keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 203/04.06.2020 Privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2020

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 203/04.06.2020
Privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 -10080/11.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 -10080/11.05.2020 al Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 -10080/11.05.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020 - 10080/18.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Adresa nr. 2218 DT-SP din data de 29.04.2020 a S.C. AQUATIM S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDE2020-000489/08.05.2020;
Ţinând cont de Decizia nr. 1 din 25.02.2020 a Consiliului de Administraţie al S.C. AQUATIM S.A. şi aprobată de către Adunarea Generală a Administratorilor S.C. AQUATIM S.A. prin Hotărârea nr. 1 din 25.02.2020 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al AQUATIM S.A., pentru anul 2020;
În conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, oraşul Deta şi oraşul Jimbolia, în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 18, alin. 15 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009;
Având în vedere prevederile art. 10, alin (1) şi art. 12, alin (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) şi alin. 3), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Programul de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2020 în domeniul apă-canal, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. AQUATIM S.A. Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SERVICIUL D.P.P.C.A.A. BIROUL CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ Nr. SC 2020-10080/11.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2020

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara şi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara,din surse proprii, pentru anul 2020;

Facem următoarele precizări: Obiectivele operatorului S.C. Aquatim S.A. vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului. Programul de investiţii implică realizări importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru buna funcţionare a serviciilor cât şi pentru ca acestea să îndeplinească condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile. În conformitate cu prevederile art. 10, alin (1), pct. b şi art. 12.din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţă exclusivă, ce poate fi exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de apă şi de canalizare, în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte: aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului. În exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri privitoare la aprobarea programelor de reabilitare, extinderea şi modernizarea sistemelor existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii, precum şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare; Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A. , conform art. 18 fiind stabilite obligaţiile operatorului, alin. 15 : ,,să întocmească programele anuale de reparaţii, dotări şi investiţii, pe care să le supună spre aprobare Autorităţii Delegante”.

Finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în Programul de investiţii se asigură din fonduri proprii ale Operatorului Regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Timişoara, S.C. Aquatim S.A., astfel:

CAP. Lucrări în continuare: - 19.899.269 lei CAP. Investiţii noi: - 8.730.360 lei

CAP. Studii şi proiecte - 1.697.000 lei Total investiţii din surse proprii : - 30.326.629 lei Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind

aprobarea pentru anul 2020 a Programului de investiţii pentru municipiul Timişoara al operatorul regional S.C. Aquatim S.A., din surse proprii de finanţare în valoare totală de 30.326.629 lei, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local DIRECTOR GENERAL DIRECŢIA G.D.P.P.R.U., ŞEF SERVICIUL D.P.P.C.A.A., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROUL C.A.A., CONSILIER B.C.A.A., CAMELIA CEAUŞESCU LUCUŢ MARINELA

Red. / Dact. : L.M. ; Ex:1 Cod FO 53 – 01, Ver. 2

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC 2020-10080/11.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara,

din surse proprii, pentru anul 2020 1.Descrierea situaţiei actuale Obiectivele operatorului S.C. Aquatim S.A. vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a

standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Urmare a înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, şi ca urmare a aprobării

prin HCL 277/28.07.2009 a delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Timişoara prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timişoara, în baza HG nr. 855 / 2008 a fost semnat Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010, în numele şi pe seama membrilor Asociaţiei.

Operatorul regional privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş Aquatim S.A. are principalele obiective de investiții în Municipiul Timișoara , avându-se în vedere: extinderi de reţele de apă-canal, branşamente apă şi racorduri canal, optimizarea şi reabilitarea a staţiilor de epurare ape uzate menajere, respectiv stațiilor de tratare a apei potabile, reabilitarea rețelei de distribuție apă, optimizarea procesului de dezhidratare a nămolului la stația de epurare a apelor uzate, reabilitarea rețelei de canalizare.

În conformitate cu prevederile art. 10, alin (1), pct. b şi art. 12.din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţă exclusivă, ce poate fi exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de apă şi de canalizare, în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte: aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului.

3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea

Programului de investiţii pentru municipiul Timişoara al operatorul regional S.C. Aquatim S.A. pentru anul 2020, din surse proprii de finanţare în valoare totală de 30.326.629 lei, şi-l supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR GENERAL D.G.D.P.P.R.U., CHIŞ CULITĂ

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Aquatim_surse_proprii_2020_-_semnat.pdf

AQUATIM S.A. TIMIŞOARA PROGRAM DE INVESTIŢII PT MUNICIPIUL SERVICIU PROIECTARE TIMISOARA CU FINANŢARE DIN SURSE PROPRII S.A. Ii INDICATORI Data 2019 Na Valoare Zi Sucursala Localitatea finalizării Aprobat Realizat/ an curent 2 de an “IM //an 2022 investiţiei Preliminat ul Nr 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ata pr 10 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR DIN SURSE PROPRII, din care: Surse proprii, din care: a)- din disponibil sold inceput an b)-amortizare c) - profit d)- restituiri UAL pt.fond IID Alocaţii de la buget -bugetul de Stat-pt.cofinantare POS MEDIU -bugetul Local-pt.cofinantare POS MEDIU Credite bancare, din care: a)-interne b) - externe -MELF "POS MEDIU Alte surse, din care: -din grant fd. POS MEDIU -alte fonduri nerambursabile - PROIECTE CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII.-PROGRAM SURSE AGUATIN, din care: 36,796,242 7,834,155 30,326,629 26,790,577 11,654,000 a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 2,800,000 371,587 1,960,064 0 0 Lucrari de refacere fatade , lucrari de reamenajare acces cladire , lucrari de amenajare interioara la nivelul parter prin creearea de spatii pentru receptie si birouri relatii clienti si lucrari de refacere instalatii interioare in cladirea existenta pe str.E. Baader nr.11 , Realizare ! Timiscara Timisoara 2020 2.800.000 371,587 1,960,064 0 0 bransament apa si Demolare Cladire anexa C2(Garaje auto, ateliere si magazii ) si construire cladire spatii birouri , str.Baader nr.11,mun.Timisoara. BEI Pr de natura SORTII public al statului sau al unităţii administrativ- 27,323,391 7, 462, 568 17,939,205 7,990,628 0 Preluare si descarcare ape pluviale in zona Parc Industrial Freidorf -str.Paul Morand , Timisoara Timisoara 2020 1,500,000 484,329 929,737 o 0 mun.Timisoara Extindere retele apa- canal, branşamente apă şi racorduri canal pe strazile: LOT 1:str. Nera, B.P.Hasdeu, Circumvalatiunii, Dunarea, Bachus, Prof. Alex Cisman, C. Irineu, Aurora, Teiului -mun.Timisoara, Timisoara Timisoara 2020 3,570,690 2,003,349 730,263 o o LOT 2: Nicoresti, Letea, Ceferistilor, Timisoara; LOT 3: Anton Katrein, Bela Lugosi, Parc Industrial Freidorf - mun. Timisoara; Extindere reţea de canalizare Calea Şagului, între Pod Cal. Şayului şi bifurcaţie loc. Parţa, Şag - Timisoara Timisoara 2020 3.700.000 3,325,660 522,379 o 0 municipiul Timişoara.Etapa | (Pod Calea Sagului -intersectie str.O.Cotrus) Extindere reţea de canalizare si apa pe Calea $agului, între Pod Cal. Șagului şi bifurcaţie loc. ANN ANNEI Parţa, Şag municipiul Tirana Etapa HI a str.O.Cotrus- ta inc DE Şag) Timisoara Timisoara = 060,080 COE 0 Q Executie statii de pompare ape uzate menajere pe str.Nicolae de Hateg si Dimitrie Dinicu Timisoara Timisoara 2020 400.000 8,392 632,297 0 o SEA de automatizare din STA Bega ,Urseni si Ronat. Etapa. Timisoara Timisoara 2020 200,000 256,262 1,452.151 o o REAMPLASĂRI CĂMINE DE BRANŞAMENT APĂ ŞI CĂMINE DE RACORD CANAL ÎN DOMENIU PUBLIC: BD. CETĂŢII NR. 1/1, STR. MILOŞ CIRNEANSKI NR.2, INTRAREA RÂULUI NR. 2, STR. SF. AP. PETRU ŞI PAVEL NR. 10/A, BD. CETĂŢII NR. 24, STR. ARH. LASZLO SZEKELY NR. 3, STR. CIPRIAN PORUMBESCU NR. 6, STR. SIMION BĂRNUŢIU NR. 11, STR. 16 DECEMBRIE 1989 NR. 3, STR. MESTEACĂNULUI NR. 30, STR. Timisoara Timisoara 2020 101,073 58,774 26,894 0 o ETERNITĂŢII NR. 34, STR. TACIT NR. 3, STR. MEMORANDULUI NR. 59, STR. HERODOT NR. 2, STR. IULIU MANIU NR. 65 — MUNICIPIUL TIMIŞOARA Statia de epurare Timisoara :Optimizarea procesului de deshidratare namol Timisoara Timisoara 2021 10,990,628 0 3,000,000 7,990,628 0 Inteconectarea alimentarii cu energie electrica a surselor de apa , statiilor de tratare , si Timisoara Timisoara+loc 2020 1,561,000 0 2,169,155 0 0 gospodariilor de apa cu generatoare electrice mobile

INDICATORI Data 2019 Valoare Sucursala Localitatea finalizării Aprobat Realizat/ an curent 2020 an 2021 an 2022 investiţiei Preliminat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 STA BEGA : Sistematizarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor alimentati din TGD Timisoara 2020 400,000 3,437 888,363 0 0 U2 et4 STA BEGA : Sistematizarea si suplimentarea alimentarii cu energie electrica Timisoara 2020 1,900,000 166,722 1,499,061 0 0 a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: 0 0 0 0 0 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ- 5.602.851 3.730.360 18.669.949 a m a e a A E EEE RS Infiintare Muzeul Apei Timisoara 00 | Timisoara | Timisoara. 2021 500,000 O 1,500,000 6,074,591 Preluare si descarcare ape pluviale in situatii de urgenta in zona Pasajului CFR str.Gh.Lazar - Timisoara Timisoara 2020 500.000 o 1.405.239 o o municipiul Timisoara Preluare si descarcare ape pluviale in situatii de urgenta in zona Pasajului CFR str.C.Brediceanu Timisoara Timisoara 2020 500,000 o 1,129,686 o 0 -municipiul Timisoara [Reabilitarea si optimizarea forajelor aferente fronturilor de captare pentru statiile de tratarea apei Timisoara "“ 2022 500.000 o 5,000 10.090.000 11,654,000 Timisoara Timisoara Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de demolare (DTAD) pentru demolarea unor Ur RI active din cadrul STA Bega Timisoara Timisoara 2021 814,992 0 430,364 384,628 0 STA URSENI: Sistematizarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor TGD-0.4 KV din us II statia! de conexiurii Timisoara Timisoara 2020 400,000 0) 870,000 0 0 Reabilitare retea canalizare si racorduri canal pe str.V.Hugo si str.Izlaz -mun.Timisoara Timisoara Timisoara 2021 500,000 0 500,000 1,770,730 0 Extindere retea apa potabila si canalizare „inclusiv bransamente si racorduri pe str. Aurel i o Buteanu „Dr.Liviu Cigareanu, Podgoriei si Maximilian Fremaut - mun.Timişoara Timisoara Timisoara 2020 1,147,058 0 1,147,059 0 Extindere retea apa si canalizare str.Bobalna ,mun .Timisoara Timisoara Timisoara 2020 140,801 0 140,802 0 0 Inlocuire partiala gard de imprejmuire Statia de pompare (fosta Uzina nr.3) strada Mistral nr.1 Timisoara Timisoara 2020 150,000 0 150,000 0 0 Reparatii gard de imprejmuire Statia de tratare a apei Urseni Timisoara Timisoara 2020 350,000 0 350,000 0 0 Optimizarea sistemului de producere si alimentare cu agent termic necesar incalzirii spatiilor si TiMisCara 2021 0 0 500,000 350.000 0 prepararii apei calde menajere din Statia de Tratare a Apei Bega Reabilitarea retelei de apa potabila pe str.Topologului -Mun.Timisoara Timisoara Timisoara 2020 0 0 163,226 0 0 Reamplasare conducta alimentare cu apa a cartierului Plopi din mun.Timisoara Timisoara Timisoara 2020 0 0 388,984 0 0 Lucrari interventie, reabilitari si extinderi retele apa si bransamente apa in mun.Timisoara Timisoara Timisoara 2020 50,000 0 25,000 0 0 Lucrari interventie, reabilitari si extinderi retele canal si racorduri canal în mun. Timisoara Timisoara Timisoara 2020 50,000 0 25,000 0 0 a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0 0 0 0 0 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ- 0 0 0 0 0 teritoriale: a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0 0 0 0 0 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ- 1,070,000 0 1,697,000 130,000 0 teritoriale: Reabilitare retea canalizare pe str.Bujorilor-mun.Timisoara Timisoara 2020 0 0 10,000 0 0 Automatizarea dozării soluţiei de sulfat feric la St.Epurare - mun. Timişoara Timisoara 2020 35,000 0 45,000 0 0 Sectorizarea retelei de distributie a apei potabile din mun. Timisoara. ETAPA 2 : SECTOR 2020 o o 10.000 0 o 1,4,5,6,7,8 si 9 Preluare si descarcare ape pluviale in situatii de urgenta din colectoarele adiacente canal Bega Timisoara 2020 20000 o 5,000 o o Etapa | -Str.Nufar -municipiul Timisoara Realizare instalatie fibra optica conexiune internet pentru 8 statii de epurare :Sannicolau n Mare,Jimbolia,Buzias,Recas, Faget,Deta, Ciacova, Pischia. Timisoara OG 2030 9 9 00 Q o Realizare instalatie fibra optica conexiune internet pentru 9 statii de tratare :Sannicolau i Mare,Jimbolia,Buzias,Recas, Faget,lzvin,Sacalaz,Gataia,Bobda Timisoa 2036 9 9 506 o e Extindere retea apă potabilă si bransamente pe str.Nicolae Stoica de Hateg,Cercului ,loan Timisoara 2020 20000 o 10,000 o o Alexandru , Calatorilor „Calea Urseni -Mun.Timisoara

INDICATORI Data 2019 Valoare Sucursala Localitatea finalizării Aprobat Realizat/ an curent 2020 an 2021 an 2022 investiţiei Preliminat e 3 4 5 6 7 8 9 10 Reabilitare conducta de apa D 600mm pe str.Martir Sorinel Leia,P-ta V.Adamachi, Cosminului - Timisoara 2020 20,000 o 5,000 o 0 mun.Timisoara Reabilitare conducta apa existenta /extinderea reţelei de apă potabilă pe str.Albăstrelelor, str.Gen.Magheru, str. Jokai Moor, str. Martir Cornel Popescu, str.Tata Oancea, str. canal Bega - Timisoara 2020 20,000 0 10,000 0 0 municipiul Timişoara. Reabilitare conducta apa Dn 400 mm si bransamente Calea Sever Bocu - mun.Timişoara 2020 20.000 o 10.000 o 0 Reabilitare conducta de apa potabila Calea Urseni intre str. G . Musicescu - str. Legumiculturii - Timisoara 2020 10.000 0 5,000 o 0 mun Timisoara Reabilitare retea de canalizare pe str.Miorita pt Blocurile nr.21,23 si 25 -Municipiul Timisoara Timisoara 2020 20,000 0 5,000 0 0 REAMPLASĂRI CĂMINE DE BRANŞAMENT APĂ ŞI CĂMINE DE RACORD CANAL ÎN DOMENIU PUBLIC: str.Rudolf Walter nr.1 , Emanoil Gojdu nr.7 , Nicolae Leonard nr.13 ,Motilor nr.3 „Moise Dobosan nr.14 „Putna nr.12A Mercy a ,J.S.Bach nr.21 ,Pop de Basesti Tudor Vladimirescu nr.2 „data Timiscara 2020 10,000 0 10,000 0 0 nr.1, Comanesti nr. 1, Evlia Celebi nr. 8, Aurel Cosma nr. 3, bd. Revolutiei 1989 nr.19, Simion Barnutiu nr.21, Mihai Viteazul nr. 40, Protopop G. Dragomir nr. 5, Cerna nr. 14, sc.A, Hebe nr. 59— MUNICIPIUL TIMIŞOARA STA APĂ BEGA : Lucrari de interventie /inlocuire tronsoane conducte de refulare Dn 1000 si Timisoara 2020 75,000 o 75,000 o 0 legaturi rezervoare Reabilitare cladire Statie de clorinare din STA Bega -mun Timisoara Timisoara 2020 0 0 100,000 0 0 Amenajare camera tehnica pentru serverele de funcţionare ale Staţiei de epurare din Clădirea Timisoara 2020 o o 100.000 0 0 administrativă - mun. Timișoara Extinderea aplicatiei SCADA prin realizarea unui modul software care sa asigure monitorizarea mentenantei preventive si corective a echipamentelor tehnologice din cadrul Statiei de Epurare Timisoara 2020 50,000 0 50,000 50,000 0 Timisoara si a SPAU-rilor din aria de operare-faza STUDIU DE FEZABILITATE Marirea capacitatii statiei de pompare ape pluviale la Statia de epurare Timisoara- DALI Timisoara 2020 70,000 0 100,000 0 0 Monitorizarea retelei de canalizare inclusiv statii pompare ape uzate a Mun.Timisoara Timisoara 2020 0 0 5,000 80,000 0 Modernizarea si automatizarea proceselor de aerare si filtrare si sistemul de recuperare a Timisoara 2020 250.000 0 250,000 o 0 namolului din apele de spalare din STA Urseni-faza DALI Statia de tratare apa Urseni : Automatizarea Centralei Termice Timisoara 2020 50,000 0 50,000 0 0 Statia de epurare Timisoara: Studiu de fezabilitate pentru realizare instalatie de tratare a 2020 o 0 5,000 0 0 mirosurilor provenite de la uscarea namolurilor Sistematizarea alimentarii cu energie electrica a caminelor de monitorizare debit si presiune Ra aferente retelei de alimentare cu apa -Mun.Timisoara Timisoara 2020 100,000 Q 9 Extindere retea canal si racorduri aferente precum si preluare receptori existenti la adresa Timisoara 2020 o o 10.000 o o Grigore T. Popa intre imobilele nr. 23 si 29, Timisoara Extindere capacitate de stocare si dozare reactivi de potabilizare STA Bega Timisoara 2020 0) 0 130,000 0 0 area si reabilitarea conductei Dn 800 OL de apa potabila intre strazile Banatul si Timisoara 2020 o o 10,000 o o Reamplasarea conductei de apa Dn 250 OL de pe strada Polona Timisoara 2020 0 0 10,000 0 0 Lucrari de extindere conducta de apa si canalizare pe strazile George Ardelean, Johann Wolf, Timisoara 2020 o o 10.000 o o Karoly Kos, Martin Gemeinhardt din municipiul Timisoara SRI de inel a retelei de apa pe strazile Toplita, Chisinau si Bogdanestilor din municipiul Timisoara 2020 o o 5,000 o o imisoara Reparatii gard ce imprejmuieste Grupul de Fantani nr. 3, 4,5 STA Urseni Timisoara 2020 0 0 10,000 0 0 Timisoara Reamplasarea si reabilitarea conductei de apa potabila Dn 400 OL de pe str. Constructorilor 2020 o o 5,000 0 o Lucrari de deviere conducta de canalizare pe strada Macin in orasul Timisoara Timisoara 2020 0 0 10,000 0 0 Timisoara Lucrari de extindere conducta de canalizare pe strazile Nicolae Ghimboase, Intrarea Teodor 2020 0 0 5.000 0 0 Ungureanu. Intrarea Petre Puschita, George Popovici, Aurel Vernichescu, Intrarea Romulus Maritescu, Rezistenta Banateana, Garana, Aurel Peteanu din municipiul Timisoara Reabilitare Statie de Pompare SP4U4 din cadrul STA Bega Timisoara 2020 0 0 130,000 0 0 Sistematizarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor situati in perimetrul TSD STA Timisoara Bega, Alimentare servicii proprii PT1 2020 0 0 130,000 0 o Reabilitare conducta apa si bransamente apa pe strazile Ana Ipatescu, Victor Hugo, (intre Calea Timisoara Sagului si str. Emile Zola) si str. Izlaz (intre str Victor Hugo si str. Gavril Musicescu)-mun. 2020 0 0 10,000 0 0 Timisoara Reabilitarea conductelor de apa potabila pe str.Luceafarului ,Mierlei,Bucegi,Padurarilor,O.Goga Timisoara si Calea Urseni-Mun.Timisoara 2020 o o 5,000 Q Q Reabilitarea conductelor de aductiune apa bruta de la forajele F1-F5 la STA Ronat, Timisoara 2020 300.000 o 5,000 o 0 mun.Timisoara Reabilitarea conductei de apa potabila Dn 100 OL pe str Agricultorilor, mun.Timisoara Timisoara 2020 0 0 5,000 0 0

INDICATORI Data 2019 Valoare Sucursala Localitatea finalizării Aprobat Realizat/ an curent 2020 an 2021 an 2022 investiţiei Preliminat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 REIESE , , Timisoara Cladire P+2E, Sector apometre cu spatii pentru flux, birouri si garaje str. Enric Baader nr.11 2020 0 0 160,000 0 0 Extindere retea canal si racorduri aferente la adresa str. Pastorilor intre str. Marginenilor si str. Timisoara 2020 o o 10.000 0 o Comoarei Amenajarea/Modernizarea parcului aferent fostei uzine de apa nr.3, str Mistral nr.1 Timisoara 2020 0 0 112,000 0 0 Sistem de supraveghere video la Statia de Epurare Timisoara Timisoara 2020 0 0 5,000 0 0