keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 165/30.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societatea de Transport Public Timişoara SA

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 165/30.04.2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societatea de Transport Public Timişoara SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-8618/10.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-8618/10.04.2020 al Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-8618/10.04.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020-8618/10.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Adresa Societăţii de Transport Public Timişoara SA cu nr. CDE2020-360/03.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 aprobat de către Consiliul de Administraţie al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA prin Decizia nr. 5/31.01.2020 şi Nota de fundamentare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 cu nr. 6641/19.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor a SC Societatea de Transport Public Timişoara SA nr. 1/18.03.2020;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În baza prevederilor art. 4 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) şi alin. 3), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii de Transport Public Timişoara SA, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi.
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Audit,
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Societăţii de Transport Public Timişoara SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa.pdf

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE:MUNICIPIUL TIMISOARA Operatorul economic: SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA Sediul/Adresa: TIMISOARA; BV. Dambovita NR.67 Cod unic de înregistrare: RO 2490570

ANEXA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2020

INDICATORI Nr. rd.

Propuneri an curent (N)

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 119.999.638

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 119.996.638

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 83.947.000

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0

2 Venituri financiare 5 3.000

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 118.775.745

1 Cheltuieli de exploatare,( R7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: 7

117.970.745

A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 30.652.000

B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 1.830.000

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: 10

79.868.745

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 76.407.050

C1 ch. cu salariile 12 70.802.000

C2 bonusuri 13 5.605.050

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 200.000

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15

0

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16 700.280

C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 2.561.415

D. alte cheltuieli de exploatare 18 5.620.000

2 Cheltuieli financiare 19 805.000

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 1.223.893

IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 467.823

2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 0

3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 0

4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 0

5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAISUS

25 0

V PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:

26 756.070

1 Rezerve legale 27 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 756.070

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

30 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 0

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0

32 0

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

33 0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34 0

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 0

b) - dividende cuvenite bugetului local 36 0

c) - dividende cuvenite altor acţionari 37 0

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

38 0

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40 0

a) cheltuieli materiale 41 0

b) cheltuieli cu salariile 42 0

c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 0

d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 0

e) alte cheltuieli 45 0

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 9.318.442

1 Alocaţii de la buget 47 0

2 Surse proprii 48 3.508.312

3 Surse atrase( credite pt.investitii) 5.810.130

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 9.318.442

X DATE DE FUNDAMENTARE

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 1.179

2 Nr. mediu de salariaţi total 51 1.098

3 Câştigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.151 Anexa de fundamentare nr.2)

52 5.666

4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=R152 din Anexa de fundamentare nr.2)

53 5.666

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54 109.287

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat

55 32.832

7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56 0

8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 57 990

9 Plăţi restante 58 21.000.000

10 Creanţe restante 59 8.100.000

DIRECTOR GENERAL D.D.P.P.R.U, ŞEF SERVICIU TRANSPORT, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

Atasament: Raport.pdf

Cod FO 53-01, ver. 2 Page 1

ROMÂNIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2020-8618/10.04.2020 TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al SC Societatea de

Transport Public Timişoara SA

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-8618/10.04.2020 a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA, facem următoarele precizări: Prin adresa cu nr. CDE2020-360/03.04.2020 SC Societatea de Transport Public Timişoara SA a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2020 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA a fost aprobat de Consiliul de Administrație al STPT prin Decizia nr. 5/31.01.2020 şi de către Adunarea Generală a Asociaţilor prin Hotărârea nr.1/18.03.2020. În proiecţia bugetului pe anul 2020 şi estimările pentru anul 2021 şi 2022, s-a ţinut cont de principalele prevederi ale actelor normative în vigoare (O.G.26/2013 privind întărirea dişciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară; OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă; prevederilor proiectului legii bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, OMFP 3818/2019 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, prevederile Contractului colectiv de muncă în vigoare, etc.) La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2020, s-au avut în vedere şi prevederi ale hotărârilor emise de Consiliul local şi anume: -Hotărârea Consiliului Local 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, modificată prin HCL nr.370/06.07.2018; -Hotărârea Consiliului Local de aprobare a Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin HCL 192/2012 cu modificările şi completările ulterioare; -Hotărârea Consiliului Local 108/27.03.2012-privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara; -Hotărârea Consiliului Local nr. 349/18.07.2014 prin care se dă în administrarea RATT sistemul intermodal de transport cu biciclete, precum şi HCL 260/26.05.2015 de dare în administrare a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega. -Hotărârea Consiliului Local 377/17.07.2018 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului “Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara”, precum şi aprobarea Caietului de sarcini, a Contractului de delegare a gestiunii, şi a tarifelor pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru sărbători; De asemenea, la estimarea indicatorilor pe anul 2020 s-au avut în vedere Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor: Hotărârea AGA nr.6/22.01.2019 pentru stabilirea indemnizatiei administratorilor neexecutivi, Hotararea nr.3/18.03.2020 de aprobare a Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare al Societatii de Transport Public Timisoara si alte hotarari emise de AGA si Consiliului de Administratie. Fundamentarea nivelului indicatorilor din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, a urmărit asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor, atât din punct de vedere

IT TTX LOST IT IT TI

Cod FO 53-01, ver. 2 Page 2

dimensional, cât şi în structură, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli, pentru realizarea obiectivele generale ale societăţii şi anume :  generarea de profit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi,  diminuarea datoriilor restante;  onorarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate, precum şi reducerea volumului creanţelor restante. Propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 s-a efectuat pe baza principiului continuităţii activităţii, în condiţii de eficienţă economică în dimensionarea resurselor necesare finanţării întregii activităţi. Indicatorii valorici propuşi în BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru anul 2020 La fundamentarea indicatorilor valorici cuprinşi în Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 s-au avut în vedere următoarele elemente: - nivelul mediu al veniturilor obţinute din prestaţiile prevazute a fi effectuate in 2020 din incasari proprii; - estimarea veniturilor din subventii reprezentand diferentele de tarif si compensaţia la cheltuieli pentru realizarea obligatiei de serviciu public de transport,pentru facilitatile acordate unor categorii de catateni si compensatia la transport public, inclusiv transportul şcolar, compensaţia la transportul intermodal cu biciclete si cel naval; - veniturile aferente serviciului de iluminat public delegate societatii; - preţurile estimate în 2020 la energia electrică şi combustibil; - estimarea necesarului de cheltuieli cu asigurările, pentru toate mijloacele de transport şi activele utilizate în cele 5 moduri de transport (tramvaie, troleibuze, autobuze, biciclete, naval), si cel aferent iluminatului public ; - estimarea cheltuielilor cu iluminatul public, inclusiv cel festiv; - numărul mediu de personal prognozat la finele anului 2020 este de 1179 salariaţi, conform organigramei si statului de functiuni aprobat de AGA. Cap.I. VENITURI TOTALE Veniturile societăţii sunt realizate în principal din veniturile aferente prestării serviciului de transport public integrat, efectuat de societate în calitate de operator autorizat de transport public, care cuprinde următoarele sisteme de transport: -sistemul de transport cu tramvaie; -sistemul de transport cu troleibuze; -sistemul de transport cu autobuze; -sistemul de transport metropolitan cu autobuze şi troleibuze; -sistemul intermodal de transport cu biciclete; -sistemul de transport naval pe canalul Bega; -sistemul de transport şcolar; La aceste venituri mai adăugăm şi veniturile aferente serviciului de iluminat public, inclusiv cel festiv, activitate delegată societăţii. Volumul şi structura veniturilor totale cuprinse în BVC pentru anul 2020 au fost fundamentate ţinând cont de obligaţiile de transport transmise de autorităţiile publice (Municipiul Timişoara şi administraţiile publice membre ale SMTT), de tarifele la transport actuale şi cele propuse a se ajusta, de compensațiile financiare pentru acoperirea costurilor operaţionale înregistrate generate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciul public şi a diferenţelor de tarif acordate prin Protocolul încheiat cu Municipiul Timişoara. Veniturile totale prognozate pentru anul 2020 sunt de 119.999.638 lei. 1.Venituri din exploatare în sumă de 119.996.638 lei, se compun în principal din: -veniturile din încasări realizate din vânzarea de titluri de călătorie şi alte tarife în urma prestări de servicii de transport public, previzionate la nivelul 31.400.000 lei.

Cod FO 53-01, ver. 2 Page 3

-venituri din activitatea de iluminat public si festiv, în valoare de 2.364.950 lei; -venituri din alte servicii prestate, altele decât din activitatea de transport (ITP, închirieri spaţii reclamă, închirieri mijloace de transport, închirieri spaţii, închiriere utilaje, lucrări terţi, avize, etc) au fost preconizate a fi realizate în suma de 2.000.000 lei; -venituri din diferenţe de tarif la transport şi compensaţie la cheltuielile de transport alocate din bugetul local în suma de 83.947.000 lei, pentru facilităţi acordate unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara, compensaţie la cheltuieli pentru asigurarea functionalităţii sistemelor de transport intermodal cu biciclete, transport naval. La alocarea în bugetul local a sumelor aferente transportului în comun pe lângă sumele de mai sus, se vor avea în vedere şi TVA aferentă reducerilor şi gratuităţilor, precum şi sumele aferente transportului metropolitan (cu troleibuze şi autobuze) estimate la suma de 6.012.000 lei pentru anul 2020, precum şi a sumelor în sold din 2019. -alte venituri din exploatare în sumă 284.688.000 lei, reprezentând în principal venituri din subvenţii pentru investiţii, reprezentând reluarea la venituri a amortizări mijloacelor fixe achiziţionate din alocaţii bugetare din perioadele anterioare (troleibuze), precum şi a celor primite sau dobândite cu titlu gratuit (donaţii, plusuri de inventar), venituri din producţia de imobilizări, precum şi alte venituri. 2.Veniturile financiare, au o valoare foarte mică şi sunt programate la valoarea de 3000 lei şi reprezintă venituri din dobânzi aferente disponibilităţilor în bănci şi venituri din diferenţe de curs din activitatea curentă. Cap. II. CHELTUIELI TOTALE În propunerea de BVC pe anul 2020, volumul cheltuielilor a fost dimensionat în funcţie de veniturile programate a fi realizate, de cheltuielile necesare prestării serviciilor: cheltuieli de funcţionare (cheltuieli cu combustibili şi energie electric, cheltuieli de personal), pentru întreţinerea şi exploatarea infrastructurii de transport public (căile de rulare, reţele electrice, staţii de transformare-redresare, dispecerate, depouri, sistemul de taxare, căi navigabile, etc) şi a mijloacelor de transport public (tramvaie, troleibuze, autobuze, vaporete, biciclete) şi cele aferente serviciului de iluminat public. Structura şi volumul cheltuielilor este influenţată şi de cheltuielile necesare respectării normelor tehnice specifice transporturilor, emise de autoritățile de licențiere/autorizare și de reglementare tehnică (ARR, RAR , AFER, ANRSC, autorităţi navale etc) privind: a) condițiile de exploatare a infrastructurii de transport și a mijloacelor de transport public aferente serviciului; b) siguranţa circulaţiei; c) securitatea şi sănătatea calatorilor; d) condiţiile de lucru la bordul mijloacelor de transport; e) protecţia mediului. Cheltuielile totale prognozate în anul 2020 sunt de 118.775.745 lei, cu următoarea structură: 1.Cheltuielile de exploatare de 117.970.745 lei, cuprind urmatoarele categorii de cheltuieli: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 30.652.000 lei formate din:  cheltuielile privind stocurile in cuantum de 24.230.000 lei care includ cheltuielile cu combustibilul şi energia electrică, cheltuielile cu piesele de schimb şi materialele necesare mentenanţei şi exploatării sistemelor de transport, cheltuieli cu obiectele de inventar,etc; Pentru anul 2020 a fost estimată o creştere a acestor tipuri de cheltuieli de peste 15% faţă de cele realizate în 2019, ca urmare a creşterii volumului prestaţiei de transport urban, a cresterii preţurilor şi tarifelor la utilităţi dar şi o creştere a cheltuielilor cu piesele de schimb ca urmare a cresterii gradului de uzură a infrastructurii şi a mijloacelor de transport.  cheltuielile privind serviciile executate de terti, in suma de 3.200.000 lei, includ : - cheltuielile şi întreţinerea şi reparaţiile efectuate la mijloacele de transport, utilaje, clădiri, refugii călători, bunuri aflate în propritatea societăţii sau date în administrare.

Cod FO 53-01, ver. 2 Page 4

- cheltuieli cu primele de asigurare pentru mijloacele de transport şi persoane, cheltuieli cu taxe postale şi cheltuielile cu telecomunicaţii mai mari decât în anul 2019 generate de extinderea reţelei de comunicaţii pentru asigurarea functionalităţii tuturor sistemelor de transport. - cheltuieli cu deplasări în ţară şi străinătate, - cheltuieli cu servicii de pază, a bunurilor şi valorilor, - de întreţinere şi funcţionare a tehnicii de calcul, - cheltuielile cu pregătirea profesională– pentru conducatori tramvai, troleibuz , autobuz şi personalul necesar operării sistemului naval, conform programelor de pregatire profesionala anexa la CCM, etc. De asemenea în această categorie sunt incluse serviciile cu colaboratorii şi cheltuieli privind comisioanele şi onorariile care cuprind: cheltuielile cu consultanta juridică şi cheltuieli cu comisioanele achitate agenţilor economici care prestează servicii de vânzare bilete etc. B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi varsăminte asimilate estimate la nivelul de 1.830.000 lei, care cuprind: cheltuieli cu redevenţa, licenţe, cheltuieli de autorizare, taxa de mediu, contribuţia A.N.R.S.C, etc cheltuieli necesare asigurării respectării reglementărilor tehnice specifice precum şi cheltuieli cu taxe şi impozite: impozite şi taxe locale pentru clădiri, mijloace de transport şi alte impozite şi taxe pentru bunurile aflate în patrimoniul societăţii sau date în administrare, alte impozite şi taxe asimilate; C. Cheltuieli cu personalul au fost previzionate avându-se în vedere următoarele: - drepturile de personal stabilite prin Contractul colectiv de munca incheiat cu reprezentantii salariatilor in temeiul prevederilor Codul muncii si a Legii dialogului social nr.62/2011; - un numar de personal mediu prognozat si luat in calcul la estimarea cheltuielilir personal de 1098 salariati fata de numarul de posturi conform organigramei si statului de functii aprobat de 1179 salariati. Cheltuielile cu personalul estimate a fi realizate în anul 2020 sunt prevăzute la suma totală de 79.868.745 lei, având următoarea componenţă: C0.Cheltuieli de natură salarială cuprind cheltuielile cu salariile şi bonusurile, estimate la nivelul de 76.407.050 lei, aferente unui numar de 1098 salariati, dupa cum urmeaza: C1. Cheltuieli cu salariile în sumă totală de 70.802.000 lei, fundamentate placand de la de la numarul de salariati la 31.12.2019 de 1028 si numarul de personal estimate la finele anului 2020 de 1167, determinand un numar mediu total pentru 2020 de 1098 salariati; - câstigului mediu brut lunar pe salariat calculate pe baza cheltuielilor de natura salariala planificat in anul 2019; - cu sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferent creşterii nr.mediu de personal de la finele anului 2020 faţă de cel aprobat în 2019 dar neangajat, adica de la 993 salariaţi la 31.12.2019 la 1098 salariaţi în 2020. - cu sumele reprezentand majorarea valorii tichetelor de masa ca urmare a modificarii prevederilor legale prin care se stabilesc limitele acestora si a celor stabilite prin contractual colectiv de munca; C2. Bonusuri Au fost estimate ca bonusuri: reprezentând cheltuieli cu tichete de masă, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli conform CCM la suma 5.605.050 lei. Cheltuielile sociale au fost determinate în conformitate cu limita prevăzută de art.25 alin 3 lit.b. din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, în limita unei cote de 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. Au fost estimate cheltuieli cu tichete de masă pentru salariaţi la nivelul valorii nominale de 15,18 lei pe tichet/zi, prevăzut de legislaţia în vigoare, în valoare totală 3.850.000 lei (15,18 lei*21 zile * 1098 salariaţi *11 luni). C3.Alte cheltuieli cu personalul a fost prevăzută suma de 200.000 lei pentru cheltuieli neprevăzute cu salarii compensatorii şi alte cheltuieli cu drepturi cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti.

Cod FO 53-01, ver. 2 Page 5

C4. Cheltuielile aferente contractelor de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, au fost determinate pe baza prevederilor contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie şi ale directorului general. Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare totatal de 700.280 lei, au fost stabilite in conformitate cu cerintele OUG.109/2011, contractele de mandate in vigoare (director general si 8 membrii ai Consiliului de Administratie al STPT), astfel:

- Director general: indemnizaţie fixă conform Hotărârii C.A. de 16.000 lei (9.360 lei net) si indemnizaţie variabilă in cuntumul a 3 indemnizaţii fixe in suma totală de 240.000 lei

- Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, 8 membrii, avand o indemnizţie fixă de 3.419 lei /luna/membru (2.000 lei net) si o indemnizaţie variabilă in cuantul a 3 indemnizaţii fixe, in total cheltuieli cu indemnizaţiile membrilor C.A. de 410.280 lei.

- Alte comisii si comitete, in care intră si secretariatul C.A. suma de 50.000 lei. C5.Cheltuielile cu contribuţiile datorate de angajator, au fost estimate la 2.561.415 lei, includ: contribuţia asiguratorie de muncă (2.25%), contribuţia pentru personal cu handicap neangajat de aproximativ 68.500 lei/luna. D. Alte cheltuieli de exploatare, în sumă de 5.620.000 lei. Au fost estimate cheltuieli cu majorări şi penalităţi la bugetul general consolidat de 1.800.000 lei, reprezentând dobânda pe perioada eşalonării în anul 2020, conform ratelor din graficul de eşalonare stabilit prin Decizia 7884/19.06.2019 şi accesorii datorate neplăţii la termen a obligaţiilor curente şi a ratelor de eşalonare, ca urmare lipsei disponibilitatilor. În această grupă se includ cheltuielile cu amortizarea, cheltuieli privind activele imobilizate, ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane, alte cheltuieli de exploatare. Cheltuielile cu amortizarea au fost estimate la 3.520.000 lei, reprezentand sursa proprie de finanţare a investiţiilor. 2. Cheltuieli financiare cheltuieli estimate în sumă de 805.000 lei, reprezentând cheltuieli cu dobânzile pentru credite pentru activitatea curentă şi de investiţii pentru completarea surselor de finantare a investiţiilor, cheltuieli cu diferenţe de curs aferente activităţii curente, etc. Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) La închiderea exerciţiului financiar 2020, s-a estimat un profit brut de 1.223.893 lei, profit determinat pe baza cheltuielilor fundamentate mai sus şi a veniturilor estimate a fi realizate în 2020 si un profit net de 756.070 lei. La capitolul investiţii au fost estimate ca surse de finanţare a investiţiilor sursele proprii (amortizarea din care se scad reluarea pe venituri a amortizarii mijloacelor fixe achizitionate din alocatii bugetare) in valoare de 9.318.442 lei şi diferenta din surse atrase, credite pentru investiţii. Investiţiile având ca sursă de finanţare alocaţiile bugetare vor fi prevăzute în Planul de dezvoltare anexa la bugetul local al Municipiului Timişoara.

Indicatorii de performanţă programaţi prin Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

1. Numarul de posturi aprobat prin statul de funcţii in 2020 este de 1179 salariaţi; 2. Numărul mediu de salariaţi în 2020 este previzionat la 1.098 salariaţi; 3. Câştigul mediu brut lunar pe salariat calculat pe baza cheltuielilor cu salariile de 5.374 lei; 4. Câştigul mediu brut lunar pe salariat calculat pe baza cheltuielilor de natură salarială de 5.666 lei, include bonusurile ( tichetele de masa).

Cod FO 53-01, ver. 2 Page 6

5. Indicatorul aferent productivităţii muncii în unităţi valorice în anul 2020 este prognozat la nivelul de 109.287 lei/persoană, calculat ca raport între veniturile totale din exploatare şi numărul mediu de salariaţi previzionaţi pentru 2020. Productivitatea muncii determinate ca raport între veniturile din exploatare, care se diminuează cu sumele primite de la buget este de 32.832 lei/salariat. 6. Cheltuiala totală la 1.000 lei venituri totale pentru anul 2020 este de 990 lei, care asigură realizarea unui profit rezonabil. 7. Plăţile restante au fost influentate de Decizia ICCJ 1944/16.06.2016 in litigiu cu ANAF . Menţinerea eşalonării şi respectarea graficului de plăţi face parte din programul de reducere a plăţilor asumat de societate. 8. Creanţele restante programate pentru finele anului 2020 sunt de 8.100 mii lei, volum care depinde in mare masura de încasarea creantelor.

În cazuri justificate, cand are loc modificarea in cursul anului a indicatorilor economico- financiari aprobati, se va proceda la rectificare Bugetului de venituri si cheltuieli, in conditiile OG nr. 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.

Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, propunem aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU T., CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER B.G.M.P.E., TEODORA GENTIMIR

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA

1. Descrierea situatiei actuale Prin adresa cu nr. CDE2020-360/03.04.2020, SC Societatea de Transport Public Timişoara SA a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2020 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA a fost aprobat de Consiliul de Administrație al STPT prin Decizia nr. 5/31.01.2020 şi de către Adunarea Generală a Asociaţilor prin Hotărârea nr. 1/18.03.2020.

În proiecţia bugetului pe anul 2020 si estimarile pentru anul 2021 si 2022 s-a tinut cont de principalele prevederi ale actelor normative in vigoare (O.G.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara; OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa; prevederile Legii nr. 5/ 2020 a bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, OMFP 3818/2019 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, prevederile Contractului colectiv de munca in vigoare etc).

La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2020 s-au avut in vedere si prevederi ale hotararilor emise de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate Fundamentarea nivelului indicatorilor din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 a urmărit asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor, atât din punct de vedere dimensional, cât şi în structură, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli, pentru realizarea obiectivele generale ale societăţii şi anume :  generarea de profit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi,  diminuarea datoriilor restante;  onorarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate, precum şi reducerea volumului creanţelor restante. Propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 s-a efectuat pe baza principiului continuităţii activităţii, în condiţii de eficienţă economică în dimensionarea resurselor necesare finanţării întregii activităţi.

3. Concluzii Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de

venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

PRIMAR, DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro