keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 263/07.07.2020 Privind modificarea şi aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

07.07.2020

Hotararea Consiliului Local 263/07.07.2020
Privind modificarea şi aprobarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-15016/07.07.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-15016 din data de 07.07.2020 al Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.07.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-15016/07.07.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit.a) si alin. (3) lit.c) coroborat cu prevederile art.196 alin (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Organigrama si Statul de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, conform Anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Serviciului Şcoli,Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: ATTBUQ6O.pdf

C O

N T

E N

C IO

S B

IR O

U L

A D

M IN

IS T

R A

T IE

T

U T

E L A

R A

A D

M IN

IS T

R A

R E

C O

M P

A R

T IM

E N

T

S E

R V

IC IU

L D

E

SECRETAR

CONSILIUL LOCAL PRIMAR

VICEPRIMAR

B IR

O U

L E

V ID

E N

T A

F IX

E

DIRECTIA GENERALA

GENERAL DIRECTOR

D R

U M

U R

I P

O D

U R

I S

E R

V IC

IU L

A U

T O

R IZ

A R

I C

E R

T IF

IC A

R I S

I S

E R

V IC

IU L

B IR

O U

L

ORGANIGRAMA PRIMARIEI MUNICIPIULUI TIMISOARA

A C

H IZ

IT II

P U

B L IC

E

S E

R V

IC IU

L

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI

CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

C O

M P

A R

T IM

E N

T A

R H

IV Ă

ANEXA NR.1 LA HCL nr._________

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

TOTAL POSTURI DIN CARE

de demnitate publică

functii publice de conducere

functii publice de executie

personal contractual de conducere

personal contractual de executie

640

3

61

473

3

100

07.07.2020

A U

T O

R IZ

A R

E

B IR

O U

L

DIRECTIA DE MEDIU

R E

G L E

M E

N T

A R

E

S E

R V

IC IU

L

S P

A T

II V

E R

Z I S

I L

O C

U R

I D

E J

O A

C A

B IR

O U

L

DIRECTIA POLITIA LOCALA MEDICALA SCOLARA

SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA

M A

N A

G E

M E

N T

U L

C A

L IT

A T

II

A L IM

E N

T A

R E

C U

A P

A

B IR

O U

L

F O

N D

F U

N C

IA R

S E

R V

IC IU

L A

U T

O R

IT A

T E

L O

C A

L A

U R

B A

N IS

M

C O

M P

A R

T IM

E N

T V

O L

U N

T A

R P

E N

T R

U S

IT U

A T

II D

E U

R G

E N

T A

DIRECTIA

S E

R V

IC IU

L B

U G

E T

ECONOMICA

B IR

O U

L

S A

L U

B R

IZ A

R E

B IR

O U

L

B IR

O U

L

S I

A N

T IF

R A

U D

A A

L C

O N

T R

O L

C O

M P

A R

T IM

E N

T P

R O

T E

C T

IA M

U N

C II

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA

PENTRU COPII SPITALUL CLINIC DE URGENTA

LOUIS TURCANU TIMISOARA

VICTOR BABES TIMISOARA

SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE

FILARMONICA BANATUL TIMISOARA

TIMISOARA TEATRUL DE STAT GERMAN

TEATRUL MAGHIAR DE STAT CSIKI GERGELY TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

TIMISOARATIMISOARATIMISOARA

ARHITECT SEF

DIRECTIA SECRETARIAT

GENERAL

C O

M P

A R

T IM

E N

T G

R A

D IN

A Z

O O

L O

G IC

A

P A

R C

A JE

, C A

N A

L IZ

A R

E

C A

N A

L IZ

A R

E

T R

A N

S P

O R

T

S E

C R

E T

A R

IA T

S T

A T

IS T

IC I

C O

M P

A R

T IM

E N

T

S I

A R

H IV

A R

E

D IR

E C

T A

C U

C E

T A

T E

N II

S E

R V

IC IU

L R

E L

A T

IO N

A R

E B

IR O

U L M

A N

A G

E M

E N

T U

L

D O

C U

M E

N T

E L O

R

A U

D IT

B IR

O U

L

E V

ID E

N T

A P

E R

S O

N A

L C

O M

P A

R T

IM E

N T

S T

A T

E D

E P

L A

T A

C O

M P

A R

T IM

E N

T

P R

O F

E S

IO N

A L A

C O

M P

A R

T IM

E N

T P

E R

F E

C T

IO N

A R

E

S E

C U

R IT

A T

E C

O M

P A

R T

IM E

N T

B IR

O U

L L

O C

U IN

T E

P R

IM A

R U

L U

I

PUBLIC ADMINISTRATOR

VICEPRIMAR

S E

C R

E T

A R

IA T

C O

M P

A R

T IM

E N

T

B IR

O U

L

S E

R V

IC IU

L

C O

M P

A R

T IM

E N

T

IM P

L E

M E

N T

A R

E

B IR

O U

L

M O

N IT

O R

IZ A

R E

P R

O IE

C T

E E

D IL

IT A

R E

M O

N IT

O R

IZ A

R E

,P R

O T

E C

T IE

M E

D IU

S

I A M

E L

IO R

A R

E

R E

T E

L E

D E

G A

Z

C O

M P

A R

T IM

E N

T T

E R

M O

F IC

A R

E

IL U

M IN

A T

B IR

O U

L

R E

T E

L E

E L E

C T

R IC

E

R E

T E

L E

D E

C O

M U

N IC

A T

II

M A

N A

G E

M E

N T

B IR

O U

L

G E

N E

R A

R E

S I

P R

O IE

C T

E E

D IL

IT A

R E

P R

O IE

C T

E E

D IL

IT A

R E

S E

R V

IC IU

L

C O

N T

A B

IL IT

A T

E

F IN

A N

T A

R E

S C

O L I

C O

M P

A R

T IM

E N

T

U N

IT A

T E

A D

E IM

P L

E M

E N

T A

R E

P R

O IE

C T

E D

E

B IR

O U

U N

IT A

T E

B IR

O U

A S

IS T

A R

E

DIRECTIA

DIRECTOR

B IR

O U

L

EXECUTIV

PERSOANELOR

B IR

O U

L

A C

T U

A L IZ

A R

I

DE EVIDENTA A

F U

R N

IZ A

R I D

A T

E

P R

O C

E D

U R

I

SERVICIUL PUBLIC CRESE

TIMISOARA

S E

R V

IC IU

L

S E

R V

IC IU

L R

E S

U R

S E

U M

A N

E

R E

L A

T IO

N A

R E

C U

M IN

O R

IT A

T IL

E

C O

M P

A R

T IM

E N

T

E T

N IC

E

M O

N IT

O R

IZ A

R E

A

S E

R V

IC IU

L

U T

IL IT

A T

I P

U B

L IC

E

E N

E R

G E

T IC

S I

S E

R V

IC II L

O R

D E

C O

M P

A R

T IM

E N

T R

.I .P

.D .T

.P .I .M

. B

IR O

U L

D R

U M

U R

I P

O D

U R

I

T R

A N

S P

O R

T S

E R

V IC

IU L

S I S

IG U

R A

N T

A C

IR C

U L A

T IE

I

M O

N IT

O R

IZ A

R E

T R

A F

IC

C O

M P

A R

T IM

E N

T

D IS

C IP

L IN

A I N

C O

N S

T R

U C

T II

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTIA

DIRECTOR EXECUTIV

COMUNICARE-

S C

O L I-

S P

IT A

L E

C O

M P

A R

T IM

E N

T

G U

V E

R N

A N

T A

C O

R P

O R

A T

IV A

C O

N S

U L T

A N

T A

B IR

O U

L

J U

R ID

IC A

J U

R ID

IC S

E R

V IC

IU L

G E

N E

R A

R E

S I

S E

R V

IC IU

L

R E

A B

IL IT

A R

E C

L A

D IR

I

E F

IC IE

N T

IZ R

E E

N E

R G

E T

IC A

B L O

C U

R I

B IR

O U

L

C O

M P

A R

T IM

E N

T

D IV

E R

S E

P R

O IE

C T

E

D E

P A

T R

IM O

N IU

C O

M P

A R

T IM

E N

T

M A

N A

G E

M E

N T

P R

O IE

C T

E C

U F

IN A

N T

A R

E IN

T E

R N

A T

IO N

A L

A

N A

T IO

N A

L A

S I

L O

C A

L A

S E

R V

IC IU

L M

O N

IT O

R IZ

A R

E IM

P L E

M E

N T

A R

E P

R O

IE C

T E

C O

M P

A R

T IM

E N

T

IN V

E S

T IT

II A

T R

A G

E R

E

G E

S T

IU N

E P

A R

C U

R I

IN D

U S

T R

IA L E

S I

R E

L A

T IO

N A

R E

C U

M E

D IU

L E

C O

N O

M IC

A L IM

E N

T A

R E

C U

A P

A

P A

S A

J E

, P

A R

C A

JE

A C

T IV

IT A

T I C

O M

E R

C IA

L E

DIRECTIA DISCIPLINA IN CONSTRUCTII, AUTORIZATII,

L O

G IS

T IC

A B

IR O

U L

B IR

O U

L C

O N

S T

R U

C T

II IN

S T

A L A

T II

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

RELATIONARE

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A CENTRULUI

REGIONAL DE COMPETENTE SI DEZVOLTARE A FURNIZORILOR

IN SECTORUL AUTOMOTIVE

SPORT CLUB MUNICIPAL TIMISOARA

C O

M P

A R

T IM

E N

T

B IR

O U

L C

L A

D IR

I

S P

A T

II C

U A

L T

A D

E S

T IN

A T

IE I E

S T

DIRECTIA CLADIRI

DIVERSE - I EST

TERENURI SI DOTARI

DIRECTOR EXECUTIV

T E

R E

N U

R I I E

S T

B IR

O U

L G

A R

A JE

C

IM IT

IR E

C O

S E

R IT

S

I S

P A

T II

U T

IL IT

A R

E

DIRECTIA CLADIRI

DIVERSE - II VEST

TERENURI SI DOTARI

B IR

O U

L C

L A

D IR

I T

E R

E N

U R

I II

V E

S T

C O

M P

A R

T IM

E N

T S

P A

T II

C U

A L T

A D

E S

T IN

A T

IE I

I V

E S

T

DRUMURI, PODURI, PARCAJE SI RETELE DE UTILITATI

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTIA

URBANISM

DIRECTIA

DEZVOLTARE

DIRECTOR EXECUTIV

A D

M IN

IS T

R A

T IV

B IR

O U

L

P O

U L A

T IE

C A

N IN

A ,

B IR

O U

L G

E S

T IU

N E

D E

Z IN

S E

C T

IE ,

D E

S T

A R

E C

IV IL

A

C O

M P

A R

T IM

E N

T

P R

E L

U A

R E

E L

IB E

R A

R E

A

C T

E D

E I

D E

N T

IT A

T E

C O

M P

A R

T IM

E N

T

IN R

E G

IS T

R A

R I

A C

T E

S T

A R

E C

IV IL

A

C O

M P

A R

T IM

E N

T A

S O

C IA

T II

D E

P

R O

P R

IE T

A R

I

IN F

R A

S T

R U

C T

U R

A

P E

N T

R U

C U

L T

U R

A

S E

R V

IC IU

L

B A

Z E

S P

O R

T IV

E

F IN

A N

T A

R E

S P

O R

T

B IR

O U

L P

R O

M O

V A

R E

C U

L T

U R

A L

A S

I T

U R

IS T

IC A

A T

E L IE

R D

E

GENERAL

GENERALA

DIRECTOR EXECUTIV

URBANISM SI STATISTICA

M IJ

L O

A C

E L

O R

D E

D IG

IT A

L IZ

A R

E

S I

A S

IS T

E N

T A

IN

F O

R M

A T

IC A

P R

IM A

R C

O R

P U

L D

E

D E

R A

T IZ

A R

E ,

D E

Z IN

F E

C T

IE

V E

R IF

IC A

R I

S P

E C

IA L E

IN T

E R

N A

T IO

N A

L E

B IR

O U

L R

E L A

T II

R E

G IO

N A

L E

S

I L

O C

A L E

N A

T IO

N A

L E

,

S E

R V

IC IU

L C

A B

IN E

T

P R

IM A

R

C O

M P

A R

T IM

E N

T

P U

R T

A T

O R

D E

C U

V A

N T

S I

IN F

O R

M A

T II

C O

M P

A R

T IM

E N

T

M O

N IT

O R

U L

P R

IM A

R IE

I

C O

M P

A R

T IM

E N

T

C O

M U

N IC

A R

E

E L E

C T

R O

N IC

A

P U

B L IC

E

B IR

O U

L

U R

B A

N A

B A

N C

A D

E D

A T

E

S I

C E

R T

IF IC

A R

I

C O

N F

O R

M IT

A T

I B

IR O

U L

A V

IZ A

R E

P U

G /P

U D

/P U

Z

Atasament: raport_de_specialitate.pdf

De au » Dr
SIEU „UE po de HE rect mii EI i, FE ard ni Mn ARII + En Ro EEE CA E RI ră ui E LL Parent ri | Peel LS) VU, | Di LILI l Arie : Mei TIR - E LIRE dA i a FU [ Tal pr lu Thin | urmei A PI ET CET TI SUR nr Hi + Mei LU Date DĂ Firmei Eul „rel Bu il Îi 1] pa E tra îi) | dn LL, i VOLEI ci |. FI art TE VA Baa dr n SE Dr E CE diary EA HERE et pe UN a e a băi ILIE DEA pei ri IC EI Lut LELE, aL A dur N asa sd 1141 cl sata | Lie VI „1 FT il ' miorita rit | Loma 1. Luat i, n i RE AC LUT ra Eu rai ASTI i ră) st di SIRIU dcr Du | FE E rind aut, în E re Fri It [1 SLI I eri ll Pl ia africa hd SA pitt LEI | | Maraton furi Ea uni A VI ir E Du i Jr i Mda | bi d Lear Bi du E RECE nel e IT Fi a Tm) N A „E HIM Ă ENTER U REA ate L-a ri MR ratei AA e bu | | | Pier În SI lui PTR LU dum | ICE EC. Vs a nl Ft n HA ul Eta | EDEA dica, nn ri li LUT LL LII BITI Il I FEED NUI LT dul, i pia, shi n alta ELITA LMI N rin or PA ut al A ami | AT | | II PRAI ni A Le IE na el i gar E Fa NE NA ct fur i i rd he ŢII a PARTIE Driel Ela Cartei UI VE ariei Al Lp gar MI A, E pi tt 1-a i pie Et TI ile TILL a eur Ut ri ÎN EET PI | | tt gr te nn Pita titi rad i Mee LA Lai | TI, JRC pr E BV UL) i PERIE N. poli îl n FL rr era e PH Univ n Pb. LR LIN | NI ti ML în teren ul | Sati IT NET LECA E Pa EI E IN UL tape ML A Meci trei MAT i sl Îi En !. Adi Lost șI WURM MRI AT LEE a ru la LA PPR LEEA BEL OUN URI E Lai n UT Al ELLE PA aL Ft firme E Za ci 151 Daia Îl RA |

“a
MIT i Lele UI sur del at TA EEST, a BE TRE, TEA PoE nt ui pi m AA FILA A pi mi brd E dA PR + LU RULE, bi a Tre de run EI, d | = E FUEL fu TU a NU UN FIE ACT | bca E LL, LAU n + Er RL, FRI Er! LI = Ma II i HALE LALA | LI | pat BRICI il Re ATI PRE LR | roata NEA ri CEE n mil Lp Via dd cl PL LIT, TAI Ja Lt HI red rr La Mid satin ode Al, | U ant Perii all "or ral aaa A Ea SE e i ma CĂ piept aci crean „|! A EET art dala ai Iri er ui NT TREE il e Ei Pate vie | Tai at ral VTR 1 dea ma a pa st ur ei E Lua BA ră iar Ie pd null bi II LEE mel RL LU E UL. Flea zl dal rar n IUL. EI E | ul Cru erste „Bitu | E Te „i pi stil LL HALĂ IUL UIT LEE LL rile a E CP Et ri IT 1 Luni Nr Fran aj Ea! ri Vita TE O AULA til La de Na a i Peri ul rr si! ALIA MCC SCARI BV IRC lar pt Al ae FI CP i pd e E LEI ti Îl E

Atasament: anexa_2.pdf

TTL INA
UNUI! DM PC DI Leu MI, SS e pn META E rii, N RU) N AL m tu FI , : m mr BRL m URI Tabu ti 1 UNU.) TRI OT i ul Je UL SOMON Ul UI RATIUNE RIN Ed 1 UT Sun TUL TUI - arts _, E a d —_, ul E aaa = , -_ E = IUNI | n ML ml MIL WWE. pri | NU CULT ERA IA ui 5 Wed [TU UTE WI brad IE = | LI HIT ELL ds UR MIREA a UN UNI TISA ui | TONE IT |! Ab Hm CNI Tm n | N MR Ul FERIT AJ ERE n mm umăr TI | ti ETEN |. a Nr IE LU ul DORI | d N VU LUPENI Un 1 n | leit a Hi ie VIE UN Mă num TUI URILE n N otiliei pdl ll et A POT d E si "i LUC ULUI IE ZET UL A VL Mm: ml OI Un i MW iul E [| A | ITI m N A d) 1 LL d Aegir MP WU UN ui | DE MIU ud | | Art Ep um DR DN ST cer) N UN TUT) KU UTm_ AMRO unui VB MUTE Om II BE CLINT SCI a um N | UNS n wi a m UI NUT n dl Um UT A UI UI NEC ot pita E EI INMMUWI Tm VF ud UNEA FIERT N LATE ET AR dt toni e LU mm TI NIMENI ni EC Um ll ATOLL m lu“ [m d mun Omen UCI E AN mu A | nu [UL al TR E ul em U Eu NILE Um ta da Fdd Dirt pi în ul EIN nat NETA i MP n E age 1 ierti IT | CTCE er Ei i mm Lat Pe tii DMI MUTE UR, au CEI UL VII II det LI E ui TI |