keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 144/27.04.2020 Privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a materialelor, bunurilor si serviciilor necesare functionarii sistemului modular medical de izolare din municipiul Timisoara, in contextul actual de raspandire si crestere la nivel national a numarului cazurilor de infectie cu COVID - 19 catre Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" Timisoara

27.04.2020

Hotararea Consiliului Local 144/27.04.2020
Privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a materialelor, bunurilor si serviciilor necesare functionarii sistemului modular medical de izolare din municipiul Timisoara, in contextul actual de raspandire si crestere la nivel national a numarului cazurilor de infectie cu COVID - 19 catre Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020- 9293 /27.04.2020, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-9293/27.04.2020, intocmit de catre Serviciul Scoli, Spitale si Baze Sportive din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.04.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-9293/27.04.2020;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in situatii exceptionale, constatate de autoritatile abilitate;
Avand in vedere Prevederile Decretului Presedintelui Romaniei nr. 240/14.04.2020, privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;
Avand in vedere Ordinul comandantului actiunii nr. 74600/21.04.2020 privind stabilirea unor masuri organizatorice in vederea amplasarii spitalului modular mobil si a taberei de carantinare din municipiul Timisoara;
Avand in vedere adresa Institutiei Prefectului Judetului Timis nr. 3747/S2/22.04.2020, inregistrata la Primaria municipiului Timisoara cu nr. SC2020 - 9122/22.04.2020;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) si d), alin. (6) si alin. (7) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a materialelor, bunurilor si serviciilor necesare functionarii sistemului modular medical de izolare din municipiul Timisoara, in contextul actual de raspandire si crestere la nivel national a numarului cazurilor de infectie cu COVID - 19, catre Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" Timisoara.

Art. 2: Se aproba modelul cadru al contractului de comodat conform Anexei, care face parte din prezenta hotarare.

Art. 3: Se aproba plata utilitatilor apa, canal, energie electrica, rezultate in urma functionarii Sistemului Modular Medical de Izolare.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli, Spitale si Baze Sportive, art. 1 si 2, si Biroul Administrativ din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciul Scoli Spitale si Baze Sportive;
- Biroului Administrativ;
- Spitalului Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" Timisoara;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Anexa__-model_cadru_contract_de_comodat.pdf

Anexa la HCL..…………..

din ………………..

CONTRACT DE COMODAT NR. ……./……………

Încheiat în baza HCL ………/………… privind atribuirea în folosină gratuită şi încheierea contractului de comodat. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul in Timişoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, telefon 0256/408300, cod fiscal RO 32937000, reprezentat prin D-nul. Primar NICOLAE ROBU, în calitate de COMODANT şi 1.2. Ministerul Apărării Naţionale – Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu”, cu sediul în ................................., având CIF ……………….., telefon ……………., email : …………………., reprezentat prin ……………………………… , în calitate de COMODATAR, pe de altă parte, la sediul locatorului din Bv.C.D.Loga nr.1, Timişoara, de comun acord , au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispoziţiilor art. 2146-2157 Cod civil şi a următoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul contractului îl constituie ................................... , şi valoarea de inventar ……………., cu destinaţia de ......................................... ; 2.2. Comodantul împrumută comodatarului în mod gratuit bunurile care face obiectul prezentului contract. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Părtile au convenit să încheie prezentul contract de comodat de la data ………….. până la data de ……………. 3.2. Predarea bunului se va face pe baza de proces verbal de predare – primire. 3.3. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 4.1. COMODANTUL se obligă: a) să predea comodatarului bunurile .........; b) să nu-l împiedice pe comodatar să le folosească până la termenul convenit; 4.2. Obligaţiile COMODATARULUI sunt următoarele: a) să conserve bunurile şi să se ingrijească de ele ca un bun proprietar; b) să foloseasca bunurile conform destinaţiei sale conform art.2.1. din contract. c) să predea comodantului bunurile la data expirării termenului pentru care s-a încheiat contractul. d) la încetarea contractului, să pună la dispoziţia comodantului bunul primit în folosinţă în starea în care acesta se găsec la momentul respectiv;

e) la încetarea contractului de comodat din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majoră şi cazul fortuit, comodatarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către comodant. V. FORŢA MAJORĂ 5.1. Nici una dintre părţile contractante, conform art. 1634 Cod civil, nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzator - total sau parţial - a oricarei obligaţii care –i revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 5.2. Partea care invoca forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 5.3. Dacă în termen de 6 luni de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. VI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 6.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 6.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (AR) şi se consideră primită de destinatar la data mentionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 6.3. Dacă notificarea se trimite de pe telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 6.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părti dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. VII. REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 7.1. Raporturile contractuale încetează prin restituirea bunului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract. 7.2 În caz de nerespectare a obligaţiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului. 7.3. Prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevazut in contract; 7.4. În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilateral de către comodant. 7.5. În cazul imposibilităţii obiective a comodatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea şi încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de ele. 8.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti. IX. CLAUZE FINALE 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 9.2. Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

9.3. Încheiat astazi ……………… ,conform art. 2146 C. civ. în 4 exemplare originale, din care unul pentru comodatar. COMODANT COMODATAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Notă: clauzele prevăzute în cuprinsul acestui contract cadru au caracter obligatoriu şi minimal.

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE NR. SC2020 – 9293/27.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a materialelor, bunurilor şi serviciilor necesare

funcţionării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timişoara, în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului

cazurilor de infecţie cu COVID – 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timişoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. SC2020 - 9293/27.04.2020 şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a materialelor, bunurilor şi serviciilor necesare funcţionării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timişoara, în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului cazurilor de infecţie cu COVID – 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timişoara

Având în vedere: - Prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020, privind prelungirea stării de

urgenţă pe teritoriul României; - Ordinul comandantului acţiunii nr. 74600/21.04.2020 privind stabilirea unor măsuri

organizatorice în vederea amplasării spitalului modular mobil şi a taberei de carantinare din municipiul Timişoara.

În vederea respectării celor precizate mai sus, Instituţia Prefectului Judeţului Timiş a transmis

adresa nr. 3747/S2/22.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului Timişoara cu nr. SC2020 – 9122/22.04.2020, prin care solicită acordarea sprijinului Primăriei Municipiului Timişoara în ceea ce priveşte asigurarea de materiale şi bunuri aşa cum au fost solocitate acestea de către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu”, responsabil de instalarea şi funcţionarea Sistemului Modular Medical de Izolare şi Tratament în municipiul Timişoara. Menţionăm faptul că acest sistem este amplasat în incinta Stadionului CFR unde vor fi trataţi pacienţi infectaţi cu COVID – 19, având în vedere contextul actual al pandemiei cu acest virus.

Pentru a veni în sprijinul Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu”, în ceea ce priveşte asigurarea funcţionării sistemului modular, în cadrul administraţiei publice locale a municipiului Timişoara se asigură următoarele materiale şi bunuri:

- Material pentru placare pardosea (linoleum); - Cabine duş; - Chiuvete; - Aparate încălzit apa (boiler). Bunurile necesare, menţionate mai sus, se vor achiziţoiona de către Primăria Municipiului

Timişoara din fondurile colectate din donaţii/sponsorizări de la persoane fizice/juridice şi vor fi predate spitalului în baza unui contract de comodat şi proces verbal de predare primire.

Totodată, Primăria Municipiului Timişoara prin departementul de specialitate va asigura plata utilităţilor, respectiv: apa, canal, energie electrică.

Luând în considerare aspectele prezentate mai sus, pentru ca bunurile să poată fi utilizate şi întreţinute conform scopului pentru care au fost achiziţionate, se propune transmiterea acestora în foloşinţă gratuită, în baza unui contract de comodat, anexa la proiectul de hotărâre. Acest contract se va

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

încheia pentru întreaga perioadă a funcţionării sistemului modular medical de izolare pentru tratarea COVID – 19.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a materialelor, bunurilor şi serviciilor necesare funcţionării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timişoara, în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului cazurilor de infecţie cu COVID – 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

ŞEF SERVICIU ŞCOLI SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE ANCA LĂUDATU ŞEF BIROU ADMINISTRATIV GAROFIŢA MARA CONSILIER SERVICIU ŞCOLI SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE GABRIELA TAMAŞ

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Anexa__-model_cadru_contract_de_comodat.pdf

Anexa la HCL..…………..

din ………………..

CONTRACT DE COMODAT NR. ……./……………

Încheiat în baza HCL ………/………… privind atribuirea în folosină gratuită şi încheierea contractului de comodat. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul in Timişoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, telefon 0256/408300, cod fiscal RO 32937000, reprezentat prin D-nul. Primar NICOLAE ROBU, în calitate de COMODANT şi 1.2. Ministerul Apărării Naţionale – Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu”, cu sediul în ................................., având CIF ……………….., telefon ……………., email : …………………., reprezentat prin ……………………………… , în calitate de COMODATAR, pe de altă parte, la sediul locatorului din Bv.C.D.Loga nr.1, Timişoara, de comun acord , au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispoziţiilor art. 2146-2157 Cod civil şi a următoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul contractului îl constituie ................................... , şi valoarea de inventar ……………., cu destinaţia de ......................................... ; 2.2. Comodantul împrumută comodatarului în mod gratuit bunurile care face obiectul prezentului contract. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Părtile au convenit să încheie prezentul contract de comodat de la data ………….. până la data de ……………. 3.2. Predarea bunului se va face pe baza de proces verbal de predare – primire. 3.3. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 4.1. COMODANTUL se obligă: a) să predea comodatarului bunurile .........; b) să nu-l împiedice pe comodatar să le folosească până la termenul convenit; 4.2. Obligaţiile COMODATARULUI sunt următoarele: a) să conserve bunurile şi să se ingrijească de ele ca un bun proprietar; b) să foloseasca bunurile conform destinaţiei sale conform art.2.1. din contract. c) să predea comodantului bunurile la data expirării termenului pentru care s-a încheiat contractul. d) la încetarea contractului, să pună la dispoziţia comodantului bunul primit în folosinţă în starea în care acesta se găsec la momentul respectiv;

e) la încetarea contractului de comodat din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majoră şi cazul fortuit, comodatarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către comodant. V. FORŢA MAJORĂ 5.1. Nici una dintre părţile contractante, conform art. 1634 Cod civil, nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzator - total sau parţial - a oricarei obligaţii care –i revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 5.2. Partea care invoca forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 5.3. Dacă în termen de 6 luni de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. VI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 6.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 6.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (AR) şi se consideră primită de destinatar la data mentionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 6.3. Dacă notificarea se trimite de pe telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 6.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părti dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. VII. REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 7.1. Raporturile contractuale încetează prin restituirea bunului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract. 7.2 În caz de nerespectare a obligaţiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului. 7.3. Prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevazut in contract; 7.4. În cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilateral de către comodant. 7.5. În cazul imposibilităţii obiective a comodatarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea şi încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de ele. 8.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti. IX. CLAUZE FINALE 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. 9.2. Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

9.3. Încheiat astazi ……………… ,conform art. 2146 C. civ. în 4 exemplare originale, din care unul pentru comodatar. COMODANT COMODATAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Notă: clauzele prevăzute în cuprinsul acestui contract cadru au caracter obligatoriu şi minimal.

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SERVICIUL ŞCOLI SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE NR. SC2020 – 9293/27.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a materialelor, bunurilor şi serviciilor necesare

funcţionării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timişoara, în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului

cazurilor de infecţie cu COVID – 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timişoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. SC2020 - 9293/27.04.2020 şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a materialelor, bunurilor şi serviciilor necesare funcţionării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timişoara, în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului cazurilor de infecţie cu COVID – 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timişoara

Având în vedere: - Prevederile Decretului Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020, privind prelungirea stării de

urgenţă pe teritoriul României; - Ordinul comandantului acţiunii nr. 74600/21.04.2020 privind stabilirea unor măsuri

organizatorice în vederea amplasării spitalului modular mobil şi a taberei de carantinare din municipiul Timişoara.

În vederea respectării celor precizate mai sus, Instituţia Prefectului Judeţului Timiş a transmis

adresa nr. 3747/S2/22.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului Timişoara cu nr. SC2020 – 9122/22.04.2020, prin care solicită acordarea sprijinului Primăriei Municipiului Timişoara în ceea ce priveşte asigurarea de materiale şi bunuri aşa cum au fost solocitate acestea de către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu”, responsabil de instalarea şi funcţionarea Sistemului Modular Medical de Izolare şi Tratament în municipiul Timişoara. Menţionăm faptul că acest sistem este amplasat în incinta Stadionului CFR unde vor fi trataţi pacienţi infectaţi cu COVID – 19, având în vedere contextul actual al pandemiei cu acest virus.

Pentru a veni în sprijinul Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu”, în ceea ce priveşte asigurarea funcţionării sistemului modular, în cadrul administraţiei publice locale a municipiului Timişoara se asigură următoarele materiale şi bunuri:

- Material pentru placare pardosea (linoleum); - Cabine duş; - Chiuvete; - Aparate încălzit apa (boiler). Bunurile necesare, menţionate mai sus, se vor achiziţoiona de către Primăria Municipiului

Timişoara din fondurile colectate din donaţii/sponsorizări de la persoane fizice/juridice şi vor fi predate spitalului în baza unui contract de comodat şi proces verbal de predare primire.

Totodată, Primăria Municipiului Timişoara prin departementul de specialitate va asigura plata utilităţilor, respectiv: apa, canal, energie electrică.

Luând în considerare aspectele prezentate mai sus, pentru ca bunurile să poată fi utilizate şi întreţinute conform scopului pentru care au fost achiziţionate, se propune transmiterea acestora în foloşinţă gratuită, în baza unui contract de comodat, anexa la proiectul de hotărâre. Acest contract se va

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

încheia pentru întreaga perioadă a funcţionării sistemului modular medical de izolare pentru tratarea COVID – 19.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a materialelor, bunurilor şi serviciilor necesare funcţionării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timişoara, în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului cazurilor de infecţie cu COVID – 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

ŞEF SERVICIU ŞCOLI SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE ANCA LĂUDATU ŞEF BIROU ADMINISTRATIV GAROFIŢA MARA CONSILIER SERVICIU ŞCOLI SPITALE ŞI BAZE SPORTIVE GABRIELA TAMAŞ

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2020 – 9293/27.04.2020

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre Privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a materialelor, bunurilor şi serviciilor necesare

funcţionării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timişoara, în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului

cazurilor de infecţie cu COVID – 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale În prezent, în România este prelungită starea de urgenţă prin Decretul Preşedintelui României nr.

240/14.04.2020, în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului cazurilor de infecţie cu COVID – 19.

Din acest motiv a fost instalat Sistemul Modular Medical de Izolare şi Tratament în municipiul Timişoara şi amplasat în incinta Stadionului CFR. În acest spaţiu vor fi internaţi şi trataţi pacienţi infectaţi cu COVID – 19, având în vedere contextul actual al pandemiei cu acest virus.

Având în vedere această situaţie, Instituţia Prefectului Judeţului Timiş a transmis adresa nr. 3747/S2/22.04.2020, înregistrată la Primăria municipiului Timişoara cu nr. SC2020 – 9122/22.04.2020, prin care solicită acordarea sprijinului Primăriei Municipiului Timişoara în ceea ce priveşte asigurarea de materiale şi bunuri aşa cum au fost solocitate acestea de către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu”, responsabil de instalarea şi funcţionarea Sistemului Modular Medical de Izolare şi Tratament în municipiul Timişoara 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Se vizează ca prin implicarea Primăriei municipiului Timişoara să se asigure sprijin Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu”, care gestionează sistemul modular, să se asigure materiale, bunuri, servicii pentru buna funcţionare a Sistemul Modular Medical de Izolare şi Tratament. 3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a materialelor, bunurilor şi serviciilor necesare funcţionării sistemului modular medical de izolare din municipiul Timişoara, în contextul actual de răspândire şi creştere la nivel naţional a numărului cazurilor de infecţie cu COVID – 19 către Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timişoara şi îl supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU DAN DIACONU Şef Serviciu Şcoli Spitale şi Baze Sportive Anca Lăudatu

COD FO53-03, Ver.1