keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 155/30.04.2020 Privind aprobarea cererii de finanţare "Construire sală de sport la Şcoala Generală nr.25 din Timişoara", cod SMIS 122504, şi a cheltuielilor aferente

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 155/30.04.2020
Privind aprobarea cererii de finanţare "Construire sală de sport la Şcoala Generală nr.25 din Timişoara", cod SMIS 122504, şi a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC 2020- 8790/14.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC 2020- 8790/14.04.2020 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Direcţiei Economice nr. SC2020- 8790/15.04.2020;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 16.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020- 8790/14.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Luând în considerare solicitarea de clarificări nr. 4 de la ADR Vest, înregistrată cu nr. CDD2020-361/10.04.2020;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 124/31.03.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 274/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara";
In conformitate cu prevederile H.G. nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;
In baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b) şi alin. 4 lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi (3) şi art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cererea de finanţare cu titlul "Construire sală de sport la Şcoala Generală nr.25 din Timişoara", cod SMIS 122504, depusă în cadrul POR 2014-2020, apelul "POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului" cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/720/30.05.2018, cod SMIS 122504.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Construire sală de sport la Şcoala Generală nr.25 din Timişoara", cod SMIS 122504 în cuantum de 9.050.302,93 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 9.050.302,93 lei.

Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 181.006,07 lei, reprezentând contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanţarea proiectului "Construire sală de sport la Şcoala Generală nr.25 din Timişoara", cod SMIS 122504.

Art. 4: Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Directiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

Cod FO53-01,Ver.2

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA DEZVOLTARE

COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE

SC 2020- 8790/14.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea cererii de finanţare „Construire sală de sport la Școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod smis 122504, şi a cheltuielilor aferente

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare „Construire sală de sport la Școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod smis 122504, şi a cheltuielilor aferente,

Facem următoarele precizări: Pentru obiectivul de investiţii "Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din

Timişoara" a fost întocmita documentaţia tehnico-economica de către proiectantul S.C. «Atelierul Arhitext» S.R.L, în baza Contractului de proiectare nr. 225/2014.

Prin HCL nr. 124/31.03.2020 au fost aprobate: documentaţia tehnico-economica la faza

PT, indicatorii tehnico-economici și anexa privind descrierea sumară a investiţiei pentru proiectul mai sus menţionat, ca urmare a actualizării estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizitiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, inclusiv din punct de vedere al indicelui de inflatie pentru materialele de constructii.

Proiectul a fost depus in vederea obţinerii finanţării nerambursabile in cadrul POR 2014-

2020, apelul “POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/720/30.05.2018. In baza Instrucţiunii AM POR nr.135/23.01.2020, ADR-VEST a reluat procesul de verificare a conformităţii administrative si a eligibilităţii proiectului și prin solicitarea de clarificări nr.4, înregistrată cu nr.CDD2020-361/10.04.2020, ADR Vest a anunțat demararea etapei precontractule și a solicitat aprobarea prin HCL a Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente.

Valoarea totala a investiţiei conform bugetului proiectului este de 9.050.302,93 lei (inclusiv TVA), din care:

- valoare totală eligibilă 9.050.302,93 lei ( inclusiv TVA ); - 181.006,07 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului,

respectiv cofinanțarea proiectului.

Cod FO53-01,Ver.2

În concluzie,

PROPUNEM:

Art.1: Se aprobă cererea de finanțare cu titlul “Construire sală de sport la Școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod smis 122504, depusă în cadrul cadrul POR 2014-2020, apelul “POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/720/30.05.2018, cod SMIS 122504. Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului “Construire sală de sport la Școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod smis 122504 în cuantum de 9.050.302,93 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 9.050.302,93 lei. Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 181.006,07 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cofinanțarea proiectului “Construire sală de sport la Școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod smis 122504. Art. 4: Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de

hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare „Construire sală de sport la Școala Generală nr.25

din Timișoara”, cod smis 122504, şi a cheltuielilor aferente, îndeplinește condițiile pentru a fi

supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Director Direcția Dezvoltare Intocmit,

Magdalena Nicoară Adina Şuiu

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-03,Ver.3

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

SC 2020- 8790/14.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea cererii de finanţare „Construire sală de sport la Școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod smis 122504, şi a cheltuielilor aferente

1. Descrierea situatiei actuale Prin HCL nr. 124/31.03.2020 au fost aprobate: documentatia tehnico-economica la faza PT,

indicatorii tehnico-economici si anexa privind descrierea sumară a investitiei pentru proiectul "Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara" ca urmare a actualizării estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizitiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, inclusiv din punct de vedere al indicelui de inflatie pentru materialele de constructii. Proiectul a fost depus in vederea obtinerii finantarii nerambursabile in cadrul POR 2014- 2020, apelul “POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/720/30.05.2018.

2. Schimbari preconizate si rezultate asteptate

Prin solicitarea de clarificări nr.4, înregistrată cu nr.CDD2020-361/10.04.2020, ADR Vest a anunțat demararea etapei precontractule și a solicitat aprobarea prin HCL a Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente.

3. Alte informatii

Valoarea totala a proiectului este de 9.050.302,93 lei (inclusiv TVA), din care: - valoare totală eligibilă 9.050.302,93 lei ( inclusiv TVA ); - 181.006,07 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv

cofinanțarea proiectului. 4. Concluzii Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea cererii de

finanțare și cheltuielile aferente pentru obiectivul " Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara ", cod SMIS 122504, în vederea finanțării în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Prioritatea de investitii 10.1b.

PRIMAR DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARA

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune, în

nota de fundamentare.