keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 174/30.04.2020 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara a imobilului înscris în CF nr. 434065 în suprafaţă de 2726 mp

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 174/30.04.2020
Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara a imobilului înscris în CF nr. 434065 în suprafaţă de 2726 mp


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-001393/28.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-001393/28.04.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-001393/29.04.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2020-001393/28.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) şi a art. 296, alin. (2)şi (7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 139, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara a imobilului înscris în CF nr. 434065 în suprafaţă de 2726 mp.

Art. 2: Se declară de interes public local ca fiind drum, aprobat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 382/2011 şi nr. 292/2015.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara - Biroul Clădiri Terenuri I Est şi Direcţia Economică - Biroul Evidenţa Patrimoniului.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST NR.CT2020- 001393/28.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a

imobilului înscris în CF nr.434065 în suprafaţă de 2726 mp

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr.CT2019 – 001393/ 28.04.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilului înscris în CF nr.434065 în suprafaţă de 2726 mp, reprezentând teren intravilan pentru drum. Având în vedere adresa nr.CT2020-001393/24.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către SC NOVA MARKET GROUP SRL, prin care oferă spre donație cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra terenului înscris în C.F. nr.434065-Timişoara, în suprafaţă de 2726 mp, reprezentând teren intravilan pentru drum .

Având în vedere, “Oferta de donație” autentificată sub nr.2343 din 10.12.2012, la Camera Notarilor Publici Bucureti , Biroul Notarului Public Ilie Laura Marcela, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menţionat mai sus, declară că, oferă spre donație cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra acestuia. Având în vedere, acceptarea donației, autentificată sub nr.127/31.01.2013, la Biroul Notarului Public BÂC IOAN ALIN prin care Municipiul Timișoara, prin primar, reprezentat de mandatar SILAGHI COSMIN SILVIU, accepta Oferta de donație autentificată sub numărul 2343/10.12.2012, făcută de către SC NOVA MARKET GROUP SRL. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini în conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.” În conformitate cu art.129 alin. 2 lit. c) și a art. 296 alin. (2) ”Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.” din Ordonanța de Urgență și alin.(7) declararea bunurilor care fac obiectul trecerilor ca fiind de uz sau de interes public naţional sau local nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Având în vedere cele menţionate mai sus şi faptul că, din declaraţiile proprietarilor şi înscrisul din cărțile funciare, rezultă că imobilele-teren mai sus menţionate nu sunt grevat de alte sarcini ,destinaţia imobilelor-teren este, ”teren intravilan pentru drum”, în temeiul art.296, alin.2 și alin. 7 din Codul Administrativ – privind bunurile proprietate public.

PROPUNEM:

Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilului înscris în CF nr.434065 în suprafaţă de 2726 mp.

DIRECTOR, ŞEF BIROU,

EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ CĂLIN N.PÎRVA

ÎNTOCMIT,

IOANA GABRIELA SUCINEANŢU

Cobyrsrg Envobesug S CIJMUL 5 o 5 5051

Atasament: referat_de_aprobare.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST NR.CT2020- 001393/28.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilului înscris în CF nr.434065 în suprafaţă de 2726 mp

Descrierea situaţiei actuale :

Potrivit adresei nr. CT2020-001393/24.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către SC NOVA MARKET GROUP SRL, prin care ne transmite oferta de donație și acceptare a donației asupra imobilului –teren situat în Timişoara , înscris în C.F. nr.434065-Timişoara, în suprafaţă de 2726 m.p, reprezentând teren destinat drumului public . Având în vedere Hotărârea Cosiliului Local nr.382/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Complex rezidențial TAGOR”, str. Constructorilor-Albinelor F.N., Timișoara. Având în vedere Hotărârea Cosiliului Local nr. 292/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Modificare PUZ aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr.382/2011-Complex rezidențial TAGOR”, str. Constructorilor-Albinelor F.N., Timișoara. Solicită trecerea acestuia din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Timişoara Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate:

Având în vedere, “Oferta de donație” autentificată sub nr.2343 din 10.12.2012, la Camera Notarilor Publici Bucureti , Biroul Notarului Public Ilie Laura Marcela, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menţionat mai sus, declară că, oferă spre donație cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra acestuia. Având în vedere, acceptarea donației autentificată sub nr.127/31.01.2013, la Biroul Notarului Public BÂC IOAN ALIN prin care Municipiul Timișoara, prin primar, reprezentat de mandatar SILAGHI COSMIN SILVIU, accepta Oferta de donație autentificată sub numărul 2343/10.12.2012, făcută de către SC NOVA MARKET GROUP SRL. Totodată declară că, imobilul-teren, nu sunt grevat de sarcini.

Conform art.296 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 „alin.(2) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi administrativ teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consililui judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz” și “ alin.(7)

declararea bunurilor care fac obiectul trecerilor ca fiind de uz sau de interes public naţional sau local ”

Concluzii: Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara a imobilului înscris în CF nr.434065 în suprafaţă de 2726 mp.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS

DIRECTOR EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ Cod FO53-03,Ver.2