keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 236/25.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş"

25.06.2020

Hotararea Consiliului Local 236/25.06.2020
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr. SC2020-10787/18.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020- 10787 din data de 18.05.2020 al Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.06.2020 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020 -10787/18.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresa de la Direcţiei Economice nr. SC2020 - 10787/15.06.2020 prin care specifica fatul ca nu necesita aviz deoarece reprezinta aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. CTE2020-AV15/14.05.2020 a Comisiei tehnico-economice;
Având în vedere Oferta de donaţie nr. 192/07.04.2020;
Având in vedere art. 1011-1016 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009;
Având in vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. 4 lit.d) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) si (3) si art 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr.. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: (1)Se acceptă de către Municipiul Timisoara donatia Studiului de Fezabilitate ,, Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş" din partea SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL.
2) Cheltuielile impuse de perfectarea donaţiei vor fi suportate de către Municipiul Timisoara.

Art.2: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş",întocmit de SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL.

Art.3: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investitiei: "Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş", conform Anexei 1.

Art.4: Se aprobă Anexa 2 privind descrierea sumara a investitiei: "Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş", propusă şi realizată prin proiect.

Art.5: Se aprobă valoarea totala a proiectului "Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş" in cuantum de 10.050.090,47 lei.

Art.6: Se imputerniceşte domnul Nicolae Robu - Primar al Municipiului Timisoara în vederea semnării documentelor de acceptare a donaţiei în forma autentică.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Directia Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_1.pdf

1

Anexa 1 la HCL nr............. din.............

Indicatorii tehnico-economici ai investitiei Denumire proiect: Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș-faza SF Amplasament: str.: Alexandu Ioan Cuza, Aleea FC Ripensia, Aries, Cluj, Iuliu Maniu, 3August 1919, Republicii, Revolutiei 1989, 16 Decembrie 1929, Constantin Brancoveanu, Dr. Iosif Bulbuca, General Ion Dragalina, Circumvalatiunii, Drubeta, Eroilor de la Tisa, Gh. Dima, Gh. Doja, Pestalozzi, Mihai Viteazu, Mihail Kogalniceanu, Oituz, Piata Consiliul Europei, Tudor Vladimirescu,Victor Babes, din Municipiul Timisoara, jud. Timis. Beneficiar: Municipiul Timişoara Valoarea totală a investiției: 10.050.090,47 lei Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A este de 10.050.090,47 lei, din care constructii montaj (C+ M ) este de 8.833.334,30 lei. Capacitati (in unitati fizice): - număr aparate de iluminat (AIL) 2248 buc - sistem de telegestiune 1 buc - scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public: de la 376,88 kWh la 115,28

kWh - scăderea anuala a gazelor cu efect de seră de la 118,53 tone echivalent CO2 la 35,55 tone

echivalent CO2. Durata de realizare a investitie: Realizarea lucrarilor va fi prevazuta pe o perioada de 7 luni. DIRECTOR G.D.P.P.R.U , ŞEF SERVICIU E.M.S.U.P., CHIŞ CULIŢĂ IOAN ZUBAȘCU

ŞEF BIROU REIRC., Lucian BUDA

Atasament: Anexa_2.pdf

1

Anexa 2 la HCL nr............. din.............

Descrierea investitiei 1. Date generale: Denumire proiect: Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș-faza SF Amplasament: str.: Alexandu Ioan Cuza, Aleea FC Ripensia, Aries, Cluj, Iuliu Maniu, 3 August 1919, Republicii, Revolutiei 1989, 16 Decembrie 1929, Constantin Brancoveanu, Dr. Iosif Bulbuca, General Ion Dragalina, Circumvalatiunii, Drubeta, Eroilor de la Tisa, Gh. Dima, Gh. Doja, Pestalozzi, Mihai Viteazu, Mihail Kogalniceanu, Oituz, Piata Consiliul Europei, Tudor Vladimirescu,Victor Babes din Municipiul Timisoara, jud. Timis. Beneficiar: Municipiul Timişoara 2. Date tehnice - număr aparate de iluminat (AIL) 2248 buc - sistem de telegestiune 1 buc - scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public: de la 376,88 kWh la 115,28

kWh - scăderea anuala a gazelor cu efect de seră de la 118,53 tone echivalent CO2 la 35,55 tone

echivalent CO2. 3. Indicatori valorici Valoarea totală a investiției (TVA inclus) = 10.050.090,47 lei, din care constructii montaj (C+ M ) este de 8.833.334,30 lei. 4. Descrierea investitiei Obiectivul menţionat cuprinde un număr de 25 de străzi din Municipiul Timișoara care se vor moderniza prin montarea a 2248 aparate de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem inteligent de telegestiune. Elaborat : ALBA PROIECT CONSULTING SRL

Atasament: Raport.pdf

Cod FO53-01, Ver 2 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA DIRECȚIA G.D.P.P.R.U SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITATE PUBLICĂ BIROUL REȚELE ELECTRICE, ILUMINAT, REȚELE DE COMUNICAȚII Nr. _____________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,, Modernizarea și

reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș ”

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr. SC2020- ..................... al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de Hotărîre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș.

Facem următoarele precizări: Obiectivul menţionat cuprinde un număr de 25 de străzi din Municipiul Timișoara (Alexandu Ioan Cuza,Aleea FC Ripensia, Aries, Cluj, Iuliu Maniu, 3August 1919, Republicii, Revolutiei 1989, 16 Decembrie 1929, Constantin Brancoveanu, Dr. Iosif Bulbuca, General Ion Dragalina, Circumvalatiunii, Drubeta, Eroilor de la Tisa, Gh. Dima, Gh. Doja, Pestalozzi, Mihai Viteazu, Mihail Kogalniceanu, Oituz, Piata Consiliul Europei, Tudor Vladimirescu,Victor Babes) care se vor moderniza prin montarea a 2248 aparate de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem inteligent de telegestiune.

Principalul obiectiv este obținerea unui sistem inteligent, nou, modern, unitar, economic și ecologic, care va aduce reducerea semnificativă a cheltuielilor cu energia electrică și reducerea la o parte din costurile întreținerii Studiul de fezabilitate urmărește creșterea gradului de securitate individuală și colectivă, creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale, ridicarea gradului de civilizație, a confortului și calității vieții. Studiul de Fezabilitate nr. RE2020- 000613 din 20.03.2020 aferent obiectivului de investiții, Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș , a fost întocmit de către SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL și pus la dispoziția Municipiului Timișoara . În vederea realizării investiţiei este necesară acceptarea de catre Municipiul Timisoara a donației Studiului de Fezabilitate nr. RE2020- 000613 din 20.03.2020 - ,,Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș” și aprobarea de către Municipiul Timișoara a Studiului de Fezabilitate mai sus mentionat.

Valoarea totală a investiţiei ,,Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 10.050.090,47 lei (inclusiv TVA), respectiv C+M – 8.833.334,30 lei (inclusiv TVA).

Durata pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 7 luni. Sursa de finanţare: Bugetul local, fonduri guvernamentale, alte fonduri

Cod FO53-01, Ver 2 2

Ținând cont de prevederile: Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public;- Ordinul A.N.R.S.C. 77/2007 privind

aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public; - Ordinul A.N.R.S.C. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;- Ordinul A.N.R.S.C. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini- cadru al serviciului de iluminat public; Ordinul A.N.R.E./A.N.R.S.C. 5/93/2007 pentru aprobarea contractului-cadru privind folosirea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public; - SR-EN 13201-1, SR-EN 13201-2, SR-EN 13201-3, SR-EN 13201-4 pentru iluminat public - CE 115/95 (standard RO: SR 13433/1999) −alte reglementări, standarde , norme, normative şi prescripţii naţionale şi europene, specifice domeniului.

Modernizarea, care conform art. 4, lit. „k” din norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public, aprobată prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 77 / 2007, se defineşte ca fiind ansamblul activităţilor de pregătire, finanţare şi realizare a investiţiilor în sistemul de iluminat public, în vederea adaptării la cerinţele şi exigenţele stabilite în normele legale în vigoare utilizați în programele de dezvoltare.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport propunem acceptarea de catre Municipiul Timisoara a donației Studiului de Fezabilitate nr. RE2020- 000613 din 20.03.2020 - ,,Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș” și aprobarea de către Municipiul Timișoara a Studiului de Fezabilitate mai sus menționat. DIRECTOR DIRECŢIA G.D.P.P.R.U, ŞEF SERVICIU E.M.S.U.P., Culiţă CHIŞ Ioan ZUBAȘCU ŞEF BIROU B.RE.I.RC., Lucian BUDA

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-03, Ver.3 1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. ________________________

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul

Timiș”

1. Descrierea situației actuale La lucrările de investiție care fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate, sistemul de iluminat actual conține aparate echipate cu lămpi stradale și pietonale, cu vapori de sodiu, cu puteri de 70, 80,100,150,250 și 400 W. Ele au fost dimensionate pentru fiecare stradă, ținând cont de prescripțiile vechiului standard în iluminatul stradal, motiv pentru care în anumite zone, actualele prescripții în vigoare privind iluminatul public nu se respectă

Studiu de fezabilitate face referire la modernizarea sistemului de iluminat public, pe 25 strazi, care constă în montarea a 2248 aparate de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem inteligent de telegestiune.

Studiul de Fezabilitate nr. RE2020- 000613 din 20.03.2020 aferent obiectivului de investiții, Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș, a fost întocmit de către SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL și pus la dispoziția Municipiului Timișoara.

În vederea realizării investiţiei este necesară acceptarea de catre Municipiul Timisoara a donației Studiului de Fezabilitate nr. RE2020- 000613 din 20.03.2020 - ,,Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș” si aprobarea de către Municipiul Timișoara a Studiului de Fezabilitate mai sus mentionat.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Studiul de fezabilitate urmărește obținerea unui sistem inteligent, nou, modern, unitar,

economic și ecologic, care va aduce reducerea semnificativă a cheltuielilor cu energia electrică și reducerea la o parte din costurile întreținerii, creșterea gradului de securitate individuală și colectivă, creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale, ridicarea gradului de civilizație, a confortului și calității vieții.

3. Concluzii Prin urmare, în conformitate cu art. 1011-1016 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 , prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. 4 lit.d) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ si art. 139 alin. (1) si (3) si art 196 alin. 1 litera a) din Ordonanta de Urgenta nr.. 57/2019 privind Codul administrativ supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie - Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș.

PRIMAR, DIRECTOR G.D.P.P.R.U,

NICOLAE ROBU CULIȚĂ CHIȘ