keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 267/22.07.2020 Privind aprobarea declansarii procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privata, afectate de coridorul de expropriere aferent lucrarii de utilitate publica de interes local, la obiectivul de investitii „Construire Pod peste Bega - str. Jiul "

22.07.2020

Hotararea Consiliului Local 267/22.07.2020
Privind aprobarea declansarii procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privata, afectate de coridorul de expropriere aferent lucrarii de utilitate publica de interes local, la obiectivul de investitii „Construire Pod peste Bega - str. Jiul "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020 - 13877/24.06.2020, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-13877 din data de 24.06.2020 al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I EST, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 13877/24.06.2020;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020 - 13877/15.07.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 13877/24.06.2020;
Avand in vedere Adresa Biroului Drumuri Poduri si Parcaje cu nr.SC.2020-15496/13.07.2020;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in situatii exceptionale, constatate de autoritatile abilitate;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, ale H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare Legii nr. 255/2010, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 845 / 20.12.2018 prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate ( si indicatorii tehnico-economici ) pentru obiectivul de investitii "Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din Municipiul Timisoara ", (Procesul-verbal de receptie nr. 1189/2020 al O.C.P.I Timis, privind avizarea si receptia Documentatiei, plan topografic aferent coridorului de expropriere stabilit in baza variantei finale a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din Municipiul Timisoara );
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timisoara nr. 220/04.06.2020 prin care s-a aprobat actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Construire Pod peste Bega- str. Jiul’’ din Municipiul Timisoara, intocmit de VCE Vienna Consulting Engineers SRL. precum si modificarea in mod corespunzator a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 845 / 20.12.2018;
In temeiul art.129 alin. (2) lit. c si alin.6 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ.
Potrivit dispozitiilor art. 196 alin. (1), lit.a, si art. 139 alin.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 /2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes local la obiectivul de investitii "Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din Municipiul Timisoara, in suprafata de 2041 mp, potrivit documentatiei tehnice pentru receptia planului topografic necesar identificarii imobilelor ce se suprapun peste coridorul de expropriere a lucrarii de investitii " Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,,din Municipiul Timisoara, documentatie receptionata si avizata sub nr. 1189/22.04.2020, de catre O.C.P.I Timis si a variantei finale a studiului de fezabilitate aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 220/2020, conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba declansarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica, de interes local, a imobilelor proprietate privata, situate pe amplasamentul prevazut la art.1.

Art. 3: Se aproba lista imobilelor, a proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor care se suprapun peste amplasamentul obiectivului de investitii " Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din Municipiul Timisoara si sunt afectate de coridorul de expropriere, identificate pe baza evidentelor O.C.P.I. Timis, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4: Se insuseste Raportul de evaluare nr. 4.078/2020 intocmit de catre SC . FIDOX S.R.L. BRASOV, pentru imobilele proprietate privata, afectate de coridorul de expropriere in vederea realizarii obiectivului de investitii "Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din Municipiul Timisoara, conform Anexei 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5: Se aproba atribuirea sumelor individuale aferente despagubirilor pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes local, aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 220/2020 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul" stabilite in baza raportului de evaluare, conform Anexei 4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6: Se aproba alocarea din bugetul Municipiului Timisoara a sumei de 341.230,00 lei 70.680,00 euro (fara TVA), aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 220/2020, privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul" ,reprezentand valoarea aferenta despagubirilor individuale prevazute la art. 5 si virarea acesteia intr-un cont bancar deschis pe numele Municipiului Timisoara, in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data adoptarii prezentei hotarari, proprietarilor de imobile afectate de coridorul de expropriere pentru realizarea lucrarii de utilitate publica de interes local obiectivul de investitii " Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din Municipiul Timisoara. Sumele individuale prevazute anterior urmeaza a fi asigurate din fondurile bugetului local al Municipiului Timisoara si se vireaza, in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data adoptarii prezentei hotarari, intr-un cont bancar deschis pe numele Municipiului Timisoara, la dispozitia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrarii de interes local prevazute la art. 1, in vederea efectuarii despagubirilor in cadrul procedurilor de expropriere, in conditiile legii.

Art. 7: Se mandateaza Primarul municipiului Timisoara, sau persoana legal desemnata de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

Art. 8: Se aproba constituirea nr.cadastral cu suprafata de 2.041 mp conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare si inscrierea acestei suprafete intr-o noua coala de C.F., in proprietatea publica a Municipiului Timisoara, dupa perfectarea operatiunilor legale privind exproprierea.

Art. 9: Planul cu amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes local, la obiectivul de investitii " Construire Pod peste Bega - str. Jiul ,, din Municipiul Timisoara si lista imobilelor ce urmeaza a fi expropriate, se aduc la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului local al Municipiului Timisoara si prin afisare pe pagina de internet a Municipiului Timisoara.

Art. 10: Intentia de expropriere a imobilelor cuprinse in coridorul de expropriere si lista imobilelor ce urmeaza a fi expropriate vor fi notificate prin posta tuturor proprietarilor.

Art. 11: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est, Serviciul Juridic si Biroul Evidenta Patrimoniului din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 12: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Economice;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Generale Urbanism;
-Dezvoltare Urbana;
- Directiei de Mediu;
-Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- OCPI Timis;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Extras_Informare_404872.pdf

Nr. cerere Ziua Luna Anul

78072 05 05

2020 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara

Carte Funciară Nr. 404872 Timisoara

Cod verificare

A. Partea I. Descrierea imobilului Nr. CF vechi:2TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Timisoara, Str Splaiul Titulescu, Jud. Timis Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 Top: 17296/2 157.460 Canalul Bega

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

1803 / 13/07/1949 Act nr. 0;

B1 Intabulare, drept de PROPRIETATEposesor la localizare, cumparare,unificare, schimb, donatie, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1 A1

1) PRIMARIA MUN. TIMISOARA OBSERVATII: (provenita din conversia CF 2)

108278 / 23/05/2019 Act Administrativ nr. HOT.NR.467, din 21/11/2017 emis de MUNICIPIUL TIMISOARA;

B2 Intabulare, drept de ADMINISTRARE A1

1) ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT C. Partea III. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 404872 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe Top: 17296/2 157.460 Canalul Bega

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafaţa (mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 altele DA 157.460 - - 17296/2

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras. Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 05/05/2020, 13:18

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

  1. 2020-05-05T03:10:28-0700
  2. BUCURESTI
  3. Document oficial semnat automat de epay.ancpi.ro

Atasament: Extras_Informare_404934.pdf

Nr. cerere Ziua Luna Anul

78074 05 05

2020 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara

Carte Funciară Nr. 404934 Timisoara

Cod verificare

A. Partea I. Descrierea imobilului Nr. CF vechi:2

Nr. topografic:17297/2/1TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Timisoara, Str Splaiul Nicolae Titulescu, Jud. Timis Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 404934 31.904 Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

1803 / 13/07/1949 Act nr. 0;

B1 Intabulare, drept de PROPRIETATEposesor la localizare, cumparare,unificare, schimb, donatie, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1 A1

1) PRIMARIA MUN. TIMISOARA OBSERVATII: (provenita din conversia CF 2)

C. Partea III. SARCINI . Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 404934 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

404934 31.904 * Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafaţa (mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curti constructii

DA 31.904 - - 17297/2/1

Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct început

Punct sfârşit

Lungime segment

1 2 10.846 4 5 6.489 7 8 130.865

10 11 237.834 13 14 142.53 16 17 40.284 19 20 82.016

Punct început

Punct sfârşit

Lungime segment

2 3 56.691 5 6 453.26 8 9 21.115

11 12 402.198 14 15 20.743 17 18 37.925 20 21 17.232

Punct început

Punct sfârşit

Lungime segment

3 4 144.203 6 7 130.86 9 10 179.373

12 13 187.86 15 16 45.631 18 19 22.074 21 22 107.138

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

401264 402272, 15139 EEE 425218 128555 421816 435775 7 azi" 3 _ „uz

Carte Funciară Nr. 404934 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct început

Punct sfârşit

Lungime segment

22 23 89.798 25 26 65.874 28 29 43.636 31 32 20.244 34 35 29.095 37 38 37.422 40 41 21.005 43 44 28.35 46 47 20.147 49 50 29.117 52 53 40.498 55 56 161.575

Punct început

Punct sfârşit

Lungime segment

23 24 20.649 26 27 85.237 29 30 37.01 32 33 50.211 35 36 93.275 38 39 48.796 41 42 37.353 44 45 14.35 47 48 152.841 50 51 44.93 53 54 12.527 56 1 90.089

Punct început

Punct sfârşit

Lungime segment

24 25 41.877 27 28 88.837 30 31 39.332 33 34 6.894 36 37 77.949 39 40 35.753 42 43 18.959 45 46 59.528 48 49 24.492 51 52 15.251 54 55 50.739

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras. Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 05/05/2020, 13:18

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

  1. 2020-05-05T03:10:28-0700
  2. BUCURESTI
  3. Document oficial semnat automat de epay.ancpi.ro

Atasament: Extras_Informare_432971.pdf

Nr. cerere Ziua Luna Anul

78075 05 05

2020 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara

Carte Funciară Nr. 432971 Timisoara

Cod verificare

A. Partea I. Descrierea imobilului TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Timisoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 16A, Jud. Timis Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 432971 134

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

81193 / 05/06/2012 Act nr. 0;

B2 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala50/50 A1

1) PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 405720/Timisoara, inscrisa prin incheierea nr. 19120 din 19/08/1999;

C. Partea III. SARCINI . Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 432971 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

432971 134 * Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafaţa (mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curti constructii

DA 134 - - - alee pietonala si spatiu verde adiacent Canalului Bega

Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct început

Punct sfârşit

Lungime segment (** (m)

1 2 8.866 2 3 15.876 3 4 62.48 4 5 8.336 5 6 8.025 6 7 14.168

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

404984

Carte Funciară Nr. 432971 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct început

Punct sfârşit

Lungime segment (** (m)

7 8 13.532 8 9 0.673 9 10 4.441

10 11 0.585 11 12 19.914 12 13 12.676 13 14 7.551 14 15 14.96 15 1 0.769

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras. Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 05/05/2020, 13:18

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

  1. 2020-05-05T03:10:25-0700
  2. BUCURESTI
  3. Document oficial semnat automat de epay.ancpi.ro

Atasament: Extras_Informare_432972.pdf

Nr. cerere Ziua Luna Anul

78073 05 05

2020 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara

Carte Funciară Nr. 432972 Timisoara

Cod verificare

A. Partea I. Descrierea imobilului TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Timisoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 16A, Jud. Timis Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

A1 432972 Din acte: 4.776 Masurata: 4.777

Constructia C1 inscrisa in CF 432972-C1; Constructia C2 inscrisa in CF 432972- C2; Constructia C3 inscrisa in CF 432972-C3; Constructia C4 inscrisa in CF 432972-C4; Constructia C5 inscrisa in CF 432972-C5; Constructia C6 inscrisa in CF 432972-C6; Constructia C7 inscrisa in CF 432972-C7; Constructia C8 inscrisa in CF 432972-C8;

B. Partea II. Proprietari şi acte

ReferinţeÎnscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale

81193 / 05/06/2012 Act nr. 0;

B2 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala50/50 A1

1) PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 405720/Timisoara, inscrisa prin incheierea nr. 19120 din 19/08/1999;

C. Partea III. SARCINI

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe

198064 / 04/11/2015 Hotarare Judecatoreasca nr. Decizia Civila nr 1701, din 05/06/2012 emis de TRIBUNALUL TIMIS- dosar nr 32600/325/2010 (Decizia Civila nr 16/05.02.2013 emis de Curtea de Apel Timisoara;Decizia Civila nr 42/26. 03.2013 emis de Curtea de Apel Timisoara; Decizia nr 5006-Sedinta publica din 05.11.2013 -dosar nr 32600/325/2010); C1 Intabulare, drept de SUPERFICIE A1

1) SC A-INVEST SRL

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

Carte Funciară Nr. 432972 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

432972 Din acte: 4.776 Masurata: 4.777

* Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafaţa (mp) Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curti constructii

DA 4.776 - - -

Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan.

Punct început

Punct sfârşit

Lungime segment (** (m)

1 2 14.96 2 3 7.551 3 4 12.676 4 5 19.914 5 6 0.585 6 7 4.441

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

432972 404786

Carte Funciară Nr. 432972 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Punct început

Punct sfârşit

Lungime segment (** (m)

7 8 0.673 8 9 13.532 9 10 14.168

10 11 8.025 11 12 15.45 12 13 37.311 13 14 109.851 14 1 45.938

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras. Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 05/05/2020, 13:18

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

  1. 2020-05-05T03:10:25-0700
  2. BUCURESTI
  3. Document oficial semnat automat de epay.ancpi.ro

Atasament: LISTA-IMOBILE-AFECTATE_.pdf

e BLACK LIGHT since 1992 Tabel centralizator al terenurilor ce fac obiectul exproprierii in vederea dobandirii prin expropriere a imobilelor necesare realizarii lucrarii "Pod Jiul” Document Suprafata Suprafata afectata nr.crt. Descriere imobil Proprietar totala CF de coridor OBSERVATII proprietate (mp) (mp) Curti constructii intravilan, PRIMARIA MUNICIPIULUI Constructii afectate de coridor: 1 Splaiul Tudor Vladimirescu nr. CF nr.432972 TIMISOARA 4777 1118 C2-BAZIN INOT CU CABINE 16A, avand constructiile: C1, TIMISOARA cu drept superficie in fav. C6-PLATFORMA BETONATA PENTRU PLAJA C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 SC A-INVEST SRL C8-TEREN HANDBAL CU TRIBUNE a | Sr TITEI CFnr.432971 | PRIMARIA MUNICIPIULUI 134 37 PLAIUL PI | TIMISOARA TIMISOARA 16A PRIMARIA MUNICIPIULUI Teren intravilan, Splaiul CF nr.404872 TIMISOARA + Titulescu - Canal Bega TIMISOARA in adm. ADMINISTRATIA 157460 691 BAZINALA DE APA BANAT 8 Curti constructii intravilan, CF nr.404934 PRIMARIA MUNICIPIULUI 31904 195 Splaiul Nicolae Titulescu TIMISOARA TIMISOARA TOTAL 194275 2041 Intocmit, SC BLACK LIGHT SRL | Ing.Loredana BEZNOS E oda Timişoara, Strada Virtuţii, nr. 1, cod 300126, tel.: 0356 808 870, fax: 0356 808 871; Cluj-Napoca, Strada Sarmisegetuza, nr. 18, cod 400592, tel. :0364409098, fax: 0264484982; București, str. Piaţa Montreal, nr. 10, clădirea WTC, intrarea F, etaj 1, sect. 1, tel. 0745252583; officeEblacklight.ro www.blacklight.ro BL-5.5.3-PS.01 p. 1/1

Atasament: proiect_ex.pdf

îT : 7 TI VĂ îm PLAN DE SITUATIE | Ă SCARA 1:500 PLAN DE INCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000 INVENTAR DE COORDONATE Nord(X) Est(Y) 479234.782 | 205864.072 | 479236.977 | 205860.568 | 479250.129 205891.049 479246.031 | 205893. 787 479241.179 | 205892.582 479242.385 | 205887.726 479242.241 | 2058873581 | _479206.314 | 205902.423 479206.512 ' 205903.352 10 | 479206.467 | 205904.301 11 479206.182 | 205905.207 e 12 | 478205.676 | 205906.011 479204.982 | 205906.660 479204.145 | 205907.111 479200.894 205908.492 479178.169 | 205914.284 479176.992 | 205914.769 479176.044 | 205915.177 | 479175.173 | 205915.730 _479174.400 | 205916.413 _479173.744 | 479173.222 _205918.099 | | 479172.846 | 205919.060 e 479172.627 | 205920.068 [FR 479172.569 | 205921.098 |, 479160.028 | 205890.578 479160.827 | 205891.805 | 4709161816 _205892.772 479162.961 | 205893.546 479164.226 | 205894.102 479165.571 | 205894.423. 479166.951 | 205894.499 479168.323 205894.326 ES aaa Proces-verbal de receptie nr.1 189/2020 479193.370 205880.535 | 170554/22.04.2020 479199.388 | 205877.045 | 479201.165 | 205881.339 | Lenuta Rod enuta Rodina IE | seara | L e n u t - | c=RO, o=OFICIUL DE CADASTRU SI 479234.124 | 205867.125 PUBLICITATE IMOBILIARA TIMIS, _ 479234.659 | 205866.485 cn=Lenuta Rodina, serialNumber=RL155, 479234.963 | 205865.708 R d * givenName=Lenuta, sn=Rodina, _ 2.5.4.97=10149310 BL E Ea iai O l n a 2020.04.22 11:45:15 +03'00' S=2041mp 8 NOI Soo ol ae 479250 NR.CAD.43297 BEZNOSZKA A LOREDANA Data: 2020.04.14 LO RE DANA 10:53:05 +03'00' BEZNOSZK Semnat digital de Ea a n CO NR.CAD:432972 2 ear ti “= Timisoara, str. Virtutii nr, 1 | Denumire Documentaţie tehrica penru recepiia planului N _ r. proi ( 5 h topografic necesar emiterii Hotararii Consiliului Local al Municipiului B BLACK LICITT Tel.: 0356 - 808 870 Timisoara pentru dobandirea culoarului aferent Pod Jiul, in scopul 3024/2020 since Fax: 0356 - 808 871 exproprierji, UAT Timisoara, suprafata = 2041 mp. e-mail: office&blacklight.ro Beneficiar: Primarie Municipiului Timisoara ! Şef proiect ing. Loredana BEZNOSZKA Scara , E 1:1000 NEI i n Întocmit ing. Loredana BEZNOSZKA 1:5000 Planse: receptie tehnics 179155 5 1:1000 Plan situaţie Desenat |ing. Loredana BEZNOSZKA Daia | Plan de incadrare în zona Planşa Nr. | 04.2020 1

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST SC2020-13877/24.06.2020

 

RAPORT de SPECIALITATE,  

privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local, la

obiectivul de investiţii „Construire Pod peste Bega – str. Jiul “

  Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2020 obiectivul de investiţii ,,Construire Pod peste Bega – str. Jiul”.

Municipiul Timișoara este străbătut, de la est la vest, de Canalul Bega și calea ferată. Aceste două bariere generează numeroase puncte de conflict în trafic din cauza numărului mic de treceri raportat la gradul ridicat al traficului, traversarea orașului dinspre nord spre sud și invers, în orele de vârf, fiind greoaie și necesitând timp îndelungat.

Un punct prioritar în programul de modernizare al municipiului îl constituie asigurarea legăturii în

zona de nord a orașului, respectiv între strazile Jiul și Splaiul Tudor Vladimirescu peste râul Bega. Având în vedere modernizarea pasajului CF strada Jiul - Calea Circumvalațiunii, este necesară

dezvoltarea tramei stradale a municipiului prin asigurarea conectivității între malul sudic și nordic al Canalului Bega. În zona respectivă acest lucru se poate face prin realizarea unui pod ce va asigura continuitatea străzii Jiul până la Splaiul Tudor Vladimirescu, supratraversând râul Bega la cca. 200 de metri aval de Podul de Fier situat pe strada Andrei Mureșanu și la cca. 320 de metri amonte de Podul Traian creând astfel o rută alternativă și diminuând traficul rutier din centrul orașului.

Avand in vedere Hotărârea nr. 845 / 20.12.2018 modificata prin HCL220/04.06.2020 , prin

care s-a aprobat Studiul de fezabilitate ( şi indicatorii tehnico-economici ) pentru obiectivul de investiţii „Construire Pod peste Bega – str. Jiul ,, din municipiul Timișoara ”, (Procesul-verbal de recepţie nr. 1189/2020 al O.C.P.I Timiș, privind avizarea şi recepţia Documentaţiei, plan topografic aferent coridorului de expropriere stabilit în baza variantei finale a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construire Pod peste Bega – str. Jiul ,, din municipiul Timișoara ).

Având în vedere Raportul de evaluare nr.4.078 intocmit de SC Fidox SRL in anul 2020 , care

constituie Anexa nr.3, la Proiectul de hotărâre ; Având în vedere documentația topo-cadastrală întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L. Având în vedere cele menţionate mai sus, înaintăm, spre dezbaterea și aprobarea Consiliului

Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre, privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată a SC A- INVEST SRL,situate la adresa Tudor

Vladimirescu nr. 18, afectate de coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local, la obiectivul de investiţii „Construire Pod peste Bega – str. Jiul” după cum urmează: -C2 Bazin de înot cu cabine având suprafața construită de 307,00 mp, C6- Platforma betonată pentru plaje având suprafața construită de 502,00 mp, C8- Teren handbal cu tribune având suprafața construită de 1621,00 mp identificate în baza CF 432972. DIRECTOR, ȘEF BIROU, EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ CĂLIN PÎRVA ÎNTOCMIT Raluca Neiconi

Atasament: Anexa1.pdf

er Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara Adresa BCPI: Localitate: Timisoara, str. Armoniei nr, 1C, 0256201089 PROCES VERBAL DE RECEPŢIE 1189 / 2020 Întocmit astăzi, 22/04/2020, privind cererea 70554 din 14/04/2020 având aviz de incepere a lucrărilor cu Nr .... diA 1. Beneficiar: MUNICIPIUL TIMIŞOARA 2. Executant: Beznoszka toredana 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Documentaţie tehnică pentru recepţia planului topografic necesar emiterii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru dobândirea culoarului aferent Pod Jiul, în scopul exproprierii, UAT Timișoara, suprafața = 2041 mp 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS conform avizului de incepere a lucrărilor: Număr act |Data act ip act Emitent PLAN 14.04.2020 [inscris sub semnatura privata [SC BLACK LIGHT SRL FIXIER DXF 14.04.2020 [inscris sub semnatura privata [SC BLACK LIGHT SRL 450 15.02.2019 fact administrativ PRIMARIA MUNICIPIULUI PLAN PROIECT [inscris sub semnatura privata [SC BLACK LIGHT SRL OP 329 10.04.2020 [inscris sub semnatura privata |IBANCA TRANSILVANIA anexe dosar |14.04.2020 [inscris sub semnatura privata ISC BLACK LIGHT SRL Așa cum sunt atașate la cerere. 5. Concluzii: Pentru procesul verbal 1189 au fost recepționate 1 propuneri: * Documentaţie tehnică pentru obţinerea Hotărârii Consiliului Local în scopul “Construire pod peste Bega - str. Jiul”, conform Certificat de Urbanism nr. 450/15.02.2019”, localitatea Timişoara, U.A.T. Timişoara. Ridicarea topografică priveşte imobilele cu nr.top. 17297/2/1(CF nr. 404934 Timişoara), nr.top. 17296/2 (CF nr. 404872 Timişoara), nr.cadastral 432971 (CF nr.432971 Timişoara), nr.cad.432972 (CF nr.432972 Timişoara), localitatea Timişoara, U.A.T. Timişoara. Suprafaţa măsurată a zonei studiate este de 2041 mp. Documentaţia se încadrează în prevederile normativelor în vigoare. 6. Erori topologice față de alte entități spațiale: |dentificator |Tip eroare |Mesaj suprapunere Nu există erori topologice. Lucrarea este declarată Admisă Inginer Șef Inspector - LENUTA RODINA /1 Digitally signed by Lenuta Rodina i Horatiu Moldovan Lenuta PURITATE MOB TIS, AM Date: 2020.04.22 Ea, V 12:43:39 +03'00' Rod INA 2020.04.22 11:45:53 +03'00' Documentul conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1

Atasament: Anexa_3.pdf

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

1

Solicitant

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

JUDEȚ TIMIȘ

Evaluare proprietate imobiliară

Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropiere

Evaluare proprietate imobiliară

CONSTRUCȚII

C2 – BAZIN DE ÎNOT CU CABINE

C6 – PLATFORMĂ BETONATĂ PENTRU PLAJE

C8 – TEREN HANDBAL CU TRIBUNE

CF 432972 - TIMIȘOARA

Data: 08.05.2020

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

2

Referitor la: EVALUARE PROPRIETATE IMOBILIARĂ - Imobile proprietate privată afectate

de coridorul de expropiere C2 – Bazin de înot cu cabine, C6 – Platformă betonată pentru plaje

C8 – Teren handbal cu tribune - CF 432972 - Timișoara

1. Identificarea și competența evaluatorului – S.C. FIDOX S.R.L., înmatriculată la Oficiul

Registrului Comerţului sub nr. J08/343/2001, având codul unic de înregistrare RO 13789500, membru

corporativ ANEVAR autorizaţia nr.23/01.01.2019, reprezentată prin ing. PANȚEL OVIDIU –

administrator, membru titular ANEVAR cu legitimaţia nr. 14997 având specializările EI, EPI și EBM,

în baza Acord cadru nr.83/10.07.2018 și a contract subsecvent nr.112/20.08.2019 încheiate cu Primăria

Municipiului Timișoara și a comenzii CT2020 - 10130/08.05.2020 emisă de Primăria Municipiului

Timișoara, a efectuat raportul de evaluare al bunului imobil menţionat mai sus.

2. Identificarea clientului – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara,

bulevardul C.D.Loga nr.1, având Codul Unic de Înregistrare 14756536, reprezentată prin Primar –

NICOLAE ROBU și Director economic – STELIANA STANCIU.

3. Scopul evaluării – Raportul de evaluare a fost solicitat pentru stabilirea valori pentru expropriere

pentru cauza de utilitate publică.

4. Obiectul supus evaluării – Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea

imobiliară - Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropiere: C2 – Bazin de înot

cu cabine având suprafața construită de 307,00 mp, C6 – Platformă betonată pentru plaje având

suprafața construită de 502,00 mp, C8 – Teren handbal cu tribune având suprafața construită de

1.621,00 mp identificate în baza CF 432972 – Timișoara.

5. Tipul valorii – Este valoarea specială calculată conform prevederilor Legii nr. 255/2010 privind

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național,

județean și local și a Hotărârii de Guvern nr.53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de

aplicare a Legii nr. 255/2010 și valoarea de piață aşa cum este definită în Standardele de evaluare a

bunurilor din România 2018, conform SEV 100 – Cadru general, SEV 101 – Termeni de referință ai

evaluării, SEV 102 – Implementare, SEV 103 – Raportare, SEV 230 – Drepturi asupra proprietății

imobiliare și GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile.

6. Proprietarul imobilului – SC A - INVEST SRL

7. Data evaluării – 08.05.2020

Data inspectării bunurilor imobile – 03.10.2019

8. Documentele şi informaţiile ce stau la baza evaluării

- Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018

- CF 432972 -Timișoara

- Autorizația de construire nr.8/G/11.02.1992.

- Informaţiile primite în zonă şi publicaţiile imobiliare

- Cursul RON/EUR din 08.05.2020

9. Valoarea propusă – Raportul de evaluare determină valoarea stabilită conform prevederilor Legii

nr. 255 și a HG nr. 53/2011 în vederea demararii procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate

publică. Valoarea propusă este valabilă la data evaluării şi a rezultat în urma calculelor efectuate şi din

analiza comparativă a datelor deţinute de evaluator.

Calculele au fost efectuate având în vedere urmatoarele prevederi:

Extras din HG 53/2011: “Art. 8 - (1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăţilor

imobiliare, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi

raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele

întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

Extras din Legea 255/2010: “Art. 11. - (7) Inainte de data începerii activității comisiei prevazute la art.

18, un Evaluator autorizat specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

3

Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare a imobilelor

expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, pe fiecare categorie de folosinta.

(8) Raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de

camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificarile si completarile ulterioare.

(9) Raportul de evaluare se intocmeste sub coordonarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din

Romania.”

Valoarea specială (de piață) a construcțiilor din CF 432972 Timișoara care urmează a fi

expropiate este :

341.230,00 Lei ≈ 70.680,00 Euro

Nr. Denumire CF S Valoare piață

(lei)

Valoare piață

(euro)

1 Bazin de înot cu cabine 432972 C2 307,00 157.680,00 32.660,00

2 Platforma betonată plaje 432972 C6 502,00 45.160,00 9.350,00

3 Teren Handbal cu tribune 432972 C8 1.621,00 138.390,00 28.670,00

341.230,00 70.680,00TOTAL Valoarea nu conține TVA

Valoarea specială (gila notarilor) a construcțiilor din CF 432972 Timișoara care urmează a fi

expropiate este :

NU POATE FI STABILITĂ CONFORM GRILEI NOTARILOR

10. Argumente privind valoarea propusă

Valoarea a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile

exprimate în prezentul raport şi este valabilă în condiţiile economice şi juridice menţionate în raport;

Valoarea estimată se referă la bunurile menţionate mai sus;

Valoarea este valabilă numai pentru destinaţia precizată în raport (expropriere pentru utilitate publica);

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea calculată având în vedere prevederile Legii

255/2010.

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor şi metodologiei de lucru promovate de

către ANEVAR. (Asociația Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România), precum și în baza

prevederilor Legii nr. 255/2010 și a HG nr. 53/2011.

Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panţel Ovidiu

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

4

Declaraţie de certificare

Prin prezenta certificăm că :

 Afirmaţiile susţinute în prezentul raport sunt reale şi corecte.

 Analizele, opiniile şi concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele şi condiţiile limitative prezentate în acest raport.

 Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui raport de evaluare şi nu avem nici un interes personal şi nu suntem părtinitori faţă de vreuna

din părţile implicate.

 Nici evaluatorul şi nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acţionar, asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul.

 Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înţelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile

exprimate în evaluare.

 Nici evaluatorul şi nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de finalizarea tranzacţiei.

 Analizele şi opiniile noastre au fost bazate şi dezvoltate conform cerinţelor din standardele, recomandările şi metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociația Naţională a

Evaluatorilor Autorizaţi din România)

 Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

 Bunurile supuse evaluării a fost inspectate personal de către evaluator.

 Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.

Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panţel Ovidiu

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

5

Capitolul 1

TERMENI DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII

1.1.Identificarea obiectului evaluării – Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie

proprietatea imobiliară - Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropiere: C2 –

Bazin de înot cu cabine având suprafața construită de 307,00 mp, C6 – Platformă betonată pentru

plaje având suprafața construită de 502,00 mp, C8 – Teren handbal cu tribune având suprafața

construită de 1.621,00 mp identificate în baza CF 432972 – Timișoara.

1.2. Scopul evaluării – Raportul de evaluare a fost solicitat pentru stabilirea valori pentru expropriere

pentru cauza de utilitate publică.

1.3. Utilizarea evaluării – Prezentul raport de evaluare se adresează PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, bd. C.D.Loga nr.1, având Codul Unic de Înregistrare 14756536,

reprezentată prin Primar – NICOLAE ROBU și Director economic – STELIANA STANCIU, în

calitate de client şi destinatar. Având în vedere Statutul ANEVAR şi Codul deontologic al profesiunii

de evaluator, evaluatorul nu îşi asumă răspunderea decât faţă de client şi faţă de destinatarul lucrării.

1.4. Baza de evaluare și tipul valorii estimate – Evaluarea executată conform prezentului raport, în

concordanţă cu scopul ei, reprezintă o estimare a valorii speciale de expropriere (de circulatie) aşa cum

este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 – Cadru

general, SEV 101 – Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 – Implementare, SEV 103 – Raportare,

SEV 230 – Drepturi asupra proprietății imobiliare și GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile, precum si

in Legea nr. 255/2010.

1.5. Data inspecţiei – Inspecția proprietății a fost realizată în data de 03.10.2019, de ing.Panțel Ovidiu

expert evaluator autorizat leg. 14997, dată la care s-a inspectat proprietatea subiect în totalitate, și

vecinătățile, s-au efectuat fotografii ce pun în evidență starea proprietății și a vecinătăților la data

evaluării. Nu s-au realizat investigaţii privind eventualele contaminări ale terenului sau defecte ascunse

ale proprietăţii.

1.6. Data estimării valorii – La baza efectuării evaluării au stat informaţiile privind nivelul preţurilor şi

datele furnizate de client la data inspecţiei, dată la care sunt disponibile datele și informatiile și la care

se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum şi valorile estimate de către evaluator.

Data evaluării este 08.05.2020.

1.7. Proprietarul imobilului – SC A INVEST SRL

1.8. Moneda raportului – Opinia finală a evaluării va fi prezentată în RON și EURO. Valorile

exprimate nu conţin TVA. Curs valutar 1euro = 4,8278 lei

1.9. Standardele aplicabile – Metodologia de calcul a valorii de piaţă / valorii in vederea exproprierii

a ţinut cont de scopul evaluării, tipul proprietăţii şi de recomandările standardelor ANEVAR, precum și

de legislația în vigoare (Legea nr. 255/2010 si HG 53/2011)

Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018

SEV 100 – Cadru general

SEV 101 – Termeni de referință ai evaluării

SEV 102 – Implementare

SEV 103 – Raportare

SEV 230 – Drepturi asupra proprietății imobiliare

GEV 630 – Evaluarea bunurilor imobile

Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor

obiective de interes național, județean și local

Hotararea de Guvern nr.53/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

255/2010

Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piață / valoarea în vederea exproprierii

aşa cum a fost ea definită mai sus.

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:

Documentarea, pe baza unei liste de informaţii solicitate clientului; au fost solicitate: date din care să

reiasă proprietarul imobilului de expropriat, documentația cadastrală. Calculele au fost efectuate în

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

6

ipoteza în care acestea fac obiectul exproprierii în baza Legii nr. 255/2010, respectiv prin raportare la

Ghidul Notrilor Publici – valabil pentru anul 2019.

Obținerea informatiilor referitoare la proprietatea evaluată;

Stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

Selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;

Deducerea şi estimarea condiţiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se ţină seama la

derularea lucrarii;

Analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării;

Aplicarea metodei de evaluare considerate oportună pentru determinarea valorii şi fundamentarea

opiniei evaluatorului – tinand cont de scopul lucrarii;

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi metodologia de lucru adoptate de

către ANEVAR.

1.10. Sursele de informaţii care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare

Informațiile şi sursele de informaţii utilizate în acest raport sunt: Informaţii obtinute de la reprezentantii

beneficiarului; Catalog ”Aplicații cu Evaluarea Terenului”, editura IROVAL București 2010;

Informaţii preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători şi cumpărători imobiliari

de pe piaţă imobiliară, informaţii privind cererea şi oferta preluate de la agenţii imobiliare şi din

publicaţii de profil, informaţii care au fost sintetizate în analiza pieţei imobiliare;

Adresele de pe internet: www.homezz.ro, www.imobiliare.net, www.olx.ro.

Informatiile puse la dispozitia evaluatorului de catre personalul beneficiarului.

Responsabilitatea asupra veridicității informaţiilor preluate de la solicitantul lucrării aparţine celor care

le-au pus la dispoziţia evaluatorului.

1.11. Ipoteze generale – Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informaţiile şi documentele

furnizate de către client şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii

suplimentare.

Se presupune că titlul de proprietate este bun şi marketabil, în afara cazului în care se specifică altfel;

Informațiile furnizate de terte părţi sunt considerate de încredere dar nu li se acordă garanţii pentru

acurateţe;

Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neevidenţiate ale proprietăţii. Nu se asumă nici o

răspundere pentru astfel de condiţii sau pentru obţinerea studiilor tehnice de specialitate necesare

descoperirii lor.

Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru

o expertiză sau o cercetare stiinţifică necesară pentru a fi descoperit.

Evaluatorul nu are cunostinţă de efectuarea unor inspecţii sau a unor rapoarte care să indice prezenţa

contaminanţilor sau materialelor periculoase şi nici nu a efectuat investigaţii speciale în acest sens.

Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există aşa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări

sau că au fost sau sunt puse în funcţiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la

diminuarea valorii raportate;

Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile

în lumina informaţiilor ce sunt disponibile la data evaluării;

Evaluatorul nu a făcut o expertiză tehnică a bunurilor sau a părţilor componente, nici nu a inspectat

acele părţi care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate în stare tehnică bună

corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia asupra stării părţilor neexpertizate şi acest raport nu

trebuie înțeles că ar valida integritatea lor.

Valoarea de piaţă estimată este valabilă la data evaluării. Întrucât condiţiile de piaţă se pot schimba,

valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment.

1.12. Condiţii limitative – Orice alocare a valorii totale estimate în acest raport, nu trebuie utilizată în

combinaţie cu nici o altă evaluare, în caz contrar ele fiind nevalide. Evaluatorul, prin natura muncii

sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să depună mărturie în instanţă relativ la

proprietăţile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înţelegeri în prealabil;

Raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data întocmirii

sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea.

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

7

1.13. Clauza de nepublicare – Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi

publicat, nici inclus într-un document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului

cu specificarea formei şi contextului în care urmează să apară (exceptie facand – publicarea lucrarii ca

urmare a derularii procedurii de expropriere). Publicarea, parţială sau integrală, precum şi utilizarea lui

de către alte persoane decât destinatarul și clientul, atrage după sine încetarea obligaţiilor contractuale

şi acţionarea în instanţă a vinovaţilor.

1.14. Responsabilitatea faţă de terţi – Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informaţiilor

furnizate de către client, corectitudinea şi precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora.

Acest raport de evaluare este destinat scopului şi destinatarului precizat. Raportul este confidenţial,

strict pentru client şi destinatar iar evaluatorul nu acceptă nicio responsabilitate faţă de o terţă persoană,

în nici o circumstanţă.

Capitolul 2

PREZENTAREA DATELOR

2.1. Descrierea juridică a bunului imobil. Drepturi de proprietate evaluate – Dreptul asupra

proprietăţii imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de

teren şi construcţii. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietăţii imobiliare:

Dreptul absolut asupra oricărei suprafeţe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a

poseda şi a dispune de teren şi de orice construcţii existente pe acesta, în mod perpetuu, afectat numai

de drepturi subordonate şi îngrădiri stabilite prin lege;

Drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de a poseda şi de a folosi o anumită

suprafaţă de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui

contract de închiriere;

Drept de folosinţă a terenului sau construcţiilor, fără un drept exclusiv de a poseda şi de a folosi, de

exemplu, un drept de trecere pe teren sau de a-l folosi numai pentru o anumită activitate.

2.2. Situaţia juridică – Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară -

Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropiere: C2 – Bazin de înot cu cabine

având suprafața construită de 307,00 mp, C6 – Platformă betonată pentru plaje având suprafața

construită de 502,00 mp, C8 – Teren handbal cu tribune având suprafața construită de 1.621,00 mp

identificate în baza CF 432972 – Timișoara, dreptul la proprietate este deplin

2.3. Descrierea amplasamentului proprietăţii imobiliare

Amplasamentul proprietăţii imobiliare evaluate se află într-o zonă de agrement, zona 1, cartierul

Central.

Tipul zonei – Zonă de agrement centrală

În zonă se află

Artere de circulație cu o bandă pe sens

Reţea de transport în comun în apropiere

Unităţi comerciale în apropiere: magazine suficiente, bine aprovizionate cu mărfuri de calitate, unităţi

de învăţământ, unități bancare.

Unităţi edilitare: curent electric, apă, gaz metan, canalizare.

Gradul de poluare (rezultat din observaţii ale evaluatorului, fără expertizare): absenţa poluării.

Concluzie privind zona de amplasare a proprietăţii imobiliare:

Zona de referință agrement, amplasare favorabilă. Poluare in limite normale. Ambient civilizat.

2.4. Descrierea proprietăţii imobiliare

Proprietatea imobiliară - Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropiere: C2 –

Bazin de înot cu cabine având suprafața construită de 307,00 mp, C6 – Platformă betonată pentru

plaje având suprafața construită de 502,00 mp, C8 – Teren handbal cu tribune având suprafața

construită de 1.621,00 mp identificate în baza CF 432972 – Timișoara construcțiile sunt în stare

tehnică nesatisfăcătoare fiind puternic deteriorate.

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

8

Capitolul 3

ANALIZA PIEŢEI IMOBILIARE

Piaţa imobiliară din România continuă să crească pe toate segmentele, anul acesta, însă într-un ritm

ceva mai lent comparativ cu evoluţia din ultimii ani, estimează consultanţii Colliers International.

Potrivit acestora, segmentul imobiliar oferă în continuare oportunităţi de investiţii, în special celor care

se pot adapta la o lichiditate mai redusă, în condiţiile în care există potenţial pentru venituri constante

pe termen lung şi pentru majorarea valorii capitalului investit.

Anul trecut, construcţiile şi tranzacţiile imobiliare au avut o contribuţie de aproape un punct procentual

la creşterea economică de 4% a ţării, înregistrată în primele trei trimestre, mai precizează sursele citate,

cu menţiunea că, totuşi, reducerea ritmului de creştere economică în 2020 va influenţa şi evoluţia pieţei

imobiliare, chiar dacă performanţa economică a României va fi mai bună decât în majoritatea ţărilor

din UE. Ţara noastră va continua să fie una dintre economiile europene cu potenţial de creştere ridicat,

chiar dacă ritmul va încetini, conform consultanţilor din cadrul Colliers, iar implementarea unor

reforme structurale majore în domenii precum mobilitatea forţei de muncă sau educaţie ar debloca un

potenţial de creştere suplimentară, cu un efort destul de mic."Dincolo de evoluţiile interne, există

schimbări pe plan extern, cum ar fi Brexit-ul, noile politici economice şi comerciale ale Statelor Unite,

tensiunile geopolitice în creştere, incertitudinile din zona euro sau încetinirea economiei Chinei. Însă,

contextul extern va avea un impact neutru asupra creşterii economice estimate pentru România în

2020", mai susţin specialiştii, adăugând că anul curent se conturează a fi cel mai bun an pentru

investiţiile imobiliare din România din perioada post-criză, întrucât există deja tranzacţii în valoare de

peste 600 de milioane de euro cu proiecte de birouri care ar putea fi finalizate în curând, inclusiv

tranzacţia de 300 de milioane de euro din portofoliul Nepi Rockcastle, semnată deja, dar nefinalizată în

2019. În acelaşi timp, segmentele industrial şi de retail au evoluţii pozitive, dar există limitări la nivel

de ofertă, iar referitor la tendinţe, experţii estimează consolidarea subsegmentelor de piaţă, de la

clădirile de birouri clasă A, către abordări cu valoare adăugată şi reconversii ale clădirilor existente.

"Investiţiile în spaţiile imobiliare comerciale din România au ajuns la un grad de maturitate crescut, iar

în prezent, principalii diferenţiatori ţin de calitate, atât în sectorul industrial, unde concurenţa este

destul de mare, cât şi în cazul clădirilor de birouri, unde tot mai mulţi investitori sunt interesaţi de

obţinerea certificărilor «verzi». Bucureştiul începe să devină o piaţă a chiriaşilor de clădiri de birouri,

tendinţă mult mai vizibilă în 2020, rata de neocupare fiind estimată la 12-13%. Dezvoltatorii vor livra

circa 700.000 de metri pătraţi de spaţii de birouri în următorii doi ani, reprezentând aproape un sfert din

stocul actual. Creşterea costurilor de construcţie - o noutate pentru piaţa din România - la care se

adaugă şi creşterea costurilor cu amenajarea spaţiilor (cu aproximativ 25-30%), influenţează deciziile

de relocare ale companiilor", susţin sursele citate.

• Specialiştii Colliers: "România va atinge pragul de 5 milioane de metri pătraţi de spaţii moderne de

depozitare în 2020"

Anul curent prefigurează creşteri şi pe segmentul spaţiilor industriale şi logistice, în contextul în care

stocul de circa 4,6 milioane de metri pătraţi de spaţii logistice şi industriale moderne din ţară este la

jumătate faţă de cel din Cehia şi de patru ori mai mic decât cel din Polonia, mai apreciază consultanţii

Colliers International.

Potrivit acestora, aproximativ 500.000 de metri pătraţi de noi spaţii pentru depozitare ar putea fi gata,

acestea fiind construite de dezvoltatori care până nu demult erau mai activi în segmentul rezidenţial sau

de birouri, ceea ce înseamnă că România va atinge pragul de 5 milioane de metri pătraţi de spaţii

moderne de depozitare în 2020.

Totodată, centre comerciale în zone consacrate de birouri vor continua să se dezvolte pe fondul unui

consum mai sănătos, proprietarii centrelor comerciale continuând să se concentreze pe îmbunătăţirea

experienţei clienţilor, cu un accent special pe partea de agrement, mai spun specialiştii Colliers,

menţionând că dezvoltatorii vor căuta sinergii: noile mall-uri, de exemplu, se vor construi în zone

consacrate de birouri sau vor avea propriile componente de birou sau rezidenţial ataşate.

Inclusiv apariţia spaţiilor de birouri partajate în centrele comerciale este o opţiune atractivă, iar în ceea

ce priveşte segmentul de retail, va continua expansiunea în oraşele mici şi mijlocii, unde există deficit

de spaţii moderne de retail, explică experţii din cadrul Colliers.

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

9

Sursele citate mai afirmă: "Anul 2019 a fost un an record pentru numărul de noi unităţi rezidenţiale de

pe piaţă, însă este puţin probabil ca trendul să se menţină şi anul acesta. Există semne că lucrările de

construcţie încetinesc spre sfârşitul anului. Dar, atât timp cât economia are o evoluţie ascendentă, ne

aşteptăm ca preţurile să crească moderat comparativ cu anul precedent, însă sub ritmul de creştere a

salariilor.

Pe piaţa terenurilor, vom asista la temperarea cererii. Portofoliul de proiecte în plan şi în stadii avansate

nu este la fel de generos ca în anii precedenţi şi nu se prefigurează, la acest moment, anunţuri pentru

noi proiecte de anvergură. În general, 2020 va fi un an echilibrat, dar este puţin probabil să rivalizeze

cu volumele tranzacţiilor din perioada 2017-2019".

Nu în ultimul rând, tot mai mulţi români stabiliţi în străinătate se gândesc să se întoarcă acasă şi, în

acest context, balanţa migrării ar putea să înceapă să se echilibreze, estimează consultanţii Colliers

International.

Aceştia sunt de părere că o altă tendinţă pozitivă este aceea că marile oraşe regionale de la noi din ţară

se află încă pe o cale de convergenţă rapidă.

Compania de consultanţă imobiliară şi management al investiţiilor subliniază că, dincolo de anul 2020,

următorii trei ani post-electorali reprezintă o oportunitate relativ unică pentru promovarea reformelor

structurale, de la îmbunătăţirea sistemelor de sănătate şi educaţie şi până la realizarea unor progrese

majore privind infrastructura.

Incertitudinea viitorului

Impactul crizei pe piața imobiliară va depinde de durata crizei și de efectele măsurilor luate de către

autorități, precum protejarea locurilor de muncă și veniturilor. Deficitul de proprietăți disponibile spre

vânzare exista și înainte de declanșarea crizei. Este de așteptat ca acest

deficit sa crească, de aceea este important ca dezvoltatorii proiectelor rezidențiale și băncile creditoare

să continue să investeasca în construcțiile noi. Cererea nu a dispărut complet, iar cumpărătorii și

investitorii aflați în stadii avansate de achiziție au în continuare încredere în piață. Totuși, reducerea

volumului tranzacțiilor în urmatoarele luni va face dificilă măsurarea evoluției prețurilor și

estimarea valorii de piață a proprietaților imobiliare.

Două propuneri pentru a recupera decalajele existente, fără a dezavantaja bugetul de stat

1. O piedică reală pentru cumpărătorii de locuințe cu trei-patru camere din Timișoara, Cluj-Napoca sau

București este TVA-ul de 19% la achizițiile de peste 450.000 de lei. O posibiăa soluție, cu

predictibilitate pe termen lung, ar putea fi creșterea progresivă a plafonului cu 50.000 de lei anual, de la

450.000 de lei în prezent, în paralel cu majorarea TVA-ului redus cu 1 punct procentual pe an, de la

9%.

2. A doua problemă este strâns legată de încrederea că poți plăti ipoteca în următorii 20-30 de ani.

Locuința reprezintă cea mai valoroasă investiție pentru majoritatea dintre noi, de aceea o asigurăm

împotriva incendiilor și cutremurelor. Similar, ar trebui să ne luăm măsuri de protejare a plății

creditelor, în anumite situații speciale. O soluție este extinderea creditelor garantate de FNGCIMM:

ridicarea plafonului la nivelul mediu al unui apartament cu patru camere (aproximativ 120.000 de euro)

și creșterea avansului de la 5% la 15%.

Cererea este mai mare decât oferta existenta

Începutul anului 2020 a fost unul promițător pentru piața rezidențială. Potrivit datelor publicate de INS

au fost finalizate la nivel național 67.512 de locuințe pe parcursul anului trecut, cel mai mare număr de

locuințe finalizate în cursul unui singur an în ultimii 30 de ani.

Cererea a înregistrat valori peste cele din anul anterior. În primul trimestru, au fost înregistrate la

ANCPI peste133.000 de imobile vândute, o creștere anuală de 14,7%. Inclusiv pe parcursul lunii martie

s-au vândut, la nivelul întregii țări, 48.379 de imobile, cu 3.813 în plus față de perioada similară din

2019, în contextul în care existau tranzacții într-un stadiu avansat și care urmau sa fie închise. De

asemenea, numărul persoanelor cu intenție de achiziție din cele șase orașe mari a crescut cu 4% pe

parcursul primelor trei luni din acest an comparativ cu perioada similară a anului anterior, depășind

171.000 în primul trimestru din 2020. Cererea este mai mare decat oferta la vânzare în orașele mari: pe

piața veche există 14.000, iar, pe piața nouă, există 17.000 de locuințe la vânzare.

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

10

3.1. Definirea pieţei

Piaţa imobiliară se defineşte ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a

efectua tranzacţii imobiliare. Participanţii la această piaţă schimbă drepturi de proprietate contra unor

bunuri, cum sunt banii.

Spre deosebire de pieţele eficiente, piaţa imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influenţată de

reglementările guvernamentale și locale. Cererea și oferta de proprietăţi imobiliare pot tinde către un

punct de echilibru, dar acest punct este teoretic şi rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între

cerere şi ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice

brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere şi nu echilibru. De

multe ori, informaţiile despre preţuri de tranzacţionare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile.

Proprietăţile imobiliare sunt durabile şi pot fi privite ca investiţii.

In cazul proprietăţii evaluate, pentru identificarea pieţei imobiliare specifice, s-au investigat o serie de

factori, începând cu tipul proprietăţii. Subiectul evaluării este teren situat într-o zonă rezidențială a

municipiului Timișoara

3.2. Oferta competitivă

Oferta se referă la disponibilitatea produsului imobiliar in diferitele lui faze de dezvoltare. Un

cumpărător are alternativa de a achiziționa/închiria de pe piață un număr mai mare de proprietăți cu

caracteristici asemănătoare. În competiție cu acestea intră si proprietatea subiuect, care este doar una

dintre variantele alternative din totalul celor disponibile pe piață.

Oferta aferentă proprietăților disponibile spre vânzare/închiriere, care sunt asimilabile( caracteristicilor

si utilități proprietății subiect se numește ofertă competitivă.

Piaţa imobiliară din România continuă să crească pe toate segmentele, anul acesta, însă într-un ritm

ceva mai lent comparativ cu evoluţia din ultimii ani, estimează consultanţii Colliers

International.Potrivit acestora, segmentul imobiliar oferă în continuare oportunităţi de investiţii, în

special celor care se pot adapta la o lichiditate mai redusă, în condiţiile în care există potenţial pentru

venituri constante pe termen lung şi pentru majorarea valorii capitalului investit.

Specialiştii companiei de consultanţă imobiliară Colliers International apreciază că România poate

depăşi performanţele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale şi de Est (ECE) şi în

2020, marcând încă un an bun pentru domeniul imobiliar. Cu toate că situaţia la nivel macroeconomic

nu se mai bucură de aceleaşi fundamente solide comparativ cu anii anteriori, contextul economic va

continua să fie favorabil tuturor segmentelor pieţei imobiliare, se arată într-un comunicat al companiei.

Mai jos sunt principalele tendinţe asociate anului 2020:

1. Creşterea economică va încetini, însă rezultatele vor fi mai bune decât în majoritatea ţărilor din UE.

În 2019, PIB-ul a înregistrat o creştere de aproximativ 4%, datorită consumului privat şi exporturilor,

iar sectorul imobiliar a contribuit cu aproximativ 1%. Luând în considerare creșterea bruscă a PIB din

anul trecut, anul acesta este de așteptată o corecție până la un nivel mai sustenabil (spre 2-3%), însă

România va continua să fie una dintre cele mai dinamice economii europene.

2. Investiţiile în spaţiile imobiliare comerciale din România au ajuns la un grad de maturitate crescut,

iar în prezent, principalii diferenţiatori ţin de calitate, atât în sectorul industrial, unde concurenţa este

destul de mare, cât şi în cazul clădirilor de birouri, unde tot mai mulţi investitori sunt interesaţi de

obţinerea certificărilor «verzi». Bucureştiul începe să devină o piaţă a chiriaşilor de clădiri de birouri,

tendinţă mult mai vizibilă în 2020, rata de neocupare fiind estimată la 12-13%. Dezvoltatorii vor livra

circa 700.000 de metri pătraţi de spaţii de birouri în următorii doi ani, reprezentând aproape un sfert din

stocul actual. Creşterea costurilor de construcţie - o noutate pentru piaţa din România - la care se

adaugă şi creşterea costurilor cu amenajarea spaţiilor (cu aproximativ 25-30%), influenţează deciziile

de relocare ale companiilor", susţin Colliers International.

3. Migraţia (internă şi externă) va deveni din ce în ce mai relevantă. Tiparul migraţiei interne şi

numeroase studii sugerează deja o preferinţă în creştere pentru principalele oraşe din România - Cluj-

Napoca, Timişoara şi Iaşi - în detrimentul Bucureştiului, astfel că marile companii vor viza extinderea

sau înfiinţarea unor birouri în afara Capitalei. Un alt fenomen important de urmărit este cel al românilor

care lucrează în alte ţări şi care ar putea începe să se întoarcă în ţară în număr mai mare.

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

11

4. Segmentul industrial va continua să înregistreze rezultate bune. „În 2018, cererea din partea

chiriaşilor va fi din ce în ce mai puternică, mai ales în condiţiile intensificării comerţului electronic, în

timp ce numărul dezvoltărilor speculative va creşte”.

5. Infrastructura slabă va constitui în continuare o problemă. Având în vedere situaţia fiscală şi

rezultatele slabe ale absorbţiei fondurilor UE, nu ne aşteptăm să vedem o accelerare semnificativă în

dezvoltarea infrastructurii.

6. Piaţa forţei de muncă va fi mai încordată.Dezechilibrul dintre cerere şi ofertă pe piaţa forţei de

muncă a crescut, în timp ce absolvenţii cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea puţini în comparaţie cu

nevoile angajatorilor. Această piaţă extrem de competitivă a muncii ar putea limita abilităţile

companiilor de a se extinde în Bucureşti şi în alte oraşe ale ţării, fapt ce va frâna, astfel, activitatea de

pe piaţa de birouri din punct de vedere al închirierilor şi al noilor livrări.

7. Noi spaţii de retail la nivel naţional. Investiţiile se vor concentra asupra îmbunătăţirii situaţiei

oraşelor cu deficit de spaţii moderne de retail, inclusiv cele cu o populaţie sub 100.000-150.000 de

locuitori.

8. Retailul online nu va fi o ameninţare pentru centrele comerciale clasice. „În procesul decizional,

românii doresc de regulă să vadă un produs înainte de a-l achiziţiona, ceea ce reprezintă un avantaj

pentru mall-uri. Totuşi, pentru a face faţă mai bine viitorului, centrele comerciale trebuie să se

definească drept destinaţii pentru petrecerea timpului liber. Mai mult spaţiu va fi alocat zonelor de

food-court şi de servicii, precum cinema şi terenuri de joacă pentru copii”.

9. Cererea pentru terenuri va continua să vină din partea segmentului rezidenţial. „Luând în considerare

creşterea salariilor şi a intenţiei de a achiziţiona o locuinţă, proiectele rezidenţiale vor continua să

rămână principalele motoare ale cererii pentru terenuri. De asemenea, proiectele noi de birouri vor

atrage probabil cererea pentru proiecte rezidenţiale în zonele învecinate”.

3.3. Cererea probabilă

Având în vedere care este structura terenurilor care fac obiectul ofertei de vânzare, o componentă

importantă a cererii o reprezintă potenţialii promotori imobiliari sau persoane fizice care doresc să îşi

construiască o locuinţă proprie în oraş.

Un element important care va influența intensitatea cererii și implicit prețurile de tranzaționare îl va

reprezenta dezvoltarea localității. Chiar dacă există oferte pentru parcele de vânzare este foarte

important care va fi utilizarea acestora.

Pe piața terenurilor, vom asista la temperarea cererii. Portofoliul de proiecte în plan și în stadii avansate

nu este la fel de generos ca în anii precedenți și nu se prefigurează, la acest moment, anunțuri pentru

noi proiecte de anvergură. În general, 2020 va fi un an echilibrat, dar este puțin probabil să rivalizeze

cu volumele tranzacțiilor din perioada 2017-2019.

Nu în ultimul rând, tot mai mulți români stabiliți în străinătate se gândesc să se întoarcă acasă. În acest

context, balanța migrării ar putea să înceapă să se echilibreze, estimează consultanții Colliers

International. O altă tendință pozitivă este aceea că marile orașe regionale din România se află încă pe

o cale de convergență rapidă.

Dincolo de anul 2020, următorii trei ani post-electorali reprezintă o oportunitate relativ unică pentru

promovarea reformelor structurale, de la îmbunătățirea sistemelor de sănătate și educație și până la

realizarea unor progrese majore privind infrastructura, apreciază consultanții Colliers International.

Având în vedere cele expuse până acum, ne așteptăm ca în acest an să fim în prezența unei piețe subtil

mai echilibrate decât în anul precedent.

3.4. Echilibrul pieţei

Echilibrul pieței este determinat de raportul dintre cerere și oferta. În comparație cu piețele de bunuri,

de valori mobiliare sau de marfuri, piețele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această

caracteristică este cauzată de mai mulți factori cum sunt o ofertă relativ inelastică și o localizare fixă a

proprietății imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliară nu se adaptează rapid ca răspuns la

schimbările de pe piață.

Prognoza evoluției pieței imobiliare în 2020 este una pozitivă, fiind așteptate creșteri ale activității de

dezvoltare, un nivel activ al cererii în toate segmentele, alături de o evoluție stabil/crescătoare a

chiriilor și scăderea randamentelor investiționale.

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

12

Capitolul 4

ESTIMAREA VALORII PROPRIETĂȚII

Pentru exprimarea unei concluzii asupra valorii unei proprietăți imobiliare, evaluatorii utilizează

metode de evaluare specifice, care sunt incluse în cele trei abordări în evaluare:

abordarea prin piață;

abordarea prin venit;

abordarea prin cost.

În estimarea valorii unei proprietăți imobiliare se pot utiliza una sau mai multe dintre aceste abordări.

Alegerea lor depinde de tipul de proprietate imobiliară, de scopul evaluării, de termenii de referință ai evaluării, de calitatea și cantitatea datelor disponibile pentru analiză.

Toate cele trei abordări în evaluare se bazează pe date de piață.

Abordarea prin piață

Abordarea prin piață este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare

subiect, prin compararea acesteia cu proprietăți similare care au fost vândute recent sau care sunt

oferite pentru vânzare.

Abordarea prin piață este cunoscută și sub denumirea de comparația directă sau comparația vânzărilor.

Abordarea prin piață este aplicabilă tuturor tipurilor de proprietăți imobiliare, atunci când există

suficiente informații credibile privind tranzacții și/sau oferte recente credibile.

Prin informații recente, în contextul abordării prin piață, se înțeleg acele informații referitoare la

prețuri de tranzacționare care nu sunt afectate major de modificările intervenite în evoluția pieței

specifice sau la oferte care mai sunt valabile la data evaluării.

Atunci când există informații disponibile privind prețurile bunurilor comparabile, abordarea prin piață

este cea mai directă și adecvată abordare ce poate fi aplicată pentru estimarea valorii de piață.

Dacă nu există suficiente informații, aplicabilitatea abordării prin piață poate fi limitată. Neaplicarea

acestei abordări nu poate fi însă justificată prin invocarea lipsei informațiilor suficiente în condițiile în care acestea puteau fi procurate de către evaluator printr-o documentare corespunzătoare.

Prin informații despre prețurile bunurilor comparabile se înțeleg informații privind prețurilor

activelor similare care au fost tranzacționate sau oferite spre vânzare pe piață, cu condiția ca

relevanța acestor informații să fie clar stabilită și analizată critic.

Elaborarea rapoartelor de evaluare prin utilizarea parțială sau exclusivă a ofertelor de piață, având ca

obiect bunuri imobile comparabile, este conformă cu prezentele Standarde de evaluare.

Evaluatorul trebuie să se asigure că proprietățile comparabile sunt reale (adică pot fi identificate) și că

au caracteristicile fizice conforme cu informațiile scriptice. În raportul de evaluare trebuie să se indice

sursele de informațiii, datele utilizate și raționamentul pe baza cărora evaluatorul a selectat proprietățile

comparabile.

Tehnicile recunoscute în cadrul abordării prin piață sunt:

tehnicile cantitative:

analiza pe perechi de date; analiza pe grupe de date; analiza datelor secundare; analiza statistică; analiza

costurilor; capitalizarea diferențelor de venit.

tehnicile calitative:

analiza comparațiilor relative; analiza tendințelor; analiza clasamentului; interviuri.

Informațiile privind tranzacțiile sau ofertele care prezintă diferențe majore (cantitative și/sau calitative)

față de proprietatea subiect nu pot fi utilizate ca surse de informații pentru proprietăți comparabile din

cauza ajustărilor prea mari, necesare a fi aplicate.

În abordarea prin piață, analiza prețurilor proprietăților comparabile se aplică în funcție de criteriile

de comparație adecvate specificului proprietății subiect.

În abordarea prin piață, se analizează asemănările și diferențele între caracteristicile proprietăților

comparabile și cele ale proprietății subiect și se fac ajustările necesare în funcție de elementele de

comparație.

În abordarea prin piață, elementele de comparație recomandate a fi utilizate includ, fără a se limita la

acestea: drepturile de proprietate transmise, condițiile de finanțare, condițiile de vânzare, cheltuielile

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

13

necesare imediat după cumpărare, condițiile de piață, localizarea, caracteristicile fizice, caracteristicile

economice, utilizarea, componentele non-imobiliare ale proprietății.

Selectarea concluziei asupra valorii este determinată de proprietatea imobiliară comparabilă care este

cea mai apropiată din punct de vedere fizic, juridic și economic de proprietatea imobiliară subiect și

asupra prețului căreia s-au efectuat cele mai mici ajustări. În această etapă, evaluatorul trebuie să

considere următoarele:

intervalul de valori rezultate, numărul de ajustări aplicate prețului de vânzare al fiecărei proprietăți

comparabile, totalul ajustărilor aplicate prețului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, calculat

ca sumă absolută (adică ajustare brută - valoric și procentual), totalul ajustărilor aplicate prețului de

vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, calculat ca sumă algebrică (adică ajustare netă - valoric și

procentual), orice ajustări deosebit de mari aplicate prețurilor proprietăților comparabile și orice alți

factori care pentru o proprietate comparabilă pot avea o importanță mai mare.

Abordarea prin venit

Abordarea prin venit este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare

subiect, prin aplicarea metodelor pe care un evaluator le utilizează pentru a analiza capacitatea

proprietății subiect de a genera venituri și pentru a transforma aceste venituri într-o indicație asupra

valorii proprietății prin metode de actualizare.

Abordarea prin venit este aplicabilă oricărei proprietăți imobiliare care generează venit la data

evaluării sau care are acest potențial în contextul pieței (proprietăți vacante sau ocupate de proprietar).

Abordarea prin venit include două metode de bază:

capitalizarea venitului;

fluxul de numerar actualizat (analiza DCF).

Prin luarea în considerare a unor informații adecvate și printr-o aplicare corectă, metoda capitalizării

venitului și metoda fluxului de numerar actualizat trebuie să conducă la indicații similare asupra

valorii.

Capitalizarea venitului, numită și capitalizarea directă, se utilizează când există informații suficiente

de piață, când nivelul chiriei și cel al gradului de neocupare sunt la nivelul pieței și când există

informații despre tranzacții sau oferte de vânzare de proprietăți imobiliare comparabile. Capitalizarea

directă constă în împărțirea venitului stabilizat, dintr-un singur an, cu o rată de capitalizare

corespunzătoare.

Analiza DCF se utilizează pentru evaluarea proprietăților imobiliare pentru care se estimează că

veniturile și/sau cheltuielile se modifică în timp. Metoda fluxului de numerar actualizat necesită luarea

în considerare a veniturilor și cheltuielilor probabile din perioada de previziune. Când se folosește

această metodă, evaluatorul trebuie să utilizeze previziuni ale veniturilor și cheltuielilor din această

perioadă, precum și valoarea terminală, care apoi sunt convertite în valoare prezentă prin tehnici de

actualizare. Previziunile sunt, de regulă, puse la dispoziția evaluatorului de către client.

În aplicarea fiecărei metode menționate anterior, este necesară corelarea tipului de venit/flux de

numerar cu rata de capitalizare/ rata de actualizare.

În metoda capitalizării venitului, evaluarea se realizează, de regulă, utilizând venitul net din

exploatare.

Venitul net din exploatare se estimează pornind de la venitul brut potențial și venitul brut efectiv.

Venitul brut potențial reprezintă venitul total generat de proprietatea imobiliară în condițiile unui grad

de ocupare de 100%. Pentru a estima venitul brut efectiv evaluatorul trebuie să ajusteze venitul brut

potențial cu pierderile aferente gradului de neocupare și neîncasării chiriei. Pentru a estima venitul net

din exploatare, evaluatorul trebuie să scadă din venitul brut efectiv cheltuielile de exploatare aferente

proprietății, cheltuieli care cad în sarcina proprietarului, acestea fiind cheltuieli nerecuperabile.

Cheltuielile care sunt suportate de către chiriași nu trebuie scăzute din venitul brut efectiv. Din venitul

brut efectiv nu se scad taxele aferente veniturilor proprietarului (de exemplu, impozitul pe venit și alte

taxe similare), plățile aferente creditului (serviciului datoriei) sau amortizarea contabilă a construcțiilor.

Abordarea prin cost Abordarea prin cost este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii

proprietății imobiliare subiect prin deducerea din costul de nou al construcției/construcțiilor a

deprecierii cumulate și adăugarea la acest rezultat a valorii terenului estimată la data evaluării.

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

14

Utilizarea abordării prin cost poate fi adecvată atunci când proprietatea imobiliară include:

construcții noi sau construcții relativ nou construite; construcții vechi, cu condiția să existe date

suficiente și adecvate pentru estimarea deprecierii acestora; construcții aflate în faza de proiect;

construcții care fac parte din proprietatea imobiliară specializată.

Evaluatorul trebuie să aleagă între cele două tipuri de cost de nou − costul de înlocuire și costul de

reconstruire – și să utilizeze unul dintre aceste tipuri în mod consecvent în aplicarea acestei abordări.

Evaluatorul trebuie să se asigure că toate datele de intrare pentru evaluare sunt corelate cu tipul de cost

utilizat în evaluare.

Se recomandă aplicarea costului de înlocuire, iar dacă nu este posibil, se aplică costul de reconstruire,

argumentând de ce s-a ales acest tip de cost. În cazul construcțiilor speciale, atunci când nu sunt

disponibile informații cu privire la costurile de reconstruire, pot fi utilizați indici de cost adecvați

pentru a transforma costurile istorice într-o estimare a costului de reconstruire.

Metodele de estimare a costului de nou pentru evaluarea construcțiilor sunt: metoda comparațiilor

unitare, metoda costurilor segregate și metoda devizelor.

Datele de intrare utilizate pentru estimarea costului de nou trebuie să fie preluate din surse credibile

care vor fi indicate în raportul de evaluare. Ori de câte ori este posibil, datele de intrare utilizate pentru

estimarea costului de nou vor trebui verificate din două surse de date credibile diferite, înainte de a fi

utilizate în raport. În abordarea prin cost se pot considera numai cheltuielile financiare din perioada

construirii ce sunt incluse în costul de construire și sunt în sarcina constructorului. De regulă, nu apar

aceste cheltuieli financiare din cauza ipotezei prin care construcția se realizează în mai puțin de un

an.

Tipurile de deprecieri pe care le poate avea o construcție sunt următoarele:

deprecierea (uzura) fizică, ce poate fi:

recuperabilă (reparații neefectuate la timp);

nerecuperabilă – elemente cu viață scurtă;

nerecuperabilă – elemente cu viață lungă;

deprecierea (neadecvarea) funcțională, ce poate fi:

recuperabilă;

nerecuperabilă;

deprecierea externă (economică).

Evaluatorul nu trebuie să confunde conceptul de depreciere din accepțiunea evaluării, cu conceptul

contabil de depreciere care se referă la amortizarea imobilizărilor corporale.

Capitolul 5

EVALUAREA PROPRIETĂȚII

5.1. Generalităţi – Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară -

Imobile proprietate privată afectate de coridorul de expropiere: C2 – Bazin de înot cu cabine

având suprafața construită de 307,00 mp, C6 – Platformă betonată pentru plaje având suprafața

construită de 502,00 mp, C8 – Teren handbal cu tribune având suprafața construită de 1.621,00 mp

identificate în baza CF 432972 – Timișoara.

5.2. Cea mai bună utilizare – Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare

a proprietăţii selectată din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire şi să

genereze ipotezele de lucru necesare operaţiunii de evaluare.

Cea mai bună utilizare este utilizarea care, din perspectiva unui participant pe piață, are ca rezultat cea

mai mare valoare a unui activ. Deși acest concept se aplică cel mai frecvent activelor nefinanciare,

deoarece multe active financiare nu au utilizări alternative, pot totuși exista circumstanțe unde se

impune luarea în considerare a celei mai bune utilizări a activelor financiare.

Cea mai bună utilizare trebuie să fie fizic posibilă (dacă este cazul), fezabilă din punct de vedere

financiar, permisă din punct de vedere legal și să reprezinte cea mai mare valoare a activului. Dacă cea

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

15

mai bună utilizare este diferită de utilizarea curentă, valoarea este influențată de costul conversiei

activului la cea mai bună utilizare a sa.

Cea mai bună utilizare a unui activ poate fi utilizarea sa curentă sau existentă, atunci când activul este

utilizat optim. Cu toate acestea, cea mai bună utilizare poate să difere de utilizarea curentă, putând fi

chiar și o vânzare ordonată.

Cea mai bună utilizare a unui activ evaluat pe bază de sine-stătătoare poate să difere de cea mai bună

utilizare a sa ca parte a unui grup de active, situație în care trebuie luată în considerare

contribuția acelui activ la valoarea totală a grupului de active.

Determinarea celei mai bune utilizări implică luarea în considerare a următoarelor:

pentru a stabili dacă utilizarea este fizic posibilă, trebuie avut în vedere ceea ce participanții la piață ar

considera a fi rezonabil. Pentru a respecta cerința ca utilizarea să fie permisă din punct de vedere

legal, trebuie luate în considerare orice constrângeri legale privind utilizarea activului, de exemplu,

planul de urbanism/zonare, precum și probabilitatea schimbării acestor constrângeri cerința ca

utilizarea să fie fezabilă din punct de vedere financiar ia în considerare dacă utilizarea alternativă,

fizic posibilă și permisă din punct de vedere legal, va genera o rentabilitate suficientă pentru un

participant tipic pe piață, superioară rentabilității generate de utilizarea curentă, după luarea în calcul

a costurilor de conversie la acea utilizare.

Cea mai bună utilizare – este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă şi legală a unui teren liber

sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar şi are ca rezultat cea

mai mare valoare. Cea mai bună utilizare a unei parcele de teren nu este determinată printr-o analiză

subiectivă a deţinătorului proprietăţii imobiliare, a constructorului sau a evaluatorului; cea mai bună

utilizare este determinată de forţele competitive de pe piaţa în care este localizată proprietatea.

Proprietatea este întotdeauna evaluată pe baza celei mai bune şi profitabile utilizări, care poate fi sau nu

poate fi utilizarea prezentă. Valoarea terenului este bazată pe cea mai bună utilizare a proprietăţii ca

fiind disponibilă şi gata de a fi dezvoltată pentru acea utilizare. Îmbunătăţirile sunt evaluate conform

modului în care ele contribuie (sau nu) la valoarea terenului. Cea mai bună utilizare trebuie să apară

într-un viitor rezonabil şi nu poate fi îndepartată sau speculativă.

În cursul analizei, evaluatorul trebuie să facă distincţia între cea mai bună utilizare a terenului ca fiind

liber şi cea mai bună utilizare a proprietăţii ca fiind construită.

Perioada de timp a unei utilizări specificate reprezintă un punct important al analizei celei mai bune

utilizări. În multe cazuri, cea mai bună utilizare a unei proprietăţi se poate schimba în viitorul apropriat.

Tradiţional, analiza celei mai bune utilizări a fost asociată cu analiza reziduală a terenului ce este

cuprinsă în economia clasică. În această analiză, valoarea este dată de venitul ce rămâne după ce a fost

amortizată construcţia.

Cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piaţă. Analiza se poate realiza în

două cazuri: (1) cea mai bună utilizare a terenului considerat liber şi (2) cea mai bună utilizare a

terenului construit. Există patru condiţii care trebuie respectate simultan, prin prisma cărora se

realizează această analiză. Cea mai bună utilizare trebuie să fie: admisibilă legal, fizic posibilă,

financiar fezabilă şi maxim productivă.

Criteriile analizei celei mai bune utilizări a. Permisibilă legal – În toate cazurile, evaluatorul trebuie să determine care utilizări sunt permise de

lege. El trebuie să analizeze reglementările privind zonarea, restricţiile de construire, normativele de

construcţii, restricţiile privind construcţiile din patrimoniu şi siturile istorice, impactul asupra mediului.

Închirierea pe termen lung poate afecta cea mai bună utilizare a proprietăţii din cauza unor clauze în

contractul de închiriere. Dacă nu există restricţii cu caracter privat, atunci utilizările admise de

certificatul de urbanism determină alternativele avute în vedere pentru cea mai bună utilizare.

Evaluatorul poate avea în vedere - cu riscurile aferente - şi eventualele modificări ale planurilor de

urbanism, elemente ce trebuie clar explicate în raportul de evaluare.

Normativele de construcţii şi condiţiile de impact asupra mediului, pot avea influenţe asupra

fezabilităţii utilizării, dacă nu o scot în afara legii.

b. Posibilă fizic – Dimensiunile, forma, suprafaţa, structura geologică a terenului şi accesibilitatea unui

lot de teren şi riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundaţii) afectează utilizările unei anumite

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

16

proprietăţi imobiliare. Unele loturi de teren pot atinge cea mai bună utilizare numai ca făcând parte

dintr-un ansamblu. În acest caz, evaluatorul va analiza şi fezabilitatea ansamblului.

Evaluatorul va considera capacitatea şi disponibilitatea utilităţilor publice (canalizare, apă, linie de

transport energie electrică, gaze, agent termic, etc.). Structura geologică a terenului poate împiedica

(sau face foarte scumpă) anumite utilizări ale proprietăţii, cum ar fi: clădiri cu regim mare de înălţime,

subsoluri multiple, etc. Condiţiile fizice influenţează şi costurile de conversie ale utilizării actuale în

altă utilizare considerată mai bună.

c. Fezabilă financiar – Utilizările care au îndeplinit criteriile de permisibile legal şi posibile fizic, sunt

analizate mai departe pentru a determina dacă ele ar produce un venit care să acopere cheltuielile de

exploatare, obligaţiile financiare şi amortizarea capitalului. Toate utilizările din care rezultă fluxuri

financiare pozitive sunt considerate ca fiind fezabile financiar. Pentru a determina fezabilitatea

financiară, evaluatorul va prognoza veniturile generate de proprietate, din care se va scădea cheltuielile

de exploatare (inclusiv impozitul pe profit), rezultând profitul net. Se va calcula rata de fructificare a

capitalului propriu şi dacă aceasta este mai mare sau egală cu cea aşteptată de investitori pe piaţă,

atunci utilizarea este fezabilă.

d. Maximum productivă – Dintre utilizările fezabile financiar, cea mai bună utilizare este acea

utilizare care conduce la cea mai mare valoare reziduală a terenului, în concordanţă cu rata de

fructificare a capitalului cerută de piaţă pentru acea utilizare. Valoarea reziduală a terenului poate fi

găsită estimând valoarea utilizării propuse (teren şi construcţii) şi scăzând costul materialelor,

manoperei, regiei şi al capitalului, necesare realizării construcţiei. Valoarea terenului poate fi estimată

şi prin capitalizarea venitului rezidual datorat terenului. Venitul datorat terenului este venitul rămas

după scăderea cheltuielilor de exploatare şi a recuperărilor capitalului investit în construcţiile alocate în

proporţiile determinate pe piaţa imobiliară. Cea mai bună utilizare potenţială a terenului este de obicei

utilizare pe termen lung şi se presupune că va rămâne aceeaşi pe durata de viaţă economică sau utilă a

construcţiilor.

Cea mai bună utilizare a terenului liber – Cea mai bună utilizare a terenului considerat liber

presupune că terenul este liber sau poate fi eliberat prin demolarea construcţiilor. În această ipoteză, pot

fi identificate utilizări care crează valoare şi evaluatorul poate începe selecţia de proprietăţi

comparabile şi apoi să estimeze valoarea terenului. Dacă o prognoză a celei mai bune utilizări indică o

schimbare în viitor, cea mai bună utilizare actuală este considerată ca o utilizare interimară. În unele

cazuri, cea mai bună utilizare este ca terenul să rămână liber până când piaţa va fi pregătită pentru

dezvoltare imobiliară. Zona în care este subiectul evaluat este zonă centrală rezidențială și servicii.

Având în vedere datele prezentate considerăm că: CMBU cea actuală

5.3.1. Evaluarea construcțiilor prin abordarea comparaţiilor directe Drepturile asupra proprietății imobiliare nu sunt omogene. Chiar dacă terenul și construcțiile, de care este atașat dreptul asupra proprietății imobiliare supus evaluării, au caracteristici fizice identice cu ale

altora care se tranzacționează pe piață, localizarea va fi diferită. În pofida acestor deosebiri, abordarea prin piață se aplică, în mod uzual, pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare.

Pentru a putea compara subiectul evaluării cu prețul altor drepturi asupra proprietății imobiliare, care

au fost recent tranzacționate sau care pot fi disponibile pe piață, este normal să se adopte un criteriu de

comparație adecvat. Criteriile de comparație, care se utilizează frecvent, rezultă din analiza prețurilor

de vânzare prin calcularea prețului pe metru pătrat pentru o clădire sau a prețului pe hectar pentru teren.

Alte criterii folosite pentru compararea prețurilor, atunci când există suficientă omogenitate între

caracteristicile fizice ale proprietăților, sunt prețul pe cameră sau prețul pe unitatea de producție, de

exemplu, în cazul producției agricole. Un criteriu de comparație este util numai atunci când este

selectat în mod judicios și este aplicat proprietății subiect și proprietăților comparabile în fiecare

analiză. În măsura în care este posibil, orice criteriu de comparație utilizat ar trebui să fie cel care se

utilizează în mod obișnuit de către participanții de pe piața relevantă.În evaluare, încrederea care poate

fi acordată informației despre prețul oricărei comparabile se determină prin comparația diferitelor

caracteristici ale proprietății imobiliare și ale tranzacției din care au rezultat datele despre preț, cu cele

ale proprietății evaluate. Trebuie luate în considerare diferențele dintre următoarele elemente:

dreptul care oferă dovada despre preț și dreptul asupra proprietății supus evaluării;

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

17

localizările respective;

calitatea terenului sau vârsta și specificațiile construcțiilor; utilizarea permisă sau zonarea pentru fiecare proprietate imobiliară;

situațiile în care a fost determinat prețul și tipul valorii solicitat;

data efectivă a dovezii despre preț și data evaluării solicitată.

Această metodă analizează, compară şi ajustează tranzacţiile şi alte date cu importanţă valorică pentru

proprietăţi similare. Ea este o metoda globală care aplică informaţiile culese urmărind raportul cerere-

ofertă pe piaţa imobiliară, reflectate in mass-media sau alte surse de informare şi se bazează pe valorile

unitare rezultate în urma tranzacţiilor efectuate în zona. Metoda comparaţiilor de piaţă îşi are baza în

analiza pieţei şi utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieţei

pentru a găsi proprietăţi similare, comparând apoi aceste proprietăţi cu cea “de evaluat”. Premiza

majoră a metodei este aceea că valoarea de piaţă a unei proprietăţi imobiliare este în relaţie directă cu

preţurile de tranzacţionare a unor proprietăţi competitive şi comparabile. Analiza comparativă se

bazează pe asemănările şi diferenţele între proprietăţi, între elementele care influenţează preţurile de

tranzacţie.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările şi deosebirile între proprietatea imobiliară „de

evaluat” şi celelalte proprietăţi deja tranzacţionate, despre care există informaţii suficiente

Estimarea valorii proprietăţii imobiliare se realizează conform relaţiei:

valoarea proprietăţii evaluate = preţul proprietăţii comparabile  corecţii METODA NU SE APLICĂ NU S-AU GĂSIT COMPAREBILE CREDIBILE

5.3.2. Evaluarea construcțiilor prin abordarea capitalizării venitului

Sub denumirea generică de abordare prin venit sunt utilizate diverse metode pentru indicarea valorii,

toate acestea având ca o caracteristică comună faptul că valoarea se bazează pe un venit realizat sau pe

unul previzionat, care fie este generat, fie ar putea fi generat de către un titular al dreptului. În cazul

unei investiții imobiliare, acel venit ar putea fi sub formă de chirie; în cazul unei clădiri ocupate de

proprietar ar putea fi o chirie asumată/ipotetică(sau chirie evitată), determinată pe baza costului care ar

fi suportat de proprietar pentru a închiria un spațiu echivalent. În cazul în care o clădire este

specializată numai pentru un anumit tip de activitate comercială, venitul este deseori reprezentat de

fluxul de numerar efectiv sau potențial, provenit din activitatea comercială, care ar reveni proprietarului

acelei clădiri.

Fluxul de venit identificat este utilizat apoi pentru a indica valoarea printr-un proces de capitalizare. Un

flux de venit, care este probabil să rămână constant, poate fi capitalizat prin aplicarea unei rate de

capitalizare sau multiplicator. Acesta reprezintă câștigul sau „randamentul” pe care un investitor l-ar

aștepta sau câștigul teoretic pe care un proprietar ocupant l-ar aștepta să reflecte valoarea banilor în

timp, precum și riscurile și recompensările proprietarului. Această metodă, cunoscută sub denumirea

uzuală de metoda randamentului cu toate riscurile incluse (engl. all risks yield method), este rapidă și

simplă, dar utilizarea ei nu este credibilă în situația că, în perioadele viitoare, venitul se așteaptă să se

modifice într-o măsură mai mare decât se așteaptă în general pe piață sau în cazul în care este necesară

o analiză mai sofisticată a riscului.

În astfel de cazuri, se pot utiliza diferitele modele ale fluxului de numerar actualizat. Acestea diferă în

mod semnificativ, dar au drept caracteristică de bază faptul că venitul net, dintr-o perioadă viitoare

definită, se aduce la valoarea actualizată prin utilizarea unei rate de actualizare. Suma valorilor

actualizate, din perioadele individualizate, reprezintă valoarea capitalului. Ca și în cazul metodei

randamentului cu toate riscurile incluse, rata de actualizare aferentă unui model al fluxului de numerar

actualizat se va baza pe valoarea banilor în timp, precum și pe riscurile și recompensările

proprietarului, atașate fluxului de numerar în cauză.

Randamentul sau rata de actualizare comentate anterior vor fi determinate de termenii de referință ai

evaluării. Dacă obiectivul este de a stabili valoarea pentru un anumit proprietar sau pentru un proprietar

potențial, în baza criteriilor de investiții proprii ale acestora, rata utilizată poate reflecta rata

rentabilității cerută de aceștia sau costul mediu ponderat al capitalului. Dacă scopul este estimarea

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

18

valorii de piață, rata se va obține din examinarea rentabilităților implicite derivate din prețurile plătite

pentru drepturile asupra proprietății imobiliare tranzacționate pe piață între participanții de pe piață.

Rata de actualizare adecvată ar trebui să fie determinată în urma analizei ratelor implicite în tranzacțiile

de piață. Când acest lucru nu este posibil, se poate construi o rată de actualizare adecvată, plecând de la

o rată tipică „fără risc“ a rentabilității, corectată pentru riscurile și oportunitățile adiționale specifice

unui anumit drept asupra proprietății imobiliare.

Randamentul adecvat sau rata de actualizare adecvată vor depinde și de faptul dacă datele de intrare

utilizate pentru venit sau pentru fluxurile de numerar se exprimă în niveluri curente (termeni reali) sau

dacă previziunile au fost făcute cu includerea inflației sau deflației viitoare preconizate.

Abordarea pe bază de venit, ia în considerare valoarea prezentă a beneficiilor viitoare ca procedeu de

măsurare a valorii.Capitalizarea veniturilor, este una din metodele prin care veniturile viitoare

previzionate (aşteptate) sunt convertite în valoare. Principalii termeni utilizaţi în abordarea pe bază de

venit sunt:

Venitul net din exploatare (VNE), care reprezintă venitul net anticipat, rezultat după deducerea tuturor

cheltuielilor de exploatare. Venitul net din exploatare se exprimă ca o sumă anuală.

Rata de capitalizare reprezintă relaţia dintre câştig şi valoare, relaţie acceptată de piaţă şi rezultă dintr-o

comparaţie a vânzărilor de proprietăţi comparabile. Estimarea ratei de capitalizare se face prin metoda

comparaţiei directe – analiza tranzacţiilor recente de proprietăţi comparabile.

Rata de capitalizare reprezintă relaţia dintre câştig şi valoare, relaţie acceptată pe piaţă şi rezultă dintr-o

analiză comparativă pe ramura. Capitalizarea veniturilor este procesul de transformare a unei serii de

tranşe periodice anticipate de venit, în valoarea lor prezentă. Folosirea capitalizării veniturilor în

valoarea proprietăţilor imobiliare este bazată pe premiza că valoarea este suma prezentă a beneficiilor

previzionate sau anticipate exprimate în bani.Evaluarea se face din punctul de vedere al unui investitor

interesat şi informat şi este bazată pe venitul produs de proprietate, mai puţin pierderile din

neocuparea integrală a proprietăţii – spaţii neocupate, neâncasarea la timp a chiriei, alte venituri

nerealizate.

Formula de calcul este: Valoarea proprietăţii imobiliare = Venit / rata de capitalizare

METODA NU SE APLICĂ NU S-AU GĂSIT COMPAREBILE CREDIBILE

5.3.3. Evaluarea construcțiilor prin abordarea costurilor

Această abordare este aplicată, în general, pentru evaluarea drepturilor asupra proprietății imobiliare

prin metoda costului de înlocuire net (după deducerea deprecierii). Ea se utilizează când fie nu există

nici o dovadă despre prețurile de tranzacționare pentru proprietăți imobiliare similare, fie nu există

niciun flux de venit identificabil, efectiv sau teoretic, care ar reveni titularului dreptului. Această

abordare se utilizează, în principal, pentru evaluarea proprietății imobiliare specializate, adică a

proprietății imobiliare care se vinde rar sau chiar nu se vinde pe piață, cu excepția cazului în care se

vinde întreprinderea sau entitatea din care face parte.Prima etapă solicită calcularea unui cost de

înlocuire. În mod normal, acesta reprezintă costul de înlocuire a proprietății imobiliare cu un echivalent

modern, la data evaluării. O excepție este cazul în care ar fi necesar ca o proprietate imobiliară

echivalentă să fie o replică a proprietății imobiliare subiect, pentru a furniza aceeași utilitate unui

participant de pe piață, caz în care costul de înlocuire ar fi mai degrabă cel de reproducere sau de

reconstruire a clădirii subiect, decât cel de înlocuire cu un echivalent modern. Costul de înlocuire este

necesar să reflecte și toate costurile suplimentare, cum ar fi valoarea terenului, infrastructura, onorariile

pentru proiectare și cheltuielile de finanțare care ar fi suportate de un participant de pe piață pentru

producerea unui activ echivalent. Costul echivalentului modern se corectează apoi pentru a fi reflectată

deprecierea. Scopul ajustării pentru depreciere este acela de a estima cu cât ar fi mai puțin valoroasă

proprietatea imobiliară subiect, pentru un potențial cumpărător, față de echivalentul său modern.

Deprecierea ia în considerare starea fizică, utilitatea funcțională și economică a proprietății imobiliare

subiect, în comparație cu echivalentul său modern

S-a realizat prin aplicarea metodei costurilor segregate, metodă care constă în aplicarea costurilor

unitare pentru diferite componente ale clădirii, exprimate în unităţi de măsură adecvate.

Pe baza acestei metodologii, evaluarea cuprinde urmatoarele etape: Stabilirea costului de constructie a unei clădiri similare noi cu ajutorul “Îndreptarului tehnic pentru

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

19

evaluarea imediată, la preţul zilei, a costurilor elementelor şi construcţiilor de locuinţe”, ed. Matrix Rom, martie 2011 sau Costuri de reconstrucţie – costuri de înlocuire – autor Cornel Şchiopu, editura IROVAL 2010 Determinarea valorii rămase la acelasi nivel de prețuri, pe baza Normativului P 135-1999 (avizat de

MLPAT cu Ordinul nr. 85/N/1999 și care stabilește coeficienți de uzură fizică a mijloacelor fixe din

grupa 1 – construcții).

Pentru determinarea valorilor unitare şi totale a fiecărui obiect de construcţii ce se evaluează se parcurg

următoarele etape:

• documentaţie privind clădirea care urmează a fi evaluată, prin studierea planurilor parţiale

puse la dispoziție de client;

• cercetarea obiectului la fața locului, stabilirea dotărilor şi instalaţiilor precum şi stabilirea stării

tehnice a clădirii şi a subansamblelor componente;

• se efectuază încadrarea clădirii într-unul din tipurile de clădiri ale căror costuri segregate sunt

calculate în Îndreptarul tehnic;

• se calculează valoarea unitară şi totală a construcţiei similare noi;

• se stabilește valoarea ramasă prin diminuarea valorii de înlocuire cu pierderea de valoare

datorită deprecierilor care afectează clădirea.

Determinarea valorii rămase, prin estimarea deprecierii cumulate.

Deprecierea - reprezintă o pierdere de valoare faţă de costul de înlocuire brut al construcţiei

similare noi, ce există la construcţia existentă, din cauze fizice, funcţionale sau externe.

Formula folosită este:

Cost brut – Depreciere = Valoare

În acest caz :

CIN = Cost de înlocuire brut (nou) – Deprecieri (fizică + funcţională + externă)

În cazul prezentei lucrări s-a luat în considerare deprecierea fizică estimată pe baza

Normativului P 135-1999 (avizat de MLPAT cu Ordinul nr. 85/N/1999) care stabilește coeficienții de

uzură fizică a mijloacelor fixe din grupa 1 – construcții.

Conform anexei 45 din Normativul P135/99, ponderea subansamblelor unei clădiri din întregul

acesteia, se prezintă astfel:

 Structura de rezistenţă - pondere 40%

 Închideri şi compartimentări - pondere 17%

 Finisaje - pondere 25%

 Instalaţii - pondere 18% În cadrul inspecţiei efectuate asupra imobilului evaluat, se apreciază prin observare directă

deprecierea fizică a fiecărui subansamblu, iar prin cumulare ponderată rezultă deprecierea fizică totală

a imobilului.

Deprecierea funcțională este pierderea de valoare a proprietăţii ca rezultat al progresului în

domeniul comercial. Deprecierea funcţională este independentă de orice deteriorare fizică a proprietăţii.

Deprecierea externă este pierderea de valoare a proprietăţii ca rezultat al acţiunii unor factori

externi activului. Factorii de bază în deprecierea economică sunt: cererea redusă, concurenţa acerbă,

veniturile medii scăzute al populaţiei, etc

Valoare de piață a construcțiilor:

341.230,00 Lei ≈ 70.680,00 Euro Valoarea nu conține TVA

Nr. Denumire CF S Valoare piață

(lei)

Valoare piață

(euro)

1 Bazin de înot cu cabine 432972 C2 307,00 157.680,00 32.660,00

2 Platforma betonată plaje 432972 C6 502,00 45.160,00 9.350,00

3 Teren Handbal cu tribune 432972 C8 1.621,00 138.390,00 28.670,00

341.230,00 70.680,00TOTAL

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

20

Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A

Nesatisfăcătoare

85,00%

307,00

119

39 1 Valoarea de înlocuire unitară necorectată 1.400,00 ROL/mp

TOTAL 429.800,00 ROL/mp

Valoarea de înlocuire unitară necorectată 42,98 Lei

Coeficient de corecție cu TVA 29.104,137

Coeficient de corecție fără TVA 24.457,258

Valoarea de înlocuire corectată 1.051.172,95 Lei

Depreciere fizică 85,00% %

Valoarea înlociure (lei) 157.680,00 Lei Valoarea înlociure (euro) 32.660,00 Euro

S construită (mp)

Catalog de reevaluare

Fișa

Deprecierea fizică

Evaluarea rapidă a construcțiilor (catalog 1965), ed.Matrix Rom Bucureşti, 1995

Tabel centralizator pentru calcularea costurilor de înlocuire

Adresă

Stare tehnică

C2 - BAZIN ÎNOT

Satisfăcătoare

Normal

75,00%

502,00

502,00

Sc= 502,00 mp Scd= 502,00 mp

Suprafaţa (mp) Cost / mp

(Lei)

Total cost

catalog

Corecţie

distanţă

Corecţie

manoperă Cost total corectat

Indice

actualizare

Cost total

INDEXAT A B C=AxB D E F=CxDxE I CI=FxI

1 BRMBRD 502,00 270,50 135.791,00 1,060 1,0360 149.120,24 1,4415 214.956,83

149.120,24 214.956,83

428,20

75,00% 161.217,62

53.739,21

45.160,00

9.350,00

Beton

S construită (mp)

Tabel centralizator pentru calcularea costurilor de înlocuire

Catalog cost înlocuire, cost reconstrucţie - autor Cornel Şchiopu - Ed. IROVAL 2010

C6 - PLATFORMĂ BETONATĂ PLAJE

Adresă Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A

Deprecierea fizică

Stare tehnică

Mediu

Infrastructură

VALOARE DE ÎNLOCUIRE FĂRĂ TVA ( lei )

Depreciere fizică

VALOARE DE ÎNLOCUIRE CU TVA ( lei )

TOTAL

S desfășurată (mp)

VALOARE DE ÎNLOCUIRE FĂRĂ TVA (euro)

Nr.

cr. Denumirea (simbol)

Splaiul Tudor Vladimirescu nr.16A

Satisfăcătoare

75,00%

1.621,00

119

39 1 Valoarea de înlocuire unitară necorectată 73,00 ROL/mp

2 Valoarea de înlocuire unitară necorectată tribună (aprox.300 locuri) 108.000,00 ROL

TOTAL 226.333,00 ROL/mp

Valoarea de înlocuire unitară necorectată 22,63 Lei

Coeficient de corecție cu TVA 29.104,137

Coeficient de corecție fără TVA 24.457,258

Valoarea de înlocuire corectată 553.548,46 Lei

Depreciere fizică 75,00% %

Valoarea înlociure (lei) 138.390,00 Lei Valoarea înlociure (euro) 28.670,00 Euro

S construită (mp)

Catalog de reevaluare

Fișa

Deprecierea fizică

Evaluarea rapidă a construcțiilor (catalog 1965), ed.Matrix Rom Bucureşti, 1995

Tabel centralizator pentru calcularea costurilor de înlocuire

Adresă

Stare tehnică

C8 - TEREN HANDBAL CU TRIBUNE

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

21

5.4.Stabilirea valorii prin metoda prevazuta de Legea 255/2010

La întocmirea raportului de evaluare s-a ținut cont de prevederile Legii 255/2010 și de Hotărârea de

Guvern nr. 53/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010.

Extras din HG 53/2011: “Art. 8 - (1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăţilor

imobiliare, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, care va întocmi

raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele

întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

Extras din Legea 255/2010: “Art. 11. - (7) Înainte de data începerii activității comisiei prevazute

la art. 18, un Evaluator autorizat specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației

Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare a imobilelor

expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosință.

(8) Raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite și actualizate de

camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificarile și completările ulterioare.

(9) Raportul de evaluare se întocmeste sub coordonarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din

România.”

Astfel, conform “Ghid Camera Notarilor Publici Timișoara” pentru acest tip de construcții nu

există valori

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

22

Capitolul 6

RECONCILIEREA VALORILOR. OPINIA EVALUATORULUI

Reconcilierea este analiza unor rezultate alternative pentru a ajunge la estimarea valorii finale.

Pentru a fi pregătit pentru reconciliere, eu, evaluator am făcut o reexaminare, o recapitulare a întregii

evaluări, asigurându-mă că datele disponibile sunt autentice, pertinente și suficiente, tehnicile analitice,

raționamentul și logica aplicată au condus la judecăți consecvente.

Opinia mea este bazată pe adecvarea abordărilor care sunt cele mai aplicabile; precizia măsurată de

încrederea în corectitudinea datelor, de calculele efectuate și de corecțiile aduse prețurilor de vânzare

ale proprietăților comparabile și cantitatea informațiilor.

Valoarea de piață a terenului, în opinia evaluatorului este valoarea obţinută prin abordarea prin

cost, care reflectă cel mai bine valoarea imobilului.

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum şi considerentele avute în vedere la

determinarea acestei valori sunt:

Valoarea a fost exprimată ţinând seama exclusiv de ipotezele, condiţiile limitative şi aprecierile

exprimate în prezentul raport şi este valabilă în condiţiile economice şi juridice menţionate în raport.

Valoarea este valabilă numai pentru destinaţia precizată în raport.

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață.

În concluzie :

Valoarea specială (de piață) a construcțiilor din CF 432972 Timișoara care urmează a fi

expropiate este :

341.230,00 Lei ≈ 70.680,00 Euro

Nr. Denumire CF S Valoare piață

(lei)

Valoare piață

(euro)

1 Bazin de înot cu cabine 432972 C2 307,00 157.680,00 32.660,00

2 Platforma betonată plaje 432972 C6 502,00 45.160,00 9.350,00

3 Teren Handbal cu tribune 432972 C8 1.621,00 138.390,00 28.670,00

341.230,00 70.680,00TOTAL Valoarea nu conține TVA

Valoarea specială (gila notarilor) a construcțiilor din CF 432972 Timișoara care urmează a fi

expropiate este :

NU POATE FI STABILITĂ CONFORM GRILEI NOTARILOR

Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panţel Ovidiu

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-23-

ACTE PUSE LA DISPOZIȚIE

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ BIROUL EVIDENŢA PATRIMONIULUI CT2020-10130/08.05.2020 CĂTRE, S.C. FIDOX S.R.L. Referitor la „Serviciul de consultanţă/expertiză privind elaborarea rapoartelor de evaluare/reevaluare a unor imobile din categoria activelor fixe corporale de natura mijoacelor fixe situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara şi aflate în patrimoniul Municipiului Timişoara, a Statului Român şi pentru imobilele la care Municipiul Timişoara prezintă un interes ” Având în vedere adresa înregistrată cu numărul CT2020-10130/07.05.2020, transmisă de către Biroul Clădiri Terenuri I Est, cu privire la obiectivul de investiție „Construire Pod peste Bega — Jiul”, vă rugăm să întocmiți raportul de evaluare pentru imobilele proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere. Anexăm prezentei următoarele documente în copie: e Adresa înregistrată cu numărul CT2020-101 30/07.05.2020; * _. Extrasele de carte funciară. fi: DIRECTOR ECONOMIC, |. / E ŞEF BIROU, Slaviţa Dubleş

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-24-

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE 1 EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI 1 EST Nr.CT2020-............. / 07.05.2020 Catre SC Fidox SRL Pornind de la Raportul de evaluare nr 3650/06.09.2019 intocmit de dvs va rugam sa ne precizati daca valorile imobilelor din acest raport pot fi utilizate in vederea exproprierii constructiilor C2,C6 si C8.Daca raspunsul este afirmativ va rugam sa ne retransmiteti raportul de evaluare sub urmatoarea denumire: Raport de evaluare imobile proprietate privata afectate de coridorul de expropriere. Anexam: -tabelul centralizator al terenurilor si constructiilor afectate de expropriere; -extrase de carte funciara cu nr.432972 Timisoara,404934 Timisoara , 432971 Timisoara si 404872Timisoara DIRECTOR ŞEF BIROU Ec. Florin Răvășilă Călin N.Pirva Carei X, Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-25-

Tabel centralizator al terenurilor ce fac obiectul exproprierii in vederea dobandirii prin expropriere a imobilelor necesare realizarii lucrarii "Pod Jiul” Suprafata | Suprafata afectata nr.ert. Descriere imobil opta Proprietar totala CF de coridor OBSERVATII proprietate (mp) (mp) Curti constructii intravilan, PRIMARIA MUNICIPIULUI Constructii afectate de coridor. , | Splaiul Tudor Vladimirescu nr. | CF nr.432972 TIMISOARA a sis C2-BAZIN INOT CU CABINE 16A, avand constructiile: C1, | TIMISOARA | cu drept superficie în fav. C6-PLATFORVA BETONATA PENTRU PLAJA C2, C3, CA, CS, C6, C7, CB SC A-INVEST SRL C8-TEREN HANDBAL CU TRIBUNE Curti constructii intravilan, "| CFnr.432971 | PRIMARIA MUNICIPIULUI 2 Sia tot ta St | IMISCARA 134 37 PRIMARIA MUNICIPIULUI Teren intravilan, Splaiul CF nr.404872 TIMISOARA 3 Titulescu - Canal Bega TIMISOARA | in adm. ADMINISTRATIA Fara a BAZINALA DE APA BANAT n, Curti constructii intravilan, | CF nr.404934 | PRIMARIA MUNICIPIULUI Ca E Splaiul Nicolae Titulescu TIMISOARA TIMISOARA TOTAL 194275 2041 intocmit, SC BLACK LIGHT SRL Ing.Loredana BEZNOSZK ŞI Ldredana i / BEZNOSZKA Timişoara, Strada Virtuţii, nr. 1, cod 300126, tel: 0356 808 870, fax: 0356 808 871; officeEblacklight.ro Cluj-Napoca, Strada Sarmisegetuza, nr. 18, cod 400592, tel. :0364409098, fax: 0264484982; Www.blacklight.ro București, str. Piața Montreal, nr. 10, clădirea WTC, intrarea F, etaj 1, sect. 1, tel: 0745252583; BL-5.5.3.-PS01 p. 1/1

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-26-

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Nr. cerere 78072 Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara Ziua 05 Luna 05 Anul 2020 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ Cod verificare PENTRU INFORMARE FEB Carte Funciară Nr. 404872 Timisoara INA | A. Partea |. Descrierea imobilului TEREN Intravilan Nr. CF vechi:2 Adresa: Loc. Timisoara, Str Splaiul Titulescu, Jud. Timis Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe Al | Top: 17296/2 157.460 Canalul Bega B. Partea Il. Proprietari şi acte Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale 1803 / 13/07/1949 Act nr. 0; B1 intabulare, drept de PROPRIETATEposesor la localizare, cumparare, Al unificare, schimb, donatie, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1 1) PRIMARIA MUN. TIMISOARA OBSERVATII: (provenita din conversia CF 2) 108278 / 23/05/2019 Act Administrativ nr. HOT.NR.467, din 21/11/2017 emis de MUNICIPIUL TIMISOARA; B2 |Intabulare, drept de ADMINISTRARE 1) ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT C. Partea III. SARCINI . Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, PRAI = Referinţe drepturi reale de garanţie şi sarcini Al NU SUNT Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 2 Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-27-

Carte Funciară Nr. 404872 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Anexa Nr. 1 La Partea | Teren | Nr cadastral [Suprafața (mp)* Observaţii / Referinţe * Suprafaţa este determinata in planul de proiecţie Stereo 70. DETALII LINIARE IMOBIL Date referitoare la teren Nr | Categori Crt | folosință Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras. Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului. Data și ora generării, 05/05/2020, 13:18 Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 2 Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-28-

sr Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Nr. cerere 78074 s Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara Ziua 05 s Luna 05 r _ Anul 2020 ANCPL EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ Cod verificare AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU INFORMARE 10008; 3059 Carte Funciară Nr. 404934 Timisoara INA | l IN A. Partea |. Descrierea imobilului Nr. CF vechi:2 TEREN Intravilan Nr. topografic:17297/2/1 Adresa: Loc. Timisoara, Str Splaiul Nicolae Titulescu, Jud. Timis N Nr. cad: Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe Al 404934 31.904 Teren neimprejmuit; B. Partea Il. Proprietari şi acte Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale 1803 / 13/07/1949 Act nr. 0; B1 intabulare, drept de PROPRIETATEposesor la localizare, cumparare, Al unificare, schimb, donatie, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1 1) PRIMARIA MUN. TIMISOARA OBSERVATII: (provenita din conversia CF 2) C. Partea III. SARCINI . Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, Referinte drepturi reale de garanţie şi sarcini ţ NU SUNT Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3 Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-29-

Carte Funciară Nr. 404934 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Anexa Nr. 1 La Partea | Teren | Nr cadastral [Suprafața (mp)* Observaţii / Referinţe * Suprafaţa este determinata in planul de proiecţie Stereo 70. DETALII LINIARE IMOBIL 401264 402272 425139 428324 426215 429322 421816 435775 Date referitoare la teren Nr | Categori ra | Suprafaţa Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe constructii Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan. Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Pu Lungime începutl|sfâr: segment| | început|sfârşit segment ceput|sfâ segment 1 2 10.846 2 3 56.691 3 4 144.203 4 5 6.489 5 6 453.26 6 7 130.86 7 8 130.865 8 9 21.115 9 10 179.373 10 11 237.834 11 12 402.198 12 13 187.86 13 14 142.53 14 15 20.743 15 16 45.631 16 17 40.284 17 18 37.925 18 19 22.074 19 20 82.016 20 21 17.232 21 22 107.138 Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3 Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-30-

Carte Funciară Nr. 404934 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime început|sfâ segment] | început|sfârsit segment] | început|sfârşi segment 22 23 89.798 23 24 20.649 24 25 41.877 25 26 65.874 26 27 85.237 27 28 88.837 28 29 43.636 29 30 37.01 30 31 39.332 31 32 20.244 32 33 50.211 33 34 6.894 34 35 29.095 35 36 93.275 36 37 77.949 37 38 37.422 38 39 48.796 39 40 35.753 40 41 21.005 41 42 37.353 42 43 18.959 43 44 28.35 44 45 14.35 45 46 59.528 46 47 20.147 47 48 152.841 48 49 24.492 49 50 29.117 50 51 44.93 51 52 15.251 52 53 40.498 53 54 12.527 54 55 50.739 55 56 161.575 56 1 90.089 ** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras. Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului. Data și ora generării, 05/05/2020, 13:18 Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3 Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-31-

Carte Funciară Nr. 404934 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime început|sfâ segment] | început|sfârsit segment] | început|sfârşi segment 22 23 89.798 23 24 20.649 24 25 41.877 25 26 65.874 26 27 85.237 27 28 88.837 28 29 43.636 29 30 37.01 30 31 39.332 31 32 20.244 32 33 50.211 33 34 6.894 34 35 29.095 35 36 93.275 36 37 77.949 37 38 37.422 38 39 48.796 39 40 35.753 40 41 21.005 41 42 37.353 42 43 18.959 43 44 28.35 44 45 14.35 45 46 59.528 46 47 20.147 47 48 152.841 48 49 24.492 49 50 29.117 50 51 44.93 51 52 15.251 52 53 40.498 53 54 12.527 54 55 50.739 55 56 161.575 56 1 90.089 ** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras. Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului. Data și ora generării, 05/05/2020, 13:18 Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3 Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-32-

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Nr. cerere 78075 Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara Ziua 05 Luna 05 Anul 2020 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ Cod verificare PENTRU INFORMARE E aa Carte Funciară Nr. 432971 Timisoara INA l INN A. Partea |. Descrierea imobilului TEREN Intravilan Adresa: Loc. Timisoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 16A, Jud. Timis Nr.| Nr. cadastral Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe 134 Al 432971 B. Partea Il. Proprietari şi acte Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale 81193 / 05/06/2012 Act nr. 0; B2 intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala Al 50/50 1) PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 405720/Timisoara, inscrisa prin incheierea nr. 19120 din 19/08/1999; C. Partea III. SARCINI . Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, PR E Referinţe drepturi reale de garanţie şi sarcini NU SUNT Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3 Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-33-

Carte Funciară Nr. 432971 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Anexa Nr. 1 La Partea | Teren Nr cadastral [Suprafaţa (mp) 432971 134 * Suprafaţa este determinata in planul de proiecţie Stereo 70. Observaţii / Referinţe DETALII LINIARE IMOBIL 404934 5 1 il 432972 e Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan. Lungime segment * (m) 8.866 15.876 62.48 8.336 8.025 14.168 Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3 Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-34-

Carte Funciară Nr. 432971 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Lungime segment * (m) 7 8 13.532 8 9 0.673 9 10 4.441 10 11 0.585 11 12 19.914 12 13 12.676 13 14 7.551 14 15 14.96 15 1 0.769 ** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 metru. *** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acesti i extras. Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului. Data și ora generării, 05/05/2020, 13:18 Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3 Extrase pentru informare on-line la adresa epayancpi.ro Formular versiunea 1.1

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-35-

sr Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Nr. cerere 78073 m” Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timisoara Ziua 05 Luna 05 Anul 2020 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ Cod verificare PE SA DART EU ŞI PENTRU INFORMARE E Ba Carte Funciară Nr. 432972 Timisoara INA | A. Partea |. Descrierea imobilului TEREN Intravilan Adresa: Loc. Timisoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, Nr. 16A, Jud. Timis Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe Al 432972 Din acte: 4.776 Constructia C1 inscrisa in CF 432972-C1; Constructia C2 inscrisa in CF 432972- Masurata: 4.777 |C2; Constructia C3 inscrisa in CF 432972-C3; Constructia C4 inscrisa in CF 432972-C4; Constructia C5 inscrisa in CF 432972-C5; Constructia C6 inscrisa in CF 432972-C6; Constructia C7 inscrisa in CF 432972-C7; Constructia C8 inscrisa in CF 432972-C8; B. Partea Il. Proprietari şi acte Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale 81193 / 05/06/2012 Act nr. 0; B2 intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala Al 50/50 1) PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 405720/Timisoara, inscrisa prin incheierea nr. 19120 din 19/08/1999; C. Partea Ill. SARCINI Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, PR E Referinţe drepturi reale de garanţie şi sarcini 198064 / 04/11/2015 Hotarare Judecatoreasca nr. Decizia Civila nr 1701, din 05/06/2012 emis de TRIBUNALUL TIMIS- dosar nr 32600/325/2010 (Decizia Civila nr 16/05.02.2013 emis de Curtea de Apel Timisoara;Decizia Civila nr 42/26. 03.2013 emis de Curtea de Apel Timisoara; Decizia nr 5006-Sedinta publica din 05.11.2013 -dosar nr 32600/325/2010); C1 |Intabulare, drept de SUPERFICIE AL 1) SC A-INVEST SRL Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 3 Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-36-

Carte Funciară Nr. 432972 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Anexa Nr. 1 La Partea | Teren | Nr cadastral [Suprafața (mp)* Observaţii / Referinţe 432972 Din acte: 4.776 |Masurata: 4.777| * Suprafaţa este determinata in planul de proiecţie Stereo 70. DETALII LINIARE IMOBIL 11 432972 404786 Date referitoare la teren Nr | Categorie a | Suprafaţa Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe 75 | LTL LA constructi Lungime Segmente 1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan. Lungime segment * (m) 14.96 7.551 12.676 19.914 0.585 4.441 .|o|a|s|o|N Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3 Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-37-

Carte Funciară Nr. 432972 Comuna/Oraş/Municipiu: Timisoara Lungime segment * (m) 7 8 0.673 8 9 13.532 9 10 14.168 10 11 8.025 11 12 15.45 12 13 37.311 13 14 109.851 14 1 45.938 ** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecţie Stereo 70 şi sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru. Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras. Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului. Data și ora generării, 05/05/2020, 13:18 Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3 Extrase pentru informare on-line la adresa epayancpi.ro Formular versiunea 1.1

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-38-

de dir ic rr iri 5 ii e ră ii Be AZUR 14 Li d iii, x aia ma, alLyALIS 30 NVIA a ir

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-39-

PLAN PARCELAR SCARA 1:1000 LEGENDA Limita proiect studiata

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-40-

id a i tat rm Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobillară Timisoara e Ea 0 Luna 94 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ Ap 2015) PE E narată Meg dud MTA Carte Funciară Nr. 432972-C2 Timisoara A A. Partea |, Descrierea imobilului Construcţii crt Nr astral Adresa Observaţii / Referinţe A Loc: Timisosra, Splaiul Tudor Al 4329712-C2 e N S. construita la sol:307 mp; BAZIN INOT CU CABINE B, Partea Il. Proprietari şi acte Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale 81193 / 05/06/2012 Act Notarial nr. 1195, din 30/07/2010 emis de NP CLAICI ANA VALENTINA; 82 intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobandit prin Conventie, AI coța actuala 1/50 i [ 1) SC "A INVEST" SRL, CIF:RQ17369253 Act Notarial nr. 1331, din 31/08/2010 emis de N.P,CLAICI ANA VALENTINA; 4 B3 "intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin lesire Din Îndiviziune,| Al i |cota actuala 49/50 | Referinţe [1) SC A INVEST SRL, CIF:17369283 C. Partea Ili. SARCINI . 4 Inscrieri privind Sezmembrămintele dreptului de proprietate, 4 drepturi reale de garanţie și sarcini Referinţe NU SUNT, i | Ă 1 1 : i 1 4 â Ă Pagina 1 din 2 Document care conţine date cu cari Extrose pentru informare on-line l side i

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-41-

Date referitoare la construc Destinaţie Situa Crt | Număr construcţie __ | Supraf. (mp) | Observații / Referințe constructii anexa Cu 5" construita la sol: 307 mp; BAZIN ÎNOT TU Al | 432972-C2 307 in CF |CABINE propriu, Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea d, care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea suc susceptibile de orice modificare, in conditiile legii, S-a achitat tariful de 125 RON, -Chitanta interna nr.5149303/19-04-; publicitate imobiliară cu codul nr. 272. Data soluţionării, 19-04-2019 Data eliberării, Asistent Registratar, SOFIA HANU şi semnătura) Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Extrase pentru informare on-line ta adresa spay.uncpl.ro o” e către notarul public a actelor juridice prin cesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt 2019 in suma de 125, pentru serviciul de Referent, fparafa şi semnătura) SI SS a e QR SE Pagina 2 din 2 Formular varslunea 1.1

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-42-

mn 4 m i L | de Cadastru şi Publicitate Imobiilară TIMIS £ 3 MP şi Publicitate Imobilară Timisoara De A : : n Luna a 4 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ EU : e. TONER - PE KA, n II lat 1 Carte Funciară Nr. 432972-C6 Timisoara AIA aia | A. Partea |. Descrierea imobilului Construcţii i crt |N Adresa Observaţii / Referinţe , i Tsc, Timisoara, Sprarul Tudor [5 COnStrinta Ta sorSOZ mpi BETONATE i Al | 43297206 | vadimirescu, Nr. 1SA, jud, Timis__ |PENTRU_PLAJA , i 4 _ B. Partea Il. Proprietari şi acte 4 Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe 81193 / 05/06/2012 Act Notarial nr. 1195, din 30/07/2010 emis de NP CLAICI ANA VALENTINA; B2 intabulare, drept de PROPRIETATECUmparare, dobandit prin Conventie,” Al cota actuala 1/50 1) SC "A INVEST“ SRL, Act Notarial nr. 1331, din 31/08/2010 ernis de N.P.CLAICI ANA VALENTINA; B3 Întabtlăre, drept de PROPRIETATE, dobandit prin lesire Din indiviziune, AI i cota actuala 49/50 1) SC A INVEST SRL, ClF:17369283 4 C. Partea Il. SARCINI . i inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, Referinţe i drepturi reale de garanţie şi sarcini i NU SUNT | i hi +4 i i i i 4 | i 4 i Document cara conţine date cu caracter parsonal, protejata de prevaderita Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 2 i Extrase pentru Informare aninela apay-aacpl.ro Formular versiunea 1.1 Fr E E a EA rr pc rr Ra rea e

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-43-

Carte Funciară Nr. 432972-C6 Comuna/Oraş/Munici, Anexa Nr. 1 La Partea Î Date referitoare la construcţii Destinaţie Situatii Crt | Număr construcție __ | Suprar. (mp) Observații / Referinţe constructii anexa Cu acte|S-construtta Ta sol SUZ mp; PLAT: Al | 432972-C6 502 În CF |BETONATA PENTRU PLAJA propriu Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul axtras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. S-a achitat tariful de 125 RON, -Chitanta interna nr.5149303/19-04-2019 in suma de 125, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272. Data soluționării, Asistent Registrator, Referent, 19-04-2019 SOFIA HANU Data eliberării, Şi pareri oră AN E E E (parafa şi semnătura) + Ţ AF pe i ov A Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 2 Formular versiunea 1.1 Extrase pentru Informare on-line le *Pay-ancpi.ro A

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-44-

„pd iso pt A â 3 E p N TAI + (TINTE LI E UNT Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară TIMIS Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobillară Timisoara ANCPI EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ TEI PENTRU INFORMARE Carte Funciară Nr. 432972-C8 Timisoara Construcţii A. Partea |. Descrierea imobilului Nr. cerere | 86306 Ziua 15 Luna 08 Anul 2015 NORI 100063145733 MIL crt Nr a Era Adresa Observaţii / Referinţe a Loc. Timisoara, Splaiul Tudor A Vladimirescu, Nr. 16A, Jud. Timi: TRIBUNE S. construlta Ta sol:1621 mp; TEREN HANDBAL CU B. Partea Il. Proprietari şi acte Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe 81193 / 05/06/2012 Act Notarial nr. 1195, din 30/07/2010 emis de NP CLAICI ANA VALENTINA; 82 Înfabulare, drept de PROPRIETATEcuriparare, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/50 Al 1) SC "A INVEST" SRL, CIF:RO17369283 Act Notarial nr. 1331, din 31/08/2010 emis de N.P.CLAICI ANA VALENTINA; B3 drept de PROPRIETATE, dobandit prin lesire Din îndiviziune, cota actuala 49/50 Al 1) SC A INVEST SRL, ClF:17369283 C. Partea IIl. SARCINI . înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe NU SUNT Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legi! Nr. 577/2001. Extrase penuv informare on-lne la adresă epay-ancpl.ro Pagina 1 din 2 Forreular versiunea 1.1

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-45-

ul ZE". Carte Funciară Nr. 432972-CB Comuna/Oraş/Muni; Anexa Nr. 1 La Partea A Date referitoare la construcţii Destinaţie Situati Crt Număr construcție Supraf. (mp) E Observaţii / Referințe constructii anexa Cu acte[5. consfraita la sor:LOZI mp; a | 432972-C8 1621 | în GE |CUTRIBUNE A NE propriu Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către no! tarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii, S-a achitat tariful de 125 RON, -Chitanta interna nr.5149303/19-04-2019 În publicitate imobiliară cu codul nr. 272. Data soluţionării, Asistent Registrator, 19-04-2019 SOFIA HANU Data eliberării, tri. VL 8 Tparafa 'ş| semnătura) Document cara conţine dote cu caracter personal, protejate de prevederile Legi! Nr. 677/2001. Extrase pentru informare on-line le adrese apay-ancpl.ro tt E ERE ONE eram Suma de 125, pentru serviciul de sul petardă ARIA L referent Tparafa şi semnătura) Pagina 2 din 2 Formular versiunea 1.1 | EX SI IT NF 1 La x

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-46-

IDENTIFICARE

Localizare rapida Q <Rezultatele cautarii rapide> Cautare imobii & Judet: TIMIS UAT: Timisoara Numar cadastral: 432972 Selectare fundal & Cautare imobil | Termeni și condiții de utilizare

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-47-

S.C. FIDOX S.R.L. Brasov Nr.4.078/2020

-48-

&& AN=VAR ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A ZVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA AUTORIZAȚIA DE MEMBRU CORPORATIV Nr. 0023 Se acordă societăţii: FIDOX SRL Cu sediul în judeţul Brasov, cod unic de înregistrare 13789500 Data emiterii: 01. 01. 2020 Președinte, Valabil până la: 31.12.2020 Sorin Adrian Petre GT