keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 255/07.07.2020 aprobarea cererii de finanţare „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara", cod SMIS 121023 şi a cheltuielilor aferente

07.07.2020

Hotararea Consiliului Local 255/07.07.2020
aprobarea cererii de finanţare „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara", cod SMIS 121023 şi a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2020- 13536/22.06.2020 de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-13538 din data de 22.06.2020 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.SC2020-13538 din data de 22.06.2020 a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr.SC2020-13538/26.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-13538/22.06.2020 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Luând în considerare Solicitarea de clarificăre nr. 4 de la ADR Vest, nr.16410/16.06.2020 , înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDD2020-540/16.06.2020;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 125/31.03.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.907/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara", cod SMIS 121023;
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) şi alin.(4), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi (3) şi art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cererea de finanţare cu titlul "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara", depusă în cadrul cadrul POR 2014-2020, apelul "POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/" cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/752/04.07.2018, cod SMIS 121023.

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara", cod SMIS 121023 în cuantum de 24.345.729,44 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 24.345.729,44 lei.

Art.3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 486.914,59 lei, reprezentând contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanţarea proiectului "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara", cod SMIS 121023.

Art.4: Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare
- Directiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA DEZVOLTARE COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE SC 2020-

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala

cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara”, cod SMIS 121023

Pentru obiectivul de investiţii „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara” a fost întocmita documentaţia tehnico-economica de către proiectantul S.C. «Atelierul Arhitext» S.R.L, în baza Contractului de proiectare nr. 229/2015.

Prin HCL nr. 125/31.03.2020 au fost aprobate: documentaţia tehnico-economica la faza

PT, indicatorii tehnico-economici și anexa privind descrierea sumară a investiţiei pentru proiectul mai sus menţionat, ca urmare a actualizării estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizitiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, inclusiv din punct de vedere al indicelui de inflatie pentru materialele de constructii.

Proiectul a fost depus in vederea obţinerii finanţării nerambursabile in cadrul POR 2014-

2020, apelul “POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/752/04.07.2018. In baza Instrucţiunii AM POR nr.135/23.01.2020, ADR-VEST a reluat procesul de verificare a conformităţii administrative si a eligibilităţii proiectului și prin solicitarea de clarificări nr.4, înregistrtă cu nr.CDD2020-540/16.06.2020, ADR Vest a anunțat demararea etpei precontractule și a solicitat aprobarea prin HCL a Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente.

Valoarea totala a investiţiei conform bugetului proiectului este de 24.345.729,44 lei (inclusiv TVA), din care:

- valoare totală eligibilă 24.345.729,44 lei ( inclusiv TVA ). - 486.914,59 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului,

respectiv cofinanțarea proiectului

PROPUNEM:

Art.1: Se aprobă cererea de finanțare cu titlul „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara”, cod SMIS 121023, depusă în cadrul Programului

Operațional Regional 2014-2020, apelul “POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/752/04.07.2018. Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara”, cod SMIS 121023 în cuantum de 24.345.729,44 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 24.345.729,44 lei. Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 486.914,59 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanțarea proiectului „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara”, cod SMIS 121023 Art. 4: Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Director Directia Dezvoltare Intocmit,

Magdalena Nicoara Adina Şuiu

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2020-

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu

corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara”, cod SMIS 121023

1. Descrierea situatiei actuale Prin HCL nr. 125/31.03.2020 au fost aprobate: documentatia tehnico-economica la faza PT,

indicatorii tehnico-economici si anexa privind descrierea sumară a investitiei pentru proiectul „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara” ca urmare a actualizării estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizitiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, inclusiv din punct de vedere al indicelui de inflatie pentru materialele de constructii. Proiectul a fost depus in vederea obtinerii finantarii nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, apelul “POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/752/04.07.2018.

2. Schimbari preconizate si rezultate asteptate

Prin solicitarea de clarificări nr.4, înregistrtă cu nr.CDD2020-540/16.06.2020, ADR Vest a anunțat demararea etpei precontractule și a solicitat aprobarea prin HCL a Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente.

3. Alte informatii

Valoarea totala a proiectului este de 24.345.729,44 lei (inclusiv TVA), din care: - valoare totală eligibilă 24.345.729,44  lei ( inclusiv TVA ). - 486.914,59 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv

cofinanțarea proiectului 4. Concluzii Considerăm oportună aprobarea cererii de finanțare și cheltuielile aferente pentru obiectivul

„Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara”, cod SMIS 121023, în vederea finanțării în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Prioritatea de investitii 10.1b.

PRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARA

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.3