keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 172/30.04.2020 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului în suprafaţă de 208 mp, înscris în CF nr. 439621 Timişoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC AS RESIDENCE SRL prin împuternicit Jabri Tabrizi Sohail şi SC A&V CONSTRUCT SRL prin împuternicit Ciuta Viorel şi trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 172/30.04.2020
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului în suprafaţă de 208 mp, înscris în CF nr. 439621 Timişoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC AS RESIDENCE SRL prin împuternicit Jabri Tabrizi Sohail şi SC A&V CONSTRUCT SRL prin împuternicit Ciuta Viorel şi trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-001391/29.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-001391/29.04.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Munucipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT 2020-001391/29.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT 2020-001391/29.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresa nr. CT2020-001391/23.04.2020, înregistrată la Primăria Timişoara de către SC RESIDENCE SRL prin Sohail Jabri Tabrizi şi SC A&V Construct prin Ciuta Viorel pentru imobilul - teren situat în Timişoara, înscris în CF nr. 439621Timişoara, în suprafaţă de 208 mp, reprezentând teren - intravilan arabil pentru drum;
Având în vedere "Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate "autentificată sub nr. 5975/24.10.2016, la Societatea Profesională Notarială "ROMÂNU" de către Notar Public Românu Remus;
În conformitate cu prevederile art. 553, alin. (2), art. 562, alin. (2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile 129, alin. (2), lit. c) şi art. 296, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC AS RESIDENCE SRL prin împuternicit Jabri Tabrizi Sohail şi SC A&V CONSTRUCT SRL prin împuternicit Ciuta Viorel situat în Timişoara, înscris în CF 439621Timişoara, în suprafaţă de 208 mp.

Art. 2: Se aprobă trecerea imobilului - teren, menţionat la art. 1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia teren pentru drum.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică - Biroul Evidenţa Patrimoniului şi Biroul Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC RESIDENCE prin Sohail Jabri Tabrizi;
- SC A&V Construct prin Ciuta Viorel;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: EXPUNERE_MOTIV_TABRIZI.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST NR.CT2020- 001363/ 27.04.2020

REFERAT DE APROBARE A

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea imobilelor de mai jos în două loturi : 1 Imobil situat în Timişoara, str. Târnava , UAT Timişoara ,înscris în CF 437583, având

număr cadastral 437583 , în suprafaţă de 1879 mp, în loturi : a) 449757 imobil situat în Timişoara, str. Târnava , UAT Timişoara având suprafaţa

măsurată 1607 mp b) 449758 imobil situat în Timişoara, str. Târnava , UAT Timişoara având suprafaţa

măsurată de 272 mp 2 Imobil situat în Timişoara, str. Oltul , UAT Timişoara ,înscris în CF 449282, având număr cadastral 449282 , în suprafaţă de 3226 mp, în loturi: a) 449765 imobil situat în Timişoara, str. Oltul , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată 3139 mp

b) 449766 imobil situat în Timişoara, str. Oltul , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată de 87 mp

3 Imobil situat în Timişoara, str. Traian Lalescu ,nr. 2, UAT Timişoara ,înscris în CF 428786, având număr cadastral 428786 , în suprafaţă de 1356 mp, în loturi: a) 449760 imobil situat în Timişoara, str. Traian Lalescu ,nr. 2 , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată 1107 mp

b) 449761 imobil situat în Timişoara, str. Traian Lalescu ,nr. 2 , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată de 249 mp

Descrierea situaţiei actuale :

Univesitarea de Vest din Timişoara este proprietar asupra unei suprafeţe de 22377 mp , incluzând imobile ce reprezintă teren , curţi şi construcţii ,intrate în proprietatea acesteia conform Legii 84/1995, legea învăţământului, drept înscris în CF 403160, amplasate pe străzile pentru care s-a elaborat documentaţia de dezmembrare pentru a avea în vedere suprafaţă de 608 mp, în proprietatea Municipiului Timişoara, corespunzătoare conturului care împrejmuieşte atât construcţia Universităţii de Vest cât şi terenul pe care este amplasată Aula , aceasta aflându-se în perimetrul de proprietate al Universităţii.

Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate:

Conform certificat de urbanism nr. 13/19.01.2020

Conform cererii care are la bază Proiectele de dezmembrare aprobate de OCPI Timiş şi întocmite de către SC AB-CAD SRL, prin ing. Bora Constantin:

-PR 7/2020 Dez. str. înscrisă în CF 428786 Timişoara,str. Traian Lalescu 2 -PR 8/2020 Dez. str. înscrisă în CF 449282 Timişoara , str. Oltul -PR 8/2020 Dez. str. înscrisă în CF437583 Timişoara, str. Târnava şi avizate de OCPI Timiş nr. 57007/2020, 57001/2020, 56995/2020: nr. cadastral nou pentru strada Traian Lalescu nr.2 este 449761, în suprafaţă de 249 mp nr. cadastral nou pentru strada Oltul este 449766, în suprafaţă de 87 mp nr. cadastral nou pentru strada Târnava este 449758, în suprafaţă de 272 mp . scopul prezentei documentaţii este dezmembrarea celor trei imobile cu categorie de folosinţă “drum”în două loturi, urmând alipirea Loturilor nr. 2 într-o singură parcelă în suprafaţă de 608 mp, în vederea înscrierii terenului pe care este amplasată AULA Universităţii de Vest din Timişoara în Cartea Funciară, în proprietatea UVT. Alte informaţii:

Documentaţia tehnică , pentru dezlipirea imobilului înscris în CF 437583 Timişoara, str. Târnava (proiect 9/2020) ,a imobilului înscris în CF449282 Timişoara, str. Oltul(proiect 8/2020) , a imobilului înscris in CF428786( proiect 7/2020) a fost întocmită de SC AB-CAD SRL prin ing. Bora Constantin şi a fost recepţionată conform Referatelor de Admitere nr. 57007/2020, 57001/2020, 56995/2020

Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară iniţierea unui proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilelor de mai jos în două loturi :

1 Imobil situat în Timişoara, str. Târnava , UAT Timişoara ,înscris în CF 437583, având număr cadastral 437583 , în suprafaţă de 1879 mp, în loturi : c) 449757 imobil situat în Timişoara, str. Târnava , UAT Timişoara având suprafaţa

măsurată 1607 mp d) 449758 imobil situat în Timişoara, str. Târnava , UAT Timişoara având suprafaţa

măsurată de 272 mp 2 Imobil situat în Timişoara, str. Oltul , UAT Timişoara ,înscris în CF 449282, având număr cadastral 449282 , în suprafaţă de 3226 mp, în loturi: a) 449765 imobil situat în Timişoara, str. Oltul , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată 3139 mp

b) 449766 imobil situat în Timişoara, str. Oltul , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată de 87 mp

3 Imobil situat în Timişoara, str. Traian Lalescu ,nr. 2, UAT Timişoara ,înscris în CF 428786, având număr cadastral 428786 , în suprafaţă de 1356 mp, în loturi:

a) 449760 imobil situat în Timişoara, str. Traian Lalescu ,nr. 2 , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată 1107 mp

b) 449761 imobil situat în Timişoara, str. Traian Lalescu ,nr. 2 , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată de 249 mp

ca apoi parcelele dezmembrate , Loturile 2, în supprafaţă de 608 mp, să se unifice, în vederea înscrierii terenului pe care este amplasată Aula Universităţii de Vest din Timişoara , în cartea funciară, în proprietatea UVT. PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS

DIRECTOR EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ

o Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE_TABRIZI.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020- 001391 /29.04.2020 RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului în suprafaţă de 208mp, înscris în CF nr. 439621 Timişoara , ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC AS RESIDENCE SRL prin împuternicit Jabri Tabrizi Sohail şi SC A&V CONSTRUCT SRL prin împuternicit Ciuta Viorel şi trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT 2020- 001391/ 29.04.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului în suprafaţă de 208mp, înscris în CF nr. 439621 Timişoara , ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC AS RESIDENCE SRL prin împuternicit Jabri Tabrizi Sohail şi SC A&V CONSTRUCT SRL prin împuternicit Ciuta Viorel şi trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara, facem următoarele precizări : Terenul situat în Timişoara, înscris în CF nr.. 439621 Timişoara , în suprafaţă de 208 mp , este destinat realişării unui drum şi este provenit din dezlipirea parcelei cu nr. cadastral 439494, imobil constând în teren intravilan, în suprafaţă de 2500 mp, având categoria de folosinţă arabil, în trei parcele: 1.parcela cu nr. cadastral dezlipit 439621, imobil constând în teren intravilan pentru drum în suprafă din acte şi măsurată de 208 mp, categoria de folosinţă arabil. 2. parcela cu nr. cadastral dezlipit 439622, imobil constând în teren intravilan înprejmuit cu gard de plasă, în suprafă din acte şi măsurată de 946 mp categoria de folosinţă arabil. 3. parcela cu nr. cadastral dezlipit 439623, imobil constând în teren intravilan înprejmuit cu gard de plasă, în suprafă din acte şi măsurată de 1346 mp categoria de folosinţă arabil. în baza schiţei de dezlipire avizată de OCPI Timiş sub nr. 42170/11.03.2015-Consilier Cadastru Bolohan Marius şi în baza Certificatului de urbanism nr. 366/09.02.2015 eliberat de Municipiul Timişoara În conformitate cu prevederile art. 562, alin.2 din Codul Civil şi Ordinul 700/2014, art. 78, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015, în CF NR. 439621 Timişoara a fost notată prin Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate autentificată sub nr. 5975din 24.10.2016, la Uniunea Naţională a Notarilor Publici- Societatea

Profesională Notarială “ROMÂNU” de către Notar Public Românu Remus, Jabri Tabrizi Sohail în calitate de administrator al SC AS RESIDENCE SRL şi domnul Ciuta Viorel în calitate de administrator al A&V CONSTRUCT SRL declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra acestuia şi că terenul nu este grevat de sarcini sau servituţi. În baza art 553, alin 2, din Codul Civil , “imobilul cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art. 562 alin 2, intră în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului , prin hotărârea consiliului local”

Conform art 296 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 ”(2)Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeşean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei , al oraşului sau al municipiului, după caz”

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara , în domeniul privat, al terenului situat în Timişoara , înscris ăn CF 439621 Timişoara în suprafaţă de 208 mp şi trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara, având destinaţia de drum

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciemcă proiectul de hotărâre menţionat , mai sus, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării în plenul consiliului local.

DIRECTOR, ŞEF BIROU,

EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ CĂLIN N.PÎRVA

ÎNTOCMIT,

DORINA DELIA NICOARĂ

Cobyrsrg Envobesug S CIJMUL 5 o 5 5051