keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 122/31.03.2020 Privind împuternicirea domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI, Director al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ca şi desemnat legal în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", Submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 122/31.03.2020
Privind împuternicirea domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI, Director al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ca şi desemnat legal în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", Submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr SC2020-4904/26.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 4904/26.02.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 27.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020 - 4904/26.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa adresa cu nr. 20350/06.02.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2020-3028/07.02.2020, prin care suntem informaţi că se lansează a treia sesiune de depunere a cererilor de sprijin aferentă schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor",aferentă Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor"Submăsura 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu";
Având în vedere faptul că în Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor",Submăsura 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020, cap.V.-Documente ataşate cererii de sprijin, se solicită " Procură notarială prin care împuternicitul este desemnat reprezentantul titularului în relaţia cu APIA, în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea";
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.7, lit.i din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ : "Consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind protecţia şi refacerea mediului" ;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi art 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

ART.1: Se aprobă împuternicirea domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI, Director al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ca şi desemnat legal în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de stat"Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă Măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", Submăsura 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu", PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020.
ART.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
ART.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU SC2020 -

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind împuternicirea domnului Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI,

Director al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ca şi desemnat legal în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de stat„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,

aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020,

sesiunea 3/2020.

Primăria Municipiului Timişoara deţine la Lugoj o suprafaţă de 683,75 ha fond forestier

administrat pe o perioadă de 10 ani de Regia Naţională a Pădurilor –Romsilva prin Ocolul Silvic

Ana Lugojana, în baza Contractului de administrare nr.117/01.03.2019.

Prin adresa adresa cu nr. 20350/06.02.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării

şi Administraţiei, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2020-3028/07.02.2020, suntem

informaţi că se lansează a treia sesiune de depunere a cererilor de sprijin aferentă schemei de

ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”,aferentă

Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”Submăsura 15.1

„Plăţi pentru angajamente de silvomediu”

Conform Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat„Servicii de

silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de

silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți pentru

angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020, cap.V.-Documente ataşate

cererii de sprijin, se solicită “ Procură notarială prin care împuternicitul este desemnat

reprezentantul titularului în relaţia cu APIA, în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă

împuternicirea”

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de

hotărâre privind împuternicirea domnului Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI, Director al

Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ca şi desemnat legal în relaţia cu

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de

stat„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15

„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți

pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020 ,îndeplineşte condiţiile

pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

ŞEF SERVICIU, R.M.P.A.M. CONSILIER ALEXANDRU GHIULAI DAMIAN IONUŢ

Cod FO 53-03 VER 1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2020-

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Adrian – Amedeo BERE –

SEMEREDI, Director al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ca şi desemnat legal în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de stat„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020.

Primăria Municipiului Timişoara deţine la Lugoj o suprafaţă de 683,75 ha fond forestier administrat pe o perioadă de 10 ani de Regia Naţională a Pădurilor –Romsilva prin Ocolul Silvic Ana Lugojana, în baza Contractului de administrare nr.117/01.03.2019. Prin adresa adresa cu nr. 20350/06.02.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2020- 3028/07.02.2020, suntem informaţi că se lansează a treia sesiune de depunere a cererilor de sprijin aferentă schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”,aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”Submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” Conform Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020, cap.V.-Documente ataşate cererii de sprijin, se solicită “ Procură notarială prin care împuternicitul este desemnat reprezentantul titularului în relaţia cu APIA, în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea”

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara care să aprobe

Proiectului de hotărâre privind împuternicirea domnului Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI, Director al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ca şi desemnat legal în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Timis pentru accesarea schemei de ajutor de stat„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”,Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014- 2020, sesiunea 3/2020.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

Cod FO53-03,Ver.3