keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 156/30.04.2020 Privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei existente în sold la 31.12.2019

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 156/30.04.2020
Privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei existente în sold la 31.12.2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-008930/16.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. IF2020-020277 din data de 16.04.2020 al Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Nota de Fundamentare nr. IF2020-020276 din data de 16.04.2020 a Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara - Anexă la Raportul de specialitate nr. IF2020-020277/16.04.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.04.2020 - Anexa la raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art. 266, alin.(5) - (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) şi (3) şi art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019- privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se anulează obligaţiile fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate în sold la 31.12.2019. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.

Art.2: Valoarea totală a creanţelor aflate în sold la data de 31.12.2019, mai mici de 40 lei care se anulează potrivit art.1 este în sumă totală de 85338 lei, în conformitate cu Anexa 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Fiscală a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciul Juridic;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: REFERAT_DE_APROBARE.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2020-008930/16.04.2020 REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei existente în sold la 31.12.2019 Sectiuneaa2-a Motivul emiterii proiectului de hotărâre . Descrierea situației actuale La data de 31.12.2019 există în sold creanţe fiscale datorate şi neachitate de debitorii persoane e, mai mici de 40 lei, în suma totală de 85338 lei - 85338 lei creante fiscale mai mici de 40 lei, datorate si neachitate de debitorii persoane fizice - Anexa 1. Executarea silită a contribuabililor care au restanţe la bugetul local presupune din partea organului fiscal efectuarea unor activități precum: - emiterea și tipărirea somației, a titlului executoriu și comunicarea acestora către debitori; area de informații despre debitori de la diverse instituții abilitate; - emiterea și comunicarea adreselor de înființare a popririi către instituțiile bancare și alți terţi popriți, precum și alte activități care generează cheltuieli materiale, de personal şi cheltuieli poştale efectuate în vederea comunicării actelor administrative emise în vederea executării silite, cheltuieli care depăşesc valoarea de 40 lei. Conform art. 266 alin.(5) - (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală,care stipuleaza că: "(GS)Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. (6) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă prevăzută la alin. (5). Cod FO53-03,Ver.3

(7) Prevederile alin. (6) se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a anului." Astfel, în cazul creanţelor fiscale restante administrate de organul fiscal local, aflate în sold la sfârșitul fiecărui an fiscal, legiuitorul a instituit posibilitatea ca, prin hotărâre, autoritățile deliberative să stabilească plafonul creanţelor fiscale a căror valoare este mai mică de 40 de lei, care pot fi anulate. Plafonul se aplica totalului creanţelor fiscale datorate și neachitate de debitori, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului. 2. Schimbari preconizate și rezultate aşteptate Evitarea cheltuielilor care ar putea depăşi valoarea creanței urmărite și a neplăcerilor generate de măsurile specifice de executare silită a debitorilor persoane fizice, în vederea stingerii unei creanţe a cărei valoare nu justifică de cele mai multe ori procedurile și demersurile legale necesare a fi întreprinse în vederea încasării/recuperării acestor creanţe. 3. Alte informa - Nu este cazul. 4. Concluzii Având în vedere cele expuse, apreciem că se impune emiterea unei hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2019, în valoare totală de 85338 lei. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, de fundamentare. nota Cod FO53-03, Ver.3

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA NR. IF 2020-020277/16.04.2020 RAPORT DE SPECIALITATE Privind Proiectul de hotarâre privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei existente în sold la 31.12.2019 Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr.SC2020-008930, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei existente în sold la 31.12.2019, prin care se propune, anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei existente în sold la 31.12.2019. Facem următoarele precizări În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 5,6,7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală: ART. 266 - Anularea creanţelor fiscale (S)Creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate și neachitate de debitori. (6)În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă prevăzută la alin. (3). (7)Prevederile alin. (6) se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a anului. Astfel, în cazul creanţelor fiscale restante administrate de organul fiscal local, aflate în sold la sfârsitul fiecărui an fiscal, legiuitorul a instituit posibilitatea ca, prin hotarâre, autoritățile deliberative să stabilească plafonul creanţelor fiscale a căror valoare este mai mică de 40 de lei care pot fi anulate. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori La data de 31.12.2019 există în sold creanţe fiscale datorate și neachitate de debitorii persoane fizice, mai mici de 40 lei, în suma totală de 85338 lei, respectiv: - 85338 lei creanţe fiscale restante mai mici de 40 lei/debitor, datorate și neachitate de debitorii persoane fizice, evidentiate în Anexa 1 la prezentul raport, parte integranta din acesta. Cod FO53-01,Ver.2

Arătăm că, executarea silită a contribuabililor care au restanţe la bugetul local presupune din partea organului fiscal efectuarea unor activități precum: -emiterea și tipărirea somației, a titlului executoriu și comunicarea acestora către debitori; - solicitarea de informații despre debitori de la diverse instituții abilitate; -emiterea şi comunicarea adreselor de înființare a popririi către instituțiile bancare și alți terţi popriţi, precum şi alte activități care generează cheltuieli materiale, de personal și cheltuieli poştale efectuate în vederea comunicării actelor administrative emise în vederea executării silite, cheltuieli care depășesc valoarea de 40 lei. Precizăm că în aceste condiții, anularea creanţelor fiscale restante, mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2019, vizează evitarea cheltuielilor care ar putea depăşi valoarea creanței urmărite și a neplăcerilor generate de măsurile specifice de executarea silită a debitorilor persoane fizice în vederea stingerii unei creanţe a cărei valoare nu justifică de cele mai multe ori procedurile și demersurile legale necesare a fi întreprinse în vederea încasării/recuperării acestor creanţe. În concluzie, propunerea de anulare a creantelor fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2019, se încadrează în limita maximă prevăzută de codul fiscal la art.266 alin.6 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, plafonul creantelor fiscale care pot fi anulate vizând creanţe fiscale ale debitorilor a căror valoare totală este mai mică de 40 lei. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate și neachitate de debitori. Având in vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, ținând cont de atribuțiile si specificul activității instituției noastre, apreciez că, proiectul de hotărâre pentru anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2019, îndeplineşte conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consiliului local. Cod FO53-01,Ver.2 a

Atasament: NOT__DE_FUNDAMENTARE.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/08AE99F65295ACA3C225855300274148/NOT was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443