponsorizare va fi confirmată prin nota-intrare recepţie sau

prin proces verbal de recepţie a serviciilor, după caz. Art. 65 (1) Pentru a fi eligibile documentele justificative care constituie dosarul de decont trebuie să respecte anumite cerinţe din punct de vedere al formei şi conţinutului. (2) De la începutul dosarului spre finalul acestuia, documentele justificative vor avea următoarea ordine:

1. Raportul financiar intermediar sau final 2. Copia Contractului de finanțare, actele adiționale, avizele (cu toate semnăturile) 3. Raportul final de activitate semnat, ştampilat(doar pentru decontul final) 4. Declarația pe proprie răspundere conform căreia proiectul nu a fost generator de profit

Anexa 11 (doar pentru decontul final)

5. Fişa rezultatului financiar al proiectului sau fişa veniturilor şi a cheltuielilor din evidența contabilă, aferente proiectului, în cazul în care activitățile proiectului au generat profit.

6. Registru de casă semnat, cuprinzând toate plățile efectuate. 7. Extrasul de cont cuprinzând toate plățile efectuate, vizat bancă/trezorerie. 8. Documentele contabile justificative propuse spre decontare. 9. Raport de monitorizare mass-media şi Dosarul de presă al proiectului. 10.Tipărituri realizate în cadrul proiectului: 1 exemplar din fiecare tip de material produs (in

cazul panourilor outdoor se vor depune fotografii ale acestora). 11.CD – foto/video realizate ca obiect al contractelor de cesiune drepturi de autor sau conexe

ori de prestări servicii (Secţiunea 2 BVC). Art.66 Reguli de prezentare a documentelor contabile justificative Documentele vor respecta următoarele cerinţe:

1. vor fi îndosariate în ordinea liniilor bugetare aşa cum acestea sunt ordonate în Bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului aferent Contractului de finanțare.

2. dosarul de decont se va depune obligatoriu în termen de 10 de zile calendaristice de la finalizarea acţiunii/proiectului/programului. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul de 10 zile de la încheierea activităţii nu vor obţine decontarea tranşei finale.

3. fiecare cheltuială va fi prezentată sub forma unui pachet format din: - factură; - documentul de plată (chitanțe, ordine plată, dispoziție plată,borderou

achiziție); - contractul/comandă; - proces verbal de recepție a produselor/serviciilor/NIR; - alte documente justificative, în funcție de tipul cheltuielii.

4. toate documentele vor fi semnate şi ştampilate prezentate în copie lizibilă, semnată pentru conformitate cu originalul.

5. fiecare linie bugetară utilizată va fi delimitată prin separatoare. 6. dacă un document contabil se referă la mai multe linii bugetare, acesta va fi prezentat în

copie în secţiunea fiecărei linii bugetare la care se referă. La fel, dacă documentul este inclus în două deconturi ale aceluiaşi proiect.

7. documentele contabile justificative vor respecta aceste reguli pentru fiecare sursă de finanţare. Astfel, se va incepe cu documentele aferente sumei acordate de către autoritatea finanţatoare urmând documentele aferente contribuţiei beneficiarului şi cele vizând contribuţia din alte surse.

8. dosarul de decont va conține un număr de telefon sau e-mail al persoanei care răspunde de

întocmirea decontului.

Art.67 Cerinţe asupra conţinutului documentelor justificative

1. Raportul financiar intermediar / final constă în completarea unui formular regăsit ca anexă

a prezentului Regulament. 2.Documente justificative de natură contabilă:

a) Contract / contract de sponsorizare; b) Comandă; c) Factură; d) Chitanță/ordin plată/stat plată/dispoziție de plată/borderou achiziție; e) Proces verbal recepție; f) Notă de intrare – recepție; g) Notă de justificare; h) Tabel participanți/invitați/echipa proiect.

a) Contractul încheiat între Beneficiar şi Furnizor/Prestator/Sponsor contractul va conține toate elementele obligatorii (număr, dată, părţi, obiect, valoare, durată).

nu se vor admite corecturi asupra datei şi numărului contractului; data contractului nu poate fi anterioară datei de încheiere a contractului de finanțare, cu exceptia contractelor de sponsorizare; data contractului nu poate fi ulterioară evenimentului sau acțiunii la a cărei realizare contribuie prin cheltuială angajată; contractele de sponsorizare de bunuri sau alte servicii vor putea acoperi doar contribuția proprie. Cu alte cuvinte, Finanțatorul nu poate deconta Beneficiarului un serviciu sau contravaloarea unor bunuri pe care acesta le-a primit cu titlu gratuit. Contravaloarea bunurilor sau a serviciilor va fi obligatoriu menționată. Contravaloarea sponsorizării nu poate conține TVA. În cazul bunurilor livrate se va ataşa avizul de însoțire a mărfurilor. În cazul bunurilor închiriate se va face dovada apartenenței acestora la patrimoniul Sponsorului (documente din contabilitate, fişa mijlocului fix, etc.).

a.1. Părțile

contractul va conține toate datele de identificare ale părților.

una dintre părți este obligatoriu beneficiarul finanțării.

persoanele care reprezintă părțile sunt cele care semnează contractul.

a.2. Obiectul contractului in obiectul contractului este obligatorie menţionarea titlului proiectului precum şi, după

caz, a acțiunii sau a evenimentului din cadrul proiectului la care acesta se referă. Se vor

aduce toate precizările legate de obiectul contractului : data calendaristică (ora, după caz), locația etc. se vor menționa denumirea exactă şi detaliată a produselor furnizate sau serviciile prestate. in cazul în care contractul are anexe acestea vor fi prezentate alături de contract.

anexele contractului vor avea număr şi dată, nu se vor admite corecturi. Anexa nu poate avea o dată anterioară contractului.

in cazul în care contractul face referire la o comandă, aceasta trebuie prezentată alături de contract. in funcție de obiect, contractul va fi înscris în Raportul de activitate în dreptul evenimentului la a cărui realizare a contribuit.

obiectul contractului va reprezenta obiectul Procesului de predare-recepție întocmit la

finalizarea activității contractate. Corelații:

este obligatorie corelația dintre obiectul contractului şi linia bugetară aferentă (valabil şi în cazul unui contract cadru) (de exemplu: nu poate fi inclusă pe linia bugetară Cheltuieli de transport, o cheltuială care are ca obiect servicii de cazare); este obligatorie legătura directă dintre obiectul contractului şi conținutul proiectului (De exemplu: serviciile de cazare nu reprezintă o cheltuială eligibilă dacă în descrierea proiectului nu se prevede nici o deplasare);

este obligatorie corelația dintre obiectul contractului şi codul CAEN al partenerului

de contract (în timpul verificării poate fi solicitat codul CAEN al prestatorului). a.3. Valoarea contractului şi modalitatea de plată

in cazul în care obiectul contractului este format dintr-un cumul de activități, servicii etc., contractul sau anexele vor preciza tariful stabilit pentru fiecare în parte;

dacă tariful este prevăzut în valută se va preciza obligatoriu data cursului valutar la care se va face facturarea sau plata;

in cazul contractelor încheiate cu persoane fizice tariful, preţul sau retribuția vor fi menționate la valoarea lor netă, cu obligația achitării tuturor contribuțiilor conform legii; contractul trebuie să precizeze modalităţile de plată (avans, plată finală etc);

valoarea contractului reprezintă valoarea maximă ce poate fi decontată, chiar în situația în

care suma aferentă facturată sau platită este mai mare. a.4. Obligațiile părților

toate obligațiile părților se vor referi strict la realizarea proiectului finanțat;

dacă este cazul, se vor aduce precizări legate de transport, cazare, masă, asigurări sau alte

obligații conexe generatoare de costuri.

a.5. Durata contractului - se va specifica durata prestării serviciului; - durata contractului trebuie să fie corelată cu durata proiectului de finanțare.

a.6. Alte elemente contractul va fi semnat şi stampilat de către ambele părți, prin reprezentanții lor;

atât contractele aferente cheltuielilor din finanțarea nerambursabilă cât şi cele efectuate din contribuția proprie respectă acelaşi regim; in cazul tranzacțiilor internaționale contractele aferente vor fi prezentate traduse în limba

română, de către un traducător autorizat. b) Comanda Respectă OMFP nr. 3512/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

c) Factura Factura fiscală va fi întocmită în conformitate cu prevederile Codului Fiscal şi va conține

următoarele informații: seria şi numărul facturii;

data emiterii facturii, data facturii este obligatoriu ulterioară datei contractului care are la bază tranzacția; datele de identificare ale furnizorului, identice cu cele prezentate în contractul care stă la baza tranzacţiei; datele de identificare ale cumpăratorului, cumpăratorul este obligatoriu beneficiarul finanțării; datele completate în câmpul Descriere produse/servicii vor fi în conformitate cu contractul/comanda care stă la baza tranzacției. Dacă factura este achitată cu un bon fiscal, numărul şi data bonului vor fi trecute pe factură; factura conține obligatoriu referirea la contractul care stă la baza tranzacției sau denumirea

proiectului. d) Chitanța/ordin de plată/dispoziție de plată/stat de plată/borderou achiziție

documentele vor fi completate în conformitate cu OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile;

documentele vor face referire obligatorie la numărul şi data facturii pe care o achită; ordinele de plată electronice vor fi prezentate alături de extrasul de cont vizat de bancă;

ordinele de plată către trezorerie vor fi prezentate alături de extrasul de cont vizat de trezorerie; toate plățile vor fi confirmate prin prezentarea Registrului de Casă şi a extrasului de cont, vizat de instituții;

statul de plată va fi semnat de conducătorul instituției, achitarea va fi atestată prin

semnătura persoanei căreia i se cuvin banii. Statul de plată va fi însoțit de Dispoziția de plată;

dispoziția de plată va avea număr, dată, va fi completată cu toate datele necesare, conform OMFP nr. 3512/2008 va fi ştampilată, semnată de casier/reprezentantul legal;

nici o plată nu va fi decontată de către finanțator fără dovada efectuării plăților către

furnizori/prestatori. e) Procesul verbal de recepție

va avea număr de înregistrare, dată şi va face referire la contractul/comanda care a stat la baza tranzacției; in cazul achiziționării de bunuri intrarea în gestiune va fi atestată prin Nota de Intrare- recepție (NIR). Modul de completare va fi în conformitate cu OMFP nr. 3512/2008. in cazul prestărilor de servicii (de orice tip) executarea lor va fi atestată prin Procesul verbal de recepție; obiectul procesului verbal de recepție va fi identic cu obiectul contractului a cărei realizare

o atestă. f) Notă de intrare-recepție (NIR) Conform OMFP nr. 3512/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

g) Notă justificativă h) Tabel participanți/invitați/echipă de proiect

Art.68 Nu se decontează decât cheltuielile aferente liniilor bugetare cuprinse în BVC aferent

Contractului de finanțare, respectiv BFF. Art.69 În cazul în care rămân linii bugetare neacoperite de cheltuieli acestea nu vor putea fi

compensate cu sume aferente altor linii bugetare. Art.70 Beneficiarul poate efectua modificări asupra bugetului Contractului de finanţare prin transferuri între liniile din cadrul aceluiaşi capitol bugetar de cheltuieli eligibile sau între capitolele bugetare dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului şi dacă nu modifică valoarea totală eligibilă. Astfel de realocări se pot efectua numai în limita a 10% din suma înscrisa iniţial pe linia/capitol bugetar de pe care se doreşte să se facă transferul. Liniile modificate prin diminuare nu mai pot fi suplimentate ulterior. Liniile modificate prin suplimentare nu mai pot fi diminuate ulterior. În acest sens beneficiarul, în momentul depunerii decontului final, va formula o Notificare şi va

ataşa bugetul rezultat în urma aplicării transferurilor

Art.71 Contribuția proprie trebuie să se refere strict la acțiunile şi evenimentele proiectului aşa

cum au fost descrise în Contractul de finanţare. Art.72 O cheltuială poate să fie decontată numai către o singură autoritate finanţatoare. Beneficiarul îşi asumă respectarea acestui principiu prin Declaraţia de angajament notarială.

Capitolul XI Procedura de raportare şi control

Art.73 Pe parcursul derulării contractului solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinte Casei de Cultură a Municipiului Timişoara următoarele raportări:

- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare în vederea justificării tranşei anterioare; - raportare finală: depusă în termen de 10 zile de la încheierea activităţii şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia Casei de Cultura a Municipiului Timişoara

Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 4 la regulament şi vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic la adresa de e-mail [email protected], fiind însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate. Acestea vor fi depuse la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara , situată pe str. Miron Costin,

nr.2, cu adresa de înaintare întocmită conform Anexei 7 la regulament. Art. 74 Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul de 10 zile

de la încheierea activităţii nu vor obţine decontarea tranşei finale. Art. 75 Beneficiarul finanţării va stabili durata contractului de finanţare astfel încât depunerea

decontului final să se realizeze în anul calendaristic în care s-a acordat finanţarea dar nu mai

târziu de data de 10 decembrie a anului in care se desfăşoară proiectului. Art. 76 Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării

contractului de finanţare nerambursabilă cât şi ulterior validării raportului final, timp de 5 ani de

la validarea raportului final de activitate şi a raportului financiar. Art. 77 Contractele de finanţare nerambursabile vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea

Curţii de Conturi şi a Serviciului Audit din cadrul primăriei de a exercita controlul financiar

asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice alocate. Art. 78 Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în condiţiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenţi/comisii de evaluare. Dosarul complet conţinând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de 5 ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

Art. 79 (1) La finalul exerciţiului bugetar, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara are obligaţia întocmirii unui raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal care va cuprinde programele finanţate, beneficiarii şi rezultatele contractului.

(2) Raportul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, precum şi pe

site-ul primăriei.

Capitolul XII - Sancţiuni

Art. 80 Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpa i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale. Art. 81 În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale beneficiarul finanţării este obligat în termen de 5 zile să returneze autorităţii finanţatoare sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public. Art. 82 Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanţării

datorează dobânzi şi penalităţi de întârzâiere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor

bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local. Art. 83 Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale

precum şi la interzicerea participării pentru obţinerea finanţării pe vii

Capitolul XIII Dispoziţii finale

Art. 84 (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare determinate de aplicarea prevederilor prezentului Regulament se vor face sub formă de document scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul depunerii, transmiterii şi al primirii la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, str. Miron Costin nr. 2.

(3) Documentele transmise prin poştă electronică sau fax vor fi luate în considerare numai în măsura în care au fost confirmate de primire şi expeditorului i s-a comunicat numărul de înregistrare.

(4) În cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească

condiţiile de probă şi de validitate ale unui act juridic.

Art. 85 Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale în vigoare.

Art. 86 Prevederile prezentului regulament vor fi aplicate tuturor finanţărilor nerambursabile

acordate din bugetul local pentru activităţi non profit culturale şi de tineret de interes local.

ANEXA 1 Formular de cerere de finanţare (Orice modificare in textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii)

A. PROIECTUL

1. Titlul 2. Perioada de desfăşurare: De la: Până la: 3. Locul de desfăşurare

(localitatea):

B. DATE GENERALE ALE ORGANIZAŢIEI

Numele completal

organizaţiei Acronim

Localitatea Adresa

Nr.Telefon

Fax E-mail Web Site Cod de Înregistrare

Fiscala Cont Bancar Banca

Adresa bă ncii

Titular de cont

C. DATELE COORDONATORULUI DE PROIECT / REPREZENTANTULUI LEGAL

Reprezentant Legal Nume si Prenume Nr. Telefon

E-mail

Coordonator Proiect In cazul in care este diferit de Reprezentantul Legal al aplicantului Nume si Prenume Nr. Telefon E-mail

D. PARTENERII PROIECTULUI PARTENER 1 (denumirea): Adresa: Nr. Telefon E-mail Scurta descriere a implicării partenerului in activităţile proiectului PARTENER 2 (denumirea): Adresa: Nr. Telefon E-mail Scurta descriere a implicării partenerului in activităţile proiectului *pentru a adăuga noi parteneri se va folosi funcţia Add – Rows

E. CORELAREA CU OBIECTIVELE ŞI MĂSURILE STRATEGIEI CULTURALE/

STRATEGIEI DE TINERET A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA/ PROGRAMUL

CULTURAL TIMISOARA 2021 – CAPITALA EUROPEANA A CULTURII

Vă rugăm să specificaţi axa prioritară, respectiv obiectivul şi acţiunea din Strategia culturală

sau de tineret corespunzatoare proiectului dumneavoastră.

F. JUSTIFICAREA PROIECTULUI. SCOP. OBIECTIVE Vă rugăm să explicaţi contextul, originea şi obiectivele proiectului dumneavoastră şi în ce mod acesta răspunde obiectivelor programului de finanţare al PMT. (problema identificată, nevoile specifice ale comunităţii locale, grupului ţintă ce vor fi abordate, scop, obiective, corelarea cu obiectivele programului de finanţare)

G. GRUP TINTA Definirea grupului ţintă. Definirea beneficiarilor direcţi. Modalităţi de selecţie a acestora. Beneficiari indirecţi.

H. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI Vă rugăm să descrieţi activităţile proiectului identificând: titlul activităţii, perioada / durata de desfăşurare, acţiunile derulate, metode de implementare, rezultate obţinute. Pe lângă activităţile specifice, includeţi activităţile de pregătire, monitorizare şi evaluare necesare. Implicarea partenerilor in activităţile prevăzute

I. MANAGEMENTUL PROIECTULUI Echipa de implementare (nume, responsabilitati specifice); cum se va realiza comunicarea in

cadrul echipei de implementare, intre organizatori şi stakeholderii implicaţi; aspecte practice şi

logistice; monitorizarea proiectului; riscuri interne/externe şi modalităţi de atenuare a acestora

J. IMPACT, EFECT DE MULTIPLICARE SI CONTINUARE

Vă rugăm să explicaţi impactul (măsurabil) anticipat asupra celor implicaţi in proiect, grupului

ţintă şi asupra comunităţii locale, precum şi măsurile prevăzute pentru obţinerea acestui impact. În afară de aceasta va rugăm să descrieţi măsurile planificate cu scopul de a recunoaşte şi valida

rezultatele de învăţare ale participanţilor şi promotorilor implicaţi în proiect (ex. Certificat de

voluntariat). Pe termen mediu, lung vă rugăm să descrieţi modul în care v-aţi planificat să obţineţi un efect de

multiplicare (iniţiative asemănătoare, model pentru alte proiecte) şi un impact sustenabil.

K. VIZIBILITATEA PROIECTULUI

Modul în care veţi asigura vizibilitatea proiectului: Promovarea proiectului, Diseminarea

rezultatelor proiectului.

L. EVALUAREA PROIECTULUI Ce se evaluează? Cine evaluează? Când se evaluează? Prin ce mijloace? M. PRIORITIZAREA PROIECTELOR In cazul în care depuneţi mai multe proiecte, vă rugăm să specificaţi ordinea importanţei lor

1. _ 2. _ 3. _

Reprezentant legal

Responsabil proiect

Numele şi prenumele: Funcţia: Semnătura:

Numele şi prenumele: Semnătura:

Ştampila: Data:

Casa de Cultură a Municipiului Timişoara Nr. din

ANEXA 2

CONTRACT CADRU de finanţare nerambursabilă pentru activităţi culturale şi de tineret

in baza Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

În conformitate cu H.C.L. nr ..................................... .prin care se aprobă finanţarea activităţii de ...................................... ..................din bugetul local al Municipiului Timişoara în anul …….

Între: Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, reprezentantă prin domnul Pavel Dehelean - director

în calitate de Finanţator (denumită în continuare CCMT- Casa de Cultură a Municipiului

Timişoara -autoritatea contractantă) şi ................................................................................,persoană juridică/fizică cu sediul

........................................................str...........................................................................................

în,

nr.........., ap........, judeţul .............................., înfiinţată în baza sentinţei civile nr. ................................... tel

mobil.............................................., fax..............................., cod fiscal .......................................,cont bancar în lei

nr.................................................................................. , deschis la ....................................... reprezentată prin

............................................................, în calitate de reprezentant legal, denumită în continuare Beneficiar, s-a

încheiat prezentul Contract de finanţare a Proiectului

...................................................................................................................................................(denumit în cele ce

urmeaza "Proiectul")

CAPITOLUL I - Obiectul contractului Art. 1 - Prezentul contract are ca obiect finanţarea de către CCMT, din fondurile alocate pentru domeniul ........................................................................... cuprins în bugetul local, a activităţilor care au fost stipulate în cererea de finanţare pe care Beneficiarul le va desfăşura în cadrul Proiectului .................. ....................................................................................., în vederea atingerii obiectivelor acestuia. Cererea de finanţare a fost analizată de către Comisia de analiză (conform regulamentului

privind procedura de acordare a sprijinului financiar nerambursabil) şi aprobată de Consiliul

Local al Municpiului Timişoara.

CAPITOLUL II - Durata contractului Art. 2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi. Art. 3 (1) Proiectul va începe şi va fi finalizat de către Beneficiar conform termenelor stabilite în cererea de finanţare şi anume de la.........................................până la.................................. Acest interval de timp cuprinde şi perioadele de desfăşurare a activităţilor descrise şi prevăzute a se realiza în cadrul Proiectului. (2) Părţile pot conveni o prelungire a termenului de finalizare dacă întârzierea este cauzată de de evenimente de forţă majoră. La cerere, Beneficiarul poate să beneficieze de o prelungire corespunzătoare a perioadei de finalizare, stabilită de către CCMT, dar nu mai târziu de data de 1 decembrie a anului in care se desfăşoară proiectul. (3) Beneficiarul finanţării are obligaţia să finalizeze proiectul în anul bugetar în care s-a acordat

finanţarea.

CAPITOLUL III – Obligaţiile părţilor

Art.4 - Obligaţiile beneficiarului sunt: 1. să execute lucrările proiectului aşa cum sunt stipulate ele în cererea de finanţare, să

asigure comunicarea eficientă şi operativă a problemelor tehnice şi financiare atât în interiorul grupului de parteneri, dacă există, cât şi între CCMT şi beneficiar /organizaţiile din grup;

2. să asigure suportul administrativ necesar executării serviciilor;

să asigure componenţa şi funcţionalitatea echipei de lucru a

proiectului; să suporte toate obligaţiile legate de plata personalului său;

să întocmească cererea de plată conform modelului aprobat de autoritatea contractantă; să comunice în scris CCMT, în termen de 30 de zile, în cazul în care se afla în stare de faliment, lichidare sau dacă cedează partea cea mai importantă a activelor sale;

să permită pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea

acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanţilor autorităţii contractante sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către beneficiar;

să întocmească şi să predea CCMT rapoartele de activitate, narative şi financiare,

conform Regulamentului privind procedura de acordare a sprijinului financiar. Art. 5 - Obligaţiile autorităţii contractante sunt:

sa deconteze beneficiarului sumele aferente deconturilor eligibile prezentate; să nu comunice, în nici o situaţie, fără consimţământul prealabil scris al

beneficiarului, informaţii confidenţiale aparţinând beneficiarului sau obţinute de CCMT în baza relaţiilor contractuale;

să elaboreze rapoartele de evaluare necesare, în vederea aprobării rapoartelor de

activitate ale beneficiarului; să asigure şi să realizeze monitorizarea şi evaluarea intermediară şi finală a proiectului; să urmărească cofinanţarea proiectelor prin verificarea efectuării cofinanţării şi a

documentelor justificative şi, după caz, prin verificare la locul desfăşurării proiectului;

CAPITOLUL IV - Participarea terţilor

Art. 6 - În sensul prezentului articol, prin terţă persoană se înţelege beneficiar asociat şi / sau colaboratori ai beneficiarului. Art. 7 - Participarea terţelor părţi este permisă dar nu va scuti beneficiarul de nici una din obligaţiile şi responsabilităţile sale stabilite prin prezentul contract. Art. 8 - Beneficiarul va impune terţilor aceleaşi obligaţii care îi sunt impuse lui însuşi, asigurând respectarea tuturor drepturilor pe care le are autoritatea contractantă - CCMT, în baza prezentului contract. Art. 9 - Beneficiarul nu este autorizat să reprezinte sau să angajeze răspunderea autorităţii contractante în raport cu terţele părţi. Beneficiarul trebuie să aducă la cunoştinţa terţelor părţi această interdicţie şi să se abţină de la orice formulare sau comportament care ar putea fi greşit înţelese în această privinţă.

CAPITOLUL V - Valoarea contractului Art. 10 - Valoarea contractului

Nici o finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 70% din bugetul total ale proiectului.

Diferenţa de 30% se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din

alte surse, în afara celor provenite de la bugetul local; Valoarea contractului este de .................................... Lei, reprezentând suma totală,

alocată Proiectului de către PMT, adică ........ din valoarea proiectului.

La data semnării prezentului contract, Beneficiarul declară că Proiectul care face obiectul

prezentului contract mai beneficiază de următoarele finanţări pentru realizarea sa (numele

instituţiei şi suma): 1. 2. 3.

Detaliile referitoare la alte surse de finanţare ce au fost utilizate pentru co-finanţarea

activităţilor Proiectului vor fi incluse şi în raportul financiar final, întocmit conform prevederilor

prezentului contract. Art. 11 - Bugetul proiectului. Destinaţia (1) Beneficiarul este obligat să respecte bugetul detaliat al proiectului prezentat în anexă.

Cheltuielile vor fi efectuate conform bugetului aprobat al proiectului şi prevederilor prezentului contract;

(2) Pe parcursul derulării Proiectului, dacă situaţia o impune, Beneficiarul poate face realocari de buget între categoriile de buget, fără acordul CCMT, numai dacă suma realocată nu depăşeste 10% din bugetul categoriei din care se face realocarea şi nici 10% din bugetul categoriei către care se face realocarea. Pentru sumele realocate cu încălcarea acestei prevederi, devin aplicabile dispoziţiile alineatelor 4 şi 5;

(3) Toate fondurile care fac obiectul finanţării, dobânzile aferente, precum şi bunurile pentru achiziţionarea cărora au fost utilizate acestea şi alte bunuri primite în acest scop, vor fi utilizate de către Beneficiar numai pentru realizarea activităţilor şi atingerea scopurilor specificate ale Proiectului, conform bugetului stabilit;

(4) Atunci când autoritatea finanţatoare constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că Beneficiarul a folosit sau foloseşte fondurile şi/sau bunurile achiziţionate pentru derularea proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, CCMT poate solicita în scris restituirea acestora;

(5) Beneficiarul are obligaţia de a restitui CCMT, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise a acestuia, sumele întrebuinţate în alte scopuri decât desfăşurarea activităţilor Proiectului şi cele a căror întrebuinţare nu este dovedită conform prevederilor art.21;

(6) Obligaţiile prevăzute de alin. 4 rămân în vigoare timp de 5 ani după încetarea prezentului contract;

(7) Structura detaliată a bugetului este prezentată în Anexa 3.

CAPITOLUL VI – Plăţi

Art. 12 - Efectuarea plăţilor (1) PMT efectuează plăţile prezentului contract astfel:

o 30% avans, în condiţiile legii, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de acordare a avansului; o 55% tranşe intermediare; o 15% tranşa finală în termen de 15 zile de la validarea raportului final.

(2) Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu va depăşi în nici un moment al derularii contractului 30% din valoarea finanţării. (3) În cazul în care Beneficiarul nu poate justifica cheltuirea unora dintre sumele acordate,

autoritatea contractantă (CCMT), după ce solicită şi analizează explicaţiile Beneficiarului, va

putea cere returnarea sumelor echivalente cheltuielilor nejustificate. (4) Suma rămasă necheltuită la sfârşitul Proiectului (atunci când derularea Proiectului a fost posibilă cu costuri mai mici faţă de cele propuse şi aprobate iniţial) va fi evidenţiată în raportul financiar final şi va fi restituită de către beneficiar autorităţii contractante (CCMT) în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, comunicată Beneficiarului în scris. Autoritatea contractantă (CCMT) poate suspenda, cu notificare scrisă, în întregime sau parţial, plata, fără rezilierea contractului, în cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale contractuale, şi să procedeze la verificarea întregii documentaţii privind derularea Proiectului finanţat şi utilizarea finanţării.

CAPITOLUL VII - Modalităţi de plată

Art.13 - Toate plăţile care privesc prezentul contract se realizează exclusiv prin mijloace bancare. Autoritatea contractantă efectuează plăţile în cadrul prezentului contract direct în contul beneficiarului. Art.14 - Nu sunt admise plăţi între autoritatea contractantă şi beneficiar în numerar.

CAPITOLUL VIII - Fiscalitate

Art.15 - Autoritatea contractantă decontează, pe baza documentelor justificative prezentate de către beneficiar, toate cheltuielile beneficiarului ocazionate de plata obligaţiilor ce decurg din reglementările fiscale în vigoare, cheltuieli aferente serviciilor şi lucrărilor executate în cadrul prezentului contract.

CAPITOLUL IX - Cheltuieli

Art. 16 - Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar: (1) Orice sumă primită ca finanţare de la CCMT în temeiul prezentului contract va fi cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului; (2) Beneficiarul va efectua numai cheltuieli care se încadreaza în categoriile şi limitele de cheltuieli aprobate ale Proiectului. În cazul în care au fost efectuate alte cheltuieli sau cu depăşirea limitelor prevăzute, CCMT va putea solicita returnarea respectivelor sume. (3) Cheltuielile efectuate înainte de - şi după perioada de derulare a proiectului, aşa cum este prevăzut la art. 3, nu sunt eligibile şi nu pot fi decontate de către beneficiar. Art. 17 - Beneficiarul întocmeşte un raport explicativ al costurilor cuprinse în deviz, pentru fiecare perioadă de raportare, care va fi prezentat autorităţii contractante. Art. 18 - Devizul postcalcul şi raportul explicativ al costurilor vor fi semnate de către reprezentantul autorizat al beneficiarului şi de către responsabilul financiar al acestuia. Prin această viză se confirmă pe proprie răspundere realitatea datelor înscrise şi încadrarea cheltuielilor în limita sumelor prevăzute în contract. Art. 19 La decontare, beneficiarul trebuie să justifice faptul că, la fiecare activitate specifică

proiectului, au fost respectate prevederile cuprinse în contract, în legătură cu cota-parte de finanţare. În caz contrar, decontarea se face proporţional cu cota de cofinanţare asigurată. La întocmirea raportului financiar final, beneficiarul va prezenta decontul aferent atât sumei primite de la autoritatea contractantă, prevăzută în prezentul contract la art. 10, reprezentând 70% din valoarea proiectului, cât şi pentru contribuţia proprie, reprezentând 30% din valoarea proiectului.

CAPITOLUL X - Monitorizare şi control

Art. 20 - Informare (1) Beneficiarul furnizează CCMT toate informaţiile referitoare la derularea Proiectului pe care acesta i le solicită. CCMT poate solicita oricând Beneficiarului informaţii cu privire la stadiul activităţilor, Beneficiarul având obligaţia să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare. Art. 21 - Prezentarea rapoartelor obligatorii (1) Beneficiarul va transmite CCMT informaţii privind derularea Proiectului şi utilizarea sumelor primite. În acest scop, Beneficiarul va prezenta CCMT:

- raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare(avans) precum şi a tranşei solicitate

- un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activităţile Proiectului, cuprinzând raportul tehnic şi raportul financiar.

(2) Raportul financiar va fi structurat conform capitolelor de buget aprobate de către Comisia de selecţionare, în scopul verificării de către CCMT a încadrării în capitolele bugetare. (3) Raportul financiar va fi însoţit obligatoriu de documentele justificative ale plăţilor efectuate de Beneficiar, în copie. La solicitarea CCMT beneficiarul va prezenta documentele justificative şi în original. (4) Raportul de activitate va fi elaborat de către Beneficiar pe baza comparării cu calendarul iniţial al Proiectului. Acesta va cuprinde activităţile demarate, activităţile finalizate, sumele utilizate, necorelările existente faţă de planificare. (5) Raportul final va fi depus în două exemplare original şi copie precum şi în format electronic la adresa de e-mail [email protected], la Casa de Cultură Municipiului Timişoara, situată pe str. Miron Costin, nr.2, în termen de 10 zile calendaristice de la data finalizării Proiectului prevăzută la art.3; (6) Obligaţiile prevăzute la alin.3 şi 5 ale prezentului articol sunt considerate de părţi ca fiind esenţiale pentru realizarea scopului prezentului contract. (7) În scopul informării CCMT cu privire la dificultăţile apărute pe parcursul derulării

Proiectului, Beneficiarul va elabora şi transmite acestuia rapoarte speciale. Art. 22 - Evaluarea rapoartelor (1) În conformitate cu Art. 18 (1) din Legea nr. 350/2005, la finalul exerciţiului bugetar,

autoritatea finanţatoare are obligaţia întocmirii unui raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finanţate, beneficiarii şi rezultatele contractului. (2) Raportul de activitate final va fi supus aprobării Comisiei de analiză. CCMT va urmări ca evaluarea rapoartelor să se facă în termen de 20 zile de la primire. (3) După analiza acestora, organele de conducere ale CCMT vor aproba rapoartele sau vor

decide luarea măsurilor în cazul în care, în urma analizei unui raport, se constată încălcarea

obligaţiilor contractuale şi neatingerea obiectivelor. Art. 23 – Monitorizare si control (1) Controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice alocate se exercită de către Curtea de Conturi şi de către Serviciului Audit din cadrul primăriei. (2) Pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, Beneficiarul este obligat să permită, în orice moment, accesul neîngrădit al reprezentanţilor CCMT, în scopul realizării controlului financiar şi auditului, pentru a controla registrele, documentele şi înregistrările deţinute de către Beneficiar, pe baza cărora se ţine evidenţa activităţilor derulate în cadrul Proiectului, pentru verificarea conformării faţă de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar, iar acesta are obligaţia să prezinte orice documentaţie solicitată. În cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane şi de a coopera cu aceştia, Beneficiarul are obligaţia de a restitui CCMT în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise, suma pe care a primit-o ca finanţare de la CCMT pentru realizarea Proiectului.

CAPITOLUL XI - Rezultate. Publicitate

Art. 24 - Promovarea Proiectului Primaria Municipiului Timişoara acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi de tineret de anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional care să sprijine candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii. (1) Beneficiarul are obligaţia de a folosi pe toate materialele şi produsele obţinute în urma finanţării primite (acolo unde este posibil), precum şi cu ocazia tuturor evenimentelor şi acţiunilor desfăşurate pe durata Proiectului, următoarea expresie: "Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local Timişoara". (2) Beneficiarul contractului de finanţare are obligaţia să evidenţieze in scris sprijinul pentru candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii in anul 2021 impreună cu logo- ul şi sigla. (3) CCMT va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă publice în modul în care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări:

- obiectivele şi durata Proiectului; - finanţarea acestuia de către CCMT; - activităţile efectuate în cadrul Proiectului;

- rezultatele obţinute. Art. 25 - În privinţa drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală, exploatare şi disimularea rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare. Art. 26 - Autoritatea contractantă nu îşi asumă răspunderi şi nu intervine în litigiile care pot

apărea între parteneri în privinţa drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obţinute sau

utilizate de aceştia, atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi după finalizarea acestuia.

CAPITOLUL XII - Răspunderea contractuală

Art. 27 - Beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere tehnică şi supravegherea generală a executării serviciilor contractate. Art. 28 - Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligaţiilor contractuale şi suportă pagubele cauzate autorităţii contractante, ca urmare a oricăror acţiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului şi care îi sunt imputabile. Art. 29 - Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obţinerii aprobărilor, avizelor sau licenţelor necesare realizării contractului în concordanţă cu reglementările în vigoare. Art. 30 - Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată. Art. 31 - Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale. Art. 32 - Autoritatea contractantă nu este răspunzatoare pentru prejuduciile suferite de beneficiar ori de către personalul acestuia sau de către subcontractari în timpul executării contractului. Art. 33 - Autoritatea contractantă nu poate fi supusă vreunei revendicări pentru compensarea sau reparaţii faţă de aceste prejudicii. Art. 34 - Autoritatea contractantă are obligaţia de a sprijini, prin demersuri necesare, obţinerea la timp a aprobărilor, avizelor şi licenţelor şi va actiona ca acestea să nu fie abuziv întârziate sau refuzate. Art. 35 - În cazul în care beneficiarul nu respectă prevederile contractuale cu privire la termenele de decontare, nu va beneficia de alocarea de sume în avans pentru programele de lucru următoare. Art. 36 - Limite ale răspunderii CCMT: (1) Beneficiarul este singura persoană responsabilă pentru modul în care finanţarea este folosită; răspunderea CCMT nu va fi în nici un fel angajată în cazul în care Beneficiarul va fi ţinut responsabil faţă de terţi pentru orice prejudicii cauzate în derularea Proiectului şi în nici o altă situaţie ce decurge dintr-o acţiune sau inacţiune ilicită a Beneficiarului legată de finanţarea acordată prin prezentul contract. (2) CCMT nu răspunde în cazul nerespectării legislaţiei în vigoare de către Beneficiar sau de către angajaţi, colaboratori sau consultanţi ai acestuia. (3) Beneficiarul este răspunzător de respectarea legislaţiei fiscale şi răspunde pentru plata

taxelor, impozitelor şi altor obligaţii către bugetul statului presupuse de derularea Proiectului al

cărui titular este, cât şi a penalizărilor ce decurg din intârzierea acestor plăţi.

CAPITOLUL XIII - Subcontractare

Art. 37 - Beneficiarul poate subcontracta, cu aprobarea autorităţii contractante numai până la 20% din valoarea contractului cu alţi colaboratori care au obiect de activitate similar cu al beneficiarului şi care nu sunt specificaţi în contract. În cazul în care beneficiarul depăşeşte limitele maxime precizate, autoritatea contractantă va refuza plata diferenţei de valoare care depăşeste această limită.

CAPITOLUL XIV – Cesiunea

Art. 38 - Este interzisă cesiunea contractului sau a unor părţi din acesta.

CAPITOLUL XV - Rezilierea contractului

Art. 39 - Autoritatea contractantă poate rezilia contractul dacă beneficiarul este în lichidare voluntară, se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale. Art. 40 - Autoritatea contractantă poate rezilia contractul dacă beneficiarul nu demarează

realizarea contractului în termenul stabilit în contract. Art. 41 (1) Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale. (3) În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finantării este obligat în termen de 5 zile să returneze autorităţii finanţatoare sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public. (4) Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale

conform precum şi interzicerea participării pentru obţinerea finanţării pe viitor.

CAPITOLUL XVI - Forţa Majoră Art. 42 (1) Forţa majoră, aşa cum este ea definită prin lege, apără de răspundere partea care o invocă în termen. (2) Beneficiarul nu este îndreptăţit la plată dacă este împiedicat, din cauze de forţă majoră,

să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale. Forţa majoră trebuie anunţată în scris în 10 zile de la apariţia ei, iar la dispariţia forţei majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă. Realizarea parţială a Proiectului are drept rezultat plata parţială, Beneficiarul având obligaţia să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării proiectului.

CAPITOLUL XVII -Penalităţi Art.43 - În cazul în care beneficiarul întârzie în realizarea obligaţiilor contractuale, beneficiarii

finanţării datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea

creanţelor bugetare, care se constituie in venituri ale bugetului local.

CAPITOLUL XVIII - Litigii

Art. 44 - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluţionează pe cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia lor. Eventualele litigii născute din interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti de drept comun.

CAPITOLUL XIX - Încetarea contractului

Art. 45 - Încetarea contractului (1) Contractul înceteaza de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau o altă formalitate, în cazul nerespectării de către Beneficiar a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, art. 10 până la art 21. (2) În cazul încetării contractului conform alin.1, Beneficiarul este obligat la restituirea

disponibilităţilor rămase nefolosite şi a contravalorii bunurilor achiziţionate din sumele primite

de la CCMT aflate în patrimoniul său.

CAPITOLUL XX - Dispoziţii generale şi finale

Art. 46 - Cauze care înlătură răspunderea contractuală: (1) Nici o parte nu este răspunzătoare pentru încălcarea obligaţiilor contractuale, dacă executarea unor astfel de obligaţii este împiedicată de împrejurări de forţă majoră. (2) Partea afectată de un astfel de eveniment are obligaţia de a înştiinţa cealaltă parte şi de a lua toate măsurile rezonabile pentru a înlătura incapacitatea sa de a-şi îndeplini obligaţiile din contract. (3) Pe durata imposibilităţii executării obligaţiilor, părţile se vor consulta reciproc cu privire

la măsurile corespunzătoare care urmează a fi luate. Dacă evenimentul se produce şi continuă pe

o perioadă mai mare de 60 de zile, părţile vor putea conveni rezilierea prezentului contract. Art. 47 - Comunicări (1) Orice comunicare între părţi se va face în scris, la adresa menţionată în cuprinsul

prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte părţi în scris, utilizând mijloace care permit evidenţa transmiterii şi primirii acestora. Dacă expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui. (2) Rapoartele şi toate celelalte comunicări între cele două părţi se vor trasmite la următoarele adrese:

a) Pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, str. Miron Costin nr.2 , tel. 0256/498214, mail [email protected]

b) Pentru Beneficiar: ........................................................................................, în calitate de reprezentant legal al ..................................................................................................., str..................................................... nr....... , bl........... , ap...... , localitatea......................................., judetul.......................

Art. 48 - Comunicările referitoare la cereri, avize, aprobări, acorduri se fac în formă scrisă, pe

suport care să permită înregistrarea acestora. Art. 49 - Prevederile contractului pot fi modificate şi/sau completate numai prin acte adiţionale

semnate de comun acord de către părţi, sau de către împuterniciţi ai acestora. Art. 50 - Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, ambele având aceeaşi forţă de

drept, asigurându-se câte un exemplar pentru fiecare parte.

Director Casa de Cultură Beneficiar Pavel Dehelean

Avizat CFP Reprezentant legal

Contabil Şef Alina Iliescu Coordonator proiect

Intocmit Responsabil financiar

ANEXA 3

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 1.Bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului _______________________________________ Beneficiar: _______________________________________________________________________ Costul eligibil al proiectului este evaluat la ____________________ lei, conform bugetului alăturat. Finanţatorul asigură o sumă de ____________________ lei, reprezentând ____________________ % din cheltuielile eligibile ale proiectului, Beneficiarul asigură o sumă de ____________________ lei, reprezentând ____________________ % din cheltuielile eligibile ale proiectului.

1.1 Cheltuielile proiectului Denumire indicatori Valoare în lei Total cheltuieli proiect (1+2) 0 1. Cheltuieli de realizarea a proiectului cultural 0 1.1. Costuri de producţie 0 1.2. Închirieri de spaţii şi aparatură 0 1.3. Cheltuieli cu onorarii (cf Lege 8/1996 actualizată) 0 1.4. Premii (numai în cazul în care proiectul are un caracter competiţional şi are activităţi prevăzute în sensul jurizării şi 0 departajării valorice a artiştilor)

1.5. Tipărituri (numai în cazul proiectelor editoriale sau 0 expoziţii foto – tipărire foto) 1.6. Realizare de studii şi cercetări (numai în cazul proiectelor 0 de cercetare)

1.7. Transport intern sau internaţional 0 1.8. Cazare 0 1.9. Cheltuieli cu masa : Masă (nu mai mult de 17 de lei/pers/zi) 0

1.10 Achiziţionarea de dotări necesare derulării proiectului

0 cultural (în limita a 10% din totalul finanţării nerambursabile

acordate) 1.11. Prestări servicii (altele) 0 1.12. Costuri materiale (altele) 0

2. Cheltuieli acţiuni promoţionale şi de publicitate 0 2.1. Închiriere spaţii şi aparatură 0 2.2. Onorarii (cf Lege 8/1996 actualizată) 0 2.3. Tipărituri 0 2.4. Prestări servicii 0 2.5. Costuri materiale 0

Atenţie! Totalul Cheltuielilor proiectului trebuie să fie egal cu totalul Veniturilor proiectului. Atenţie! În bugetul de venituri si cheltuieli ale proiectului vor fi trecute doar acele tipuri de cheltuieli care au fost prevăzute în bugetul cererii de finanţare. Bugetul contractului va conţine doar cheltuieli eligibile.

1.2 Veniturile proiectului

Nr. Total venituri proiect

Valoare în crt

lei

Total venituri (1+2) 0 1. Contribuţia solicitantului: (a+b+c+d) 0

a. Contribuţie proprie 0 b. Donaţii 0 c. Sponsorizări 0 d. alte surse 0 2. Finanţarea nerambursabilă alocată de Casa de Cultură a Municipiului 0

Timişoara

Detalierea cheltuielilor cu evidenţierea surselor de finanţare pe fiecare categorie de cheltuială:

Categoria

Contribuţia

Contribuţia Beneficiarului Total

Nr crt

Contribuţie Alte surse (donaţii, bugetara finanţator buget proprie sponsorizări etc.)

1. Costuri de producţie 2. Închirieri de spaţii şi

aparatură 3. Cheltuieli cu onorarii 4. Premii 5. Tipărituri

6. Realizare de studii şi cercetări Transport intern sau

7. internaţional 8. Cazare 9. Cheltuieli cu masa

Achiziţionarea de dotări 10. necesare derulării

proiectului 11. Prestări servicii (altele) 12. Costuri materiale (altele)

13. Închiriere spaţii şi aparatură(publicitate)

14. Onorarii(publicitate) 15. Tipărituri(publicitate)

Prestări 16. servicii(publicitate) 17. Costuri

materiale(publicitate)

TOTAL % 100

Preşedintele organizaţiei ............................

(numele, prenumele şi semnatura) Data ................... Ştampila

Responsabilul financiar al organizaţiei .................................

(numele, prenumele şi semnatura)

ANEXA 4

FORMULAR pentru raportări intermediare şi finale

Contract nr.: ................................ încheiat în data de ............................. Aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.............din data de................... Organizaţia/ Instituţia:............................................................................. - adresa .................................................................................. - telefon/fax ........................................................................... - email: ..................................................................................

Denumirea Proiectului………………………………................. Data înaintării raportului ..........................................................

I. Raport de activitate 1. Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului: (Descrierea nu va depăşi o pagina, vor fi pretezentate datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării programului/proiectului şi a verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de

presă, colaborarea cu alţi parteneri etc.) 2. Realizarea activităţilor propuse: (Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU. Daca NU, propuneţi

măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităţilor prevăzute în

contract) 3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate: (Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate

desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexati documente relevante, după

caz.) II. Raport financiar 1. Date despre finanţare: - valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanţare nr. ....................din data ....................., - valoarea finanţării cumulate la data întocmirii raportului: .............................................din care:

- contribuţie proprie a Beneficiarului;

- sume reprezentând finanţare nerambursabilă de la bugetul local în baza contractului de

finanţare nr. ...................din data: ......................................

Prevederi conform bugetului anexa Executie

la contract

Alte surse

Contrib Nr Categoria Contri

Contributia Total Contrib utia

Alte surse Total

crt bugetara

butia donatii,

buget utia proprie executie proprie

donatii,

finant sponsorizari

finantat a

beneficiar

sponsorizari

ator

or benefic

iarului

Costuri de producţie

Închirieri de spaţii şi aparatură

Cheltuieli cu onorarii

Premii Tipărituri

Realizare de studii şi

cercetări Transport

intern sau internaţional

Cazare Cheltuieli cu

masa

Achiziţionarea de dotări

necesare derulării proiectului Prestări

servicii (altele) Costuri

materiale (altele)

Închiriere

spaţii şi aparatură(publ

icitate)

Onorarii(publi citate)

Tipărituri(publ icitate)

Prestări servicii(public itate)

Costuri materiale(publ icitate)

TOTAL % 100

2.Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate.

3.Situaţia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos): Nr.crt. Categoria Nr.şi data Unitatea Suma Contribuţie Contribuţie

cheltuielii document emitentă totală finanţator beneficiar

Total (lei):

Preşedintele organizaţiei/instituţiei: ..................................(numele, prenumele şi semnătura)

Coordonatorul

programului/proiectului:................................................(numele,

prenumele

şi semnatura)

Responsabilul financiar al organizaţiei/instituţiei:........………………(numele, prenumele şi semnatura)

Data ................... Ştampila

ANEXA 5

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectiv şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoană.

Subsemnatul ca persoana fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în

declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. Numele şi prenumele: Funcţia: Semnatura şi ştampila:

ANEXA 6

CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE - Închirieri: echipamente, mijloace de transport, săli de activităţi (seminarii, cursuri, expoziţii,

etc.); - Consultanţă - Fond premiere - Transport: bilete CFR, autocar, transport persoane, echipamente şi materiale cu firma

transportatoare; - Cazare şi masa: cazarea şi masa aferenta persoanelor implicate în derularea

proiectului. (Cazarea se va realiza la categoria maxim trei stele) - Consumabile: hartie, toner, cartuş imprimantă, markere, alte furnituri de birou; - Achiziţii servicii: orice activitate prestată de o persoană juridică sau fizică, care nu se

încadreaza la categoriile onorarii. Exemple: traduceri, tehnoredactare, developari filme foto, montaje filme, etc.;

- Tipărituri: broşuri, pliante, fluturaşi, manuale, afişe, etc.; - Publicitate/ acţiuni promoţionale ale proiectului/programului - Onorarii pentru angajaţii beneficiarului în scopul realizării proiectului, alţii decât cei

permanenţi, în baza convenţiilor civile (ex. artişti, regizori, etc.) CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:

Cheltuieli de personal ( pentru angajatii cu caracter permanent ai beneficiarului);

Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe;

Achiziţii de terenuri, clădiri;

Administrative: chirie sediu, apă, canal, electricitate, comunicaţii, gaze, costuri de încălzire; Bonuri de combustibil;

Achiziţii echipamente; Băuturi alcoolice si tutun, room service si minibar;

Reparaţii, întreţinerea echipamentelor închiriate.

ANEXA 7

Adresa de înaintare a raportului final sau intermediar

Către, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara

Alăturat vă înaintam raportul narativ şi financiar privind proiectul înregistrat cu nr. _______________, aprobat prin HCL nr.__________din data de ___________având titlul _____________________________________ care a avut/are loc în __________________, în perioada _______________ în valoare de ____________________. Data

Reprezentant legal

Coordonator proiect Numele şi prenumele____________

Semnătura ____________________

Numele şi prenumele____________

Semnătura ____________________

Ştampila organizaţiei

ANEXA 8

CURRICULUM VITAE Rolul propus în proiect: coordonator proiect

Nume:

Prenume:

Data naşterii:

Cetăţenie:

Stare civilă:

Domiciliu:

C.I./B.I.: seria.......nr................

CNP:

Telefon:

Studii:

Instituţia [ De la – până la ] Diploma obţinută:

Limbi straine: Indicaţi competenţa lingvistică pe o scală de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 – de

bază)

Limba Citit Vorbit Scris

Membru in asociatii profesionale:

Alte abilităţi:

Funcţia în prezent:

Vechime în instituţie:

Calificări cheie:

Experienţa specifică:

Experienţa profesională

Date de la – pana la Locaţia Instituţia Poziţia Descriere

Alte informatii relevante:

ANEXA 9

Declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare şi selecţionare

Subsemnatul .......……………........................ deţin, ca membru al Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse pentru finaţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit

culturale si de tineret de interes local care pot primi finanţare de la bugetul local al municipiului

Timişoara, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor înaintate comisiei.

Declar prin prezenta, că nici eu şi nici soţul/soţia, rudele sau afinii mei până la gradul al II- lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legatura cu cererile de acordare a finanţării integrale sau parţiale a proiectelor/programelor de interes public, înaintate Comisiei de evaluare şi selectionare a organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi finanţare de la bugetul local al municipiului Timişoara.

Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţionare şi evaluare, că

un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din comisie.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în

declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.

Nume şi prenume Data ...................

Semnatura .....................

ANEXA 10

Declaraţie de angajament

Subsemnatul ............................................................., domiciliat în localitatea ...........................,

str……………..................... nr. ......., bl. ......, ap. ......, et...…., sc………., sectorul/judeţul

..........................., codul poştal ..................., posesor al actului de identitate ........ seria ........ nr.

..................., codul numeric personal ...................................., reprezentant legal al

.....................................................................,

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, prin prezenta, în

calitate de beneficiar al finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi

culturale şi de tineret, declar pe propria răspundere următoarele:

Deţin resursele necesare pentru susţinerea implementării proiectului şi mă angajez:

- să furnizez contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului conform

contractului de finanţare;

- să finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului;

- să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile

decontării ulterioare a cheltuielilor;

- să asigur folosinţa dotărilor achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în proiect

- să nu prezint spre decontare acelaşi document justificativ al cheltuielilor aferente

proiectului către alte autorităţi finanţatoare.

Totodată declar că nu mă aflu / persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre

următoarele situaţii:

- în incapacitate de plată;

- cu plăţile / conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile;

- nu am încălcat / nu a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din

fonduri publice;

- nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;

- nu am / are restanţe către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul

asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;

- nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înşelăciune,

delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de

fonduri.

De asemenea declar că sunt de acord şi voi respecta toţi termenii şi condiţiile prevăzute in

Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru

activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local, precum şi în legislaţia UE şi naţională

în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar sunt de acord cu rezilierea

contractul şi restituirea sumelor deja alocate.

În cazul în care, în termen de 5 ani de la efectuarea plăţii aferente decontului final de către

autoritatea finanţatoare, în urma controalelor / audit ale oricărui organism de control prevăzut de

legislaţia în vigoare, o cheltuială decontată în cadrul acestui proiect este considerată neeligibilă şi

/ sau nelegală înţelegând că o cheltuială este eligibilă numai dacă aceasta respectă întru totul

dispoziţiile legale aplicabile domeniului, dispoziţii de la care părţile nu pot deroga prin simpla

lor manifestare de voinţă, mă oblig la restituirea sumei declarate în deciziile organismelor de

control a fi neeligibile şi / sau nelegale.

Data: Prenume, nume: Funcţia ocupată în organizaţie: Semnătură: Ştampilă:

ANEXA 11

Declaraţie pe proprie răspundere

Denumirea beneficiarului:______________________________________________ Titlul proiectului finanţat:________________________________________ Contract de finanţare nr._______________________________________________

Subsemnatul ______________________________, domiciliat în mun. ___________, localitatea ___________________, str._____________________, nr. _______, bl. ______, ap.___, et.____, sc._____, sectorul/judeţul____________, codul poştal _________, posesor al actului de identitate ________ seria ____ nr.___________, codul numeric personal__________________, în calitate de reprezentant legal al___________________________,

Cunoscând prevederile art.326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, prin prezenta, în

calitate de beneficiar al finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi

nonprofit culturale şi de tineret de interes general, declar pe propria răspundere că finanţarea nerambursabilă aferentă proiectului _____________________________________________________,contract de finanţare nr._______/__________ nu a fost utilizată pentru activităţi generatoare de profit.

Denumirea beneficiarului: .................................................................... Numele reprezentantului legal: ............................. Semnătura reprezentantului legal: ........................ Ştampila Data: .....

ANEXA 12

DECLARAŢIE (art.9 alin 5)

Subsemnatul , domiciliat în localitatea , str. nr. , bl. , ap. , sectorul/judeţul ,

codul poştal , posesor al actului de identitate .......... seria...... nr.............. ,codul numeric

personal...................................................................................................... în calitate de reprezentant al asociaţiei/fundaţiei.......…............................................................., declar pe propria răspundere că

- proiectul............................................................................ nu beneficiază de o altă finanţare nerambursabilă acordată de către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara sau de către instituţiile subordonate

- asociaţia/fundaţia beneficiază de un număr de....... proiecte finanţate de către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara sau de către instituţiile subordonate

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în

declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. Semnătura, ..........................

Data

Modele de tabele:

Tabel cazare Date de identificare: Valoare totală cazare

Nr. crt Nume, prenume Calitatea în cadrul proiectului CNP sau seria si nr. Nr. nopţi Tarif/noapte (lei) (nr. nopţi x tarif/noapte) paşaport (lei)

TOTAL:

Tabel masă

Nr. Nume, Calitatea Date de identificare: Nr.

Valoare/mi Nr. Valoare/

Nr. Valoare

Valoare în cadrul CNP sau seria si nr. Domiciliul mic prânz /cină

crt prenume c dejun (lei) prânz cină total/persoană proiectului paşaport dejun (lei) (lei)

TOTAL:

Transport

Nr. crt Nume, prenume Calitatea în cadrul proiectului Date de identificare: CNP sau seria si nr. paşaport

Echipa de implementare a proiectului Nr.

Nume, prenume Calitatea

Valoare contract (lei, brut) crt Nr./ dată contract

TOTAL

Director Casa de Cultură Pavel Dehelean

  Atasament: Expunere_motive.pdf

  ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR Nr.SC2020- /

  REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

  privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local și proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii

  Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  1. Descrierea situatiei actuale Municipiul Timişoara a susţinut continuu şi a determinat prin finanţările acordate

  anual, de la bugetul local, promovarea şi derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă atât în domeniul cultural, cât și și de tineret, care s-au încadrat în politicile publice și în strategiile culturale și de tineret adoptate de municipalitate.

  De-a lungul timpului, municipalitatea timișoreană a efectuat toate demersurile necesare pentru înscrierea Timișoarei în competiția europeană Capitale Culturale Europene, pe care în anul 2016 a și câștigat-o, devenind Capitala Europeană a Culturii pentru anul 2021. În ianuarie 2010, Timişoara şi-a anunțat intenţia de a candida pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, iar prin HCLMT nr. 82/29.03.2011 s-a aprobat susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019, iar prin HCLMT nr. 395/22.09.2015 a fost aprobată candidatura Municipiului Timişoara şi angajamentul de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene ”Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător.

  În tot acest timp, programele, proiectele și activitățile desfășurate de municipiul Timișoara au urmărit să pună în evidență diversitatea și dimensiunea europeană a ofertei culturale, să extindă accesul și participarea cetățenilor la actul cultural, să protejeze și să promoveze diversitatea culturală prin creșterea sentimentului de aparteneță la un spațiu cultural comun.

  2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Prin HCLMT nr. 40/29.07.2016 s-a modificat Regulamentul privind regimul

  finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016, în baza prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Acesta prevedea două domenii de aplicare pentru finanțările nerambursabile de la bugetul local,respective: proiecte cultural si de tineret ale căror condiții de eligibilitate sunt în concordanță cu strategia culturală a municipiului Timișoara pentru perioada

  2014-2024 aprobată prin HCL nr. 535/31.10.2014 cu și strategia de tineret a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2020, aprobată prin HCL nr. 574/27.11.2014.

  Pentru a veni în întâmpinarea sectorului cultural independent și pentru a consolida legăturile acestuia cu alte sectoare, pentru a contura mai bine profilul internaţional al acestuia prin intermediul culturii, propunem modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local, prin includerea unui nou domeniu de aplicare, respectiv: un apel de proiecte care să completeze programul cultural Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, conform dosarului de candidatură pe baza căruia Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021.

  3. Alte informaţii:

  Modificările propuse vor cuprinde ariile tematice, obiectivele și criteriile necesare pentru eligibilitatea proiectelor în procedura evaluării și selecționării acestora, restul prevederilor regulamentului rămânând neschimbate.

  4. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, propunem adoptarea unei hotărâri privind

  modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local și proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii

  PRIMAR, NICOLAE ROBU

  VICEPRIMAR, DAN DIACONU

  Director Casa de Cultura a Municipiului Timisoara Pavel Dehelean

  Cod: FO 53-03-ver.1

  Atasament: Raport_specialitate.pdf

  MUNICIPIUL TIMIȘOARA CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Nr. SC2020- /

  RAPORT DE SPECIALITATE 

  privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local și proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timișoara 2021 – Capitală Europeană a

  Culturii

  Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr SC2020 – _______ din ______2020, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local și proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii

  Facem următoarele precizări:

  Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 stabileşte regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, stabileşte principiile, cadrul general şi procedura pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare.

  Prin HCLMT nr. 40/29.07.2016 s-a modificat Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local aprobat prin Hotararea Consiliului Local 41/02.02.2016, în baza prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Acesta prevedea două domenii de aplicare pentru finanțările nerambursabile de la bugetul local,respective: proiecte cultural si de tineret ale căror condiții de eligibilitate sunt în concordanță cu strategia culturală a municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2024 aprobată prin HCL nr. 535/31.10.2014 cu și strategia de tineret a municipiului Timişoara pentru perioada 2014-2020, aprobată prin HCL nr. 574/27.11.2014.

  În ianuarie 2010, Timişoara şi-a anunțat intenţia de a candida pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, iar prin HCLMT nr. 82/29.03.2011 s-a aprobat susţinerea candidaturii Timişoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană după anul 2019, iar prin HCLMT nr. 395/22.09.2015 a fost aprobată candidatura Municipiului Timişoara şi angajamentul de susţinere financiară în perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timişoara la acţiunea Uniunii Europene ”Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timişoara este declarat oraş câştigător.

  Pentru a veni în întâmpinarea sectorului cultural independent și pentru a consolida legăturile acestuia cu alte sectoare, pentru a contura mai bine profilul internaţional al acestuia prin intermediul culturii, propunem modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local, prin includerea unui nou domeniu de aplicare, respectiv: un apel de proiecte care să completeze programul cultural Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, conform dosarului de candidatură pe baza căruia Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2021.

  Modificările propuse vor cuprinde ariile tematice, obiectivele și criteriile necesare

  pentru eligibilitatea proiectelor în procedura evaluării și selecționării acestora, restul prevederilor regulamentului rămânând neschimbate.

  Având în vedere cele expuse mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale/ de tineret de interes local și proiecte culturale reprezentând angajamente din dosarul de candidatură Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

  Director Viceprimar,

  Pavel Dehelean Dan Diaconu Intocmit

  Cod FO53-01, Ver.1