keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 188/04.06.2020 Privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Nicolae Secoşan

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 188/04.06.2020
Privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Nicolae Secoşan


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr SC2020 - 11267 din 25.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 11267 din 25.05.2020, al Direcţiei Comunicare - Relaţionare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 25.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr SC2020 - 11267 din 25.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În baza Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din data de 18.10.2016;
Având în vedere prevederile art.129, alin.(13) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ
În temeiul art. 139 alin.(1) şi art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Articol unic: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara domnului Nicolae Secoşan, pentru întreaga carieră desfăşurată în slujba promovării Timişoarei şi a sportului timişorean.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Nicolae_Secosan.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2020 — 11267/25.05.2020 REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Nicolae Secoșan Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situației actuale Titlul de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara” se acordă în baza HCL nr. 138 din data de 18.10.2016. Titlul de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara” reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi se decernează categoriilor de personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului Timişoara, în ţară şi străinătate. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Imaginea Timişoarei, Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, este construită şi reprezentată la nivel local, naţional şi internaţional de personalităţile ei culturale, artistice, sportive, de medici, ingineri, specialişti cu rezultate deosebite, veterani de război, persoane-care,-prin-acţiunile-lor,-au-preîntâmpinat producerea grave; sau, prin sacrificiul suprem, au salvat vieţile concetățenilor lor. Menirea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara” este aceea de a-i descoperi, de a-i pune în valoare şi de a acorda recunoşterea meritată tuturor acelora care şi-au pus amprenta asupra dezvoltării municipiului Timişoara şi promovării imaginii acestuia. Domnul Nicolae Secoşan este unul dintre cei mai cunoscuţi şi remarcabili comentatorii sportivi de radio. S-a născut în municipiului Timişoara, la data de 15 mai 1945. Devenind cel mai cunoscut comentator sportiv din vestul ţări, mentor şi îndrumătorul multor comentatori sportivi radio sau TV din România, domnul Nicolae Secoşan este îndreptăţit să primească acest titlu pentru întreaga activitate jurnalistică. 3. Alte informaţii: Având în vedere notorietatea domnului Nicolae Secoşan, domnia sa fiind unul din cei mai reprezentativi şi cunoscuți comentatori sportivi, cea mai importantă voce radio a sportului din Banat, propun promovarea proiectului de hotărâre privind acordarea Titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara”, fără anexarea Curriculum Vitae, cu xerocopia actului de identitate, a certificatului de cazier judiciar (original)/a declarației pe propria raspundere şi a declarației pe propria raspundere că nu a avut calitatea de lucrător sau colaborator al securitații şi nu a facut poliție politică. 4. Concluzii Ținând cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotărâre privind acordarea Titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara” domnului Nicolae Secoşan, pentru întreaga activitate jurnalistică şi supun dezbaterii Consiliului Local documș a afetentă. PRIMAR, NICOLAE ROBU FOS53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA - DIRECŢIA COMUNICARE - RELAŢIONARE NR. SC2020 — 11267/25.05.2020 RAPORT DE SPECIALITATE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Nicolae Secoşan Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr SC2020 — 7152 din 19.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Nicolae Secoşan, Facem următoarele precizări: Având în vedere adresa cu nr. SC2020-006482 din 11.03.2020, a Sport Club Municipal Timişoara prin domnul Vasile Ruseţ si Scrisoare de recomandare a Asociaţiei Presei Sportive din România; În conformitate cu Regulamentul pentru acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”, aprobat prin HCL nr.138 din data de 18.10.2016; Având în vedere prevederile 129 alin.(13) din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ În temeiul art. 139 din din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ; Nicolae Secoşan s-a născut la 15 mai 1945 la Timişoara şi este absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, promoția 1968. În acelaşi an a început colaborarea cu Radiodifuziunea Română, activitate ce a continuat timp de peste 50 de ani, pe post de reporter şi redactor atât pentru emisiuni de actualități şi ştiri cât și pentru emisiuni sportive. În întreaga carieră a transmis peste 1100 de evenimente sportive interne şi internaționale, a participat la campionate mondiale şi olimpice, campionate europene şi naționale precum şi la alte categorii de evenimente sportive şi nu numai, reuşind să aducă în casele tuturor FO353-01,Ver.1

atât atmosfera evenimentului, cât şi încărcătura emoțională a sportivilor români şi timişoreni prezenți la acestea. Este membru al Asociaţiei Presei Sportive din România primind, de-a lungul întregii cariere, numeroase premii şi distincţii. În 2007 şi 2012 a primit Diploma de excelență din partea Primăriei Municipiului Timişoara. În anii 1998 şi 2002, domnul Nicolae Secoşan a fost distins cu premiul „Sebastian 5 Domozină”, decernat de Asociaţia Presei Sportive din România celui mâi bun comentator radio, iar în anul 2005 a-primit premiul „Ioan Chirilă”, distincţie acordata celui mai bun comentator radio al anului. În activitatea de comentator sportiv, timp de 40 de ani, domnul Nicolae Secoşan a slujit cu pasiune sportul românesc şi timişorean, făcând din comentariul sportiv un crez pe care l-a urmat timp de decenii. | În concluzie, având în vedere întreaga carieră desfăşurată în slujba promovării Timişoarei şi a sportului timişorean, conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Nicolae Secoşan, ar răsplăti întreaga sa activitate şi ar contribui la promovarea Municipiului Timişoara. Având în Vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean-de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Nicolae Secoşan, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Alina Piintili Intocmit Ciprian. ari [7 ZT FO33-01,Ver.l

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 — 11267/25.05.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 25.05.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Nicolae Secoșan Avand in vedere expunerea de motive si raportul de specialitate al Direcţiei Comunicare-Relaționare nr. SC2020 — 11267/25.05.2020 conform caruia se propune acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Nicolae Secoşan; Avand in vedere prevederile art. 129 alin.(13) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: "” Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române-sau-_străine-cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii administrativ-teritoriale. ” Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; Se avizeaza favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020 — 11267/25.05.2020 privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Nicolae Secoşan. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Nicolae Secoşan şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timişoara, reglementat de art. 243 alin.1 lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz nu priveste nominalizarea în sine a persoanei, nu obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumba. CONSILIER JURIDIC, Alin Stoicâ Cod FO53-13,Ver.l

SPOI Cl Aleea Ba Primăria Municipiului Timişoara SRDC/BMD Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii S-a înregistrat cu numărul: SC2020-006482 din 11.03.2020 | | IA | SC67 Corespondenţă Directia Comunicare-Relationare la Directia Comunicare-Relationare Am preluat de la Firma: 859/11.03.2020 SPORT CLUB MUNICIPAL TIMISOARA imişoar E NR.II Cu adresa: Timişoara, ALEEA RIPENSIA n Total 1 file Termen de rezolvare: 10.04.2020 Ă Termeh direcţie: 26.03.2020 Obs. PROPUNERE CETATEAN DE ONOARE NICOLAE SECOSAN 1 SpoRT MUNICIPAL TIMIŞOARA IBAN: CO —_L Nr. 859/11.03.2020 NON>EMOUM Titlului de C Ha "E Timişoara, la 11.03.2020 Consilier/Refergnt, Mihaela|Popestu i ântul îi nrek, hecehivoc, liber și informat Declar că sunt de acord și îmi exprim consimțământul în mod txpreș, țe ae: Ra A caracter per: sont; vederilor Regula P |cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, contorn) p gi În conformitate cu Re n | (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce p , ste prelucrarea datelor cu caracter personal ȘI privi d libera circulație a acestora entru a fi folosite, preluc ate [ p stora, p 1 5 acti rsonal Ş 1vind laţi penti f ti losit Municipiului Timişoara”, apt |stocate de către Primăria Timişoara, în vederea îndeplini atribui EL MINI 129 alin.(13) din 0G. 57201 4 God roza Di 57/2019 - privind Codul a i acordarea Titlului de Cetăți Secoşan, pentru întreaga c sportului timişoarean în moc Nicolae Secoşan (născ , caen ai &l Academiei de Studii Economice din Bucureşti (promoția 1968), din același an începând colaborarea cu Radiodifuziunea Română, activitate ce a continuat timp de peste 50 de ani, pe post de reporter şi redactor atât pentru emisiuni de sctualități şi ştiri cât şi pentru emisiuni : sportive. - l In întreaga carieră a transmis peste 1100 de evenimente sportive interne şi internaționale, a participat la evenimente de tip campionate mondiale şi olimpice, campionate europene şi naţionale precum și la alte categorii de evenimente sportive şi nu numai, reuşind să aducă în casele tuturor atât atmosfera evenimentului, cât şi încărcătura emoțională a sportivilor români şi timişoreni prezenți la acestea.

SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIŞOARA CIF 35245313; CIS TM/A 1/00002/2016 Aleea Ripensia, nr.11 Timişoara, județul Timiş SC M Web: www.scmtimisoara.ro ş e-mail: sport.club(Qprimariatm.ro n INI UN 1 SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIŞOARA IBAN: CONT IBAN: RO47TREZ24A670501200109X Nr. 859/11.03.2020 PROPUNERE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara - domnului Nicolae SECOȘAN În conformitate cu Regulamentul pentru acordarea Titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”, aprobat prin HCL nr.138 din data de 18.10.2016, ale prevederile 129 alin.(13) din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ şi în temeiul art. 139 din din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ, vă propunem inițierea demersurilor pentru acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Nicolae Secoşan, pentru întreaga carieră desfăşurată în slujba promovării Timişoarei și a sportului timişoarean în mod special, precum şi cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani. Nicolae Secoşan (născut la 15 mai 1945 la Timişoara, România) este absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucureşti (promoția 1968), din acelaşi an începând colaborarea cu Radiodifuziunea Română, activitate ce a continuat timp de peste 50 de ani, pe post de reporter şi redactor atât pentru emisiuni de sctualități şi ştiri cât şi pentru emisiuni sportive. În întreaga carieră a transmis peste 1100 de evenimente sportive interne şi internaționale, a participat la evenimente de tip campionate mondiale şi olimpice, campionate europene şi naționale precum şi la alte categorii de evenimente sportive şi nu numai, reuşind să aducă în casele tuturor atât atmosfera evenimentului, cât şi încărcătura emoțională a sportivilor români şi timişoreni prezenți la acestea. Este membru al Asociaţiei Presei Sportive din România primind, de-a lungul întregii cariere, numeroase premii şi distincţii. În 2007 şi 2012 a primit Diploma de excelență din partea Primăriei Municipiului Timişoara. Anexăm prezentei propuneri şi CV-ul domnului Nicolae Secoşan şi recomandareă Asociaţiei Presei Sportive din Romțnia. Jurist Director Silvia Țăranu Vasile Ruşeț

sa > “ asa = SCRISOARE DE RECOMANDARE Vă adresăm această scrisoare de recomandare pentru a-l prezenta pe dl. Nicolae Secoşan şi pentru a susține demersurile de acordare a titlului de "Cetăţean de Onoare” al municipiului Timişoara. Nicolae Secoşan este unul dintre cei mai cunoscuți comentatori radio ai României, cu patru decenii de experiență în acest domeniu. A realizat peste 1.100 de transmisiuni fotbalistice din prima ligă în cadrul emisiunii "Fotbal minut cu minut” la Radio Bucureşti, devenit ulterior Radio România. Născut în 15 mai 1945, la Timişoara, a absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, însă pasiunea pentru sport l-a propulsat în echipa de comentatori radio, care a transmis jocuri ale Diviziei A din acei ani. — Din decembrie 1989, a activat la Radio Timişoara şi a înființat Divizia Sport împreună cu coordonatorul din acea vreme al postului teritorial, Bogdan Herzog. A inițiat, pe plan regional, transmisiunile Diviziei B de fotbal, devenită ulterior Liga a doua; studiourile din Timişoara, Cluj, Craiova şi Târgu Mureş au format ”multiplexul” prin care au reflectat meciurile desfăşurate în jumătatea vestică a României. În anii 90 a devenit membru al Asociaţiei Presei Sportive din România, iar din această postură i s-au recunoscut meritele profesionale prin acordarea câtorva premii prestigioase: premiul „Sebastian Domozină" în anii 1998 şi 2002, respectiv premiul „Ioan Chirilă" în anul 2005, pentru comentariile sportive. Pe lângă transmisiile radio efectuate în campionatul intern, rămân de referință meciurile Politehnicii Timişoara în cupele europene; cele mai importante sunt cele cu Celtic Glagow şi West Ham United din 1980, cu Atletico Madrid din 1990, cu Real Madrid în T992.

sa aL = i apSr ur E Ținând cont de realizările deosebite pe plan profesional în domeniul jurnalismului radio şi al presigiului de care se bucură Nicolae Secoşan în Asociația Presei Sportive din România, recomandăm cu toată căldura acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare” al municipiului Timişoara. 24 februarie 2020

, Radio d România Timișoara Str. I.H. Pestalozzi, Nr. 14A, RO-300115, Timişoara, România tel: + 40256 49 10 85 / fax: + 40256 29 33 64 / E-mail: officeQradiotimisoara.ro MEMORIU DE ACTIVITATE Nicolae Secoşan — publicist comentator Născut la Timişoara in 15 mai 1945; Absolvent al Scolii Medii nr. 3 Timisoara (in prezent Liceul Carmen Sylva) in 1963 si apoi al Academiei de Studii Economice Bucuresti, promotia 1968; Ca economist a fost repartizat la OCL Alimentara Timisoara. Dupa aceea s-a transferat la Directia Comerciala a Judetului Timis unde, in urma Revolutiei din decembrie 1989, a ocupat postul de director adjunct; Din anul 1968 a colaborat cu Radiodifuziunea Română; La 31 martie 1969 a transmis primul din cele 1100 meciuri interne şi internaționale, relatate de-a lungul anilor; In 1976 si 1981, pe perioada Jocurilor Olimpice de la Montreal, respectiv Universiadei de la Bucureşti, a fost detaşat la Radio Romînia pentru a relata şi comenta acele evenimente —_ —_ _ sportive; In 1990 devine angajat cu carte de munca la Radio Timişoara liberă; = Realizează transmisii directe şi emisiuni complexe in cadrul redactiei Actualități, coordoneaza actiunile Diviziei SPORT; Asociaţia Presei Sportive din România ii confera in anii 1998 si 2002, Trofeul "Sebastian Domozină” — locul | In 1998, 2006 si 2007 Direcţia Județeană pentru Sport Timis ii atribuie Premiul de excelență pentru presa sportivă In anul 2005 caştigă Marele Premiu “loan Chirilă” la secțiunea radio In august 2007 si decembrie 2012 Primăria Timişoara ii acorda Diploma de excelență pentru intreaga activitate pe tărâmul presei vorbite In anul 2013 Consiliul Judetean Timiş ii confera Distincția Pro Cultura In anul 2018 primeste Premiul “Aurel Neagu” din partea Asociaţiei Presei Sportive din România, pentru intreaga activitate radiofonica