keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 183/18.05.2020 Privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara, Piaţa Agroalimentară Timişoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral nou 449984 în suprafaţă de 7508mp cu construcţia C1-Piaţa Agroalimentară Timişoara 700 şi C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral nou 449985 în suprafaţă de 3141mp cu construcţia C1-Piaţa şi Lotul 3 cu număr cadastral nou 449986 în suprafaţă de 5803mp teren pentru drum

18.05.2020

Hotararea Consiliului Local 183/18.05.2020
Privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara, Piaţa Agroalimentară Timişoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral nou 449984 în suprafaţă de 7508mp cu construcţia C1-Piaţa Agroalimentară Timişoara 700 şi C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral nou 449985 în suprafaţă de 3141mp cu construcţia C1-Piaţa şi Lotul 3 cu număr cadastral nou 449986 în suprafaţă de 5803mp teren pentru drum


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-000905/11.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-000905 din data de 11.05.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-000905/11.05.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2020-000905/08.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere art. 78 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1)şi (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timişoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral nou 449984 în suprafaţă de 7508mp cu construcţia C1-Piaţa Agroalimentară Timişoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, pieţe acoperite, WC public, bazin de peşte, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piaţă, parcare, drumuri acces şi platforme betonate şi C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral nou 449985 în suprafaţă de 3141mp cu construcţia C1-Piaţa şi Lotul 3 cu număr cadastral nou 449986 în suprafaţă de 5803mp teren pentru drum.

Art. 2: Se aprobă şi se însuşeşte documentaţia topo-cadastrală, întocmită de către SC BLACK LIGHT SRL şi recepţionata de OCPI Timiş nr. 73909/27.04.2020.

Art. 3: Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Timişoara cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi Biroului Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

   ROMÂNIA   JUDEŢUL TIMIŞ   MUNICIPIUL TIMIŞOARA   DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST   BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST    NR.CT2020‐000905/11.05.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu

număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și

Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-000905/08.05.2020 a Primarului Municipiului Timişoara privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1- Piața Agroalimentară Timișoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, piețe acoperite, WC public, bazin de pește, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piață, parcare, drumuri acces și platforme betonate și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

Precizăm că între Municipiul Timișoara și SC PIEȚE SA există contractul de concesiune înregistrat la Municipiul Timișoara cu nr. 7/03.05.1999, pe o perioadă de 15 ani și prelungit pe o perioadă de încă 7 ani și 6 luni, privind imobilului cu nr. cadastral 434477, înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timișoara 700.

Conform adresei SC BLACK LIGHT SRL nr.389/07.05.2020, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. CT2020-001465/11.05.2020, prin care ne solicită emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local în scopul dezlipirii imobilului înscris în CF nr.434477, Timișoara.

Scopul prezentei documentații este dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

Facem următoarele precizări: Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. CT2020-000905/21.02.2020 a SC PIEȚE SA prin care ne solicită întocmirea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilului înscris în CF nr. 434477, Timișoara, Piața Agroalimentară Timișoara 700.

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 1613/21.04.2020 în scopul operațiunii de dezlipire imobil înscris în CF nr.434477 Timișoara – alocare număr cadastral.

Având în vedere documentaţia topo-cadastrală întocmită de către SC BLACK LIGHT SRL, avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 73909/27.04.2020. Conform adreseia Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC2020-000905/28.02.2020 precizăm că imobilul nu a fost revendicat conform L18/1991, L1/2000 respectiv L165/2013. Conform adresei Serviciului Juridic cu nr.SC 2020-905/28.02.2020, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată în curs de soluţionare. Având în vedere că nu au fost depuse notificări conform prevederilor L10/2001. Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, piețe acoperite, WC public, bazin de pește, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piață, parcare, drumuri acces și platforme betonate și C2- Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

În urma acestei operaţiuni se poate înscrie geometria imobilelor în cartea funciară, în acest fel asigurându-se o mai bună gestionare a imobilelor rezultate din dezlipire.

PROPUNEM: Aprobarea operaţiunii de privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, piețe acoperite, WC public, bazin de pește, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piață, parcare, drumuri acces și platforme betonate și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum, documentaţie întocmită de SC BLACK LIGHT SRL şi avizată la OCPI Timişoara, conform Referatului de admitere, cu nr. 73909/27.04.2020 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

DIRECTOR, ŞEF BIROU, EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ CĂLIN N.PÎRVA

ÎNTOCMIT, IOANA GABRIELA SUCINEANŢU

Cod FO53-01, ver 1

Atasament: Referat.pdf

 ROMÂNIA   JUDEŢUL TIMIŞ   MUNICIPIUL TIMIŞOARA   DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST   BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST    NR.CT2020‐ 000905/11.05.2020 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu

număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și

Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum

Descrierea situaţiei actuale :

Parcela cu nr.cadastral 434477 înscrisă în cartea funciară nr.434477 este situată în Timişoara Piața Agroalimentară Timișoara 700, în suprafaţă de 16452 mp este proprietatea Municipiului Timişoara – domeniul public. Imobilul proprietatea Municipiului Timișoara se va reglementa prin operațiunea de dezlipire, astfel încât Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, piețe acoperite, WC public, bazin de pește, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piață, parcare, drumuri acces și platforme betonate și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

Pentru introducerea în cartea funciară a geometriei imobilelor conform prevederilor Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, a fost necesară întocmirea unei documentaţii cu propunerea de dezlipire. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate: Scopul prezentei documentații este dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1- Piața Agroalimentară Timișoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, piețe acoperite, WC public, bazin de pește, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piață, parcare, drumuri acces și platforme betonate și C2- Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

Alte informatii:

"Documentaţia tehnică pentru dezlipire întocmită de SC BLACK LIGHT SRL a fost recepţionată de către OCPI Timiş conform Referatului de Admitere nr. 73909/27.04.2020.

Concluzii: Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară iniţierea unui proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, piețe acoperite, WC public, bazin de pește, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piață, parcare, drumuri acces și platforme betonate și C2- Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și Lotul 1 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

PRIMAR VICEPRIMAR                                   

NICOLAE ROBU IMRE FARKAS                                                                                                   DIRECTOR                                                                                                                                     EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ   

                                                                                                                                                                                                                    Cod FO53‐03,Ver.2 

Atasament: CU.pdf

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de până la data de După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism. PRIMAR, SECRETAR, L.S. ARHITECT ŞEF, Data prelungirii valabilităţii: Achitat taxa de lei, conform Chitanţei nr. din Transmis solicitantului la data de direct / prin poştă. ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2020-008050 din 01.04.2020 CERTIFICAT DE URBANISM Nr./6|3 din 7! 04, 2020 În scopul: Dezlipire imobil inscris in C.F. nr. 434477 Timisoara - alocare numar cadastral Ca urmare cererii adresate de MUNICIPIUL TIMISOARA prin S.C. BLACK LIGHT S.R.L. cu domiciliul în judeţul Timiş, municipiul TIMIŞOARA, satul -, sectorul -, cod poştal: -, strada Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, telefon/fax -, e-mail -, înregistrată la nr. SC2020-008050 din 01.04.2020 pentru imobilul — teren şi/sau construcţii — situat în judeţul Timiş, municipiul TIMISOARA, satul -, sectorul -, cod poştal -, strada Piata 700, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, sau identificat prin C.F. nr. 434477 Timisoara, în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. 34233/010/kb/98, faza P.U.G., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 157/2002 prelungit cu H.C.L.M.T. 619/2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, SE CERTIFICĂ: 1. REGIMUL JURIDIC Imobil situat in intravilan. Proprietar imobil: MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniul public. Restul notatiilor din C.F. se pastreaza neschimbate. 2. REGIMUL ECONOMIC Imobilul cu nr. cad. 434477 - teren intravilan, in suprafata de 16.452 m.p, cu constructia Cl - Piata Agroalimentara Timisoara 700 si C2 - Capela Ortodoxa; Destinatia conform P.U.G., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Timisoara nr. 157/2002 prelungit cu H.C.L.M.T. 619/2018.

3. REGIMUL TEHNIC Destinatia conform P.U.G., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Timisoara nr. 157/2002 prelungit cu H.C.LM.T. 619/2018. Conform documentatiei topografice - proiect nr. 3017/2020, executata de ing. Loredana Beznoszka, S.C. Black Light S.R.L., se efectueaza operatiunea de dezlipire imobil cu nr. cad. 434477 - in suprafata de 16.452 mp, rezultand 3 parcele si anume: LOT 1 - teren intravilan, in suprafata de 7.508 m.p. cu constructia Cl - Piata Agroalimentara Timisoara 700 si C2 - Capela Ortodoxa, LOT 2 - teren intravilan - in suprafata de 3.141 mp cu constructia C3 - Piata si LOT 3 - teren intravilan (pentru drum) - in suprafata de 5.803 mp. Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru alocare numar cadastral pentru dezlipirea imobilului cu nr. cad. 434477 rezultand 3 parcele si anume: LOT 1 - teren intravilan, in suprafata de 7.508 m.p. cu constructia Cl - Piata Agroalimentara Timisoara 700 si C2 - Capela Ortodoxa, LOT 2 - teren intravilan - in suprafata de 3.141 mp cu constructia C3 - Piata si LOT 3 - teren intravilan (pentru drum) - in suprafata de 5.803 mp., conform documentatiei topografice - proiect nr. 3017/2020, executata de ing. Loredana Beznoszka, S.C. Black Light S.R.L., si este valabil doar insotit de plansele anexe vizate spre neschimbare. Prezentul Certificat de Urbanism este un aviz tehnic, poate fi modificat dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si serveste doar pentru alocarea numerelor cadastrale noi in vederea promovari unei Hotarari de Consiliul Local. Prezentul Certificat de Urbanism isi pierde valabilitatea dupa emiterea Hotarari Consiliului Local si nu poate fi utilizat pentru operatiuni de dezlipire in Cartea Funciara. Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice- intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilelor, respectiv a limitei imobilelor data de puntctele de contur-revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru-conform Ordinului nr.700/2014 A.N.C.P.I privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art. 29 si 33. CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII. 4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii — de construire/de desființare — solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv.Liviu Rebreanu nr. 18-18A În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente. În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice. În aceste condiții: După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării inițiale a investiţiei şi stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a procedurii de evaluare adecvată. În urma evaluării initiale a notificării privind intenţia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecția mediului În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. În situaţia in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administrației publice competente. 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE VA FI ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE: a) Certificatul de urbanism (copie); b) Dovada Titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); c) Documentaţia tehnică — D.T., după caz (2 exemplare originale) []D.TA-C. L]D.TOE. [] D.T.AD. d) Avizele şi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism (copie): d.1) Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura: Alte avize/acorduri: [] alimentare cu apă [] gaze naturale L] [] canalizare [-] telefonizare LI] [] alimentare cu energie electrică [] salubrizare [] [] alimentare cu energie termică [-] transport urban d.2) Avize şi acorduri privind: [] securitatea la incendiu [-] protecția civilă [] sănătatea populaţiei d.3) Avize / acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie): d.4) Studii de specialitate (1 exemplar original): e) punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie); f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecţilor din România (1 exemplar original); g) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii. 7 pt. SECRETAR GENERAL, SIMONA D TI ARHITECT ŞEF, EMILIAN SORIN CIURARIU PRIMAR, Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din . Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poştă la data de

Atasament: plansa.pdf

R.A. AQUATIM TIMISOARA PLAN DE SITUATIE CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE SCARA 1:1000 C3-Piata copertina de tabla & |480000 Str PLAN DE INCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000 Cp =R GRADINA BOTANI “INI SPITALUIECEINIC (MUNICIPAL fe DR SENOS DEMOCRAT AL GERMANILOR DI St e 9 9 8 TRI pe 1075; rada Coriolan Brediceanu CU, Strada Coriolan Brediceanu SITUATIA JURIDICA A IMOBILULUI Pia |nr cadastral Descrierea imobilului E Inscrieri privitoare la proprietate peer Obs. A. Conform CF Curti constructii intravilan, cu urmatoarele _ constructii: a C1 - Piata Agroalimentara Timisoara 700, cu i — sonsfructii Restaurant Crama 700 cu gradina de IAct normativ nr.HG 1016/22.09.2005 emis de Guvernul Romaniei : 434477 434477 Vara, piete acoparite, WC public, bazin de Peste, 16452 ntabulare drept de proprietate dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 nu sunt bazin ornamental, alimentara, magazin, florarie, MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniul public - asupra teren si constructia C1 sediu administrativ, piata, parcare, drumuri de acces si platforme betonate V | C2 - Capela Ortodoxa | | B. Dupa dezlipire | Curti constructii intravilan, cu urmatoarele constructii: Ă C1 - Piata Agroalimentara Timisoara 700, cu 193425/27.12.2012 LOT1 [constructii - Restaurant Crama 700 cu gradina de |Act normativ nr.HG 1016/22.09.2005 emis de Guvernul Romaniei =, nou (43447711) |vara, piete acoperite, WC public, bazin de peste, 7508 Întabulare drept de proprietate dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 nu sunt 7 sera bazin ornamental, alimentara, magazin, florarie, MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniul public - asupra teren si constructia C1 Timisoara, str. Virtutii nr. 1 | Denumire proiect: Documentatie in vederea obtinerii Nr. proiect sediu administrativ, parcare si platforme betonate Tel.: 0356 - 808 870 i i i introa i ilului 7 E a B) BLACK LIGHT" _— ir [277 pa [a e pt DU cu rez 93425727. trusted since 992 e-mail: office (Qblacklight.ro n PE LOT2 Curti constructii intravilan, cu constructia Act normativ nr.HG 1016/22.09.2005 emis de Guvernul Romaniei Beneficiar: Primaria Municipiului Timisoara ne (43447712) C3 - Piata 3141 |ntabulare drept de proprietate dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 nu sunt 7 7 MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniul public - asupra teren si constructia C3 Sef proiect ing. Loredana BEZNOSZKA, H PA Faza: 193425127.12.2012 4 4-1000 CU-DZ nou LOT 3 Curti constructii intravilan (pentru drum) 5803 Act normativ nr.HG 1016/22.09.2005 emis de Guvernul Romaniei nu sunt Intocmit ing. Loredana BEZNOSZKA Ă | 1:5000 Plansa: (43447713) ntabulare drept de proprietate dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 Î Plan de situatie cu propunerea de dezlipire MUNICIPIUL TIMISOARA - domeniul public D da | UZ de incad TOTAL 16452 esenat ing. Loredana BEZNO: Z— SI Plan de incadrare in zona Plansa Verificat —_ Martie 2020 1