keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 237/25.06.2020 Privind modificarea Anexei 1 Indicatori de proiect şi a Devizului general aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 97/27.03.2020 pentru obiectivul de investiţie „Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde"

25.06.2020

Hotararea Consiliului Local 237/25.06.2020
Privind modificarea Anexei 1 Indicatori de proiect şi a Devizului general aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 97/27.03.2020 pentru obiectivul de investiţie „Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC 2020-12493/09.06.2020 privind modificarea Anexei 1 Indicatori de proiect şi a Devizului general aprobate prin HCL nr. 97/27.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2020-12493/09.06.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 09.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 12493/09.06.2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 255/14.12.2010 modificată şi completată, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin 4, lit. (d) din Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.1 şi 3 din Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTEArt.1: Se modifică Anexa 1- Indicatori de proiect şi Anexa 2 - Devizul general aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 97/27.03.2020, pentru investiţia: "Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde", conform Anexelor la prezenta hotărâre.

Art.2: Celelalte articole rămân neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează, conform Procedurii Operaţionale 140 Exproprierea pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării unor obiective de interes local, Direcţia Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est şi Direcţia Generală Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_1_indicatori_str._Verde.pdf

Anexa 1 la HCL nr. / .2020

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA SF

DENUMIRE PROIECT - „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”

AMPLASAMENT – strada Verde – proprietăți private supuse exproprierii în suprafață de

11.420,178 mp

TITULARUL INVESTIŢIEI - Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Municipiul Timișoara

NUMĂR PROIECT 21/2020

DATE TEHNICE

Teren degradat

Suprafața totală destinată intervenţiei: Sd = 11.420,178 mp

Suprafață gazonată = 10.095,65 mp

Număr de bănci = 17 buc

Coșuri de gunoi = 17 buc

Pergole = 12 buc

Suprafață alei = 685 mp

Suprafață platformă pentru WC = 2 mp

Suprafață fântână = 26 mp

Număr de arbori = 90 buc

Număr de arbuști = 108 buc

Suprafață plante perene = 435,528 mp

Suprafață stâncărie = 26 mp

Canisită = 150 mp

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, fără T.V.A.: 12.353.283,90 lei

Din care C+M: 1.322.873,00 lei

Valoarea exproprierii: 10.251.682,00 lei

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU S.V.L.J.,

ADRIAN BERE SEMEREDI DIANA MIHAELA NICA

CONSILIER,

DANIELA-ELENA BURTIC

Atasament: Deviz_general_cu_defalcare_-_expropriere_str._Verde.pdf

Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 10.251.682,00 0,00 10.251.682,00 din care 1.1.c) exproprieri şi despăgubiri; conform HG907/2016- Anexa 6 - Sectiunea 1 10.251.682,00 0,00 10.251.682,00

1.2 Amenajarea terenului 150.000,00 28.500,00 178.500,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 603.330,00 114.632,70 717.962,70

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00

11.005.012,00 143.132,70 11.148.144,70

2.1 Bransament electricitate (inclusiv ATR si documentatii tehnice) 30.000,00 5.700,00 35.700,00

2.2 Bransament apa 15.000,00 2.850,00 17.850,00

2.3 Racord canalizare 15.000,00 2.850,00 17.850,00

60.000,00 11.400,00 71.400,00

3.1 Studii 20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.1.1. Studii de teren (geotehnic,topografic) 12.000,00 2.280,00 14.280,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice (Rapoarte de evaluare ANEVAR) 8.000,00 1.520,00 9.520,00

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 5.000,00 950,00 5.950,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 149.900,00 28.481,00 178.381,00 3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 44.900,00 8.531,00 53.431,00 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi adetaliilor de execuţie 5.000,00 950,00 5.950,00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 80.000,00 15.200,00 95.200,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00

3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0,00 0,00 0,00 3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenţă tehnică 65.000,00 12.350,00 77.350,00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii 5.000,00 950,00 5.950,00 3.8.2. Dirigenţie de şantier 50.000,00 9.500,00 59.500,00

239.900,00 45.581,00 285.481,00

4.1 Construcţii şi instalaţii 844.828,00 160.517,32 1.005.345,32

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 32.500,00 6.175,00 38.675,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 255.000,00 48.450,00 303.450,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

al obiectivului de investitii

Total capitol 3

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Nr. crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

DEVIZ GENERAL

"Exproprierea si amenajarea spatiului verde de pe Strada Verde"

Proiectare, dirigentie de santier, R.T.E. si audit energetic Cod fiscal: RO 16053001, Nr. reg. comert: J20/75/2004 tel: 0722782277 si 0723996461 Autorizat proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor Autorizat proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 75.000,00 14.250,00 89.250,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

1.207.328,00 229.392,32 1.436.720,32

5.1 Organizare de şantier 35.000,00 6.650,00 41.650,00 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 25.000,00 4.750,00 29.750,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 10.000,00 1.900,00 11.900,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 18.872,24 0,00 18.872,24 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 1.715,66 0,00 1.715,66 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 8.578,29 0,00 8.578,29

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 8.578,29 0,00 8.578,29 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 223.555,80 42.475,60 266.031,40

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

277.428,04 49.125,60 326.553,64

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

12.789.668,04 478.631,62 13.268.299,66

1.715.658,00 325.975,02 2.041.633,02

Data:20.01.2020

Beneficiar/Investitor MUNICIPIUL TIMISOARA

1) Devizul general este parte a studiului de fezabilitate nr.52/2020

2) In preturi la data de 20.01.2020, 1 Euro =4,78 Lei

Intocmit, SC SMART CONSULTING SRL

ing. Bodea Adrian Marius

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

Total capitol 4

Atasament: ATTUDT0E.pdf

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

Nr. SC 2020-12493/09.06.2020

REFERAT APROBARE PROIECT

Privind modificarea Anexei 1 Indicatori de proiect și a Devizului general aprobate prin Hotărârea

Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 97/27.03.2020 pentru obiectivul de investiție

„Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”

Proiectul tehnic nr. 21/2020 pentru obiectivul de investiție „Exproprierea și amenajarea spațiului

verde de pe strada Verde” a fost întocmit cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea

conţinutului-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente investţiilor publice, în baza contractului nr.

155/02.10.2019, conform prevederilor H.G. nr. 907/2016, de către prestatorul serviciilor de proiectare și

asistență tehnică din partea proiectantului - S.C. SMART CONSULTING S.R.L.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 97/27.03.2020 s-a aprobat Studiul de

fezabilitate, Devizul general și Anexa 1 indicatori de proiect, având Avizul favorabil al Comisiei tehnico-

economice cu numărul CTE 2020-AV07/11.03.2020.

Dintr-o eroare de redactare a fost introdusă, în Anexa 1 indicatori de proiect, suprafața de 11.424,65

mp suprafață expropriată în loc de 11.420,178 mp suprafață expropriată, diferența este de 4,472 mp.

La Devizul general a fost introdusă o linie, la Cap. I Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea

terenului, punctul 1.1 Obținerea terenului, pentru accentuare afaptului că terenul se obține în urma exproprierii

conform Legii nr. 255/2010, - din care 1.1.c) exproprieri și despăgubiri: conform HG nr. 907/2016 – Anexa 6

– Secțiunea I.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază Anexa 1 indicatori de proiect modificată și

Devizul general cu completarea menționată mai sus.

Menționăm că valoarea de expropriere de 10.251.682,00 lei nu este purtătoare de TVA conform

prevederilor Codului Fiscal în care este stipulate faptul că tranzacțiile cu persoanele fizice nu sunt purtătoare

de TVA.

Valoarea totală estimată a investiţiei, valoarea C+M și valoarea exproprierii rămân neschimbate,

conform devizului general aprobat prin HCL nr. 97/27.03.2020: 12.789.668,04 lei (la care se adaugă TVA),

din care C+M are valoarea de 1.715.658,00 lei (la care se adaugă TVA) și valoarea exproprierii de

10.251.682,00 lei (nepurtătoare de TVA);

Amenajarea realizată în urma exproprierii va mări suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor în

Municipiul Timișoara, suprafața supusă exproprierii este de 11.420,178 mp.

Restul articolelor din HCL nr. 97/27.03.2020 rămân neschimbate.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin intermediul acestei operaţiuni de mai sus, vor fi sprijinite activități specifice realizării de

investiții pentru:

- creşterea numărului de ore petrecute în natură,

- creșterea numărului de practicanți de sporturi în aer liber,

- creșterea atractivității cartierului.

Concluzii

Având în vedere cele menționate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea HCL

nr. 97/27.03.2020 prin modificarea suprafeței supuse exproprierii în anexa indicatorilor tehnico - economici și

completarea Devizului general – faza SF, pentru obiectivul „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de

pe strada Verde”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU DAN DIACONU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

ADRIAN BERE SEMEREDI

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: ATTLQEIM.pdf

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA

NR. SC 2020 – 12493/09.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea Anexei 1 Indicatori de proiect și a Devizului general aprobate prin Hotărârea

Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 97/27.03.2020 pentru obiectivul de investiție

„Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului nr. SC 2020 – 12493/09.06.2020 a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 97/27.03.2020 pentru obiectivul

de investiții „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”,

Facem următoarele precizări:

Dintr-o eroare de redactare a fost introdusă, în Anexa 1 indicatori de proiect, suprafața de 11.424,65

mp suprafață expropriată în loc de 11.420,178 mp suprafață expropriată, diferența este de 4,472 mp.

La Devizul general a fost introdusă o linie, la Cap. I Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea

terenului, punctul 1.1 Obținerea terenului, pentru accentuare afaptului că terenul se obține în urma exproprierii

conform Legii nr. 255/2010, - din care 1.1.c) exproprieri și despăgubiri: conform HG nr. 907/2016 – Anexa 6

– Secțiunea I.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază Anexa 1 indicatori de proiect modificată și

Devizul general cu completarea menționată mai sus.

Menționăm că valoarea de expropriere de 10.251.682,00 lei nu este purtătoare de TVA conform

prevederilor Codului Fiscal în care este stipulate faptul că tranzacțiile cu persoanele fizice nu sunt purtătoare

de TVA.

Valoarea totală estimată a investiţiei, valoarea C+M și valoarea exproprierii rămân neschimbate,

conform devizului general aprobat prin HCL nr. 97/27.03.2020: 12.789.668,04 lei (la care se adaugă TVA),

din care C+M are valoarea de 1.715.658,00 lei (la care se adaugă TVA) și valoarea exproprierii de

10.251.682,00 lei (nepurtătoare de TVA);

Amenajarea realizată în urma exproprierii va mări suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor în

Municipiul Timișoara, suprafața supusă exproprierii este de 11.420,178 mp.

Restul articolelor din HCL nr. 97/27.03.2020 rămân neschimbate.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin intermediul acestei operaţiuni de mai sus, vor fi sprijinite activități specifice realizării de

investiții pentru:

- creşterea numărului de ore petrecute în natură,

- creșterea numărului de practicanți de sporturi în aer liber,

- creșterea atractivității cartierului.

Având în vedere cele menționate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea HCL

nr. 97/27.03.2020 prin modificarea suprafeței supuse exproprierii în anexa indicatorilor tehnico - economici și

completarea Devizului general – faza SF, pentru obiectivul „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de

pe strada Verde”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU,

ADRIAN BERE SEMEREDI

ŞEF SERVICIU S.V.L.J., CONSILIER,

DIANA MIHAELA NICA DANIELA-ELENA BURTIC

RED.; DACT.: DB

Cod FO53-01,Ver.1