keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 191/04.06.2020 Privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi în repartizarea locuinţelor construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Timişoara, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialişti din domeniul sănătăţii"

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 191/04.06.2020
Privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi în repartizarea locuinţelor construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Timişoara, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialişti din domeniul sănătăţii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2020 - 11357/26.05.2020 de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-11357 din data de 26.05.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-11357/26.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin H.G. 962/2001;
Avînd în vedere prevederile art.14 alin 8 lit. c) din Hotărârea de Guvern nr.962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe: "Pentru locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate se pot propune şi criterii specifice, în suplimentarea celor stabilite conform lit. a) şi b)"
Avînd în vedere prevederile art.14 alin.8 lit.d) din Hotărârea de Guvern nr.962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe: "Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se adoptă sub formă de propuneri care se transmit spre avizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţite de o copie a actului prin care au fost adoptate. Forma finală a criteriilor se adoptă după primirea avizului favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi efectuarea eventualelor modificări şi completări solicitate prin avizul respectiv"
Având în vedere Hotărârea nr.420 din 08 iulie 2018 privind modificarea şi completarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152 /1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) şi (3) şi art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi în repartizarea locuinţelor construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Timişoara, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialişti din domeniul sănătăţii, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2: Criteriile propuse se vor transmite spre avizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţite de o copie conformă a hotărârii prin care au fost aprobate.

Art.3: Forma finală a criteriilor se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, după primirea avizului favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa.pdf

Anexă la HCLMT nr. ………../…………………..

PROPUNERI de CRITERII-CADRU pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor

şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, destinate închirierii exclusiv tinerilor specialiști în sănătate, în municipiul Timișoara

A. Criterii de acces la locuinţă: 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu. NOTĂ*: Prin excepţie, în cazul construcţiilor de locuinţe, destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, medicii rezidenţi, medicii specialişti şi cadrele didactice calificate, definiţi conform prevederilor art. 3 alin. (4) şi (5) din Normele metodologice, pot depune cereri pentru repartizarea unei locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, şi după împlinirea vârstei de 35 de ani.

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Timișoara.

Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia. NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, şi nici chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.

3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Timișoara. 4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ: – Lista de priorităţi se stabileşte ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuinţe înscrişi în lista aprobată iniţial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuinţă sau dacă există locuinţe pentru tineri rămase vacante. – Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj: 1. Situaţia locativă actuală 1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ............ 10 puncte 1.2. Tolerat în spaţiu ............................................... 7 puncte 1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): - mp/locatar a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ....... 5 puncte b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ..... 7 puncte c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv ........................... 9 puncte d) mai mică de 8 mp ............................................ 10 puncte

NOTĂ: În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.

2. Starea civilă actuală 2.1. Starea civilă: a) căsătorit .......................................... 10 puncte b) necăsătorit ...................................... 8 puncte c) căsătorit cu soț/soție medic ……… 13 puncte 2.2. Nr. de persoane în întreţinere: a) Copii – 1 copil ............................................. 2 puncte – 2 copii ............................................. 3 puncte – 3 copii ............................................ 4 puncte – 4 copii ............................................. 5 puncte – > 4 copii ....................................... 5 puncte +

1 punct pentru fiecare copil b) alte persoane, indiferent

de numărul acestora ........................... 2 puncte 3. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus ........................................ 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului 4.1. până la 1 an ................................. 1 punct 4.2. între 1 şi 2 ani .............................. 3 puncte 4.3. între 2 şi 3 ani .............................. 6 puncte 4.4. între 3 şi 4 ani .............................. 9 puncte 4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ....... 4 puncte 5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională 5.1. fără studii şi fără pregătire profesională ........... 5 puncte 5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă .............. 8 puncte 5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ................ 10 puncte 5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată ......................................... 13 puncte

NOTĂ:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii. 6. Situaţii locative sau sociale deosebite 6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care

au împlinit 18 ani ....................... 15 puncte 6.2. tineri care au adoptat

sau adoptă copii ...................... 10 puncte 6.3. tineri evacuaţi

din case naţionalizate ............... 5 puncte 7. Venitul mediu net lunar/membru de familie 7.1. mai mic decât

salariul minim pe economie ...... 15 puncte 7.2. între salariul minim

pe economie şi salariul mediu net pe economie ........... 10 puncte NOTE:

– Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus. – În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală). C. Criterii specifice: 1. Medic rezident - rezident prin concurs ……………………………….18 puncte - rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătății (fără concurs) ……………..16 puncte 2 Medic rezident în specialitate deficitară/specialist în activitate deficitară în județ ………20 puncte 3 Alți tineri specialiști ………………………………………………………..15 puncte

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53- 01 ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL LOCUINȚE Nr. SC2020-11357/26.05.2020 _________________________________________________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE Privind ”Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea

ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Timișoara, destinate închirierii, în

mod exclusiv tinerilor specialiști din domeniul sănătății”

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Timișoara, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din domeniul sănătății

Facem următoarele precizări: Pe terenul situat în str. Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, înscris în CF nr.444149 Timișoara – se

află în derulare obiectivul de investiții construire bloc de locuințe în regim S+P+6E - 30 de unitãți locative, destinate închirierii tinerilor specialiști din sãnãtate, construit de către Agenția Națională pentru Locuințe. Acesta urmează a fi finalizat în cursul acestui an, urmând a fi repartizat persoanelor îndreptățite.

În conformitate cu prevederile art.14 alin.7 din HG nr.962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe:

”Stabilirea solicitanţilor care au acces la locuinţe şi a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor înregistrate în condiţiile alin. (1) şi (2), precum şi repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se realizează în mod obligatoriu după criterii care vor respecta criteriile-cadru cuprinse în anexa nr. 11 şi care se adoptă, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de autorităţile administraţiei publice locale şi/sau centrale care preiau în administrare aceste locuinţe.”

Conform art.14 alin 8 lit. c) din HG nr.962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe:

”Pentru locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate se pot propune şi criterii specifice, în suplimentarea celor stabilite conform lit. a) şi b)”

Potrivit art.14 alin.8 lit.d) din HG nr.962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe:

”Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se adoptă sub formă de propuneri care se transmit spre avizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţite de o copie a actului prin care au fost adoptate. Forma finală a criteriilor se adoptă după primirea avizului favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi efectuarea eventualelor

Capitală Europeană a Culturii

Cod FO 53- 01 ver.2

modificări şi completări solicitate prin avizul respectiv” Luând în considerare prevederile legale enumerate, respectiv Criteriile-Cadru cuprinse în

Anexa 11, precum și Ordinul Ministerului Sănătății nr.1.355/2008 – privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare a locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe pentru medicii rezidenți și alți tineri specialiști din sistemul de sănătate, propunem criteriile-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Timișoara, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din domeniul sănătății, conform Anexei 1 la prezentul raport de specialitate.

Având în vedere cele prezentate, precum și prevederile legale, apreciem că ”Proiectul de

hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Timișoara, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din domeniul sănătății” îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, ȘEF BIROU, Mihai Boncea Simona Bălan

Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53 - 03 ver.3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. SC2020-11357/26.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

”Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Timișoara, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din

domeniul sănătății”

Având în vedere faptul că urmează a fi dat în folosință blocul de locuințe situat în str.Ion Ionescu de la Brad nr.1/E,– etapa I specialiști în sănătate, bloc de locuințe în regim S+P+6E - 30 de unitãți locative, destinate închirierii tinerilor specialiști din sãnãtate, se impune aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Timișoara, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din domeniul sănătății”, în vederea transmiterii acestora sprea avizare Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

PRIMAR, VICEPRIMAR,

NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR D.C.T.D.D. Mihai Boncea

Capitală Europeană a Culturii