keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 210/04.06.2020 privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 210/04.06.2020
privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobarea a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-11276/25.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. IF 2020 - 22704/25.05.2020 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 28.05.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. IF 2020 -22704/25.05.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr. SC2020 - 11276/28.05.2020, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2), lit. a) si alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Referat_de_aprobare_a_proiectului_de_hotarare.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA, Nr. SC do de - DU / 35.00. Joac REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timișoara Sectimeaa2-a Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situaţiei actuale e In cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara un functionar public debutant si-a finalizat perioada de stagiu; 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate e Având în vedere prevederile art. 388 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 475 lit. a) din Ordonanţa de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ s-a procedat la numirea definitiva a unui functionar public, astfel: --un consilier clasa 1, gradul profesional debutant din cadrul Biroului Impuneri Mijloace de Transport a fost numit definitiv în functia publica de executie de consilier, clasa l, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu Menţionăm că modificarile propuse nu influențeză numărul de posturi aprobate la nivelul DEMT, ci se modifica doar Statul de functii aprobat prin H.C.L. nr. 431/2019. 3. Alte informaţii Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcţionare nu se modifică şi rămân în forma aprobată prin H.C.L. nr. 422/2018, respectiv prin H.C.L. nr. 79/2017. 2 21 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Cod FO 53-03, ver. 3

4. Concluzii Raportat la cele prezentate mai sus propunem: - modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia F Municipiului Timişoara conform Anexei I care face parte integrantă din prezentul referat. ală a PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO OC NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare. Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Cod FO 53-03, ver. 3

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA NR. 1F 2020 _- 22 304 / 1(.05. RAPORT DE SPECIALITATE privind proiectul de hotarare pentru modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara Avand in vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara prin care se propune modificarea și aprobarea Statului de funcții, facem urmatoarele precizari: In cadrul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timișoara un functionar public debutant si-a finalizat perioada de stagiu, iar in urma evaluarii a obtinut calificativul corespunzator. In conformitate cu art. 388 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 475 lit. a) din Ordonanţa de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ s-a procedat la numirea definitiva a unui functionar public, astfel: - un consilier clasa 1, gradul profesional debutant din cadrul Biroului Impuneri Mijloace de Transport a fost numit definitiv in functia publica de executie de consilier, clasa 1, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu Mentionam ca modificarea propusa nu influenteaza numarul de posturi aprobat la nivelul DEMT. De asemenea Organigrama instituţiei nu se modifică. aceasta rămânând în forma aprobată prin HCL nr. 422/ 13.09.2018, și de asemenea nici Regulamentul de Organizare și Funcţionare nu se modifică şi rămâne în forma aprobată prin prin H.C.L. nr. 79/14.03.2017 Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timisoara indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consiliului local. DIRECTOR EXECUTIV COMPARTIMENT RESURSE UMANE EC. BODO ADRIAN EC. PAUN FLOARE OD Tu” 2 2 1 Timișoara 2021 Cap E open a Eur Cod FO 53-01, ver. 2

Atasament: Anexa_I_Stat_de_functii.pdf

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA Anexa ll la HCL nr.................. MM. APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU T DE FUNCŢII Denumirea funcției A. Funcţii publice de conducere Director executiv Sef serviciu B. Funcţii publice de execuţie Funcţii personal contractual conducere 4 _|Consilier Ss 71 l superior 5 |Consilier Ss 30 I rincipal 6 |Consilier Ss 13 I asistent 7 __|Consilier Ss 4 1 debutant 8 |Consilier juridic Ss 5 1 superior 9 _|Consilier juridic Ss 1 1 principal 10 [Consilier juridic s 1 1 asistent 11 [Consilier achizitii publice s 1 1 superior 12 [Referent M 11 NI superior 13 _|Referent M 0 NI principal 14 [Referent M 0 NI asistent 15 _|Referent M 0 NI debutant TA ef birou C2 Funcţii personal contractual execuţie 17 _|Inspector de specialitate Ss 2 18 [Inspector de specialitate Ss 1 19 _|Referent M 2 1 20 [Referent M 2 1 Total personal contractual de execuţie 7 EL Total personal contractual 8 E [TOTAL GENERAL, 155 A Număr total posturi 155 din care _: 1. Funcţii publice 147 - de conducere 10 - de execuție 137 2. Personal contractual 8 - de conducere l - de execuție 7 DIRECTOR EXECUTIV COMPARTIMENT RESURSE UMANE ADRIAN BODO OSD PAUN FLOARE