keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 234/25.06.2020 Privind aprobarea modificării tarifelor aferente sortării deşeurilor reziduale şi a deşeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA, în Staţia de Sortare Deşeuri a Municipiului Timişoara

25.06.2020

Hotararea Consiliului Local 234/25.06.2020
Privind aprobarea modificării tarifelor aferente sortării deşeurilor reziduale şi a deşeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA, în Staţia de Sortare Deşeuri a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-12950/16.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-12952/16.06.2020 al Biroului Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Directiei Economice SC2020-12952 din 16.06.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 16.06.2020 - Anexa la Raportul de specialitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 634 din 23.12.2020 privind modificarea tarifelor aferente sortării deşeurilor reziduale şi a deşeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA în Staţia de sortare deşeuri a Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare, republicată, art. 6, alin. 1, lit. k), l) şi p);
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată, art. 8, alin. 1 şi 2 lit. i);
Având în vedere prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
Având în vedere prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în condiţiile unor noi reglementări legislative cu aplicabilitate începând cu data de 01.01.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 83 din 27.05.2020 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 7.243/13.06.2013 încheiat între Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş şi Asocierea Societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - Societatea RER SERVICE ECOLOGICE SRL;
Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC nr. 109 din 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localitaţilor;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare nr. SC2018-25346 din 29.10.2018 privind delegarea de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de sortare a deşeurilor - Operare şi întreţinere a Staţiei de sortare deşeuri din municipiul Timişoara;
Având în vedere solicitările Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA nr. 7303 din 27.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CM2020-32 din 27.04.2020 şi completările ulterioare, respectiv adreselele nr. 9609 din 02.06.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2020-12033 din 02.06.2020, adresa nr. 9980 din 05.06.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CM2020-37 din 05.06.2020, prin care Compania Locală de Termoficare COLTERM SA transmite solicitarea privind modificarea tarifelor aferente serviciilor de sortare a deşeurilor în staţia de sortare a deşeurilor a Municipiului Timişoara;
Având în vedere concluziile Comisiei constituite în urma Dispoziţiei Primarului nr. 289 din data de 4.03.2019;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Dan Diaconu în cadrul şedinţei în plen a Consiliului Local din data de 25.06.2020;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 25.06.2020;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) şi d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2020;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1) , lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea tarifelor aferente sortării deşeurilor reziduale şi a deşeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA în Staţia de sortare a deşeurilor Timişoara, după cum urmează:

Activitate Tarif unic actual Tarif unic propus Modificare
Reciclabil 92,53 lei 103,76 lei 11,23 lei
Rezidual 204,88 lei 218,53lei 13,65 lei


Art. 2: Tarifele menţionate la art. 1 din prezenta hotărâre vor fi aplicabile după semnarea actului adiţional la Contractul de delegare nr. SC2018-25346 din 29.10.2018.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Salubrizare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscală;
- Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri - Judeţul Timiş;
- Companiei Locale de Teremoficare COLTERM SA;
- SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA;
- ADID TIMIŞ;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROU SALUBRIZARE SC2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea modificării tarifelor aferente sortării deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA

în Stația de sortare a deșeurilor Timișoara

Având în vedere Referatul de Aprobare a Proiectului de Hotărâre nr.SC2020 ______________ din ___________ a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor aferente sortării deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA în Stația de sortare a deșeurilor Timișoara    

Facem următoarele precizări: Consiliile locale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea,

coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având atribuţii în domeniul stabilirii, ajustării ori modificării tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 634 din 23.12.2020 privind modificarea tarifelor aferente sortării deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA în Stația de sortare a deșeurilor Timișoara;

Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare, republicată art.6 alin.1 lit k), l) și p);

Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată, art.8 alin.1 şi 2 lit.i)

Având în vedere prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; Având în vedere prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a

deşeurilor de ambalaje; Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe

țară garantat în plată, În condițiile unor noi reglementări legislative cu aplicabilitate începând cu data de 01.01.2020 de la 2080 lei la 2230 lei;

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 83 din 27.05.2020 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 7.243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Asocierea Societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE SA – Societatea RER SERVICE ECOLOGICE SRL prin care au fost aprobate modificările tarifelor:

- preluare deșeuri municipale reziduale în vederea depozitării de la 140,78 lei/to la 161,46 lei /to, fără TVA;

- preluare deșeuri municipale reziduale în vederea tratării mecanico-biologice de la 119,43 lei/to la 131,76 lei/to fără TVA; Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC nr. 109 din 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specific serviciului de salubrizare a localitaților;

2

Prezentăm următoarele aspecte: În condițiile unor noi reglementări legislative cu aplicabilitate începând cu data de 01.01.2020,

respectiv Hotărârea de Guvern nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, s-a stabilit că salariul minim brut pe economie va crește de la 2080 lei la 2230 lei, începând cu 1 ianuarie 2020. Majorarea este de 7,2%.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 83 din 27.05.2020 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 7.243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Asocierea Societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE SA – Societatea RER SERVICE ECOLOGICE SRL, prin care au fost aprobate modificările tarifelor.

Prin documentația Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA nr. 7303 din 27.04.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CM2019-32 din 27.04.2020 și completările ulterioare, respectiv adreselele nr. 9609 din 02.06.2020 înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2020- 12033 din 02.06.2020, adresa nr. 9980 din 05.06.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CM2020-37 din 05.06.2020, solicită modificarea tarifelor aferente sortării deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile practicate în prezent și stabilite prin HCL nr. 634 din 23.12.2020, după cum urmează:

Activitate Actual Propus Modificare

Reciclabil 92,53 lei 103.76 lei 11,23 lei

Rezidual 204,88 lei 218.53 lei 13.65 lei

Tabel 1.

În data de 26.05.2020, a avut loc ședința Comisiei de analiză a solicitării de modificare a tarifelor aferente sortării deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Compania Locală de Termoficare COLTERM SA, în Stația de Sortare Deșeuri a Municipiului Timișoara, numită prin Dispoziția Primarului nr. 289 din 04.03.2019. În urma analizării de către comisie a documentelor transmise prin adresa nr. 7303 din 27.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CM2020-32 din 27.04.2020, rezultă:

1. Nu se justifică prin documente următoarele : a. asigurarea tichetelor de masă b. suma prevăzută pentru tichetele de masă. c. sporul de vechime și justificarea procentului mediu al sporului de vechime; d. tariful de 80 lei /angajat pentru Medicina Muncii; e. justificarea celor 900 ore suplimentare menționate în fișa de fundamenare și în memoriu; f. Justificarea veniturilor realizate, respectiv a celor 300.000 lei rezultați din vânzarea deșeurilor

reciclabile; Având în vedere deficiențele constatate se solicită CLT COLTERM SA, completarea documentației în

vederea modificării tarifelor aferente sortării deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, cu următoarele documente:

1. Contract colectiv și/sau individual de muncă din care să rezulte următoarele: a. asigurarea tichetelor de masă b. suma prevăzută pentru tichetele de masă iar în cazul în care acest lucru nu rezultă din

contract, să ne prezentați documentul din care să rezulte valoarea nominală pe tichet/angajat/pe lună;

c. sporul de vechime și justificarea procentului mediu al sporului de vechime;

3

2. Extras REVISAL sau documentul din care să rezulte numărul de angajați care deservesc stația; 3. Documentul (contract sau factură) din care să rezulte taxa de 80 lei /angajat pentru Medicina

Muncii; 4. Documentul/documentele din care să rezulte cele 900 ore suplimentare menționate în fișa de

fundamenare și în memoriu: 5. Documentele care să justifie veniturile realizate; (Justificarea celor 300.000 lei rezultați din

vânzarea deșeurilor reciclabile;) 6. Documentul/documentele din care să rezulte achiziția celor 24.000 tone sârmă;

De asemenea a fost solicitată oportunitatea și posibilitatea întocmirii unui tarif distinct pentru deșeurile inerte (pământ, nisip, praf) rezultate din activitatea de măturat manual și mecanic stradal și care să cuprindă tariful de preluare pentru refuz la Depozitul Ghizela, la care să se adauge transportul.

În data de 02.06.2020, CLT COLTERM SA a completat solicitările transmise de comisie cu documentația nr. 9609 din 02.06.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2020-12033 din 02.06.2020.

În şedinţa de analiză a tarifelor CLT Colterm S.A., întrunită în data de 04.06.2020, ora 10.30, Comisia de analiză numită prin Dispoziţia Primarului nr. 289 din 04.03.2019, a analizat documentaţia depusă de CLT COLTERM SA cu completările acesteia, nr. 9609 din 02.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2020-12033 din 02.06.2020, constatându-se că unele specificaţii din fişele de fundamentare nu sunt argumentate şi justificate în totalitate în memoriul justificativ şi fişele de fundamentare, solicitându-se în acest sens, prin adresă CLT COLTERM SA, următoarele completări:

- Documente din care să rezulte numărul total de ore suplimentare efectuate în anul 2019 şi justificarea acestora în memoriul justificativ;

- Completarea memoriului justificativ şi calcularea valorii tichetelor de masă la 11 luni şi modificarea calculului în fişa de fundamentare;

- Defalcarea şi justificarea sumelor şi a procentelor din Fișa de fundamentare şi memoriul justificativ privind sporul de vechime;

- Prezentarea Statului de funcţii semnat, datat şi parafat sau conform cu originalul; - Prezentarea documentului din care să rezulte obligativitatea asigurării a două rânduri de echipament de

lucru în contractul colectiv de muncă; - Refacerea calculelor în fişa de fundamentare şi modificarea sumelor aferente acestor defalcări şi

justificări, şi prezentarea noilor tarife care rezultă din acestea; Aceste justificări şi defalcări trebuie specificate atât în fişele de fundamentare cât şi în memoriul tehnic. În şedinţa de analiză a tarifelor CLT COLTERM S.A., întrunită în data de 05.06.2020, ora 10.30

Comisia de analiză numită prin Dispoziţia Primarului nr. 289 din 04.03.2019, a analizat documentaţia depusă de CLT COLTERM SA cu nr. 9980, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CM2020-37 din 05.06.2020, cu toate completările ulterioare(fişe fundamentare, memoriu justificativ, inclusiv documentele aduse în completare), constatându-se că toate documentele solicitate Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA corespund solicitărilor comisiei, procedând la recalcularea tarifelor, reducând astfel tarifele propuse inițial, fapt ce rezultă din tabelul prezentat mai jos:

Propunere inițială

Activitate Actual Propus Modificare

Reciclabil 92,53 lei 105.70 lei 13,17 lei

Rezidual 170,83 lei 218.52 lei 13.74 lei

4

Propunere finală Activitate Tarif unic actual Tarif unic propus Modificare

Reciclabil 92,53 lei 103,76 lei 11,23 lei Rezidual 204,88 lei 218,53lei 13,65 lei

În concluzie propunem aprobarea modificării tarifelor aferente sortării deșeurilor reziduale și a

deșeurilor reciclabile, tarife practicate de CLT COLTERM SA în stația de sortare deșeuri a Municipiului Timișoara.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor aferente sortării deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ȘEF BIROU SALUBRZARE, CONSILIER,

CORAȘ DANIEL MIHAELA VATAMANU

Cod FO53-01,Ver.2

5

Atasament: Referat.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROUL SALUBRIZARE

SC_______________________________________________________________________

REFERAT DE APROBARE A

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea modificării tarifelor aferente sortării deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Compania Locală de Termoficare COLTERM SA, în Stația de Sortare Deșeuri

Timișoara

1. Descrierea situației actuale

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 496 din 24.10.2018, s-a aprobat delegarea către Compania Locală de Termoficare COLTERM SA prin atribuire directă, serviciul de sortare a deșeurilor - Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din municipiul Timișoara.

În urma acestei hotărâri, a fost încheiat Contractul de delegare nr.SC2018-25346/29.10.2018 privind delegarea de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului de sortare a deșeurilor - Operare și întreținere a Stației de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara.

În condițiile unor noi reglementări legislative cu aplicabilitate începând cu data de 01.01.2020, respectiv Hotărârea de Guvern nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, a Hotărârii Consiliului Județean nr. 83/27.05.2020 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 7243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Asocierea SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA – SC RER SERVICII ECOLOGICE SRL referitoare la ajustarea tarifelor, precum și necesitatea acoperirii unor costuri de către operator, Compania Locală de Termoficare COLTERM SA a solicitat prin adresa nr. 7303 din 27.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CM2020-32 din 27.04.2020, cu completările ulterioare respectiv adreselele nr. 9609 din 02.06.2020 înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2020-12033 din 02.06.2020, adresa nr. 9980 din 05.06.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CM2020-37 din 05.06.2020, modificarea tarifelor aferente serviciilor de sortare a deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile.

În urma studierii documentelor în ședințele de analiză din zilele de 26.05.2020, 04.06.2020 și 05.06.2020, ale Comisiei de analiză numită prin Dispoziția Primarului nr. 289 din 04.03.2019, privind solicitarea de modificare a tarifelor aferente sortării deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Compania Locală de Termoficare COLTERM SA, în Stația de Sortare Deșeuri a Municipiului Timișoara, s-a stabilit că sunt respectate prevederile Ordinului ANRSC nr. 109 din 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specific serviciului de salubrizare a localităților;

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Modificările prevederilor legislative amintite, cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2020

presupune încadrarea și respectarea acestora, fapt care trebuie să conducă la asigurarea prestării unui serviciu de sortare performant, în scopul atingerii ţintelor de conformare asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană şi/sau impuse prin regulamentele şi directivele europene transpuse în legislaţia naţională.

2

3. În concluzie, ținând cont de solicitarea Compania Locală de Termoficare COLTERM SA privind modificarea tarifelor aferente sortării deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, tarifele practicate în Stația de Sortare Deșeuri a Municipiului Timișoara, de Procesul Verbal nr. 1/26.05.2020, Procesul verbal nr. 2 din 04.06.2020, Procesul verbal nr. 3 din 05.06.2020, încheiate cu ocazia întrunirii Comisiei numită prin Dispoziția nr. 289 din 04.03.2019 care a analizat documentele depuse de Compania Locală de Termoficare COLTERM SA, s-a constatat că documentele depuse sunt pe deplin justificate, conform prevederilor Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007, propunem aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate în Stația de Sortare de către Compania Locală de Termoficare COLTERM SA.

PRIMAR ADMINISTRATOR PUBLIC NICOLAE ROBU ROBERT KRISTOF

Cod FO53-03, Ver.1