keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 253/07.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU" pentru depunerea şi implementarea proiectului "Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU" TIMIŞOARA" COD SMIS 139099

07.07.2020

Hotararea Consiliului Local 253/07.07.2020
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU" pentru depunerea şi implementarea proiectului "Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU" TIMIŞOARA" COD SMIS 139099


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărîre nr. SC2020-14606/01.07.2020 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-14607/01.07.2020 al Direcţiei Dezvoltare, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC 2020-14607/01.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate;
Avand în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC 2020-14607/01.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Avand în vedere prevederile si anexele Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice de Accesare a Fondurilor, Consolidarea Capacităţii de Gestionare a Crizei Sanitare Covid-19, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.Operatiunea A;
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b), lit.e), alin. 4 lit. d), alin.9 lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 193 alin.1 şi alin.3 şi art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Acordul de parteneriat - Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Indicatorii tehnico - economici ai proiectului - Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului proiectul "Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "LOUIS ŢURCANU" TIMIŞOARA" COD SMIS 139099 în cuantum de 18.946.481,36 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 18.946.481,36 lei (inclusiv TVA).

Art.4: Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "LOUIS ŢURCANU" TIMIŞOARA.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare
- Serviciul Scoli, Spitale Baze Sportive;
- Directiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES";
- Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "LOUIS ŢURCANU" TIMIŞOARA";
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Referat_de_aprobare_hcl_smis_139099.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2020-14606/01.07.2020 REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” pentru depunerea şi implementarea proiectului “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099 1. Descrierea situatiei actuale Municipiul Timişoara, prin Direcţia Dezvoltare în colaborare cu Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA, va depune spre finanţare proiectul “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099 , în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, Apel : POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/l/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 2. Schimbari preconizate si rezultate asteptate Dezvoltarea infrastructurii sanitare in Municipiul Timisoara, prin dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” cu dispozitive si echipamente medicale inovatoare, materiale sanitare si echipamente de protecţie pentru tratamentul pacientilor cu infectie COVID 19 si pentru gestionarea situatiei de urgenta provocata de criza COVID-l9. 3. Alte informatii Valoarea totală a proiectului este de 18.946.481,36 lei inclusiv TVA distribuiți astfel: -Partener 1 /Lider de proiect - Municipiul Timișoara: 8.330,00 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli Informare si publicitate si Audit -Partener 2 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES” : 18.127.996,48 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli echipamente si dotari medicale si cheltuieli salariale management proiect. -Partener 3 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU” TIMIȘOARA : 810.154,88 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli echipamente de protectie si dotari medicale si cheltuieli salariale management proiect. 4. Concluzii Considerăm oportună aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU” pentru depunerea şi implementarea proiectului “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099 PRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZ TARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARA [ ( NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.3

Atasament: raport_de_specialitate_hcl_smis_139099.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA DEZVOLTARE COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE SC 2020- 14607/01.07.2020 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de între UAT Municipiul Timişoara şi Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” pentru depunerea şi implementarea proiectului “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099 Municipiul Timişoara, prin Direcţia Dezvoltare în colaborare cu Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA, va depune spre finanţare proiectul “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099 , în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Apel POIM/819/9/I/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-l9/l/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-l9. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare in Municipiul Timisoara, prin dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” cu dispozitive si echipamente medicale inovatoare, materiale sanitare si echipamente de protecţie pentru tratamentul pacientilor cu infectie COVID 19 si pentru gestionarea situatiei de urgenta provocata de criza COVID-l9. Proiectul se incadreaza in categoria de proiecte tip A, conform Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor, Consolidarea Capacității de Gestionare a Crizei Sanitare Covid-l19, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Pentru aceasta categorie de proiecte: -solicitanții eligibili sunt Unitățile sanitare publice care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 / Unităţile sanitare publice de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 si Autorităţile publice locale; -valoarea maximă eligibilă/proiect este de 10 milioane de euro; -pentru proiectele finanțate în cadrul apelului, se asigură finanțarea integrală a cheltulielilor eligibile (FEDR 100%). Valoarea totală a proiectului este de 18.946.481,36 lei inclusiv TVA distribuiți astfel: -Partener 1 /Lider de proiect - Municipiul Timișoara: 8.330,00 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli Informare si publicitate si Audit -Partener 2 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES” : 18.127.996,48 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli echipamente si dotari medicale si cheltuieli salariale management proiect. -Partener 3 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA : 810.154,88 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli echipamente de protectie si dotari medicale si cheltuieli salariale management proiect.

Având în vedere cele de mai sus apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumofttiziologie "DR. VICTOR BABES” si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU” TIMIȘOARA pentru depunerea şi implementarea proiectului “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099, îndeplineşte condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Director Directia Dezvoltare Intocmit, Magdalena Nicoara Roxana,Canceal |

Atasament: aNEXA_2_HCL_SMIS_139099.pdf

fINEXA 2 MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA DEZVOLTARE COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE Indicatori tehnico-economici ai proiectului “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS TURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099 Municipiul Timişoara, prin Direcţia Dezvoltare în colaborare cu Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU” TIMIȘOARA, va depune spre finanţare proiectul “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Apel : POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-l9/l/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare in Municipiul Timisoara, prin dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU” cu dispozitive si echipamente medicale inovatoare, materiale sanitare si echipamente de protecţie pentru tratamentul pacientilor cu infectie COVID 19 si pentru gestionarea situatiei de urgenta provocata de criza COVID-19. Indicatori prestabiliti de realizare: 2 Entităţi publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 Valoarea totală a proiectului este de 18.946.481,36 lei inclusiv TVA distribuiți astfel: -Partener 1 /Lider de proiect - Municipiul Timișoara: 8.330,00 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli Informare si publicitate si Audit -Partener 2 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES” : 18.127.996,48 lei inclusiv TVA reprezentând: - cheltuieli echipamente si dotari medicale — 18.095.996,48 lei cu Tva, conform Anexa Lista echipamentelor/dotarilor propuse prin proiect Spital Victor Babes - cheltuieli salariale management proiect — 32.000,00 lei, conform valorilor reglementate de Ghidul Solicitantului Cod apel:POIM/819/9/1/ -Partener 3 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU” TIMIȘOARA : 810.154,88 lei inclusiv TVA reprezentând: - cheltuieli echipamente de protectie si dotari medicale — 671.154,88 lei cu TVA conform Anexa Lista echipamentelor/dotarilor propuse prin proiect Spital Louis Turcanu - cheltuieli salariale management proiect — 14.000,00 lei, conform valorilor reglementate de Ghidul Solicitantului Cod apel:POIM/819/9/1/ Director Directia Dezyolţare Intocmit, Magdalena Nicoara 5 Roxana Canceal / j

si tt Sistem video pt intubatie dificila si bronhoscopie 911,495.97 911,495.97 Auexa 10 Ghidul Solicitantului 0.5. 9.1 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara Aparat de epurare CO2 si oxigenare extracorporala (1 buc) 314,874.00 buc 314,874.00 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara Aparat de epurare C02 si oxigenare extracorporala ( 1 buc) 148,750.00 buc 148,750.00 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumottiziologie Dr. V, Babes Timisoara Kituri compatibile cu aparat epurare CQ2 si oxigenare extracorporala (20 buc) 46,410.00 buc 20 32820000 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumottiziologie Dr. V. Babes Timisoara Analizor biochimie 31,166.10 buc 31,166.10 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumottiziologie Dr. YV. Babes Timisoara Aparat complex de monitorizare functii vitale (10 buc) 59,999.80 Aparat de monitorizare functii vitale (cu troller) (100 buc) 11,999.96 buc 10 buc 100 599,998.00 1,199,996.00 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumottiziologie _Dr. V. Babes Timisoara Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumottiziologie Dr. V. Babes Timisoara Aparat ventilatie mecanica invaziva (10 buc) 110,670.00 10 1,106,700.00 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara

Targa pacient compatibila RMN 33,082.00 33,082.00 Spitalul Clinic de Boti Infectioase si Pneumottiziologie Dr. V. Babes Timisoara 10 Echipament radiologie mobil digital (2 buc) 687,205.615 buc 1,374,411.23 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara 11 Pat spital (110 buc) 23,770.25 110 buc 2,614,727.50 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara 12 Pat ATI (2 buc) 106,267.00 buc 212,534.00 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara 13 Pat ATI complex, radiotransparent, saltea cu functie de cantarire si accesorii de ingrijire pacient critic (2 buc) 481,668.385 buc 963,336.77 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara 14 Ecograf ultraperformant cu software de monitorizare a agentilor de contrast ecografici 1,182,226.61 buc 1,182,226.61 Spitalul Clinic de Bali Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timişoara 15 Halter TA (2 BUC) 11,770.16 buc 23,540.32 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara _ 16 Holter EKG (2 BUC) 30,720.11 buc 61,440.22 "Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timișoara E Sistem complex de ecobronhoscopie 1,753,753.63 “buc 1,753,753.63 Spitalul Clinic de Boli infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara

18 Echipament osteodensitometrie tip Dexa 1,129,812.62 1,129,812.62 Spitalul Clinic de Boli infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara 19 Aparat dializa acuta 150,069.52 huc 150,069.52 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara 20 Aparat dializa acuta 150,069.52 buc 150,069.52 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara n Sistem portabil pentru videobronhoscopie 627,406.08 buc 627,406.08 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie br. V. Babes Timisoara 22 Dispozitiv de aspirare lichid pleural, dotat cu vacuum control (3 buc) 8,300.25 buc 24,900.75 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftizialogie Dr. V. Babes Timisoara 23 Sistem de fenotipare biologica in timp real - Platforma ELLA Next Generation ELISA 249,995.20 buc 249,995,20 Spitalut Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara 2 Autoclav de laborator cu vol 160 | automat 122,982.93 buc | 122,982.93 Spitalul Clinic de Boli infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara 25 incalzitor plasma/sange 29,155.00 buc 29,155.00 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara 26 Autoclav de laborator cu vol 65 | automat 56,882.00 buc 56,882.00 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumottiziologie _Dr.V. Babes Timisoara

td Combina frigorifica de uz medical cu inchidere securizata (vol frigider 240 | si vol congelator 100 1) 20,230.00 Spitalul Clinic de Boli a (2 buc) 10,115.00 2 Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Y. Babes Timisoara sis buc Spitalut Clinic de Boli 28 Etuva sterilizator cu aer cald 6,545.00 1 6,545.00 Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara ini i buc Spitalul Clinic de Boli 2 Distitator, constructie din otel inox, cap 8 Vora 7,616.00 4 7,616.00 Infectioase si Pneumoftiziologie RENI Dr. V. Babes Timisoara Firigider 80 |, carcasa otel inox, cu 5 sertare montate buc Spitalul Clinic de Boli 30 pe role cu opritor 8,211.00 1 8,211.00 infectioase si Pneumoftiziologie ORE Dr. V. Babes Timisoara a nai buc Spitalul Clinic de Boli ESI Dulap pastrare produse toxice si psihotrope (2 buc) 7,378.00 2 14,756.00 Infectioase si Pneumottiziotogie Dr. V. Babes Timisoara 8,806.00 32 volum min 200 | si concentrație naturata Gr Ga Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara Pachet pentru RM Sigma Explorer 1.5T (antena + buc Spitalul Clinic de Boli 3 software) pentru evaluarea articulatiei umarului 122,000.00 1 122,000.00 Infectioase si Pneumottiziologie Dr. V. Babes Timișoara Spitalul Clinic de Boli 78,000.00 Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara ronin arenei avene oii i aie it pes |... Analizor automat de hematologie (point of buc Spitalul Clinic de Boli 35 care) 57,953.00 1 57,953.00 Infectioase si Pneumoftizialogie _Dr. V. Babes Timisoara Pachet pentru RM Sigma Explorer 1.5T (antena + buc software) pentru evaluarea articulatiilor mici (de tip 4 u genunchi, cot, mana) 78,000.00 NEI

CE art 36 incalzitor pentru administrare rapida a produsilor de sange 35,600.00 35,600.00 Spitalul Clinic de Boli infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara 37 Ecograf ultraportabil (2 buc) 31,535.00 buc 63,070.00 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara 38 Stimulator de nervi periferici pentru analgezie 5,177.00 buc Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumottiziologie Dr. V, Babes Timisoara 3 Analizor de gaze in sange 60,600.00 buc Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumottiziologie Dr. V. Babes Timisoara Aparat Real Time multiplex PCR cu 5 paneluri 285,800.00 buc 285,800.00 Spitalul Clinic de Boti Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara 4 Sistem complex de testare functionala pulmonara 364,527.94 buc 364,527.94 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumottiziologie Dr. V. Babes Timisoara 42 Spirometru computerizat (2 buc) 37,457.035 buc 74,914.07 Spitalul Clinic de Boti Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara 43 Aparat EKG cu 12 derivatii (2 buc) buc 75,000.00 Spitalul Clinic de Boli infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara Extractor automat PCR pentru 40 probe 342,720.00 buc 342,720.00 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara

iri n lor rss il sd buc Spitatui Clinic de Boli 4% Masina de PCR 205,632.00 1 205,632.00 infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara buc Spitalul Clinic de Boli 4 Hota clasa Il - PCR cu lampa UV inclusa 16,279.20 1 16,279.20 infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara buc Spitalul Clinic de Boli 47 Freezer pentru stocarea probelor COVID 79,808.30 1 79,808.30 Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara Sistem automat pentru determinarea lgG, lgM buc Spitalul Clinic de Boli 4 specifici SARS CoV-2 161,245.00 1 161,245.00 infectioase si Pneumoftiziologie Dr. V. Babes Timisoara TOTAL 18,095,996.48 COMP. ACHIZITII | EC. IACOBESCU SE 7 FF 6

Lista echipamentelor/dotărilor propuse prin proiect - SP/TAL. Louis TyUPCANI Real Time PCR 125.000 buc Anexa 10 Ghidul Solicitantului 0.S. 9.1 125.000 Hipoclorit 4.16 300 6247.5 Clor 3.57 100 357 Cioramina pastile Biclosol 300 b./fl sau Quick Jav T14 70 cutii 7140 Hipoclorit inalbitor concentratie 12,5% 3.57 100 kg 357 Masca protectie cu filtru carbon FFP1 35.58 150 buc 5337.15 Masca protectie FFP1 11.78 150 buc 1767.15 Recoltor exudat faringian in tub tija lemn/plastic, steril 0.83 1000 buc 833 Masca oxigen / 02 cu sac rezervor si tub conectare 3.33 400 buc 1332.8 10 Botosei de unica folosinta 0.30 10000 buc 2975 11 Halat nesteril 2.20 3000 buc 6604.5

12 Combinezon protectie biologica 130.90 Entitățile publice cărora le BITI ES Lol Ioa Tel CI) / dal (size ua (se va completa doar în cazul în care entitatea ! entitățile publice care ul Ie iau cual) A SSC) decât solicitantul de finanţare) ETILIC [+ Eu SEI) lee) 13 KIT IGIENIZARE / INGRIJIRE CORPORALA SI ORALA PACIENT CRITIC 160.65 14 Halat chirurgical ranforsat - diverse dimensiuni 15.71 500 buc 7854 15 Halate chirurgicale standard 19.34 126 buc 2436.52 16 Halate chirurgicale ramforsate 22.13 84 buc 1859.26 17 ochelari protectie 34.51 15 buc 517.65 18 Halat operator steril ranforsat/neranforsat triplustratificat SMMMS 16.54 300 buc 4962.33 19 SORT ALB CAUCIUC -pentru protectie 45.22 buc 226.1 20 Combinezon-salopeta protectie impermeabila cu gluga 177.31 100 buc 17731 21 Combinezon-salopeta protectie simpla netesut SMS 46.41 200 buc 9282 22 MANUSI EXAMINARE NESTERILE PUDRATE S, M, LXL - AMBULEX 11.31 100 buc 1130.5 23 masca protectie cu filtru FFP1 carbon 106.74 50 set 5337.15 24 Masca protectie FFP1 35.34 50 set 1767.15

Entitățile publice cărora le ES ge UE șI ere eri ISS) dotările propuse prin proiect (se va compl | DEI publică st de investitie Masca de oxigen pentru adulti, copii , marime XL, M, S 25 produse de Ningbo Greatcare Trading Co 1.84 400 buc 131.8 26 Masca protectie cu filtru FFP2 80.92 100 buc 8092 27 Husa Universala Sonde 13 x 61 cm 833.00 3 buc 2499 28 Husa Microscop Zeiss 117x 267 cm 1570.80 1 buc 1570.8 29 Husa Microscop Zeiss 137x 267 cm ClearLens 1606.50 3 buc 48195 30 Masca oxigen cu nebulizator adult / copi 3.03 400 buc 1213.8 31 Masca oxigen cu nebulizator adult / copi 3.03 400 buc 1213.8 Husa Universala sterila pentru echipamente medicale 130 32 x BB Un, 952.00 1 buc 952 33 | Ochelari 7.02 20 | buc | 14042 SET COMPLET CIRCUIT OXIGENOTERAPIE 464.10 bi 1 4 | OPTIFLOW 40 “e 8564 Set circuit de ventilatie neonatala Evaqua compatibil 255.85 20 bi 5117 35 Fabian, Leoni ue 13.09 400 buc 5236 36 manusi examinare nit

37 manusi examinare 2856 Pe LI» del e E) MEI Te E SCI) [igo Ss Reel elit Bee Nora) în care entitatea / entită publice care utilizează direct SIE) felie Iei LESBI Cl) E 38 manusi examinare nitril 4284 39 Masca protectie cu filtru FFP2 2427.6 40 Canula / narina oxigen adult cu racord flexi 5.30 20 105.91 41 Bonete unica folosinta 0.21 10000 2142 42 Sort plastic 71 x 130 cm; 0.21 1000 2142 FOLIODRESS Halate chirurgicale de unică folosinţă Protect Standard XL 15.47 1000 buc 15470 masca FFP2 13.27 1000 buc 13268.5 45 Masca 3 pliuri 3.11 100000 buc 310590 masca FFP2 44.72 200 buc 8944.04 47 Masca 3 pliuri 2.99 3000 buc 8960.7 48 Halate chirurgicale de unică folosinţă 21.42 84 1799.28 Masca Resmed AcuCare F1-4 720.01 11 buc 7920.1 50 Masca Resmed AcuCare F1-0 720.01 buc 3600.05

51 Costum filtru L, albastru Cost unitar bt Entitățile publice cărora le NE Co TIC ele iC dotările propuse prin proiect CSAT Soia ile) it o FT EPA URALI SEE [ESI o Iris re RUTA 7-5 i-a TIC distribuită gel) publică 52 SET CIRCUIT VENTILATIE ADULT EVAQUA buc 53 Manusi cut Saci pentru decedati buc 55 THERMOVAL BABY - Termometru non-contact cu infrarosu, pentru cut 56 THERMOVAL BABY - Termometru non-contact cu infrarosu, pentru adulti si copii 196.35 cut 57 THERMOVAL BABY - Termometru non-contact cu infrarosu, pentru adulti si copii 196.35 cut 392.7 58 ALCOOL SANITAR TIP Isi TIP II Avizat pentru unitati sanitre 11.31 200 buc 2261 59 Manusi examinare 0.30 1500 buc 446.25 60 COVID-19 ANTICORPI IgG/IgM Test rapid (25 teste/Cutie) cu CE si IVD 1178.10 20 box 23562 61 Teste rapide Covid 19 IgG/IgM 30.94 1000 buc 30940 62 Test rapid Covid 19 47.78 200 buc 9555.7

KIT VTM Recoltoare cu mediu de transport pentru COVID 63 19 (HiViral Tranport Medium) cut 3570 STEI SUI) propuse prin'proiect (se va completa doar în cazul KIT VTM Recoltoare cu mediu de transport pentru COVID 64 19 (HiViral Tranport Medium) 892.50 cut 3570 KIT VTM Recoltoare cu mediu de transport pentru COVID 65 19 (HiViral Tranport Medium) 892.50 cut 3570 KIT VTM Recoltoare cu mediu de transport pentru COVID 66 19 (HiViral Tranport Medium) 16.60 200 buc 3320.1 67 Kit recoltare 3 ml Covid 19 14.28 200 buc 2856 Servetele antiseptice cu clorhexidina 2% pentru 68 igienizarea intregului corp 34.51 20 buc 690.2 69 Sekusept Aktiv 654.50 buc 1963.5 Lampa bactericida cu radiatii directe de perete NBV3ON 70 produsa de firma ULTRA-VIOL Polonia 535.50 buc 535.5 TOTAL 671.154,88 MINS TOTAL GENERAL 796.154,88 & Sa = e SAU a Solicitant (indluSiv parteneri, n a "Iuga = MAE “trb 301

Atasament: Aviz_juridic_hcl_smis_139099.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-14607/01.07.2020 MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2020-14607/01.07.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU” TIMIŞOARA pentru depunerea şi implementarea “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIŞOARA” COD SMIS 139099 Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare nr. SC2020-14607/01.07.2020 conform cărora este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA pentru depunerea şi implementarea “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIŞOARA” COD SMIS 139099; Având în vedere Adresa Directiei Economice nr. SC2020-14607/01.07.2020; În conformitate cu Ghidul Solicitantului — POIM /819/9/10- 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-I9, Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Operațiunea A ; În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 Zit. b) „atribuţii privind dezvoltarea economico- socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;”, lit. e) "atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern și extern”, alin 4 lit. d) "aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii” şi alin. 9) lit. a) "hotărăște, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine , în vederea finanțării și realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local” din Ordonanța de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-14607/01.07.2020 conform cărora este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU” TIMIȘOARA pentru depunerea şi implementarea “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099; Avizul juridic vizează doar posibilitatea strict legală (raportat la dispozițiile OUG nr. 57/2019) de aprobare a indicatorilor tehnico-economici şi a unui acord de parteneriat prin act administrativ al autorității publice locale. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA pentru depunerea şi implementarea “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIŞOARA”

COD SMIS 139099 şi nu valorează aviz / viza de legalitate conform art. 243 din Ordonanţa de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveşte aspectele tehnice, de specialitate ale documentaţiei şi nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FOS53-13,Ver.1

Atasament: Aviz_directia_Economica_smis_139099.002.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA ECONOMICĂ NR.SC2020-14607/01.07.2020 CĂTRE, DIRECȚIA DEZVOLTARE Având în vedere raportul de specialitate cu număr de înregistare nr.SC2020- 14607/01.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului și a Acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Timișoara și Spitalul Clinic de Boli Infecţioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABEȘ" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "LOUIS ȚURCANU" Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului "Dotare unităţi sanitare în contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase și Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABEȘ" și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "LOUIS ȚURCANU" Timișoara " , COD SMIS 139099 în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, vă comunicăm faptul că la data prezentei NU necesită aviz din partea Direcţiei Economice, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a participării Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timișoara. În urma emiterii Hotărârii Consiliului Local Timișoara la solicitarea dvs., cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timișoara, defalcată pe surse de finanțare, conform Legii nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale.

Atasament: Acord_de_parteneriat_smis_139099.pdf

POIM 20 Art. 1. l. )14-2020 Anexa 5 Ghidul Solicitantului_0$ 9.1 Model recomandat pentru ACORD DE PARTENERIAT Părţile Municipiul Timisoara, cu sediul în Jud. Timis, Mun. Timisoara, Blv. C.D. Loga, nr. 1, codul fiscal /4756536, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1 Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES”, cu sediul în Timisoara str.Ghe.Adam nr. 13, codul fiscal 2487647, având calitatea de membru 2/Partener 2 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU” TIMIȘOARA , cu sediul în Timișoara, str.losif Nemoianu nr.2, codul fiscal 4548538, având calitatea de membru 3/Partener 3 au convenit următoarele: Art.2. (1) 2) Art. 3. (1) 2) G) (4) Art. 4 1) Obiectul Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ŢURCANU” TIMIȘOARA, care este depus în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-I9, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 apel de proiecte, cod SMIS 139099. Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. Principiile de bună practică ale parteneriatului Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat: Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului. Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte. cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare — care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener: Organizaţia a Roluri şi responsabilități Municipiul Timisoara Activitatea 1 - Intocmire si evaluare cerere de finantare 1.1. Întocmirea cererii de finantare si transmiterea aplicatiei 1.2. Evaluarea cererii si semnarea contractului de finantare Activitatea 2 - Activitati de management al proiectului 2.1. Managementul proiectului - ' Codul fiscal sau codul TVA, după caz

POIM 2014-2020 Anexa 53 Ghidul Solicitantului_O0S 9.1 2.2. Întocmire si transmitere cereri de prefinatare/ plata/rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala Activitatea 4 - Publicitatea proiectului 4.1. Derularea procedurii pentru achizitia serviciului de informare si publicitate 4.2. Derulare contract informare si publicitate Activitatea 5 - Auditul proiectului 5.1. Derularea procedurii de achizitie si atribuirea contractului de audit financiar 5.2. Derulare contract de auditarea cheltuielilor proiectului Spitalul Clinic de Boli Activitatea 1 - Intocmire si evaluare cerere de finantare Infectioase si 1.1 Întocmirea cererii de finantare si transmiterea aplicatiei Pneumoftiziologie "DR. 1.2. Evaluarea cererii si semnarea contractului de finantare VICTOR BABES” Activitatea 2 - Activitati de management al proiectului 2.1. Managementul proiectului 2.2. Întocmire si transmitere cereri de prefinatare/ plata/rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala Activitatea 3- Activitati de dotare a spitalelor 3.1. Achizitia dotarilor medicale pentru Spital "DR. VICTOR BABES” 3.2. Derulare contracte de furnizare dotari pentru Spital "DR. VICTOR a BABES” Spitalul Clinic de Urgenta Activitatea 1 - Intocmire si evaluare cerere de finantare pentru Copii „LOUIS 1.1 Întocmirea cererii de finantare si transmiterea aplicatiei TURCANU” TIMIŞOARA 1.2. Evaluarea cererii si semnarea contractului de finantare Activitatea 2 - Activitati de management al proiectului 2.1. Managementul proiectului 2.2. Întocmire si transmitere cereri de prefinatare/ plata/rambursare, inclusiv cererea de rambursare finala Activitatea 3- Activitati de dotare a spitalelor 3.3. Achizitia dotarilor medicale pentru Spital „LOUIS ŢURCANU” TIMIȘOARA 3.4. Derulare contracte de furnizare dotari pentru Spital „LOUIS TURCANU" TIMIȘOARA (2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. _ e Organizaţia. Contribuţia (unde este cazul) Lider de proiect (Partener 1) Valoarea contribuţiei 0 lei RN Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 0 % Partener 2 Valoarea contribuţiei 0 lei ____ Valoarea contribuţiei la valoarea totală a pi Valoarea contribuţiei 0 lei Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 0% tului 0% Partener 3 Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord şi încetează la data la care Contractul de Finanţare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

POIM 2014-2020 Anexa 3 Ghidul Solicitantului_0S 9.1 Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) Drepturile liderului de parteneriat 1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informații şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare. Obligațiile liderului de parteneriat U) 0) GB) (4) 5) (6) 0) (8) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanțare. Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare. Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare. Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii. Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile. În cazul în care unul din partenerii 2, 3 nu duc la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii sau va înlocui partenerul respectiv. Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management. Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3 Drepturile Partenerilor 2, 3 (1) 2) B) (4) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare. Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management Obligaţiile Partenerilor 2, 3 1) 2) G) (4) 5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare. Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor şi titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management. Art. 8 Achiziţii publice (1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/Ol şi/sau alte organisme abilitate.

POIM 2014-2020 Anexa 5 Ghidul Solicitantului_OS 9.1 Art. 9 Proprietatea (1) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum şi a titlurilor şi drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. (2) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. (3) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1). Art. 10 Confidențialitate (1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părţile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. Art. 11 Legea aplicabilă (1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. (2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. Art. 12 Dispoziţii finale (1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. Întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finanţare. Semnături Lider de Prof. Dr.Ing. Nicolae Robu - Primar Semnătura Data şi locul semnării parteneriat (Partener 1) Partener2 Prof.Dr. Oancea Cristian Iulian -manager Semnătura Data şi locul semnării Partener 3 Dr .Adam Ovidiu-manager Semnătura Data şi locul semnării