keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 220/04.06.2020 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul"

04.06.2020

Hotararea Consiliului Local 220/04.06.2020
privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr.SC2020 - 12163/03.06.2020 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 12163/03.06.2020 al Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.06.2020 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020 - 12163/03.06.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020 - 12163/03.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 845 din 20.12.2018 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Construire Pod peste Bega - str. Jiul ".
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art. 129 alin.2, lit.c) şi lit.d), alin.4, lit.d) şi lit.e), alin.7 lit.m) precum şi alin.14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.1 şi alin.3 şi art 196 alin.1 lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul", întocmit de VCE Vienna Consulting Engineers SRL, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 845 din 20.12.2018 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Construire Pod peste Bega - str. Jiul ".

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Construire Pod peste Bega – str. Jiul”

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții, „Construire Pod peste Bega – str. Jiul”, întocmit de către VCE Vienna Consulting Engineers SRL în baza contractului de prestare de servicii nr. 227/15.07.2015 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de execuție a lucrărilor: 18 luni Valoare de investitie (INV) 24.351,72408 mii lei (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 20.950,86996 mii lei (inclusiv TVA) Cantitate UM Lungime totală (pod + rampe + longitudinale) 118,18 ml Racorduri stradale (inclusive rampe perpendiculare) 82,00 ml Lungime pod 40,60 ml Lățime pod 25,70 ml Asigurare gabarit navigabil 4,30 ml DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF BIROU D.P.P., CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECŢIA GENERALĂ DRUMURI, PODURI, PARCAJE ȘI REȚELE DE UTILITĂȚI SERV. DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIM. CU APĂ BIROUL DRUMURI, PODURI ȘI PARCAJE

RAPORT DE SPECIALITATE privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiţii

,,Construire Pod peste Bega-str.Jiul” Având în vedere Referatul privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general aferent obiectivului de investiţii ,, Construire Pod peste Bega-str.Jiul”; Facem următoarele precizări:

Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2020 obiectivul de investiţii ,,Construire Pod peste Bega – str. Jiul”.

Municipiul Timișoara este străbătut, de la est la vest, de Canalul Bega și calea ferată. Aceste două bariere generează numeroase puncte de conflict în trafic din cauza numărului mic de treceri raportat la gradul ridicat al traficului, traversarea orașului dinspre nord spre sud și invers, în orele de vârf, fiind greoaie și necesitând timp îndelungat.

Un punct prioritar în programul de modernizare al municipiului îl constituie asigurarea legăturii în zona de nord a orașului, respectiv între strazile Jiul și Splaiul Tudor Vladimirescu peste râul Bega.

Având în vedere modernizarea pasajului CF strada Jiul - Calea Circumvalațiunii, este necesară dezvoltarea tramei stradale a municipiului prin asigurarea conectivității între malul sudic și nordic al Canalului Bega. În zona respectivă acest lucru se poate face prin realizarea unui pod ce va asigura continuitatea străzii Jiul până la Splaiul Tudor Vladimirescu, supratraversând râul Bega la cca. 200 de metri aval de Podul de Fier situat pe strada Andrei Mureșanu și la cca. 320 de metri amonte de Podul Traian creând astfel o rută alternativă și diminuând traficul rutier din centrul orașului.

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții, „Construire Pod peste Bega –str. Jiul”, a fost întocmit de către VCE Vienna Consulting Engineers SRL în baza contractului de prestare de servicii nr. 227/15.07.2015, și aprobat prin HCLTM nr. 845/20.12.2018. Valoarea totală a investiției a fost estimată, conform devizului general la 22.734,280 mii lei (inclusiv TVA) respectiv 19.835,370 mii euro (inclusiv TVA). Având în vedere: - OUG. nr.114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, conform căreia salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la suma de 3.000 lei lunar, în cazul angajatorilor care desfășoară activități în sectorul construcții; - Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, conform căreia se modifică cota contribuției asiguratorii pentru muncă; - demararea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a construcțiilor afectate de investiție (C2 – bazin de înot cu cabine, C6 – Platformă betonată pentru plajă, C8 – teren handbal cu tribune – conform Raportului de Evaluare nr.4078/2020, întocmit de Black Light) pentru care e necesară suma de 341.230 lei, conform aceluiași Raport de evaluare transmis Direcţiei Generale de Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități prin adresa Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, nr. CT2020 – 10131/11.05.2020); este necesară actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiţii. Noua valoarea totală a investiției conform Devizului General este de 24.351,72408 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 5.144,00593 mii euro (inclusiv TVA).

Capitală Europeană a Culturii

Durata pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 18 luni. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri și Poduri. Ținând cont de prevederile legale, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,, Construire Pod peste Bega –str. Jiul”, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECȚIA G.D.P.P.R.U., CHIŞ CULIŢĂ ŞEF BIROU D.P.P., CONSILIER,

VASILE OLAR LILIANA PÎRVU

Cod FO53-01,Ver.1

Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Deviz_General.pdf

_ * E — PC! - II = a : se E CELE TE IT too e ore nd mg romana n notei mm ra e en a nu n pe lan eta n lu RE STREET 7 n E EET SIE A REST mia TEA sa i 1 — - >= pe = ME IA sept stea Îi 1 vie mia sd. lt E —_ 1 CR) ş - - m + w - _ R = = va . = , E -& RI E E ţa » A x x CE d iC UI aş E = _ , LL. m E n LE ea AVEM ul TEN FIRE fi ata m". „= “ AD Ze T 1 = LI = Er, E . +7 2 = = - E = - TE LL rs _- E = “% a | II _ E LE a _ LE n E n “E , a = a = + ta 4 1 = _ pe = i = = = : o MEI, i a = n * - i _- n, - E = LI = ' „DEE SP dp = En E ua II "a A, E E , = LE = Cn i : CE m LE sr >