keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 157/30.04.2020 Privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 2021

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 157/30.04.2020
Privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 2021


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-009133/23.04.2020 , al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. IF2020-020569/23.04.2020 al Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 23.04.2020 - Anexa la Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara cu nr. IF2020 - 20569/23.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art. 491 alin.1 şi alin.2 şi ale art. 493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;
Având în vedere prevederile art. 457, art. 465, art. 470, art. 474, art. 475, art. 478, art. 486, art. 493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată;
Având în vedere că, rata inflaţiei pentru anul fiscal 2019, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei , este de 3,8%;
Având în vedere prevederile pct.11 lit.n din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 actualizată pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX,
În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă indexarea pentru anul fiscal 2021, cu rata inflatiei de 3,8% a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi a limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin.3, alin.4 şi alin.4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta.

Art.2: Prezenta hotărâre va fi avută în vedere la stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul fiscal 2021.

Art.3: Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2021.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara din cadrul Primăriei Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Compartimentului Monumente;
- Biroului Autorizare Activitati Comerciale;
- Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
- Biroului Salubrizare;
- Serviciului Resurse Umane;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Achizitii Publice;
- Serviciului Scoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Compartimentului Sport;
- Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
- Biroului Gestiune Populatie Canina, Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
- Mass-media locale


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: REFERAT_DE_APROBARE_A_PROIECTULUI_DE_HCL.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR NR. SC2020-009133/23.04.2020 REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Sectiunea 1 Proiect de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2021 Sectiunea a 2-a Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situației actuale Conform art. 454 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată: "Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează: ajimpozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; b)impozitul pe teren şi taxa pe teren; c)impozitul pe mijloacele de transport; d)taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; e)taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; Pimpozitul pe spectacole; g)taxele speciale; h)alte taxe locale." În prezent, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi limitele amenzilor aplicabile în temeiul Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal de către organul fiscal al Municipiului Timişoara sunt cele prevăzute în HCLMT nr.157/11.04.2019 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 2020. Conform art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată: - "Indexarea impozitelor şi taxelor locale - (1)În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (2)Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti." Raportat la prevederile art.491 alin 1 şi alin. 2 şi ale art. 493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, Consiliul Local are obligația şi competența legală să stabilească indexarea oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum şi să actualizeze limitele amenzilor reglementate la art.493 alin.3, i Cod EQO5S3-03 Ver 3

alin.4 şi alin.4*1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Sumele indexate se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. Rata inflatiei pentru anul 2019, comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei (http:/www.dpfbl.mdrap.ro/rata inflatiei.html) şi pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice (https://www.mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/coml 5Sins_14012020.pdf) este de 3,8%, potrivit comunicatului de presa al Institutului National de Statistica cu nr. 15/14 ianuarie 2020 si adresei Institutului National de Statistica nr.1319/21.01.2020 emisa catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei. Având în vedere aceste considerente, raportat la caracterul imperativ al dispozițiilor art. 491 alin. 1 şi alin. 2 şi art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, se impune indexarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pe baza indicelui de inflație de 3,8%, pentru anul fiscal 2021, a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art. 493 alin.3, alin.4 şi alin.4*1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, prin raportare la nivelurile aplicabile în anul fiscal 2020 aşa cum au fost indexate prin HCLMT nr.157/11.04.2019. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate: Prin indexarea pe baza indicelui de inflatie de 3,8%, a impozitelor şi taxelor locale care constau într- o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi actualizarea limitelor amenzilor reglementate la art.493 alin.3, alin.4 şi alin.4*1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată şi aprobarea de către Cosiliul Local al Municipiului Timişoara a sumelor indexate, se realizează punerea în aplicare a prevederilor art.491 şi art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, prevederi legale cu caracter obligatoriu. De prezenta indexare se va ține seama la stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul fiscal 2021. 3.Alte informații : 3.1. În conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal-Titlul IX, cu modificările şi completările ulterioare, prin rotunjire se intelege operaţiunea de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. „Reguli de rotunjire: (i)rotunjirea se aplică la fiecare tip creanţă, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie; (ii)nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale; (iii)pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale; (iv)în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită conform art. 489 din Codul fiscal (v)în cazul bonificației prevăzute la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Codul fiscal se aplică regulile de la pct. (i)-(îv), cu excepţia cazului în care prin rotunjire rezultă o valoare a bonificaţiei mai mare de 10% din impozit, caz în care rotunjirea bonificaţiei se face prin diminuare. ” În condițiile prevederilor legale sus menționate, indexarea impozitelor şi taxelor locale prevăzute în codul fiscal - Titlul IX, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei 2 Cad EOS2-02 Ver 2

anumite sume în lei, precum şi a amenzilor, cu rata inflației de 3,8% se reflectă în cuprinsul Anexei proiectului de hotărâre, după cum urmează: - nu s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate utilizate pentru calculele intermediare privind impozitul pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxei pentru afişaj în scop de reclamă și publicitate; - s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate care reprezinta creanta principala (respectiv sume care nu sunt utilizate pentru calculele intermediare), precum şi amenzilor. 3.2. Cuantumul taxelor speciale şi al altor taxe locale nu fac obiectul indexării (excepţie făcând taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă și taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, taxe prevăzute în codul fiscal), deoarece acestea nu sunt prevăzute în codul fiscal într-o anumită sumă în lei sau pe baza unei anumite sume în lei, fiind stabilite prin hotărârea anuală a consiliului local de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile Legii nr.227/2015, actualizată. 3.3. Potrivit prevederilor art. 494 alin.10 lit.b) şi lit.c) şi alin.11 din Legea nr.227/2015 actualizată, sumele reprezentând taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege, precum şi taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Potrivit art.50 din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare: "(l)Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Justiţiei. (2)În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice pot elabora norme metodologice." Raportat la aceste prevederi legale, sumele reprezentând taxe judiciare de timbru nu intră sub incidența indexării prin hotărâre a consiliului local. În ceea ce priveşte taxele extrajudiciare de timbru, arătăm că Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare a fost abrogată de art.VI din Legea nr.1/06.01.2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu intrare in vigoare la data de 01.02.2017. 4. Concluzii: Având în vedere cele expuse, propunem emiterea hotărârii prin care consiliul local al Municipiului Timişoara aprobă sumele indexate pentru anul fiscal 2021, pe baza indicelui de inflație de 3,8%, conform prevederilor art. 491 alin.1 și alin.2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, şi ale art. 493 alin.7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, aşa cum sunt acestea reflectate în cuprinsul Anexei nr. 1 la proiectul de hotarare. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO CO Cod FOS3-03 Ver 3

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECŢIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA NR. 1F2020-020569/23.04.2020 RAPORT DE SPECIALITATE Privind proiectul de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale precum şi amenzilor pentru anul fiscal 2021 Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr.SC2020-009133/23.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum şi amenzilor pentru anul fiscal 2021, prin care se propune emiterea hotărârii prin care consiliul local al Municipiului Timisoara aprobă sumele indexate pentru anul fiscal 2021, pe baza indicelui de inflaţie de 3,8%, conform prevederilor art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, şi ale art. 493 alin.7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, aşa cum sunt acestea reflectate în cuprinsul Anexei nr. ] la proiectul de hotarare, Facem următoarele precizări: Indexarea anuală de către consiliile locale, pe baza indicelui de inflație, a impozitelor şi taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, precum şi actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin.3, alin.4 şi alin 41 din Legea nr.227/2013 privind Codul fiscal, actualizată, reprezintă o obligaţie legală a autorităţii deliberative raportat la prevederile art. 491 şi ale art. 493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată. În conformitate cu prevederile art.491 alin.1 şi alin. 2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată: "Indexarea impozitelor şi taxelor locale (1)În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (2)Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti." 1 Cod EQ05S3-01 Ver?

Conform art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată: "(7)Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491." Conform art. 454 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, impozitele și taxele locale sunt după cum urmează: "a)impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; b)impozitul pe teren şi taxa pe teren; c)impozitul pe mijloacele de transport; d)taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; e)taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; fimpozitul pe spectacole; g)taxele speciale; h)alte taxe locale." În prezent, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi limitele amenzilor aplicabile în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, sunt cele prevazute în cuprinsul HCLMT nr.157/11.04.2019 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 2020. Rata inflatiei pentru anul 2019, comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (http:/www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html) şi pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice (https://www.mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/com15ins_14012020.pdf) este de 3,8%, potrivit comunicatului de presa al Institutului National de Statistica cu nr. 15/14 ianuarie 2020 si adresei Institutului National de Statistica nr.1319/21.01.2020 emisa catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei. Având în vedere aceste considerente, raportat la caracterul imperativ al dispozițiilor art. 491 alin. 1 şi alin. 2 şi art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, se impune indexarea de către Consiliul local al Municipiului Timişoara, pe baza indicelui de inflație de 3,8%, pentru anul fiscal 2021, a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art. 493 alin.3, alin.4 şi alin.4*1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată. Astfel, prin emiterea hotărârii prin care consiliul local aprobă pentru anul fiscal 2021, sumele indexate conform prevederilor art.491 alin. 1 si alin. 2 și ale art. 493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, pe baza indicelui de inflatie de 3,8%, se realizează punerea în aplicare a prevederilor art. 491 alin. 1 și alin. 2 şi art. 493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, prevederi legale cu caracter obligatoriu. De prezenta indexare se va ține seama la stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul fiscal 2021. > Cad Ver?

Cu privire la modificarile propuse, precizăm următoarele: 1. În conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX, cu modificările şi completările ulterioare, prin rotunjire se înțelege operaţiunea de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. "Reguli de rotunjire: (i)rotunjirea se aplică la fiecare tip creanţă, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie; (ii)nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale; (îii)pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale; (iv)în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită conform art. 489 din Codul fiscal; (v)în cazul bonificației prevăzute la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Codul fiscal se aplică regulile de la pct. (i)-(îv), cu excepţia cazului în care prin rotunjire rezultă o valoare a bonificaţiei mai mare de 10% din impozit, caz în care rotunjirea bonificaţiei se face prin diminuare.” În condiţiile prevederilor legale anterior menţionate, indexarea impozitelor şi taxelor locale prevăzute în codul fiscal - Titlul IX, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi a amenzilor, cu rata inflației de 3,8% se reflectă în cuprinsul Anexei nr.l la proiectul de hotărâre, după cum urmează: - nu s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate utilizate pentru calculele intermediare privind impozitul pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxei pentru afişaj în scop de reclamă și publicitate; - s-au aplicat rotunjiri pentru sumele indexate care reprezintă creanţa principală (respectiv sume care nu sunt utilizate pentru calculele intermediare), precum şi amenzilor. 2. Cuantumul taxelor speciale şi al altor taxe locale nu face obiectul indexării (excepție făcând taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă şi taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, taxe prevăzute în codul fiscal), deoarece acestea nu sunt prevăzute în codul fiscal într-o anumită sumă în lei sau pe baza unei anumite sume în lei, fiind stabilite prin hotărârea anuală a consiliului local de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, în conditiile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată. 3. Potrivit prevederilor art. 494 alin.10 lit.b şi lit.c şi alin.11 din Legea nr.227/2015 actualizată, sumele reprezentând taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege, precum şi taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea 3 Cod EOS3-01 Ver?

timbrelor fiscale se ajustează pentru a reflecta rata inflaţiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Potrivit art. 50 din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare: "(Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se actualizează anual cu indicele ratei inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Justiţiei. (2)În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice pot elabora norme metodologice." Raportat la aceste prevederi legale, sumele reprezentând taxe judiciare de timbru nu intră sub incidența indexării prin hotărâre a consiliului local. Cu privire la taxele extrajudiciare de timbru, arătăm că, Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare a fost abrogată de art.VI din Legea nr.1/06.01.2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu intrare în vigoare la data de 01.02.2017. Având în vedere aspectele şi prevederile legale expuse în prezentul raport, ținând cont de atribuțiile şi specificul activității institutiei noastre, apreciem că, proiectul de hotărâre privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale precum şi amenzilor pentru anul fiscal 2021 şi Anexa nr.1 la acesta, îndeplinesc condițiile pentru a fi supuse dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. 4 Cod E05S3-01 Ver?

Atasament: ANEXA_NR._1.pdf

Anexa nr. 1 la HCLMT nr. Tabloul Cuprinzând nivelurile impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi amenzilor ce se fac venit la bugetul local care se indexează anual cu rata inflației, aplicabile în anul fiscal 2021 1.IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI — ART.457-CALCULUL IMPOZITULUI PE CLĂDIRILE REZIDENŢIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin NR.CRT. TIPUL CLADIRII înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei pe m/p, din tabelul următor: Valoare impozabilă pe m/p Nivelurile stabilite pentru anul Sol, II A 2020 prin HCLMT Nivel rile pentru nr.157/11.04.2019 Clădirile cu | Clădire ară | Clidiriecu | Clădire i x E instalații, cu fără instalaţii, cu instalații de i, apă, instalaţii, apă, canalizare apă, li gi electrică şi | canalizare | pi, electrică şi canalizare înălzire electrice sau 5 arii Pen înălzire electrice (condiții de încălzire) d cumulative) UPA cumulative) încălzire 1 A. Clădirile cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă, arsă, sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament 10000z ase! 11860 termic şi/sau chimic B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din caramidă nearsă, din n i > 2 vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse SIE IE d unui tratament termic şi/sau chimic C. Clădire-anexa cu cadre din beton armat sau 3 cu pereți exteriori din caramidă arsă sau din 212.00 185,51 220.05 192,55 orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic D. Clădire-anexa cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din < b 2 2, 4 vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse azi i A 82,53 unui tratament termic şi/sau chimic

2.IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN ART.465 ALIN.2 COD FISCAL - CALCULUL IMPOZITULUL/TAXEI PE TEREN În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare,cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul NR.CRT ] Municipiului tabel: Zona în cadrul A Nivelurile stabilite în anul 2020 prin Nivelurile indexate pentru anul 2021, MT HCLMT nr. 157/11.04.2019,pentru localități pentru localitati de rang 1 (rang de rang 1 (rang Municipiul Timişoara)- Municipiul Timisoara) lei/ha- lei/ha- 7290.80 = 18225.92 1567,85_- 18918,50 5511.03 13778.10 5720,45 - 14301.7 3771,54 = 9427.79 3914,86 - 9786.05 <|[a|D|A 1791.43 = 4479,63 1859,50 - 4649,86 Art.465 alin.4 Cod fisca În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar: NR.CRT. GIN Nivelurile stabilite pentru anul T 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019 - lei/ha- velurile indexate pentru anul 2021 -lei/ha- A B c D A B c D TEREN ARABIL 29,69 | 22,27 | 20,15 | 15,91 | 30,81 | 23,11 | 2091 16,51 PĂŞUNE 2227 | 20.15 | 1591 | 13,79 | 23,11 | 2091 16,51 1431 FÂNEAȚĂ 2227 | 20,15 | 1591 | 13,79 | 23,11 | 2091 | 16,51 1431 VIE 48,76 | 37,10 | 29.69 | 20,15 | 50,61 | 38,50 | 30,81 20.91 | LIVADĂ 56.18 | 48.76 | 37,10 | 29,69 | 5831 | 50,61 | 38,50 30,81 PĂDURE SAU ALT 6 TEREN CU VEGETAȚIE | 29,69 | 22,27 | 20,15 | 1591 | 30,81 | 23,11 | 20,91 16,51 FORESTIERĂ 7 TEREN CU APE 1591 | 13,79 | 8.48 0 1651 | 1431 8,80 0 DRUMURI ŞI CĂI FERATE o o o o o 0 0 o 9 TEREN NEPRODUCTIV 0 0 0 0 0 0 0 0

Art.465 alin.7 Cod fiscal pe teren se stal exprimată în hectare, cu În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozi eşte prin înmulțirea suprafeţei terenu ma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție NR.CRT. CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6): Nivelurile stabilite pentru Nivelurile indexate anul 2020 prin HCLMT E nr. 157/11.04.2019 anul SUZI ESTI UA -lei/ha- -lei/ha- 1 TEREN CU CONSTRUCȚII 2333. 3287 | 2421-3411 2 TEREN ARABIL 4455 53.00 [4622 55.01 3 PĂȘUNE 2120-2969 [2200-3081 4 FÂNEAȚĂ 21,20 29,69 [22.00 30,81 VIE PE ROD, ALTA DECÂT CEA - : PREVĂZUTĂ LA NR. CRT.5.1 cita IRI EI 5 VIE PE INTRARE PE ROD 000-000 0000.06 LIVADĂ PE ROD, ALTA DECÂT CEA & PREVĂZUTĂ LA NR.CRT.6.1 MD 100 AER cl GI LIVADĂ PÂNA LA INTRAREA PEROD | 000-000 0000.06 PĂDURE SAU ALT TEREN CU 7 VEGETAȚIE FORESTIERĂ, CU EXCEPȚIA | 848 - 16,97 880 - 1761 CELUI PREVĂZUT LA NR. CRT.7.1 PĂDURE ÎN VÂRSTA DE PÂNĂ LA 20 DE ANI ȘI PĂDURE CU ROL DE PROTECȚIE | 99 |-] 000 mo |] e TEREN CU APĂ, ALTUL DECÂT CEL CU ş AMENAJĂRI PISCICOLE 197 | 6,36 BI Sr 81 TEREN CU AMENAJĂRI PISCICOLE 3756 36.05 3860-3742 9 DRUMURI ŞI CĂI FERATE 0.00 0.00 0.000,00 10 TEREN NEPRODUCTIV 0.00 90.00 0.00__-0.00

3. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ART.470 ALIN.2 COD FISCAL - CALCULUL IMPOZITULUI NR.CRT. MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACŢIUNE MEANICĂ În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, pi înmulțirea fiecărei grupe de 200 cme sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: Nivelurile stabilite pentru anul 2020 Nivelurile indexate prin HCLMT nr. pentru anul 2021 157/11.04.2019 1 VEHICULE ÎNMATRICULATE : lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv 8,48 8.80 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc 9,54 9,90 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cmc si 2.000 eme inclusiv 19,09 19,81 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cmc si 2.600 cmc inclusiv 76,33 79,23 Autoturisme cu capacitatea cmc si 3.000 cmc inclusiv. lindrica intre 2.601 152,64 138,44 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cme 307,41 319,09 Autobuze, autocare, microbuze 25,45 26,42 Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv 31,81 33,01 v |n e |a Tractoare inmatriculate, 19,09 19,82 11. VEHICULE INREGISTRATE Vehicule cu capacitate ci ndrică : _lei/200 cmc 11 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc 212 - 425 2,200 441 12 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cme 425 - 6,36 441. - 6,60 Vehicule fară capacitate cilindrică evidențiată - lei/an- 53 - 159 55 - 165

ART.470 ALIN.5 COD FISCAL În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următot ivelurile stabilite pentru anul 2020 velurile indexate pentru anul prin HCLMT nr. 157/11.04.2019 2020 Numarul de axe si NR.CRT | Breutatea bruta Alte sisteme incarcata maxima Ax(e) motor(oare) i trist Ax(e) motor(oare) cu Alte sisteme de cu sistem de de suspensie sistem de suspensie | suspensie E pentru axele pneumatica sau pentru axele ME d motoare echivalentele motoare SAN recunoscute: echivalentele recunoscute 0 1 2 3 4 5 1. Două axe : impozitul în lei/an Masa de cel putin 12 1 tone, dar mai mica de 0 151 0 157 13 tone Masa de cel putin 13 2 tone, dar mai mica de 151 418 157 434 14 tone Masa de cel putin 14 3 tone, dar mai mica de 418 588 434 610 15 tone Masa de cel putin 15 4 tone, dar mai mica de 588 1333 610 1384 18 tone 5 Mama de cal putin 18 588 1333 610 1384 tone 1. 3 axe : impozitul în lei/an Masa de cel putin 15 1 tone, dar mai mica de 151 263 157 273 17 tone Masa de cel putin 17 2 tone, dar mai mica de 263 540 273 s6l 19 tone Masa de cel putin 19 3 tone, dar mai mica de 540 701 561 728 21 tone Masa de cel putin 21 4 tone, dar mai mica de 701 1081 1728 1122 23 tone Masa de cel putin 23 s tone, dar mai mica de 1081 1678 1122 1742 25 tone Masa de cel putin 25 6 tone, dar mai mica de 1081 1678 1122 1742 26 tone 7 cel putin 26 1081 1678 1122 1742 tone

III. 4 axe : impozitul în lei/an Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 701 710 128 137 25 tone Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 710 1109 137 1151 27 tone Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 1109 1760 1151 1827 29 tone. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 1760 2612 1827 2711 31 tone Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 1760 2612 1827 2"1 32 tone Masa de cel putin 32 1760 2612 1827 2711 tone. ART.470 ALIN.6 COD FISCAL NR.CRT. În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: Nivelurile stabilite pentru anul 2020 Numărul de axe prin HCLMT nr. 157/11.04.2019 şi greutatea -lei/an- Nivelurile indexate pentru anul 2021 -lei/an= brută încărcată Ax(e) maximă admisă motor(oare) cu i: ITI sistem de Alte sisteme de şi Alte sisteme de suspensie suspen: suspensie pentru suspensie pentru neumatica sau pneumatica sau axele motoare N axele motoare echivalentele recunoscute recunoscute 1 2 3 4 5 1. 2+ axe : impozitul în lei/an Masa de cel putin 12 tone, dar mai o 0 o o mica de 14 tone Masa de cel putin 14 tone, dar mai 0 o 0 o mica de 16 tone Masa de cel putin 16 tone, dar mai o 68 o "N mica de 18 tone Masa de cel putin 18 tone, dar mai 68 156 n" 162 mica de20 tone

Masa de cel pui 20 tone, dar mai mica de 22 tone 156 365 162 379 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 365 472 379 490 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 472 851 490 883 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 851 1493 883 1550 Masa de cel putin 28 tone 851 1493 883 1550 Il. 2+2 axi impozitul în lei/an Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 146 340 353 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 340 560 353 581 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 560 821 581 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 821 993 852 1031 n Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 993 1630 1031 1692 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1630 2261 1692 2347 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2261 3433 2347 3563 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2261 3433 3563 Masa de cel putin 38 tone 2261 3433 3563 NI. 2+3 axe : impozitul in lei/ai n Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1800 2505 1868 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2505 3404 2600 Masa de cel putin 40 tone 2505 3404 2600 1V, 3+2 axe : impozitul in lei/an Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1590 2208 1650

Masa de cel putin 2 38 tone, dar mai 2208 3054 2292 3170 ica de 40 tone, Masa de cel putin 3 40 tone, dar mai 3054 4518 3170 4690 mica de 44 tone a | 3054 4518 3170 4690 44 tone V.3+3 axe : impozitul in lei/an Masa de cel put 1 36 tone, dar mai 904 1094 938 1136 mica de 38 tone Masa de cel putin 2 38 tone, dar mai 1094 1635 1136 1697 mica de 40 tone Masa de cel putin 3 40 tone, dar mai 1635 2601 1697,13 2700 mica de 44 tone Masa de cel putin 5 2 2 Ad tone 1635 2601 1697 2700 ART.470 ALIN.7 COD FISCAL: În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: Nivelurile stabilite pentru anul Nivelurile indexate pentru NR.CRT. | Masa totală maximă autorizată 2020 prin HCLMT nr. anul 2021 157/11.04.2019 -Impozit lei -Impozit lei 1 a. Până la 1 tonă inclusiv 9 9 b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult 36 37 de 3 tone c. Peste 3 tone, dar nu mai mult 55 57 de 5 tone 4 d. Peste 5 tone 68 71

ART.470 ALIN.8 COD FISCAL: NE În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul C K e mijlocul de transport este egal cu suma CRT. MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ p EEE RE VB NA, UA Nivelurile stabilite Nivelurile indexate pentru anul 2020 prin | pentru anul 2021 HCLMT nr. -Impozit lei- 157/11.04.2019 -Impozit lei 1 Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz 22 23 personal 2 Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 60 62 3 Bărci cu motor 223 231 4 Nave de sport si agrement Între 0 si 1186 Între 0 şi 1231 5 Scutere de apă 223 231 6 Remorchere si impingatoare: x a) pana la 500 CP inclusiv 07 614 b) peste 500 CP si pana la 2000 CP inclusiv 963 1000 c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv 1482 1538 d) peste 4000 CP. 2371 2461 7 Vapoare — pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din 192 199 aceasta 8 Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X x a) cu capacitatea de incarcare până la 1500 tone, inclusiv 192 199 b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 tone si pana la| 297 308 3000 tone, inclusiv c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone 520 540 4. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR ART.474 ALIN.1 COD FISCAL - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAŢII Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor: Suprafțta pentru care se obține Nivelurile stabilite Nivelurile indexate pentru NR.CRT. certificatul de pentru anul 2020 prin anul 2021 HCLMT nr. 157/11.04.2019 - lei= 1 a) până la 150 mp inclusiv 5 6 6 2 b) între 151 şi 250 mp inclusiv 6 = 7 6 = 7 3 c) între 251 şi 500 mp inclusiv 7 z 9 7 = 9 4 d) între 501 şi 750 mp inclusiv 9 = 13 9 = 13 | s e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv 13 A 15 13 16 6 f) peste 1.000 mp X -__1484 | _X 15,40

ART. 474 ALIN.4, ALIN.10, ALIN.14, ALIN.15, ALIN.16 COD FISCAL NR.CRT. DENUMIRE TAXA Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019 = lei- elurile indexate pentru anul 2021 -lei- Art.474 alin4 - Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean De până la 16 lei inclusiv De până la 17 lei inclusiv Art.474 alin.10 - Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări Între 0 şi 16 lei (se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune şi explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje şi excavări cu valoarea aferentă) Între 0 şi 17 lei (se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu valoarea aferentă) Art.474 alin.14 - Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, toncte, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice. De până la 8,48 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie De până la 8,8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcţie Art.474 alin.15 - Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi brangamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu De până la 14 lei, inclusiv, pentru fiecare racord De până la 14,53 lei, inclusiv, pentru fiecare racord Art.474 alin.16 - Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă De până la 9,41lei inclusiv De până la 9,76 lei, inclusiv 10

ART.475 ALIN.1, ALIN.2, ALIN.3 COD FISCAL - TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU DESFĂŞURAREA UNOR ACTIVITĂŢI NR.CRT. DENUMIRE TAXĂ Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019 - lei- ivelurile indexate pentru anul 2021 - lei- Art.475 alin.1 - Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare De până la 21lei inclusiv De până la 22 lei inclusiv Art.475 alin.2 - Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol De până la 85 lei, inclusiv De până la 88 lei inclusiv Art.475 alin.3 - Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activitatilor inregistrate în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activități de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, in functie de suprafata aferenta activitatii respective a) pentru o suprafață de până la 500 m/p, inclusiv Până la 4240 lei Până la 4401lei b) pentru o suprafață mai mare de 500 m/p. Până la 8480 lei Până la 8802 lei 5. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE - Art.478 alin.2 Cod fiscal -Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate R.CRT. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătraţi sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită) Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019- lei/mp,respectiv lei/fracțiune de m/p Nivelurile indexate pentru anul 2021 - lei/mp, respectiv lei/ fractiune de mp- a)în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică; de până la 33,92 lei, inclusiv de până la 35,20 lei, inclusiv b)în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate. de până la 24,38 lei, inclusiv de până la 25,30 lei inclusiv 11

6.ALTE TAXE LOCALE. ART.486-ALTE TAXE LOCALE. ART.486 ALIN.4 ȘI ALIN.5 COD FISCAL NR.CRT. DENUMIRE TAXA Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019 = lei= Nivelurile indexate pentru anul 2021 - lei- Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă (poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această valoare) RELU 550 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. deţinute de consiliile locale De până la 33 lei, inclusiv 34, inclusiv Actualizarea cu rata inflați i a limitelor amenzilor prevăzute la art.493 al in.3, alin.4 și alin.4*1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2021 NR.CRT. CONTRAVENȚIA Nivelurile stabilite pentru anul 2020 prin HCLMT nr. 157/11.04.2019 = lei- e stabilite pentru anul 2021 - lei= Art. 493 alin.3, teza I - Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă : De la 74 la 296 De la 77 la 307 Art. 493, teza Il - Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă: De la 296 la 737 De la 307 la 765 Art.493 alin.4 - Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă De la 344 la 1673 De la 357 la 1737 Art.493 alin. 491 - Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă De la 530 la 2651 De la 550 la 2752 DIRECTOR