keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 235/25.06.2020 privind aprobarea tarifelor unice şi a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale desfăşurată în Zona 1 a Judeţului Timiş, în baza contractului de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor nr. 2303/08.12.2017

25.06.2020

Hotararea Consiliului Local 235/25.06.2020
privind aprobarea tarifelor unice şi a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale desfăşurată în Zona 1 a Judeţului Timiş, în baza contractului de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor nr. 2303/08.12.2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr. SC2020-12955 din 15.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-12.957 din 15.06.2020 al Biroului Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 16.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-12.957 din 15.06.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020-12.955 din 16.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006, privind Serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, art. 8. Alin. (3), lit. d1) şi i), art. 10 alin. 5;
Având în vedere prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor;
Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor art. 6 alin. (1) lit. l, k şi p, art. 8 alin. (1), art. 26 alin. (5) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Având în vedere prevederile contractului de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor din Zona de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri ADID Timiş şi operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA pentru Zona 1 a judeţului Timiş;
Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 05.06.2020 a Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş privind aprobarea tarifelor unice şi distincte pentru gestionarea deşeurilor prin diferenţierea pe categorii de deşeuri (reziduale şi reciclabile);
În temeiul dispoziţiilor art. 134 alin. 1 lit. a), coroborate cu prevederile art. 133 alin. 2 lit.a), ale art. 136 şi ale art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ;
Conform art.129 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ "Consiliul local exercită atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local";
Potrivit art.129, alin. 7 lit.n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar privind serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;HOTARASTE

Art.1: Se ia act de Hotărârea nr. 6 din 05.06.2020 a Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Deşeuri Timiş transmisă prin Adresa nr. 4101 din 05.06.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CCM2020-37 din 12.06.2020.


Art.2: Se aprobă tarifele distincte pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor reziduale şi pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor reciclabile rezultate din tarifele unice actuale pe categorii de utilizatori pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi similare pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice private şi persoane juridice publice-instituţii, autorităţi publice) din Zona 1 Timişoara, Judeţul Timiş, aflată în delegare prin concesiune la RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, pentru serviciul de colectare şi transport deşeuri municipale, conform Contractului de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor nr. 2303/08.12.2017, stabilite prin Hotărârea nr. 6 din 05.06.2020 a Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Deşeuri Timiş, Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3: Tarifele menţionate la art. 2 din prezenta hotărâre vor fi aplicabile după aprobarea acestora în AGA a ADID TIMIŞ ZONA 1 si semnarea actului aditional la contractul semnat cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA nr. 2303 din 08.12.2017.

Art. 4: Se acordă mandat preşedintelui ADID Timiş să semneze actul adiţional la contractul de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor din Zona 1 nr. 2303/08.12.2017 încheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre.


Art. 5: Se mandatează Domnul Daniel Marius Coraş - Şef Birou Salubrizare, să reprezinte interesele UAT Timişoara, în AGA a ADID Timiş - Zona 1 - Timişoara şi să voteze în conformitate cu prezenta hotărâre.


Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Preşedintele ADID Timiş.


Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Biroului Salubrizare;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscală;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- ADID TIMIŞ;
- RETIM ECOLOGIC SERVICE SA;
- COLTERM SA;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROUL SALUBRIZARE

SC2020-12955/15.06.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor

municipale desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017

Descrierea situației actuale Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 200/22.04.2008 s-a aprobat acordul participării Consiliului Local al

Municipiului Timişoara ca membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș -

ADID alături de Consiliul Judeţean Timiş iar prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADID Timiş

nr. 1/07.04.2015 s-au consemnat membrii care au aderat la asociaţie implicit şi a Municipiului Timişoara.

În urma unei proceduri publice de achiziție organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Deșeuri - ADID Timis, RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, a fost desemnat operatorul câștigător pentru

prestarea serviciului de colectare și transport deșeuri în zona 1 de colectare a județului Timiș, zonă din care

face parte și Municipiul Timișoara, încheindu-se în acest sens contractul de delegare prin concesiune nr.

2303/08.12.2017.

Prin adresa nr. 6103/02.12.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Timiș înregistrată la Primăria

Municipiului Timișoara cu nr. CCM2019-36 din 04.12.2019 , Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri

Timiș, a solicitat modificarea tarifelor pentru zona 1, astfel prin Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului

Timișoara nr. 635 din 23.12.2019, aceste tarife au fost modificate.

Prin adresa nr. 4101/05.06.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Timiș înregistrată la Primăria

Municipiului Timișoara cu nr. CCM2020-37 din 12.06.2020 , Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri

Timiș, a solicitat modificarea tarifelor pentru zona 1.

Având în vedere Ordonanța Militară nr. 4/29.03.2020 , art. 8 alin. 1 prin care a fost prevăzut faptul că : În

perioada stării de urgenţă preţurile la energie electrică şi termică, gaze naturale, alimentare cu apă,

salubritate şi carburanţi nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanţe militare,

acestea putând fi doar diminuate în funcţie de cerere şi ofertă; nu au putut fi aprobate modificări de tarife

pentru activitatea de coelctare și transport a deșeurilor municipale în zona 1 de colectare a Județului Timiș.

Măsurile prevăzute de ordonanțele militare își încetează aplicabilitatea odată cu ieșirea din stare de urgență,

fapt pentru care se poate da curs solicitării ADID TIMIS privind aprobarea modificării tarifelor aplicate de

către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale în

zona 1 de colectare a Județului Timiș. ;

sir

Conform: - Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor ; - Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor; - Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; - Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților nr Art. 6 alin. (1) lit. l, k și p, art. 8 alin.

(1), art. 26 alin. (5) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006; - Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice art. 10 alin. 5 ; - Hotărârea Consiliului Județean .Timiș nr. 83 din27.05.2020 privind aprobarea modificării tarifelor de

preluare a deșeurilor la depozitul de deșeuri Ghizela; - HG nr. 935/2019 privind stabilirea salariului minim brut pe țară, garantat în plată începând cu data de

01.01.2020; - Hotărârea nr. 6/05.06.2020 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri

Timiș; - În temeiul dispozițiilor art. 134 alin. 1 lit. a), coroborate cu prevederile art. 133 alin. 2 lit. a), ale art.

136 și ale art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ. - prevederile contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport al deșeurilor

din Zona 1 – nr. 2303/08.12.2017 semnat cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru Zona 1 a județului Timiș;

În concluzie, ținând cont de modificările legislative și de propunerea ADID Timis luăm act de aceasta și propunem aprobarea tarifelor distincte, precum și majorarea tarifelor unice și a tarifelor distincte, aprobate în Hotărârea de Consiliu Local nr. 635 din 23.12.2019, practicate de RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale desfășurată în zona 1 a județului Timiș, în baza Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017 încheiat între ADID TIMIȘ și RETIM ECOLGIC SERVICE SA

PRIMAR ADMINISTRATOR NICOLAE ROBU ROBERT KRISTOF

Cod FO53-03, Ver.3

sir

Atasament: Hot_6_ADID.pdf

INTERCOM HOTĂRÂREA NR. 6 / 05.06.2020 A CONSILIULUI DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEŞEURI TIMIȘ Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, întrunit în ședința din data de 05.06.2020, orele 12.00, conform convocatorului, sub conducerea reprezentantului Județului Timiş, care deține președinția ADID Timiș-dl. Valentin Tudorică, pentru analizarea subiectelor de pe ordinea de zi în vederea luării unor decizii, Având în vedere : e Adresa nr. 4823/05.06.2020, înregistrată la ADID Timiș sub nr.4080/05.06.2020, al operatorului RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru Zona 1 — Timișoara, județul Timiș, prin care operatorul a solicitat modificarea și ajustarea tarifelor unice și a tarifelor distincte rezultate pe categorii de utilizatori pentru colectare și transport deșeuri municipale pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice și instituții publice) majorate prin introducerea în tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale a creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01.01.2020 şi a contribuţiilor sociale aferente, conform H.G. nr. 935/13.12.2019; a majorării valorii unitare a tichetelor de masă acordate salariaților de la 13 lei/zi lucrătoare/salariat la 15 lei/zi lucrătoare/salariat; a modificării tarifelor aferente activității de sortare de către operatorul Staţiei de sortare deșeuri a Municipiului Timișoara (respectiv pentru deșeurile reciclabile din toată Zona 1 și deșeurile reziduale din zona urban și periurban); a modificării tarifelor pentru preluarea deșeurilor reziduale și reciclabile la DDN Ghizela, respectiv pentru deșeurile reziduale colectate din Zona 1 rural și predate operatorului stației de transfer Timişoara, potrivit H.CJ. Timiş nr. 2746.12.2019 și H.CJ. Timiș nr. 83/27.05.2020; ajustarea elementelor de cost din structura tarifelor de salubrizare cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național + Majorarea tarifelor aferente activității de sortare prevăzută în premisele acestui act normativ include majorarea deja aprobată prin H.C.L. a Municipiului Timişoara nr.634/23.12.2019, având în vedere, sub condiție suspensivă, şi o a doua creştere, încă neaprobată de Municipiul Timişoara. Hotărârea Consiliului Director ADID Timiș nr.6/05.06.2020 pastel,

de Statistică, conform Contractului de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017 și a modificării elementului de cost „carburanți şi lubrifianți” din structura tarifelor prin reducerea costului specific al combustibilului de la 4,91 lei/l exclusiv TVA la 4,39 lei/l exclusiv TVA (preţul pieței), conform Fișelor de Fundamentare și Memoriului tehnico- economic depuse de operator prin adresa nr.4823/05.06.2020 ; e Solicitările operatorului de colectare Retim Ecologic Service S.A. din perioada 18 martie 2020 - 5 iunie 2020, precum și faptul că, majorările de tarife pentru activitatea de sortare a deșeurilor în Statia de Sortare a Municipiului Timişoara încă nu au fost aprobate de către Municipiul Timișoara ; e Luând act de faptul că, tarifele unice și tarifele distincte pentru colectare și transport deșeuri municipale pentru Zona I-Timișoara, avizate favorabil prin Hotărârea Consiliului Director ADID Timiș nr. 4/24.03.2020, au devenit caduce, Ținând cont de : 1. H.G.nr.935/13.12.2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ; Il. FC) Timiș nr.274/16.12.2019 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr.7243/13.06.2013 încheiat între Judeţul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Asocierea Societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.-Societatea RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.; N.H.C.L.Timișoara nr. 634/23.12.2019 privind modificarea tarifelor aferente sortării deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. în Stația de sortare deșeuri a Municipiului Timișoara; IV. H.CJ.Timiș nr83/27.05.2020 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr.7243/13.06.2013 încheiat între Judeţul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Asocierea Societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.-Societatea RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.; V. Contractul de delegare prin concesiune pentru colectare și transport deșeuri municipale nr. 2303/08.12.2017 pentru Zona I-Timișoara încheiat între ADID Timiș și operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. ; VI. Prevederile OUG 74/2018 referitoare la tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor, astfel cum a fost aprobată cu modificari prin Legea nr. 31 din 10.01.2019, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, Ordonanței de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu ; VII. Ordinul AN.RS.C. nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; VIII. Documentul de poziție din 18.05.2011 privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș” semnat de membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiș; IX. Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, Se adoptă, cu unanimitate de voturi prezente, următoarea Hotărârea Consiliului Director ADID Timiș nr.6/05.06.2020 Pate

HOTĂRÂRE Art. 1 Se avizează favorabil tarifele unice majorate, precum și tarifele distincte rezultate pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale și pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile rezultate din tarifele unice majorate pe categorii de utilizatori pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și reciclabile, precum și a deșeurilor similare reziduale și reciclabile pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice private și persoane juridice publice-instituții, autorități publice) din Zona 1- Timișoara, județul Timiș aflată în delegare prin concesiune la RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru serviciul de colectare și transport deșeuri municipale, conform Contractului de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017, astfel cum sunt menţionate în Tabelul 1 de mai jos. Tabel 1; Tarif U.M. Tarif unic Populaţie urban Colectarea separată și transportul |lei/persoană/lună 11,97 (TVA inclus) separat al deșeurilor municipale Tarif UM. Tarife distincte Populaţie urban Colectarea separată și transportul |lei/persoană/lună 9,23 (TVA inclus) separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul urban Colectarea separată și transportul |lei/persoană/lună 2,74 (TVA inclus) separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul urban Tarif UM. Tarif unic Populație rural Colectarea separată și transportul |lei/persoană/lună 4,08 (TVA inclus) separat al deșeurilor municipale Tarif UM. Tarife distincte Populaţie rural Colectarea separată și transportul lei/persoană/lună 3,14 (TVA inclus) separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul rural Colectarea separată și transportul |lei/persoană/lună 0,94 (TVA inclus) separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul rural Tarif UM. Tarif unic Hotărârea Consiliului Director ADID Timiș nr.6/05.06.2020 incă

Operatori economici și înstituţii publice Colectarea separată și transportul |lei/tonă 341,34 + TVA separat al deșeurilor similare Tarif UM. Tarife distincte Operatori economici și instituţii publice Colectarea separată și transportul |lei/tonă 396,85 + TVA separat al deșeurilor similare reziduale Colectarea separată și transportul |lei/tonă 238,50 + TVA separat al deșeurilor similare reciclabile Art. 2, Tarifele menționate la art. 1 din prezenta hotărâre, cuprinse în Tabelul 1, se vor aplica după aprobarea acestora în AGA ADID Timiș — Zona 1 și semnarea actului adițional la Contractul încheiat cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., nr. 2303/08.12.2017. Art. 3 Se avizează favorabil sub condiție suspensivă, conform art. 4 și urm. din prezenta hotărâre, tarifele unice majorate, precum și tarifele distincte rezultate pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale și pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile rezultate din tarifele unice majorate pe categorii de utilizatori pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și reciclabile, precum şi a deșeurilor similare reziduale și reciclabile pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice private și persoane juridice publice-instituții, autorități publice) din Zona 1- Timișoara, județul Timiş aflată în delegare prin concesiune la RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru serviciul de colectare și transport deșeuri municipale, conform Contractului de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017, din Tabelul 2 de mai jos. Tabel 2: Tarif UM. Tarif unic Populaţie urban Colectarea separată și transportul |lei/persoană/lună 12,42 (TVA inclus) separat al deșeurilor municipal Tarif UM. Tarife distincte Populaţie urban Colectarea separată și transportul |lei/persoană/lună 9,59 (TVA inclus) separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul urban Colectarea separată și transportul |lei/persoană/lună 2,83 (TVA inclus) separat al deșeurilor reciclabile de la Hotărârea Consiliului Director ADID Timiș nr.6/05.06.2020

populaţie în mediul urban | | Tarif Populaţie rural UM. Tarif unic Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipal lei/persoană/lună 4,24 (TVA inclus) Tarif Populaţie rural U.M. Tarife distincte Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul rural lei/persoană/lună 3,27 (TVA inclus) Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul rural lei/persoană/lună 0,96 (TVA inclus) Tarif U.M. Tarif unic Operatori economici şi instituţii publice Colectarea separată și transportul |lei/tonă 356,94 + TVA separat al deșeurilor similar Tarif UM. Tarife distincte Operatori economici și instituţii publice Colectarea separată și transportul |lei/tonă 413,68 + TVA separat al deșeurilor similare reziduale Colectarea separată și transportul |lei/tonă 251,79 + TVA separat al deșeurilor similare reciclabile Art. 4 Tarifele prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre, cuprinse în Tabelul 2, se vor aplica după aprobarea lor în AGA ADID Timiș — Zona 1 și încheierea unui act adițional la contractul de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor din Zona 1 nr. 2303/08.12.2017 încheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Dacă până la data convocării AGA ADID Timiș Zona 1 pentru aprobarea tarifelor pentru activitatea de colectare a deșeurilor cuprinse în Tabelul 2, tarifele aferente activității de sortare a deșeurilor derulate de către operatorul Colterm S.A., care intră în componența tarifelor de colectare menționate în Tabelul 2 nu au fost aprobate de către Municipiul Timișoara, sau publicarea ori comunicarea hotărârii de aprobare de către Municipiul Timișoara nu s-a realizat în mod conform și cu respectarea normelor legale, tarifele cuprinse în Tabelul 2 nu vor fi aprobate în mod definitiv de către AGA ADID Timiș-Zona 1, menținându-se condiția suspensivă în legătură cu aprobarea tarifelor aferente activității de colectare. Hotărârea Consiliului Director ADID Timiș nr.6/05.06.2020 paste)

Art, 5 Până la aplicarea tarifelor aferente activității de colectare a deșeurilor cuprinse în Tabelul 2, se aplică tarifele cuprinse în Tabelul 1, dacă acestea au fost aprobate în AGA ADID Timiș Zona | și s-a încheiat un act adițional. Dacă aprobarea tarifelor aferente activității de colectare a deșeurilor cuprinse în Tabelul 2 a avut loc în AGA ADID Timiș înainte de aplicarea efectivă a tarifelor din Tabelul 1, împlinindu-se condiţia suspensivă legată de aprobarea tarifelor aferente activității de sortare de către Municipiul Timișoara, astfel cum a fost formulată în articolul de mai sus, tarifele aferente activității de colectare a deșeurilor cuprinse în Tabelul 1 nu se mai aplică. Art. 6 Încheierea actului adiţional pentru tarifele cuprinse în Tabelul 2 se va face doar după îndeplinirea condiției aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a tarifelor aferente activității de sortare desfăşurate de operatorul COLTERM S.A. în Stația de sortare deșeuri a Municipiului Timișoara și a comunicării Hotărârii de aprobare a acestor tarife luate în considerare de ADID Timiș ca având un cuantum de 103,76 lei/tonă pentru activitatea de sortare și 218,53 lei/tonă pentru activitatea de prelucrare în vederea valorificării energetice. Art. 7 Tarifele menționate la art.l și art.3 din prezenta, avizate favorabil de Consiliul Director ADID Timiș cu condiţiile mai sus menționate, vor fi trimise spre aprobare U.A.T.-urilor implicate în Zona I-Timișoara cuprinzând și condițiile mai sus prevăzute de prezenta hotărâre. Art. 8 Prezenta hotărâre a fost adoptată de cei patru membri nominalizați mai jos, prezenți la şedinţă, din cei cinci membri care compun Consiliul Director al ADID Timiș. PREȘEDINTE CONSILIUL DIRECTOR ADID TIMIȘ, JUDEȚUL TIMIȘ VALENTIN TUDORICĂ MEMBRU CONSILIUL DIRECTOR, MEMBRU CONSILIUL DIRECTOR, COMUNA SÂNMIHAIU ROMÂN MUNICIPIUL TIMIȘOARA Viorel Mărcuţi Marius Daniel Coraş MEMBRU CONSILIUL DIRECTOR, COMUNA GIARMATA Virgil Bunescu Hotărârea Consiliului Director ADID Timiș nr.6/05.06.2020 PaneD

Atasament: Raport.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROU SALUBRIZARE SC2020-12957/15.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a

activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017

Având în vedere Referatul de Aprobare a Proiectului de Hotărâre nr.SC2020 12955 din 15.02.2020, a

Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017

Facem următoarele precizări: În urma unei proceduri publice de achiziție organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Deșeuri Timiș, RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, a fost desemnat operatorul câștigător pentru prestarea serviciului de colectare și transport deșeurilor municipale în zona 1 de colectare a județului Timiș, zonă din care face parte și Municipiul Timișoara, încheindu-se în acest sens contractul de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017.  

Consiliile locale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, conform Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, art. 10 alin. 5, având atribuţii în domeniul stabilirii, ajustării ori modificării tarifelor propuse de operator în conformitate cu Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Acest drept le este conferit și de prevederile art.6 alin.1 lit.l) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare, republicată şi art.8 alin.1 şi 2 lit.i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată.

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 635 din 23.12.2019 privind aprobarea tarifelor distincte precum și majorarea tarifelor unice și a tarifelor distincte, practicate de cãtre RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale desfãșuratã în Zona 1 a Județului Timiș, în baza Contractului de delegare prin concesiune a activitãții de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017;

Având în vedere : - Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor ; - Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor; - Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau

modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

2

- Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 83 din27.05.2020 privind aprobarea modificării tarifelor de preluare a deșeurilor la depozitul de deșeuri Ghizela;

- HCL nr. 634 din 23.12.2019 privind modificarea tarifelor aferente sortării deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA în Stația de sortare deșeuri a Municipiului Timișoara;

- HG nr. 935/2019 privind stabilirea salariului minim brut pe țară, garantat în plată începând cu data de 01.01.2020;

- Având în vedere prevederile contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor din zona de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017, încheiat între ADID Timiș și operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA pentru Zona 1 a județului Timiș;

- Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 05.06.2020 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș privind aprobarea tarifelor unice și distincte pentru gestionarea deșeurilor prin diferențierea pe categorii de deșeuri (reziduale și reciclabile) Prezentăm următoarele aspecte:

Prin adresa nr. 4101 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADID Timiș înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CCM2020-37 din 12.06.2020 s-a solicitat modificarea tarifelor pentru zona 1, conform Hotărârii nr. 6/05.06.2020 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, la propunerea SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA ca urmare:

- a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 83 din 27.05.2020 privind aprobarea modificării tarifelor de preluare a deșeurilor la depozitul de deșeuri Ghizela;

- a creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01.01.2020 și a contribuțiilor aferente,

- modificării valorii unitare a tichetelor de masă acordate salariaților de la 13 lei/zi lucrătoare/salariat la 15 lei /zi lucrătoare/salariat,

- modificării tarifelor de preluare a deșeurilor colectate din zona 1 a Județului Timiș de către operatorul stației de sortare deșeuri Timișoara CLT COLTERM SA, respectiv pentru deșeurile reciclabile din zona 1 și deșeurile reziduale din zona urban și periurban,

- elementele de cost din structura tarifelor de salubrizare cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică, conform Contractului de delegare prin concesiune nr.2303/08.12.2017

Precizăm faptul că, în baza Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Timișoara, în AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri ADID TIMIȘ Zona 1, vor fi aprobate noile tarife conform Hotărârii nr. 6 din 05.06.2020 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș privind aprobarea tarifelor unice și distincte pentru gestionarea deșeurilor prin diferențierea pe categorii de deșeuri (reziduale și reciclabile), anexă prezenta hotărâre, urmând a se semna actul adițional la contractul semnat cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA nr. 2303/08.12.2017.

În concluzie, propunem aprobarea tarifelor distincte, precum și majorarea tarifelor unice și a tarifelor distincte, aprobate în Hotărârea de Consiliu Local nr. 635 din 23.12.2019, practicate de RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale desfășurată în zona 1 a județului Timiș, în baza Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017, conform Hotărârii nr. 6 din 05.06.2020 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș privind aprobarea tarifelor unice și distincte pentru gestionarea deșeurilor prin diferențierea pe categorii de deșeuri (reziduale și reciclabile), anexă prezenta hotărâre.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale

3

desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș, în baza Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. ȘEF BIROU SALUBRZARE, CONSILIER, CORAȘ DANIEL MIHAELA VATAMANU Cod FO53-01,Ver.2