keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 258/07.07.2020 Privind consumul lunar de carburanţi aferent autoutilitarei Dacia Dokker serie sasiu UU18SDPJ563298417, cu numarul de inmatriculare B-105-JTA aparţinând Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

07.07.2020

Hotararea Consiliului Local 258/07.07.2020
Privind consumul lunar de carburanţi aferent autoutilitarei Dacia Dokker serie sasiu UU18SDPJ563298417, cu numarul de inmatriculare B-105-JTA aparţinând Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10294/10.06.2020 privind consumul lunar de carburanţi aferent autoutilitarei Dacia Dokker serie sasiu UU18SDPJ563298417, cu numarul de inmatriculare B-105-JTA aparţinând Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10295/10.06.2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara privind aprobarea consumului lunar de carburanţi aferent autoutilitarei Dacia Dokker serie sasiu UU18SDPJ563298417, cu numarul de inmatriculare B-105-JTA aparţinând Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 10295/10.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) şi alin. (7) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 ali.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă consumul lunar de carburanţi aferent autoutilitarei Dacia Dokker serie sasiu UU18SDPJ563298417, cu numarul de inmatriculare B-105-JTA aparţinând Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara - 125 litri/lună.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL ADMINISTRATIV ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

Nr.10295/10.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind consumul lunar de carburanți aferent autoutilitarei Dacia Dokker serie sasiu

UU18SDPJ563298417, cu numarul de inmatriculare B-105-JTA aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Având în vedere referatul de aprobare nr. 10294/10.06.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind consumul lunar de carburanți aferent autoutilitarei aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara prin care se propune stabilirea cotei de combustibil privind consumul lunar de carburanți aferent autoutilitarei aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile H.C.L.M.T. nr. 579/26.11.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și Regulamentele de Organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, și achiziția unei autoutilitare in leasing operational de către Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara conform contract Nr. 16368 din. 05.11.2019;

Precizăm faptul că autoutilitara supuse aprobării stabilirii consumului lunar de carburanți, nu are stabilită cota de combustibil. Stabilirea cotei de combustibil privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele aparținând Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, este reglementată de Ordonanța 80/ 30.08.200, art.5 Anexa 3 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, actualizată după cum urmează:

1. autoutilitarei Dacia Dokker serie sasiu UU18SDPJ563298417, cu numarul de inmatriculare B-105-JTA - 125 litri/lună

În concluzie, prin stabilirea cotei de combustibil privind consumul lunar de carburanți aferent autoutilitarei aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara se vor obține următoarele: - stabilirea cotei de combustibil privind consumul lunar de carburanți și gestionarea consumului de combustibil pentru autoutilitara aparținând Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL ADMINISTRATIV ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  e-mail: [email protected]

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind consumul lunar de carburanți aferent autoutilitarei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Jr. Rodica SURDUCAN Gheorghe Florin VOICHESCU ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV INSPECTOR DE SPECIALITATE,

Cosmin DUMITRESCU Viasu Viorel

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Serviciul Administrativ ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 

e-mail: [email protected]

Nr. 10294/10.06.2020 REFERAT DE APROBARE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind consumul lunar de carburanți aferent autoutilitarei Dacia Dokker serie sasiu

UU18SDPJ563298417, cu numarul de inmatriculare B-105-JTA aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situatiei actuale

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, este un serviciu public, subordonat Consiliului Local al Municipiului Timișoara cf. H.C.L.M.T. nr. 579/26.11.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și Regulamentele de Organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate.

Având în vedere: - Faptul că Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a achiziționat in Leasing Operational Dacia Dokker serie sasiu UU18SDPJ563298417, cu numarul de inmatriculare B-105-JTA conform contract Nr. 16368 din. 05.11.2019 - Faptul că autoutilitară achiziționată de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, nu are stabilită cota de combustibil privind consumul lunar de carburanți; - Stabilirea cotei de combustibil privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele aparținând Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, este reglementată de Ordonanța 80/30.08.2001, art.5 Anexa 3 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, actualizată după cum urmează:

1. Dacia Dokker serie sasiu UU18SDPJ563298417, cu numarul de inmatriculare B-105-JTA - 125 litri/lună

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate: Prin stabilirea cotei de combustibil, se va asigura: - stabilirea cotei de combustibil privind consumul lunar de carburanți și gestionarea consumului de combustibil pentru autoutilitara aparținând Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;

3. Alte informatii - nu este cazul 4. Concluzii

Propunem stabilirea cotei de combustibil privind consumul lunar de carburanți 125 litri/lună aferent autoutilitarei Dacia Dokker aparținând Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL, Jr. SURDUCAN RODICA

Cod FO53-03,Ver.1

RR
N
eo