keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 125/31.03.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.316/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza PT, a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectul de investitii „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara"

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 125/31.03.2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.316/2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza PT, a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectul de investitii „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2020 - 6403/11.03.2020 ,de aprobare a proiectului de hotarâre, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-6404/11.03.2020 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2020-6404/12.03.2020 a Direcţiei Economice;
Având in vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-6404/16.03.2020- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 6404/11.03.2020;
Având in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societaţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având in vedere Hotararea de Consiliu Local nr. 316 din data de 15.06.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/29.11/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b) si alin. 4 lit. d) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) şi art.139 alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 316/2018 prin actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri constructie D si E in regim D+P+2E la Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara" conform Anexei 1- "Indicatori tehnico-economici la faza PT" si Anexei 2- "Descrierea investitiei", in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Prioritatea de investitii 10.1.

Art.2: Celelalte articole raman neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: anexa_2_la_HCL.pdf

1

Anexa 2 la HCL nr._____________________

DESCRIEREA INVESTITIEI

1. DATE GENERALE

DENUMIRE PROIECT: Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe

fatade si extindere Scoala generala nr. 30 din Timisoara, corp A, B

si C cu 2 corpuri D si E in regim D+P+2E, Timisoara

AMPLASAMENT: Municipiul Timisoara, str. Astrilor, nr. 13

TITULARUL INVESTITIEI: Primaria Municipiului Timisoara

Bdul-ul C.D.Loga, nr. 1

BENEFICIARUL INVESTITIEI: Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara

NUMAR PROIECT: 167/2015

2. DATE TEHNICE:

Regim de inaltime: D+P+2E

Suprafata construita la sol 3.915,60 mp

Suprafata const. desfasuara 12.431,00 mp

3. INDICATORI VALORICI:

Valoarea totala a investitiei conform devizului general, inclusiv TVA = 24.267,12994 mii lei

din care C+M = 21.100,34021 mii lei

4. DESCRIEREA INVESTITIEI

Prin proiect se propune realizarea următoarelor lucrări: modernizarea teraselor circulabile la

corpurile existente: A, B şi C, montarea termosistemului la faţadele existente la corpurile A, B şi

C şi extinderea pe orizontală cu corpurile D şi E în regim de înalţime D+P+2E.

Conceptul proiectului propus constă în repartizarea spaţial-volumetrică a construcţiilor în două

corpuri, respectiv D şi E, compuse în jurul corpurilor A, B şi C existente şi asigurarea unor spaţii

pentru activităţile de recreaţie, cu vizibilitate din şi spre spaţiile publice exterioare, asigurarea

unei zone verzi compacte, cu caracteristici peisagere de excepţie şi cu imagini arhitecturale

deosebite. Accesul principal se păstrează prin corpul A concomitent cu crearea unor accese

suplimentare din exterior în corpurile D şi E iar circulaţiile orizontale au fost conformate de tip

inelar astfel ca atât corpurile existente A, B şi C cât şi cele propuse D şi E să fie cât mai riguros

legate funcţional între ele.

Ansamblul construit existent este împrejmuit cu trotuar pe străzile aleea Azurului, strada Orion

şi strada Martir Nagy Eugen iar pe latura vest accesul pietonilor este asigurat prin trotuar şi

2

piaţeta adiacentă cu fântână. Dinspre străzile Martir Nagy Eugen şi Aleea Azurului este asigurat

accesul pentru autovehiculele de intervenţie şi evacuarea deşeurilor.

Închiderile perimetrale sunt alcătuite în principal din pereţi de zidărie de blocuri ceramice cu

goluri de grosime 25 cm sau 30 cm, iar spre exterior s-a prevăzut termosistem din polistiren

expandat grafitat şi extrudat de grosime 10 cm care include şi placaje în bosaje orizontale din

foi de aluminiu compozit. În situaţiile în care pereţii de închidere perimetrali sunt diafragme din

beton armat de grosime 25 cm s-a prevazut de asemnea termosistem cu produse polistiren

expandat grafitat 10 cm şi polistiren extrudat 10 cm la soclu. Închiderile vitrate sunt din

tâmplării cu profile de aluminiu cu bariera termică compuse din structura principală şi structura

secundară cu suprafeţe mobile în conformitate cu specificul spaţiului interior.

Compartimentările interioare se vor realiza din pereţi din zidarie cu blocuri ceramice grosime 25

cm din condiţii de izolare fonică şi de rezistenţă la foc, finisaţi cu tencuială compusă din grund,

tinci şi glet şi vopsele lavabile de interior antibacteriene şi împotriva acumulării electrostatice a

prafurilor. Parţial pereţii sunt placaţi cu tratamente acustice din plăci perforate compozite. De

asemenea, parţial, pereţii sunt tapetaţi cu covor PVC gr 1,5 mm aplicat prin lipire în sala

multufuncţională, grup sanitar şi vestiare.

Pardoselile pentru sălile de clasă din parchet lamelar multistratificat gr 2 cm , pentru holuri,

laboratoare, cabinete, vestiare şi gruprui sanitare din covor PVC gr 4 mm şi pardoseli din plăci de

granit antiderapant gr 1,5 cm în casele de scară şi holul de la parter din corpul D.

Soluţiile tehnice de realizare a acoperişlurilor propuse pentru corpurile D şi E prevăd că acestea

vor fi de tipul terasă circulabile iar pe terasele circulabile de la corpurile A, D şi E se vor monta

panouri solare şi panouri fotovoltaice.

Spaţiile verzi vor fi refăcute în sensul următoarelor activităţi:

- la spaţiile verzi adiacente corpului A se va îndepărta în suprafaţă de 1265 mp surplusul

de pământ vegetal până la cota bordurii trotuarului perimetral rezultand un volum de pământ

de aprox. 600 mc. Zona verde dintre corpul A şi piaţetă, respectiv trotuar se va amenaja

peisager prin demolarea scării de acces transversale pe corpul A şi realizarea a două scări de

acces longitudinale corpului A separate cu un zid de sprijin adiacent trotuarului existent.

Rampele de acces prevăzute sunt inegale, rampa din stanga cu trepte de 30 cm lăţime, iar scara

din dreapta cu trepte alungite pe o lungime de 16,20 m. Copacii existenti atât în zona din stânga

cât şi în zona din dreapta vor fi păstraţi în totalitate, urmând a fi defrişaţi doar arbuştii parazitari

nedecorativi. Parţial copacii existenţi vor fi delimitaţi de rampa de acces conform planurilor

anexate.

- zona cuprinsă între corpul D corpul A corpul E şi trotuarele perimetrale existente s-a

prevăzut amenajată unitar cu zone verzi, pavaje din placi de granit antiderapant utilizate şi la

pardoseala piaţetei, banchete cu locuri de şedere, jardiniere pentru flori şi un loc de joacă

pentru copii preşcolari;

3

- zona de contact urbanistic între şcoală şi piaţetă s-a propus a fi amenajată cu drapele şi

perete decorativ care au ca rol marcarea prezenţei piaţetei şi o comunicare spaţial volumetrică

de colaborare între şcoală şi piaţetă sprijinită şi de panoul de afişare cu leduri de mari

dimensiuni care s-a prevăzut a fi amplasat pe corpul A înspre strada Martir Nagy Eugen.

Din punct de vedere al împrejmuirilor amplasamentul este adiacent la trei străzi carosabile

prevazute cu trotuare şi o piaţetă deschisă cu fântână decorativă. Sunt necesare împrejmuire:

- sud spre strada Martir Nagy Eugen –se reface împrejmuirea;

- est spre strada Orion – se reface împrejmuirea;

- nord spre Aleea Azurului – se reface împrejmuirea având în vedere că în faţa corpului D

spre strada s-a proiectat un spaţiu public în vederea funcţionalizării activităţii la bazinul de înot.

Corpul D are la demisol o sală multifuncţională şi grupuri sanitare fete şi baieţi, la parter grupuri

sanitare pentru fete şi baieţi, la etajul 1-3 săli de clasă, şi la etajul 2 incă 3 Săli de clasă.

Corpul E la demisol există staţia de pompare, spaţii de depozitare şi bazin de rezervă pentru

stingerea incediilor, la parter se găsesc casele de scară, la etajul 1-5 Săli de clasă iar la etajul 2-5

Săli de clasă.

Situaţia propusă a personalului din şcoală este următoarea: 79 cadre didactice, 6 cadre didactice

auxiliare, 12 personal nedidactic, 2.013 elevi repartizati în corp A - 592 elevi, în corp B - 881

elevi, în Corp D- 240 elevi, în Corp E- 300 elevi.

Pentru corpul C numărul de locuri este urmatorul, care sunt folosite alternativ de elevii din

corpurile A şi B: 50 la bazinul de înot, 70 la sala de sport, 200 la sala multifuncţională.

PROIECTANT

SC Atelierul ARHITEXT SRL

Atasament: anexa_1_la_HCL.pdf

Anexa 1 la HCL nr._____________________

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PT

DENUMIRE PROIECT: Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe

fatade si extindere Scoala generala nr. 30 din Timisoara, corp A, B

si C cu 2 corpuri D si E in regim D+P+2E, Timisoara

AMPLASAMENT: Municipiul Timisoara, str. Astrilor, nr. 13

TITULARUL INVESTITIEI: Primaria Municipiului Timisoara

Bdul-ul C.D.Loga, nr. 1

BENEFICIARUL INVESTITIEI: Scoala Gimnaziala nr. 30 din Timisoara

NUMAR PROIECT: 167/2015

DATE TEHNICE: Regim de inaltime D+P+2E

Suprafata construita la sol = 3.915,60 mp

Suprafata construita desfasurata =12.431,00 mp

INDICATORI VALORICI: Valoarea totala a investitiei conform devizului general, inclusiv

TVA = 24.267,12994 mii lei

din care C+M = 21.100,34021 mii lei

PROIECTANT

SC Atelierul ARHITEXT SRL