keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 145/30.04.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr.442229 Timişoara, nr.cad.442229 şi CF nr.446074 Timişoara, nr.cad.446074 ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Bega Invest Societate pe Acţiuni

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 145/30.04.2020
Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr.442229 Timişoara, nr.cad.442229 şi CF nr.446074 Timişoara, nr.cad.446074 ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Bega Invest Societate pe Acţiuni


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020 - 001335/02.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2020-001335 din data de 02.04.2020 al Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. CT2020 - 001335/02.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere, "Declaraţia", de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.602 din 13.03.2020, la Societatea Profesională Notarială "Cristescu-Heiman", de către Notar Public Vlad Cristescu;
În conformitate cu prevederile art.553, alin (2) , art. 562, alin.(2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 286, alin. (4) şi a pct. I din Anexa nr. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ ;
În temeiul art.139, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilelor-teren înscrise în C.F. nr. 442229-Timişoara, în suprafaţă de 454 mp. şi C.F. nr.446074 Timişoara în suprafaţă de 646 mp.

Art.2: Se aprobă trecerea imobilelor - teren menţionate la art.1, din domeniul privat al Municipiului Timişoara, în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de "teren intravilan pentru drum şi spaţii verzi".

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est - Biroul Clădiri-Terenuri I Est şi Direcţia Ecomomică - Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST CT2020-001335/02.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE,

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr.442229 Timişoara, nr.cad.442229 şi CF nr.446074 Timişoara, nr.cad.446074 ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Bega Invest Societate pe Acțiuni

Având în vedere adresa nr.CT2020-001335 din 26.03.2020, înregistrată la Primăria

Municipiului Timişoara de către Bega Invest S.A., prin care ne înştiinţează că renunţă la dreptul de proprietate, asupra imobilelor-teren situate în Timişoara, str.Baader nr.11A înscrise în CF nr.442229 Timișoara, nr.cad.442229 și CF nr. 446074 Timișoara nr.cad.446074 reprezentând teren intravilan pentru drum și spații verzi. Având în vedere, “Declaraţia”, de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor bunuri imobile, autentificată sub nr.602 din 13.03.2020, la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ ”CRISTESCU-HEIMAN”, de către Notar Public Vlad Cristescu, prin care proprietarul tabular al imobilelor-teren menţionate mai sus, reprezentat prin domnul Conac Nicolae, declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra acestora. Totodată declară că, imobilele-teren, nu sunt grevate de sarcini şi servituţi. În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F. nr.442229 Timișoara nr.cad.44229 și CF nr.446074 Timișoara nr.cad.446074 a fost notată declaraţia de renunţare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”. Având în vedere cele menţionate mai sus şi faptul că, din declaraţia proprietarului şi înscrisul din cărțile funciare, rezultă că, destinaţia imobilelor-teren este ”teren pentru drum și spații verzi”, în temeiul art.286, alin.4 şi a pct.I din Anexa nr.4, din OUG nr.57 din 03.07.2019 - privind Codul administrativ, înaintăm spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre, privind dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilelor-teren înscrise în C.F. nr.442229 Timişoara, nr.cad.442229 în suprafaţă de 454 m.p. și CF nr.446074 Timișoara nr.cad.446074 şi totodată, trecerea terenurilor

IT TTX LOST IT IT TI

respective din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de “teren pentru drum și spații verzi”. DIRECTOR, ŞEF BIROU, Ec.Florin Răvăşilă Călin N.Pîrva ÎNTOCMIT, Dumitraşcu Viorel

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST CT2020-001335/02.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr.442229 Timişoara, nr.cad.442229 şi CF nr.446074 Timişoara, nr.cad.446074 ce fac

obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Bega Invest Societate pe Acțiuni

Având în vedere adresa nr.CT2020-001335 din 26.03.2020, înregistrată la Primăria

Municipiului Timişoara de către Bega Invest S.A., prin care ne înştiinţează că renunţă la dreptul de proprietate, asupra imobilelor-teren situate în Timişoara, str.Baader nr.11A înscrise în CF nr.442229 Timișoara, nr.cad.442229 și CF nr. 446074 Timișoara nr.cad.446074 reprezentând teren intravilan pentru drum și spații verzi.

Având în vedere, “Declaraţia”, de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor bunuri imobile, autentificată sub nr.602 din 13.03.2020, la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ ”CRISTESCU-HEIMAN”, de către Notar Public Vlad Cristescu, prin care proprietarul tabular al imobilelor-teren menţionate mai sus, reprezentat prin domnul Conac Nicolae, declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra acestora. Totodată declară că, imobilele-teren, nu sunt grevate de sarcini şi servituţi.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F. nr.442229 Timișoara nr.cad.44229 și CF nr.446074 Timișoara nr.cad.446074 a fost notată declaraţia de renunţare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilelor-teren înscrise în C.F. nr.442229 Timițșoara nr.cad.442229 în suprafață de 454 mp și CF nr.446074 Timișoara nr.cad.446074 în suprafață de 646 mp şi totodată, trecerea terenurilor respective, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de “teren pentru drum și spații verzi ”. PRIMAR, VICEPRIMAR, Nicolae Robu Farkas Imre DIRECTOR, Florin Răvăşilă

IT TTX LOST IT IT TI