keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 224/19.06.2020 privind declararea ca fiind de utilitate publică terenul din Timisoara afectat de ,,Stradă nou propusă subterană S=964 mp si supraterană 405,15 mp" prin PUZ - „Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană"

19.06.2020

Hotararea Consiliului Local 224/19.06.2020
privind declararea ca fiind de utilitate publică terenul din Timisoara afectat de ,,Stradă nou propusă subterană S=964 mp si supraterană 405,15 mp" prin PUZ - „Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-13847/19.06.2020 a proiectului de hotărâre , al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-13847/19.06.2020, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-13847/19.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresa proiectantului Atelierul Arhitext SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDE2020-729/19.06.2020;
Având in vedere prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local;
Având in vedere prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publica;
Având in vedere Hotărârea de Guvern nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2), lit. c) şi lit. d), alin. 4, lit. e), alin.7 lit. m) precum şi alin. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi alin. (3) şi art 196 alin.1 lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se declară ca fiind de utilitate publică terenul din Timisoara afectat de ,,Stradă nou propusă subterană S=964 mp si supraterană 405,15 mp" prin PUZ - "Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană" .

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI