keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 250/07.07.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC NEFER PROD IMPEX SRL, înscris în CF nr. 447389 Timişoara în suprafaţă de 932 mp, teren

07.07.2020

Hotararea Consiliului Local 250/07.07.2020
Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC NEFER PROD IMPEX SRL, înscris în CF nr. 447389 Timişoara în suprafaţă de 932 mp, teren


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. CT2020-002217 din 29.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-002217 din 29.06.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-001922 din 29.06.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2020-001922/29.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresa nr. CT2020-002217 din 22.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către SC NEFER PROD IMPEX SRL, prin care ne înştiinţează cu privire la renunţarea dreptului de proprietate asupra imobilului -teren , situat în Timişoara, înscris în C.F. nr. 447389 Timişoara, în suprafaţă de 932 mp teren;
Având în vedere "Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate" autentificată sub nr. 497 din 10.06.2020, dată în faţa notarului public Noţingher Teodora, prin care proprietarii tabulari ai imobilului-teren menţionat mai sus, declară că renunţă la întreg dreptul de proprietate asupra acestuia, totodată declară că imobilul-teren nu este grevat de sarcini şi servituţi;
Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 562, alin.(2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit.c) şi art. 296, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC NEFER PROD IMPEX SRL înscris în C.F. nr. 447389 Timişoara, în suprafaţă de 932 mp teren.

Art. 2: Se aprobă trecerea imobilului-teren menţionat la Art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren pentru drum.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest şi Biroul Evidenţa Patrimoniului - Direcţia Economică, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Împuternicitului Boe Nicolae;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: doc08262620200701070406.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2020-001922/19.06.2020 MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC NR. CT2020-001922/19.06.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC NEFER PROD IMPEX SRL, înscris în CF nr.447389 în suprafaţă de 932 mp, teren Având în vedere raportul de specialitate al Biroului Clădiri Terenuri din cadrul Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II VEST nr. CT2020-002217/29.06.2020 conform căruia este necesară dobândirea _ de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC NEFER PROD IMPEX SRL, înscris în CF nr.447389 în suprafaţă de 932 mp, teren intravilan destinat drumului public; Având în vedere adresa nr.CT2020-002217/22.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către SC NEFER PROD IMPEX SRL, prin care ne înştiinţează că renunţă la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren menținat mai sus. Având în vedere, “Declaraţia de renunțare la dreptul de proprietate” autentificate sub nr. 497 din 10.06.2020, la Uniunea Naţională a Notarilor Publici, notar public "Noţingher Teodora”, prin care proprietarii imobilului-teren menţionat mai sus, renunţă la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată acesta declară că imobilul-teren, nu este grevat de sarcini sau servituți; În conformitate cu prevederile art.562 alin.2) Cod Civil, „Proprietarul poate abandona bunul său mobil sau poate renunţa, prin declaraţie autentică, la dreptul de proprietate asupra bunului imobil, înscris în cartea funciară. Dreptul se stinge în momentul părăsirii bunului mobil, iar dacă bunul este imobil, prin înscrierea în cartea funciară, în condiţiile legii, a declaraţiei de renunțare”. În baza art.553 alin (2) Cod Civil, „....Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art. 562 alin. (2) se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraş sau municipiu, după caz, şi intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local, şi art.889 Cod Civil, alin. (1) Proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului şi alin. (2) „În acest caz, comuna, oraşul sau municipiul, după caz, poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare, dacă o altă persoană nu a solicitat înscrierea în temeiul uzucapiunii”, alin. (3) ” În situaţia bunurilor grevate de sarcini reale, unitatea administrativ-teritorială care a preluat bunul este ţinută în limita valorii bunului. ” În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. c)” atribuții privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului a art. 296 alin. (2) "Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.” cât şi a pct. 1. Drumurile comunale, vicinale și străzile al Anexei 4 privind Lista cuprinzând bunuri care aparțin domeniului public al comunei, al oraşului sau al municipiului din Ordonanța de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ. În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu CT2020-002217/29.06.2020 conform căruia este necesară dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC NEFER PROD IMPEX SRL, înscris în CF nr.447389 în suprafață de 932 mp, teren; Avizul juridic vizează doar posibilitatea strict legală (raportat la dispozițiile OUG nr. 57/2019 şi Codului Civil) de aprobare a dobândirii (prin renunțare realizată prin act autentic), unui imobil prin act administrativ al autorității publice locale.

Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind propunerea de „dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC NEFER PROD IMPEX SRL, înscris în CF nr.447389 în suprafaţă de 932 mp, teren” şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timişoara conform art. 243 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveşte aspectele tehnice, de specialitate ale documentației şi nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR

Atasament: doc08262820200701070528.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST NR.CT2020- 002217 din 29.06.2020 REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC NEFER PROD IMPEX SRL, înscris în CF nr.447389 Timişoara în suprafață de 932 mp, teren Descrierea situației actuale : Având în vedere adresa nr. CT2020- 002217 din 22.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către SC NEFER PROD IMPEX SRL, prin care ne înştiințează privind renunțarea dreptului de proprietate asupra imobilului —teren , situat în Timişoara , înscris în C.F. nr. 447389 Timişoara, în suprafață de 932 mp teren. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate: Având în vedere, “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată sub nr.497 din 10.06.2020, de către notar public Noțingher Teodora, prin care proprietarii tabulari ai imobilului-teren menționat mai sus, declară că, renunță la întreg dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini şi servituți, în conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, "proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.” În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F.nr.447389 Timişoara, a fost notată declarația de renunțare. În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, prin Hotărârea Consiliului Local”. Cod FO53-03,Ver.2

Conform art.296 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 „(2) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consililui județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.” Imobilul menționat este de natura domeniului public, conform Anexei 4 la OUG nr.57 pct.1. În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare...” Concluzii: Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC NEFER PROD IMPEX SRL înscris în CF nr. 447389 Timişoara, în suprafață de 932 mp teren, şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al municipiului Timişoara. Primar Viceprimar Nicolae Robu Director Mihai Boncea red/dact MH Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: doc08262920200701070617.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLADIRI TERENURI II VEST NR. CT2020- 002217 din 29.06.2020 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC NEFER PROD IMPEX SRL, înscris în CF nr.447389 Timişoara în suprafață de 932 mp, teren Având în vedere adresa nr. CT2020- 002217 din 22.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către SC NEFER PROD IMPEX SRL, prin care ne înştiințează privind renunțarea dreptului de proprietate asupra imobilului teren , situat în Timişoara , înscris în C.F. nr. 447389 Timişoara, în suprafață de 932 mp teren. Având în vedere, “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată sub nr.497 din 10.06.2020, de către notar public Noțingher Teodora, prin care proprietarii tabulari ai imobilului-teren menționat mai sus, declară că, renunță la întreg dreptul de proprietate asupra acestuia. A Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini şi servituţi, în conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.” În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F.nr.447389 Timişoara, a fost notată declarația de renunțare. În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, prin Hotărârea Consiliului Local”. Cod FO53-03,Ver.2

Conform art.296 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 „(2) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consililui județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.” Imobilul menționat este de natura domeniului public, conform Anexei 4 la OUG nr.57 pct.1. În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare...” PROPUNEM: Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin care se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenurilui ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC NEFER PROD IMPEX SRL înscris în CF nr. 447389 Timişoara, în suprafață de 932 mp teren, şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al municipiului Timişoara. DIRECTOR ÎNTOCMIT Mihai Boncea Mircea Hărăbor (pa red/dact MH Cod FO53-03,Ver.2 i Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii