keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 209/04.06.2020 Privind numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 209/04.06.2020
Privind numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 10842/19.05.2020, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 10842/19.05.2020 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.05.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-10842/19.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
În baza punctului 9, capitolul I - anexa din Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1059/2008, modificate şi completate;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se numesc persoanele pentru a ţine Registrul datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale:
- doamna Bupte Irina - consilier superior la Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice;
- doamna Radu Ramona - consilier principal la Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice, ca si inlocuitor.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: opis.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA ECONOMICA

19.05.2020

O P I S

Nr.

Crt. Felul actului Nr. inregistrare

Date de

identificare

Data de

raspuns Responsabil mapa Nr.tel. int.

1.

Referat de aprobare a

proiectului de hotarare

privind privind numirea

persoanei care va ţine

Registrul datoriei publice

locale şi Registrul de

evidenţă a garanţiilor

locale ANDRON LIVIU 344

2.

Raport de specialitate la

proiectul de hotărâre

privind numirea persoanei

care va ţine Registrul

datoriei publice locale şi

Registrul de evidenţă a

garanţiilor locale ANDRON LIVIU 344

3.

Proiect de Hotarare ,

privind privind numirea

persoanei care va ţine

Registrul datoriei publice

locale şi Registrul de

evidenţă a garanţiilor

locale ANDRON LIVIU 344

SERVICIUL JURIDIC

Data intrare/semnatura Data iesire/semnatura Data intrare/semnatura Data iesire/semnatura

Am predat, Am primit,

Andron Liviu

…………………………. ………………………………

FO 55-04, ver.2

SECRETAR PRIMAR

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE_DATORIE_PUBLICA.pdf

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECTIA ECONOMICA

NR. SC2020 – 10842/19.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale şi

Registrul de evidenţă a garanţiilor locale

În Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1059 /07.04.2008 privind aprobarea

Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, capitolul I,

punctul 9 din anexa se menţionează că ,, Persoana care va ţine Registrul de evidenţă a

datoriei publice locale a unităţii administrative - teritoriale şi Registrul de evidenţă a

garanţiilor locale a unităţii administrativ-teritoriale se numeşte şi se înlocuieşte, după

caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, sectorului

municipiului Bucureşti, consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului

Bucureşti,după caz.’’

În acest sens persoanele numite care vor ţine Registrul datoriei publice locale şi

Registrul de evidenţă a garanţiilor locale vor fi:

- doamna Bupte Irina – consilier superior la Serviciul Buget din cadrul Directiei

Economice

- doamna Radu Ramona – consilier principal la Serviciul Buget din cadrul Directiei

Economice, ca si inlocuitor.

Faţă de cele prezentate mai sus supunem Consiliului Local Timisoara spre

aprobare proiectul de hotărâre privind numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei

publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale.

DIRECTOR ECONOMIC, Pt. SEF SERVICIU BUGET,

STELIANA STANCIU

Cod FP 53 – 01, Ver.1

Atasament: Referat_de_aprobare_proiect_hotarare_datorie_publica.pdf

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

NR. SC2020 – 10842/19.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale şi

Registrul de evidenţă a garanţiilor locale

Avand in vedere:

Raportul de specialitate nr.SC2020-10842/19.05.2020 la proiectul de hotărâre privind

numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a

garanţiilor locale.

- În baza punctului 9, capitolul I – anexa din Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului

finanţelor publice nr. 1059/2008, modificate şi completate;

- Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi OUG 47/01.09.2012 privind

modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal -

bugetare şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de

hotarare privind numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale şi Registrul de

evidenţă a garanţiilor locale.

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC,

NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.3