keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 216/04.06.2020 Privind aprobarea derulării proiectului ROOF - Faza 2, finanţat prin Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR), a participării Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara la implementarea proiectului şi a contribuţiei Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara în acest proiect

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 216/04.06.2020
Privind aprobarea derulării proiectului ROOF - Faza 2, finanţat prin Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR), a participării Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara la implementarea proiectului şi a contribuţiei Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara în acest proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 9244/25.05.2020 de aprobarea a proiectului de hotărâre , al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9251/25.05.2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara privind aprobarea derulării proiectului ROOF - Faza 2, finanţat prin Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR), a participării Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara la implementarea proiectului şi a contribuţiei Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara în acest proiect;
Având în vedere Avizul juridic din data de 26.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 9251/25.05.2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" în perioada 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
Având în vedere Legea nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi (3) şi art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă derularea proiectului ROOF - Faza 2, finanţat prin Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR).

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a bugetului propus pentru Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, în sumă de 56.672,33 € pentru implementarea proiectului ROOF - Faza 2 (reprezentând bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru faza 2 şi sumele realocate din bugetul pentru faza 1), defalcat pe surse de finanţare, după cum urmează:
- Bugetul solicitat UE: 48.171,48 €;
- Contribuţia de la Bugetul de stat: 7.367,40 €;
- Contribuţie proprie beneficiar, din bugetul local al Municipiului Timişoara: 1.133,45 €

Art. 3: Se aprobă valoarea totală a bugetului propus pentru Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, în sumă de 56.672,33 € pentru implementarea proiectului ROOF - Faza 2, defalcat pe ani, după cum urmează:
- Pentru anul 2020 suma de 12.209,33 €
- Pentru anul 2021 suma de 34.771 €
- Pentru anul 2022 suma de 9.692 €

Art. 4: Se aprobă alocarea în bugetul local a sumei de 56.672,33 € ce constituie cheltuieli eligibile, în cadrul proiectului ROOF - Faza 2 precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului.

Art. 5: Contribuţia din bugetul UE şi cofinanţarea naţională se vor recupera conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" în perioada 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totoodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri şi Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

Nr. 9251/25.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea derulării proiectului ROOF – Faza 2, finanțat prin Programul de Cooperarea URBACT

III al Comisiei Europene (fonduri FEDR), a participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara la implementarea proiectului și a contribuției Direcției de Asistență Socială a Municipiului

Timișoara în acest proiect Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 378/15.07.2019 s-a aprobat derularea proiectului ROOF – Faza 1, finanțat prin Programul de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR), participarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara la implementarea proiectului și contribuția Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în proiect.

În data de 27.01.2020 a fost semnată de către domnul Imre Farkas, viceprimar al municipiului Timișoara și de către doamna director general a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Scrisoarea de intenție (înregistrată la DAS MT cu numărul 2033/27.01.2020) privind participarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ca partener în proiectul ROOF, cofinanțat prin Programul de Cooperare URBACT III al Uniunii Europene și implicarea în activitățile Fazei 2 a proiectului. În data de 08.05.2020 s-a primit prin e-mail Scrisoarea de Notificare înregistrată cu numărul 8566/08.05.2020 transmisă de Secretariatul URBACT orașului Ghent (Belgia), care este leader de proiect, prin care se confirmă aprobarea Fazei 2 a proiectului ROOF, prin Decizia Comitetului de Monitorizare din data de 8 mai 2020. Parteneri în proiectul ROOF – Faza 2 sunt: orașul Ghent (Belgia) leader de proiect, orașul Salonic (Grecia), orașul Braga (Portugalia), Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara (România), orașul Gasgow (Regatul Unit al Marii Britanii), orașul Poznan (Polonia), Zona Metropolitană Toulouse (Franța) și municipalitatea din Odense (Danemarca). Proiectul ROOF țintește spre eliminarea problemei lipsei de adăpost prin intermediul unor soluții inovatoare de locuire, implementate la nivelul orașelor. Partenerii din proiect vor schimba informații și cunoștințe cu privire la (1) culegerea unor date clare cu privire la lipsa de adăpost și (2) cum se face trecerea de la managementul lipsei de adăpost spre eradicarea lipsei de adăpost, folosind ca modele de urmat soluții de tip Housing First și Housing Led. Proiectul ROOF va călăuzi orașele membre spre realizarea unor planuri de acțiune locale de tip integrat și care să fie legate de obiectivul strategic ”Functional Zero” (eradicarea lipsei de adăpost). Principala provocare la care vor răspunde partenerii este cum să facă trecerea de la instituții rezidențiale spre locuirea permanentă ca soluție pentru persoanele fără adăpost.

În Faza 2 a proiectului ROOF vor avea loc o serie de activități de învățare la nivel transnațional și activități la nivel local. Astfel se vor desfășura cel puțin 6 întâlniri la nivel transnațional la care vor participa delegați ai orașelor partenere în rețea și experți de la nivel european și național. Aceste întâlniri vor da posibilitatea partenerilor să facă schimburi de experiență și să învețe de la experți cu privire la soluții de eradicare a problemei lipsei de adăpost, precum și cum să construiască un plan de acțiune la nivel local în această direcție. Întâlnirile transnaționale vor avea ca principale teme: cum să

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

creăm o schimbare și advocacy, susținerea schimbării și învățare, evaluare. Partenerii din proiect vor participa și la 9 schimburi de experiență în orașele membre ale rețelei. La nivel local vor avea loc minim 9 întâlniri ale Grupului Local URBACT (ULG) constituit în prima fază a proiectului și va fi creat un Plan de Acțiune Local Integrat. De asemenea, tot la nivel local, vor fi realizate acțiuni de mică dimensiune care să testeze măsuri propuse în cadrul planului de acțiune local. Acțiunile de la nivel transnațional vor fi strâns corelate cu cele de la nivel local, de exemplu vizitele de studii și organizarea de workshop-uri vor fi realizate ținând cont de nevoile locale de învățare și dezvoltare. Pe tot parcursul proiectului vor fi realizate activități de comunicare și diseminare fiind scrise articole și actualizate pagini web și social media ale partenerilor.

Faza 2 a proiectului ROOF are o durată de 24 luni (08 mai 2020 – 07 mai 2022). În ceea ce privește bugetul proiectului ROOF situația este următoarea: - Bugetul total, pentru toți partenerii este: 749.919,99 €, din care contribuția FEDR este de

570.697,92 €și co-finanțarea publică este de 179.222,07 €. - Buget Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, pentru faza 1 și faza 2 este

60.903,83 € din care: o contribuția FEDR: 51.768,26 € o contribuția națională 9.135.57 € o contribuția de la bugetul de stat 7.917,50 € (reprezentând 13%) o contribuție proprie beneficiar: 1.218,07 € (reprezentând 2%)

În Faza 1 a proiectului, bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 378/15.07.2019, a fost

o Anul 2019: 3.502,50 € din care s-au cheltuit 2.848,50 € și au rămas necheltuiți 654 € o Anul 2020: 6.340 € din care s-au cheltuit 1.383 € și au rămas necheltuiți 4.957 €

Total buget faza 1 a fost 9.842,50 €, din care s-a cheltuit 4.231,50 € și au rămas necheltuiți 5.611 €. Conform prevederilor programului de finanțare URBACT III, sumele necheltuite în faza 1 a proiectului pot fi realocate în bugetul din faza 2 a proiectului. Având în vedere cele de mai sus, bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru proiectul ROOF, incluzând sumele cheltuite în faza 1, sumele necheltuite în faza 1 și propuse pentru realocare în faza 2 și sumele propuse în bugetul pentru faza 2 este:

o Anul 2019: 2.848,50 € (sume cheltuite faza 1) o Anul 2020: 13.592,33 € (1.383 € sumă cheltuită faza 1 și 12.209,33 € sumă buget faza 2) o Anul 2021: 34.771 € (29.814 € sume buget faza 2 și 4.957 € sume realocate buget faza 1) o Anul 2022: 9.692 € (9.038 € sume buget faza 2 și 654 € sume realocate buget faza 1)

În conformitate cu prevederile legislației naționale, respectiv Ordonanţa Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul ”Cooperare teritorială europeană” în perioada 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare, OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Legea nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUNEM:

- aprobarea derulării proiectului ROOF – Faza 2, finanțat prin Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR);

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

- aprobarea valorii totale a bugetului propus pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în sumă de 56.672,33 € pentru implementarea proiectului ROOF – Faza 2 (reprezentând bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru faza 2 și sumele realocate din bugetul pentru faza 1), defalcat pe surse de finanțare, după cum urmează:

- Bugetul solicitat UE: 48.171,48 €; - Contribuția de la Bugetul de stat: 7.367,40 €; - Contribuție proprie beneficiar, din bugetul local al Municipiului Timișoara: 1.133,45 €

- aprobarea valorii totale a bugetului propus pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în sumă de 56.672,33 € pentru implementarea proiectului ROOF – Faza 2, defalcat pe ani, după cum urmează:

- Pentru anul 2020 suma de 12.209,33 € - Pentru anul 2021 suma de 34.771 € - Pentru anul 2022 suma de 9.692 €

- aprobarea alocării în bugetul local a sumei de 56.672,33 € ce constituie cheltuieli eligibile, în cadrul proiectului ROOF – Faza 2 precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului;

- contribuția din bugetul UE și cofinanțarea națională se vor recupera conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul ”Cooperare teritorială europeană” în perioada 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare; Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea

derulării proiectului ROOF – faza 2 și a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.    Director General Director general adjunct Șef Serviciu Strategii Programe Jr. Rodica Surducan Gheorghe Florin Voichescu Codruța Darida Șef Serviciu Contabilitate-Buget-Finanțe Întocmit, Dana Bădău Consilier gr. superior Angela Ciupa-Rad Carmen Nobel

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

Nr. 9244/25.05.2020

REFERAT DE APROBARE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre cu privire la privind aprobarea derulării proiectului ROOF – Faza 2, finanțat prin Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR), a participării

Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara la implementarea proiectului și a contribuției Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în acest proiect

Secțiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale: Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 378/15.07.2019 s-a aprobat derularea proiectului ROOF – Faza 1, finanțat prin Programul de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR), participarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara la implementarea proiectului și contribuția Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în proiect.

În data de 27.01.2020 a fost semnată de către domnul Imre Farkas, viceprimar al municipiului Timișoara și de către doamna director general a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Scrisoarea de intenție (înregistrată la DAS MT cu numărul 2033/27.01.2020) privind participarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ca partener în proiectul ROOF, cofinanțat prin Programul de Cooperare URBACT III al Uniunii Europene și implicarea în activitățile Fazei 2 a proiectului. În data de 08.05.2020 s-a primit prin e-mail Scrisoarea de Notificare înregistrată cu numărul 8566/08.05.2020 transmisă de Secretariatul URBACT orașului Ghent (Belgia), care este leader de proiect, prin care se confirmă aprobarea Fazei 2 a proiectului ROOF, prin Decizia Comitetului de Monitorizare din data de 8 mai 2020. Parteneri în proiectul ROOF – Faza 2 sunt: orașul Ghent (Belgia) leader de proiect, orașul Salonic (Grecia), orașul Braga (Portugalia), Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara (România), orașul Gasgow (Regatul Unit al Marii Britanii), orașul Poznan (Polonia), Zona Metropolitană Toulouse (Franța) și municipalitatea din Odense (Danemarca). Proiectul ROOF țintește spre eliminarea problemei lipsei de adăpost prin intermediul unor soluții inovatoare de locuire, implementate la nivelul orașelor. Partenerii din proiect vor schimba informații și cunoștințe cu privire la (1) culegerea unor date clare cu privire la lipsa de adăpost și

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

(2) cum se face trecerea de la managementul lipsei de adăpost spre eradicarea lipsei de adăpost, folosind ca modele de urmat soluții de tip Housing First și Housing Led. Proiectul ROOF va călăuzi orașele membre spre realizarea unor planuri de acțiune locale de tip integrat și care să fie legate de obiectivul strategic ”Functional Zero” (eradicarea lipsei de adăpost). Principala provocare la care vor răspunde partenerii este cum să facă trecerea de la instituții rezidențiale spre locuirea permanentă ca soluție pentru persoanele fără adăpost.

În Faza 2 a proiectului ROOF vor avea loc o serie de activități de învățare la nivel transnațional și activități la nivel local. Astfel se vor desfășura cel puțin 6 întâlniri la nivel transnațional la care vor participa delegați ai orașelor partenere în rețea și experți de la nivel european și național. Aceste întâlniri vor da posibilitatea partenerilor să facă schimburi de experiență și să învețe de la experți cu privire la soluții de eradicare a problemei lipsei de adăpost, precum și cum să construiască un plan de acțiune la nivel local în această direcție. Întâlnirile transnaționale vor avea ca principale teme: cum să creăm o schimbare și advocacy, susținerea schimbării și învățare, evaluare. Partenerii din proiect vor participa și la 9 schimburi de experiență în orașele membre ale rețelei. La nivel local vor avea loc minim 9 întâlniri ale Grupului Local URBACT (ULG) constituit în prima fază a proiectului și va fi creat un Plan de Acțiune Local Integrat. De asemenea, tot la nivel local, vor fi realizate acțiuni de mică dimensiune care să testeze măsuri propuse în cadrul planului de acțiune local. Acțiunile de la nivel transnațional vor fi strâns corelate cu cele de la nivel local, de exemplu vizitele de studii și organizarea de workshop-uri vor fi realizate ținând cont de nevoile locale de învățare și dezvoltare. Pe tot parcursul proiectului vor fi realizate activități de comunicare și diseminare fiind scrise articole și actualizate pagini web și social media ale partenerilor.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Îmbunătățirea situației persoanelor fără adăpost în municipiul Timișoara, realizarea unor pași concreți spre eliminarea problemei lipsei de adăpost în comunitatea noastră, obținerea de date și informații cu privire la persoanele fără adăpost din orașul nostru, realizarea de schimburi de experiență și de activități de învățare la nivel local și internațional în cadrul unui parteneriat cu orașe europene pentru a obține mai multe cunoștințe cu privire la politici publice privitoare la persoanele fără adăpost și întocmirea unor planuri de acțiune la nivel local în vederea atingerii acestor rezultate.

3. Alte informații: nu este cazul.

4. Concluzii: Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea derulării proiectului ROOF –

Faza 2, finanțat prin Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR); aprobarea valorii totale a bugetului propus pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în sumă de 56.672,33 € pentru implementarea proiectului ROOF – Faza 2 (reprezentând bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru faza 2 și sumele realocate din bugetul pentru faza 1), defalcat pe surse de finanțare (bugetul solicitat UE: 48.171,48 €; contribuția de la Bugetul de stat: 7.367,40 €; contribuție proprie beneficiar, din bugetul local al Municipiului Timișoara: 1.133,45 €); aprobarea valorii totale a bugetului propus

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în sumă de 56.672,33 € pentru implementarea proiectului ROOF – Faza 2, defalcat pe ani (pentru anul 2020 suma de 12.209,33 €, pentru anul 2021 suma de 34.771 €, pentru anul 2022 suma de 9.692 €); aprobarea alocării în bugetul local a sumei de 56.672,33 € ce constituie cheltuieli eligibile, în cadrul proiectului ROOF – Faza 2 precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL jr. RODICA SURDUCAN