keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 259/07.07.2020 Privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

07.07.2020

Hotararea Consiliului Local 259/07.07.2020
Privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. 11247/29.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11248/29.06.2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 01.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 11248/29.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui sprijin financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;
Având în vedere prevederile Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea Asistenţei Sociale;
Având în vedere prevederile art. 14, alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. d) şi e), alin. (7) lit. d) şi alin. (9) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Metodologia de acordare a unui sprijin financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă în condiţiile Legii nr. 35/2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Sprijinul financiar acordat familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, în condiţiile Legii nr. 35/2020, se va acorda în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: hcl_259_Anexa.pdf

ANeXA la HCLMT nr. 253 [07 0 7.2020 METODOLOGIA privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă Prezenta Metodologie stabileşte în acord cu prevederile Legii nr. 35/ 31.03.2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă şi în funcţie de specificul local, modalitatea de acordare a ajutorului financiar pentru plata bonelor familiilor cu domiciliul/reşedința pe raza municipiului Timişoara. Capitolul I Cadrul legal general 1, Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă; 2. Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă; 3. H.G nr. 652/2017 privind probarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă; 4. Legea nr, 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare; 3. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările uterioare; 6. H.G nr, 50/2011 privind aprobarea Normeor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 7, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 8. Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 9. 0.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 1 O. Legea nr. 287 /2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul II Definiţii Art.IÎn sensul prezentei Metodologii de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, denumită în continuare Metodologie, se definesc următorii termeni: a) asistenţa socială- are ca scop dezvoltarea capacităţilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calității vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială; b) ajutorul financiar pentru plata bonelor - este o măsură de redistribuire financiară destinată persoanelor singure sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de Legea nr. 35/2020; c) domiciliul stabil sau reşedința- reprezintă adresa la care persoana declară că are locuinţa principală, trecută şi în documentul de identitate al persoanei; d) bonă - persoana fizică, cetăţean român sau străin, cu domiciliul ori reşedinţa legală în România, calificată potrivit prevederilor legale să desfăşoare servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului care îşi deşfăsoară activitatea pe baza contractului individual de muncă la o persoană juridică acreditată ca furnizor de servicii sociale sau a obţinut calitatea de persoană fizică autorizată acreditată ca furnizor de servicii sociale; e) copil preşcolar- copilul care nu a împlinit vârsta de 6 ani; 5) domiciliul/reşedinţa copilului - locul unde reprezentantul legal al copilului la care acesta locuieşte în mod statornic sau locul unde reprezentantul legal al copilului declară că îşi are locuinţa principală/secundară; 8) în sensul prezentei metodologii, termenul familie desemnează: - soţul şi soţia sau soţul/ soţia necăsătoriți şi copiii lor, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună; - persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiii aflați în întreţinerea saşi se află în una dintre următoarele situaţii: este necăsătorită; este văduvă; este divorțată; al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; 5. nu a împlinit vărstade 18 ani şi se află în una dintre situațiile prevăzute la punctele 1-4; 6. fraţii cu copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii. 7. bărbatul şi femeia necăsătoriți, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună. b) părintele singur este părintele la care copilul are stabilit domiciliul în urma: DN > separării în fapta părinţilor căsătoriţi, constatată prin anchetă socială şi dovada faptului că părintele singur l-a acţionat în instanţă pe celălat părinte pentru plata pensiei de întreţinere;

> constatării faptului că părinții necăsătoriți, nu locuiesc și nu gospodăresc împreună, prin anchetă socială şi dovada faptului că părintele singur l-a acţionat în instanţă pe celălat părinte pentru plata pensiei de întreţinere; divorţului stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă sau pe cale notarială; constatării dispariţiei unuia din părinţi prin hotărăre judecătorească definitivă; declararii morții unuia din părinţi prin hotărăre judecătorească definitivă; decesului unuia din părinţi, dovedit prin certificat de deces; decăderii din drepturile părinteşti, dovedită prin hotărâre judecătorească definitivă; arestului, dovedit prin mandat; situației în care filiaţia a fost stabilită doar faţă de unul dintre părinţi. i)reprezentant legal al copilului -persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti față de copil (hotărârea judecătorească de încredințare a copilului în caz de divorţ). VYYYYYv Capitorul III Beneficiari Art. 2 Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 35/2020 ( denumit în continuare ajutor financiar), în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie, persoanele care au în întreţinere copii de vârstă preşcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie şi care se află în una dintre următoarele situații: a) este părintele la care copilul locuieşte în mod statornic; b) are calitatea de reprezentant legal al copilului şi se ocupă de creşterea și îngrijirea acestuia; c) este persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenței părinţilor, conform prevederilor art. I 04 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Capitorul IV Condiţiile de acordare Art. 3 (1) Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preşcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează: a) până la 2100 lei — 710 lei; b) de la 2101 lei până la 2500 lei — 550 lei; c) de la 2501 lei până la 3000 - 390 lei; d) de la 3001 lei până la 3500 lei — 250 lei.

(2) Ajutorul financiar se acordă lunar, pentru fiecare copil de vârstă preşcolară. (3)La determinarea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutor financiar, în condițiile art.8 alin.1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Art.4 (1) Pentru a beneficia de ajutorul financiar, persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie cetăţean român cu domiciliul/reşedința în municipiul Timişoara, cetăţean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; b) sunt angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfăşoară activităţi independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată. (2) Pot beneficia de ajutorul financiar şi persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) sunt şomeri indemnizaţi sau sunt înregistrate în evidenţele agenției pentru ocuparea forţei de muncă, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă; b) nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forţei de muncă. (3) Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu este înscris la creşă/grădiniţă (publică/privată) sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/grădiniță(publică/privată) ori nu a retras copilul de la creşă/grădiniță(publică/privată)de pe raza municipiului Timişoara, şi a făcut dovada înscrierii la unitatea de învătământ (creşă/grădiniță) în ultimele 12 luni şi cererea a fost respinsă pentru lipsă de locuri. Art. 5 Nu pot beneficia de ajutorul financiar persoanele prevăzute la art, 1 care se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: a)este asistent maternal profesionist în conformitate cu legislaţia în vigoare; b)copilul/copiii este/sunt în întreţinerea acestor persoane, în temeiul art. 5 9 lit. b) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) se află în perioada de concediu pentru creşterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 111/201 O privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare; e) nu şi-au achitat impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul Y Modalitatea de acordare a dreptului la ajutorul financiar Art. 6 Ajutorul financiar se acordă pe bază de cerere (conform anexei 1) şi documente doveditoare care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute prezenta metodologie privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. Art. 7 (1) Cererea şi documentele doveditoare se depun şi se înregistrează la Serviciul Beneficii Sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara. (2) Documentele doveditoare sunt : a) copie după documentul de identitate al solicitantului (părinte, reprezentant legal, persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenței părinților); b) copie după certificatul de naştere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul; c) copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor: > hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopţiei, potrivit legii; > hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii; > hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii; > hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii; > după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei. d) adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, declaraţia fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art.4, pentru care Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal,fiind exceptate următoarele categorii de venituri: > alocaţia pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > alocaţia de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > bugetul personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; > bursele şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei nationale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; > stimulentul educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate; > sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul

Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare; > veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Leuii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; >» sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale. e) copia documentului în baza căruia se desfăşoară activitatea de bonă în condiţiile art. 7 din Legea nr.167/2014( contractul de prestări servicii încheiat cu bona persoană fizică autorizată / persoana juridica acreditata ca furnizor de servicii sociale). 1) angajament de plată ( conform anexei 3) la solicitarea dreptului de ajutor financiar, cum că aceste sume pot fi recuperate şi din alte drepturi plătite de Agenţia Iudeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş. 8) declaraţie pe proprie răspundere că minorul nu este înscris la creşă/, grădiniţă (publică/privată), făcând dovada că: - a solicitat înscrierea la creşă/ grădiniţă de pe raza municipiului în ultimele 6/12 luni iar cererea a fost respinsă pentru lipsă de locuri - nu a refuzat un loc la creşă/prădiniță; - nu a retras copilul de la creşă/grădiniţă ( conform anexei 2); b) certificat fiscal emis de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara din care să rezulte că şi- au achitat impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate. (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 4 alin. (2) ( şomeri indemnizaţi şi cei care nu au refuzat maxim două oferte de muncă din partea agenţiei pentru ocuparea fortei de muncă) cererea este însoțită de următoarele documente: a) documentele doveditoare prevăzute la alin. (2) lit. a)- c) şi lit. e) -h), precum şi alte documente eliberate de Agenţia Pentru Ocuparea Forței de Muncă. Art. 8 (1) În vederea verificării condițiilor de acordare sau de respingere a cererii dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, Serviciul Beneficii Sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara va analiza fiecare dosar depus şi va face propuneri în consecinţă. (2)Serviciul Beneficii Sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara va întocmi referatele justificative cu propunerile de acordare/respingere a dreptului în vederea emiterii dispoziției primarului de aprobare/respingere a cererii. În situaţia documentelor incomplete, se transmite răspuns solicitantului în vederea completării actelor depuse. (3) Verificarea cererilor însoțite de documentele justificative se analizează în ordinea înregistrării acestora, (4) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se realizează în baza: a)documentelor depuse de solicitant; b)informaţiilor existente în baza de date a DAS sau la care DAS are acces ; c)altor documente, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul; (5) În cazul în care condiţiile de acordare nu sunt îndeplinite, respingerea dreptului se realizează prin dispoziție a primarului. Art. 9 (1) Acordarea dreptului sau respingerea cererii se realizează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii, prin dispoziţie a primarului.

(2) Dreptul la ajutorul financiar se stabileşte începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona îşi începe activitatea, rezultată din documentele justificative prezentate. Art. 10 (1) Dispoziţia primarului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere. (2) Sumele acordate cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se vor plăti lunar, în funcție de opțiunea beneficiarului, prin mandat poştal sau în cont bancar, Art. 11 (1) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a ajutorului financiar, solicitantul are obligaţia de a depune la Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara — Serviciul Beneficii Sociale, din 6 în 6 luni, o declaraţie pe propria răspundere privind menţinerea condiţiilor de acordare a ajutorului ( conform anexei 4 ), însoţită de documente justificative privind veniturile realizate. (2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni conduce la încetarea dreptului. (3) Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unci noi cereri şi a documentelor doveditoare. Capitolul VI Modificarea cuantumului ajutorului financiar pentru plata bonelor Art. 12 (1) În cazul în care, după acordarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor, apar schimbări în situaţia socioeconomică a persoanei prevăzute la art. 1, în componenţa familiei acesteia sau referitoare la copii, aceasta are obligația ca în termen de maximum 10 zile să le comunice în scris, cu prezentarea documentelor justificative necesare, Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara — Serviciul Beneficii Sociale. (2) Verificarea modificărilor prevăzute la alin, (1) se va face după parcurgerea aceloraşi proceduri ca şi în cazul acordării dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor. (3) În situația în care modificările prevăzute la alin. (1) conduc la modificarea cuantumului ajutorului financiar, acesta se va stabili prin dispoziția primarului de modificare a cuantumului şi se va comunica beneficiarului în termenul prevăzut la art. 11 alin. 2). Capitolul VII Suspendarea plății ajutorului financiar Art. 14 (1) Suspendarea plăţii ajutorului financiar poate interveni în una dintre următoarele situaţii: a) se înregistrează 3 mandate poştale returnate consecutiv; b) în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar. (2)În situația prevăzută la alin.1 lit.b primarul dispune reverificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate. (3) În urma verificărilor efectuate, dacă se constată modificarea condițiilor care au stat la baza acordării dreptului la ajutor financiar, primarul dispune, după caz, modificarea sau încetarea dreptului şi recuperarea sumelor încasate necuvenit.

(4) În situația în care în urma verificărilor se constată că se menţincondițiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada de suspendare. Capitolul VIII Încetarea dreptului la ajutor financiar pentru plata bonelor Art. 15 (1) Încetarea dreptului intervine: a)la data împlinirii de către copil a vârstei de 6 ani; b) a intervenit decesul copilului; c) la data la care copilul intră în sistemul de creşă/grădiniță sau părintele refuză un loc de creşă/prădiniță; d) la data încetării contractului de prestări servicii prevăzut la art 7 alin.2 lit. e; €) la data schimbării domiciliului în altă localitate; f) la cererea titularului; g) se înregistrează situaţia prevăzută la art. 11 alin. (2) din prezenta Metodologie, respectiv nedepunerea declaraţiei pe propria răspundere privind menţinerea condiţiilor de acordare a ajutorului în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni de la acordarea dreptului; h) la data neîndeplinirii condițiilor de acordare; (2) Încetarea dreptului la ajutorul pentru plata bonelor se face prin dispoziţia primarului. Capitolul IX Dispoziţii finale Art. 16 Depunerea documentelor se va realiza după aprobarea sumelor cu această destinaţie în bugetul local, ajutorul finanicar acordându-se în ordinea cronologică a depunerii cererilor. Art. 17 Ajutorul financiar pentru plata bonelor se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara. Art. 18 Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor financiar pentru plata bonelor se recuperează conform legii. Intocmit, Sef Serviciu Beneficii Sociale Althamer Constanta Steliana

Anexa Il la Metodologie CĂTRE, DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL BENEFICII SOCIALE Subsemnatul (A)... tea n reprezentant legal al minorului /MiinOTIlOT. iii iii a OEI SEE E EVER A A EA ASE A TE O E cu domiciliul/resedinta in judetul. localitatea... iliri rii ein 36-10 TES Apoi „ telefon... iilor , e , legitimat(a) cu CIL/BI, seria... overa prin prezenta solicit acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă acordat in conformitate cu prevederile Legii nr, 35/2020. 13 Anexez prezentei, urmatoarele documente ; O copie dupa documentul de identitate; O copie dupa certificatul de nastere al copilului/copiilor pentru care solicit ajutorul; O copia documentului prin care atest calitatea mea de reprezentat lepal al ulii, O declaratie pe proprie raspundere ca, copilul nu este inscris la cresa/gradinita acreditata (publica/privata) si ca solicitantul nu a refuzat un lac la cresa/gradinita acreditata ( publica/privata) de pe raza municipiului ori nu a retras copilul de la cresa/gradinita acreditata ( publica/privata),; O declaratie pe proprie raspundere ca nu au refuzat maximum doua oferte de munca din partea agentiei pentru ocuparea fortei de munca judeteană adeverinte privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei copia documentului in baza caruia isi desfasoara activitatea de bona oieri ei a E ET A A SI IT E O in conditiile art. 7 din Legea nr.167/2014; O alte documente oo Solicit ca ajutorul financiar sa-mi file acordat prin mandat postal/cont virament conform extrasului de cont ataşat |: TEREN TES TUNS SES UNOR TERASE STI TETINE BANCA Prin prezenta solicit comunicarea raspunsului pe urmatoarea adresa de E-MAIL. iii ioniene eee Imi exprim consimtamantul ca DAS TM sa comunice orice informatii, date personale, clarificari si completari pe adresa de e-mail indicata mai sus . Data avatare e te Semnatura. iii

Anexa nr. 2 la Metodologie DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Sulsemnatul/a irina re a ee e în calitate de părinte/ reprezentant legal al minorului/minorilor EI EREI OLEA EA DES RPR PA DAREA DOTATA ESTAR EEE EAT E AIE DD E PIANO DD EEE CE E „ declar prin prezenta, pe propria raspundere, faptul că: -minorul/minorii nu este/sunt înscrişi la o creşa/gradiniţă; -nu am refuzat un loc la creşa/gradiniţă; -nu am retras minorul/minora de la creşă/grădiniţă; -anexez dovada respingerii cererii de înscriere la unitatea de învăţământ ( creşă/grădiniță) pentru lipsă de locuri ( dacă este cazul). Semnătura. ..... Data... ] | | | |

Anexa 3 la Metodologie ANGAJAMENT DE PLATĂ Subsemnatul/A i ciinii IE e Ep ne „cu domiciliul în TUT » judeţul... CNP irina, pOSOSOr al cărţii de identitate seria ............. AT, pisicii „eliberată de SPCLEP „lirici „ în calitate de părinte/repezentant legal al şi născuti la data i. ÎN iii „judeţul... ie „beneficiar al unui ajutor financiar pentru plata bonelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2020, în cuantum de... iii verii „lei/lună, declar prin prezenta, că în situaţia în care am produs o pagubă provenită din acordarea acestui beneficiu de asistenţă socială plătit necuvenit și s-a dispus recuperarea acestuia prin dispoziția primarului, îmi iau angajamentul de a plăti aceste sume din veniturile proprii precum şi din drepturile cuvenite din alte beneficii de asistenţă socială acordate de Agenţia Judeţeană Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş(dacă este cazul), până la achitarea integrală a sumei de care am beneficiat necuvenit. În cazul nerespectării angajamentului de plată se va proceda la executarea silită. Dat Astăzi iii iii iii ete Solicitant... iii ia na Semnătura ,.. Semnat în faţa noastră, Numele şi prenumele ...... iii erei eee Calitatea „iliri ei e ne pi. iile iei einen SS

Anexa nr. 4 la Metodologie DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE În calitate de părintre/ reprezentant legal al copilului/copiilor preşcolari... iile rii iii resita EEE E ESD E E na aflaţi în creşterea şi îngrijirca mea, cunoscând ca falsul în declaratii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal şi întelegand că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor constituie fals în declaraţii si este pedepsita conform legii, declar prin prezenta, pe propria raspundere, faptul că nu a intervenit nicio modificare în situaţia copilului/copiilor preşcolari mai sus numiţi sau în privinţa veniturilor realizate, care pot conduce la încetarea/ suspendarea dreptului privind acordarea ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum a fost stabilit prin Dispoziţia nr... emisă de Primarul Municipiului Timişoara Anexez: - adeverinţă privind veniturile realizate pe ultimele 6 luni Nume solicitant... ici eee ie et e

Atasament: Raport.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

Nr.11248/29.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata

serviciilor oferite de bonă Având în vedere referatul de aprobare nr. 11247/29.06.2020 a Primarului Municipiului Timișoara al proiectului de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin ansamblul de metode, tehnici de intervenţie, strategii de acţiune, programe şi măsuri specializate oferă sprijin direct și eficient în susținerea și dezvoltarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, de susţinere a familiei pe parcursul întregului ciclu de viaţă a membrilor acesteia.

În vederea respectării, promovării și garantării drepturilor copilului, autoritățile administrației publice locale vin în sprijinul familiilor cu copii de vârstă preșcolară prin acordarea unui ajutor financiar pentru serviciile oferită de bonă în condițiile prevăzute de Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și de Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. Orice reglementări adoptate se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului, care va prevala în toate demersurile şi deciziile ce privesc copiii, întreprinse de Autoritatea Publică Locală Timișoara.

De ajutorul financiar acordat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru plata serviciilor oferite de bonă vor putea beneficia persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară și ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie. Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se acordă pe bază de cerere și acte doveditoare privind componeneța familiei și a veniturilor nete lunare realizate în ultimile 6 luni anterioare depunerii cererii. De asemenea, ajutorul financiar se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară care nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/ grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță.

Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, reglementează un serviciu alternative de asigurare a serviciilor de specialitate de îngrijire și de supraveghere a copilului și stabilește cadrul general în care aceste servicii pot fi prestate.

Potrivit H.G. nr. 652/2017 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, serviciile de supraveghere și de îngrijire a copilului pe timpul zilei prestate de bone se încadrează în categoria serviciilor sociale de reconciliere a vieții de familie cu viața profesională prevăzută la art. 73, alin. 2, lit. b și alin. 3 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Posibilitatea acordării un sprijin financiar din partea autorității locale, în vederea asigurării de servicii sociale integrate de reconciliere a vieții de familie cu viața profesională prin sistemul reglementat de Legea nr. 167/2014 sunt și prevederile art. 39 din Legea 292/2011 a asistenței sociale, potrivit cărora “responsabilitatea dezvoltării, administrării și acordării serviciilor sociale, este partajată, între autoritățile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

publice centrale și locale, finanțarea fiind asigurată, după caz, din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat precum și din alte surse.”

Având în prevederile art. 112, alin. 1 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale în care se prevede că “pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, autoritățile administrației publice locale au atribuții privind administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale. ”

Din aceste considerente se impune elaborarea unei Metodologii de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. Bugetul estimat până la finele exercițiului bugetar 2020 se ridică la suma de 600.000 lei, iar din estimările serviciilor de specialitate vor beneficiar un număr de aproximativ 845 persoane. Menționăm că a fost luat în calcul nivelul maxim de 710 lei al ajutorului financiar care se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, conform prevederilor legale în vigoare. Pentru suma de 600.000 lei necesară acordării sprijinului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferit de bonă, va solicita rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara cu suma anterior menționată, cu respectarea implicit a art.14 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare”Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare”.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre

privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Propunem 1.Aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor

oferite de bonă conform Anexei . DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, Jr. Rodica SURDUCAN Gheorghe Florin VOICHESCU

ȘEF SERVICIU Beneficii Sociale Constanța-Steliana Althamer

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

Nr. 11247/29.06.2020 REFERAT DE APROBARE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale În vederea respectării, promovării și garantării drepturilor copilului, autoritățile administrației publice locale vin în sprijinul familiilor cu copii de vârstă preșcolară prin acordarea unui ajutor financiar pentru serviciile oferite de bonă în condițiile prevăzute de Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și de Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă. Orice reglementări adoptate în domeniul respectării şi promovării drepturilor copilului, se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului. Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice. Exercitarea profesiei de bonă are drept scop asigurarea serviciilor specializate de îngrijire şi supraveghere a copilului, conform următoarelor principii: a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; b) egalitatea şanselor şi nediscriminarea; c) primordialitatea responsabilităţii reprezentantului legal al copilului cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului; d) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil; e) respectarea demnităţii copilului; f) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

De ajutorul financiar acordat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru plata serviciilor oferite de bonă vor putea beneficia persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie. Pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, se impune reglementarea unei proceduri. În acest sens propun Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul de

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

3. Alte informatii - nu este cazul 4. Concluzii

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va transmite către Direcția de Asistență Socială în vederea întocmirii raportului de specialitate. Propunem promovarea proiectului de Aprobare a Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă conform Anexei PRIMAR, VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL, Jr. SURDUCAN RODICA

Cod FO53-03,Ver.1