keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 266/10.07.2020 Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara"

10.07.2020

Hotararea Consiliului Local 266/10.07.2020
Privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-2763/05.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-2763/05.02.2020, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-2763/05.02.2020;
Având în vedere adresa Direcţiei Economice nr. SC2020-2763/05.02.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 388/30.09.2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Timişoara ca membru fondator al Asociaţiei "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara", modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 299/23.04.2013 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 221/23.04.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 419/25.07.2019 privind acordarea unor mandate speciale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Trasnsport Timişoara" pentru delegarea serviciului public de transport;
Având în vedere Adresa nr. 326/04.02.2020 a asociaţiei ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara";
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 10.07.2020;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Adrian Orza;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. b), lit. c) şi lit. d), precum şi alin. (7) lit. n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) si art. 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate pe raza de competenţă a unităţilor administrativ - teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara", respectiv pe raza municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Asociaţia "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA".

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Directiei Economice;
- Directiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Asociaţiei "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara";
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: ANEXA.pdf

ANEXA LA HOL MRI6E/ 007 2016 PROIECT STUDIU DE OPORTUNITATE privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în aria ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA” în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/ 70 ale Consiliului Pagina 1 din 52

CUPRINS CAPITOLUL I OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE CAPITOUL II CADRUL LEGISLATIV CAPITOLUL III DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE ÎN TRANSPORTUL PUBLIC DE CĂLĂTORI CAPITOLUL IV STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI ÎN ZONA METROPOLITANĂ CAPITOLUL V CADRUL INSTITUTIONAL SI DE REGLEMENTARE CAPITOLUL VI MODALITĂȚI DE ATRIBUIRE CAPITOLUL VII FEZABILITATEA GESTIUNII DIRECTE CAPITOLUL VIII ELEMENTELE CONTRACTULUI DE SERVICII PUBLICE . ARIA TERITORIALĂ . OBLIGAȚII DE SERVICIU PUBLIC . CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA CONTRACTULUI . DURATA CONTRACTULUI . REDEVENȚA. SERVICII MONITORIZARE DERULARE CONTRACT . GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE . DIFERENȚELE DE TARIF . COMPENSAȚIA . TARIFE ŞI TITLURI DE CĂLĂTORIE 10. INVESTIŢII 11. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 12. PROGRAM DE TRANSPORT 13. CONDIŢII STANDARD PENTRU MIJOACE DE TRANSPORT 14. CALITATEA SERVICIUL DE TRANSPORT 15. SISTEM DE TAXARE, CONTROLUL TITLURILOR DE CĂLĂTORIE ŞI CONTROL AL TRAFICULUI. 16. DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE OPERATORULUI 17. DREPTURILE ȘI OBLIGATIILE ENTITĂȚII CONTRACTANTE 18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI ȘI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 19. MODIFICAREA ȘI INTRODUCEREA DE NOI CLAUZE CONTRACUTUALE. LITIGII CAPITOLUL IX INVESTIŢIILE NECESARE CAPITOLUL X ANALIZA TARIFELOR PRACTICATE LA PRESTARFEA SERVICULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI CAPITOLUL XI STABILIREA SOLUȚIEI OPTIME DE GESTIUNE CAPITOLUL XII DURATA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI CAPITOLUL XIII FINANŢAREA ACTIVITĂŢII DELEGATE CAPITOLUL XIV CONCLUZII = Pagina 2 din 52

CAPITOLUL II OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara" a fost constituită în anul 2009 în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de transport public local, pe raza de competență a unităților administrativ- teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului. Interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației şi principiul "poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum şi creşterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului. Pentru realizarea obiectivelor, asociații mandatează Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, prin statutul său, să exercite în numele şi pentru unităţile administrativ-teritoriale membre atribuții legate de serviciul de transport privind planificarea, reglementarea, atribuirea, contractarea, monitorizarea şi controlul serviciului, tarifara, realizarea şi implementarea programelor de dezvoltare, sub aprobarea apriorică a asociaților, prin vot cu pondere proporţională cu populația fiecăruia. Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, urmăreşte în condiţiile legii prin strategiile pe care le va adopta următoarele: - dezvoltarea şi funcționarea pe termen mediu şi lung a serviciilor de transport public de persoane în concordanță cu programele de dezvoltare economica- socială a unităților administrativ- teritoriale membre, precum şi a infrastructurii aferente acestora - satisfacerea în condiții optime a nevoilor populației, precum şi ale instituţiilor publice şi agenţilor economici de pe raza administrativ - teritorială a unităţilor administrativ- teritoriale membre pe care le deserveşte prin serviciile de transport - gestionarea serviciilor de transport public local de persoane pe criterii de competitivitate şi eficientă managerială - îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetăţenilor prin promovarea calității şi eficienței transportului public local de persoane - asigurarea capacității suficiente de transport pe rute aglomerate - promovarea reabilitării infrastructurii aferente serviciilor de transport public local de persoane - acordarea de facilități unor categorii de persoane, defavorizate din punct de vedere social Conform prevederilor legale în vigoare, realizarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport, reprezintă o cerință obligatorie. Acesta se axează pe analiza elementelor juridice, economice, sociale şi de mediu, realizând o evaluare a mai multor aspecte, printre care amintim: aspecte generale; situația existentă; scenarii alternative privind delegarea; aspecte de mediu; aspecte sociale şi aspecte instituționale. Prezentul studiu fundamentează necesitatea şi oportunitatea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara" şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor. Obiectivele avute în vedere la întocmirea prezentului Studiu de Oportunitate sunt: 1. stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local prestat în aria Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara 2. inițierea procedurii privind atribuirea Contractului de Servicii Publice Scopul prezentului Studiu de Oportunitate este acela de a permite luarea unei decizii informate asupra delegării gestiunii serviciului de transport public local efectuat în cadrul Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara din prisma elementelor de natură juridică, economică, socială şi de mediu. Pagina 3 din 52

astfel: CAPITOUL II CADRUL LEGISLATIV Referințele legale utilizate în cadrul elaborării prezentului studiu de oportunitate sunt reglementate 1.1. Legislaţie la nivel european Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare "TFUE'; Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de călători feroviar şi rutier și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 110770 (JO L 315/2007), denumit în continuare "Regulamentul (CE) 1370/2007"; Comunicare a Comisiei Europene referitoare la orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi de călători 2014/ C 92/01; Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, denumit în continuare "Regulamentul 1303/2013"; Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 Decembrie 2013, privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi dispoziţii specifice referitoare la investițiile pentru creştere economică şi ocuparea forței de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr 1080/2006; Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier; Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfețele cu alte moduri de transport; Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic; Standardul EN 13816 pentru Transporturi — Logistică și Servicii — Transporturi Publice de Pasageri — definirea, urmărirea şi măsurarea calității serviciilor. 1.2. Legislaţie la nivel național e Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale; Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice; Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ- teritoriale; Legea nr. 37/19 ianuarie 2018 privind promovarea transportului ecologic; Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; Ordonanța Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport; Ordonanța Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare; Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenței nr. 21/1996; Pagina 4 din 52

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; Ordinul nr. 131/2019 privind documentele standard şi contractul cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/ sau tramvaie; Ordonanța de Guvern 22/ 1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităților de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, cu modificările şi completările ulterioare. Ordonanţă de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; Legea 72/ 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorități contractante. Alte acte normative relevante. Pagina 5 din 52

CAPITOLUL III DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE ÎN TRANSPORTUL PUBLIC DE CĂLĂTORI Din totalul de 353.949 locuitori ai arealului Asociaţiei "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara”, 87% locuiesc în Timişoara, municipiul având rol de centru polarizator al regiunii datorită legăturilor multiple (sociale, culturale, economice) pe care le are cu toţi membrii Asociaţiei. Deşi între oraşe şi zonele peri urbane sunt foarte multe diferenţe, problemele cu care se confruntă acestea nu se opresc la marginea oraşelor şi nu pot fi rezolvate decât într-un mod coerent, printr-un ansamblu de măsuri adoptate la nivel regional. Transporturile constituie un sistem complex care depinde de factori multipli, inclusiv de modelele de aşezări umane şi de consum, de organizarea producției şi de infrastructura disponibilă. Având în vedere această complexitate, orice intervenție în sectorul transporturilor trebuie să aibă la bază o viziune pe termen lung cu privire la mobilitatea sustenabilă a persoanelor şi a bunurilor, nu în ultimul rând fiindcă politicile de natură structurală au nevoie de mult timp pentru a fi puse în practică şi trebuie planificate cu mult timp înainte. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara" a dobândit personalitate juridică în anul 2009 prin asocierea unității administrativ teritoriale a Municipiului Timişoara, Comunei Ghiroda, Comunei Moşniţa Nouă şi a Comunei Remetea Mare. Ulterior fondării, la Societatea Metropolitană de Transport Timişoara au aderat şi alte unităţi administrativ teritoriale, respectiv Comuna Săcălaz, Comuna Dumbrăviţa, Comuna Dudeştii Noi, Comuna Becicherecu Mic, Comuna Sânmihaiu Român, Comuna Satchinez, Comuna Sînandrei, Comuna Giarmata, Comuna Orţişoara, Comuna Biled, Comuna Pădureni, Comuna $ag. Asocierea unităților administrativ teritoriale membre a S.M.T.T., în scopul de a delega gestiunea serviciului de transport, răspunde nevoii de a echilibra dezvoltarea unităţilor administrativ teritoriale şi constituie o aplicare a principiului solidarității ca una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene cu efecte pozitive asupra utilizatorilor. Până în prezent, prin intermediul Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara au fost asigurate cerințele de deplasare a cetăţenilor dinspre rural spre urban şi invers pe următoarele trasee: MII ruta Timişoara — Ghiroda MI4 ruta Timişoara — Dumbrăvița M4S5 ruta Timişoara — Dumbrăvița M35 ruta Timişoara — Giarmata Vii M30 ruta Timişoara — Ghiroda M44 ruta Timişoara — Becicherecu Mic — Dudeştii Noi M29 ruta Timişoara — Ghiroda M22 ruta Timişoara — Moşniţa Nouă — Moşniţa Veche - Urseni — Albina M36 ruta Timişoara — Sânmihaiu Român M41 ruta Timişoara — Sânandrei — Carani M42 ruta Timişoara — Covaci M46 ruta Timişoara — Şag M24 ruta Timişoara- Biled M23 ruta Timişoara- Pădureni M27 ruta Timişoara- Remetea Mare M43 ruta Timişoara- Săcălaz M47 ruta Timişoara- Satchinez M48 ruta Timişoara- Orţişoara M49 ruta Timişoara- Giarmata Principalele direcţii de activitate ale asociaţiei prezintă elemente legate de promovarea unei strategii coerente de dezvoltare durabilă privind transportul local şi politica tarifară integrată. Prin intermediul politicii tarifare adoptate, anumite categorii de cetăţeni beneficiază de facilități și reduceri (pensionari, elevi, studenţi, copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiarii Legii 341/2004, beneficiarii Legii 44/1994, nevăzători şi însoțitorii acestora, persoanele cu handicap grav si accentuat şi etc.) ca utilizatori ai serviciului de transport public prestat pe traseele mai sus menționate. Utilizarea abonamentului tip General dă dreptul beneficiarilor de a utiliza liber întreaga reţea urbană şi metropolitană. Pagina 6 din 52

S.M.T.T. este partener al reţelei naționale Civitas denumită Civinet Romania, şi totodată este un partener activ pentru autoritățile si instituțiile interesate în vederea asigurării cadrului instituţional de cooperare, colaborare, promovare și susţinere a intereselor comune cu privire la furnizarea/prestarea şi dezvoltarea serviciului de transport public efectuat pe raza administrativ teritorială a asociației. Pe viitor, Societatea Metropolitană îşi propune dezvoltarea echilibrată, durabilă şi eficientă a serviciului de transport public de persoane efectuat pe teritoriul Asociaţiei prin asigurarea unui serviciu de calitate, la standarde europene şi în condițiile unor tarife accesibile pentru călători. Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităților de utilitate publică şi de interes economic şi social general, desfăşurate la nivelul unităților administrativ teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administrației publice locale sau a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul asigurării transportului public local. Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în contextul existenței unei asociații de dezvoltare intercomunitară în domeniul serviciilor de transport public este serviciul ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: * se efectuează de către un operator de transport rutier sau transportator autorizat, astfel cum acesta este definit şi licențiat conform prevederilor O.G nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu completările şi modificările ulterioare şi Legii 92/2007 privind transportul public local cu completările şi modificările ulterioare; * se efectuează numai pe raza administrativ-teritorială a localităților membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară; * se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite de către asociația de dezvoltare intercomunitară; * se efectuează de către operatorii de transport rutier sau transportatorii licenţiați cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie şi hidrobuze (vapoare) deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz în localitatea respectivă; * persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații sau autogări, după caz; * pentru efectuarea serviciului, operatorul percepe un tarif de transport pe bază de legitimații de călătorie eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 92/2007 privind transportul public local cu modificările şi completările ulterioare; * transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licenţe de traseu şi caiete de sarcini ale traseului. Printre avantajele delegării gestiunii se regăsesc următoarele: / coordonarea unitară a serviciului de transport; / acoperirea nevoilor de transport public în comun, actuale şi viitoare, ale zonei metropolitane la standarde europene; / asigurarea infrastructurii, a capacității tehnice şi operaționale necesare; / asigurarea serviciului de transport public de persoane cu respectarea principiilor orizontale în conformitate cu politicile Uniunii Europene: tratament egal, dezvoltare durabilă, nondiscriminare, transparență; / creşterea permanentă a calității serviciului prestat conform planului de investiții / simplificarea procedurii de gestionare a facilităților de transport pentru categoriile sociale defavorizate. Pagina 7 din 52

Municipiul Timişoara Timişoara este municipiul de reşedinţă al județului Timiș. Se află în vestul României, aproape de frontierele cu Ungaria şi Serbia, pe malul canalului Bega, aflându-se pe plan geografic la distanțe aproximativ egale față de Bucureşti (541 km), Viena (549 km) şi Sofia (509 km). Timişoara este un centru industrial, comercial, medical, financiar şi universitar important pentru România. Numele localității provine de la cel al râului Timiș. Situat pe râul Bega, oraşul este considerat capitala oficială sau inima regiunii istorice Banat. Din 1848 şi până în 1860 a fost capitala oficială a Voivodinei sârbeşti şi a Banatului timişan. Cucerită în 1716 de către austrieci de la turci, Timişoara s-a dezvoltat în următoarele secole îndărătul fortificațiilor şi în nuclee urbane situate în jurul lor. După ce fortificațiile și-au pierdut utilitatea în lumina avansurilor tehnologice din domeniul militar, a fost în mare parte dezmembrată și zonele astfel recuperate au fost valorificate. După Primul Război Mondial Timişoara a intrat în componenţa României. În 1989, oraşul a fost focarul Revoluţiei Române, care a îndepărtat regimul comunist. Clădiri emblematice ale oraşului sunt Catedrala Mitropolitană şi Opera Națională din Piaţa Victoriei, dar şi Catedrala Ortodoxă Sârbă din Piaţa Unirii. Printre obiectivele turistice se numără Castelul Huniade, Palatul Baroc, Muzeul Satului Bănăţean şi Grădina Zoologică. În septembrie 2016, Timişoara a fost desemnată Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021, Un moment important în existența Timişoarei intervine în anul 1781. Prin Diploma din 21 decembrie 1781, emisă de împăratul Iosif al II-lea, Timişoara dobândea statutul privilegiat de „oraş liber regesc”. Va fi reînnoit în anul 1790 de împăratul Leopold al II-lea. Beneficia de acum de o serie de avantaje importante care vor îngădui o dezvoltare mai accelerată a activităților urbane. Era scos de sub jurisdicția comitatului (reînființat în 1780); trimitea reprezentanți proprii în Dietă; îşi alegea proprii dregători şi jurați; percepea vamă la intrarea şi ieşirea mărfurilor; avea dreptul de a organiza târguri anuale şi săptămânale, de a-şi stabili bugetul propriu de venituri şi cheltuieli anuale; era scutit de anumite obligații fiscale; avea dreptul la o stemă proprie etc. Din punct de vedere demografic, Timişoara se defineşte, conform legii Zipf, ca oraş de rangul 2 la nivel naţional, alături de Iaşi, Constanța, Cluj-Napoca şi Braşov, cu funcţii macro teritoriale extinse şi având cea mai întinsă zonă urbană funcțională (cu excepţia Bucureştiului), de peste 5.000 km? şi o populație de 508.037 de locuitori. Populația municipiului reprezintă 45,07% din populația județului Timiş, 16,07% din populația regiunii de dezvoltare Vest şi 1,44% din populația totală a României. Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Timişoara se ridică la 319.279 de locuitori, în creştere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 317.660 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (81,36%). Principalele minorități sunt cele de maghiari (4,87%), sârbi (1,52%) şi germani (1,31%). Timişoara, polul național de creştere din Regiunea Vest, este în acelaşi timp şi un motor al dezvoltării. În planul dezvoltării intra-regionale, Timişoara se distanțează de celelalte comunități. Atractivitatea sa se datorează poziției geografice, infrastructurii de transport și reţelei de utilităţi dezvoltate, economiei dinamice şi forței de muncă calificate. Municipiul Timişoara are acces direct la coridoarele paneuropene feroviare şi rutiere care îl traversează, datorită interconectării la reţeaua transeuropeană de transport TEN-T, lucru care asigură legătura cu principalele oraşe europene, naționale şi cu centrele regionale, atât pentru transportul călătorilor, cât şi pentru marfă. Localitatea este un nod de transport regional, datorită poziției sale în centrul Banatului. Sursa:www.primariatm.ro, www.wikipedia.com Comuna Ghiroda Comuna Ghiroda este aşezată în câmpia Timişului, practic în lunca inundabilă a râului Beghei (canalul Bega de mai târziu). Comuna de astăzi este alcătuită din două sate: Ghiroda - centrul comunal şi Giarmata-Vii, satul aparținător comunei. Vecinii comunei sunt: la nord satul Giarmata-Vii şi comuna Giarmata, la est - comuna Remetea cu satele lanova şi Bucovăț (spre sud-est), la sud - comuna Moşniţa cu satul Moşniţa Veche şi pădurea Bistra, iar la vest - municipiul Timişoara prin cartierele : Ghiroda - Nouă, Fabric şi Pădurea Verde. Faţă de Timişoara, comuna se află la mică distanță; astfel pe şoseaua națională Timişoara- Bucureşti la aproximativ 5 km „dar apropierea este şi mai mare ținând cont că marginea comunei spre vest se confundă Pagina 8 din 52

cu marginea Timişoarei, pe actualele străzi Dunărea şi Aleea Ghirodei. Prin nordul comunei Ghiroda trece şi calea ferată Timişoara- Bucureşti la aproximativ 300 metri, unde nu demult exista şi un canton feroviar. Suprafața vetrei satului depăşeşte 80 hectare. La hotarul de sud, trece canalul Bega. Suprafața comunei depăşeşte 35 kmp. Spre sud drumul de legătură cu Timişoara, actual asfaltat se numea "alee" şi lângă el era un braţ al Begheiului, "șanțul cel mic". Legătura cu satul Giarmata-Vii se face pe drumul ce merge spre Aeroportul Timişoara; drumul merge spre nord-est şi imediat ce depăşeşte calea ferată, se bifurcă: la stânga Giarmata-Vii iar la dreapta spre Aeroportul Timişoara şi satul Ianova. Intre drumurile principale există drumuri de pământ numite "obraţe". Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Ghiroda se ridică la 6.200 de locuitori, în creştere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.907 locuitori. Canalul Bega străbate o porțiune considerabila din partea de sud a comunei Ghiroda, oferind doritorilor de divertisment diferite modalități de recreere, cum ar fi: pescuit (ştiuca, clean, avat, biban, somn, caracuda, roşioara etc); plimbări cu barca; înot; plaja cu nisip;. Transportul este asigurat prin Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, ce acoperă aria comunei Ghiroda. Sursa: http://www.primariaghiroda.ro, www.wikipedia.com Comuna Moşniţa Nouă Teritoriul comunei cuprinde o suprafaţă totală de 6637,26 ha, Se învecinează cu teritoriul municipiului Timişoara şi comunei Giroc la vest, teritoriul comunei Ghiroda la nord teritoriul comunei Bucovăț la est nord-est, teritoriul comunei Chevereşu Mare la est, teritoriul comunei Sacoşu Turcesc la sud. Pe teritoriul administrativ al comunei Moşniţa Nouă sunt situate un număr de cinci localități: centrul de comuna Moşniţa Nouă şi localitățile: Albina, Moşniţa Veche, Rudicica, Urseni. Localitatea Moşniţa Nouă este situată de-a lungul DJ 592 Timişoara — Buziaş fiind străbătută pe direcţia est-vest; localitățile Moşniţa Veche şi Urseni sunt situate la nord şi sud de centrul de comună, fiind legate de acesta prin DC 152. Localitatea Albina este situată la nord de DJ 592, adiacent acestuia. Populația stabilă la data de 1 Ianuarie 2012, în urma recensământului avea un total de 5810 persoane din care 2980 bărbaţi şi 2830 femei. Ca şi puncte de interes turistic, pe lângă biserici mai regăsim şi două monumente şi anume Monumentul eroilor din Primul Război Mondial si Monumentul eroilor din al Doilea războiul mondial. Transportul este susținut de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, această societate acoperind Comuna Moşniţa Nouă Sursa: WWW. mosnita.ro, www.wikipedia.com Comuna Remetea Mare Comuna Remetea Mare se situează în centrul județului Timiş, la 12 km est de municipiul Timişoara, şi este formată din localitățile Remetea Mare şi Ianova. Comuna este străbătută de drumul național DN 6 (E70) şi de canalul Bega şi se învecinează la nord-est cu Ianova, la est cu Izvin, la sud cu Bucovăț şi la vest cu Ghiroda. Populația totală a comunei este de 2039 persoane, din care 1221 persoane în localitatea Remetea Mare şi de 818 persoane în localitatea Ianova. Componența pe naționalități este următoarea: români — 1939, maghiari — 92, germani —2, italieni — 4, arabi —2. Ca şi puncte de interes turistic, pe teritoriul comunei Remetea Mare regăsim Lacul de acumulare Ianova (Baraj Ianova) care este situat în Bazinul Hidrografic Bega, pe cursul de apă Gherteamoş, la 3,5 km în amonte de localitatea Ianova. Sursa: www.remeteamaretimis.ro, www.wikipedia.com Pagina 9 din 52

Comuna Dumbrăvița Localitatea Dumbrăvița este situată în partea centrală a județului Timiş, la nord de municipiul Timişoara, aceasta fiind situată la 2 km distanța de Timişoara. Ea se învecinează în nord cu comunele Giarmata şi Sânandrei, la est cu comuna Ghiroda, iar la sud şi vest cu teritoriul municipiului Timişoara. Pe direcția nord-sud, localitatea este traversată de DJ691 Timişoara — Lipova. Conform recensământului populației efectuat în luna martie 2011, în localitatea Dumbrăvița populația stabilă este de 7522 locuitori. Ca şi puncte de interes regăsim un număr de 4 bisericii, şi anume: Biserica reformată Dumbrăvița, Biserica romano-catolică Dumbrăvița, Biserica penticostală Dumbrăvița şi Biserica Ortodoxă Română Dumbrăvița. Totodată mai regăsim şi Monumentul eroilor din Primul şi al Doilea Război Mondial. Serviciul de transport persoane este asigurat de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara. Sursa: www.primaria-dumbravita.ro, www. Comuna Becicherecu Mic Becicherecu Mic este o comună cuprinsă în județul Timiş, România. Suprafața comunei este de 6142 ha, având o populație de 2834 locuitori conform recensământului populației realizat în anul 201 1, din care 1419 persoane de sex masculin şi 1415 persoane de sex feminin. Becicherecu Mic se află la 17 km nord-vest de municipiul Timişoara, pe drumul național DNS între Timişoara - Sânnicolau Mare - Cenad. Localitatea este legată şi de calea ferată Timişoara - Cenad, care trece pe la sud, cu stația Pescăreţul Mic. Becicherecu Mic se învecinează la nord cu Hodoni, la est cu Dudeştii Noi, la sud-est cu Săcălaz, la sud cu Beregsău Mare, la vest cu lecea Mică și Iecea Mare iar la nord-vest cu Biled. Din punct de vedere al populației şcolare, avem doar două unități de învăţământ, şi anume o grădiniţă cu program prelungit şi o şcoala generală cu clasele I-VIII. Unitățile de învăţământ reprezintă poli de atragere/generare a călătoriilor la nivelul unei localități, cărora trebuie sa li se acorde atenție deosebită din punct de vedere al accesibilității şi siguranței circulaţiei. Serviciul de transport persoane este asigurat de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara. Sursa:www.becicherecu-mic.ro, Wwww.wikipedia.com Comuna Dudeştii Noi Comuna Dudeştii Noi este situată în Câmpia de Vest a Banatului, la o distanţă de 13,5 km de Timişoara, oraş-reşedință al judeţului Timiş. Localitatea se învecinează la vest cu Becicherecu Mic, la nord- vest cu Hodoni şi Dudeştii Noi, la est cu Sînandrei şi Timişoara, iar la sud cu Săcălaz. Legăturile sunt asigurate prin drumurile comunale şi calea ferată Timişoara-Cenad. Totodată, localitatea are ieşire la drumul național DN 6 Timişoara-Sânnicolau Mare-Cenad-frontieră Ungaria. Comuna Dudeştii Noi este străbătută în partea de sud şi de est de Bega Veche, vechiul curs al râului Bega dinaintea construcției canalului şi, în prezent, o continuare a Beregsăului. Numărul de locuitori ai Comunei Dudeştii Noi este într-o continuă creştere. În 2004, anul de reînființare a comunei Dudeştii Noi, populația întrunea un total de 2.313 persoane. Opt ani mai târziu, în 2012 numărul total al populației a ajuns la 3028 de persoane. În luna mai 2017, numărul locuitorilor din comuna Dudeştii Noi a ajuns la 3400. Din punct de vedere al populației şcolare, în comună sunt trei unități de învățământ şi anume Grădiniţa cu program normal, Grădiniţa cu program prelungit, Școala Gimnazială Dudeştii Noi. Ca şi puncte de interes turistic, în cadrul comunei Dudeştii Noi regăsim Biserica Romano-catolică şi monumentul eroilor bătăliei de la Timişoara din 9 august 1849. Servicul de transport persoane este asigurat de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara. Surse: WwwWw.pedn.ro, www.wikipedia.com Pagina 10 din 52

Comuna Sînmihaiu Român Sînmihaiu Român este o comună în județul Timiş alcătuită din 3 sate, situată în Câmpia Timişului, pe canalul Bega. Comuna este situată în centrul județului la o depărtare de 13,2 km de municipiul Timişoara, având o suprafață de 88,5 km pătrați. Faţă de reședința de comună, satele se află la 3,2 km Utvin, şi 4,9 km Sînmihaiu German. Comuna are legătură auto cu Timişoara prin artera rutieră DJS91 şi are acces la rețeaua de cale ferata, având 2 halte (Utvin, Sînmihaiu Român) pe ruta 926 Timişoara-Cruceni. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Sânmihaiu Român se ridică la 6.121 de locuitori, în creştere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.396 de locuitori. Servicul de transport persoane este asigurat de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara. Surse: www.wikipedia.com, https://www.sinmihaiuroman.ro Comuna Săcălaz Săcălaz este o comuna cuprinsă in judeţul Timiş, Romania. Suprafața comunei este de 136,1 km?, având o populație de 7728 locuitori conform recensământului populației realizat in anul 2011. Comuna Săcălaz este situată în județul Timiş, la o distanță de 10 km, în partea de vest a municipiului Timişoara, aceasta învecinându-se la est cu cartierul Mahala (10 km) care aparţine de municipiul Timişoara, la sud-est se învecinează cu satul Utvin (5,5 km), la sud se află Sânmihaiu Român (14), la sud-vest Sânmihaiu German (6,5 km), la vest Beregsău Mare (7,7 km), la nord-vest Becicherecu Mic (11,5 km), la nord se află Dudeştii Noi (58 km) si la nord-est Sânandrei. Natura drumurilor şi distanța în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localitățile aparținătoare : DN S9A (Săcălaz — Beregsău Mare — 4,4 km) şi DN 59A si DC 214 (Săcălaz — Beregsău Mic —-6,2 km) Din punct de vedere al populației şcolare sunt două unități de învățământ, şi anume o grădinița cu program normal şi o şcoala generala cu clasele I-VIII. Unitățile de învăţământ reprezintă poli de atragere/generare a călătoriilor la nivelul unei localități, cărora trebuie sa li se acorde atenție deosebită din punct de vedere al accesibilității şi siguranței circulaţiei. Surse: www.wikipedia.com, https://primariasacalaz.ro. Comuna Sînandrei Comuna Sînandrei este situată în partea occidentală a României, în sudul Câmpiei de Vest, cunoscută și sub numele de Câmpia Tisei, la 12 kilometri de reşedinţa județului Timiş, în vecinătatea DN 69, care leagă Timișoara de Arad și la o altitudine de 61 de metri peste nivelul mării. Suprafața totală a comunei Sînandrei, compusă din cele trei localităţi, Sînandrei, Carani şi Covaci, este de 9684,25 hectare. Comuna Sânandrei este străbătută de drumul judeţean DJ692, care la 4 km spre sud se leagă de drumul național DN69 Timişoara - Arad. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Sînandrei se ridică la 5.717 locuitori, în creştere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 5.371 de locuitori. Ca şi unități de învățământ, în comuna Sînandrei regăsim două instituții de acest tip şi anume Grădiniţa cu program normal Sînandrei şi şcoala cu clasele I-VIII Sînandrei. Serviciul de transport persoane este asigurat de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara. Surse: www.wikipedia.com, bttp://www.primaria-sinandrei.ro/ Comuna Șag Comuna Şag este o comună situată în zona periurbană a municipiului Timişoara, la o distanță de 14 km de acesta, pe DN 59 şi pe calea ferată 922 Timișoara — Reșița; comuna este aşezată pe malul drept al râului Timiş. Lungimea totală a străzilor este de 18 km din care asfaltate 4 km, restul străzilor fiind pietruite. Este de asemenea asfaltat şi drumul care face legătura între comună şi DJ Timişoara — Foieni, în lungime de 1 km. Comuna se învecinează la nord cu Timişoara, la est cu Giroc, la sud-est cu Pădureni, la sud-vest cu Parţa, la nord-vest cu Sânmihaiu Român. Pagina 11 din 52

Din punct de vedere al populației şcolare, sunt două unități de învăţământ, şi anume Şcoala cu clasele I-VIII $ag şi Grădiniţa cu program prelungit Şag. Serviciul de transport persoane este asigurat de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara. Surse: www.wikipedia.com, https://www.primariasag.ro. Comuna Giarmata Localitatea se situează la circa 12 km nord-est de municipiul Timişoara, de care este legată prin drumul județean DJ691 Timişoara - Lipova şi de calea ferată Timişoara-Radna (213) cu stație CFR la Giarmata. Prima atestare documentară a localității datează din 1332, în documentele de evidență papală, unde este notată cu numele Grămadă şi Carmad. Aici a fost o fortăreață care la 1551 a fost ocupată de turci. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Giarmata se ridică la 6.502 locuitori, în creştere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 5.407 locuitori. Comuna Giarmata este străbătută de la nord la sud de DJ 691 pe o lungime de 9,73 km, de DC 61 pe o distanță de 6,4 km, iar pe direcția est-vest de DC 58 pe o distanță de 10,3 km. Instituţiile şcolare şi preșcolare ce se regăsesc în comună sunt: Şcoala cu clasele I-VIII Giarmata, Şcoala cu clasele I-IV Cerneteaz, Grădiniţa cu program normal Cerneteaz, Grădiniţa cu program prelungit Giarmata. În comună se află bisericile ortodoxe române din Giarmata şi Cerneteaz (1849), Biserica romano- catolică Giarmata (biserica veche - 1731-1732; cea nouă, 1773); De asemenea în comună poate fi găsit şi Monumentul eroilor din Primul Război Mondial. Serviciul de transport persoane este asigurat de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara. Surse: www.wikipedia.org, www. cjtimis.ro Comuna Orţişoara Orţişoara este o comună în judeţul Timiş, Banat, România, formată din satele Călacea, Corneşti, Orţişoara (reşedinţa) şi Seceani. Este situată în partea de vest a României, în câmpia Vinga, respectiv în partea de nord a județului Timiş, la 28 km de Arad şi 24 km de Timişoara. Este străbătută de DN69. Atestată documentar în 1647, În perioada 1783 — 1785 a fost colonizată cu familii de saşi. Populația este de 4084, din care: 3672 români, 203 maghiari, 89 germani, 20 rromi, 15 bulgari si 7 sârbi. Teritoriul administrativ al comunei este mărginit la sud de teritoriul administrativ al comunei Sânandrei, la vest de hotarele satului Carani, la sud de teritoriul administrativ Vinga şi la est de hotarele satelor Fibiş şi Murani. Suprafața teritoriului administrativ al comunei este de 14.232 hectare. Şcoala cu clasele I — VIII a luat ființă în anul 1875. Din 15 martie 2000 cele două unități s-au comasat, denumindu-se Grup Şcolar Agricol Orţişoara. Aceasta este unitatea coordonatoare pentru unitățile de învăţământ din satele aparținătoare comunei: Corneşti (Grădiniţa PN Corneşti si Scoala cu clasele I-IV Cornesti); Calacea (Gradinita PN Calacea si Scoala cu clasele I-IV Calacea); Seceani (Gradinita PN Seceani şi şcoala cu clasele I-IV Seceani). Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Orţişoara se ridică la 4.190 de locuitori, în creştere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.080 de locuitori. Serviciul de transport persoane este asigurat de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara. Surse: www.wikipedia.org, www.primariaortisoara.ro Comuna Satchinez Satchinez este o comună în județul Timiş, Banat, România, formată din satele Bărăteaz, Hodoni şi Satchinez (reşedinţa). Localitatea Satchinez se situează în nordul judeţului Timiş, la circa 25 km de municipiul Timişoara. Are stație proprie la linia Timişoara - Nerau. Se învecinează la nord cu Gelu, la est cu Bărăteaz, Călacea şi Carani, la sud-est cu Hodoni iar la sud-vest cu Biled. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Satchinez se ridică la 4.743 de locuitori, în creştere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.638 de locuitori. Ca si obiective turistice regăsim Conacul de la Hodoni, Rezervația ornitologică Satchinez şi Rezervația arheologică la Picioroane, Hodoni. Pagina 12 din 52

În ceea ce pr iveşte pregătirea şcolară, la nivelul Comunei Satchinez, aceasta se realizează în 3 şcoli şi 3 grădinițe. În satul Satchinez funcționează Școala gimnazială cu clasele I-VIII şi Grădiniţa cu program normal. În satul Hodoni funcţionează Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII şi Grădiniţa cu program normal. În satul Bărăteaz funcționează Şcoala primara cu clasele I-IV şi Grădiniţa cu Program Normal. Serviciul de transport persoane este asigurat de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara. Surse: www.wikipedia.org, www.satchinez.ro Comuna Biled Biled este o comună în județul Timiş, Banat, România, formată numai din satul de reşedinţă cu acelaşi nume. Localitatea este situată la 27km de Timişoara. Este traversată, pe axa est - vest, de drumul naţional DNS care leagă Timişoara de Sânnicolau Mare şi vama Cenad. Paralel cu drumul național, Biledul este traversat şi de calea ferată Timişoara - Cenad, având stație CFR proprie. Pe axa nord - sud este traversat de drumul județean DJ693 Orţişoara - Cărpiniș. Se învecinează la nord-est cu Satchinez, la sud-est cu Becicherecu Mic, la sud cu lecea Mică, la sud-vest cu Iecea Mare și Șandra la nord-vest. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Biled se ridică la 3.628 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (83,12%). Principalele minorități sunt cele de romi (4,1%), maghiari (3,7%) şi germani (2,58%). Localitatea a fost atestată documentar în 1462 însă este mai veche. În 1847 a fost descoperit un tezaur cu aproximativ 2.000 de monede din bronz, argint şi aur, emise de la Traian la Constantin cel Mare. Acesta se află în prezent la Cabinetul Numismatic de la Viena. Tot pe teritoriul localității s-au mai găsit vestigiile mai multor aşezări daco-romane care datează din secolele III - IV. În 1562 Biledul devine proprietate regală. Colonizarea germanilor are loc într-o primă etapă în 1765 şi în a doua etapă între 1768 - 1775. În 1786 se construieşte biserica. Stăpânirea habsburgică a stabilit Biledul cu statut urban. În perioada 1956 - 1996 au avut loc importante emigrări spre vest. Serviciul de transport persoane este asigurat de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara. Surse: www.wikipedia.org, www.cjtimis.ro Comuna Pădureni Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2012 - total = 1620 persoane, din care: masculin sunt 810 persoane, și feminin sunt 810 persoane. Instituţii școlare: Şcoala cu clasele I-VIII Pădureni, Grădiniţa cu program normal Pădureni. Instituţii sanitare: Cabinet medical Pădureni; Cabinet stomatologic Pădureni; Farmacia umană Pădureni. Instituţii culturale: Casa Naţională Pădureni; Muzeul „Anişoara Odeanu“ Pădureni; Biblioteca Pădureni. Baze sportive şi de agrement: Teren de sport cu gazon sintetic: Pădureni, Sală de sport: Pădureni. Serviciul de transport persoane este asigurat de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara. Surse: www.wikipedia.org, www.cjtimis.ro Pagina 13 din 52

CAPITOLUL IV STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI ÎN ZONA METROPOLITANĂ Planul de Mobilitate Urbană Durabilă - PMUD pentru polul de creştere Timişoara acoperă polul de creştere Timişoara, format din municipiul Timişoara şi 15 comune: Becicherecu Mic, Bucovăț, Dudeştii Noi, Dumbrăvița, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Moşniţa Nouă, Orţişoara, Pişchia, Remetea Mare, Săcălaz, Şag, Sânandrei, Sânmihaiu Român şi se referă la perioada 2016 — 2030. PMUD urmăreşte crearea unui sistem de transport durabil, care să satisfacă nevoile comunităților din teritoriul său, vizând următoarele cinci obiective strategice: 1. Accesibilitatea — Punerea la dispoziţia tuturor cetățenilor a unor opțiuni de transport care să le permită să aleagă cele mai adecvate mijloace de a călători spre destinații şi servicii cheie. Acest obiectiv include atât conectivitatea, care se referă la capacitatea de deplasare între anumite puncte, cât şi accesul, care garantează că, în măsura în care este posibil, oamenii nu sunt privați de oportunități de călătorie din cauza unor deficiențe (de exemplu, o anumită stare fizică) sau a unor factori sociali (inclusiv categoria de venit, vârsta, sexul şi originea etnică); 2. Siguranța și securitatea — Creşterea siguranței şi a securității pentru călători şi pentru comunitate în general; 3. Mediul — Reducerea poluării atmosferice şi fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului energetic. Trebuie avute în vedere în mod specific țintele naționale şi ale Comunității Europene în ceea ce priveşte atenuarea schimbărilor climatice; 4. Eficiența economică — Creşterea eficienței şi a eficacității din punctul de vedere al costului privind transportul de călători şi de marfă; 5. Calitatea mediului urban — Contribuţia la creşterea atractivității şi a calității mediului urban şia proiectării urbane în beneficiul cetăţenilor, al economiei şi al societății în ansamblu. Implementarea serviciilor publice integrate de transport călători, sunt definite prin art. 2 lit. m) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 — ca fiind serviciile interconectate de transport într-o zonă geografică determinată cu un serviciu unic de informații, un regim unic de taxare a biletelor şi un orar unic de transport. Satisfacerea necesităților de deplasare în cea mai mare măsură posibilă prin intermediul unor moduri de transport ecologic-transportul local intercomunitar, care este indispensabil în prevenirea creşterii poluării. În locul deplasării cu autobuzul, cetăţenii din comunele periurbane aleg deplasarea cu automobilul, ceea ce generează o presiune mare asupra traficului din municipiu, aglomerare şi poluare, care pot fi mult diminuate prin trecerea la transportul public local intercomunitar. Pe trasee locale de pe teritoriul asociației mijloacele de transport intra în municipiu pe arterele cu trasee urbane şi pot opri în orice stație. Cetățenii din comunele limitrofe transportați, pot ajunge direct la destinație, pot fi preluaţi de rezerva de capacitate de pe traseele urbane actuale. Prin realizarea unui program de transport unic şi grafice de circulație integrate se reduce timpul de deplasare datorită, unor transbordări mai bine coordonate şi sancţionate de către o singură autoritate de autorizare. Fiecare consiliu local membru al asociaţiei îşi va aproba graficele de circulație ale curselor care le deservesc, introducerea de noi curse sau prelungiri de trasee, corelarea capacităților de transport cu modificările fluxurilor de călători, modificându-le prin hotărâre de consiliu local şi conducerea asociaţiei ori de câte ori situația o impune şi cu efecte imediate pentru utilizatori. Se vor utiliza pachete tarifare atractive, avantajoase pentru cetățeni, gratuități, reduceri tarifare, pentru îndeplinirea nevoilor de mobilitate a utilizatorilor și atragerea în noul sistem de transport public a posesorilor de autoturisme. Prin introducerea unui sistem integrat al reţelei de transport se va permite implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfețele cu alte moduri de transport, sisteme care furnizează utilizatorilor şi participanților la trafic date privind călătoria precum: orare şi tarife ale mijloacelor de transport în comun. Punerea la dispoziția cetățenilor din arealul Societății Metropolitane de Transport Timişoara a acestor servicii este în strânsă legătură cu asigurarea unui sistem de transport sigur, extins, de înaltă calitate şi la preţuri accesibile. Pagina 14 din 52

Zona de acoperire a PMUD WWW Polul de creştere Timișoara BB Sânandrei Judeţul Timiş — Aria de studiu Analiza situației existente Transportul public urban — infrastructură STPT (Societatea de Transport Public Timişoara) este principalul operator de transport public non- feroviar din polul de creştere, operând servicii de transport cu tramvaiul, troleibuzul, autobuzul şi vapoare conform Regulament CE 1370/ 2007, Legea 92/ 2007, Legea 51/ 2006, OG 42/ 1997 cu modificările şi completările ulterioare care fac obiectul contractului de servicii publice (conform Ordin 131/1401/ 2019). STPT mai realizează şi alte servicii de transport sau agrement care nu fac obiectul contractului de servicii publice cum sunt: transport persoane cu dizabilități, biciclete şi trotinete electrice. Rețeaua actuală constituie scheletul principal al sistemului de transport public din Timişoara şi a fost concepută cu gândul de a fi extinsă după finalizarea inelelor de circulație urbane, de exemplu între Ronaț şi Dâmbovița (de-a lungul inelului de circulație IV) sau între Calea Torontalului şi Timişoara Est (de-a lungul inelului de circulație III). Majoritatea liniilor de tramvai centrale au fost reabilitate, dar mai există tronsoane care încă necesită o modernizare a infrastructurii. Transformările politice, economice şi sociale petrecute în Europa de Est începând cu anii 90 au schimbat semnificativ cerințele populației referitoare la standardele infrastructurii de transport. Astfel, problemele legate de diferite domenii ale infrastructuri de transport, au trecut şi granițele municipiul Timişoara. Punctele cheie care descriu situația infrastructurii de transport în municipiul Timişoara şi localitățile peri-urbane sunt: Creșterea semnificativă a numărului de autovehicule În directă legătură cu creşterea numărului de autovehicule se află şi schimbarea în ceea ce priveşte traficul staționar (staţionare, parcare, garare). Miile de autoturisme înmatriculate în Timişoara cât şi cele de tranzit se confruntă cu lipsa spațiilor special destinate staţionării (parcări, garaje individuale sau colective), atât în zonă centrală, cât şi în marile cartiere dens locuite. O fluidizare semnificativă a traficului a avut loc odată cu implementarea sistemului inteligent de management și dirijare a traficului. Datorită faptului că centura oraşului nu este finalizată, apare imposibilitatea separării circulației de tranzit de cea locală. Astfel traficul de tranzit se desfăşoară pe reţeaua stradală majoră a Timişoarei, folosind arterele cheie ale orașului. În zona periurbană circulația se desfăşoară prin arterele de penetrație, care se continuă cu arterele radiale majore urbane. Astfel, se iau măsuri de corelare a reţelelor urbane cu cele peri- urbane, pentru rezolvarea disfuncționalităților de transport prin amenajarea de noi legături între localitățile peri-urbane şi modernizarea celor existente. Pagina 15 din 52

Numărul mare de gări atât pentru traficul feroviar de persoane (Timişoara Nord, Timişoara Sud, Timişoara Est şi Timişoara Vest), cât şi pentru cel de mărfuri (opt gări) reprezintă un număr mare de noduri de transbordare cu necesităţi de conectare inteligentă. Transportul de tranzit de marfă trece prin zonele centrale ale orașului, constituind o barieră considerabilă pentru orice fel de transport în zonă centrală a oraşului. Timişoara este străbătută de Canalul Bega, a două barieră considerabilă pentru fluiditatea transportului timişorean. Numărul insuficient de locuri care permit traversarea celor două obstacole majore (calea ferată, care străbate oraşul, şi canalul Bega), afectează în foarte mare măsură continuitatea reţelei stradale şi a transportului în comun. Transportul în comun este bine dezvoltat pe raza municipiului Timişoara şi în zona peri-urbană, dar un punct negativ ar fi că viteza de circulație a mijloacelor de transport în comun este mai mică decât în cazul în care transportul în comun ar fi prioritizat prin crearea de benzi dedicate mijloacelor de transport. Odată cu implementarea sistemului de management integrat informaţiile privind modul de desfăşurare a transportului pe trasee ajung mut mai repede la călători prin intermediul tabelelor electronice instalate în staţiile de transport în comun. Timişoara este deservită de Aeroportul Internaţional "Traian Vuia” situat în apropierea oraşului. Aeroportul asigură curse regulate, pentru pasageri şi marfă, atât spre diferite oraşe din țara, cât şi din afară ei. Deplasarea călătorilor la/de la aeroport se realizează numai pe plan rutier, cu autobuze. Municipiul Timişoara este, din punct de vedere economic, social, cultural şi turistic, un major pol de atracţie pentru întreagă zonă de Vest. Astfel, restructurarea şi dezvoltarea infrastructurii transportului este o condiție esențială pentru satisfacerea cerințelor de mobilitate, atât pentru populația zonei metropolitane Timişoara cât şi pentru fluxul turistic naţional şi internaţional. Luând în considerare, pe de o parte, bogăția istorică a municipiului Timişoara (aşa numită Mică Viena, Oraşul parcurilor sau Oraşul Florilor) şi pe de altă parte modernitatea contemporaneității (prin prezenta unor firme internaționale şi ofertă variată de studii universitare) suntem obligaţi să împletim aceste două aspecte principale în toate demersurile ulterior demarate. Datorită poziției sale geografice, municipiului Timişoara se află în apropierea mai multor capitale europene. De aceea o integrare inteligentă a rețelei rutiere în harta autostrăzilor şi străzilor europene este inevitabilă. Un sistem stradal format dintr-o centură a oraşului şi inele închise de drumuri va descărcă orașul de transportul de tranzit. Sistemul inteligent de management în relație cu o reţea de parcări pentru transportul motorizat individual va permite exploatarea în mod optimizat a reţelei de străzi existente. Importanța transportului public pentru mobilitatea populaţiei Timişoarei se poate deduce din istoria dezvoltării din metropolele mari din Europa de Vest. Prioritatea şi consolidarea sa, față de transportul individual motorizat, va permite timişorenilor şi locuitorilor zonelor peri-urbane o mobilitate la nivel european. Prin implementarea sistemului integrat de transport se realizează astfel conexiunea diferitelor mijloace de transport cât şi cea a liniilor peri-urbane cu cele urbane, fapt ce va fi accentuat şi de realizarea de noi poduri peste canalul Bega şi pe modernizarea celor existente. Obiectivul numărul 1 a transportului public dintr-un oraş european a secolului XXI nu poate să fie decât a dispune de ofertă superioară a mobilității individuale față de transportul individual motorizat pe perimetrul oraşului, dar mai ales în zonele centrale şi cele dens locuite. Doar o conectare optimă cu celelalte mijloace de transport (rutier, naval sau aerian) va permite o conectare inteligentă a transportului urban, peri urban şi extern. Totodată, este nevoie de această conectare pentru a atinge obiectivul de a exploata în mod cât mai optimizat infrastructura existentă de transport. Acest lucru se poate realiza prin integrarea unui sistem de management al transportului public. Pagina 16 din 52

CAPITOLUL Y CADRUL INSTITUŢIONAL SI DE REGLEMENTARE În conformitate cu prevederile art. 5 lit. i) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt definite ca fiind structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, înființate, în condițiile legii, de unitățile administrativ - teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice. Obiectivul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară este reglementat de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/ 2006 şi îl reprezintă: înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice furnizate/ prestate pe raza de competență a unităților administrativ- teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării şi/ sau dezvoltării după caz a sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii. În accepțiunea Ordonanței de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ în categoria organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în unităţile administrativ- teritoriale se includ: a) instituții publice de interes local sau județean, b) societăți şi regii autonome înfiinţate prin hotărâri ale autorităților deliberative, denumite în continuare societăți şi regii autonome de interes local sau judeţean, c) asociații de dezvoltare intercomunitară, d) furnizorii de servicii sociale, de drept public ori privat, care acordă servicii sociale în condițiile prevăzute de lege, e) asociații, fundații şi federații recunoscute ca fiind de utilitate publică, în condițiile legii, f) operatori de servicii comunitare de utilități publice locale sau judeţene, g) operatori regionali, constituiți în condițiile legii. Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata, în condiţiile legii, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, prin hotărâri ale autorităților lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispoziție sistemele de utilităţi publice aferente serviciilor de utilități publice transferate. Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timişoara are următoarele atribuții legate de Serviciu: a) Urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanta prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe din domeniul transporturilor. b) Restrângerea ariilor în care se manifestă condiţiile de monopol. c) Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit. d) Să asigure gestionarea serviciilor de utilităţi publice astfel încât să fie respectate obligaţiile specifice de serviciu public. e) Să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătățirii şi dezvoltării serviciilor de utilități publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale. f) Să promoveze dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente sectorului serviciilor de utilități publice şi programe de protecție a mediului pentru activitățile şi serviciile poluante. 8) Să consulte asociațiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităților de organizare şi funcționare a serviciilor. h) Să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de utilități publice şi asupra politicilor de dezvoltare a acestora. î) Să medieze şi să soluţioneze conflictele dintre utilizatori şi operatori, la cererea uneia dintre părți. j) Să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligațiilor stabilite în sarcina operatorului, inclusiv cele asumate de operator prin contractul de servicii publice cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță şi a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractului de servicii publice, cu respectarea dispoziţiilor Legii concurenței nr. 21/1996 cu modificările şi completările ulterioare, exploatarea eficientă şi în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor Pagina 17 din 52

administrativ-teritoriale, aferente serviciilor, realizarea investițiilor prevăzute în contractul de servicii publice în sarcina operatorului, de asigurare a protecţiei mediului şi a domeniului public, asigurare a protecției utilizatorilor. k) Să stabilească cerințele şi criteriile de participare şi selecție a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractului de servicii publice. 1) Să solicite informații cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea serviciului. m) Să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii serviciilor. (Conform Legii 51/2006 art. 9). n) Să aprobe sub rezerva validării de către asociaţi, exprimată prin vot cu pondere proporțională cu populația lor, stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilități publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială. 0) Să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat. p) Să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performantă şi eficientă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea serviciilor. q) Să rezilieze, cu acordul prealabil al asociaţilor, dat prin vot cu pondere proporțională cu populația lor, contractul de servicii publice în condițiile şi situațiile prevăzute de clauzele contractuale. 1) Să rezilieze cu acordul prealabil al asociaţilor, dat prin vot cu pondere proporţională cu populația lor, unilateral contractul de servicii publice şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi. Conform L 51/2006 art. 9. s) Să asigure un tratament egal pentru toți operatorii, indiferent de forma de proprietate, de tara de origine, de organizarea acestora şi de modul de gestiune adoptat. ş) Să asigure un mediu de afaceri concurențial transparent şi loial. t) Să respecte angajamentele asumate fată de operator prin hotărârea de dare în administrare a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de servicii publice. Conform L 51/2006 art. 9. Să asigure resursele necesare finanțării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, corespunzător clauzelor contractuale. u) Să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public. v) Să aprobe, sub rezerva validării de către asociați, exprimată prin vot cu pondere proporțională cu populația lor, modalitatea de gestiune a serviciului, prin hotărâre a Adunării Generale- în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/ calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităților administrativ- teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilități publice. w) Să elaboreze în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară regulamentul serviciului şi caietul de sarcini, în conformitate cu regulamentul cadru şi cu caietul de sarcini cadru ale serviciului de transport public. Regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se supun aprobării unităților administrativ- teritoriale membre şi se aprobă de Adunarea Generală a S.M.T.T. x) Elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum şi a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor, y) Aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de servicii publice ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate. z) Aprobarea modificării contractelor de servicii publice. (Conform Legii 51/2006 art. 8). aa) Elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autoritățile de reglementare competente. Pagina 18 din 52

ab) Stabilirea şi aprobarea anuală a taxelor pentru finanțarea serviciilor comunitare de utilități publice, în situațiile prevăzute de legile speciale. ac) Să aprobe, sub rezerva validării de către asociați, exprimată prin vot cu pondere proporțională cu populația lor, stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autoritățile de reglementare competente. ad) Să refuze, în condiții justificate, sub rezerva validării refuzului de către asociați, exprimată prin vot cu pondere proporțională cu populația lor, aprobarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator. (Conform Legii 51/2006 art. 9). ae) Regulile de guvernanță corporativă prevăzute de Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, se aplică în mod corespunzător şi operatorilor regionali. af) În sensul dispozițiilor art. 2 pct. 3 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, în cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale participă, prin asociere, la capitalul social al unei societăți sau la patrimoniul unei regii autonome, atribuțiile de autoritate publică tutelară se exercită de unitatea administrativ-teritorială desemnată sau entitatea asociativă constituită conform prevederilor legale, după caz, așa cum sunt prevăzute în actul constitutiv/de înființare. (conform Lege 51/2006 art. 27). ag) Prin excepție de la prevederile lit. af) pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociație de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele şi pe seama unităților administrativ-teritoriale. (Conform Lege 51/2006 art. 27). ah) Delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate. ai) Documentaţia de atribuire cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de organizare, desfăşurare şi aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii şi include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii și anexele obligatorii. Autoritatea locală are competența de a delega gestiunea serviciului de transport public local şi capacitatea de a monitoriza bunurile concesionate de către unitățile administrativ- teritoriale, conform Regulamentului CE 1370/ 2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor CEE 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului şi ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/ 2006 cu modificările şi completările ulterioare. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timişoara este autorizată de către Autoritatea Naţională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice prin Autorizaţia nr. 0260/ 17.11.2009 ca autoritate de autorizare pentru exercitarea atribuțiilor în domeniul serviciilor de transport public local pentru scopul şi conform obiectivelor din cuprinsul actelor constitutive ale Societății Metropolitane de Transport Timişoara. Pagina 19 din 52

CAPITOLUL VI MODALITĂȚI DE ATRIBUIRE Pentru dezvoltarea sistemului şi a serviciului de transport public este necesar şi obligatoriu încheierea unui contract de servicii publice încheiat cu un operator de transport public, cu respectarea normelor legale în vigoare şi a legislației la nivel comunitar. Astfel, se creează condiţiile pentru deplasarea la şi de la locurile de muncă respectiv unităţile de învăţământ şi care să îmbunătățească interconectările dintre rute, frecvențele de deservire și care să deservească fluxul dintre stațiile de transport public pe întreaga rețea de transport metropolitan. În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/ 2006 autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor. Autorităţile administrației publice locale au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilități publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredința gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competențele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/ prestarea unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice, în baza unui contract de delegare de gestiune. Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilități publice. Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice şi operatori ori operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin: a) hotărâri privind darea în administrare a furnizării/ prestării serviciilor de utilități publice către operatorii de drept public (servicii de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înființate şi organizate sub autoritatea consiliilor locale sau a consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităților administrativ teritoriale) respectiv, contracte de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice către operatorii- societăți reglementate de Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective. b) contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, în cazul gestiunii delegate. Bunurile ce compun sistemele de utilități publice prin intermediul cărora sunt furnizate/ prestate serviciile de utilități publice pot fi: a) date în administrare şi exploatate în baza hotărârii de dare în administrare b) puse la dispoziție şi exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului. Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi: a) gestiune directă b) gestiune delegată Gestiunea Directă Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative şi executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competențele şi responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea şi exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora. Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau de drept privat definiți conform prevederilor legale în vigoare, fără aplicarea Legii 98/ 2016 privind achiziţiile publice, Legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale şi Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii care pot fi: a) servicii de interes local sau județean, specialitate, cu personalitate juridică, înființate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ- teritoriale membre respective. b) societăţi reglementate de Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social al unităților administrativ- teritoriale respective. Pagina 20 din 52

Autorităţile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilităţi publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract: a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în calitate de acţionari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de administrație, exercită un control direct şi o influență dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe; b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului; c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deţinut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă. Gestiunea directă se realizează prin hotărâri adoptate sub forma unui act de dispoziție intern, emis de autoritatea locală, care face referire la atribuirea şi gestionarea serviciului Cerințele obligațiilor de serviciu public impuse compartimentului specializat se stabilesc prin actul de dispoziție intern. Regulamentul (CE) 1370/2007 prevede că actul intern al autorității locale trebuie: - să definească în mod clar obligațiile de serviciu public pe care trebuie să le respecte operatorul de servicii publice, precum şi zonele geografice în cauză; - să stabilească în prealabil, în mod obiectiv și transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensației, dacă există, şi natura şi întinderea oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces; - să stabilească modalitățile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii; - să determine modalitățile de alocare a veniturilor încasate din vânzarea de bilete, venituri care pot fi reținute de operatorul de servicii publice, restituite autorității competente sau partajate de cele două entități. În cazul serviciului de transport public local de călători, atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului. Cerințele de deplasare a cetățenilor pot fi îndeplinite şi de o Autoritate Locală, care acţionează prin intermediul unei Societăţi cu Răspundere Limitată sau a unei Societăţi pe Acţiuni- denumită Companie Municipală. Aceasta se înființează prin hotărâre adoptată de autoritatea locală şi este o societatea de drept comun, care funcţionează în conformitate cu Legea 31/ 1990 privind societățile comerciale. În sensul articolului 5 alin. (2) din Regulamentul (CE) 1370/ 2007 companiile orăşeneşti sau municipale sunt Operatori Interni. Un operator intern îşi păstrează statutul atâta timp cât nu participă la proceduri competitive de atribuire privind prestarea de servicii de transport public de călători în afara teritoriului autorității sale contractante, conform articolului 5 alin. (2) lit. b) din regulamentul (CE) 1370/ 2007. Compania municipală care nu este operator intern poate participa la proceduri competitive pe raza teritorială a autorității sale contractante, precum şi pe alte teritorii, în acest scop având acelaşi statut ca şi o companie privată. Conform prevederilor legale în vigoare, contractul de servicii publice se atribuie unei Societăţi Comerciale care poate fi o societate nou înființată sau Societate creată prin restructurarea unei Regii Autonome al cărei capital social este deţinut integral sau parțial de către Autoritatea Publică (Operator Intern). În cazul atribuirii directe, obligația de serviciu public este impusă unei companii municipale prin contractul de servicii publice reprezentat de contractul de delegare a gestiunii, conform art. 27 din Legea 92/ Pagina 21 din 52

2007 privind serviciile de transport public local. Atribuirea directă şi contractul de delegare de gestiune se aprobă de Autoritatea Locală. Conform Regulamentului (CE) 1370/2007 contractele de servicii publice trebuie: - să stabilească în mod clar obligațiile de serviciu public şi zonele geografice în cauză. - să stabilească, în mod obiectiv şi transparent, parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensației, dacă există, şi natura şi întinderea oricărui drept exclusiv acordat, într-un mod care să prevină compensarea în exces. - să stabilească modalitățile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii. - să determine modalitățile de alocare a veniturilor încasate din vânzarea de bilete, venituri care pot fi reţinute de operatorul de servicii publice, restituite autorității competente sau partajate de cele două entități. - să stabilească standardele de calitate a serviciului. - să specifice dacă subcontractarea poate fi avută în vedere şi, dacă da, în ce măsură, - să indice proprietarul activelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de transport, mai ales materialul rulant şi infrastructura. În cazul atribuirii directe, mecanismul de calculare a compensației care urmează a fi plătită operatorului intern sau în baza unei norme generale este cel descris în Anexa la Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007, astfel: Efectul financiar net este: * Costurile suportate în legătură cu o obligație de serviciu public * Minus eventualele efecte financiare pozitive generate în cadrul reţelei exploatate în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză * Minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză * Plus un profit rezonabil Atribuirea directă se supune cerințelor de publicitate şi raportare prevăzute de Regulamentul (CE) 1370/23007 respectiv, au obligația de a publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel puțin un an înainte de atribuirea directă, cel puțin informaţii referitoare la numele şi adresa autorității competente, tipul de atribuire vizat, serviciile şi zonele potențial vizate de atribuirea respectivă. Subliniem dispozițiile art. 28 alin. 2* din Legea 51/ 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice care stipulează că: "În cazul serviciului de transport public local de călători, atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) 1370/ 2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/ 69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului." În cazul gestiunii directe, realizată prin servicii specializate, unitatea administrativ- teritorială îşi asumă în întregime, prin Consiliul Local, politica, gestiunea şi controlul serviciului public. Această formă exclude pentru o perioadă de timp orice modalitate şi posibilitate de a promova/ susţine concurența în aceste sector de activitate şi este influențată de schimbările în plan politic care se produc în cadrul organului local ales. Totodată, bugetele locale se amplifică cu toată gestiunea serviciilor, existând riscul fluctuației alocaţiei bugetare în condițiile transferurilor posibile în cadrul aceluiaşi buget spre alte sectoare pe baza de evaluare a posibilităților. Referitor la procesul de selectare a Operatorului, în cazul gestiunii directe către un compartiment specializat din cadrul primăriei, nu se organizează niciun proces de selecţie, întreaga responsabilitate pentru furnizarea de servicii revine autorității locale. Pentru aceste considerente, apreciem că gestiunea directă prin servicii specializate ale consiliilor locale este recomandată doar comunităților mici, precum şi în cazul unor servicii fără complexitate tehnică, care au un caracter administrativ- bugetar. Gestiunea delegată Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele şi responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică punerea la dispoziţia operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de a administra şi de a exploata aceste sisteme. Pagina 22 din 52

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de drept privat (operator de servicii de utilități publice, denumit şi operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condițiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilități publice sau a uncia sau mai multor activităţi din sfera serviciilor de utilități publice) care pot fi: a) societăți reglementate de Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social privat b) societăți reglementate de Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social mixt Societăţile reglementate de Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral public pot participa la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice în zona teritorială de competență a unităților administrativ- teritoriale care exercită o influență dominantă asupra acestora sau în afara acestei zone dacă operatorul nu are încheiat un alt contract de delegare a gestiunii atribuit direct, conform prevederilor legale în vigoare. Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilităţi publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociația de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice în numele şi pe seama unităților administrativ teritoriale membre, care au calitatea de delegatar. În cazul serviciilor de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea 51/ 2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte după caz, conform prevederilor Legii 98/ 2016 privind achizițiile publice, Legii 99/ 2016 privind achizițiile sectoriale şi Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. Operatorii care îşi desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/ prestează serviciile de utilități publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico- edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă, în condițiile legii speciale. Pagina 23 din 52

CAPITOLUL VII FEZABILITATEA GESTIUNII DIRECTE 1.1. Fezabilitatea tehnică În anul 1868 se înregistrează "Societatea de tramvai cu cale ferata Timișoara” conform actului ministerial nr. 13131 emis de către Ministerul de Interne. Prima linie de tramvai cu cai din Timișoara și din România se pune în funcţiune în data de 8 iulie a anului următor, ca la 30 de ani distanță, în 1899, se intre în funcțiune framvaiul cu tracțiune electrică. În anul 1942 are loc punerea în funcţiune a primei linii de froleibuz, iar un an mai târziu apar primele linii de autobuz în Timişoara. Între anii 1958-1970 se pun bazele construcției ramvaiului tip Timiș, fabricarea lui în serie începând din anul 1972. În anul 1990, Întreprinderea de Transport Local Timiş ia denumirea de Regia Autonomă de Transport Timişoara, iar în anul 2018 îşi schimbă forma juridică devenind Societatea de Transport Public Timişoara — STPT, societatea fiind în tot acest timp sub autoritatea Consiliului Local Timişoara. Infrastructură și activitate De-alungul timpului infrastructura de transport a cunoscut o dezvoltare constantă. Activitățile principale de exploatare sunt transporturile cu multitudinea de mijloace de transport aflate în dotare conform legii 92/2007 Ordin 131/1401/2019, 0.G. 42/1997: o tramvaie (destinate transportului public urban) e troleibuze (destinate transportului public urban și metropolitan) o autobuze și autobuze de mică capacitate (destinate transportului public urban și metropolitan) o hidrobuze tip catamaran (destinate transportului public urban) STPT mai realizează şi alte servicii de transport sau agrement care nu fac obiectul contractului de servicii publice cum sunt: transport persoane cu dizabilități, biciclete şi trotinete electrice. Activitatea de mentenanţă constă în întreținerea liniei de cale, contact şi substații precum şi reparații in regie proprie, STPT deţinând propria secție de mentenanţă; pentru executarea reparațiilor curente şi capitale a tramvaielor şi troleibuze, autobuzelor, cât și executarea unor recondiționări şi fabricarea de piese de schimb, societatea dispune de ateliere specializate cuprinse în cadrul secţiei ateliere de reparații. Se executa lucrări de prelucrări mecanice, sudură, tâmplărie, vopsitorie şi tinichigerie. Secția are două ateliere, unul pentru fabricarea şi recondiționarea pieselor şi agregatelor de schimb și altul pentru reparații caroserii şi aparate de rulare. Investii şi modernizări. Parc auto În perioada 1999 — 2005, se modernizează aproximativ 41 km de cale simplă cât şi fir de contact, această modernizare realizându-se cu bani de la Banca Europeană de Investiţii, fonduri guvernamentale, fonduri alocate de Consiliul Local Timişoara precum şi fonduri proprii. În anul 2005, parcul auto se modernizează prin achiziționarea de către Primăria Municipiului Timişoara a 55 de autobuze noi, marca Mercedes Conecto, dotate cu motor Euro 3, cu posibilitatea de acces a persoanelor cu dizabilități. În anul 2007 are loc înlocuirea întregului parc activ de troleibuze prin achiziționarea din fonduri proprii a 50 de troleibuze marca Skoda, dotate cu podea joasă, posibilitatea de acces a personelor cu dizabilităţi. Pagina 24 din 52

Anul 2010 aduce în parcul auto un număr de 30 de autobuze articulate, de mare capacitate, marca Mercedes Conecto, achiziționate de către Primăria Municipiului Timişoara. Ele sunt dotate cu podea joasă, posibilitatea de acces a persoanelor cu dizabilităţi În anul 2018, Societatea de Transport Public Timişoara a completat auto cu 20 de autobuze de mică capacitate. În luna septembrie 2015 a fost pus în circulație primul tramvai GT4 J Armonia ca început al modernizării parcului de tramvaie, având ca | rezultat final în 2018 un număr de 30 de garnituri GT4 modernizate + Armonia. În anul 2016 se achiziționează 7 hidrobuze tip catamaran destinate transportului public local naval pe canalul navigabil Bega. Hidrobuzele tip catamaran au fost achiziţionate din bugetul local, reprezentând obligația miel E în cadrul proiectului privind reabilitarea malurilor canalului Bega, proiect implementat cu finanțare europeană. Hidrobuze tip catamaran, construite la Galaţi, au capacitatea de transport de 50 de persoane pe scaune. Ambarcaţiunile sunt prevăzute cu o punte 3 deschisă şi un salon de pasageri, au 12,7 metri lungime, 4,9 metri lăţime, înălțime de construcţie 1,05 metri. Ele circulă pe traseu de-alungul canalului Bega, cu opriri în 9 staţii-ponton. Politica tarifară Titlurile de călătorie oferite sunt cele reglementate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru transportul urban din Municipiul Timişoara şi prin hotărâri AGA ale SMTT pentru transportul metropolitan. Abonamentul general permite utilizarea întregii reţele de transport urbane şi metropolitane, cu următoarele mijloace de transport: tramvai, troleibuz, autobuz, hidrobuz tip catamaran. Facilitățile acordate diferitelor categorii sociale şi de vârstă (ex. preşcolari, elevi, studenți, doctoranzi, pensionari, veterani de război ş.a.) se dau conform legii (ex. Gratuități, reduceri, etc) Pagina 25 din 52

Sistem integrat de cheltuieli şi încasări Sistemul integrat este dezvoltat pentru sponificuil societatilor de transport din România, fiind o soluţie care permite gestionarea unui număr mare de utilizatori. Sistemul Integrat pentru eficientizarea cheltuielor si incasarilor este compus din: e Sistem Automat De Taxare ( SAT)- pentru modernizarea serviciilor de transport public o Sistem De Monitorizare A Vehiculelor (SMV) din parcul circulant. Sistemul de ticketing Titlurile de călătorie pot fi achiziționate atât de la punctele de vânzare STPT cât şi de la aproximativ 120 de puncte de vânzare ale agenților economici colaboratori, locaţii distribuite în zonele urbană şi periurbană pentru accesul cât mai rapid al călătorilor. Modernizarea sistemului de achiziție a titlurilor de călătorie a început cu implementarea sistemului ce foloseşte cardul fără contact. Cardul contactless oferă securitate, este uşor de utilizat şi are o durată mare de viață. Călătorii care utilizează cardul fără contact beneficiază de toate avantajele sistemului. Biletele de hârtie rămân în circulație pentru călătorii ocazionali. Cardul ACCES se BE a adresează tuturor utilizatorilor transportului public, atât călători fideli, cât şi călători ocazionali şi poate fi procurat prima data gratuir, pe baza actului de identitate, de la centrele emitente de carduri. La aceste centre puteţi solicita, la alegere, încărcarea pe card a titlurilor de călătorie. Avantajul pentru călători este reducerea timpului necesar pentru reînnoirea titlului de transport, călătorii fideli petrecând mai puțin timp pentru plata abonamentelor/permiselor de transport; prin utilizarea portofelului electronic se plătește numai cât se călătoreşte. Cele mai noi şi moderne modalități de achiziţionare implementate țin pasul cu avântul tehnologic din ultimi ani în domeniul IT&C din întreaga lume. Astfel, posesorii de telefoane mobile pot achiziționa un bilet de tramvai, troleibuz sau autobuz, de vapor sau o legitimație de o zi prin SMS (SMS la numărul de telefon 7442 cu textul B urmat de numărul liniei, cu textul V pentru vaporetto, cu textul ZI pentru o legitimație de o zi) Deţinătorii de terminale tip smartphone au posibilitatea achiziţionării titlurilor de călătorie dacă instalează aplicaţia 24pay (se scanează codul OR sau prin apropierea dispozitivului mobil de simbolul NFC la urcarea în mijloacele de transport în comun), sau prin noua aplicație mobilPay Wallet prin care STPT vinde bilete şi legitimații de o zi. Tot din luna iunie 2019 călătorii îşi pot achiziționa legitimația de călătorie cu ajutorului cardului bancar contactless direct de la dispozitivele montate în mijloacele de transport în comun. Începând cu iunie 2019, un titlul de călătorie achiziţionat pentru o linie este valabil timp de 60 de minute din momentul validării pe orice alt mijloc de transport în comun. ar Pagina 26 din 52

50% din transportul public urban este deservit de tramvaie, 27% de troleibuze şi restul de 23% de autobuze. Flota este modernă, mijloacele dispun de rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, camere audio-video şi internet Wi-Fi gratuit. Municipalitatea intenționează ca pe viitor să completeze flota de transport, conform noilor standarde internaționale. Sistemul de ticketing se bazează pe carduri contactless. Spre deosebire de cardurile bancare, acestea nu au banda magnetica, iar conexiunea cu terminalele din vehicul (validatoare) si cu cele de încărcare din centrele comerciale se realizează fără contact, prin proximitate. Datorita microprocesorului încorporat, cardurile permit lansarea unei oferte tarifare mult îmbunătățire: la elementele actuale se vor adăuga conturile de călătorii pre-plătite si taxarea în funcție de distanta parcursa pe zone tarifare. De asemenea, unele date personale stocate, permit atât identificarea corectă a persoanelor care beneficiază de facilitați de transport, cât şi recuperarea contului în cazul pierderii sau distrugerii cardului. Încărcarea prin sistemul bancar (POS- uri si e-banking), ca ţi utilizarea în alte servicii publice locale - de exemplu, pentru plata parcării pot fi implementate ulterior. Prima linie de tramvai (tras de cai), dintre Fabric şi Cetate, a fost deschisă în Timişoara în 8 iulie 1869. În 1899 s-au introdus tramvaiele electrice. Reţeaua actuală constituie scheletul principal al sistemului de transport public din Timişoara şi a fost concepută cu gândul de a fi extinsă după finalizarea inelelor de circulație urbane, de exemplu între Ronaț şi Dâmbovița (de-a lungul inelului de circulaţie IV) sau între Calea Torontalului şi Timişoara Est (de-a lungul inelului de circulație III). Extinderea nu a mai avut însă loc, deoarece inelele de circulație însele nu au fost finalizate în perioada post-decembristă. Majoritatea liniilor de tramvai centrale au fost reabilitate, dar în suburbii mai există tronsoane care încă necesită modernizare atât la şină, cât şi la sursele de alimentare. Depoul de tramvaie şi atelierele pentru vehicule se află în zona Dâmbovița şi ocupă un teren mare, achiziționat inițial pentru garare şi pentru ateliere, alături de amenajări sociale şi recreaționale ample pentru personal. Complexul includea şi fabrica în care se construiau tramvaiele Timiş, dar aceasta a fost vândută şi adaptată unci alte utilizări comerciale. Rețeaua de troleibuze cuprinde opt linii de circulație cu o lungime totală de 100,569 km. Cu troleibuzele se transportă 27% din totalul călătorilor. Timişoara a fost primul oraş din România care a introdus în circulație troleibuzul. STPT asigură transportul de persoane cu autobuze pe 11 linii urbane, în lungime totală de 118,7 km şi şapte linii curse convenție în lungime de 278 km. Cu autobuzele se transportă 23% din călători. Autobuzele au fost introduse în transportul în comun cu mult timp în urma tramvaielor, deoarece motoarele nu erau destul de perfecționate, iar şoselele pe care urmau să circule erau construite din macadam sau piatră brută de munte. Tramvaiele Comunale Timişoara fac prima încercare de a introduce autobuzul în transportul public în anul 1926. Preţul autobuzelor din import era mare şi din acest motiv a fost construit în atelierele proprii ale întreprinderii un autobuz, utilizându-se şasiul unui autocamion vechi. Acest autobuz, având o capacitate de 20 de locuri, s-a pus în circulație în data de 20 iunie 1926 pe traseul Gara Fabric (Est)— Pădurea Verde. Transportul public şcolar a fost inaugurat în ianuarie 2019. În prezent, douăsprezece linii asigură transportul elevilor înspre şi dinspre principalele licee şi colegii din Timişoara. Timişoara este al doilea oraș din țară care a introdus transportul public şcolar, după Cluj-Napoca. În primele trei luni de la inaugurare, au fost înregistrate peste 10.000 de călătorii cu microbuzele care asigură transportul şcolar. Cursele sunt gratuite. Mijloacele de transport utilizate în prestarea serviciului de transport sunt: Autobuze Linia 3: Gara de Nord-Elba Linia 5: Piața 700-IML Linia 13: Piaţa Mărăşti-Pasaj CF Linia 21: Cimitir Buziaş-Școala Plopi Linia 28: Piaţa Virgil Economu-Strada Gheorghe Țiţeica Linia 32: Gara de Sud-Piaţa Alexandru Mocioni Linia 33: Catedrala Mitropolitană-Pod Calea Șagului Linia 33: Catedrala Mitropolitană-Metro Linia 40: Strada Traian Grozăvescu-Strada Stuparilor Linia 46: Bastion-Muzeul Satului (8 opriri) Linia S1: Calea Torontalului-Colegiul Național Bănăţean Pagina 27 din 52

Linia S2: Pod Calea Ș$agului-Liceul Pedagogic „Carmen Sylva” Linia S3: Strada Mareşal Constantin Prezan-—Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” Linia S4: Strada Stuparilor-—Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Linia S5: Calea Martirilor-Colegiul Naţional Bănățean Linia S6: Strada General Virgil Economu-Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Linia S7: Calea Torontalului-Colegiul Național Bănățean Linia S8: Strada Polonă-Colegiul Național Bănățean Linia S9: Pod Calea Şagului-liccul Teoretic „Vlad Ţepeş” Linia S10: Calea Bogdăneştilor-Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Linia S11: Strada Holdelor-Colegiul Naţional Bănățean Linia S12: Strada Câmpului-Piaţa Traian. Linia El: Pod Calea Şagului—Strada Tristan Tzara Linia E2: Continental—Strada Stuparilor Linia E3: Strada Apicultorilor-Gara de Nord Linia E4: Bastion-UM Aeroport Linia E4: Strada Gheorghe Bariţiu-Aeroport Civil Linia E6: Piaţa Consiliul Europei-PITT Linia E7: Strada Traian Grozăvescu-Comtim Linia E8: Şcoala Plopi-Pod Calea $agului Linia M22: Electrotimiş-Moşniţa, Albina Linia M29: Piaţa Virgil Economu-Pod Ghiroda Linia M30: Bastion-Primăria Ghiroda Linia M35: Bastion-Cimitir Giarmata-Vii Linia M36: Piaţa Iuliu Maniu-Sânmihaiu German Linia M41: Calea Stan Vidrighin-Carani Linia M42: Calea Stan Vidrighin-Covaci Linia M44: Cimitir Buziaş-Primăria Dudeştii Noi-Becicherecu Mic Linia M45: Agronomie-Dumbrăviţa Linia M46: Piaţa Veteranilor-Primăria Șag Linia M47: Banatim-Hodoni Linia M48: Timişoara- Seceani Linia M49: Timişoara- Giarmata > Troleibuze Linia 11: Strada Gheorghe Bariţiu-Arena Aqua Sport Linia M11: Strada Gheorghe Bariţiu-Primăria Ghiroda Linia 14: Strada Gheorghe Bariţiu-—Strada Ion Ionescu de la Brad Linia M14: Strada Gheorghe Bariţiu-Giraţie Dumbrăvița Linia 15: Strada Mareșal Constantin Prezan-Strada Traian Grozăvescu Linia 16: Bulevardul Sudului—Strada Traian Grozăvescu Linia 17: Agronomie-Strada Enric Baader Linia 18: CP Solventul-Piaţa Verde Tramvaie Linia 1: Bulevardul Dâmbovița-Staţia Meteo Linia 2: Bulevardul Dâmboviţa—Staţia Meteo Linia 4: Calea Torontalului-Ciarda Roşie Linia 6a: Piaţa Maria-Piaţa Traian Linia 6b: Piaţa Maria-Piaţa Traian Linia 7: Bulevardul Dâmboviţa-Calea Torontalului Linia 8: Bulevardul Dâmboviţa-Ciarda Roşie Linia 9: Bulevardul Dâmboviţa-Ciarda Roşie Pagina 28 din 52

Hidrobuze tip catamaran Linia VI: Mihai Viteazul-Ardealul Serviciul de transport public local este un factor important în incluziunea socială. Repartizarea activităților economice şi gestionarea mobilității rezidențiale în oraşe condiționează deplasările. Factorii ca: locul de muncă, domiciliul, egalitatea de şanse, şi transportul au un rol esenţial în incluziunea socială. În vederea îndeplinirii acestor nevoi, serviciul de transport public trebuie să atragă utilizatorii prin creşterea atractivității, prin modernizarea infrastructurii, creşterea confortului întregii călătorii cu mijloace de transport în comun, creşterea gradului de accesibilitate pentru toate persoanele- în special pentru persoanele cu nevoi speciale şi îmbunătățirea siguranței și a securității în stații şi în interiorul vehiculelor pentru călători şi şoferi, precum şi pentru echipamentele de infrastructură. Nu în ultimul rând, la creşterea atractivității transportului public contribuie atât calitatea cât şi cantitatea serviciului în ceea ce priveşte frecvența curselor, viteza, curăţenia, siguranța, informarea privind timpii de aşteptare în staţii. Tarifele de călători accesibile sunt de asemenea un factor important în alegerea mijlocului de transport. Transportul public local trebuie să fie accesibil din punct de vedere financiar şi pentru persoanele cu venituri scăzute. Utilizatorii vor recurge mai mult la transportul public de călători, care face concurență automobilului, numai în condiţiile unui serviciu eficient, sigur, de calitate şi cu tarife accesibile. Operatorul Societatea de Transport Public Timişoara SA, demonstrează capacitatea tehnică şi managerială necesară prestării serviciului de transport la standarde europene prin: 1. experiență începând cu 8 iulie 1869 în prestarea serviciului de transport pe teritoriul Municipiului Timişoara şi începând cu anul 2009 în prestarea serviciului de transport pe teritoriul următoarelor Comune limitrofe: Comuna Ghiroda, Comuna Moşniţa Nouă, Comuna Remetea Mare, Comuna Sînmihaiu Român, Comuna Dumbrăvița, Comuna Dudeştii Noi, Comuna Becicherecu Mic, Comuna Săcălaz, Comuna Sânandrei, Comuna Şag, Comuna Giarmata, Comuna Orţişoara, Comuna Satchinez; 2. dotările din parcul auto: tramvaie, troleibuze, autobuze, vehicule de intervenție şi mentenanţă a infrastructurii şi vehiculelor, echipamente şi tehnologii pentru operare, hidrobuze 3. dotările pentru mentenanţă şi reparații; 4. resursa umană şi managerială existentă a Societății de Transport Public Timişoara; 5. preocuparea pentru îmbunătățirea continuă a serviciului de transport oferit (inclusiv modernizarea parcului auto) şi adaptarea serviciului la cerinţele de deplasare a populației; 6. implicarea în informarea corectă și completă a călătorilor; 7. preocuparea pentru protecția mediului şi reducerea consumurilor; 8. implicarea continuă în instruirea personalului în domeniul transporturilor. La data întocmirii studiului, Societatea de Transport Public Timişoara SA deţine instalaţii tehnice, maşini şi utilaje destinate activităţi de mentenanţă la mijloace de transport şi infrastructură, după cum urmează: TM 14HNB AUTOUTIL.MERCEDES SPRINTER3II | TM14MGU AUTOUTILMERCEDES VARIO TM 14HNC AUTOUTIL.MERCEDES VARIO e TM 1SAWZ AUTOVEHICUL SPECIAL NL(PRB) TMO2FEK AUTOTURN- LUGOMET TMO2FEL AUTOTURN- LUGOMET B77SOC AUTOMACARA LIEBHERR LTM 1040-2.1 TMIIYGL AUTOUTIL FURG.MERCEDES SPRINTER 311 o] TMI1YIY |AUTOUTIL FURGON FORD CONECT | TM20KFH FORDTRANSIT FED E TM20LBE |FORD TRANSIT FED SURSA SUDURA GENSET | SURSA SUDURA ZENESSIS_ TM14XJW AUTOREMORCHER ROMAN TMOSWDF CAMION ROMAN 10.2015F SPIT II TM15 GZX |AUTOSPECIALA MERCEDES SPRINTER - 311 Pagina 29 din 52

TM 14HNB. AUTOUTIL.MERCEDES SPRINTER-311 VIBROMAX 1 00468 BULDOEXCAVATOR TM06 YPE AUTOMACARA ROMANI2215 II DI | MOTOGENERA TOR UTILAJ TERASIER SURSA SUD.COMANDER MOTOCOMPRESOR INGERSOL TRANSPALET MASA DE RIDICAT CU ROTI CRIC HIDRAULIC II CRIC HIDRAULIC RECIPIENT TAMPON AER- ELECTROCOMPRESOR | RECIPIENT TAMPON AER- ELECTROCOMPRESOR [MACARA HIDRAULICA MANUALA, TIP GIRAFA 1 CRIC HIDRAULIC WINNTEC, TIP Y412000 CRIC HIDRAULIC WINNTEC, TIP Y412000 SUBLER EXTERIOR PISTOL PTR UMFLAT ROTI CU MANOMETRU PISTOL PTR UMFLAT ROTI CU MANOMETRU CHEIE DINAMOMETRICA - IT EI | CHEIE DINAMOMETRICA MEGOHMMETRU UT 511. APARAT PENTRU REGLAREA SI VERIFICAREA GEOMETRIEI SISTEMULUI DE DIRECTIE AUTO TIP GLT TRUCK DI APARAT DE ECHILIBRAT ROTI SICAM SBM 800S STATIE INCARCARE ACUMULATORI CU 4 POSTURI nl TRAFO TTU 1000 KVA 10/0 d [ELECTROCOMPRESOR ECR350 | REDRESOR CU SELENIU STRUNG TIP SN 400*2000 MM STRUNG CARUSEL MASINA DE GAURIT G 25 STRUNG FRONTAL MASINA DE GAURIT G.13 MASINA DE GAURIT G 13 [MASINA DE GAURIT G.13 STRUNG SN 320*750 S2834 PRESA INDOIT TABLA (ABKANT) FOARFECA GHILOTINA MASINA DE GAURIT "GECO 235" MASINA UNIVERSALA TAMPLARIE | MASINA DE SLEFUIT DISC POLIZOR UNIVERSAL PU.300 PRESA HIDRAULICA INDOIT TABLA MASINA DE GAURIT S MAGNET. POLIZOR UNIVERSAL PU 300 A MASINA DE FREZAT UNIVERSALA SERIA 2785 MASINA DE GAURIT MG 13 MASINA UNIV. DE TIMPL.400FC POLIZOR DUBLU P D P 300 CU PICIOR POLIZOR DUBLU PDP 300 CU PICIOR CLESTE CURENT CHB4S+ADAPT II PODRULANTTS11 DE3.2*17 Pagina 30 din 52

TM 14HNB AUTOUTIL. MERCEDES SPRINTER-311 RIDICATOR MOTOR TRAMVAIE MASINA DE ROLUIT II DISPOZITIV PT. BOBINAT BOBINE INSTALATIE DE DEGRESARE SI SPALAT PIESE IMASINA DE GAURIT MG.13 IR [DISPOZ. MECANIZAT PRIN SUDARE SERIA:318 IAPARAT SUDURA 250 MIG SERIA-94718 IAPARAT SUDAREEWMPICO 162 |MILIOHMETRU DIGITAL-METRAHIT 271 IAPARAT SUDARE EWM PICO 162 IMEGOHMETRU-TERAHOM 5 KV INVERTOR HI STIK 161 COMPLET ECHIPAT IRIDICATOR ELECTROMECANIC PENTRU TRAMVAIE IRIDICATOR ELECTROMECANIC PENTRU TRAMVAIE IRIDICATOR ELECTROMECANIC PENTRU TRAMVAIE IRIDICATOR ELECTROMECANIC PENTRU TRAMVAIE IRIDICATOR ELECTROMECANIC PENTRU TRAMVAIE IRIDICATOR ELECTROMECANIC PENTRU TRAMVAIE [RIDICATOR ELECTROMECANIC PENTRU TRAMVAIE [COMPRESOR CECCATO CU PISTON INVERTOR TIG 230 AC/DC CU ACCESORII. [NVERTORXMT 304 CC/CV-MILLER S.KG150087 STRUNG SERIA:4639/1998-24609 II ADAPTARE STRUNG SERIA:4639/1998-24609 [ECHIPAMENT SUDARE 250 HZ. S.98061003107 STRUNG SN 402 STRUNG SN 502*1500 [MASINA DE FREZAT UNIVERSALA [MASINA ELECTRICA DE ECHILIBRAT IRIDICATOR ELECTROMECANIC PENTRU TRAMVAIE [EXTRACTOR PENTRU RULMENT! CUBILE IRIDICATOR ELECTROMECANIC SERIA :1079 [ECHIPAMENT MIG MAG PT SUDARE SET INDUCTOR F-1200 IMASINA DE SLEFUIT TIPUL ROBEL [MASINA DE TIRFONAT ROBEL 3082 S:BF 3965 [DISPOZITIV HIDRAULIC DE INDOIT SINA [MAI COMPACTOR TC 62,UTILAJ DE TASAT [GENERATOR CURENT ELECTRIC [MASINA DETAIAT SINA SERIA 13.86 ROBEL IAPARAT SE DUDURA INVERTEC 400SX LINCOLN POLIZOR UNGHIULAR PT SINA 7KW TRIFAZIC PLACA COMPACTOARE+CADRU SUBARU MS 100-3 IFREZA BETON SERIA 970153403 Pagina 31 din 52

Controlul de calitate este asigurat de personal calificat atestat, pe specialităţi. Urmare analizei efectuate care a stat la fundamentarea studiului, se apreciază că baza materială destinată activităţii de transport public prin curse regulate este în măsură să asigure realizarea mentenanței infrastructurii pe întreaga zonă metropolitană. Pe lângă baza materială menţionată, operatorul deţine personal calificat atestat, conform structurii organizatorice pe categorii de meserii: Categorie personal "Nr.de personal Observaţii A. Personal tehnic, economic, 121 socio-administrativ şi de conducere | -monitorizare: 34 -tramvaie: 221 - troleibuze: 132 - autobuze: 220 - naval: 32 IB. Personal direct implicat în activitatea 639 de transport public — C. Personal pentru alte activități -agenţi intervenție pază: 58 12 - vânzătoare bilete: 60 TOTAL PERSONAL 878 Societatea de Transport Public Timişoara respectă toate normele naţionale şi europene referitoare la protecţia socială a angajaților, inclusiv cele referitoare la măsurile de protecţie socială luate în cazul concedierilor colective, ca urmare a planurilor de restructurare, precum şi reglementările privind combaterea discriminării la locul de muncă. Personalul cu atribuţii în siguranța traficului face periodic subiectul unei examinări psihologice şi medicale, potrivit legislației in vigoare. Personalul societății se conformează reglementărilor în vigoare, instrucţiunilor şi altor documente din care reies sarcini şi responsabilități. Pentru a atinge şi menține competența necesară pentru activitățile prestate se identifica, planifica şi conduce activități de instruire, pentru toate categoriile de angajați ai societății. Serviciul de transport public de persoane prestat de Societatea de Transport Public Timişoara, este fiscalizat 100%. Astfel, operatorul Societatea de Transport Public Timişoara a demonstrat ca are capacitatea tehnică şi managerială necesară, şi îmbunătățirea continuă a prestației sale şi posibilitățile de îmbunătățire a acesteia, prin: 1. tradiție şi experiența sa de peste 150 de ani în executarea serviciului de transport public pe teritoriul municipiului Timişoara şi zona limitrofă, 2. dotările cu tramvaie, troleibuze şi autobuze, vehicule de intervenție şi mentenanţă a infrastructurii şi vehiculelor, echipamente şi tehnologii pentru operare; 3. dotările pentru mentenanţă şi reparații deţinute; 4. resursa umană şi managerială existentă a societății şi preocuparea pentru îmbunătățirea performanţelor acestora; 5. comportamentul avut de-a lungul timpului în relația cu călătorii şi autoritățile locale, în vederea înțelegerii nevoilor comunităților şi în special ale pasagerilor, îmbunătățirii continue a serviciilor oferite şi adaptării la necesitățile acestora și la evoluția cererii şi comportamentului de călătorie; realizarea introducerii de proceduri operaționale de lucru, monitorizarea şi îmbunătățirea indicatorilor de performanță şi calitate ai serviciului; 6. preocuparea pentru adoptarea de măsuri în sensul îmbunătățirii activității proprii şi preocupării pentru îmbunătățirea serviciului, pentru exploatarea optimă a capacității existente şi modernizare a dotărilor; 7. preocuparea pentru respectarea legislației şi reglementărilor tehnice, de autorizare, etc, Pagina 32 din 52

8. preocuparea pentru o bună relație cu autoritatea locală şi celelalte instituţii cu rol în asigurarea unui transport public sigur; 9. preocuparea pentru protecția mediului şi reducerea consumurilor; 10. preocuparea continuă pentru instruirea personalului privind aspecte precum siguranța circulației, relația cu călătorii, etc; 11. preocuparea pentru menținerea în activitatea societății a unei forţe de muncă cu tradiție, cu grad de profesionalism ridicat; 12. preocuparea pentru informarea călătorilor; 13. preocuparea pentru un bun management financiar; 14. preocupare pentru controlul intern sistematic al eligibilității costurilor şi veniturilor. Metropolitană de Transport Timişoara. 1.2. Fezabilitatea economico-financiară și juridică Prezentul studiu de oportunitate are ca scop justificarea delegării gestiunii prin gestiune directă și stabilirea de repere oportune, menite să asigure realizarea unui serviciu de calitate. Prin delegarea gestiunii serviciului de transport se urmăreşte reducerea costurilor şi eficientizarea serviciilor prestate. Alternativa prin care serviciul/ lucrarea este realizat/ă în regim de gestiune delegata este mai avantajoasă pentru Municipiul Timişoara decât cea de achiziție publică, pentru următoarele considerente: Economice: - Procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport public va respecta legislația în vigoare, inclusiv cea din materia achizițiilor publice - Modalitatea de delegare a gestiunii prin atribuire directă a gestiunii serviciului de transport public de persoane în aria Societății Metropolitane de Transport Timişoara pe o durată de 10 ani permite realizarea de investiții de către operator care pot conduce la creşterea productivității muncii şi scăderea tarife; - Posibilitatea renegocierii tarifelor activității în funcţie de fluctuația preţurilor materiilor prime aflate pe piață: combustibil, energie, piese și subansamble, materiale, etc; - Posibilitatea diminuării plăţilor către operator în cazul nerealizării criteriilor şi obiectivelor indicatorilor de performanță; - Eficientizarea utilizării fondurilor publice; - Operatorul va ține o contabilitate separată pentru activitățile şi serviciile care fac obiectul prestării serviciului de transport public local din contract, precum şi pentru orice alte activități şi servicii care generează costuri şi venituri neasociate prestării serviciului de transport public local, în conformitate cu normele contabile şi fiscale în vigoare; - Operatorul va evidenția costurile pe fiecare mod de transport, pe serviciu public prestat şi pe membru din asociaţie; - Operatorul va aplica tarifele aprobate pentru toate categoriile de călători; - Operatorul va asigura, prin decizii ale Consiliului de Administraţie şi AGA, implementarea de măsuri pentru creşterea eficienței/eficacității. - Operatorul asigură calculul costului lei/km pe costuri asociate doar serviciului de transport, evidențierea veniturilor pe fiecare categorie de călători, pe fiecare tip de titlu de călătorie şi calcul compensaţiei pentru fiecare UAT membru al asociaţiei; - Operatorul va adapta cheltuielile la nivelul cheltuielilor bugetare aprobate; - Operatorul va asigura respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte angajarea personalului propriu, pregătirea profesională, examinarea medicală şi psihologică a acestora; - Obligațiile implicate în prestarea serviciului de transport sunt finanțate din fonduri proprii ale operatorului; - Operatorul va asigura atât respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul contabil şi fiscal (contabilitate separată pentru activitățile și serviciile ce fac obiectul prestării serviciului de transport, evidență separată pe fiecare mode transport) cât şi fiscalizarea integrală a serviciului; Juridice: - Asociaţia Societatea Metropolitană de Transport Timişoara va deţine controlul, intervenția directă şi imediată asupra serviciului de transport reglementat prin contractul de servicii publice. Pagina 33 din 52

- Unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară prin organele de conducere ale Societății Metropolitane de Transport Timişoara vor asigura restrângerea ariilor în care se manifestă condițiile de monopol; - Unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară prin organele de conducere ale Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara vor asigura protecţia şi conservarea mediului natural şi construit; - Unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară prin organele de conducere ale Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara vor asigura un tratament egal pentru toţi operatorii, indiferent de forma de proprietate, tara de origine, de organizarea acestora şi de modul de gestiune adoptat; - Unităţile administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară prin organele de conducere ale Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara vor asigura un mediu de afaceri concurenţial transparent şi loial. Tehnice: - Se va asigura o activitate continuă (24h/24h) pentru intervenții privind remedierea corespunzătoare a unor situaţii neprevăzute ivite în prestarea serviciului de transport, ţinând cont de faptul că Operatorul de Transport îşi desfăşoară activitatea pe plan local; - Dotarea operatorului cu utilaje şi echipamente specifice, precum şi cu personal specializat; - Se va asigura garantarea continuității şi permanenței în funcţionare; - Se evită perioade lungi de timp necesare lansării procedurilor competitive, rezolvării eventualelor contestaţii, timp care poate fi folosit de operator, acesta putând presta serviciul de transport din momentul în care a preluat gestiunea serviciului de transport; - Societatea Metropolitană de Transport Timişoara prin organele de conducere şi asigurarea unui serviciu de transport de calitate poate impune adoptarea unor soluţii şi tehnologii performante care pot contribui la creşterea eficienței şi calității serviciului de transport; - Operatorul asigură necesarul de vehicule pentru îndeplinirea cerințelor din programul de transport, în condițiile de calitate și siguranță impuse; - Operatorul asigură un sistem de informare corectă şi completă a călătorilor atât în stații cât şi în mijloacele de transport; - Operatorul asigură personal calificat în numărul necesar la desfăşurarea activităților necesare pentru efectuarea transportul public; - Operatorul asigură şi întreținerea vehiculelor necesare prestării serviciului de transport public; - Operatorul asigură activitatea de eliberare şi comercializare a titlurilor de călătorie(inclusiv gratuități) prin puncte de vânzare dotate corespunzător; - Operatorul asigură activitatea de dispecerizare şi dotările necesare în urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport. - UAT-urile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară prin organele de conducere ale Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara vor asigura elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum şi a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor. Programele de transport pot fi stabilite şi în baza unui studiu de mobilitate. 1.3. Aspecte de ordin social și de protecţie a mediului Activitatea de transport public de persoane are un rol esențial în dezvoltarea economică şi socială a unei societăți, însă impactul acesteia asupra mediului se manifestă la nivelul tuturor factorilor de mediu prin: poluarea fonică şi vibraţiile, poluarea aerului şi a apei, aglomerări de trafic şi accidente, generarea de deşeuri solide (anvelope uzate, acumulatoare, altele). În desfăşurarea activității este obligatorie respectarea principiilor ecologice pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos. Prin aceste activități operatorul va asigura: - satisfacerea cerințelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunității locale şi creşterea calității vieţii. - respectarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate. - protecţia şi conservarea mediului natural şi construit în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Pagina 34 din 52

- coordonarea unitară a serviciului de transport în aria administrativ- teritorială a Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara; - acoperirea nevoilor de transport public de persoane, actuale si viitoare, ale zonei metropolitane la standarde europene; - asigurarea infrastructurii, a capacității tehnice şi operaționale necesare; - asigurarea serviciului de transport public de persoane în conformitate cu politicile Uniunii Europene: tratament egal, dezvoltare durabilă, nondiscriminare, transparenţă; - creşterea permanentă a calității serviciului prestat conform planului de investiții; - simplificarea procedurii de gestionare a facilităților de transport pentru categoriile sociale defavorizate; - creşterea gradului de civilizație, a confortului şi a calității vieții cu o puternică componentă socială; - creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunității locale. Dintre efectele pe care transportul le are asupra mediului cel mai perceput este cel al poluării fonice pentru că este factorul de agresiune cel mai direct şi mai sesizabil, urmat de poluarea factorilor de mediu aer şi apă. În ceea ce priveşte reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră, a reducerii consumurilor şi protecţiei mediului în ansamblu, Societatea de Transport Public dovedeşte o preocupare continuă fiind implicată în proiecte finanțate cu fonduri europene care sunt destinate cercetării şi implementării de soluţii de optimizare a serviciului de transport, reducerea consumurilor, creşterea siguranței călătorului. Nu în ultimul rând, la creşterea atractivității transportului public contribuie atât calitatea cât şi cantitatea serviciului în ceea ce priveşte frecvența curselor, viteza, curăţenia, siguranța, informarea privind timpii de aşteptare în stații. Tarifele de călători accesibile sunt de asemenea un factor important în alegerea mijlocului de transport. Transportul public local trebuie să fie accesibil din punct de vedere financiar şi pentru persoanele cu venituri scăzute. Utilizatorii vor recurge mai mult la transportul public de călători, care face concurență automobilului, numai în condiţiile unui serviciu eficient, sigur, de calitate şi cu tarife accesibile. Având în vedere cele mai sus prezentate, precum şi prevederile Legii nr. 137/1995 privind protecţia mediului, modificată şi completată, din punct de vedere al impactului asupra mediului nu s-au identificat factori negativi care să ridice probleme în raport cu cerințele de respectare a normelor de mediu. Prin implicarea directă a operatorului în realizarea mentenanței infrastructurii şi realizarea de investiții şi preocuparea pentru înnoirea parcului propriu, se creează premisele pentru reducerea continuă a emisiilor de C02 şi particule, iar programele de modernizare a infrastructurii prin implementarea de măsuri de reducere a poluării duc la creşterea confortului locuitorilor și a calității vieții. 7.4. Analiza delegării. Identificarea și alocarea riscurilor PUNCTE TARI > Posibilitatea de control a tarifelor; > Posibilitatea de control a garanţiei serviciilor prestate; > Micşorarea cheltuielilor; > Contractul de delegare prevede îndeplinirea indicatorilor de performanta care fac referire la activitățile prestate; > Indicatorii minimali de performanta ai serviciilor pot fi modificaţi prin hotărâre AGA, pe baza unor studii de specialitate. PUNCTE SLABE > Dificultate în estimarea cât mai exactă a serviciilor prestate; > Valoarea plaților in timp este influențată de rata inflației. OPORTUNITĂŢI > Bază legală stabilă şi sistem de raportare corect; > Prin delegarea directă se va obţine selectarea unui operator care să ofere raportul optim între tarif si calitate a serviciilor/lucrări; > Reducerea consumului de resurse. Pagina 35 din 52

AMENINȚĂRI > Exista posibilitatea ca societatea privata sa intre in insolventa, din incapacitate temporara de plata sau definitiva, fapt care ar periclita buna desfăşurare a activităţilor; > Criza economica si financiara naţională sau internaţionala. CAPITOLUL VIII ELEMENTELE CONTRACTULUI DE SERVICII PUBLICE Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local este un contract încheiat în formă scrisă, prin care unitățile administrativ - teritoriale, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligația de a furniza serviciul de transport public local de călători, inclusiv dreptul şi obligația de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico - edilitară aferentă serviciului, în schimbul unei redevențe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative. Contractul de delegare a gestiunii se încheie în baza legislației specifice cu privire la serviciul de transport public local de călători, şi anume: - Regulamentul C.E. nr.1370/2007 al Parlamentului şi Consiliului European; - Legislația națională cu privire la transportul public local de călători. - Legea nr.51/2006 actualizată, a serviciilor comunitare de utilități publice Riscurile aferente operării sunt preluate de către operator. 1. ARIA TERITORIALĂ 1.1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara" în calitate de delegatar, va încheia contractul de Servicii Publice în numele şi pe seama următoarelor unități administrativ- teritoriale: Municipiul Timişoara, Comuna Ghiroda, Comuna Remetea Mare, Comuna Moşniţa Nouă, Comuna Dumbrăviţa, Comuna Săcălaz, Comuna Dudeştii Noi, Comuna Becicherecu Mic, Comuna Sânmihaiu Român, Comuna Sânandrei, Comuna Şag, Comuna Satchinez, Comuna Orţişoara, Comuna Giarmata, Comuna Biled, Comuna Pădureni. 2. OBLIGAŢII DE SERVICIU PUBLIC 2.1. Obligația de serviciu public este definită la art. 2 litera e) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 şi reprezintă o cerință definită sau stabilită de către o autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ţine seama de propriile sale interese comerciale, nu şi le-ar asuma sau nu şi le-ar asuma în acecaşi măsură sau în aceleaşi condiții fără a fi retribuit. 2.2. În conformitate cu Ordinul Preşedintelui ANRSC şi al Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 131/1.401/2019 privind documentele standard şi contractul- cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ- teritoriale realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie Operatorul va îndeplini serviciul de transport public local cu respectarea următoarelor Obligaţii de serviciu public: a) Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Entitatea Contractantă şi va presta servicii de transport pentru categoriile sociale de călători care beneficiază de reduceri/gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport şi cu hotărârile adoptate de către Adunarea Generală a SMTT. b) Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu principiile continuității, regularității şi capacității prevăzute în Programul de Transport. c) Operatorul va presta Serviciul public de transport călători în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuţi în Contractul de Servicii Publice. d) Operatorul va respecta standardele şi cerințele de siguranță şi securitate prevăzute în Contractul de Servicii Publice şi în legislația din domeniul transportului public de călători. e) Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu vehiculele prevăzute în Contractul de Servicii Publice. Pagina 36 din 52

2.3. Operatorul va realiza serviciul public de transport de călători în conformitate cu Obligaţiile de serviciu public menționate şi va avea: a) dreptul la plata Compensației, în termenii şi condițiile prevăzute în Contractul de Servicii Publice. b) dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în Contractul de Servicii Publice si conform prevederilor legale în vigoare. c) dreptul exclusiv de a presta Serviciul public de transport călători pe traseele atribuite. d) dreptul de a emite, vinde şi controla Titlurile de călătorie, în condițiile prevăzute în Contractul de Servicii Publice. e) dreptul de exploatare a infrastructurii şi/sau mijloacelor de transport necesare prestării Serviciului public de transport călători, cu redevența aferentă. î) alte drepturi prevăzute în Contractul de Servicii Publice 3. CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA CONTRACTULUI Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea contractului sunt următoarele: a) Bunuri de retur, respectiv bunurile publice puse la dispoziție de către proprietar către Operator în scopul executării Contractului, bunurile de natura domeniului public nou creat sau cele existente, dezvoltate şi modernizate cu subvenții pentru investiții de la bugetul local sau central precum şi cele realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiții şi care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini, proprietarului. Bunurile de retur vor fi prevăzute în contract. b) Bunuri de preluare, respectiv bunurile dobândite de către Operator cu acordul Entităţii Contractante, rezultate prin folosirea surselor de finanțare proprii ale Operatorului în condițiile legii, care aparţin Operatorului şi care sunt, utilizate de acesta în scopul executării Contractului. Pe toată durata Contractului, Operatorul își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, fără consimțământul prealabil scris al Entității Contractante. Bunurile de preluare vor fi prevăzute în contract. c) Bunuri proprii, respectiv bunurile care aparțin Operatorului şi care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului. Bunurile proprii vor fi prevăzute în contract. 4. DURATA CONTRACTULUI 4.1. Durata Contractului este de 10 ani, începând de la data intrării în vigoare, în conformitate cu prevederile Regulamentul (CE) 1370/2007. 4.2. Durata Contractului poate fi prelungită prin act adițional, pe o perioadă de cel mult jumătate din durata inițială, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Regulamentul (CE) 1370/2007. 4.3. Entitatea Contractantă are dreptul, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nt. 1370/2007, de a prelungi durata Contractului pe măsuri de urgenţă în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări, pe o perioadă ce nu poate depăși doi ani. 5. REDEVENŢĂ. SERVICII MONITORIZARE DERULARE CONTRACT. 5.1. În schimbul dreptului și obligaţiei de exploatare a bunurilor publice puse la dispoziție de către proprietarul bunurilor, Operatorul se obligă să plătească Entității Contractante, conform prevederilor art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, o redevență calculată anual similar amortizării, conform hotărârii Consiliului Local al fiecărui membru SMTT şi în corelare cu gradul de suportabilitate al populației calculat după datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică. 5.2. Operatorul va achita trimestrial Entității Contractante pe baza facturii emise împărțită în tranşe egale valoarea redevenței anuale datorate, cel târziu până la data de 30 a primei luni a trimestrului următor celui pentru care redevența este datorată. Plata redevenței se va face în contul Entităţii Contractante. Codul de înregistrare al Entității Contractante este RO25952775. 5.2.1. Pe durata derulării contractului de servicii publice, părtile vor proceda la actualizarea Anexei care cuprinde de bunurile de retur, în baza încheierii unui act adițional la contract. 5.2.2 Redevența se va calcula începând cu data semnării procesului verbal de predare primire a bunurilor de retur. Pagina 37 din 52

5.2.3 Plata redevenței se va face în baza facturii emise de entitatea contractantă către operator având la bază factura primită de la fiecare unitate administrativ teritorială membră a enitătii contractante şi proprietară a bunurilor concesionate cel târziu până la data de 10 a primei luni a trimestrului următor celui pentru care redeventa este datorată, în contul comunicat de către entitatea contractantă. 5.3. Pentru nerespectarea termenului de plată a redevenței, Operatorul datorează Entităţii Contractante penalități de întârziere, în procent de 0,02 %/zi din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere. În caz de întârziere la plată a redevenței cu 90 de zile, Entitatea contractantă va executa garanția constituită de Operator cu suma datorată de aceasta. 5.4. Pentru componentele sistemului de transport, care aparţin domeniului public al unităților administrativ- teritoriale membre ale SMTT, se va calcula şi percepe Redevența în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Redevență care va rămâne la dispoziţia SMIT în vederea constituirii fondului de dezvoltare a sistemului de transport în aria de competență a SMTT, în baza Strategiei de Dezvoltare a Sistemului de Transport în zona metropolitană inclusiv utilizarea Sisteme Inteligente de Transport, conform legii 51/ 2006 (art. 29). 5.5. In vederea realizării de investiții, cheltuieli de funcționare respectiv urmărire supraveghere şi control a sistemului de transport conform contractului de servicii publice încheiat cu operatorul (i) de transport, entitatea contractantă va încasa lunar un procent de 10% aplicat la contravaloarea titlurilor de călătorie emise conform prevederilor legale şi vândute de către operator(i) de transport în luna precedentă încasării. Lunar, suma stabilită în modalitatea mai sus prezentată va fi încasată prin compensare cu sumele datorate către operator(i) de transport. Veniturile lunare obținute de către operatorul de transport din vânzarea titlurilor de călătorie (bilete şi abonamente) se vor comunica SMTT până la data de 15 a lunii pentru luna precedentă. 6. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 6.1. Entitatea contractantă are dreptul de a nu solicita operatorului constituirea garanţiei de bună execuție în cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât cea prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: a) 1.994.386 pentru contractele sectoriale de produse şi de servicii, precum şi pentru concursurile de soluții, b) 24.977.096 lei pentru contractele sectoriale de lucrări c) 4.502.000 lei pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sectoriale şi alte servicii specifice. 6.2. În baza Legii 99 din 2016 privind achizițiile sectoriale şi a Hotărârii de Guvern nr. 394/ 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial / acordului- cadru din legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Operatorul va constitui garanția de bună execuție în termen de 60 (şaizeci) de zile de la Data Intrării în Vigoare a Contractului de Servicii Publice. Operatorul este obligat să constituie, cu titlu de garanție de bună execuție, în contul entității contractante, garanția de bună execuție în cuantum de 1% din valoarea anuală a Contractului. Anual până va data de 31 decembrie a anului în curs, Operatorul se obligă la constituirea garanţiei de bună execuție pentru anul următor, în funcție de modificările prezentului contract. (conform art. 45 H.G.394/ 2016). 6.3. Anual, Operatorul va constitui garanția de bună execuție sub condiția deblocării garanţiei de bună execuție constituită pentru anul precedent. În caz de neconstituire a garanţiei de bună execuție, entitatea contractantă va încasa suma stabilită ca garanție de bună executie în modalitatea mai sus prezentată, va fi încasată prin compensare cu sumele datorate către operator(i) de transport sau să rezilieze de plin drept contractul, fără alte formalități prealabile. 6.4. Garanția de bună execuție se actualizează anual cu rata inflației şi se reîntregeşte trimestrial de către Operator, până la data de 15 a primei luni a fiecărui trimestru. În caz contrar, entitatea contractantă va încasa suma datorată prin compensare cu sumele datorate către operator(i) de transport, fără alte formalități prealabile. 6.5. Din garanția de bună execuție se rețin, dacă este cazul, penalitățile şi orice alte sume datorate Entității Contractante şi neachitate de către Operator la termenele stabilite şi în baza clauzelor prevăzute în Contractul de Servicii Publice. 6.6. Garanţia de bună execuție se restituie la sfârşitul Contractului de Servicii Publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Pagina 38 din 52

1. DIFERENȚELE DE TARIF 7.1 Operatorul este obligat să transporte toți călătorii care deţin un Titlu de călătorie valabil, inclusiv categoriile de călători care beneficiază de facilități la transport, respectiv de gratuitățile şi reducerile la Titlurile de călătorie, precum şi de orice alte gratuități şi reduceri ce vor fi stabilite după Data Intrării în Vigoare a Contractului de Servicii Publice prin: acte normative, hotărâri ale Consiliilor Locale, hotărâri ale SMIT. 72. Modul de acordare a Diferenţelor de tarif este cel prevăzut în Ordinul 131/ 1401/ 2019 privind documentele standard şi contractul cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale realizat cu autobuze, troleibuze şi/ sau tramvaie. Modalitatea de Modalitatea de Categoria Număr de călătorii pe Acordarea 2 ăr ii intari i a n = P Tarif protecției sociale & socială/ Tipul de | Perioada | perioada selectată, utilizat (procentul de protecţiei sociale protecție socială pentru calcul p : reducere) Tarif întreg Reducerea oferita 7.3. Operatorul este obligat să emită Titluri de călătorie pentru toate categoriile de călători care beneficiază de reduceri şi gratuități, potrivit prevederilor legale şi hotărârilor Adunării Generale a SMTT adoptate în baza Hotărârilor de Consiliu Local a UAT-urilor membre. Sumele aferente Diferenţelor de tarif se estimează anual şi se prevăd în bugetele autorităților competente, potrivit prevederilor Ordinului 131/1401/2019 privind documentele standard şi contractul cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie astfel: Unități de Cat i ; că Nr. egoria sopiala calcul Număr estimat de Nivelul protecției Sume totale Tipul de protecție (abonamente/ ae sociale acordate - crt. MURE NINE unități (lei) socială călătorii (lei/ unitate) vândute) 0) o 6) a) 7.4. Acoperirea Diferențelor de tarif acordate Operatorului se va face până la valoarea integrală a Titlurilor de călătorie, în baza numărului de Titluri de călătorie cu valoare redusă vândute şi a numărului de Titluri de călătorie de care beneficiază gratuit fiecare categorie de călători, în luna respectivă, dovedite prin rapoartele lunare ale sistemului electronic de taxare şi ale sistemului de numărare a călătorilor şi a altor documente justificative stabilite prin acte normative. 7.5. Plata Diferențelor de tarif către Operator se va face lunar de către Entitatea contractantă, în baza facturii emise de către Operator şi a documentației justificative. Operatorul are obligația de a comunica la sediul SMTT, factura până la data de 10 a lunii următoare a celei pentru care se face decontarea, la care va ataşa documentația justificativă pentru fiecare categorie de călători care beneficiază de reduceri şi gratuități. 7.6. Entitatea Contractantă are obligația să facă plata Diferenţelor de tarif în termen de 60 de zile de la primirii facturii şi a documentației justificative depusă de către Operator. Modelul de decont este prevăzut în Ordinul 131/ 1401/ 2019 privind documentele standard şi contractul cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ- teritoriale realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie (conform Legea 72/2013 art. 7). Pagina 39 din 52

Categoria socială/ | Unități de calcul Număr Nivelul protecţiei Sume Nr. Tipul de protecție (abonamente/ estimat de sociale acordate totale 5 Document Crt UI RIA KO , , justificativ necesar socială călătorii vândute) unități (lei/ unitate) (lei) (1) 2) ) (4) G5)=B)x(4) (6) Suma reprezentând Diferenţele de tarif pentru luna respectivă facturată intră în calculul Compensației, indiferent de stadiul plății facturii pentru diferențele de tarif. 1.7. Entitatea contractantă va emite factura pentru fiecare UAT beneficiară de transport în maxim 3 zile lucrătoare de la aprobarea documentelor justificative care stau la baza emiterii facturii de către operatorul de transport. UAT se obligă să achite Entității Contractante factura în termen de maxim 30 zile de la primirea facturii (conform Legea 72/2013 art. 6). 8. COMPENSATIA 8.1. UAT- urile membre, prin ADI în calitate de entitate contractantă va plăti Operatorului Compensația pentru acoperirea costurilor de exploatare plus un profit rezonabil în cazul în care impune obligații de serviciu public şi/sau obligații tarifare privind practicarea unor tarife de călătorie sub nivelul tarifului mediu pe călătorie (lei/călătorie) ofertat/aplicat şi fundamentat de către Operator în conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prevăzută în anexa la normele-cadru aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007. 8.2. Sumele aferente Compensației se prevăd în bugetul local şi se estimează anual de către Entitatea contractantă potrivit formulei (conform Ordin ANRSC 131/1401/2019): Canuală= (Tem = Tc) x N estimat căl. unde: Canuală[lei]- reprezintă Compensaţia anuală estimată a fi plătită Operatorului; Tem [lei/călătorie]- tariful mediu pe călătorie, ofertat şi fundamentat de către Operator în conformitate cu prevederile din Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007; Tc [lei/călătorie]- tariful de călătorie, impus de Entitatea contractantă pe criterii sociale; N estimat căl. — numărul de călătorii estimate a fi efectuate în anul de referință. 8.3. Compensația lunară plătită Operatorului se calculează după următoarea formulă: C lunară = CE + Pr-V unde: C lunară[lei] — reprezintă Compensația lunară plătită Operatorului; CE [lei]- total cheltuieli eligibile, la nivelul cheltuielilor de exploatare şi cheltuielilor financiare suportate de Operator pentru îndeplinirea Obligațiilor de serviciu public, condițiilor de mediu impuse şi a tuturor cerințelor prevăzute în prezentul Contract, fundamentate în conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prevăzută în anexa la Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, prin aplicarea principiilor privind stabilirea cheilor de repartizare a cheltuielilor indirecte şi cheltuielilor generale şi administrative între activitățile desfăşurate de Operator, potrivit anexei nr. 9 la prezentul Contract. Cheltuielile eligibile CE sunt calculate cu includerea amortizării lunare a investițiilor realizate de Operator din fonduri proprii şi a cheltuielilor financiare aferente rambursării creditelor de investiţii. Amortizarea investițiilor realizate de Operator din fonduri publice nu este eligibilă pentru calculul CE; Pr[lei]- reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public şi care ţine seama de nivelul de risc al serviciului public de transport suportat de Operator, aplicată la total costuri eligibile. Rata profitului rezonabil este stabilită de Entitatea contractantă, pentru întreaga durată de valabilitate a Contractului până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, pe baza balanței la 31 decembrie a anului precedent. La începutul fiecărui an, se desfăşoară, prin grija entității contractante un audit tehnic- economic care certifică şi regularizează ulterior nivelul compensației acordat operatorilor pentru anul anterior. V[lei]— reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea serviciului public de transport de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv venituri din vânzarea Titlurilor de călătorie la care Operatorul este îndreptățit, venituri din alte activități legate de prestarea serviciului public de transport şi Diferențele de tarif la care Operatorul este îndreptățit potrivit prezentului Contract. Profitul Pagina 40 din 52

rezonabil al Operatorului, reprezintă o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public si care tine seama de nivelul de risc al Serviciului de transport public local suportat de Operator. Nivelul profitului rezonabil va fi evaluat şi stabilit anual de către Autoritatea Contractantă, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, pe baza balanței la 31 decembrie a anului precedent si va fi aplicat la total cheltuieli eligibile. 8.4. Compensația se calculează şi se plăteşte cumulat pentru toate obligațiile tarifare impuse şi pentru serviciile publice de transport efectuate cu toate tipurile de mijloace de transport. 8.5. Compensația va fi plătită Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare şi a facturii emise de Operator. Raportul lunar de constatare se întocmeşte de către Operator, şi se depune la registratura Entității Contractante până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se plăteşte Compensația, Raportul lunar de constatare se analizează și semnează de către Entitatea contractantă până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se plăteşte Compensația. 8.6. În cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de constatare nu sunt agreate de către Entitatea Contractantă, acest lucru va fi menționat în Raportul lunar de constatare, iar Entitatea Contractantă va plăti suma necontestată, urmând ca pentru partea Compensației contestată, Părţile să acţioneze conform clauzelor prevăzute în Contractul de Servicii Publice. 8.7. Operatorul are obligația de a întocmi şi trimite factura pentru plata compensației în termen de 5 zile de la semnarea Raportului lunar de constatare. Entitatea Contractantă are obligația de a plăti compensaţia Operatorului în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării la sediul SMTT a facturii. (Legea 72/2013). 8.8. În vederea evitării efectului financiar negativ cât şi a supracompensaţii, în termen de 60 de zile calendaristice de la aprobarea situațiilor financiare anuale, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit prevederilor legale în vigoare. 8.9.În cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mare decât compensația anuală calculată conform prevederilor legale în vigoare, diferența rezultată și stabilită în modalitatea mai sus prezentată va fi încasată astfel: prin compensare cu sumele datorate către operator(i) de transport sau din garanția de bună execuţie a contractului cu respectarea termenului de 30 zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale, În mod corespunzător, în cazul în care compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mică decât Compensația calculată potrivit prevederilor legale în vigoare, Entitatea Contractantă va vira în contul Operatorului diferența rezultată în termen de 30 zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale, iar dacă suma necesară nu se încadrează în prevederile bugetare aprobate Entitatea contractantă va vira partea rămasă din compensaţia anuală în termen de 30 zile calendaristice de la rectificarea bugetului. 8.10. Părţile vor datora penalități de întârziere în cuantum de 0,02% din suma datorată, pentru fiecare de întârziere, în cazul în care nu virează la timp sumele datorate. 8.11. Operatorul poate solicita, în cursul anului, ajustarea /modificarea tarifului mediu pe călătorie [lei/călătorie] în conformitate cu prevederile din Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007. 8.12. Sumele ce urmează a fi acordate anual Operatorului cu titlu de Compensație vor fi aprobate de către consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, în funcție de estimările inițiale și vor putea fi supuse rectificărilor ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume până la sfârşitul anului. 8.13. În situația în care prin normele fiscale se prevede ca această compensație să intre în baza de impozitare a TVA, atunci la sumele plătite cu titlu de Compensație se va aplica TVA. 8.14. Evitarea supracompensării sau a subcompensării şi respectarea Anexei la regulamentul (CE) 1370/ 2007 se realizează prin mecanismul auditului tehnico- economic urmat de decontarea anuală de regularizare. 9. TARIFE SI TITLURI DE CALATORIE 9.1 Entitatea contractantă va stabili şi aproba Tarifele de călătorie, iar Operatorul va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile publice de transport călători prestate în baza Contractului de Servicii Publice. 9.2. La Data Începerii Contractului de Servicii Publice, Operatorul va aplica Tarifele de călătorie menționate în Contract. 9.3. Operatorul are obligația de a organiza şi presta activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie. În acest sens, Operatorul se obligă să asigure emiterea Titlurilor de călătorie şi distribuirea acestora. Pagina 41 din 52

9.4. Elementele de identificare ale Titlurilor de călătorie vor fi stabilite de Entitatea Contractantă potrivit legii. 9.5. Transportul public de călători se va desfăşura conform legislației în vigoare şi a Regulamentului serviciului de transportul public de călători aprobat de către Adunarea Generală a SMTT. 9.6. Controlul călătorilor pe raza teritorială de competență a Entității Contractante este realizat de către Operator în mijloacele de transport prin personal propriu şi de personalul autorizat al SMIT respectiv personalul autorizat al unităților administrativ- teritoriale membre a entității contractante, în ținută corespunzătoare- uniforme. Operatorul se obligă să întreprindă toate acţiunile necesare pentru reducerea numărului de călători care circulă fără titlu de călătorie valabil pe traseele pe care acesta operează asigurând necesarul de controlori titlu de călătorie începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract. 9.7. Tarifele de călătorie sunt stabilite, ajustate şi modificate de către Entitatea Contractantă. 9.8. Operatorul are obligația să aplice Tarifele de călătorie aprobate începând cu data prevăzută în hotărârile adoptate de către Adunarea Generală a SMTT. 9.9. Pentru realizarea decontărilor între Operator şi alți operatori, din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile publice de transport prestate de către fiecare operator, se va lua în considerare numărul de călătorii efectuate. Dovada se va face prin rapoartele lunare ale sistemului electronic de taxare. 10. INVESTITII 10.1. Operatorul are obligația de a realiza investițiile în legătură cu prestarea Serviciului public de transport călători în conformitate cu Programul de Investiţii al Operatorului, menționat în Contractul de Servicii Publice. 10.2. Costurile aferente investițiilor realizate de Operator vor fi luate în considerare pentru calculul Compensației, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 10.3. Activităţile de implementare a investițiilor din Programul de Investiţii al Entității Contractante, desfăşurate de Operator în baza prezentului Contract, se consideră activități eligibile pentru calculul cheltuielilor CE aferente Obligațiilor de serviciu public, fundamentate conform prevederilor din Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007. 10.4. Entitatea contractantă are obligația de a finanța investițiile din Programul de Investiţii al Entității Contractante menționat în Contractul de Servicii Publice. (conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019). 10.5. Cheltuielile în legătură cu implementarea investițiilor din Programul de Investiţii al Entității Contractante, desfăşurate de Operator în baza împuternicirii dată de aceasta şi Contractului de Servicii Publice, se evidențiază distinct şi se comunică după recepţia lucrărilor Entităţii Contractante pentru înregistrare în evidența bunurilor de natura domeniului public, care se pun la dispoziția Operatorului (conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019). 11. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 11.1. Infrastructura de transport este cea definită de art. 14 din Legea nr. 92/2007 ca fiind infrastructura tehnica-edilitară specifică care, împreună cu mijloacele de transport formează sistemul de transport public. 11.2. Operatorul are dreptul şi obligaţia de a administra componentele din sistemul de transport public, care reprezintă infrastructura de transport pusă la dispoziție de către următoarele unități administrativ- teritoriale: Municipiul Timişoara, Comuna Ghiroda, Comuna Remetea Mare, Comuna Moşniţa Nouă, Comuna Sânmihaiu Român, Comuna Dumbrăviţa, Comuna Dudeştii Noi, Comuna Becicherecu Mic, Comuna Săcălaz, Comuna Sânandrei, Comuna Sag, Comuna Orţişoara, Comuna Satchinez, Comuna Giarmata, Comuna Biled, Comuna Pădureni în baza procesului-verbal de predare-preluare a bunurilor publice, anexă la Contractul de Servicii Publice, împreună cu infrastructura de transport proprie a Operatorului utilizată pentru prestarea serviciului (conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019). 11.3. Operatorul are obligația de a administra şi responsabilitatea de a întreţine componentele infrastructurii de transport aferente infrastructurii tehnico-edilitare utilizate pentru efectuarea Serviciului public de transport călători care sunt puse la dispoziția acestuia (conform Ordin 131/ 1401/2019). 11.4. Operatorul va întocmi un Program anual de întreţinere şi reparare a infrastructurii de transport conform Ordinului 131/1401/2019 privind documentele standard şi contractul cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ teritoriale realizat cu autobuze, troleibuze şi/ sau tramvaie şi O.G. 42/ 1997 privind transportul pe căi navigabile interioare, până la data de 31 octombrie a anului precedent celui pentru care se întocmeşte, cu Pagina 42 din 52

scopul de a asigura menținerea infrastructurii de transport într-o condiție tehnică optimă de funcționare, pe care îl va trimite spre aprobare Entităţii Contractante. 11.5. Independent de executarea Programului anual de întreținere şi reparare a infrastructurii de transport întocmit şi aprobat potrivit prevederilor legale în vigoare, Operatorul va asigura lucrări de reparație ori de câte ori este necesar, în caz de accidente ori alte cazuri de avarie a infrastructurii, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 zile de la producerea evenimentului, în vederea asigurării continuității și siguranței prestării Serviciului public de transport călători (conform ordin ANRSC 131/ 1401/2019). 12 PROGRAM DE TRANSPORT 12.1. Entitatea contractantă este responsabilă de întocmirea Programului de transport. 12.2 Numărul total de kilometri din Programul de transport nu va putea varia de la un an la altul cu mai mult de 10% în plus, sau 20% în minus, față de numărul de kilometri din anul anterior, decât cu încheierea unui act adițional la prezentul contract având la bază îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) cu acordul prealabil şi scris al Operatorului emis în termen de maxim 30 zile de la data primirii notificării de negociere a contractului şi b) aprobarea ulterioară a adunării generale a SMTT, 12.3. Programul de transport va putea fi modificat oricând pe parcursul derulării Contractului, unilateral de către entitatea contractantă, pe baza unor criterii obiective, având la bază studiul de mobilitate, studii de trafic, necesități generate de lucrări la infrastructura de transport, sau evenimente speciale. Operatorul are obligația de a implementa Programul de transport astfel modificat, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării în acest sens de la Entitatea Contractantă ( conform Ordin ANRSC 131/ 1404/ 2019). 13. CONDIŢII STANDARD PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT 13.1. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu mijloace de transport: a) aflate la dispoziția sa, în condițiile legii; b) achiziționate de către Operator conform Programului de investiții, potrivit Contractului de Servicii Publice c) puse la dispoziție de către unitățile administrativ- teritoriale membre ale SMTT, potrivit proceselor- verbale de predare-preluare a bunurilor publice, anexe la Contractul de Servicii Publice. 13.2. Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului public de transport călători numai mijloace de transport care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: a) respectă cerințele legale privind siguranța în trafic, protecția mediului, sănătății şi securității publice în mijlocul de transport. b) deţin toate autorizațiile, licenţele şi celelalte documente cerute de lege în scopul prestării Serviciului public de transport călători; c) respectă specificațiile tehnice menționate în Contractul de Servicii Publice 13.3. La Data Începerii prezentului Contract Operatorul va presta serviciul cu mijloacele de transport prevăzute în Contract. 13.4. Pe parcursul executării Contractului de Servicii Publice, Operatorul poate înlocui un autovehicul cu care a obținut licenţa de traseu numai cu un autovehicul care are cel puțin aceeași capacitate cu cea prevăzută în programul de transport şi care întruneşte cel puţin cerințele tehnice şi de vechime ale autovehiculului înlocuit avute în vedere la atribuirea Contractului de Servicii Publice, după notificarea Entității Contractante. 14. CALITATEA SERVICIULUI DE TRANSPORT 14.1. Indicatorii de performanță ce trebuie respectați de Operator şi monitorizați de Entitatea Contractantă vor fi menționați în cuprinsul Contractului de Servicii Publice. 14.2. Abaterile justificate de la Programul de Transport vor fi cuprinse în Contractul de Servicii Publice. 14.3. Nerespectarea indicatorilor de performanta de către Operator duce la aplicarea de penalități, în conformitate cu prevederile contractuale. 14.4, Penalitățile vor fi reținute din garanția constituită conform Contractului. În cazul în care garanția nu acoperă totalitatea penalităților, suma rămasă de plată va fi reținută din Compensația lunară datorată de Entitatea Contractantă. Pagina 43 din 52

14.5. În cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanta de către Operator, Entitatea Contractantă va stabili în sarcina acestuia un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, în termen de 5 zile calendaristice, care se va comunica Operatorului. 14.6. Operatorul are obligația de a face disponibile detaliile cu privire la procedura de reclamaţie pe panouri de informare ori în alte locuri vizibile, amplasate pe traseele din Programul de transport. 14.7. Operatorul va înregistra toate reclamațiile călătorilor indiferent de calea de primire a acestora, direct prin telefon/fax, pe adresa poştală sau adresa electronică, într-un registru special pentru reclamaţii “Registrul de Reclamaţii” în conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.. 14.8. Operatorul este obligat să răspundă reclamațiilor scrise ale călătorilor primite, în conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 14.9. Entitatea contractantă va transmite Operatorului petițiile cu privire la activitatea acestuia şi la activitatea de transport public în general primite prin sistemele proprii de înregistrare a petițiilor pentru a-si exprima punctul de vedere asupra acestora şi spre soluţionare, după caz. 15. SISTEM DE TAXARE, CONTROLUL TITLURILOR DE CĂLĂTORIE ŞI CONTROL AL TRAFICULUI 15.1. Gestiunea sistemului de taxare electronică şi a sistemului de numărare a călătorilor revine în sarcina Operatorului, pe întreaga durată a Contractului. 15.2. Operatorul are obligația de a monta pe mijloacele de transport folosite pentru realizarea Serviciului public de transport persoane, validatoare pentru Titlurile de călătorie, sisteme de numărare a călătorilor şi echipamente de bord cu casă de marcat fiscală în cazul în care eliberează Titluri de călătorie în mijlocul de transport, potrivit specificațiilor din Contractul de servicii publice şi de a le menține în stare de funcţionare pe toată durata efectuării curselor. Operatorul va putea pune la dispoziție şi alte metode de achiziție a titlurilor de călătorie în mijloacele de transport, cu aprobarea conducerii SMTT. 15.3. Pentru mijloacele de transport nou achiziționate pe parcursul derulării prezentului Contract Operatorul are obligația de a achiziționa şi instala validatoare, sisteme de numărare a călătorilor şi echipamente de bord care sa fie compatibile cu sistemul de taxare electronică sau, după caz, cu sistemul de numărare a călătorilor aferent transportului public local. 15.4. Controlul Titlurilor de călătorie se va realiza conform legislației în vigoare şi a Regulamentului serviciului de transportul public de călători aprobat de Entitatea contractantă, care prevede obligațiile călătorilor şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea respectivelor obligații inclusiv pentru călătorii care călătoresc fără bilet, abonament sau alt Titlu de călătorie valabil. 15.5. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, în funcţie de gravitatea faptei, se va face de către personalul propriu al Operatorului şi personalul autorizat al SMTT, în conformitate cu prevederile din Regulamentul serviciului de transportul public de călători aprobat de Entitatea contractantă. 16. DREPTURILE OBLIGAŢIILE OPERATORULUI 16.1. Fără a aduce atingere tuturor drepturilor şi obligațiilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi care vor fi menționate în cuprinsul Contractul de Servicii Publice, Operatorul va avea drepturi şi obligații referitoare la autorizații şi licenţe, restricții teritoriale, separarea contabilităţii, întreținere și reparații, confortul călătorilor, proceduri interne, activități conexe Serviciului public de transport călători, cesiunea, informarea publicului, drepturi şi obligații aferente prestării Serviciului public de transport călători. Serviciile delegate nu pot fi subcontractate. 17. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ENTITĂŢII CONTRACTANTE 17.1. Fără a aduce atingere tuturor drepturilor şi obligațiilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi care vor fi menționate în cuprinsul Contractul de Servicii Publice, entitatea contractantă va avea drepturi şi obligații referitoare la infrastructura publică, controlul exercitat asupra Operatorului. 18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI ȘI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 18.1. Contractul de Servicii Publice va înceta la expirarea duratei prevăzută, cu excepţia cazurilor de prelungire sau încetare înainte de ajungere la termen, ca urmare a prevederilor Contractului. Părţile pot decide încetarea Contractului de Servicii Publice pe baza acordului lor de voință exprimat în scris (conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019). Pagina 44 din 52

18.2. Entitatea contractantă are dreptul să denunțe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz de 60 de zile şi cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile către Operator, în cazul în care interesul naţional sau local o impune. (conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019). 18.3. Contractul de Servicii Publice va înceta în cazul dispariției, dintr-o cauză de forță majoră, a bunurilor exploata pe o perioadă mai mare de 30 de zile, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri, sub rezerva dispozițiilor din prezentul Contract. (conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019). 18.4. Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Entităţii Contractante să rezilieze Contractul: (conform Ordin ANRSC 131/1401/2019). a) Neplata de către Operator a redevenței stabilite potrivit Contractului pentru o perioadă de 90 zile; b) încălcarea de 3 ori într-un an calendaristic a măsurilor stabilite de Entitatea Contractantă potrivit prevederilor Contractului de Servicii Publice(conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019); c) Operatorul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale şi care să asigure atingerea indicatorilor de performanta asumaţi prin Contract, atunci când acest lucru este necesar potrivit prevederilor Contractului (conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019); d) Operatorul totalizează un număr de 3 încălcări ale indicatorilor de performanta, în decursul unui an (conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019); e) Operatorul nu asigură prestarea Serviciului public de transport călători în condiții de continuitate, potrivit Contractului, ori întrerupe efectuarea serviciului pentru o perioadă mai mare de 24 de ore, fără a fi incident vreun eveniment de forță majoră (conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019); DB) Retragerea sau încetarea valabilității licenței sau autorizaţiei pentru exercitarea ocupației de operator de transport persoane(conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019); 8) Operatorul încalcă interdicția de subdelegare ori de cesionare a drepturilor și obligațiilor izvorâte din prezentul Contract(conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019); h) Operatorul nu asigură întreținerea corespunzătoare a bunurilor de retur ori a celor de preluare, provocându-le degradări semnificative sau încalcă restricția de înstrăinare a bunurilor de preluare pe durata Contractului(conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019); i) Operatorul nu constituie garanția de bună execuţie stabilită în Contractul de Servicii Publice (conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019). 18.5. Operatorul are dreptul să rezilieze Contractul cu respectarea procedurii menționate în cuprinsul Contractului de Servicii Publice, în cazul în care Entitatea Contractantă nu plăteşte Compensația sau Diferențele de tarif prevăzute în prezentul contract pentru o perioadă mai mare de 90 de zile. (conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019). 18.6. Cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a Contractului va fi făcută de Partea care solicită încetarea prin transmiterea celeilalte Părţi a unei notificări în acest scop “Notificarea de încetare”. (conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019). 18.7. Înainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea care se consideră prejudiciată va convoca cealaltă Parte la negocieri, prin transmiterea unei notificări “Notificarea de negociere”, în vederea încercării de soluționare a diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere va indica cel puțin următoarele elemente: a) Data şi locul unde vor avea loc negocierile; b) Obligațiile pretinse neîndeplinite; c) Termenul în care se aşteaptă remedierea obligațiilor încălcate, termen care nu poate fi mai mic decât termenul menționat în Contract, pentru fiecare situație de neîndeplinire în parte. Dacă: o) Partea în culpă nu se prezintă la negociere, aşa cum această întâlnire a fost convocată conform prezentului Contract, B) Negocierea nu conduce la soluţionarea diferendului, Partea în culpă nu îşi îndeplineşte toate obligațiile pretinse a fi îndeplinite, conform celor decise în procesul de negociere, Partea prejudiciată are dreptul să transmită Părţii în culpa Notificarea de încetare dacă: a) Partea prejudiciată renunță la pretențiile din Notificarea de negociere, sau b) Partea prejudiciată nu se prezintă la negociere, Pagina 45 din 52

Partea prejudiciată nu va avea dreptul să transmită o Notificare de încetare privind obligațiile menţionate în Notificarea de negociere, cu excepția situației în care este reluată procedura. (conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019). 18.8. În situația în care în urma negocierilor pentru soluționarea diferendului pe cale amiabilă Părţile nu decid prin voinţă comună nici continuarea Contractului, nici încetarea Contractului, partea prejudiciată va transmite părții în culpa Notificarea de încetare şi se va adresa instanței competente pentru constatarea rezilierii Contractului şi stabilirea cuantumului prejudiciului. (conform Ordin ANRSC 131/ 1401/ 2019). La încetarea Contractului, indiferent de motiv: a) Drepturile şi obligațiile impuse Părţilor în baza Contractului vor înceta, cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel; b) Operatorul va transmite de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini, Entităţii Contractante bunurile de retur; c) Entitatea contractantă va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în termen de 90 de zile calendaristice de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea rămasă de amortizat a bunurilor de preluare. 18.9. În cazul încetării Contractului din culpa Entităţii Contractante, înainte de termenul stabilit în Contract: 18.9.1. Entitatea contractantă va prelua Bunurile de retur realizate de Operator în temeiul prezentului contract. 18.9.2. Entitatea contractantă va plăti Operatorului daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care Entitatea contractantă l-a cauzat în mod direct Operatorului. 18.10. Operatorul are obligația ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forţă majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului public de transport călători, în condițiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Entitatea contractantă sau de către un alt operator. 18.11. Entitatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral Contractul de Servicii Publice în condițiile prevăzute de Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale. 18.12. Nerespectarea dovedită de către Părţi a obligațiilor contractuale prevăzute în Contractul de Servicii Publice atrage răspunderea contractuală a Părţii în culpă. 18.13. Entitatea contractantă are dreptul să sancționeze şi să penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanta, eficientă şi calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract şi reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului. 18.14. Operatorul este obligat la plata de despăgubiri către Entitatea Contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, după cum urmează: a) pentru neîndeplinirea măsurilor de conformare impuse de către Entitatea contractantă în termenul prevăzut, ca urmare a controalelor efectuate privind modul de executare a Contractului sau evaluării modului de realizare a operării; cuantumul va fi stabilit prin Contractul de Servicii Publice. b) pentru nerespectarea altor termenele prevăzute în Contract, altele decât cele de la lit. a) de mai sus; cuantumul va fi stabilit prin Contractul de Servicii Publice c) pentru utilizarea altor mijloace auto de transport de călători decât cele stabilite prin Contractul şi caietul de sarcini, cu excepția cazului când înlocuirea unui autovehicul se face numai cu un autovehicul care are cel puțin aceeaşi capacitate cu cea prevăzută în Programul de transport şi care întruneşte cel puțin acelaşi punctaj cu al autovehiculului înlocuit; cuantumul va fi stabilit prin Contractul de Servicii Publice. d) pentru nerespectarea programului de vânzare a Titlurilor de călătorie, cuantumul va fi stabilit prin Contractul de Servicii Publice. e) pentru nerespectarea condițiilor de salubrizare a mijlocului de transport si a mediului (păstrarea curățeniei la capetele de traseu si in staţiile de îmbarcare/ debarcare) cuantumul va fi stabilit prin Contractul de Servicii Publice. Despăgubirile prevăzute la pct. 18.14. nu sunt cheltuieli eligibile pentru plata compensației. 18.15. Pentru orice alte prejudicii suplimentare dovedite, cauzate de încălcarea oricăror altor obligații stabilite în Contract, Partea în culpa este obligată la daune-interese, potrivit principiului reparării integrale a prejudiciului. Pagina 46 din 52

19. MODIFICAREA ȘI INTRODUCEREA DE NOI CLAUZE CONTRACTUALE 19.1. Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părţi, exprimat într-un act adițional. 19.2. Entitatea contractantă poate modifica unilateral, în condiţiile legii, orice parte a Contractului din motive excepționale legate de interesul public local, cu notificare prealabilă. 19.3. În cazul în care modificarea unilaterală a Contractului îi aduce un prejudiciu, Operatorul are dreptul să primească o justă despăgubire. In cazul dezacordului între Părţi cu privire la existența prejudiciului ori la valoarea despăgubirii, acestea vor fi stabilite de către instanța judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită Operatorului să suspende executarea obligațiilor stabilite în Contract conform Ordin ANRSC 131/ 1401/2019). 19.4. Programul de transport poate fi modificat de Entitatea Contractantă, dacă acest fapt este justificat din punct de vedere al cerințelor de transport, cu notificarea Operatorului. Operatorul nu poate refuza modificările solicitate de Entitatea contractantă, cu excepția cazului în care cererea depăşeşte capacitatea de transport. 19.5. Operatorul poate solicita Entității Contractante modificarea Programului de transport, care va iniția dacă consideră necesar aprobarea modificării Programului de Transport. 19.6. Operatorul are obligația de a transmite către Entitatea Contractantă informațiile, sesizările şi analizele proprii pentru modificările propuse, necesare reevaluării Programului de transport din punct de vedere social şi al viabilității economice. 19.7. În cazul în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislația din România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat de Părţi, prin act adițional. Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Contractului. CAPITOLUL IX INVESTIŢIILE NECESARE Investiţiile necesare pentru modernizare şi extindere vor rezulta în urma activităţii de administrare prin elaborarea politicilor şi strategiilor, a programelor de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii, a normelor şi regulamentelor. Actualul stadiu de dezvoltare al sistemului de transport public local din municipiul Timişoara trebuie menținut şi dezvoltat la acelaşi nivel în comunele limitrofe, membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, fiind necesare mai multe investiţii. Scopul urmărit de managementul societăţii şi de autoritățile administrației publice locale este eficientizarea activității de transport public de călători în municipiul Timişoara, prin creşterea fluentei traficului, creşterea capacității de transport şi asigurarea unui serviciu de transport public de călători modern, ecologic, care să răspundă cerințelor de ritmicitate, confort şi siguranță ale cetăţenilor. Investiţiile necesare pentru dezvoltarea serviciului de transport public vor fi prevăzute în contractul de servicii publice. Investiţiile privind achiziția de mijloace de transport respectiv altor componente din cadrul sistemului de transport utilizate în derularea prezentului contract vor fi doar de tip ecologic, cu respectarea Legii nr. 37/ 2018 privind promovarea transportului ecologic şi a standardelor de calitate şi mediu pentru toţi operatorii desemnați. CAPITOLUL X ANALIZA TARIFELOR PRACTICATE LA PRESTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI Pentru a analiza gradul de performanță al elementelor de cost implicate în prestarea serviciului de transport şi care sunt regăsite şi în tarifele practicate la bilete respectiv abonamente, Societatea Metropolitană de Transport Timişoara a procedat la o analiză comparativă cu alţi operatori care în prezent au încheiat contracte de servicii publice, astfel: Pagina 47 din 52

Tarife titluri de călătorie Abonament , Legitimaţie ini Bilet 8 naș 1 linie l1zi Localitate 30 zile Ţ f Ţ E Tarif „| Tari „| Tarif . , Observații 5 Observații 5 Observații lei lei lei Timişoara 2,50 valabil 60 min pe 12,00 valabil pe toate 66.00 valabil pe toate toate liniile te liniile: urban, liniile: urban, transport urban, metropolitan şi metropolitan şi metropolitan expres expres sursa expres Www.primariatm.ro Cariova 2,00 Vandut la toneta 6.00 | valabilitate pe toate - - traseele 2,50 Vandut de cond. auto 3,00 traseu exterior Valabilitate 1 sursa calătorie Www.primariacraiova.ro Braşov 5,00 - - 85,00 în functie de în funcție de lungime traseu lungime traseu 6,00 119,00 sursa Www..primaria-braşov.ro Bucureşti 1,30 în funcție de linie: fractionat 30,00 linie: urbană urbană sau sau regională preorăşenească 8,00 nenominal | sursa 1,50 linie urbană 35,00 www.tpbi.ro Cluj Napoca 2,50 valabilitate 1 călătorie la 1 mijloc de transport 5.00 Valabilitate 60 min.călătorii | nelimitate pe toate 14,00 valabilitate pe toate | 70,00 nr. nelimitat de liniile traseele călătorii sursawww.primariacluj 4,00 valabilitate 1 napoca.ro 5,00 călătorie pe 1 mijloc 6.00 de transport 1,00 în funcţie de zona 9,00 metropolitană laşi Valabilitate 120 | 2,50 minute 10,00 Valabilitate pe 2 pentru una respectiv zone = _ sursa 3,50 '2 zone Www.primaria-iaşi.ro | Pagina 48 din 52 80,00 30,00 110,00 Abonament General 30 zile Tarif e „| Observații lei 93,00 valabil pe toate liniile: urban, metropolitan şi expres 65,00 unic valabilitate pe toate liniile nenominalizat cu 110,00 valabilitate pe toate liniile 119,00 sau nenominale 85,00 sau nominale 128.00 sau în funcție de 158,00 lungime traseu General şi general 125,00 redus Valabil pe toate liniile în Bucuresti şi 62,50 judetul Ilfov 138,00 Nominalizat sau nenominalizat Valabilitate pe 168.00 | toate liniile 1 luna zona 1 zona 2 ambele zone

Dat fiind faptul că, costul lei/km aferent fiecărei categorie de mijloc de transport utilizat la prestarea serviciului reflectă o serie de factori specifici socio-economici, de organizare a operatorului şi de vechimea parcului auto cu influență directă asupra costurilor cu amortizarea şi întreţinerea, apreciem că, costurile unitare practicate de Societatea de Transport Public Timişoara sunt sub nivelul mediu practicat de către alți operatori de transport care au încheiate contracte de Servicii Publice şi prestează serviciul de transport public în oraşe de rangul Municipiului Timişoara, cu excepţia Municipiului Bucureşti. La creşterea atractivității transportului public nu contribuie numai calitatea şi cantitatea ofertei în ceea ce priveşte frecvența curselor, viteza, curăţenia, siguranța, informația furnizată etc. Tarifele de călătorie accesibile fac de asemenea parte dintre factorii care joacă un rol important în determinarea alegerii mijlocului de transport. Transportul urban trebuie să fie accesibil din punct de vedere financiar chiar şi pentru persoanele cu venituri scăzute. Utilizatorii vor recurge mai mult la transportul public de călători, care face concurență automobilului, numai în condițiile unei oferte de calitate cu tarife accesibile. Acest obiectiv va putea fi atins numai în condițiile creşterii continue a eficienței transportului public de călători. PROTECŢIA SOCIALĂ A CĂLĂTORILOR Pentru serviciul de transport public de calatori prestat, anumite categorii de cetăţeni beneficiază de anumite facilităţi suportate din bugetele locale ale UAT-urile membre ale Asociaţiei Societatea Metropolitană de Transport Timişoara. Fiecare UAT aprobă prin hotărâre a consiliului local facilitățile ce se vor acorda anumitor categorii de persoane sociale defavorizate astfel: Gratuitate se acordă: pensionarilor, studenţilor, persoane cu varsta peste 70 ani, beneficiari ai Legii nr. 341/2004, ai Legii nr. 44/1994 şi ai Legii nr. 309/2002, beneficiari ai Legii 416/2001, preşcolari, elevilor, angajaţii Casei Faenza, angajaţii SALVO, activiştii sociali, angajaţii serviciului de Ajutor Maltez din România, personalul din cadrul Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din România şi pentru alte entităţi de acelaşi profil cu filiala în Timişoara, angajații Casei Faenza, angajaţii SALVO, activiștii sociali, angajaţii serviciului de Ajutor Maltez din România , entităţile cu profil umanitar şi caritabil care acordă servicii de asistenţă socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAȚIA CARITAS, entităţile pentru integrare socială economică şi familială a persoanelor traficate având filiala în Timişoara, personalul din cadrul Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din România şi pentru alte entități de acelaşi profil cu filiala în Timişoara, Organizaţia Salvaţi Copiii, Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”şi Fundaţia „Pentru Voi”, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Filiala Timişoara, precum şi pentru angajații Asociaţiei Nevăzătorilor din România, entităţile în domeniul transporturilor, entităţile sociale, culturale, sportive, educaţionale şi muzee, deţinătorii Titlului „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”, etc. De asemenea se acordă si reduceri ale tarifului pentru anumite categorii de persoane cum ar fi: 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună/maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă, conform H.G. 1364/2006, 50% la costul abonamentelor pentru studenţii şi doctoranzii instituţiilor de învăţământ timişorene, la forma de învaţamânt cu frecvență. CAPITOLUL XI STABILIREA SOLUŢIEI OPTIME DE GESTIUNE Conform prevederilor OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi Legii nr. 51/2006, organizarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale. In exercitarea acestui drept, fiecare membru al SMTT are posibilitatea de a alege şi de a hotărî modalitatea pentru gestiunea serviciilor de utilităţi publice astfel încât să asigure funcţionarea corespunzătoare a serviciului de transport public local. Decizia atribuirii directe a contractului de gestiune delegata a serviciului de transport local calatori pe raza Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara se întemeiază pe mai multe considerente printre care amintim: - operatorul transport public din Municipiul Timişoara — STPT este sigurul care deţine o capacitate de gestiune unitara, flexibila si moderna a transportului public local şi metropolitan, fiind, la momentul de faţă, singura societate care deţine o infrastructură de transport adecvata; Pagina 49 din 52

- delegarea gestiunii serviciului in condiții de concurenta unei/mai multor entități private sau operatori economici privați ar aduce următoarele neajunsuri: a. Anumite trasee ar rămâne descoperite, întrucât operatorii economici privați nu ar putea acoperi traseele neviabile din punct de vedere economic fără o creştere a tarifelor, prin urmare s-ar produce o discriminare intre anumite categorii de cetățeni beneficiari ai serviciului. b. Transportul pe teritoriul asociației metropolitane ar fi îngreunat datorită necesitaţii de coordonare a operatorilor privaţi si operatorul de transport public, care ar rămâne oricum unicul prestator pentru municipiul Timişoara. c. Accesul la acest serviciu nu ar mai fi accesibil in mod egal si nediscriminatoriu pentru toate categoriile de cetăţeni, deoarece cetățenii care locuiesc in zone care nu prezinta interes pentru un operator privat nu vor beneficia de servicii similare cu cei din zonele de interes major. Societatea Metropolitană de Transport Timişoara poate interveni prin compensarea financiară a acestor rute, însă compensarea financiara acordata unui operator privat ridica probleme legate de regimul ajutoarelor de stat. d. STPT este singurul operator public din cadrul Asociaţiei Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, prin urmare singurul care îşi poate asuma riscurile inerente prestării unui serviciu public de interes general, unde profitul este de importanta secundara sau chiar inexistent. Datorita faptului operatorul de transport public este deținută de un membru al asociației, exista siguranța continuității finanțării si continuității prestării serviciului. Având în vedere cele de mai sus, atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul unităților administrativ-teritoriale asociate în cadrul Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara se va realiza prin atribuire directă, fără licitaţie, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) Nr. 1370/2007 si ale Legii nr. 92/2007, Contractul de delegare a gestiunii serviciului se va încheia cu un singur operator de transport, întrucât acesta îndeplineşte condițiile din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, art. 30 alin. (2) lit. b și anume este “societate comercială rezultată ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale, al cărui capital social este deţinut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar de către unitățile administrației publice respective, deținătoare de licenţe de transport valabile.” Acesta va avea dreptul de a opera pe teritoriul administrativ al Societății Metropolitane de Transport Timişoara în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public, obligații stabilite în cadrul contractului de delegare şi în cadrul întregii documentații de atribuire. Urmare a analizei prezentului studiu, activitatea de transport public local de persoane poate fi atribuită direct către operatorul de transport STPT, care are acţionar unic Municipiului Timişoara, datorită capacității tehnice, organizatorice, o dotare mai bună precum şi o experiență managerială performantă, este eficientă din punct de vedere economic, urmărind realizarea unui raport calitate/preţ cât mai bun şi unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate. Prin prezentul studiu se propune ca modalitate de gestiune, gestiune delegată prin atribuire directă. CAPITOLUL XII DURATA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI Durata contractelor de servicii publice care vizează mai multe moduri de transport este limitată la 15 ani, în cazul în care transportul feroviar sau cu alte moduri de transport pe şine reprezintă peste 50 % din valoarea serviciilor în cauză. Dacă este necesar, ținând seama de condițiile de amortizare a activelor, durata contractului de servicii publice poate fi prelungită cu cel mult jumătate din durata iniţială, în cazul în care operatorul de serviciu public pune la dispoziție active care sunt importante atât în raport cu activele generale necesare pentru prestarea serviciilor de transport de călători vizate de contractul de servicii publice, cât şi legate preponderent de serviciile de transport de călători vizate de contract. Intenţia entității contractante de a atribui direct contractul pentru o perioada de 10 ani este justificata si legala. Dacă va fi necesar, ținând seama de condiţiile de amortizare a activelor, durata contractului de servicii publice va putea fi prelungită cu cel mult jumătate din durata inițială, în cazul în care operatorul de serviciu public pune la dispoziție active care sunt importante atât în raport cu activele generale necesare Pagina 50 din 52

pentru prestarea serviciilor de transport de călători vizate de contractul de servicii publice, cât şi legate preponderent de serviciile de transport de călători vizate de contract. De asemenea, prin stabilirea unei durate de 10 ani se respecta Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007, conform căruia contractele pe termen lung pot duce la închiderea pieţei pe o perioadă mai lungă decât este necesar, reducând astfel avantajele presiunii exercitate de concurență. Astfel, durata gestiunii directe este de 10 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii, în condiţiile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate ca, periodic, respectiv odată la 5 ani, să facă analize privind eficiența economică a serviciului. CAPITOLUL XIII FINANŢAREA ACTIVITĂŢII DELEGATE Sursele de finanțare a contractului care urmează să fie atribuit se asigură prin: - bugetele de venituri şi cheltuieli al operatorului şi, după caz, din alocații bugetare în conformitate prevederile legale în vigoare; - alte surse financiare legal constituite. CAPITOLUL XIV CONCLUZII Regulamentul nr. 1370/2007 permite, dacă legislația națională nu interzice, atribuirea contractelor de servicii publice direct unui operator intern. Această modalitate de atribuire este prevăzută şi de legislaţia națională prin Legea 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ- teritoriale şi Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice. Societatea de Transport Public Timişoara a demonstrat de-a lungul timpului, începând cu anul 1869, potențialul tehnic, financiar şi organizatoric în prestarea unui serviciu de transport public în acord cu standardele europene şi mai mult, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1370/ 2007 acest operator poate exploata "linii de ieşire sau (alte) elemente auxiliare activității respective care intră pe teritoriul autorităților locale competente vecine" (troleibuze) datorită faptului că serviciile prestate conectează unitățile administrativ teritoriale membre- aspect care nu poate fi adus la îndeplinire de orice operator economic, În considerarea celor expuse, considerăm oportună soluția gestiunii directe a serviciului public de transport local pe trasee din aria de competență a Societăţii Metropolitane de Transport Timişoara, prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local către operatorul de transport Societatea de Transport Public Timişoara, Având în vedere precizările menționate în cuprinsul prezentului Studiu de Oportunitate, apreciem că sunt asigurate atât premisele tehnice şi manageriale pentru justificarea atribuirii directe către operatorul Societatea de Transport Public Timişoara cât și respectarea prevederilor legale în vigoare la nivel național şi comunitar în ceea ce priveşte delegarea gestiunii serviciului de transport public local, drept pentru care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara" propune încheierea Contractului de Servicii Publice cu operatorul intern S.C. Societatea de Transport Public Timișoara S.A., prin atribuire directă pe o perioada de 10 ani, conform prevederilor legale în materie adoptate la nivel naţional şi comunitar. Pagina 51 din 52

Legislaţia care a stat la baza întocmirii prezentului studiu: - Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport de călători feroviar şi rutier şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 (JO L 315/2007), denumit în continuare "Regulamentul (CE) 1370/2007"; - Comunicare a Comisiei Europene referitoare la orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi de călători 2014/ C 92/01; - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; - Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale; - Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice; - Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ- teritoriale; - Legea nr. 37/19 ianuarie 2018 privind promovarea transportului ecologic; - Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; - Ordonanța Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport; - Ordonanța Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare; - Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; - Ordinul nr. 131/ 1401/2019 privind documentele standard şi contractul cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/ sau tramvaie; - Ordonanţă de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; - Ordonanța de Guvern 22/ 1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfăşurarea activităților de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, cu modificările şi completările ulterioare. - Legea 72/ 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorități contractante. «Direct dr. îi Pagina 52 din 52

Atasament: Raport.pdf

Cod FO 53-01,ver.2 Page 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2020- / TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană

de Transport Timişoara"

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020- / .02.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara". Facem următoarele precizări:

Prin HCLMT nr. 388/30.09.2008 s-a aprobat asocierea Municipiului Timişoara prin Consiliul Local, cu sediul în Bvd. C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiş cu comuna Ghiroda, comuna Remetea Mare şi comuna Moşniţa Nouă în vederea înfiinţării asociaţiei "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA" în scopul dezvoltării intercomunitare a transportului public de persoane.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" a fost constituită în anul 2009 în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de transport public local, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului. Interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul "poluatorul plătește", atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.

Conform art. 89 alin.1 din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt persoane juridice de utilitate publică.

Alineatul 2 al aceluiaşi articol stipulează că, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

Astfel, Asociaţia Societatea Metropolitană de Transport Timişoara vine în întâmpinarea necesităţilor de deplasare a cetăţenilor dinspre urban spre rural şi invers. Elementul care a stat la baza constituirii şi care prevalează sub orice aspect în cadrul activităţii desfăşurate de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre cu privire la îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi disponibilităţii serviciului de transport public de persoane în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei precum şi caracteristicile unui serviciu de transport public de persoane cu privire la accesibilitate, frecvenţă bună şi confort.

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligaţii care implică investiţii importante în infrastructura aferentă serviciilor de transport, astfel că, pentru buna funcţionare

=

Cod FO 53-01,ver.2 Page 2

a serviciilor şi pentru ca acestea să îndeplinească condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare sunt necesare realizarea de acţiuni, activităţi de utilitate publică şi de interes economic şi social general la nivelul localităţilor sau al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.

Transportul public de persoane este o prioritate pentru Municipiul Timişoara atât din punct de vedere al siguranţei şi confortului călătorului cât şi al protecţiei mediului, respectiv al conceptului de mobilitate urbană.

Municipiul Timişoara a depus mai multe proiecte pentru accesarea de fonduri nerambursabile pe POR 2014-2020, Axa proioritară 4. Conform Ghidului Solicitantului, pentru anumite investiții asupra componentelor sistemelor de transport public local de călători puse la dispoziția operatorului de transport public, este necesar ca între autoritatea locală competentă (UAT/asociaţie de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de transport public de călători) şi operatorul de transport public, să se încheie şi să se prezinte un contract de servicii publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, ale Legii nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Ghidului solicitantului pentru POR 2014-2020, în termen de maximum 1 an de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, solicitantul va prezenta contractul de servicii publice de transport (termen ce include hotărârea privind darea în administrare a furnizării serviciului), conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.

Serviciile publice de transport local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul localităţilor sau al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi de Ministerul Transporturilor în cazul transportului pe căile navigabile interioare, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local. (art. 3 alin. 1 din Legea nr. 92/2007).

Art. 3 alin (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, specifică faptul că serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

Alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor publice de transport local se face, în condiţiile legi, precum şi ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre adoptată de consiliile locale ori de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de adunarea generală din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară. (art. 21 alin. (2) din Legea nr. 92/2007).

În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării acestora, precum şi în ceea ce priveşte aprobarea documentaţiei de atribuire (art. 8 alin. (2) lit. d) şi d1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d1), d2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2)

Cod FO 53-01,ver.2 Page 3

şi art. 30 alin. (5) este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei.

În acelaşi sens, art. 17 alin. (1^1) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, modificată şi completată, unităţile administrativ- teritoriale pot mandata, în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere a unităţilor administrativ-teritoriale având ca scop serviciile publice de transport persoane, prin hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d), h), j), j1), l), m) şi p).

Astfel, prin Hotărârea nr. 419/25.07.2019, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat mandatul special din partea autorităţii publice, atât pentru asociaţie cât şi pentru persoana împuternicită să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţiei, ca în numele şi pe seama Municipiului Timişoara, să realizeze toate atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul transportului de persoane prin curse regulate. Articolul 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, modificată şi completată, stipulează că modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.

În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice vor asigura elaborarea şi vor aproba un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor. (art. 32 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate a fost întocmit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA”, ţinând cont şi de prevederile Regulamentului (CE) 1370/ 2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/ 70 ale Consiliului.

Potrivit art. 3 din Ordinul nr. 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, autorităţile administraţiei publice locale competente au obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ cu privire la intenţia de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de călători, cu cel puţin un an înainte de atribuirea directă sau de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă de atribuire, în condiţiile menţionate la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Astfel, anunţul în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicat în data de 21.03.2017.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă - PMUD pentru polul de creștere Timișoara acoperă polul de creştere Timișoara, format din municipiul Timișoara și 15 comune: Becicherecu Mic, Bucovăț, Dudeștii Noi, Dumbrăvița, Ghiroda, Giarmata, Giroc, Moșnița Nouă, Orțișoara, Pișchia, Remetea Mare, Săcălaz, Șag, Sânandrei, Sânmihaiu Român și se referă la perioada 2016 – 2030.

Serviciul de transport public local este un factor important în incluziunea socială. Repartizarea activităților economice și gestionarea mobilității rezidențiale în orașe condiționează deplasările. Factorii ca: locul de muncă, domiciliul, egalitatea de șanse, și transportul au un rol esențial în incluziunea socială. În vederea îndeplinirii acestor nevoi, serviciul de transport public trebuie să atragă utilizatorii prin creșterea atractivității, prin modernizarea infrastructurii, creșterea confortului întregii călătorii cu mijloace de transport în comun, creșterea gradului de accesibilitate pentru toate persoanele- în special pentru persoanele cu nevoi speciale și îmbunătățirea siguranței și a securității în stații și în interiorul vehiculelor pentru călători și șoferi, precum și pentru echipamentele de infrastructură.

Cod FO 53-01,ver.2 Page 4

La creșterea atractivității transportului public contribuie atât calitatea cât și cantitatea serviciului în ceea ce privește frecvența curselor, viteza, curățenia, siguranța, informarea privind timpii de așteptare în stații. Transportul public local trebuie să fie accesibil din punct de vedere financiar și pentru persoanele cu venituri scăzute. Utilizatorii vor recurge mai mult la transportul public de călători, care face concurență automobilului, numai în condițiile unui serviciu eficient, sigur, de calitate și cu tarife accesibile.

Prin studiul de oportunitate se propune, de către asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” (SMTT), ca modalitate de gestiune, gestiunea directă conform dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 51/2006 în favoarea operatorului Societatea de Transport Public Timişoara SA. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Societatea Metropolitană de Transport Timișoara are dreptul de a încredința serviciul de transport public local de persoane unui operator economic care poate demonstra potențialul tehnic, financiar, organizatoric și care totodată, poate colabora cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timișoara" pentru realizarea obiectivelor și a scopului SMTT, în conformitate cu actele constitutive. Societatea de Transport public Timișoara SA a demonstrat capacitatea tehnică și managerială necesară prestării serviciului de transport la standarde europene, prin:  experiență începând cu 8 iulie 1869 în prestarea serviciului de transport pe teritoriul

Municipiului Timișoara și începând cu anul 2009 în prestarea serviciului de transport pe teritoriul următoarelor Comune limitrofe: Comuna Ghiroda, Comuna Moșnița Nouă, Comuna Remetea Mare, Comuna Sînmihaiu Român, Comuna Dumbrăvița, Comuna Dudeștii Noi, Comuna Becicherecu Mic, Comuna Săcălaz, Comuna Sânandrei,Comuna Șag, Comuna Giarmata, Comuna Orțișoara;

 dotările din parcul auto: tramvaie, troleibuze, autobuze, vehicule de intervenție și mentenanță a infrastructurii și vehiculelor, echipamente și tehnologii pentru operare,vapoare și biciclete;

 dotările pentru mentenanță și reparații;  resursa umană și managerială existentă a Societății de Transport Public Timișoara;  preocuparea pentru îmbunătățirea continuă a serviciului de transport oferit (inclusiv

modernizarea parcului auto) și adaptarea serviciului la cerințele de deplasare a populației;  implicarea în informarea corectă și completă a călătorilor (panouri de informare);  preocuparea pentru protecția mediului și reducerea consumurilor;  implicarea continuă în instruirea personalului în domeniul transporturilor.

Având în vedere cele menţionate în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara", îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR GENERAL,

CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU P.E., ŞEF SERVICIU T.,

LOREDANA SIBIAN ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU T.S.C., ŞEF BIROU G.M.P.E., CRISTINA GAVRA NASTASIA POP

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-03,ver.2 Page 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2020- / TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane

prin curse regulate de către Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara"

1. Descrierea situatiei actuale

Prin HCLMT nr. 388/30.09.2008 s-a aprobat asocierea Municipiului Timişoara prin Consiliul Local, cu sediul în Bvd. C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiş cu comuna Ghiroda, comuna Remetea Mare şi comuna Moşniţa Nouă în vederea înfiinţării asociaţiei "SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA" în scopul dezvoltării intercomunitare a transportului public de persoane.

Conform art. 89 alin.1 din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt persoane juridice de utilitate publică.

Alineatul 2 al aceluiaşi articol stipulează că, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Asociaţia Societatea Metropolitană de Transport Timişoara vine în întâmpinarea necesităţilor de deplasare a cetăţenilor dinspre urban spre rural şi invers. Elementul care a stat la baza constituirii şi care prevalează sub orice aspect în cadrul activităţii desfăşurate de Societatea Metropolitană de Transport Timişoara este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre cu privire la îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi disponibilităţii serviciului de transport public de persoane în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei precum şi caracteristicile unui serviciu de transport public de persoane cu privire la accesibilitate, frecvenţă bună şi confort.

Transportul public de persoane este o prioritate pentru Municipiul Timişoara atât din punct de vedere al siguranţei şi confortului călătorului cât şi al protecţiei mediului, respectiv al conceptului de mobilitate urbană.

Serviciile publice de transport local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul localităţilor sau al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi de Ministerul Transporturilor în cazul transportului pe căile navigabile interioare, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local. (art. 3 alin. 1 din Legea nr. 92/2007).

Art. 3 alin (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, specifică faptul că serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale

=

Cod FO 53-03,ver.2 Page 2

autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

Alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor publice de transport local se face, în condiţiile legi, precum şi ale Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre adoptată de consiliile locale ori de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de adunarea generală din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară. (art. 21 alin. (2) din Legea nr. 92/2007).

Prin Hotărârea nr. 419/25.07.2019, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat mandatul special din partea autorităţii publice, atât pentru asociaţie cât şi pentru persoana împuternicită să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţiei, ca în numele şi pe seama Municipiului Timişoara, să realizeze toate atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul transportului de persoane prin curse regulate. Articolul 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, modificată şi completată, stipulează că modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.

În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice vor asigura elaborarea şi vor aproba un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor. (art. 32 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice).

Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate a fost întocmit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA”, ţinând cont şi de prevederile Regulamentului (CE) 1370/ 2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/ 70 ale Consiliului.

Prin studiul de oportunitate se propune, de către asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” (SMTT), ca modalitate de gestiune, gestiunea directă conform dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 51/2006 în favoarea operatorului Societatea de Transport Public Timişoara SA.

3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Societatea Metropolitană de Transport Timişoara".

PRIMAR, DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ